Hotărârea nr. 70/2018

HOTARAREnr. 70 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 50, SECTOR 1, BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sos. București - Târgoviște nr. 50, Secțor 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 9/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 67/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise.de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 410/37/B/11095/30.03.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr.

32/08.06.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 31/22.08.2017;

Agenția pentru Protecția 20/20.09.2017;

Comisia de coordonare 1557208/20.09.2017;

Comisia Tehnică de Circulaț

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.: aviz nr.


Mediului București: decizia etapei de încadrare nr

a Primăriei Municipiului București: aviz

nr.


e - avizul de principiu nr. 1527552/11132/01.08.201 Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.: aviz

7;


3086/502/30.10.2017; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobare? Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor-art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. București -Târgoviște nr. 50, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 27/08.11.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară â Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

Anexa 1
Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM


Ca urmare a cererii adresate de MINA-M-COM SRL cu sediul în Municipiul București, Sector 3, Cod poștal 030016, Bd. Regina Elisabeta nr. 7, telefon/ fax 021 310 4850; 021 310 4851, ca reprezentant al OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, înregistrată la nr. 1566382 din 12.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZNR.^2? / OS- // .2017 PENTRU

PUZ - SOS. BUCUREȘTI - TARGOVISTE nr. 50 - SEGENERAT DE IMOBILUL: Sos. București - Târgoviște nr. 50 - Sector 1, în suprafață proprietate privată a persoanelor juridice conform Certificatului de urbanism nr. 410/ 37/ 30.03.2017, eliberat de Primăria Sectorului 1.


INIȚIATOR:


OASIS GREEN ENERGY 2 SRL


PROIECTANT:    MINA-M-COM SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Arh. Vaier CRISAN (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins parțial în subzona funcțională CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate și parțial în V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică

Indicatorii urbanistici reglementați: CB1: POT max. recomandat 50%; CUT max. 2,4 mp. ADC/ mp. teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și 2,2 mp. ADC/ mp. teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri; H max. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

V5: POT max. - fără obiect; CUT max. conform normelor specifice în vigoare și PUZ avizat conform legii; H max. - P+2.


PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

ANSAMBLU CLĂDIRI COMERCIALE Șl SERVICII

POTmax. 50%; CUTmax. 2,2 mp. ACD/ mp.teren; Hmax: 15 m. RmaxH: P+1E.

Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementari vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.


amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuri arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Rețelele/edllițarb obligatorie racordarea construcțiilor la rețelere^ublice'


rospectelor necesare unei corecte funcționări a

țe'S^yor realiza anterior rețelei stradale. Este tare^cu apă, canalizare, energie electrică.

V

UKAS

-'isser

BO MOI • B014001    OUI


> Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 410/ 37/ B/11095 din 30.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1.

p. ARHITECT SE^UMUNrClRIULUI BUCUREȘTI

VIA


Șef serviciu;

Expert/îmj{ Victor Maneaparcari cu dale inierbate locuri de parcare


913.00


15,15


Echipare Edilitara


106.85


0.27

LIMITE

LIMITA TERITORIULU

LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN AL MUN. BUCUREȘTI LIMITA ARIEI DE STUDIU LIMITA ZONEI REGLEMENTATE.

LIMITA ZONA U.T.R.

LIMITA EDIFICABIL

LIMITA DE EXPROPIERE PENTRU PASAJl LIMITA LOTURI PROPUSE PRIN DEZMEMBRARE RETRAGEREA MINIMIA DE LA ALINIAMENT ZONIFICARE FUNCȚIONALA conta PUG Municipiul București M3 subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau

NU. Ioadresa: Bulevardul Regina Elisabeta nr.7 Sector 3| Bucuresti| 030016)

tel; 021 310 48 50 fax: 021 310 48 51    R.C.; J40 / 20209 / 1992

mobil: 0773 74 08 38    C F.: 3019261

email: office@arhitectLiraurbanism.ro cont: R044BRDE441SV82453614410 BRD Filiana Brâncuși

www. arh i fecfurauranism. r o


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL -

ANSAMBLU CLĂDIRI COMERCIALE Șl SERVICII


SC MINA-M-COM SRL

AU AURBANIf

- V

www.arhi

t ecturauranism.ro CUPRINS

1 ,. .. i O .1 — 1 w i    UC

viZAi' e?r:£M£SCHiiVL

m-u.

corn

.u r ba n i s.

Articolul 1. Rolul Regulamentului local de urbanism aferent PUZ.

Articolul 2.    Cadrul legal al elaborării    Regulamentului local de urbanism aferent PUZ.........................3

Articolul 3.    Domeniu de aplicare........................ 3

Articolul 4.    Corelări cu alte documentații........................................................................................4

Articolul 5.    Condiții de aplicare.....................................................................................................4

Titlul II - Reglementări la nivelul Unităților Teritoriale de Referință........................................................................4

UTR M3_1 - UTR cu caracter mixt cu activități comerciale preponderente.........................................4

CARACTERIZARE..................................................................................................4

Articolul 1. Descriere..................................................................................................................4

Articolul 2.    Funcțiuni dominante............................. 5

Articolul 3.    Funcțiuni complementare............................................................. 5

CAPITOLUL I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ................................................................5

Articolul 4.    utilizări permise:.........................................................................................................5

Articolul 5.    Utilizări admise cu condiționări.....................................................................................5

Articolul 6.    Utilizări interzise.......................................... 6

Articolul 7.    Interdicții permanente, servituți de utilitate publică.........................................................6

CAPITOLUL II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR...............■ ■■■■■--■■..... .................. ......... .....6

Articolul 8. Articolul 9. Articolul 10. Articolul 11. Articolul 12. Articolul 13. Articolul 14. Articolul 15. Articolul 16. Articolul 17. Articolul 18. Articolul 19. Articolul 20. Articolul 21.

CAPITOLUL Articolul 22. Articolul 23.


Orientarea față de punctele cardinale-......................

Amplasarea față de drumurile publice...........................................

Amplasarea față de aliniament.....................................................

Amplasarea clădirilor principale față de limitele laterale/posterioare. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă..........

.6

.7

.7

.7

.7


Accese carosabile......................................................................................................8

Accese pietonale................................................. 8

Racordarea la rețele tehnico-edilitare existente.............8

Parcelarea..........................................................J........—•• ~-------—J.......9

înălțimea construcțiilor

Aspectul exterior al construcțiilor Parcaje Spații plantate împrejmuiriPOSIBILITĂȚI MAXIME DE OC

Procent maxim de ocupare a terenujțff (F>OȚ)< Coeficient maxim de utilizare a tere'pâiui fCițJT),

www.arhitecfuraurani sm. r q

Titlul 1 - Dispoziții generale

B5RECȚ1A URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.

SPRE NESCtyJWțiARE

Articolul 1, Rolul Regulamentului local de urbanism afere

NrPtrz-

rv
(1)    Regulamentul Local de Urbanism1 aferent Planului Urbanistic Zonal pentru Ansamblul'de

clădiri comerciale și de servicii din șos.București-Târgoviște nr.5O, reprezintă o piesă de bază în aplicarea Planului Urbanistic Zonal pentru ANSAMBLU CLĂDIRI COMERCIALE Șl SERVICII, ȘOȘEAUA BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR..502 situat pe teritoriul sectorului 1 din municipiul București.    .

(2)    RLU cuprinde și detaliază reglementările PUZ referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor sau de intervenție asupra construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor existente.

(3)    De asemenea, RLU constituie cadrul reglementator pentru implementarea etapizată a proiectelor, în decursul perioadei de valabilitate a PUZ.

(4)    RLU constituie act de autoritate ai administrației publice locale; odată aprobat împreună cu PUZ, prevederile RLU sunt opozabile în justiție.

Articolul 2. Cadrul legal al elaborării Regulamentului local de urbanism aferent

. PUZ    ...    ... .    , .

• ' (1) Principala normă care fundamentează elaborarea PUZ este Ordinul Ministrului Lucrărilor Ptiblice și Amenajării Teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal", indicativ GM-010-2000

(2) Alte reglementări de bază pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal sunt Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare.    ____________

l

Articolul 3. Domeniu de aplicare    j cc/.w;


(1)    Prezentul regulament de urbanism este parte integrata-a-PUZ.-

(2)    Regulamentul Local de Urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la utilizare a terenurilor și de amplasare, dimensionare șn^feare^construcțiilor.

(3)    Suprafața reglementată este de 39963 mp.

(4)    Suprafața reglementată formează un singur


Denumit pe mai departe în cadrul prezentului regulament RLLL, /, Denumit pe mai departe în cadrul prezentului Regulament


Urbanistic General aprobat prin HCGMB nr.269/2000 (cu valabilitatea prelungită conf. HCGMB nr.232/2012).

(2)    Totodată, prezentul regulament a fost elaborat văzând și reglementările din PUZ aprobat cu HCGMB nr.21/2014 (actualmente suspendat).

(3)    Planul urbanistic zonal preia prevederile secțiunilor aprobate ale Planului de Amenajare a Teritoriului Național.

Articolul 5. Condiții de aplicare    '

(1)    Prin prezenta documentație nu sunt introduse terenuri în intravilan.

(2)    Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism și le detaliază.

(3)    Prezentul regulament este un regulament local având un caracter obligatoriu. Prevederile sale permit autorizarea direct.

Titlul II - Reglementări la nivelul Unităților Teritoriale de Referință


UTR M3 1 - UTR cu caracter mixt cu activități comerciale preponderente

CARACTERIZARE

Articolul 1. Descriere

Descriere generală

(1)    Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni interes general și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul" arterelor principale din aria cuprinsă în inelul principal de circulație și segmente de linearități formate din diverse categorii de activități comerciale, servicii și de producție concretă și abstractă, în lungul principalelor artere de penetrație în oraș și al inelelor exterioare de circulație. Zona mixtă prelungește zona centrală și principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gări, autogări, zone de activități etc.) și completează funcțiunea centrelor de cartier.


(2)    Zona este constituită din instituții, servicii și echipe

(servicii manageriale, tehnice, profesionale, socj^ cplecti_

restaurante, recreere), mici activități productive ijc^nuf/cțuriel^


emenls naturale

(3) - Zona nu are elemente naturale valoroase

www.a r h i tec t urau ranism.ro .

Căi de ccmunicații principale

(4) Căi de comunicație cu rol major în UTR:

a.    Șos.București-Târgoviște

b.    Șoseaua de Centură a Municipiului București Articolul 2.—Funcțiuni dominante
DIRECȚIA URBANISM XMENT LOCAL DE URBANISM R.

hZAT SPRE MESCHÎM3ARE


•    Funcțiuni de interes public cu rază de servire municipală sau zonală Articolul 3. Funcțiuni complementare

•    Locuire    ......•

•    Spații verzi

•    Echipare tehnico-edilitară

CAPITOLUL I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

’    r——-——— ----

Articolul 4, utilizări permise:    —p, •->

1)    Servicii comerciale:    —-—

a)    Comerț cu suprafață mare și/ sau rază mare de servire:

i)    Hipermagazin sau mari magazine

ii)    Comerț specializat (tip showroom)

"O Mall '    ,    -    . ;    v

iv) Galerie comercială de tip “strip mall“ cu acces direct din exterior pentru clienți, re^^Sa aprovizionare și benzinărie

b)    Comerț en detail (care nu include comerțul cu rază mare de servire de la lit.a) - de regulă în complexe multifuncționale:

i)    comerț alimentar în structuri cu suprafață mică și medie de vânzare,

ii)    comerț nealimentar în structuri cu suprafață mică și medie de vânzare,

iii)    magazin general sau supermarket,

c)    Servicii profesionale

d)    Alimentație publică: restaurant, bistro, cofetărie, cafenea, bar, club, discoteca, cantină etc

2)    Spații verzi:

a)    spații verzi de protecție (plantații de aliniament, fâșii plantate, scuaruru de șirculație ș.a.)

b)    alte spații verzi

3)    Parcaje la sol, în subsol și multietajate

4)    Spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite    ’

5)    Sisteme publicitare admise potrivit regulamentului local de publicitate

Articolul 5. Utilizări admise cu condiționări


(1) Construcțiile orientate spre străzile principale (șos.Bypore^T^raQviște avea la parter obligatoriu funcțiuni care permit ac^uT^uhlicuiui^

program de funcționare si pot avea vitrine iluminafLnoi

’ //*'r


(2) Prin excepție de la alin.(1) se pot admite activități la care accesul publicului nu este permis dacă nu reprez,iptă mai mult de 30% din lungimea străzii și nu formeazț-ț tronsoane cu lungime mai mare de 40 m.


DIRECȚIA URBANISM

Articolul 6.—Utilizări interzise


ENT LOCAL DE URBANISM

(1)    Activități productive poluante, cu risc tehnologic    VIZAT SPRE NESCHIMBARE

(2)    Orice utilizări ce produc dezagremente (produc noxe peste nivelat admis p5~parcelele fegaT construite din vecinătate) sau sunt de natură să deprecieze zona: depozitare sau producție în aer liber, depozitări de materiale refolosibile, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice

(3)    Locuințe, unități de învățămînt, unități sanitare și alte utilizări cu cerințe specifice de protecție față d£ arterele cu trafic intens.

(4)    Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedice evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Articolul 7. Interdicții permanente, servituti de utilitate publică

(1)    Orice fel de construcție în zonele de protecție ale drumurilor și rețelelor tehnico-edilitare fără avizul/acordul/autorizația administratorului acestora (după caz).

(2)    Orice fel de construcție în zonele de siguranță ale drumurilor și rețelelor tehnico-edilitare altele decât cele permise expres în aceste zone potrivit legislației în vigoare, fără acordul/autorizatia expresa a administratorului acestora.

(3)    Orice fel de construcții care nu respectă normele sanitare în vigoare sau cele de protecție la incendiu.

(4)    Orice fel de construcție care nu respectă restricțiile prevăzute în planșa Reglementări - U.T.R.

din prezentul P.U.Z.    ’

(5)    Se instituie interdicție de construire pentru lucrări cu caracter definitiv pe zona rezervată lucrărilor de reabilitare și modernizare a străzilor existente, potrivit reglementărilor prezentului PUZ, pentru orice fel de lucrări în afara celor privind accese, drumurile și infrastructura edilitară de interes public și pentru parcela reglementată.


CAPITOLUL II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPA CONSTRUCȚIILOR    i —

a) Reguli de amplasare și retrageri minime cibligatoi

Articolul 8. Orientarea față de punctele cardinale

(1)    Igiena și confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural, prin orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale cât și prin evitarea amplasării construcțiilor unele față de altele astfel încât sa se umbrească reciproc sau să împiedice vizibilitatea bolții cerești din interiorul încăperilor.

(2)    Pentru toate categoriile de construcții comerciale sej^cqmandă orientarea, astfel yrcât sa se/ asigure însorirea spațiilor pentru public și a blrd^loA wfecpmandă orientarea noro/a

WWW


arh i tec t u r a u ran i sm.r o(3) Orientarea construcțiilor trebuie sa aiba în vedere îndeplinirea urnr

a.    asignarea însoririi (inclusiv aport termic)

b.    asigurarea iluminatului natural    _

c.    asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant Bînspațiile

d.    asigurarea unor cerințe specifice legate de funcțiunea clădirii, rezolvabile prin mijloace


:nr,


închise


PRE MESCHIMBARE

{confort psihologic)


urbanistice sau programe de arhitectura (majoritatea construcțiilor)


Articolul 9. Amplasarea față de drumurile publice

(1)    Zona drumului public sau de uz public este reglementată conform documentațiilor de urbanism.

(2)    Zona străzilor este delimitată de aliniamentul reglementat. în zona străzilor se amplasează numai amenajări aferente străzilor și echipării tehnico-edilitare.

(3)    Amplasarea construcțiilor și amenajărilor altele decât cele aferente drumului se face în condițiile stabilite la capitolul Amplasarea față de aliniament, fără a depăși aliniamentul reglementat.

(4)    Execuția de lucrări în zona străzilor se face cu acordul administratorului drumului/străzii în condițiile legii.

(5)    Construcțiile vor fi amplasate la distanța de minim 30,00m față de marginea părții carosabile a drumului naționala Centura Bucureștiului

Articolul 10. Amplasarea fată de aliniament

(1)    Aliniamentul reglementat este cel rezultat în urma realinierii parcelelor, pentru a se asigura prospectele corespunzătoare ale șoselei de centura și ale Șoselei București-Târgoviște în conformitate cu planșa 2.3 REGLEMENTĂRI URBANISTICE - CAI DE COMUNICAȚIE, SC. 1:1 000. ’ .

(2)    Retragerea minimă a construcțiilor de la aliniament va fi de 5,0 m cu condiția ca retragerea construcțiilor fată de axul străzilor să nu fie mai mică decât înălțimea la cornișă/ Streașină a

>    >    lt>

construcțiilor

I


Articolul 11. Amplasarea clădirilor principale față de limitele later

(1) Clădirile principale se vor amplasa în regim izolat.

(2)    Distanța minimă între construcțiile principale de pe" parcelele adiae5nte-va-ffde mireni 1/2 dlnf s

înălțimea la cornișă a construcției celei mai înalte.    "

(3)    Retragerea construcțiilor față de limitele laterale și limita posterioară va fi de minirft^M®

înălțimea la streașină a construcției dar nu mai puțin de 5,0 m.    V


www.arh i t ecturaura nism.ro

b) Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligat


RE(

3W2GUj(JjAIViENfDElUhktANJbM


Articolul 13. Accese carosabile

(1)    Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului elibergfifcfe administratorul acestora.

(2)    în funcție de destinația și capacitatea construcției vor fi prevăzute:


a.    alei carosabile și parcaje în interiorul amplasamentului;

b.    platforme de depozitare și accese mașini și utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor.

c.    infrastructura necesară parcării bicicletelor.

(3) Asigurarea .acceselor în incintă se vor realiza cu respectarea obligatorie a prospectelor reglementate prin prezentul P.U.Z, respectiv :    ’

pentru Șoseaua Bucuresti-Târgoviste:

-    un acces.pentru aprovizionare cu profil de 8.50 din care un carosabil de 8,50m și spațiu verde spre proprietatea din partea dreaptă;

-    un acces cu profil de 9.50m pentru clienți din care un carosabil de 8,00m și trotuar de 1.50m în partea dreaptă;

■ un acces pietonal de 2m; pentru Șoseaua Bucuresti-Târgoviste:

-    un acces pentru clienți si aprovizionare cu un profil de 9 m din care un carosbil de 7 m și trotuar de 2 m pe partea dreaptă;

Articolul 14. Accese pietonale

(1) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap, care folosesc mijloace specifice de deplasare.

c) Reguli cu privire.la echiparea tehnico-edilitară

Articolul 15. Racordarea la rețele tehnico-edilitare existente

(1)    Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice existente de apa, canalizare și energie electrică și va fi încheiat un contract cu operatorul de salubritate.

(2)    Nu se admit soluții individuale de alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă și canalizare în zonele în care există rețele publice decât ca sursă secundară, dacă normele permit acest lucru (ex. puț de mică adâncime pentru apă de udat spațiile verzi, panouri fotovoltaice ca sursă suplimentară de energie, panouri solare pentru încălzirea apei etc)

(3)    Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau, după caz, în construcție.

(4)    Se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare

www .ar hi tecturauranism. rod) Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului

Articolul 16. Parcelarea


(I) Parcelarea se execută în baza prezentulurPUZ,"aprobi

propus spre dezmembrare ca în PLANȘA 2.1 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE (2) Ulterior aprobării prezentului PUZ, incinta studiată se va putea reparcela în funcție de modul de realizare a obiectivelor, dat fiind faptul ca acestea vor putea fi executate în etape, de mai mulți dezvoltatori, conform planurilor proprii de investiție. Indicii urbanistici propuși (POT, CUT, regim de înălțime, nr. locuri de parcare, procent spații verzi) se vor calcula în raport cu întregul teren reglementat, și nu individual pe fiecare parcea în parte. Infrastructura edilitara se va putea executa în etape, dar va deservi întreg ansamblul, prin instituirea unor drepturi reciproce de

servitute și utilizare.

e) REGULI CU PRIVIRE LA ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR Articolul 17. Înălțimea construcțiilor

(1)    înălțimea maximă admisibilă la cornișe: 15,0 m

(2)    Prin excepție de la alin.(1), se admit elemente de semnal tip totem cu înălțimea maximă de 25,0 m

Articolul 18. Aspectul exterior al construcțiilor

(1)    Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor funcționale și exprimării prestigiului investitorilor, dar numai cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa țină seama de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate.

(2)    Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului.

(3)    Pentru zonele comerciale este permisă utilizarea culorilor intense (nu stridente) pentru finisajele exterioare de suprafață la construcții izolate cu condiția utilizării unor materiale moderne, de bună calitate și armonizării cu zona adiacentă, potrivit alin.(1).

(4)    Orice intervenții locale asupra anvelopei construcțiilor, inclusiv asupra vitrinelor, sejzar face ținând cont de fațada în ansamblu.


f) Reguli cu privire la parcaje, spații verzi, împrejmuiri

i ' '

Articolul 19. Parcaje

(1)    Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în inteî

parcelei, deci în afara circulațiilor publice.    A

(2)    Pentru numărul minim de locuri de parcare necesara se a^y^s    n

anexa la HCGMB nr.66/2006.


www.ar hi te c t u raur a n i sm . r o


Articolul 20. Spatii plantate


(1)    Toate spațiile libere din incinte vor fi obligatoriu organizate d

spații neocupate de clădiri și amenajări funcționale (circulații, parcaje, instalații etc)._

(2)    Spațiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafața incintei, din care:

a.    23 % amenajate la sol

b.    0,35 % insule verzi in interiorul parcărilor

c.    6,65 % terase verzi pe învelitoarea clădirilor

d.    Minim 20% din suprafața va fi în legătură directă cu straturile adânci ale scoarței terestre

e.    Diferența până la suprafața minimă normată potrivit aliîi.(2) se va asigura prin dale

înierbate și pe terase înierbate.    ’    .

(3)    Parcajele la sol se recomandă a fi plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare.

Articolul 21. Împrejmuiri

(1)    împrejmuirile spre spațiul public vor fi transparente (traforate) cu soclu opac.

(2)    înălțimea maximă a împrejmuirii spre spațiul public nu va depăși 2,0 m, din care soclul nu va depăși înălțimea de 0,6 m.

(3)    Pentru coerența imaginii urbane, de regulă, împrejmuirile la stradă vor respecta înălțimea împrejmuirilor adiacente iar soclul va respecta înălțimea soclurilor împrejmuirilor adiacente cu condiția respectării prevederilor alin.(2).

(4)    Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

(5)    Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

(6)    Se interzice vopsirea în culori stridente și strălucitoare a împrejmuirilor.

(7)    Pentru servicii cu acces public se admite delimitarea incintei fața de spațiul public cu borduri, garduri vii, gărdulețe joase, decorative.

(8)    împrejmuirile spre limitele laterale/ posterioare vor fi de regulă opace, cu înălțimea maximă de

2,20 m.

CAPITOLUL III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 23. Coeficient maxim de utilizare a terenuljl Coeficientul maxim de utilizare a terenului CUTmax^,^: