Hotărârea nr. 71/2018

HOTARAREnr. 71 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA RAHOVEI NR. 284, SECTOR 5, BUCURESTI. HOTĂRÂRE ' -privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Calea Rahovei nr. 284, Sector 5r București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate ai Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei.de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 10/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 68/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 5 - Certificat de urbanism nr. 543-R/19.06.2015;

-    Primăria Municipiului- București - Direcția Urbanism: aviz de Oportunitate nr.

25/04.05.2016;

-    Agenția pentru Protecția Med 93/03.11.2016;

-    Comisia de coordonare a 1461238/28.10.2016;


ului București: decizia etapei de încadrare nr. Primăriei Municipiului București: aviz nr.

-    Comisia Tehnică de Circulație -, iviz de principiu nr. 1425689/7982/18.07.2016;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul^ cu modificările _și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea .Regulamentului General'de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor LegijjiL_52/2003 privind transparența decizională î administrația publică, republicată;


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, sector 5, București, R www.bucurestl-prlmaria.ro    

,

- în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) fit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările, și completările ulterioare; -

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -————-~ HOTĂRĂȘTE::

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Calea' Rahovei nr: 284, Sector 5, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 1/27.01.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre rîeschimbare' prezentat în anexa nr.'2.șirRegulamentul LocaLde Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantădinprezenta hotărâre,    :

Art.2 Prezenta documentație de urbaniăm are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al ' Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată îh ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

București, §2.02.2018 Nr. 71

2

Anexa 1<w«m- ha, 4 //cffMj

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de SC TGB MANAGEMENT SRL cu sediul în București, sectorul 2, cod poștal 020716, Str. Toamnei nr. 120, bloc -, sc.-, et.-, ap.-, telefon/ fax 0723 397 282, ca reprezentant al SC DEZVOLTARE RAHOVA SA, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Cod poștal 021901, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, bl. -, sc. -, et. 2, ap. -, telefbn/fax. -, e-mail -, înregistrată la nr. 1467218 din data de 16.11.2016., în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR. A I&J.6A .2017

PENTRU

PUZ - CALEA RAHOVEI NR. 284 - SECTi

GENERAT DE IMOBILUL: Calea Rahovei nr. 284 - Sector 5, în suprafață de 9.750,76 mp. privată a persoanelor juridice conform Certificatului de urbanism nr. 543-R din 19.06.2015, Primăria Sectorului 5.

INIȚIATOR:    SC DEZVOLTARE RAHOVA SA

PROIECTANT:.    SC TGB MANAGEMENT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Urb. Andrei C. OPROIU (Dzo, EJ';

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂÎNPUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 5.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: CB3 - subzona polilor urbani principali.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max. 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; CUT max. 4,5 mp. ADC/mp. teren; H max. = nu se limitează înălțimea clădirilor.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

MAGAZIN RETAIL

POTmax. 40%; CUTmax. 0,50 mp. ACD/ mp.teren; Hmax: 9 m. RmaxH: P+1E.

Retragerile, minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.    “

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din data de 23.03.2016 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții:    •

CONDITII-PRIVIND REGIMUL DE EMITERE A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE:


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera n) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 543-R din 19.06.2015, eliberat de Primăria Sectorului 5.
Bd. Regina Elsabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

sb.

db.

Tel.: 021/305 55 00;

li K, Ia

V

ClRja

http://www.pmb.ro

UKAS

wSaCMM

UKAS

imaitMMmHi

■MMUMkM

DOI

001

tiCai de comunicații si transport, din care:

Circulație carosabila

sT-    i

Circulație pietOnala Locuri parcare - asfalt—

3latforme tehnico - edilitare--

Zona pentru instituții si serviciu

TOTAL

Suprafața zona edificabiia propusa Suprafața zona mobilată propusa Procentul maxim de ocupare al terenului Coeficientul maxim de utilizare ai terenului Coeficient volumetric maxim propus

LEGENDA CIFRE

O Spațiu comercial - Magazin R Adepost cărucioare si pari

Panou publicitare Camera tehnica Panou publicitar - tip "unipol

S.C.'TGB MANAGEMENT* S.R.L. - J40/10527/2001

Specificație

Nume

SerpjraJura

Sef proiect.

Urb. Andrei Oproiu

întocmit

Urb. Sbimac Mitu loan

Desenat

Urb. Sbimac Mitu loan

Verificat

Urb. Andrei Oproiu

wfifa--

SCARA

1:1000

OCT.

2016


PROIECT: CONSTRUIRE IMOBIL P*1 CU FUNCȚIUNEA HAOAZM RETAK, ’ARCARi SUPRATERANE, AMENAJARE MONTA CU SPATS VERZI, ALB CAROSABILE SI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE, REAMPLASARE POST TRAFO CONSTRUCUB POST TRAFO.AMENAJ ARI ACCESE ADRESA Municipiul București, Sector 5, calea nr.284


Pr.nr.

P 15 13DIRECȚIA URBANISM


TGB Management SRL .Toamnei 120, 52, București


ERT


Wgulanîemt local de urbanism

AVIZ NR..........

VIZAT SPRE NESCHI


R0|14366886 J40/10527/2001 Hr.îS5«ta*ia7« Contact: 0723.397.282 ISO9001:2008Regulament local de urbanism

aferent

PUZ - CALEA RAHOVEI, NR. 284, SECTOR 5

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

-    comerț.cu amănuntul; - restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; - sport și recreere în spații acoperite; - parcaje la sol și multietajate; - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; - spații plantate - scuaruri;


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

-    activități manufacturiere; - depozitare mic-gros;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

- activități productive poluante/ttT risc tehnologic sau incomodjs-'pfrn traficul generat; -construcții provizorii de.orice natură;^Tdispuherea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajur acestora; - depozitare en-gros; - stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini; - curățătorii chimice; - depozitări de materiale refolosibiie; - platforme de precolectare a deșeurilor urbane; - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CI

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIM’

Terenul are o suprafața de 9751,OOmp si are o forma neregulata. Deschiderea|k^și Lungime limita spate (lungime cumulata): 60m. Lungime limita stanga: 2$ dreapta: 190m.    $7 TEȘARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE Ați

Amplasarea clădirilor fata de aliniamentȘVa Reglementari urbanistice care face parte irite

TGB Management SRL /^, rie1 120, S2. București futiJceRT lf366886 J40/10527/2001.

t: 0723.397.282 1309001:2008


amplasat la min. 2m fata de aliniament. Clădirea cocaerfiâlâztfa fi amplasata la min. I34m fata de aliniament. Clădirile si amenajările tehnice vor fi amplasatela min. 71m fata de aliniament.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA, CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCEtEtOR--

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei vor respecta prevederile conținute in planșa U 02 - Reglementari urbanistice care face parte integranta din prezentul Regulament.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceasi parcela vor respecta preved planșa U 02 - Reglementari urbanistice care face parte integranta Clădirile se vor amplasa unele fata de altele la o distanta de min. 4.5m

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.Accesul in incinta va respecta prevederile conținute in planșa U 02/ face parte integranta din prezentul Regulament.

Accesul in incinta se realizează prin o artera de 9.10m lățime cu dublu sens. Aceasta va'Țfprevazuta cu o banda de parcare pe laterala dreapta. Pentru drumul de incinta se va utiliza un profil de 7m lățime cu dublu sens. Acesta va fi utilizat preponderent pentru aprovizionare. Zona de aprovizioare va asiguravrazele.de manevra necesarei întoarcerii autovehiculelor de marfa exclusiv in interiorul

proprietății.    ~

Pentru benzile dintre locurile de parcare se va utiliza un profil de 6.5m lățime cu dublu sens. Prezenta documentație prevede si un al doilea acces pe lot care sa uneasca strada complexului Vulcan de la Nord cu incinta complexului comercial studiat si apoi cu Calea Rahovei. Aceasta strada, ar urma sa se realizeze jumătate pe lotul complexului comercial studiat si jumătate pe lotul invecinat la vest. Aceasta propunere are un caracter directiv si se va executa doar cu acordul autoritatilor publice si al vecinilor.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Staționarea autovehiculelor se admite numari in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice.

Locurile de parcare se dimensionează conform HCGMB nr. 6Ey2006 si normelorscreqfțce.și se dispun ■—


la suprafața lotului.

Staționarea autovehiculelor de aprovizionare va fi de incarcare/descarcare marfa, in zona prevăzută acestui scop.

Platformele destinate parcării autovehiculelor vor fi prevăzute în plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare dispuse grupat, la 2 loc în cazul dispunerii în lungul aleilor carosabile;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMJSLBÎlO


Andrei c.

ab^tâf-iti cu alveole rt-fiiiMjWglriĂt^i la 1


înălțimea maximă admisibilă în planul fafadeij de inaltime de P+l.    1

R2GULAMEHT.LGCAL DE URBANISM

MESCHINII»


AV1ZNR.

VIZAT SPRARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


TGB Management SRL 0*^52. București jff66J40/10527/2001 Wntact: 0723.397.282-    aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină

—seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei

și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

-    aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță";

-    pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare in baza legislației specifice.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare. Toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat. Se va asigura preepurarea apelor uzatej^friclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea si funcționarea instalațiilor, din Darc^ef circulații si platforme exterioare.    ........


ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

-    se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiili^ărborii impț având peste 4.00 metri înălțime șî diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii" vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere^

-    în grădinile de fațadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafață va fi prevăzută cu

plantații înalte; -•    - . .    -    -

-    terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;

-    platformele destinate parcării autovehiculelor vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu alveole plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare dispuse grupat, la 2 locuri dispuse înșiruit și la 1 loc în cazul dispunerii în lungul aleilor carosabile;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT loc alURBANISM

.......lUZ-elffi

VIZAT SPRE RESCH1My


TGB Management SRL balmnel 120, S2. București R(]


&llAcert


436Ș886 J40/10527/2001

ontact: 0723.397.282 IS09001:20Q8


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘUJWZÂRE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim 60%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim - 0.5 mp. ADC / mp. teren.4