Hotărârea nr. 72/2018

HOTARAREnr. 72 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA STRAULESTI NR. 68, SECTOR 1, BUCURESTI'    '    HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Străulești nr. 68, Sector 1, București

Având în Vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 11/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 69/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

' Văzând documentele emise de:    ~

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 140/138/Ș/20210/27.07.2016;

-    Primăria    Municipiului    București    -    Direcția Urbanism: aviz preliminar    nr.

329/17.05.2017;

-    Primăria    Municipiului    București    -    Direcția Urbanism: aviz de inițiere    nr.

24/18.05.2017;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei 26/30.10.2017;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucjurești: aviz nr. 1562642/13.10.2017;

Comisia Tehn că de Circulație - aviz de principiu nr. 1552367/14424/15.09.2017; Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 15521/679/26.06.2017;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; —    . -

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și


de încadrare nr.


completările ulterioare;    .

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.ty.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.20)5;


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România; tel^^PO: www.Bucuresti-primaria.ro

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;    -

în temeiul- prevederilor art, 36 alin. (2) lit. c), alin. (5)-lit. c) și art 45 alin. (2). lit. e), -din Legea nr. 2.15/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și

. completările ulterioare;    • - •

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Străulești nr. 68, Sector 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți . componente ale- documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 31/22.11.2017 prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre. neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ’

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

/SECRETAR GENERAL UNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 22.02.2018 Nr. 72


Anexa 1fflKrfl/r *f**» w "*rr    i\»


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism )

Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei Municipiului București de S.C- ARX Design Concept S.R.L.. - URB RUR ALEXANDRA BOGDAN cu sediul în București, sectorul 1, str. Dej nr. 13A, telefon : 0729135272 (în calitate de elaborator și reprezentant al inițiatorului documentației de urbanism S.C. Numărul 12 S.R.L.), înregistrate la Registratura-P.M.B. cu nr. 1574612/08.11.2017 și nr. 1575635/13.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ ARHITECT ȘEJfcC^rOSF/l Cu’ Nr. .....din

PENTRU


PUZ - ȘOSEAUA STRĂULEȘTI NR. 68, SECTORUL 1, BU£

Generat de imobilul : situat în Șos. Străulești nr. 68, sectorul 1, București, în supraf 2066,00 mp, proprietate privată persoană juridică.

Inițiator : S.C. Numărul 12 S.R.L.

Proiectant: S.C. ARX Design Concept S.R.L.

Specialist cn drept de semnătură RUR: ALEXANDRA BOGDAN

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, București, și este delimitată astfel: la Vest - Șois. Străulești; la Nord - proprietari private - la EST - proprietăți private; la Sud - proprietăți private.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015) amplasamentele care fac obiectul reglementării urbanistice se încadrează parțial în Unitatea Teritorială de Referință UTR Lld - subzona locuințelor individuale mici, și parțial în Unitatea Teritorială de Referință UTR V4 - subzona spatiilor verzi pentru protecția cursurilor de apă, caracterizate de următorii indicatori urbanistici:

U.T.R. Lld : POTmax-20%; CUTmax-0,7mpADC/mpteren; Rmaxh-P+2E - Hmax-10,00m la cornișă, admițându-se un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului.

U.T.R V4 : POTmax-15% cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale; CUTmax-0,2

PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNI AVIZATE: FUNCȚIUNI MIXE - LOCUIRE, SERVICE, BIROURI SI SPATE COMERCIALE.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax = 60%;

CUTmax = 0,84 mpADC/mpteren;

Rhmax=Ds+P+2E - 3Eretras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele'edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.


Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit, n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.V

UKAS

"ssssr

ISO MM • 80 MMI

001AIKS Design Concept SRL

J40/988/2016; RO 35501691

Str. Dej nr.13A, sector 1, București

DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LîiCAL OE URBANISM

AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHÎMBAFdirecția uRiMlfâL Ddsign Concept SRL

M F LOCT    n    J-

REGULAIWE AVIZNR. ..IX VIZAT SProiect: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE MIXTA -LOCUIRE, SERVICII, BIROURI SI SPATII COMERCIALE - DS+P+2E-3R

Adresa: SOS. STRAULESTI NR.68, SECTOR 1, BUCUREȘTI Faza: PUZ

Prezentul regulament se refera la un teren proprietate privata in suprafața de 2066.00 delimitat in planul de reglementari urbanistice care face parte integranta din acest regulament. Terenul este identificat prin adresa sos. Strulesti nr 68, sector 1, bucurești, si este situat in zona de nord a orașului cu acces direct din str. Sos. Strulesti nr 68 are următoarele vecinătăți:


Fata - sos. Straulesti;    ........- -—

Dreapta - proprietate privata sos. Straulesti;    . , ?•>'

Stanga - proprietate privata sos. Straulesti;

Spate - proprietate privata număr cad. 206849.    --------”

Zona studiata in vederea reglementarii terenului ce a generat puz este 8ltuat3-+rr zona Terenul este poziționat in apropierea ansamblurilor petrom City si nafcelona residence, precurrTsT in imediata vecinătate a fabricii alka.Terenul Are acces direct din sos. strulesti, fapt ce ii asigura o foarte buna accesibilitate atat din punct de vedere carosabil cat si pietonal. Zona beneficiind de transport in comun de suprafața. Din punct de vedere funcțional, zona studiata prezintă un caracter mixt in nord industrial si in sud, est si vest rezidențial cu inserții comerciale si de servicii.

Corelare cu alte documentat» de urbanism

Conform planului urbanistic general al municipiului bucurești amplasamentul este' cuprins în subzona lld -locuințe individuale mici cu parcele cu pot < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului capitalei.

Conform puz - sos. Straulesti nr.69-71, 69a, 69d - sector 1, actualizare puz - "petrom City" -straulesti, avizat cu nr.17/25.04.2016 si aprobat cu hcgmb nr.286/29.09.2016, care pe zona studiata preia de principiu reglementările urbanistice din puz - sos. Straulesti (str. Nuferilor - liliacului - bujorului) - sector 1, bucurești-expirat, prin care terenul este cuprins in zona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de p+4 niveluri.

Totodată in zona, mai exact in estul terenului care face obiectul studiului de oportunitate, au fost / aprobate documentații de urbanism ce se inscriu in subzona M3, atat funcțional, cat si din punct de vedere al indicatorilor. Construcții cu funcțiune mixta, avand regim de inaltime S+P+3E-4ER, cu pot variind intre 45% -47% si cut = 0,9-2,5.

Titlul II prescripții speciale la nivelul zonei

Generalități, caracterul subzonei

Subzona mixta locuințe colective cu servicii si comerț la parter. Zona studiata in vederea reglementarii terenului ce a generat puz este situata in zona de nord a bucurestiului in cadrul unei zone cu funcțiune mixta,


AH6JS Design Concept SRL

J40Z988/2016; RO 35501691 Str. Dej nr.13A, sector 1, București

Secțiunea I: utilizare funcțională

Articolul 1 - utilizări admise

- Construcții cu funcțiune mixta locuire si servicii/comert

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DL URBANISM

AVIZNR......

VIZAT SPRE NES


- Funcțiunile comerciale vor fi poziționate la parterul si nivelurile inferioare ale construcțiile

Articolul 2 - utilizări admise cu condiționări

-    Se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca să nu genereze transporturi grele, să nu fie poluante și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru ‘depozitare și producție;

-    Se admite realizare de supante in volumul construit cu condiția respectării CUT maxim admis.

Articolul 3 - utilizări interzise

Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode, prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție ori prin deșeurile produse;

Realizarea unor false mansarde;

Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;’Q.Tî' CU OU’C^'AL Construcții provizorii;

Depozitare en-gros;

Depozitări de materiale refolosibile;

Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;-


Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflămabilesaiî toxiefl Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție larefîul vizibil din\ publice;

Stații de betoane;

Autobaze;

Stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;

Spălătorii chimice;

Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

Secțiunea II: condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor

Articolul 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

- Pentru a fi construibila parcela isi va păstră forma si dimensiunile, cu excepția suprafețelor destinate

extinderii circulațiilor carosabile publice.


-    Construcția propusa se va retr, de urbanism anterioare, cf. Pic^dtă

-    Conform plan anexa - planșa de re:


aliniamentul reglementat prin documentațiile e\ing Matei Ștefan Paul. rbânistjce care face parte integranta a acestui


ATO

ign Concept SRL

D1RE

regulam;

CȚ!M :w~ LCȘ

r27 /

sei

35501691 stor 1, București

aviznr.


Proiect: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE MIXTA -LOCUIRE, SERVICII, BIROURI SI SPATII COMERCIALE - DS+P+2E-3R

Adresa: SOS. STRAULESTI NR.68, SECTOR 1, BUCUREȘTI Faza: PUZ


VIZAT SPRE NESCH1MBARJ

Articolul 6 - ampj^âfea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


-    Caldirea propusa va fi retrasa cu minim 5.00 m fata de limita laterala stanga;

-    Caldirea propusa va fi retrasa cu minim 3.00 m fata de limita laterala dreapta;

-    Caldirea propusa va fi retrasa cu minim 5.00 m fata de limita posterioara;

-    Conform plan anexa - planșa de reglementari urbanistice care face parte integranta a acestui regulament.


Articolul 7 - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


- Nu este cazul


Ârticblul 8 - circulații și accese

-    Accesul carosabil va face in incinta din sos straulesti

-    Accesul pietonal se va face in incinta din sos straulesti

-    In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare

Articolul 9 - staționarea autovehiculelor

-    Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; conform hcgmb 66/2006

-    Parcarea se va realiza conform hcgmb 66/2006.    .    .

Articolul 10-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

-    înălțimea minimă a clădirilor va fi Ds+P+2;

-    înălțimea maximă a clădirilor va fi Ds+P+ 2E+3

Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor
-    Clădirile noi sau modificările se vor integra în caracterul gerț^LakZonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje;

-    Se interzice realizarea unor mansarde false;

-    Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;

-    Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;

Articolul 12 - condiții de echipare edilitară


Toate clădirile noi vor fi Se va asigura în moc Toate noile branșase Se interzice dispunere evitarea dispune^îFvi;la rețelele tehnico-edilitare publice;

a rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare; kcitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

lit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă


r\


AHEX Design Concept SRL

J40/988/2016; RO 35501691

Str. Dej nr.13A, sector 1, București

direcția urbanism

Articolul 13 - spatii libere si spatii plantate    REGULAMENT loc al de URBANISM

«IZNR.....37/2..,?

-    Minim 30 % din suprafața terenului va fi amenajata ca spațiu vei dipJZAT SPRE I^ESCHiMBAP

-    Spațiile neeonstruite și neocupate de accese și trotuare de gardaTzQrTîȚrt3Trtate-ctrgazon-și4u-u“^ arbore la fiecare 100 mp;

-    Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției șă evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Articolul 14-împrejmuiri

-    împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 și o parte transparentă dublată cu gard viu;

-    Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri.

Secțiunea III: posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

POT maxim = 60%

Articolul 16 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

CUT maxim = 0,84 mp ADC/mp Teren


5