Hotărârea nr. 73/2018

HOTARAREnr. 73 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL THEODOR PALLADY NR. 287, SECTOR 3, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Theodor Pallady nr. 287, Sector 3, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 12/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 70/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de;

-    Primăria Sectorului 3 - Certificat de urbanism nr. 355/12.01.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr.


51/28.10.2015;


Minis

Bucu


erul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situați de Urgență „Dealul Spirii” ești - Ilfov: adresa nr. 2144/17-SU-BIF-A/12.07.201 '•

Autoritatea Aeronautică Civilă Română 23526/1002/06.10.2017;

ia pentru Protecția Mediului București: decizia '08.2016;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz 1429365/27.06.2016;

Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1392662/1213/22.02.2016; în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și


- £viz de principiu nr.


Agen

86/22


etapei de încadrare nr.


nr.


îcompletările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungita prin Hotărârea C.G.M.B.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București. www.bucuresti-primaria.ro
nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărî

224/15.12.2015;    _    _

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - B-dul Theodor Pallady nr. 287, Sector 3, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 29/22.11.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PR.EȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, / Mariap Orlando Culea

AlBucurești, 22.02.2018 Nr. 73

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București. România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală-Dezvoltare-Ucba! ~ Direcția Urbaniînrr *Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei către S.C. TECON S.R.L. - URB RUR ANCA ELENA PĂUNI Sectorul 5. str. Carol Davila nr. 77, telefon 021/3122093/

reprezentant al inițiatorului documentației de urbanism S.C. DEVIL INVESTMENTS S.R.L.). înregistrate la Registratura-P.M.B. cu nr. 1568636/20.10.2017 si 1572410.01.11.2017. în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ ARHITECT ȘEF Nr. .2.?.... din .^?.:/Z-....2017

PENTRU

PUZ - B-DUL THEODOR PALLADY NR. 287, SECTORUL 3, BUCUREȘTI

Generat de imobilul : situat în București. B-dul Theodor Pallady nr. 287. sectorul 3. București. în suprafață de 3200,00 mp.

Inițiator : S.C. DEVIL INVESTMENTS S.R.L.

Proiectant: S.C. TECON S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: ANCA ELENA PAUNESCU

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București. în Zona de Est a Municipiului București, și este delimitată astfel: la Nord - proprietăți private, la Sud - B-dul Th. Pallady, la Vest - proprietăți private, la Vest - Aleea Perișorul.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu completările ulterioare), amplasamentul care face obiectul studiului urbanistic se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință UTR „A2b” - subzona unităților industriale și de servicii, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

-    POTmax - 80%

-    CUTmaxvolumetric = 15.00 mc-mpteren;

-    Hmax-20.00m.

PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNI : U.T.R. M2 - CLĂDIRE CU FUNCȚIUNI MIXTE DE SERVICII : COMERȚ. BIROURI, LOCUINȚE COLECTIVE DE SERVICIU. AMENAJARE DE SPAȚII PENTRU PARCAJE AUTO. ANEXE TEHNICE. INFRASTRUCTURĂ. AMENAJĂRI PEISAGERE.INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax= 65%; CUTmax=3.5 mpADC/mp teren;

RH.= Ds+P+8E - Hmax-32,00m / Ds+P+12E - Hmax-44,00m

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehicuIețor/Și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin E1CGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.t,


A:

A:

■ LIMITA ZONEI STUDIATE IN PUZ

~l LIMITA PARCELA CARE A GENERAT PUZ ■■■ ALINIERE CLĂDIRI

■m ALINIAMENT
LJ


LIMITA EDIFICABIL LOT CARE A GENERAT PUZ □ CLĂDIRI EXISTENTE

ZONA INSTITUȚII PUBLICE SI SERVICII

ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE MAX. P+2

ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE P+3 - P+4 ^1 ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE P+5 - P+10 ■ ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITAREZONA GOSPODĂRIE COMUNALA

SPATII PLANTATE, AGREMENT SI SPORT

SPAȚIU VERDE AMENAJAT PE TERASA

SPAȚIU PARCARE CU DALE ECOLOGICE

SPAȚIU VERDE AMENAJAT LA SOL SUB CONSOLA

CIRCULAȚIE CAROSABILA INTERIOARA SUB CONSOLA

CIRCULAȚIE CAROSABILA INTERIOARA

riRCIII ATIC DICTAM»! A iMTrniAim


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANiSTiC ZONAL BD PALLAE CONSTRUIRE CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALA D+Pj+12 E


Dispoziții Generale la nivelul teritoriului considerat SECȚIUNEA I. ROLULR.L.U.__

Articolul 1. Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtai RJ-dî.) aferent P.L documentație de urbanism cu caracter de reglementare prin care se stabilește modul in ocupate terenurile, precum si amplasarea si conformarea construcțiilor si amenajărilor pe o suprafața bine delimitată, in acord cu prevederile legale.

Articolul 2. Odata aprobat, impreuna cu P.U.Z., R.L.U. aferent acestuia constituie un act de autoritate al administrației publice locale.

(2on-


SECȚIUNEA II. BAZA LEGALA A ELABORĂRII R.L.U.__

Articolul 3.

La baza elaborării R.L.U. aferent P.U.Z. stau:

Regulamentul general de Urbanism, aprobat prin HGR nr 525/1996 si Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr 21/N/10.04.2000;

Reglementările cuprinse in PUG si in prescripțiile RLU aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ;

Legea 350/2001, cu completările ulterioare, modificata.

SECȚIUNEA III. DOMENIUL DE APLICARE AL R.L.U.___

Articolul 4

Prezentul regulament se aplica teritoriului delimitat in planul de reglementari, după cum urmeaza:

La S - Bd Pallady La V- allea Perisoru La N-Str Fetești La E- proprietate privata.

Articolul 5. Corelarea cu alte regulamente

In prezent, zona studiata se incadreaza in Planul Urbanistic General al Municipiului București in subzona A2b;

Articolul 6. Prevederile prezentului regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanisitic General al Bucurestiului;

Articolul 7. Derogări de la prevederile prezentului regulament se admit in cazuri bine justificate, datorate naturii terenului, descoperirilor arheologice in urma săpăturilor, sau caracterului construcțiilor propuse, conform legii.

Articolul 8. Aceste derogări se aproba de către Consiliul General al Municipiului București, in baza unei documentații de urbanism elaborate si avizate conform legii.

Articolul 9. Prin derogare se intelege modificarea uneia dinstre condițiile de construire, aliniere, POT, CUT, regim de inaltime.

Articolul 10. Modificarea mai multor condiții de construire constituie modificare a regulamentului si poate avea loc numai pe baza unei documentații de urbanism elaborate si aprobate conform Legii 350/2001.    .    " "'■SECȚIUNEA IV: UTILIZARE FUNCȚIONALA Generalități: Caracterul Zonei

Zona se compune din următoarele subzone și unități teritoriale de referință M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu rau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

Articolul 11. UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

-    instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

-    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

-    servicii sociale, colective și personale;

-    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

-    lăcașuri de cult;

-    comerț cu amănuntul;

-    activități manufacturiere;

-    depozitare mic-gros;

-    hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

-    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

-    sport și recreere în spații acoperite;

-    parcaje la sol și multietajate;

-    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

-    spații plantate - scuaruri;

-    locuințe cu partiu obișnuit;

-    locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.

Articolul 12 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

-    se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

-    pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

Articolul 13 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic următoarele utilizări:

-    se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

-    depozitare en-gros;

-    stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

-    curățătorii chimice;

-    depozitări de materiale refolosibile; ;;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urba^șjx

-    depozitarea pentru vânzare a unbrranțîțațȚmari de substanțe/nflamabile sau toxice;


Pag 2 din 5


-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


SECȚIUNEA V- CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 14 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

-    M2 - cu următoarele condiționări pentru subzona mixtă din lungul principalelor arteră pentru zona de extindere în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul mini; cu un front la stradă de minim 30.00 metri;

-    pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în părc^le având mp și un front la stradă de minim 12.00 metri, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două laterale și de minim 18.00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

-    în cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei construibile este de 300 mp.

-    M2 - terenul liber dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri comerciale se va delimita printr-un P.U.Z. elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcții amplasate pe arterele majore sau PUD pentru cele amplasate pe străzi secundare, prin care se va asigura coerența cadrului construit, respectarea distanțelor minime față de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existenți.

Articolul 15 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

-    M2 - clădirile vor fi retrase de la aliniament cu minim 10 metri.

-    la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și de 6.00 metri pe străzi de categoria a IIl-a.

Articolul 16 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    M2 - clădirile ce se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale va fi de minim 6.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim 2m pe o distanta de maxim 5m, si in rest 6.00 metri;

-    M2 - clădirile ce se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-    în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la 5.00 metri;

-    se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre zona mixtă și zona rezidențială, o funcțiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egală'Cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

-    distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele'Țaterale și posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;


Articolul 17 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

M2 - clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală.

Articolul 18 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

M2 - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

-    în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30.00 metri;

-    se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

-    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

Articolul 19 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

M2 - conform HCG MB 66/2006

-    staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 250 metri;

-    se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

Articolul 20 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

M2 - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; jate.

M2 - avand in vedere profilul stradal aferent bulevardului Theodor Pallady, cu o lățime de aproximativ 58 de m, H max pentru noile construcții va fi de 44 m.

ARTICOLUL 21 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

M2 - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

aspectul clădirilor va exprima caracteruf-șF-r^pfezentativitațea funcțiunii și va răspunde exigențelor

-«..-.In nln n -U« n n« i . «î i ni.rnnnnn rln    i ri    V'• C    I /Pag 4 din 5


M2 - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-    în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

-    se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

-    dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon;

-    se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

-    cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

Articolul 23 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

M2 - în grădinile de fațadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafață va fi prevăzută cu plantații înalte;

-    se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;

-    parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;

-    în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

Articolul 24 - ÎMPREJMUIRI.

M2- nu este obligatorie separarea către strada. Daca totuși imprejmuirea spre strada este propusa atunci se recomandă ca aceasta sa fie transparenta, de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi transparente și vor avea înălțimea de minim 2,20 metri;

-    spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

SECȚIUNEA VI: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

Articolul 25 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) -M2 - P.O.T. maxim 65%

I

Articolul 26 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) M2 - CUT maxim = 3,5 mp. ADC / mp. teren

sur

L.