Hotărârea nr. 74/2018

HOTARAREnr. 74 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CORNESCU NR. 14, SECTORUL 1, BUCURESTI
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Comescu nr. 14, Sectorul 1, București-

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

-Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 13/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 71/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    _    ;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sap revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 1503/132/C/24626/28.07.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr.

5/11.01.2017;

-    Agenția pentru Protecția .Mediplui București: decizia etapei de încadrare nr.

25/30.10.2017;    '

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1527790/24.07.2017;


-    Comisia Tehnică de Circulație - î viz de principiu nr. 1508998/7414/28.06.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea, executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea, teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului- București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011/Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și

224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor L administrația publică, republicată;


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucure! www.bucuresti-primaria.r


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) liț. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șL completările ulterioare; -    :

CONSILIUL GENE RAL* AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul. Urbanistic Zonal - str. Cornescu nr. 14; Sector 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef-nr. 30/22.11.2017, prevăzut în anexa; nr. V plănui de reglementări urbanistice - Vizat spre neschimbate prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Prezenta documentație are caracter- de reglementare specifică și nu dă dreptul Ia construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.    .    ? ?
Șrdul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +402130! www.bucuresti-primaria.ro

Anexa 1n ic.    o

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană >

Direcția Urbanism

Ca urmare a solicitării și completărilor, transmise Primăriei Municipiului București de către S.C. TECON S.R.L. - URB RUR ANCA ELENA PAUNESCU, cu sediul în București, Sectorul 5, str. Carol Davila nr. 77, telefon 021/3122093 (în calitate de elaborator și reprezentant al inițiatorilor documentației de urbanism D-NA GHERMAN GEORGETA, D-NUL ENESCU VICTOR CĂTĂLIN SI D-NA ENESCU ROXANA), înregistrate la Registratura-P.M.B. cu nr. 1574248/07.11.2017 si 1513685/24.05.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


imn'


Generat de imobilul : situat în București, str. Comescu nr. 14, sectorul 1, București, în suprafață de 169,00 mp.

Inițiatori : D-NA GHERMAN GEORGETA D-NUL ENESCU VICTOR CĂTĂLIN SI D-NA ENESCU ROXANA Proiectant: S.C. TECON S.R.L.

Specialist cn drept de semnătură RUR: ANCA ELENA PAUNESCU

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, delimitată astfel: la Nord - proprietăți private, la Sud - proprietăți private, la Vest - str. Comescu, la Est - Calea Floreasca.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu completările ulterioare), amplasamentul care face obiectul studiului urbanistic se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) L2a - subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei protejate, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

-    POTmax - 45%

-    CUTmax =1,3 mpADC/mpteren;

-    Hmax-P+2E.


PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE: FUNCȚIUNI : LOCUINȚĂ UNIFAMILIALÂ

INDICATORI URBANISTICI AVIZATIr

POTmax=76%; CUTmax=l,56mpADC/mp teren; RH.max= S+P+1E/3E - Hmax-14,00m

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2)- lit. n) diri Legea nr* 350/2001 privind amenajarea teritoriului și. urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


OPIULUI BUCUREȘTI

ÂNU ■


întocmit,

Expert ingy^fptor Manea

4EXfl4.ll.2017
&

UKAS

ISO «Ml >8014001    001


• •.T-.'.l; k«-t -A    l    4 *îț

.........^iabra


jaV

iSWffi


•-

tiShHr    \

ffirr »*j Z^l'"    -c^»


n5ff%4 fo<r ”>Fîr îf*tXî.

wwgî»_ aWiffBOsș


i"?'<?    "3 ■

BiSW's;


•W


str. ScoalaFtoraa

h

SECȚIUNE 3-3’^i


A A C^nSd-


str. Banu Andronache


► Gq£


PavelBogdwB-' BASIC! A.


RjiwWî


Jțffc


TECQN >•],


>*"b/agf^

'xMaturi 9

P(W|

'14*

**îu.7! -M4.0! 1 UO!


e.rj.

12


• hoț2>

WRMWMkTME^.

existent

propys

extStj&îtWțPii^

'^existent-

’ .propus

pORNESCU NR.14A

PALEA FLOREASCA NR.89

89 % ’

V'-

PSM

18 M

3ALEA FLOREASCA NR.87

60.2 %

3

D+P+4

18 M

3ALEA FLOREASCA NR.85

65.2 %

1.3

• 7M

3ORNESCU NR.12

0.9

P+M

7M

OORNESCU NR.14

iW

>76%

0.7

1.56

5M

S+P+3|14

CERTFICAT DE URBANBM NR.

1803/l32/C/24>Mdfcl 88.07 J018--

' CATEGORIA DE IMPORTANTA

(OAȘA DE IMPORTANTA


Pavei: Buy’J

BABlCI


''PROIECTANT ARHfiEC    ___

ac. tEceîrsîccr-^'./,!

J40M9S8nM9^R.S4SB15l - '

...' tt.CmlDmritonr n, București. Mdor 6 >

■vț# gy3ffls<5 te oamapafr - -

^Bogdani

>tu Bojdifl Wd


GHERMAN georgeta I


DESENAT

-"7F~~


■tlBppdeiiMMd


■aMț^Nnue


SCARA

1/500


DATA


-'OENUMRE PROIECT


UK^AUt«W3ALA8p^SEp«a|p'^>ț / ,

-. 'ibwrH^-.^OCT8HBMBMI găffigȘjk


REGU
Amplasament:


Str. Cornescu nr. 14, Sector 1, București

r.....

Inițiator:


Gherman Georgeta - strada Șaradei, nr. 53-61,et 4,ap 61 .sector 1,


Dispoziții Generale la nivelul teritoriului considerat

SECȚIUNEA I. ROLUL R.L.U.

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT L0CAU3E URBANISM AVIZ NR......

VIZAT SPRE/fecHIMBARS


Articolul 1. Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat R.L.U.) aferent P^Z. este o documentație de urbanism cu caracter de reglementare prin care se stabilește modul în care pot fi ocupate terenurile, precum și amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor pe o suprafața bine delimitată, în acord cu prevederile legale.

Articolul 2. Odată aprobat, împreuna cu P.U.Z., R.L.U. aferent acestuia constituie un act de autoritate al administrației publice locale.

SECȚIUNEA II. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII R.L.U.

Articolul 3.    -

La baza elaborării R.L.U^aferent P.U.Zi,stauLx .

-    Regulamentul general de Urbanism, aprobat prin HGR nr 525/1996 și Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr 21/N/10.04.2000;

-    Reglementările cuprinse în PUG și în prescripțiile RLU aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ;

-    Legea 350/2001, cu completările ulterioare, modificată.

SECȚIUNEA III. DOMENIUL DE APLICARE AL R.L.U.

Articolul 4

Prezentul regulament se aplică teritoriului studiat prin PUZ, strada Cornescu 14, delimitat cu linie roșie în planul de reglementări. Terenul care a generat P.U.Z.-ul este delimitat astfel: ■    .<■    .    :

-    la Nord: imobil de locuințe colective D+P+4E din str. Cornescu nr. 14A - identic Calea Floreasca nr. 89

-    la Est: imobil de locuințe colective D+P+4E din str. Calea Floreaî

-    la Sud: locuință individuală P+Pod din str. Cornescu nr. 12

-    la Vest: str. Cornescu    p—-—


Articolul 5. Corelarea cu alte regulamente j _ ______

în prezent, zona studiată se încadrează în Planul" Urbanistic General al București în subzona L2a (locuințe individuale și colective mici realizate pe baza lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei protejate);

Articolul 6. Prevederile prezentului regulament vor fi preluate în cadrul regulamentului aferent Planului Urbanisitic General al Bucureștiului;

Articolul 7. Derogări de la prevederile prezentului regulament se admit în cazuri bine justificate, datorate naturii terenului, descoperirilor arheologice în urma săpăturilor, sau caracterului construcțiilor propuse, conform legii


Articolul 8. Aceste derogări se aprobă de #ăi?e, în baza unei documentații de urbanism etșîfo

ral al Municipiului București, nform legii.Articolul 9. Prin derogare se înțelege modificarea uneia c aliniere, POT, CUT, regim de înălțime.


AVIZ NR.......5.

VIZAT SPREjRESCHIMBARJ

Articolul 10. Modificarea mai multor condiții de

regulamentului și poate avea loc numai pe baza unei documentații de urbanism elabpfate și aprobate conform Legii 350/2001.

SECȚIUNEA IV: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Generalități: Caracterul Zonei

Zona se compune din următoarele subzone și unități teritoriale de referință:

L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

în zona studiatășiinproximitateaacesteia se observa un grad ridicat de ocupare a terenurilor, cu un P.O.T. care variază între 60 si 100% .

Având în vedere tendința de dezvoltare a zonei cu un POT și CUT superior rezultă oportunitatea realizării unei zone coerente cu caracter rezidențial.

Construcțiile direct învecinate cu terenul care a determinat studiul, generează calcane pe trei laturi ale parcelei de P+4, pe 2 părți respectiv P+M pe latura sudică. Din punct de vedere al imaginii prezente pe strada Cornescu clădirea propusă încearcă să se încadreze în frontul existent, rezolvând diferența de înălțime.

Obiectivele prezentului regulament de urbanism sunt:

-    Asigurarea unei imagini urbane coerente

-    Asigurarea intimității locuinței propuse și a celor învecinate

-    Armonizarea construcției propuse cu vecinătățile atât de diferite ca gabarit

Articolul 11. UTILIZĂRI ADMISE

Se vor admite următoarele utilizări:

-    Locuințe individuale și colective mici;

-    Parcaj la nivelul solului și în subteran

-    Spații verzi tip gradină.


Articolul 12 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei;

funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250 rr^șa^got admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD;

se admite pentru modernizarea L    cu băi și grupuri sanitare,

extinderea clădirii în partea poster»    ă construită la sol de-raaxim

12-0 mp.    (    / Lz


In zonele existente se admite conversia locuințelor in alte functuiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor in oproportie de minim 70% din ADC.

Articolul 13 - UTILIZĂRI INTERZISE.


Se interzic următoarele utilizări:


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCALDE L'RBANJȘM

AVIZNR.. .....W/li-JL

VIZAT SPRE NESCHIMBAT


-    funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 250/fîip ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program pjc^fungit după ora 22.00, produc poluare;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;


-    depozitare en-gros;    ~

-    stații de întreținere auto cu capacitate de peste 3 mașinii;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare;-a deșeurilor urbane;

-    creșterea animalelor pentru subzistență;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de s toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil publice sau din instituțiile publice;

-    stații de betoane;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări-de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine-sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA V - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 14 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Se mențin dimensiunile și forma parcelarului inițial.

Terenul de la numărul 14 are următoarele dimensiuni:

-    Deschidere spre strada: 12.1 m (vest -front la str. Cornescu).

-    Lungime limita din spate, către Calea Floreasca nr.87:11.8 m (Est);

-    Lungime limita stânga, către Calea Floreasca nr.89:14 m (Nord)

-    Lungime limita dreapta: către Cornescu nr.12:14.4 m (Sud);


Articolul 15 - AMPLASAREA CLĂDIRIL^

Conform planșei de reglementări'

R.L.U.-P.U.Z. Locuință unifamilială Sp+P+2E+3Epșiîmprej^ireferen-str. Cornescunr- Sbctor 1, Bucif^ști


DIKfcUpA URBANISM REGULAf/IENT LOt/U. DE URBAPJISiq

aviz nr.......ZA/r

Se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare c^OgriQ^^jți

lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de 3-5 metri.'

Construcția propusă va respecta alinierea caracteristică porțiunii de stradă pe rare se află, preluând dispunerea pe aliniament a clădirii dinspre nord - de la^lea Floreasca nr.89 (identic Cornescu nr. 14 A). Parterul va fi retras pentru asigurarea accesului auto pe proprietate.

Articolul 16 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    Conform planșei de reglementări

-    Clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării;

-    Clădirile se vor alipi calcanelor învecinate dispuse pe limitele parcelei, în conformitate cu prevederile P.U.G. Municipiul București, fără a depăși 15m de lă aliniament. -

-    Construcția propusă se va alipi la toate cele 3 calcane învecinate după cum urmează:

o cuplată către Nord la calcanul imobilului D+P+4E Calea Floreasca nr. 87 (identic Cornescu nr. 14A), pe toată lungimea limitei de nord - 14m

o cuplată către Est la calcanul imobilului D+P+3E+M Calea Floreasca nr. 87 pe toată lungimea limitei de est - 11.8m, menținându-se situația din planul inițial de lotizare

I

o cuplată către Sud la calcanul imobilului P+Pod Cornescu nr. 12, spre limita posterioara a parcelei pe o lungime de maxim 5 m;    - -

-    Porțiunea de clădire dinspre strada Cornescu se va retrage minim 2m fața de latura de Sud a terenului.


Articolul 17 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

Nu este cazul; pe teren se va construi un singur corp de clădire; garajele și alte anexe se pot amplasa pe limita laterală sau posterioara de proprietate cu condiția să fie retrase de la aliniament cu distanța obligatorie pentru clădirea de locuit și să nu depășească înălțimea gardului către parcelșJefevecinate (2,50 m.).

Articolul 18

- CIRCULAȚII Șl ACCESE.

- Parcela este construibilă numai


dintr-o circulație publică în mod dir^if una din proprietățile învecinate.uinisv 5 im urcuMmuin REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR........

-    Accesul auto și cel pietonal către parcela care a genera latura vestica a terenului, din str. Cornescu. Deschiderea către strada măsoara12.1m. Se vor prevedea două locuri de parcare deschise si acoperite în incit parcelei, la cota străzii.

-    Se va amenaja un acces pietonal pe parcelă adiacent calcanului nordic din parcarea acoperită.

Articolul 19 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Conform încadrării in subzona L2a:

-    staționarea autovehiculelor se va admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice, cu respectarea HCGMB 66/2006.

Articolul 20 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

-    înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va fi de maxim 14m, corespunzător unui regim de înălțime de Sp+P+3E.

ARTICOLUL 21 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Conform încadrării în subzona L2a:

-    . clădirile noi sau modificările ori reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în

caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje- ■-'

-    clădirile vor fi prevăzute sau nu cu acoperiș, funcție de caracterul inițial al lotizării; garajele* și anexele-vizibile din^ circulațiile publice se Vor1 armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;

-    se interzice folosirea azbocimentului și tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;


Articolul 22 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețe^ canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

Articolul 23 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE


)ljce_vopfi Tratate ca grădini de fațadă;

i^Pforopuse se vor prevedea spații


spațiile libere vizibile din circulații Pe terenul liber de construcții afefe verzi amenajate    ii

REGULAMENT LOC/lrCE URBANISM AVIZ NR.    ./Jj.lfi.

rîM^lTzIr?Prin soluția de amenajare propusă se va evita imperi minimum necesar pentru accese. Construcția va fi completată de o serie amenajări peisagistice (plantări de arbuști, gazon etc)

Articolul 24 « ÎMPREJMUIRI.

-    gardurile spre stradă vor fi transparente și vor avea maxim 2,00 m înălțime

-    gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înălțimi de maxim 2,50 metri pentru a masca spre vecini garaje, sere, anexe.

SECȚIUNEA VI: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

Articolul 25 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) P.O.T. maxim S+P+3E = 76%

Articolul 26 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. maxim S+P+3E= 1.56 mp. ADC / mp. teren

(cf. L350/2001, reprezentând o majorare cu 20% a C.U.T. permis in subzona L2a)


întocmit, Arh.Urb. Bogdan Babici
R.L. U.- P. U.i. Locuința umfamilială Sp+P+2E+3Ep și împrejmuire teren - str. Cornescu nr. 14, Segfor 1, București

u

3