Hotărârea nr. 75/2018

HOTARAREnr. 75 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. VASILE LASCAR NR. 53-55, SECTOR 2HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Vasile Lascăr nr. 53-55, Sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 14/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 72/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București - Certificat de urbanism nr. 651/1408343/10.05.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr.

25/29.05.2014;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 8/23.02.2016;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 66/27.06.2016;


- Comisia de coordonare a Primăriei 1300627/06.02.2015;

Municipiului București: aviz nr.


Comisia Tehnică de Circulație - aviz de princ piu nr. 1282826/16036/02.12.2014; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nț>-5^^53 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;    z


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, Ro www.bucuresti-primaria.ro


CONFORM CU ORIGJ


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5Vwu din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, re completările ulterioare;    / J

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Vasile Lascăr nr. 53-55, Sector 2, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 38/28.10.2016, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 22.02.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Anexa 1- '    ' Ăsex-Ț */£•/ "M U-C-6-rf-it

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI •1blsl£Xg


Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanisrji Serviciul Urbani

Ca urmare a cererii adresate de D-na Simona BUTNARIU raforpzântant ARTGRID S.R.L. în calitate de proiectant contractant al S.C. MILLS INVEST S.R.L.

Municipiul București. Sectorul 2, Cod poștal 022204. str. Baia de Arama nr. 1, Corp C1, parter.

2, telefon/ fax - , înregistrată la nr. 1511764 din 17.05.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR.    2017

pentru

PUZ- STRADA BAIA DE ARAMĂ NR. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: format din teren în suprafață de 5.687,00 mp din acte, conform prevederilor menționate în Certificatul de urbanism nr. 1475/96”B” din 16.12.2015 emis de Primăria Sectorului 2 București.

INIȚIATOR:    S.C. MILLS INVEST S.R.L.

PROIECTANT:    S.C. URBAN ARTGRID S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    Arh. Simona BUTNARIU (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2, și este delimitată astfel: Nord - strada nou creata în prelungirea Șoselei Vergului - str. Baia de Arama; Est - Șoseaua Morarilor; Sud - Bd. Basarabia; Vest - Ansamblul de locuințe Vivenda.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U, /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.G. - M B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012) amplasamentele care fac obiectul studiului urbanistic se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință UTR A3 - subzona unităților mici și mijlocii productive și de servicii.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

-    Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 60%;

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): volumetric maxim 9mc/mp teren;

-    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: regimul de înălțime și înălțimea maximă se vor preciza prin P.U.Z.

-    Regim de construire: izolat.

-    Funcțiuni predominante: sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și/sau este necesară schimbarea destinației, se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

-    Retragerea minimă față de aliniament: se vor preciza prin P.U.Z.

-    Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform prevederilor viitorului P.U.Z.

PREVEDERI P.U.Z. • R.L.U. PROPUSE: .

-    FUNCȚIUNI: COMERȚ - SERVICII - LOCUINȚE COLECTIVE.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI :

-    Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 30% pentru clădiri P+11E cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 60% cu clădiri de max. 2 niveluri.Ta! 021-305 55 00 int 3045 http - wwv. pmb x

CONFORM CU ORIGINALI


- Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3.0 mp ADCmrfp. ten


-    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: 2S+P->-1lE - maxim(iQ»flT

-    Retragerea minimă față de aliniament: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

• Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementau vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

-    Retrageri minime față de limitele posterioare: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

-    Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 Suprafața afectată noilor artere de circulație va fi cedată domeniului public al municipiului București, conform legislației în vigoare: pe Bd. Basarabia se va lua în considerare circulația supraterană a liniei de tramvai.

-    Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P U.Z răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit g) din Legea nr. 350-2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C ) se poate întocmi numai după aprobarea P.U Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1475/96'B" din 16 12 2015 emis de Primăria Sectorului 2 București

ARHITECT ȘEF A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. 3RIAN BOLD

întocmit:

Expert arh Cătăi-na Imbrea '


Piantaise de

REGLEMEN

Edificabil pnbus • Locui,nt Edificabil propus - Comerț Edificabil propus - Parcai D+P Spațiu verde propus Zona spațiu verde amenajat Accese carosabile Accese pietonale CIRCULAȚII Circulații carosabile Circulații pietonale

REGLEMENTARI OBLIGATVRU-(pentru parcela cea

CONSTRUCȚII PROPUSE Servicii, comerț, birouri la parter, Locuințe LIMITA RETRAGERE LA PARTER GANG. TRECERE LIBERA LA NIVELUL PARTER JuUi LIMITA SUBSOL - limita maxima de implantare a n;zelului sutien CIRCULAȚII CAROSABILE IN INCINTA CIRCULAȚII OCAZIONAL CAROSABILE IN INONTA - INTER /ENTr U-RAMPA ACCES IN SUBTERAN SPATII VERZi PROPUSE ACCESE CAROSABILE ACCESE PIETONALE

Teren propus spre transfer in domeniu! public

REGLEMENTARI CU CARACTER ORIENTATIV

(preluate din PUZ Morarilor-Basarabia-Baia de Arama aprobat anterior; H Edificabd cu caracter ofertat?/
tGENTA


iULATILPLATFORME, PIETONALE


existent


prepus


existent


969


1 209


1 707


17 061


1 933


17%

30%

0.2

3.00

35%
.c-

.X.-


2 2C'C

SCARA.

• P;.A,\S -4n' T&jf £ol%

RBAn ARTGRIC


SC. URBAT


rGRIDSR.L.REGULAMENT

PUZ STR.BAIA DE ARAMA NR.l SECTOR 2


CONȚINUT:

1.    PRESCRIPȚII GENERALE

2.    PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE Șl SUBZONE FUNCȚIONALE

3.    OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

1. PRESCRIPȚII GENERALE

•    ; r

Prezentul regulament se aplică teritoriului delimitat astfel:    I

NORD - Strada acces din Șoseaua Morarilor    j,'’;

EST - Strada Baia de Aramă - ansamblul de locuințe colective VivMda SUD - Bulevardul Basarabia

VEST - Șoseaua Morarilor


Reglementările au caracter obligatoriu pentru parcela care a generat studiul - lotul de pe Steada Baia de Aramă nr. 1. Pentru celelalte terenuri din limita de studiu reglementările au caracter orientativ, pentru configurarea edificabilului în condițiile respectării parametrilor urbanistici stabiliți prin prezentul PUZ, în funcție de conformarea parcelelor, se va solicita elaborarea, avizarea și aprobarea unei documentații de urbanism conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

3.CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile PUG Municipiul București și Planurilor Urbanistice Zonale și de Detaliu aprobate conform Legii 350/2001 care au produs efecte în zona studiată (PUZ Șos. Morarilor, Bd. Basarabia, str. Baia de Aramă și PUD Baia de Aramă, PUD Șos. Morarilor - Bd. Basarabia - str. Baia de Aramă, PUD Șos. Morarilor nr.4, PUD Șos. Morarilor 2-4,

Baia de Aramă nr.l), și care nu au fost abrogate prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Consiliului Local al Primăriei Sectorului 2.

b.CONDIȚII DE APLICARE.

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism și le detaliază.

d. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Definirea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de cativa parametri:

(1)    funcțiunile si activitatile dominante admise

(2)    modul de ocupare al terenului

(3)    înălțimea maximă admisă


Z?Pegvamentui este a'câtvt pentru SUBZONA MIXTĂ M2 - summ construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P-l

2. PRESCRIPȚII SPECIFICE PE SUBZONA FUNCȚIONALA M2
M2 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Și
ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+ll NIVELURI
GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI
Utilizări admise - sunt respectate prevederile PUG pentru subzona mixtă M2:

•    instituții, servicii și echipamente pubNce de nivel supramumcipaf municlpa-, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii;

» comerț, depozitare mic-gros;

» restaurante, baruri, cofetării, cafenee;

•    parcaje la sol șl multietajate;

■    spații libere pietonale, pasaje pietonae acoperite;

» spații plantate - scuaruri;

■    locuințe cu partlu obișnuit, locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiune liberale.

Utilizări admise cu condiționări.

•    clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietona'e funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specif’c și vor fi prevăzute cu vitrine iummate noaptea; se admit activități in care accesul pubucuiui nu este liber numai cu condiț'a sâ nu reprezinte mai mult de 30% d:n lung.mea străzii incluse în zona mixtă și sâ nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri,

■    se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o do-tanțâ mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică

Utilizări interzise.

Se interzic următoarele utilizări;

■    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

•    construcț'i provizorii de orice natură;

■    depozitare en gros;

■    stații de întreținere auto;

•    curățătorii chimice;

■    depozlâri de materia'e refolosibile;

■    platforme de preco'ectare a deșeuri'cr urbane; ---    {Uy' ...

■    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mar de substanțe irflamab' ț său tor ce;

•    activități care utilizează pentru depozitare și producț e teren vi vlzibi' d'lj c.rcjiaț' ie pubhce sau din instituție publice;

•    lucrări de terasament de natură să afectece a 'nenajăr 'e dm scap le cec'oe și csr;t' „cț "e de

Amplasarea clădirilor

Pe parcei care a generat PUZ se propune următorul mod de amplasare a construcțiilor:

Noile clădiri vor fi amplasate conform pianului de reglementări anexat prezentei

documentații    ,

..... r ..    . .    -    .    . i :    ,


Circulații și accese.

parce'ta este ccnstruibilâ numai dese . âțime dmtr-o circu'ație pubtcă în 'mo dm proprietățile învecinate; in cazul fronturilor continue la stradă, se va as'gura un acces carosab’i in curtea posterioa printr-un pasai dimensionat astfei încât să permită accesul autovehicoielor de știr,ger Incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30.00 metri; se pot realiza pasaje și curți comune private sau accesibile publicului permanent sau n timpul programului de funcționare precum și pentru pentru accese de serviciu; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spațiile public handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

Pentru terenul care a generat PUZ accesele principale pietonale șl carosabile -funcțiunile propuse prin prezentul P'JZ se vor rea'iza din Șoseaua Berceni; vor fi pi locuri de parcare la parter și o parcare subterană.


asigurat un acces carosabu de mmm 4.00 met', ?ct sau prin drept de trecere lega’ cbținut pr cm

e a

nai în


a persoanelor

pentru

îtm

'ia1 in


Staționarea autovehicoielor.

■    staționarea autovehicoielor necesare funcționării diferitelor activități se admite interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

■    se va asigura numărul minim necesar de locuri de parcare, conform HCGMB 66/2006

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor.

M2 - inaitimea maxima admisibila este de Pa-11 niveluri; aceasta va fi corelata cu indicatorii urbanistici de ocupare a terenului ÎPOT, CUT) si cu dimensiunea terenului'.

Pentru terenul reglementat prin prezentul PUZ, noile construcții vor avea un regim de înalț me de 25+P+ll Etaje - maxim 40m

Aspectul exterior al clădirilor

■    aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei divers'tăți de funcțiuni și exprimări, prestigiului investitorilor dar .cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țmă seama de roiul social al străzilor comerciale, de particularitățile situluu de caracterul generai al zonei și de arhitectura dădirior dm vecinătate cu care se află in relații de co-vizibuitate;

• aspectul clădmloi- va e<prima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii ; -..a răspunde ex'gențe'cr actuale ale arhitecturii europene de ‘coerență" ș! "eleganță";

rme, afișa; și mobile'


se va asigura coerența pe artere e

ar stuo

Condiții de echipare edilitară.

• tca’ie bădmle cern f mo

//£.


b

i-x-


p'antat cu un arbore ia fiecare 100 mp;

■    se recomandă ca minim 75% din terasei reuti'izabiie și 10% din terasele utilizabile a', construcțiilor sâ f;e amenajate ca spețn vem permu ameLorarea rmcrocHmatu'U' a imaj.r, -fente către clădirile învecinate;

■    parcaje’e vor fi plantate cu un arbore ia fiecare 4 iocun de parcare și vor fi înconjurate cu u-gard viu de 1,20 metri înălțime;

împrejmuiri.

■    se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice cu gardur transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2.2C metri

* spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)    --------— - - -    - -    _    --

M2 - P.O.T. maxim 30% pentru clădiri P+ll

M2 - P.O.T. maxim 60% pentru clădiri P+l

y///£.££.

'    A

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

fu-

M2 - CUT maxim = 3 mp.ADC/mp.teren

H

BILANȚ TERITORIAL PENTRU PARCELA CE A GENERAT PUZ

\

1    MP    %

SUPRAFAȚĂ CONSTRU<TÂ LA SOu

1 707

30%

SuPRAFATA DESFĂȘURATĂ 5UpRATERANă

17 061

CiRCULAul. PLATFORME PARCĂRI

1592

28%

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ DOMEN'ULUI PUBLIC

436

7%

S=AT;! PLANTATE ! AMENAJĂRI

854

15%

SPATII PLA.VATE-s; aoâm

1137

20%

SUPRAFAȚĂ TEREN    1

5 687

100%