Hotărârea nr. 76/2018

HOTARAREnr. 76 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. BAIA DE ARAMA NR. 1 - SECTOR 2Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 26/20.11.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 73;21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012:

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 2 - Certificat de urbanism nr. 1475'96"B716.12.2015:

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 49/21.07.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 03/21.03.2017; Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrară nr. 8/12.05.2017: Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1497454 31.03.2017:

-    Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1491736/3272/23.04.2017;

-    Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență nr.335128/27.03.2017:

în conformitate cu prevederile:

cu


-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificările și completările ulterioare:

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările completările ulterioare:

Și


General de

nr.


-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. 269'21.12.2000. cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B.

nr.324/2010.


Hotărârea C.G.M.B. nr. 241'2011. Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224 15.12.2015:

Cu respectarea prevederilor Legii nr 52 2003 privind transparența decizionalâ în administrația publică, republicată;în îemeiui prevederilor art. 36 aiin. (2) lit. c), alin. (o Legea nr. 215z2001 privind administrația publică loca! completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Baia de Aramă nr. 1. Sector 2. în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 11 16.06.2017. prevăzut în anexa nr. 1. planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1. nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.

Marian Orlando Culea - , \

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Georgiana ZamfirBucurești. 22.02.2018 Nr. 76


K)


Ps2 2

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanis

ÎCC.’j

Serviciul UrbanismCa urmare a cererii adresate de D-na Simona BUTNARIU ra/prpz§ntant ARTGRID S.R.L. în calitate de proiectant contractant al S.C. MILLS INVEST S.R.L.

Municipiul București. Sectorul 2, Cod poștal 022204. str. Baia de Arama nr. 1, Corp C1, parter.

2, telefon/ fax - , înregistrată la nr. 1511764 din 17.05.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. 4 4 I

pentru

PUZ - STRADA BAIA DE ARAMĂ NR. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: format din teren în suprafață de 5.687,00 mp din acte, conform prevederilor menționate în Certificatul de urbanism nr. 1475/96”B” din 16.12.2015 emis de Primăria Sectorului 2 București.

INIȚIATOR:    S.C. MILLS INVEST S.R.L.

PROIECTANT:    S.C. URBAN ARTGRID S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    Arh. Simona BUTNARIU (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2, și este delimitată astfel: Nord - strada nou creata în prelungirea Șoselei Vergului - str. Baia de Arama: Est - Șoseaua Morarilor: Sud - Bd. Basarabia; Vest - Ansamblul de locuințe Vivenda.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.G. - M B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012) amplasamentele care fac obiectul studiului urbanistic se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință UTR A3 - subzona unităților mici și mijlocii productive și de servicii.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

-    Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 60%;

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): volumetric maxim 9mc/mp teren;

-    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: regimul de înălțime și înălțimea maximă se vor preciza prin P.U.Z.

-    Regim de construire: izolat.

-    Funcțiuni predominante: sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și/sau este necesară schimbarea destinației, se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

-    Retragerea minimă față de aliniament: se vor preciza prin P.U.Z.

-    Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform prevederilor viitorului P.U.Z.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE: .

-    FUNCȚIUNI: COMERȚ - SERVICII - LOCUINȚE COLECTIVE.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI :

-    Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 30% pentru clădiri P+11E cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 60% cu clădiri de max. 2 niveîuri.

S-dUi Regina E!isabeta nr 4/ cod poșta: 050C13 sector 5. Eucurești România Tei 021-305 55 00 int 3045 hîtp.. pnt m


E) (E) <
CONFORM CU ORIGINALI


-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3.0 mp ADCmtp. tere.

-    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: 2S+P+11E - maximClO-flT

-    Retragerea minimă față de aliniament: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementar; vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

-    Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Pianului de Reglementau vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

-    Retrageri minime față de limitele posterioare: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

-    Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 Suprafața afectată noilor artere de circulație va fi cedată domeniului public al municipiului București, conform legislației în vigoare: pe Bd. Basarabia se va lua în considerare circulația supraterană a liniei de tramvai.

-    Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. /2) lit g) din Legea nr. 350:2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C ) se poate întocmi numai după aprobarea P.U Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1475/96"B" din 16 12 2015 emis de Primăria Sectorului 2 București

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOLD

întocmit: Expert arh
JU Piantatie de

REGLEMEN

^Wlt Edificabil prAous - Locuint Edificabil propus - Comen ' Bfeabh Edificabil propus - F Spaîiu verde propu;

Zona spațiu verde a Accese carosabile Accese pietonaie CIRCULAȚII Circulații carosabile Circulații pietonaie

t5


CONSTRUCȚII PROPUSE Servicii, comerț, birouri la parter, Locuințe LIMITA RETRAGERE LA PARTER

ZXTI3 GANG, TRECERE LIBERA LA NIVELUL PARTERUlUI •JZZZI LIMITA SUBSOL - limita maxima de implantare a mzelului subte-a-

CIRCULAȚII CAROSABILE IN INCINTA

CIRCULAȚII OCAZIONAL CAROSABILE IN INCiNTA- INTER /ENTr u; RAMPA ACCES IN SUBTERAN SPATII VERZi PROPUSE ACCESE CAROSABILE ACCESE PIETONALE

I

Teren propus spre transfer in domeniul public

REGLEMENTARI CU CARACTER ORIENTATIV

(preluate din PUZ Morarilor-Basarabia-Baia de Arama aprobat anterior;

*1 Edmcab! cu caractef ori ertatv

GEN'-


.^-5-


«o

MtlWf S.R.l


BILANȚ TERITORIAL TEREN CE A GENERAT PUZ

existent

prepus

existent

MP

%

i SUPF^ȚA CONSTRUITA IA SOL

969

1 707

17%

30%

SL^AFA'Bt EțESFASURATA SUFRATERAFIA

1 209

17 061

0.2

3.00

. PffiCULAfll-PLATFORME, PIETONALE din care:a,V

StiorafaSxjedata domeniului public

-

1 933

-

35%

43*5

-» 7

S^Ș^/ERZI din care:

VERZI pe sol

SPATII PLANTATE pe Subsol

aSHi

-

2 047

-

35%

1 137

20 7

854

15:


5.C UR3AN ARTGRID SSi.


URBAN ARTGRiD


SEFPROIECT: rxv-sxx.

PROIECTAT x

ÎNTOCMIT    = ; -x-x;E-.-v -


TITLUL PROIECTULUI,

PUZ

STR. BAIA DE ARAMA 1 SECTOR 2, BUCuREST

TITLUL PLANȘEI REGLEMENTAR!


2 2u O

SCARA

--PuANS ASC. URBA'


t-itL-i, (a i4 C-c-,-tf-n.

!B.4n ARTGRID S.R.L.REGULAMENT PUZ STR.BAIA DE ARAMA NR.l SECTOR 2


CONȚINUT:

1.    PRESCRIPȚII GENERALE

2.    PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE Șl SUBZONE FUNCȚIONALE

3.    OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

1. PRESCRIPȚII GENERALE    I .

Prezentul regulament se aplică teritoriului delimitat astfel:    '

NORD - Strada acces din Șoseaua Morarilor    I, ‘_

EST - Strada Baia de Aramă - ansamblul de locuințe colective VivMda SUD - Bulevardul Basarabia

VEST - Șoseaua Morarilor

Reglementările au caracter obligatoriu pentru parcela care a generat studiul - lotul de pe Steada Baia de Aramă nr. 1. Pentru celelalte terenuri din limita de studiu reglementările au caracter orientativ, pentru configurarea edificabiluluiîn condițiile respectării parametrilor urbanistici stabiliți prin prezentul PUZ, în funcție de conformarea parcelelor, se va solicita elaborarea, avizarea și aprobarea unei documentații de urbanism conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

a.    CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile PUG Municipiul București și Planurilor Urbanistice Zonale și de Detaliu aprobate conform Legii 350/2001 care au produs efecte în zona studiată (PUZ Șos. Morarilor, Bd. Basarabia, str. Baia de Aramă și PUD Baia de Aramă, PUD Șos. Morarilor - Bd. Basarabia - str. Baia de Aramă, PUD Șos. Morarilor nr.4, PUD Șos. Morarilor 2-4,

Baia de Aramă nr.l), și care nu au fost abrogate prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Consiliului Local al Primăriei Sectorului 2.

b.    CONDIȚII DE APLICARE.

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism și le detaliază.

d. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Definirea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de cativa parametri:

(1)    funcțiunile si activitatile dominante admise

(2)    modul de ocupare al terenului

(3)    înălțimea maximă admisă


Peguiamentui este alcăm! pen-m SUBZONA MIXTĂ M2 -    ::5

construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P-14 ymie^^/    <$/

2. PRESCRIPȚII SPECIFICE PE SUBZONA FUNCȚIONALA M2

M2 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Și ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+ll NIVELURI

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Utilizări admise - sunt respectate prevederile PUG pentru subzona mixtă M2:

•    mstituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cart'er, sedii ale unor companii șl firme, servicii;

» comerț, depozitare mic-gros;

■    restaurante, baruri, cofetării, cafenele;

■    parcaje la sol și multietajate;

« spații libere pietonale, pasaje pietonam acoperite;

■    spații plantate - scuaruri;

■    locuințe cu partlu obișnuit, locuințe cu partiu special care inc’ud spații pentru profesiuni' liberale.

Utilizări admise cu condiționări.

•    clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietona!e funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui progmm de funcționare specif-c și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se admit activități in care accesul publicului nu este iiber numai cu cond’ț'a sâ nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și sâ nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

■    se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o do-tanțâ mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică

Utilizări interzise.

Se interzic următoarele utilizări;

•    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

•    construcții provizorii de orice natură;

■    depozitare en gros;    -

■    stații de întreținere auto;    --    -    ■

•    curățătorii chimice;    •:    /'///£,££. ÎCfy-

•    depozitări de materiale refolosibile;    '

■    platforme de precolectare a deșeurilor urbane:    ----- | Uy' ____

■    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mar: de substanțe inflamabil1^ său tov ce;

•    activități care utuizeazâ pentru depozitare și prod-mț e terenul vizlor d'n clrcuiațv'e publice sau din ir.stituți'le publice;

■    I „crărî de terasament de n azur a să afecteze a— enajăr ’e d m scap ie puc' - ;e ș; cumtmcțf’e sie pe pazce'e'e adocenze;

•    orice lucrai de t~rasame'~t care pot să provoace s::urge'ea ape'o- pe came'e'e ,e:lra sau sare

Amplasarea clădirilor

Pe parcela care a generat PUZ se propune următorul mod de amplasare a construcțiilor;

Noile clădiri vor fi amplasate conform planului de reglementari anexat prezentei

documentații    . .


Circulații și accese.

mm 4.00 metr îbținut prim un


■    parce'a este ccnstruibilă numai dacă are asigurat un acces carosab;

;âțime dmtr-o circu'ație pubhcă în mod direct sau prin drept de trecer do proprietățile învecinate;

» în cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil in curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehicoielor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurata pe aliniament nu va depăși 30.00 metri,

*    se pot realiza pasaje și curți comune private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru pentru accese de serviciu;

■    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

*    Pentru terenul care a generat PUZ accesele principale pietonale și carosabile - pentru funcțiunile propuse prin prezentul PUZ se vor rea'iza din Șoseaua Berceni; vor fi prevăzute locuri de parcare la parter și o parcare subterană.

Staționarea autovehicoielor.

*    staționarea autovehicoielor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai in interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

*    se va asigura numărul minim necesar de locuri de parcare, conform HCGM6 66/2006

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor.

M2 - înălțimea maxima admisibila este de P+ll niveluri; aceasta va fi corelata cu indicatorii urbanistici de ocupare a terenului (POT, CUT) si cu dimensiunea terenului.

Pentru terenul reglementat prin prezentul PUZ, noile construcții vor avea un regim de înâitme de 2S+P+11 Etaje - maxim 40m

Aspectul exterior al clădirilor

■    aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversTâți de funcțiuni și exprimării presbgiu'ui investitorilor dar .cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țmâ seama de roiul social al străzilor comerciale, de particularitățile situiui, de caracterul generai al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află in relații de co-vizibilitate;

■    aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii ș; va răspunde 6X’

ițe or actuale ale arhitecturii europene de '''coerență” și ''eleganța' w^i’.tru firme, afișa; și mobilier urban se va asigura coerenta pe arter sr stuo i si avize suplimentare.


rse cazs


■garonu sa r _ ms


Condiții de echipare edilitară.

sa'ie sarma vor p 'ă-

cr ia ca-a za-crod-uCaraa xnat h

.'..ri.or 1 7

// //^


p'antat cu un arbore la fiecare 100 mp;

•    se recomandă ca minim 75% dm terasei neuticzabile și 10% din terasele uțiiizabde aconstrucțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea rmcroHimatuu' ș: a imasL-i oferite către clădirile învecinate;

•    parcajele vor fi plantate cu un arbore ia fiecare 4 locuu de parcare ș, vor ti înconjurate cu ir gard viu de 1,20 metri înălțime;

împrejmuiri.

•    se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice cu gardur transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2.2C metri

•    spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE 51 UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

M2 - P.O.T. maxim 30% pentru clădiri P+ll M2 - P.O.T. maxim 60% pentru clădiri P+l

ivi

|H......


COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

M2 - CUT maxim = 3 mp.ADC/mp.teren BILANȚ TERITORIAL PENTRU PARCELA CE A GENERAT PUZ

I    MP    %

SUPRAFAȚĂ CONST.U'TĂ LA SOL    1707

30%

SuPRAFATĂ DESFĂȘURATĂ SLPRATERANd    17 061

CIRCULA-:! PLATFORME PARCAFL    1592

28%

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ DOMEN'ULUI PUBUC    436

7%

S=At;i PLANTATE AMENAJĂRI    854

15%

S=ADi PLANTATE-s; 3=ă".    1137

20%

SUPRAFAȚĂ TEREN    :    5 687

100%