Hotărârea nr. 77/2018

HOTARAREnr. 77 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. MARINARILOR NR. 30, SECTOR 1, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Marinarilor nr. 30, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 2/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 74/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 61/7/M/44444/09.01.2017;

nr.


-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate 54/05.11.2015;

nr.


-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar 35/03.11.2016;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 7/25.04.2017;

piului București: aviz nr.


-    Comisia de coordonare a Primăriei Munic 1508588/19.05.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1362687/20580/28.12.2015;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 337071/31.07.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate preluhgită prin Hotărârea C.G.M.B.nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hoță feâ C.G.M.B^0123^012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/200^-pfIvind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Marinarilor nr. 30, Sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 20/25.09.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Anexa 1I


fi / ic !>\n nr


v^\ f-T (_ •    <-z l f f. 7


PRIMARIÂ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția General Direcția UrbanisCa urmare a cererii adresate de IOAN ALEXANDRU CIOLAN, domiciliul/sediul în Municipiul București, Sector 1, Cod poștal Str. reprezentat de S.C. ESTIA KION SRL, URBANISM/URBAN DESIGN -arh. Sorina Unțanu - RUR D,E cu sediul în Str. Fieni nr. 6, Balotești, Ilfov, în calitate de proipdtant, înregistrată la nr. 1535823/26.07.2017, nr. 1544937/07.08.2017, în conformitate cu ritrevadefile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR.*2?    .2017

PENTRU

PUZ - STR. MARINARILOR NR. 30, SECTOR 1


GENERAT DE IMOBILUL: STR. MARINARILOR NR. 30 - SECTOR 1, în suprafață de 392,0 mp din acte ( 391,0mp conform măsurătorilor), este proprietate privată a persoanei fizice, așa cum este înscris în Extras de Carte Funciară nr. 66524/01.08.2017, conform Certificatului de urbanism nr. 61/7/M/44444 din 09.01.2017 emis de Primăria Sectorului 1 (termen de valabilitate 24 luni de la data emiterii).

INIȚIATOR: IOAN ALEXANDRU CIOLAN

PROIECTANT: S.C. ESTIA KION SRL, URBANISM/URBAN DESIGN

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Sorana Unțanu - RUR D,E

AMPLASARE DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planul Urbanistic General, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, completată cu HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/ 2012, figurează în subzona „L3a” - locuințe colective medii cu P+3 - P+5 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni) - se pot menține în cadrul ansamblurilor de locuințe colective, enclavele de lotizări existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2; Indicatori urbanistici „L3a”: POTmax. P+3-4= 30%, POT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 45%; CUTmax.P+3-4=1,0 mpADC/mpteren, CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 1.3 mpADC/mpteren.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

Locuințe colective, funcțiuni conexe locuirii - comerciale, servicii profesionale.

POTmax.=49%

CUTmax.=1,56 mpADC/mpteren - -RHmax.= S+P+4E, Hmax.=16,00m

Suprafața spațiului verde amenajat = 31 %

Respectarea Codului Civil


CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.


Bd Regina Elisabeta nr 47 ccd poștal 050013. sector 5 București. România Tei 021 305.55 00 http îwww pmb rc

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale-. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexă.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 61/7/M/44444 din 09.01.2017 emis de Primăria Sectorului 1 (termen de valabilitate 24 luni de la data emiterii).

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI /] ARH. ADRIAN BOLDRedaqtat, ing. Camelia Garcușa/4ex./10.08.2017

Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector5, București. România Tel 021 305 55 00/3048 http //www.pmb ro
^eg-w

...    2/7

‘    27p

a$7.28


Nr.pct.

1

2

3

4

5

6

555130.91

555145.71

555142.24

555137.72

555136.83

555126.25

344129.851

344127.7l] 344106.09] 344106.64] 344100.81344102.40”

Suprafața totala

392.02mpl


-r


/ h

'Cs-sse


fii *t * »*»

,-u.    ’    ț


b M tl

c A»țiSWaffa fc,.flgKgBsS usft.


> 1).. f ' 1Ri


1,51,5. 3,5 ,, 3,5 j,51,5 .3 . 3    7    . 3 . 3
.....'    13

-/>


^.s .j.i ■


e blMprlpJi

i 'Mii !-

’H 1/ .'/,/- #jț

jo'SSJt


vjjjy,5 -£b&

• \££2/


-•/w-ar . /
.ȘenerptRUZ

?    parcele '

rax*g£&r,: y / - '$■ f \ , -

parcelar spațiu verde
Icirculații pietonale — » « / *•

_ ^circulații carosabila


REGIM DE'INALTIME •F7R+1

-~ *^*^**K rf^t ~-k*~ '.r*:.— -*.. .V    < fc.


acces auto

acces in sit

aliniere

aliniament


edificabil propus 1

f1 -, contur subsol si rampă

1|bIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCI^îEȘl

DIRECȚIA URBANISM V 'VIZAT SPRENESCEilMBARE^d

Li* •>    »•    ' i n ,._4i A

I pf- • f    -“ V «    -i ]

*?» T <P t    S ‘ * J »

K’JTa    ’J ■ -i- «țs.t

Jiă£.7S

BILANȚ TERITORIAL

MP

%

SUPRAF TEREN

392

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

190.5 mp

48.6%

SURAFATA DESFASURATA

611.52 mp

-1

SUPRAFAȚA SPAȚIU VERDE

121.52 mp

31.0%

SUPRAFAȚA ALEI

79.98 mp

20.4%

POTPROPUS

48.

B%    ?

CUT PROPUS

1.56

HMAX.

16m

REGIM ÎNĂLȚIME

S+P+4E

i'IS ■ ’b 1 UCb !’'/^ I 7? /.ici?


1_


Ie 004j'?323i 133. CG40’232:;525


Pian Urbanistic ZonalLocuințe colective S+P+4E


Regulament Local de Urbanism


întocmit: arh. Sorana Untanu


în: CC40'232JH93 CCtO.’z32^5?5Cuprins

Domeniu de aplicare____pg.    3

Generalități: Caracterul Zonei_____________________ _________________________________pg.    4

Secțiunea 1: Utilizare funcțională______________pg.    5

Secțiunea II - Condiții de amplasare,    echipare    și    conformare a    clădirilor_pg.    6

Secțiunea III - Posibilități maxime de ocupare    și    utilizare a    terenului___pg.    8

:    C '*? ■ -r

|    C..’.
. Padina 2 din 8


Domeniul de aplicare

Prezentul regulament de urbanism este parte integrată a PUZ locuință colectivă cu funcțiuni conexe str. Marinarilor nr. 30 Sector 1 București promovat sub aviz de oportunitate nr. 54''05.11,2011. aviz preliminar 35 / 03.11.2016 și a certificatului de urbanism prelungit nr. 61 / 7 / M t 44444 din 09 01 2017. ce completează reglementările PUG București ce acționează asupra sitului promovat de PUZ. aflat la adresa str. Marinarilor nr. 30. Sector 1. București.

Prezentul PUZ expune determinarea condițiilor de amplasare pentru locuințele colective propuse la adresa str. Marinarilor, nr. 30. sector 1. București. Proiectul conține elementele urbanistice ce vor sta la baza întocmirii documentațiilor pentru Obținerea Autorizației de Construire.

Zona de studiu este marcată cu linie roșie întreruptă în planșa de reglementări atașată documentației PUZ și este delimitată astfel:

NORD - Incintă locuințe colecție e P+3.4. str. Marinarilor nr. 23-25 EST - Incintă locuințe colective P -3.4 str. Marinarilor nr. 24- 27 - 29

SUD - str. George Valentin Bibescu


VEST-str. Belizarie

Elemente legislative ce stau la baza prezentului PUZ: PUG București

legea 350'200! actualizată legea 50 ' 1991 actualizată

- Regulamentul General de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 1996 și Ghidul de aplicare al R.G.U.. aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21 N 10.04.2000.

Paaina3din 8caracterul țesutului urban: omogen rezidențial cu echipalemnte publice aferente, mixat în proporții și modalități diferite cu alte funcțiuni - comerciale, servicii, mică producție manufacturieră,

b) Morfologic:

tipul parcelarului:

o rezultat din evoluția localității în timp, conturat puternic de poriectele de sistematizare a cartierelor de locuințe colective din perioada anilor 1970-1980

configurația în raport cu spațiul stradal:

o geometric ordonată în raport cu trasee prestabilite fie de tip străpungeri (noi bulevarde și piețe ale tramei majore sau străzi / fundături care valorifică pentru construcții miezul unor insule), fie de tipul celor din noile lotizări sau din noile mari ansambluri:

voluinetria:

o regim de construire discontinuu înălțime medie (Px3,4). mod de terminare al volumelor predominant de tip terasă cu apriții rare. necaracteristice. a unor parcele cu locuințe reminiscențe cu acoperiș tip șarpantă.

spațiul liber:

o continuu - (vizibil din circulațiile publice


Pagina 4 din SSECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

»    i


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

locuințe în proprietate privată: construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate. împrejmuiri;

funcțiuni conexe cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională private cu grad redus de perturbare a locuirii și program de. activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20). de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.:

la parterul imobilului sunt admise și funcțiuni conexe locuirii cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto. case de schimb valutar

etc.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI INTERZISE

în conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:

se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marlă. ateliere de reparații etc.:

se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor etc.:

se interzic la nivelul ansamblului următoarele activ ități și lucrări: : curățătorii chimice:r depozitări de materiale refolosibiie:

■j platforme de precolectare a deșeurilor urbane:

o depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

o autobaze:

o stații de întreținere auto peste 5 mașini; o stații de betoane;

3 lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

o orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRII
ARTICOLUL 3 - CARACTERISTICI ALE PARCELEI (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

parcela are un aspect relativ dreptunghiular, descris în tabelul de coordonate stereo în planșa de reglementări, cu o deschidere la strada Marinarilor de aproximativ 15m și o deschidere de aproximați'. 5m spre intrarea de incintă în partea posterioară a sitului. parcela are o suprafață de 392m“. aflat în întregime în proprietatea privată a beneficiarului.

ARTICOLUL 4 - AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ I)E ALINIAMENT

retragere de 3m față de aliniament

Patzina i5 din 8


ARTICOLUL 5 - AMPLASARĂ    I FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl

conform planșei de reglementări: o față de limita de vest: 2m

o față de limita de est: 3.3m și 2.5m pentru partea posterioară a sitului o față de limita posterioară: 4.2m și 2m pentrul extrema estică

ARTICOLUL 6- CIRCULAȚII ȘI ACCESE

clădirea are asigurat accesul auto și pietonal direct din strada Marinarilor și posterior din aleea auto-pietonală de incintă.

ARTICOLUL 7 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

parcarea și staționarea autovehiculelor va (1 asigurată exclusiv pe suprafața siutlui.

ARTICOLUL 8 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRII

înălțimea maximă admisibilă este de 16m la cornișă față de CTA: regimul de înălțime maxim este de SrP-4E:

ARTICOLUL 9 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRII

imobilul va fi armonios integrat în specificul arhitectural al sitului atât din punct de vedere volumetric cât și cromatic.

este interzisă folosirea finisajelor de tip oglinda (sau puternic reflectante) pe suprafața învelitorii ( de tipul tablei nefinisate brută, s.a.m.d.)

ARTICOLUL 10 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

...    f, I

toate spațiile construcției vor fi racordate la rețelele edilitare publice:    jțxdispunerea \izibilă a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 11 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

suprafața alocată spațiului verde este de 31 % din totalul suprafeței terenului

spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate

cu cel puțin un arbore la fiecare 100 mp.

se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese.

ARTICOLUL 12 - ÎMPREJMUIRI

gardurile spre strada vor fi transparente vor avea maxim 2m inaltime din care un soclu opac de 0.60m si vor fi dublate de gard viu.

gardurile spre limitele separative vor fi putea fi opace cu inaltimim maxime 2.5in.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI
UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM I)F. OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim P--4 = 49%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim P~-4 = 1.56

întocmit:PauinaSdin 8