Hotărârea nr. 78/2018

HOTARAREnr. 78 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM ABROGA HCGMB NR. 355/2016 ABROGA HCGMB NR. 219/2017 ABROGA HCGMB NR. 271/2017HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 15/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 75/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 355/2016, Hotărârea C.G.M.B. nr. 219/2017 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 271/2017 se abrogă.


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate Bucuîești și comisia prevăzută la art. 1 vor aduce I; hotărâri.

Această hotărâre a fost


al Primarului General al Mun aipiului îndeplinirea prevederilor prezentei


Municipiului București din data de 2^.02.2018.


doptatăj în ședința


PREȘEDINTE DE ȘEDINT2ordinară a Consiliului General al


SECRETAR GENERAL A\L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ^Georgiana Zamfir
Anexa 1Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr.


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbansim

A. Membri permanenți:

1.    Arh. Moiceanu Marian

2.    Arh. Crăciun Cerasella

3.    Arh. Dorîn Ștefan

4.    Arh. Dan Serban

I

5.    Arh. Marin Dan

6.    Arh. Stan Angelica

7.    Arh. Mitrache Anca

8.    Ing. Olan Laurențiu

9.    Arh. Năstase Radu Petre

10.    Arh. Mihăilpscu Timur

11.    Arh. Gabrea Sorin

12.    Arh. Petrescu Marius

13.    Arh. Enache Con;

stantin


B. Membri supleanți:

1.    Arh. Chira Mircea

2.    Arh. Popa Andreea

3.    Urb. Guta Sebastian

4.    Arh. Medvedovici Florin