Hotărârea nr. 79/2018

HOTARAREnr. 79 din 2018-02-22 PRIVIND INCASAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI SUPLIMENTAR DE VACANTA SUCCESORALA NR. 2/10.01.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. AUREL PERSU NR. 155, SCARA A, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIARConsiliul General al MunicipiuluîTBucurești

a«ș^sg'3afc>feg!gj

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului suplimentar de vacanță succesorală nr. 2/10.01.2018, situat în București, str. Aurel Perșu nr. 155, scara A, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 18732/16.01.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 18/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 76/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 2/10.01.2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public^ locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUl|UI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului suplimentar de vacanță succesorală nr. 2/10.01.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art" 1 se face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptareaacestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și AdminjSțrațtâ Fondului Imobiliar.    '

Art.4 Administrația Fonddluiv/

/lifioBîfîairzpyâ suporta toate cheltuielile care prevăzutlaart.1;1.

grevează asupra bunului imobil


/•    7 i *JI

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Ru aștir România; teL +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro
Art.5 Primarul General, prin direcțiile din cadful ajSaratului apepi^rfate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia<^ae__r©prezentare aMtfwwpiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA; " T S


CMarian Orlando Culea


SECRETAR GENERAL ^ÂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, '    Georgiana Zamfir

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2

Anexa 1DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului suplimentar de vacanță succesorală nr. 2/10.01.2018

Nr.

crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, str. Aurel Persu

nr. 155, scara A, demisol,

sector 4.

Imobil compus din 1 (una) cameră și dependințe, cu o

suprafață utilă de 32 m.p., împreună cu cota indiviză de

0,93% din părțile și dependințele comune ale imobilului

bloc, precum și terenul aferent în proprietate, în suprafață

indiviză de 18, 69 m.p. din suprafața totală de teren de 2016

m.p., identificat cu nr. cadastral 219132-C1-U3.