Hotărârea nr. 8/2018

HOTARAREnr. 8 din 2018-01-17 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ARTICOLULUI 7 DIN ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 250/2017Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea articolului 7 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/2017

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 357/1/11.01.2018 al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 03/16.01.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 02/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 10/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 3 pct. 1 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/08.06.2017 privind numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu al regiei Autonome de Transport București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și aie art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea art. 7 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/2017 după cum urmează: articolul 7 devine art. 7 alin. (1) și se introduce un nou alineat cu următorul conținut:

„(2) remunerațiile brute ale administratorilor se recalculează înCONFORM CU ORIGINALUL


__ z

((% DIRec™ *£

Art.ll Se împuternicește domnul consilier Orlando să semneze, în numele Consiliului ^Q€neral al KbnicipiuluT București, Actele adiționale la Contractele de mandat, încnWiât^Cu administratorii provizorii în consiliul de administrație al Regiei Autonome de Transport București, conform modelului, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 250/2017 privind numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu al regiei Autonome de Transport București rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

București, 17.01.2017 Nr. 8


SECRETAR AL MUNICIPIULUI Bl

Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Anexa 1ROMAN IA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

LA CONTRACTUL DE MANDAT nr,.

încheiat astăzi..................... între:

Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în Municipiul București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, telefon 021,305.55.00, fax 021.312.00.30, reprezentat prin domnul consilier

C.G.M.B......................................, desemnat în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București

(C.G.M.B.) nr................................din data de ........................... să semneze acest CONTRACT, denumit în

continuare „AUTORITATE PUBLICĂ TUTELARĂ”. -----------------

Și

Doamna/ Domnul.........................................., membru al consiliului de administrație al RATB,

domiciliat în .......................................................... identificat cu C.I., seria......nr................ eliberat de

........................ la data de ........................... apelabil la următoarle numere de

telefon..........................................................denumit în continuare „ADMINISTRATOR”.

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în temeiul HCGMB nr....................................

am convenit asupra modificării și completării art. 7 din contract, după cum urmează:

ART.I; Articolul 7 devine art.7 alin.(l) și se introduce un nou alineat cu următorul conținut: "(2) remunerațiile brute ale administratorilor se recalculează în conformitate cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

ART.n Prezentul contract s-a întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data semnării sale.

CONSILIUL GENERAL AL    ADMINISTRATOR

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    ......................................................