Hotărârea nr. 80/2018

HOTARAREnr. 80 din 2018-02-22 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 1/22.01.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. RAUL DORNA NR. 6, SCARA A, BL. Z46, ET. 7, AP. 47, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIARConsiliul General al Municipiului București


- .    HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 1/22.01.2018, situat în București, str. Râul Dorna nr. 6, scara A, bl. Z46, et 7, ap.47 sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului imobiliar


Având în vedere


expunerea de motive a Primarului General al București și raportul de specialitate nr. 12650/23.01.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 19/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de discipină nr. 77/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 1/22.01.2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, modificările și completările ulterioare;


Municipiului


cu


-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1),


alin (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 pri\


ind administrația publică


locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 1/22.01.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art.1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.!

Art.4 I Administrația FondulLii'/Jnnobiliatzva suporta toate cheltuielile care :ă asupra bunului imobil//pjeyăzuUa,artrî^


grevează asupraBd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, R< 3; țel.: +402130;
Arf.5 Primarul General, prin dire

specialitate,


Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului


București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

'Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ*' /T ( Marian Orlando Culpa


SECRETAR GENERAL

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Anexa 1DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 1/22.01.2018

Nr.

crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, str. Râul Doma

nr. 6 (fostă str. Râul Doma

nr. 2B), bl. Z46, et. 7, ap.

47, sector 6.

Imobil

având

cota pa

bloc, pi

compus din 3 (trei) camere de locuit și dependințe,

o suprafață desfășurată de 59,07 m.p., împreună cu

rte din părțile și dependințele comune ale imobilului

'ecum și dreptul de folosință asupra terenului aferent

apartamentului în suprafață de 10,75 m.p.

3