Hotărârea nr. 81/2018

HOTARAREnr. 81 din 2018-02-22 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 5/30.01.2018, SITUAT IN BUCURESTI, CALEA DOROBANTI NR. 91, BL. 12B, SC. C, ET. 2, AP.69 SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIARHOTĂRÂRE

plivind înscrierea în domeniul privat a! Municipiului București a bunului Imobil ce. face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 5/30.01.2018, situat în București, Calea Dorobanți nr. 91, bl. 12B, sc. C, et. 2, ap. 69 sector 1 și’ transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1540/01.02.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 20/21.02,2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 78/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 5/30.01.2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;    >

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

completările ulterioare;    ’

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1), allin (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobifce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 5/30:01.2018, având datele de identificare

-prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

^Ajt^    în administrarea Administrației Fondului „Imobiliar bunul

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor, notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacanțe și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele -Municipiului București și Administrația Fondului Ijnobiliar.

Art.5 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de - specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului - _ București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri.——————— ————— -    j

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al. Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ /Marian Qrlăndo Culea


-; SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, , Georgiana ZamfirSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucurestl-primaria.ro

Pag 2

Anexa 1ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. $!.£of $

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 5/30.01.2018

Nr.

crt.


Amplasament imobil


București, Calea Dorobanți nr. 91, bl. 12B, sc. C, et. 2, ap. 69, sector 1.


Elemente identificare


Imobil compus din 2 (două) camere și dependințe, în suprafață utilă de 49,46 m.p., conform act de proprietate, respectiv 53,06 m.p., conform măsurători cadastrale împreună cu :dreptul de coproprietate, în cota aferentă apartamentului, asupra părților, dotărilor și utilităților comune ale întregului imobil-bloc. care prin natura și destinația lor sunt în folosință comună, forțată și perpetuă a tuturor proprietarilor, precum și cu dreptul de folosință asupra terenului în suprafață de 8,87 m.p. aferent apartamentului, reprezentând cotă-indiviză, din terenul atribuit în folosință pe durata existenței imobilului-bloc, teren identificat cu număr cadastral 255622.