Hotărârea nr. 82/2018

HOTARAREnr. 82 din 2018-02-22 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 11/20.11.2017, SITUAT IN BUCURESTI, BD. UNIRII NR. 57, BL. E4, SC. 2, ET. 3, AP. 44 SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA FONDULUI IMOBILIARConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE    .

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorala nr._11/20.11.2017, situat în București, bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 2, et. 3, ap. 44 sector 3 și transmiterea

acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1520/01.02.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 21/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 79/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 11 /20.11.2017; în conformitate cu prevederile:

-    art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1),

nd administrația publică


alin (2) și


art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001; priv locală, republicată, cu modificările și completările ulterioara;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI b|UCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/20.11.2017, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea. Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut lă art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.


Art.4 (Administrația Fon^s^FWebiliar va suporta' grevează asupra bunului iriwWlif^Vazwla (

Art.5 Primarul General, prin ‘direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea .procedurilor fegatede dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

t-    -

L

Această hotărâre ă fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General'al Municipiului București din data de 22.02.2018. .


- SECRETAR GENERAL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

-2

Anexa 1ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.    8

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/20.11.2017

Nr.

crt

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, bd. Unirii nr. 57,

bl. E4, sc. 2, et. 3, ap. 44,

sector 3.

Imobil compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe,

în suprafață utilă de 60,40 m.p., împreună cu cota - indiviză

de 0,49% din suprafața de folosință comună a imobilului,

precum și împreună cu terenul în suprafață de 11,49 m.p., respectiv cota - indiviză de 0,49%, atribuit în folosință pe

durata existenței construcției.

3