Hotărârea nr. 83/2018

HOTARAREnr. 83 din 2018-02-22 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 607/2017 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 20/1994 PRIVIND MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIS AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, REPUBLICATA, IN VEDEREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA CONSTRUCTIILE CU DESTINATIA DE LOCUITA MULTIETAJATE PRECUM SI LA SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA, INCADRATE PRIN RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA IN CLASA 1 DE RISC SEISMIC SI IMPLEMENTAREA UNOR MODALITATI DE FACILITARE LA RAMBURSAREHOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu adeastă destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la c onstrucțiile cu destinația de locuință multietajate precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implen entarea unor modalități de facilitare la rambursare

Având în vedere expunerea de motive a concilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții nr. 593/15.02.2018 și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

Văzând raportul comun al Comisiei economice, buget, finanțe nr. 26/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 80/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente și a Hotărârii Guvernului nr. 1.364/27.12.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii C.G.M.B. nr. 607/19.12.2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finar țării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare

-    Normei interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 479/28.09.2017;

-    Ordonanței Guvernului nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ,    HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art.4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 607/2017 se modifică și va avea următorul conținut: ”Art.4 Modalitatea de stabilire a priorității în.vederea punerii în siguranță a acestor imobile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasași de risc seismic se va face de către o

Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București, România; tel.z+4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

’    C-\,

jȘ - DIRECȚIA ’JV 2 ASISTENTA TEHNICA ,x' VS- - SI JURIDICA


C’fcM tU    —r*5—    I

Comisie mixtă aprobată prin (Hotărâre a Consiliului General al alcătuită din consilieri generali, funcționari publici și alți specialiști.”

^g^yWBucurești,


ArtJI După art. 4 se introduce un nou articol, 4A1 care va avea următorul conținut:

”Arl.4At "Printre criteriile de evaluare pentru stabilirea priorității în vederea punerii în siguranță a imobilelor prevăzute la art. 4, Comisia va avea în vedere următoarele aspecte: concluziile raportului de expertiză tehnică privind încadrarea construcției în clasa I de risc seismic, împărțirea pe zone seismice, abordarea lucrărilor de consolidare ținând cont de fluidizarea și buna funcționare a orașului, numărul de proprietari din imobilele respective, regimul de înălțime al imobilelor, categoria de construcție numărul de persoane care tranzitează locul ori care trebuie să acceseze aceste zone vizate și nu în ultimul rând gradul de vechime al imobilului în raport cu data edificării construcției.”

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 607/2017 rămân neschimbate.

- Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Ac

București


sastă hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a din data de 22.02.2018.


Cor


isiliului General al Municipiului


PREȘECI


NTE DE ȘEDINȚĂ,. OrlgpdoCuleaSECRETAF AL MUNICIPIUL!. Georgian:


GENERAL I BUCUREȘTI, Zamfir
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2