Hotărârea nr. 84/2018

HOTARAREnr. 84 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL ABROGA ANEXA 2 A HCGMB NR. 305/2013 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 144/2015 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 45/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 54/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 346/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 601/2017Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului A București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor

Umane nr. 1512/1/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 114/21.02.2018 din cadru[ Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului General, precum și modificarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICI HOTĂRĂȘT Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare


3IULUI BUCUREȘTI E:

și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General, conform anexei care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

.____Art.2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul de

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General -anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare rămân

Art.3 Cu aceeași dată își încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 144/2015, nr. 45/2016, nr. 54/2016, nr. 346/2016 și nr. 601/2017 precum și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN

Marian Orlando Cui

SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
O

((gj

UKAS

Ot'Ultt

UMAOtMNt

xAî'orwi’>z

UKAS

r.SMUVMMNW

5UMG1MM

001

001

B-dul Regina Elsabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1Primăria Municipiului București

Regulament de Organizare și Funcționare

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

AL

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL


CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

J

Art. 1 Primăria Municipiului București este organizată prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică modificările și completările ulterioare și în conformitate cu QOt|

Municipiului București privind aprobarea organigramei, a numărului de postM^SfaftJlui de funcții ale aparatului de specialitate și a regulamentului de organizare și funcționare.

Art. 2 Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al Municipiului București, împreună cu aparatul de specialitate constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită Primăria Municipiului București care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului General aT Municipiului București și dispozițiile Primarului General, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Art. 3 Primarul General asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, în condițiile legii.

Art. 4 Primarul General coordonează realizarea serviciilor publice de interes local ale Municipiului București prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.______________    ___________________________ _____________________

Art. 5 Primarul General îndeplinește o funcție de autoritate publică.

Art. 6 Primarul General răspunde de buna funcționare a administrației publice a Municipiului București, în condițiile legii.

Art. 7 Primarul General reprezintă Municipiul București în relațiile cu alte autorități nele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție.


le dintre Consiliul General al Municipiului București, c^v^țitate

General, ca autoritate executivă
^j£ÎG cf

Art. 9 între Prefectul Municipiului București, în calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul General al Municipiului București și Primarul General nu există raporturi de subordonare.

Art. 10 Aparatul de specialitate al Primarului General este structurat pe compartimente funcționale, în condițiile legii. Aparatul de specialitate este compus din funcționari publici și personal contractual.

Art. 11 Regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și Primăria Municipiului București este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12 Personalul care efectuează activități de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire, este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcții nu au calitatea de funcționar public și li se aplică legislația muncii.

Art. 13 Normele de conduită profesională a funcționarilor publici și personalului contractual sunt reglementate de legislație specifică și sunt obligatorii pentru toți salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.

Art. 14 Dispozițiile prezentului Regulament se aplică funcționarilor publici și personalului cu contract individual de muncă, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului București.

Art. 15 Primarul General îndeplinește atribuții referitoare la relația funcțională cu Consiliul General al Municipiului București.


Art. 16 în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 15

1.    Prezintă Consiliului General al Municipiului Bucureșț raport anual privind starea economică, socială și de medteritoriale;

2.    Prezintă, la solicitarea Consiliului General al rapoarte, informări sau orice documente solicitate de acesta;

3. Elaborează proiecte de strategii privind starea economică, socială cât și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării Consiliului General al Municipiului București.

-------------17 La solicitarea consilierilor generali, Primarul General prezintă rapoarte

privind activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate, precum și din cadrul serviciilor și instituțiilor publice de interes local din subordinea acestuia.

CAPITOLUL II


RELAȚII FUNCȚIONALE


ipuri de relații funcționale și modul de stabilire ^al ace^ora^o

ate ierarhice    -    7    1 a <

Viceprimarilor față de Primarul General; directoriloKg^neralr, directorilor executivi, directorilor independente/ fsda de Primarul General și după caz,N față de<

Viceprimari sau față de Secretarul General, în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, a dispozițiilor Primarului General și a structurii organizatorice;

c)    Subordonarea directorilor generali adjuncți, directorilor executivi adjuncți, directorilor adjuncți, șefilor de servicii și șefilor de birouri față de directorii generali, directorii executivi sau directori, după caz;

d)    Subordonarea personalului de execuție față de directorul general, directorul general adjunct, directorul, directorul executiv, directorul executiv adjunct, directorul adjunct, șeful de serviciu sau șeful de birou, după caz.

(2)    Delegări de autoritate ierarhică și funcțională

a)    Primarul poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului unității administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective, care va exercita atribuțiile acestuia pe durata stabilită și în limitele mandatului acordat, conform art. 65 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b)    Delegările de autoritate ierarhică și funcțională, se acordă pe bază de dispoziție de delegare de competență, emisă de către șeful ierarhic, potrivit principiului delegării de autoritate și al descentralizării nivelurilor ierarhice de adoptare a deciziilor;

c)    Pentru perioadele în care, din diferite motive, conducătorii structurilor de specialitate subordonate Primarului General, nu își pot exercita prerogativele posturilor pe care le dețin, în baza aprobării prealabile a Primarului General, deleagă autoritatea unui subordonat, astfel încât să fie respectat principiul de management privind asigurarea permanentei conduceri.

d)    Persoanele care ocupă funcții de conducere din cadrul direcțiilor generale, direcții, servicii și birouri care din diverse motive nu își pot exercita prerogativele posturilor pe care le dețin, în baza aprobării prealabile a șefului ierarhic, deleagă autoritatea unui subordonat, astfel încât să fie respectat principiuWe-management . privind asigurarea permanentei conduceri.


(3)    Relații de autoritate funcționale Se stabilesc de către compartimentele dinstructui

Municipiului București cu serviciile publice și instituțiile municipalității, precum și cu regiile autonome și societățile Consiliul General al Municipiului București sau la care Consijî București este acționar, în conformitate cu obiectul de fiecărui compartiment sau competențele acordate prin djS ț limitele prevederilor legale, astfel:

Responsabilitatea pentru gestiunea relației cu organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local și inițierea de proiecte de -----------------------hotărâri specifice domeniilor de activitate

Organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local

Structură responsabilă din

Primăria Municipiului București

1

Biblioteca Metropolitană București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

2

Muzeul Municipiului București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

3

Muzeyir^afpfeLal Literaturii Române

Direcția Cultură, învățământ, Turism

4

CefifrliL

d&l^

derCulțufă^alatele Brâncovenești

^&®opraștiului”.

Direcția Cultură, învăț^^^^Turism

5

■fieatnul

nl||Bpal „Lucia Sturdza Bulandra”

Direcția Cultură, lm&ță$|^ Turism

10


11


12


13


14


15


16

17


18


19

20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


Teatrul Odeon


Teatrul „C.I.Nottara”


Teatrul Evreiesc de Stat


Teatrul Mic


Teatrul de Comedie


Teatrul de Animație „Țăndărică”


Teatrul Ion Creangă


Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”


Teatrul „Masca”


Teatrul Tineretului „Metropolis”


Teatrul „Excelsior”

Teatrul „Stela Popescij”?

Opera Comică pentru Copir Circul Metropolitan Bucuri

Școala de Artă București

Centrul de Creație, Artă și Tn Municipiului București


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, TurismDirecția Cultură, învățământ, Turism Direcția Cultură, învățământ, Turism


lirecția Cultură, învățământ, Turism lirecția Culfură, învățământ, Turism tfirecția Cultură, învățământ, Turism lirecția Cultură, învățământ, Turism


Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB


Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS


Clubul Sportiv Municipal București


Universitatea Populară „loan I.Dalles”


Casa de Cultură „Friedrich Schiller”


Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București


Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului BucureștiDirecția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Generală Investiții


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Cultură, Învățământ, Turism


Direcția Cultură, învățământ, Turism


Direcția Generală Investiții


Direcția Generală Situații de Jrgență, Statistici și Strategii


Direcția Generală Situații de Jrgență, Statistici și Strategii


Direcția Patrimoniu


Direcția Generală/wastfU.^tprâi'O'

^7-34

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Direcția de Mediu

35

Administrația Grădina Zoologică

Direcția de Mediu

36

Autoritatea pentru Supravegherea și

Protecția Animalelor

Direcția de Mediu

37

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București

Direcția de Mediu

38

Centrul de Protecție a Plantelor București

Direcția de Mediu

39

Administrația Municipală pentru

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Direcția Generală Investiții

40

Teatrul Dramaturgilor Români

Direcția Cultură, învățământ, Turism

41

Casa Artelor „Dinu Lipatti”

Direcția Cultură, învățământ, Turism

42

Centrul pentru Tineret al Municipiului București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

43

Centrul Pentru Seniori al Municipiului București

Direcția Cultură, învățământ, Turism

44

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.)

Direcția Generală Servicii Publice -Direcția Servicii Integrate

Direcția Guvernanță Corporativă

45

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București (R.A.D.E.T.) -R.A.

Direcția Generală Servicii Publice -Direcția Servicii Integrate

Direcția Guvernanță Corporativă

46

Regia Autonomă de Transport București (R.A.T.B.) -R.A.

Direcția Generală Servicii Publice -Direcția Servicii Integrate

Direcția Guvernanță Corpor^trsZâ

47

Societățile comerciale la care Consiliul

General al Municipiului București este__

acționar

Direcția Guv^rna^tă^Cojpoț^îivă

(4) Relații de cooperare/colaborare

direcția

3^t»h£ii

local ale

*


a)    Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică de specialitate al Primarului General și instituțiile și serviciile publice^de-inter* municipalității (sau compartimentele de specialitate ale acesto

b)    Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului General și compartimente similare din celelalte structuri ale administrației centrale sau locale. Aceste relații de cooperare cu terții se stabilesc numai în limitele atribuțiilor compartimentului sau a competențelor acordate prin dispoziția Primarului General sau hotărârea Consiliului General al Municipiului București.

(5) Relații de reprezentare

S3B2.


structuri ale adminis b) Fu

unor organizații i cu caracter intea) în limitele legislației în vigoare și a mandatului acordat de Primarul General (prin dispoziție), Secretarul General, Viceprimarii sau personalul compartimentelor din structura organizatorică reprezintă Primăria Municipiului București în relațiile cu celelalte sau locale, organisme.

re reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul ii de învățământ, conferințe, semina^fg^tesactivități


(6) Relații de inspecție/control - audit

Se stabilesc între:

a)    Compartimentele specializate în inspecție/control - audit, instituțiile și serviciile de interes public ale municipalității, compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziția Primarului General sau care desfășoară activități supuse inspecției și controlului, conform competențelor stabilite prin legi și alte acte normative în vigoare.

b)    Primăria Municipiului București și alte organe, organisme care sunt mandatate conform legii să exercite activități de control/audit asupra activității Primăriei Municipiului București.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Art. 19 (1) Structura organizatorică a Primăriei Municipiului București este în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea organigramei Primăriei Municipiului București, a numărului de posturi și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

(2) Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competențe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 20 (1) în exercitarea atribuțiilor sale conform prevederilor art. 68 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare Primarul General dispune de un aparat de specialitate pe care îl conduce.

(2) Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului General cuprinde următoarele compartimente:    ’

1. Cabinet Primar General Cabinet Viceprimar 1 Cabinet Viceprimar 2 Cabinet Secretar General Corpul de Control al Primarului General Direcția Generală Economică Direcția Generală Infrastructură Direcția Generală Investiții


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.


Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriul^, Direcția Generală Administrație și Relația cu CGM Direcția Generală Servicii Publice

Direcția Generală Achiziții Publice


Direcția Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii

15.    Direcția Generală Logistică__________________________________

16.    Direcția Patrimoniu Direcția de Mediu Direcția Juridic17.

18.

19.

20. 21. 22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. 29.


Direcția Managementul Resurselor U Direcția Auditul și Managementul Cal Direcția de Integritate

Direcția Transporturi Direcția Audit Public Intern Direcția Guvernanță Corporativă Direcția de PresăDirecția Relația cu ONG, Sindicate și Patronate Direcția Relații Externe șiProtocol Direcția Cultură, învățământ, Turism Serviciul EURO-20
30.    Serviciul Sănătate și Securitate în Muncă

31.    Biroul Documente Secrete

Art. 21 Primarul General are calitatea de ordonator principal de credite și de angajator pentru personalul din aparatul său de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliul General al Municipiului București și pentru conducătorii serviciilor și instituțiilor publice de interes local ale municipalității.

Art. 22 în cadrul numărului total de posturi aprobate prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, pentru buna funcționare a instituției, Primarul General, aprobă prin dispoziție transformarea și mutarea posturilor din cadrul aparatului de specialitate, fără modificarea structurii organizatorice aprobate de Consiliul General al Municipiului București.

Art. 23 Primarul General poate constitui colective de lucru și unități de implementare a proiectelor.

Art. 24 Atribuțiile Primarului General sunt cele prevăzute în principal de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 25 Viceprimarii sunt subordonați Primarului General, atribuțiile acestora fiind cele delegate de Primarul General.

Art. 26 Secretarul General îndeplinește, în principal, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul General al Municipiului București sau de Primarul General.

Art. 27 Administratorul public îndeplinește, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu Primarul General, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor și instituțiilor publice de interes local. Primarul General poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordon^tș/principal de credite.

CAPITOLUL IV


, ATRIBUȚIILE APARATULUI DE SPE

PRIMARULUI GENER

SECȚIUNEA 1


CABINET PRIMAR GENERALconsilierea Primarului General pe anumite probleme specifice unor


ale administrației publice locale; instituția Primarului General în relația cu


teJnstituții și organizații în baza mandatului cQj^eritjfeJ^nmarul
3.    întocmește rapoarte, pe domenii specifice, solicitate de Primarul General în colaborare cu structurile de specialitate;

4.    Monitorizează fluxul intern de documente pentru eficientizarea activităților din cadrul Primăriei Municipiului București;

5.    Gestionează agenda de lucru a Primarului General;

6.    Asigură evidența și redactarea corespondenței Primarului General;

7.    înregistrează răspunsurile la corespondența adresată Primarului General;

8.    Asigură sfera relațională cu toate instituțiile statului;

9.    întreține relații de colaborare și contacte cu instituțiile publice cu care municipalitatea colaborează, precum și cu organizațiile politice și apolitice în vederea coordonării unor activități și programe;

10.    Asigură planificarea și desfășurarea acțiunilor și manifestărilor organizate de Primarul General;

11.    Semnalează Primarului General orice probleme deosebite legate de activitatea instituției, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

12.    Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce îi revin conform legii, prezentului regulament, programelor aprobate sau dispuse de Primarul General și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

13.    Contribuie la dezvoltarea și perfecționarea sistemului de comunicare și relaționare dintre municipalitate și mediul extern;

14.    Verifică și coordonează activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului General, în limita mandatului conferit, în tocmindnote-și-rapoarte, pe care le prezintă acestuia.

secțiunea!


CABINET VICEPRIMAArt. 29 Atribuții:

1.    Răspunde de buna desfășurare a activității în cadre

2.    Transmite mesaje interne prin sistemul informatic;

3.    Primește, pregătește și expediază corespondența;

4.    Organizează întâlnirile, asistă Viceprimarul în alcătuirea programului zilnic;

5.    Furnizează informații folosind bazele de date, cărți de referință; asigură

circulația informațiilor cerute de Viceprimar;    -----

6.    Asigură activitățile de protocol ale Viceprimarului;

--------Analizează și sintetizează informațiile-referitoare la activitatea compartimentelor

și unităților coordonate de Viceprimar, în scopul realizării de rapoarte și statistici;

8.    Sistematizează documentațiile primite la Cabinet Viceprimar și le prezintă în termen util Viceprimarului;


9.    Transmite documentațiile vizate de Viceprimar către corni unitățile coordonate;

10.    Urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor șui râșpij termenul legal, către petenți, instituții sau persoane juridice, referit Dare specifică;

11.    Colectează și prelucrează date în vederea inforiru|ri^^nte\^cP.o^'

SECȚIUNEA 3


CABINET VICEPRIMAR 2

Art. 30 Atribuții:


1.    Răspunde de buna desfășurare a activității în cadrul cabinetului Viceprimarului;

2.    Transmite mesaje interne prin sistemul informatic;

3.    Primește, pregătește și expediază corespondența;

4.    Organizează întâlnirile, asistă Viceprimarul în alcătuirea programului zilnic;

5.    Furnizează informații folosind bazele de date, cărți de referință; asigură circulația informațiilor cerute de Viceprimar;

6.    Asigură activitățile de protocol ale Viceprimarului;

7.    Analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de Viceprimar, în scopul realizării de rapoarte și statistici;

8.    Sistematizează documentațiile primite la Cabinet Viceprimar și le prezintă în termen util Viceprimarului;

9.    Transmite documentațiile vizate de Viceprimar către compartimentele și unitățile coordonate;

10.    Urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor, în

termenul legal, către petenți, instituții sau persoane juridice, referitoare la activitatea specifică;    __

11.    Colectează și prelucrează date în vederea irjformării eficientă â Viceprimarului.


i..,

SECȚIUNEA 42CABINET SECRETAR GEN

Art. 31 Atribuții:

1.    înregistrează în registrul de intrări-ieșiri lucrării solicitările altor instituții, societăți, actele administrative;

2.    Verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de documentelor înregistrate la Cabinet Secretar General;

3.    Elaborează și creează bazele proprii de date;

4.    Folosește sistemul informatic și bazele de date în scopul sistematizării și unificării actelor administrative;

5.    Verifică și urmărește semnarea de către Secretarul General a următoarelor: certificate de urbanism, autorizații de construire, avize de legalitate/opinii motivate la hotărârile aprobate de Consiliul General al Municipiului București, precum și alte documente din sfera sa de activitate și le distribuie celor interesați;

6.    Direcționează, după caz, petițiile către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și instituțiile și serviciile publice de interes local ale Municipiului București, conform rezoluției Secretarului General;

7.    Transmite în termenul legal hotărârile Consiliului General al Municipiului București, către Prefectura Municipiului București, Primarul General și Direcția Administrație Publică;

răspunsuri și note solicitate de Secretarul General;

^calendarul manifestațiilor publice, în conformitate cu prevederile

jicurești: Instituției Prefectului Municipiului București, Jandarmeriei )irecției Generale de Poliție a Municipiului Bucure^ț^g^zigiului de tuluidințele ce urmează a se desfășura în cadrul ae^/j

serviciile de secretariat pentru Secretarul General \/\    -9-
Primăria Municipiului București    Regulament de Organizare și Funcționare

—————    SECȚIUNEA 5

CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL

Art. 32 Obiect de activitate

1.    Corpul de Control al Primarului General este organizat la nivel de direcție și realizează controlul activităților aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în baza planului anual de control sau din dispoziția Primarului General al Municipiului București având competența materială în ceea ce privește:

a)    verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare, procedurilor interne, hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și prevederilor dispozițiilor Primarului General, precum și punerea în aplicare a acestora de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și de către organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

b)    controlul îndeplinirii atribuțiilor compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local al Municipiului București, în vederea atingerii obiectivelor propuse în condiții de legalitate, eficiență, eficacitate și economicitate;

c)    verificarea sesizărilor, reclamațiilor sau petițiilor repartizate spre soluționare care au ca obiect încălcarea dispozițiilor legale de către personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și al organismelor' prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

d)    controlul în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București pentru prejudicii cauzate autorității publice;

e)    inițierea sesizării instituțiilor și organismelor abilitate acolo unde este depășită competența sa;

2.    Activitatea desfășurată de Corpul de Control al Primarului General are caracter administrativ și nu se suprapune cu cea efectuată de către Direcția Auditul și Managementul Calității, Direcția Audit Public Intern sau de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

3.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a Corpului de Control al Primarului General ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducereșkPrimăriei Municipiului București.


5.1. SERVICIUlTCONTROt INSTITUȚI

Art. 33 Atribuții

1. Planifică, organizează și execută controlul activității Primarului General al Municipiului București, precum și al 9fgj de utilitate publică de interes local;


cultura organizațională a structurilor controlate, stilul de conducere al și imaginea instituției în cadrul comunității locale și face propuneri de 3te cazul;

să structurile controlate din punct de vedere al efici£j^LO5 izarea obiectivelor generale și realizează propuneri îeltuielil/efje^uate și rezultatele obținute; v

4.    Evaluează activitățile structurilor din cadrul Primăriei Mnicipiului București din punct de vedere al identificării disfuncționalităților și paralelismelor, propunând măsuri în vederea eliminării acestora și pentru optimizarea activității;

5.    Verifică modul de soluționare a petițiilor cetățenilor și/sau ale personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local și face propuneri de măsuri către Primarul General;

6.    întocmește rapoarte de control intern, note și informări cu privire la rezultatele controalelor efectuate, pe care le prezintă Primarului General;

7.    Propune Primarului General al Municipiului București măsuri pentru înlăturarea deficiențelor semnalate și îmbunătățirea activității;

8.    Monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse de Primarul General al Municipiului București în urma controalelor efectuate și întocmește rapoarte;

9.    Verifică modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse și întocmește Raport follow-up, pentru clarificarea situațiilor în care modul de îndeplinire a măsurilor, transmis de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, nu este în conformitate cu măsurile aprobate;

10.    Monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma controalelor executate anterior de către alte instituții și organisme abilitate;

11.    Elaborează, în baza concluziilor rezultate în urma activității, studii, analize și sinteze, în scopul optimizării activității structurilor evaluate și asigură diseminarea către instituțiile și serviciile interesate;

12.    Formulează ori de câte ori se impune, propuneri de elaborare, modificare sau completare a normelor interne, potrivit competențelor;

13.    Formulează propuneri de elaborare, modificare sau completare a procedurilor interne din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, după caz, conform competențelor;

14.    In exercitarea atribuțiilor de control, personalul nominalizat este îndreptățit să solicite documente, informații și date referitoare la aspectele care fac obiectul acțiunii de control, structurile asupra cărora se desfășoară controlul având obligația să pună la dispoziție personalului cu atribuții de control documentele, informațiile și datele solicitate în vederea executării controlului;

15.    Corpul de Control al Primarului General verifică existența sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei Municipiului București și monitorizează îndeplinirea obiectivelor generale ale Primăriei Municipiului București și ale organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

16.    In cazul în care aspectele semnalate sunt susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, propune Primarului General al Municipiului București sesizarea organismelor competente;

----------17. în exercitarea atribuțiilor sale, Corpul de Control al Primarului Genei^


solicita sprijinul altor angajați din aparatul de specialitate al Primarului General.

5.2. SERVICIUL CONTROLUL GESTIONĂRII Șl UTILIZĂRII FONDURILOR

Art. 34 Atribuții

și umane de il Municipiului utilitate publică de legalitate și


1. Verifică modalitatea de utilizare a resurselor financia

către structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului G jm și al organismelor prestatoare de servicii public ded    t/fo vederea evaluării gradului de respectare a ce'


p, ;rn scopul verificării respectării /formelor legale în cadrul imarului General al al MunicipijMiiy^^pșf^''precum și în

,-ÂnniNaW39VNVV'l Vo viioauia


cadrul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în ceea ce privește derularea contractelor;

3.    Efectuează controlul în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului, determinării impactului precum și a cuantumului prejudiciilor cauzate autorității publice, în cazurile constatate nemijlocit sau repartizate spre soluționare de către Primarul General al Municipiului București;

4.    Participă la efectuarea controalelor, din dispoziția directorului Corpului de Control al Primarului General al Municipiului Bucureștii, conform competențelor;

5.    Propune Primarului General al Municipiului București măsuri pentru înlăturarea deficiențelor semnalate și îmbunătățirea activității;

6.    Monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse de Primarul General al Municipiului București în urma controalelor efectuate și întocmește rapoarte;

7.    Verifică modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse și întocmește Raport follow-up, pentru clarificarea situațiilor în care modul de îndeplinire a măsurilor, transmis de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, nu este în conformitate cu măsurile aprobate;

8.    Monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma controalelor executate anterior de către alte instituții.și organisme abilitate;

9.    Poate elabora, în baza concluziilor rezultate în urma activității, studii, analize și sinteze, în scopul optimizării activității structurilor evaluate și asigură diseminarea către instituțiile și serviciile interesate;

10.    Formulează ori de câte ori se impune, propuneri de elaborare, modificare sau completare a normelor interne, potrivit competențelor;

11.    Formulează propuneri de elaborare*, modificare sau completare a procedurilor interne din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, după caz, conform competențelor;

12.    Elaborează studii, analize, sinteze și informări cu privire la activitatea specifică.

13.    în cazul în care aspectele semnalate sunt susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, propune Primarului General al Municipiului București sesizarea organismelor competente;

14.    Verifică sesizările, reclamațiile sau petițiile repartizate spre soluționare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

15.    în exercitarea atribuțiilor sale, Corpul de Control al Primarului General poate solicita sprijinul altor angajați din aparatul de specialitate al Primarului General;

16.    In exercitarea atribuțiilor de control, personalul nominalizat este îndreptățit să solicite documente, informații și date referitoare la aspectele care fac obiectul acțiunii de control, structurile asupra cărora se desfășoarăp-controluL-având-obligațiajșă pună la dispoziție personalului cu atribuții de control documentele, informațiile și


vederea executării controlului.

---------------------5.3. COMPARTIMENTUL SECRETARI?

Art. 35 Atribuții

1.    Centralizează materialele de analiză și sinteză, informări, precum și planurile proprii ale Corpului de Control al Pri

2.    Informează conducerea Corpului de Control al Primari stadiul executării măsurilor dispuse de Primarul General al Municipiului Bucureș directorul Corpului de Control al Primarului General;

3.    Informează conducerea Corpului de Control al Primarului General cu privire la ideplinirii, de către personalul Corpului de Control al Primarului General, a


în sarcina acestora;


îește periodic documente specifice Corpului kă transmiterea acestora structurilor vizate în te Îește pdribdio/ informări referitoare la stai iilui deContrpîal Primarului General și le prezi

6.    Răspunde de aplicarea măsurilor de natură organizatorică și tehnică pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal realizate la nivelul Corpului de Control al Primarului General;

7.    Desfășoară activități specifice de secretariat în cadrul structurii, asigură primirea, evidența și expedierea documentelor;

8.    Asigură multiplicarea documentelor clasificate, în condițiile legii, dacă este

cazul;

9.    Asigură organizarea, administrarea și prelucrarea documentelor ce alcătuiesc fondul arhivistic și întocmește documentele în vederea arhivării acestora.

SECȚIUNEA 6

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Art. 36 Obiect de activitate

1.    Direcția Generală Economică este organizată și funcționează la nivelul Primăriei Municipiului București în subordinea directă a Primarului General;

2.    Monitorizează proiectele și rapoartele periodice transmise finanțatorului și insituțiilor centrale implicate în evaluarea acestora, încadrarea cheltuielilor proprii ale Primăriei Municipiului București, precum și ale instituțiilor finanțate din bugetul propriu al Municipiului București;

3.    Administrează fondurile publice locale pe parcursul execuției bugetare, în condiții de eficiență și stabilește opțiunile și prioritățile în aprobarea și în efectuarea cheltuielior publice locale conform legii finanțelor publice locale;'

4.    Verifică efectuarea execuției bugetare a plăților, încadrarea în articole și alineate bugetare și în creditele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli și întocmirea contului de execuție pentru activitățile derulate la nivelul bugetului propriu al Municipiului București;


5.    Verifică și coordonează strategiile de reducere a riscurilor financiare asociate și propune soluții pentru îmbunătățirea derulării financiare a programelor;

6.    Coordonează operațiunile de întocmire pe bugete componente ale bugetului propriu al Municipiului București, rectificarea și modificarea acestuia;

7.    Elaborează strategia financiară și bugetară a Municipiului București pe termen mediu și lung, adaptează și implementează obiectivele ordonatorului principal de credite în cadrul acesteia și urmărește ducerea lor la îndeplinire;

8.    Urmărește angajarea, utilizarea și controlul resurselor publice locale;

9.    Directorul General coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției generale, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului Bucurej


6.1. DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILII

Art. 37 Obiect de activitate

mzarea, âHeltuielțlor și ăriei


1. Direcția Financiar Contabilitate, Buget are ca obiect coordonarea și execuția activităților financiare, contabilitatea derularea activităților specifice execuției bugetului de veniti ^București.


jcmește proiecte de dispoziții privind stabilirea competențelor pentru ^darea, ordonanțarea și plata cheltuielilor (ALOP) pe parcuF^^^șjțiului bugetulpj-aprobat conform Ordinului Ministrului Finanțelo^ublj^e o|ritru îelor Metodologice privind angajarea, lichidarea și ^atâ^pf^ji^jilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare conform legii privind finanțele publice locale;

3.    Colaborează cu direcțiile de specialitate la elaborarea proiectelor de hotărâri sau dispoziții, în domeniul său de competență;

4.    Colaborează în domeniul său de competență cu Direcția de Audit Public Intern și cu organele de control ale Curții de Conturi, punând la dispoziția acestora documentele financiare și contabile solicitate;

5.    Coordonează, în condițiile legii, activitățile de elaborare și execuție a bugetului propriu al Municipiului București;

6.    întocmește situațiile financiare centralizate și alte raportări pentru bugetul propriu al Municipiului București;

7.    Asigură derularea în bune condiții a conturilor de execuție conform clasificațiilor bugetare;

8.    Participă la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale Municipiului București împreună cu direcțiile de specialitate, pentru constituirea de noi resurse, instituirea de impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii, contractarea de împrumuturi, atragerea de alte surse;

9.    îndeplinește, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, alte atribuții ce revin organelor de specialitate ale autorităților locale în legătură cu întocmirea, execuția și raportarea bugetului.

10. Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

6.1.1. SERVICIUL FINANCIAR


6.1.1.1. COMPARTIMENTUL FINANCIAR CHELTUIELLCUI

Art. 38 Atribuții    ce;

1.    Urmărește execuția bugetară pe structura clasificației bugetare7(capiarticole și alineate) pentru aparatul de specialitate al Primarului General:/ /

2.    Asigură relațiile funcționale cu Activitatea de Trezorerie și ÂcțK/itate Municipiului București;

3.    Avizează documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor

la rubrica „Direcția Financiar Contabilitate, Buget”, în limita și pe structura bugetului repartizat, numai pentru efectuarea acelor cheltuieli' permise de actele normative în vigoare;

4.    Efectuează plăți din creditele bugetare, în limita și pe structura bugetului

aprobat, după ce au fost avizate angajamentele, propunerile și ordonanțările de către ordonatorul principal de credite;----------------------------------------------------------------------------------------------

5.    Calculează și execută plata drepturilor salariate și a altor drepturi de natură salarială, pe baza datelor, documentelor introduse/transmise în sistemul informatic și/sau suport hârtie, de către Direcția Managementul Resurselor Umane;

6.    întocmește lunar, trimestrial sau anual situații și rapoarte statistice;

7.    Stabilește și efectuează vărsăminte la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale, alte contribuții și rețineri în termenele și condițiile prevăzute de lege;

8.    întocmește și depune lunar declarația privind obligațiile de plată la bugetul de

10.    Verifică fondurile necesare și deconturile pentru deplasările în străinătate în interesul serviciului, în limita bugetului aprobat, pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului General, pe baza dispozițiilor de deplasare prezentate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

11.    Efectuează plata obligațiilor financiare către organismele internaționale, la care Municipiul București este membru, pe baza documentațiilor de plată transmise de direcțiile de specialitate inițiatoare;

12.    Efectuează plata ratelor, dobânzilor, comisioanelor și a altor cheltuieli la contractele de împrumut externe rambursabile sau nerambursabile și a celor provenite din instrumentele structurale și de coeziune, aflate în derulare, pe baza documentațiilor de plată transmise de direcțiile de specialitate inițiatoare;

13.    Efectuează plata despăgubirilor, a altor daune stabilite în sarcina Municipiului București, pe baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile, pe baza documentațiilor de plată transmise de direcțiile de specialitate inițiatoare;

14.    Efectuează plăți pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor Municipiului București, potrivit dispozițiilor legale:

15.    Efectuează plăți reprezentând servicii juridice în favoarea caselor de avocatură cu care Municipiul București are încheiate contracte de reprezentare pe baza documentațiilor de plată transmise de direcțiile de specialitate;

16.    întocmește situația privind execuția cheltuielilor bugetare angajate;

17.    întocmește situația cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal al aparatului de specialitate al Primarului general;

18.    Urmărește derularea financiară a contractelor;

19.    Desfășoară activitatea de casierie în conformitate cu prevederile legale și

normele metodologice proprii;    *•

20.    Efectuează plăți în numerar și operațiuni curente cu activitatea de terezorerile și contabilitate publică a Municipiului București (ATC) cât și cu alte instituții bancare la care Municipiul București are deschise conturi curente în lei sau valută, pe baza documentațiilor de plată transmise de direcțiile de specialitate inițiatoare;

21.    întocmește și înregistrează în Sistemul Național operațiunile financiare în funcție de prevederile bugetare ap


6.1.1.2. BIROUL FINANCIARJNVESllTJJ

Art. 39 Atribuții


Art. 39 Atribuții


1. Asigură plățile aferente contractelor de investiții, urmărind operativ înc^dr^g^^


în fondurile bugetare și plățile efectuate din aceste fonduri pentru investiții, pe rara documentațiilor de plată transmise de compartimentele de specialitate;

2.    Analizează și centralizează propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General privind solicitarea de~deschidere de credite;

3.    Analizează și centralizează propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General privind plățile care urmează a fi dispuse din conturi deschise la trezorerie, potrivit legislației în vigoare;

4.    Propune, în situații de excepție, deschideri suplimentare de credite sau retrageri de credite, în funcție de disponibilul la zi aflat în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului;

5.    Participă la întocmirea rapoartelor de • monitorizare lunară, trimestrială și

7.    Urmărește derularea financiară a contractelor de investiții;

8.    întocmește ordinul de plată pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate în conformitate cu dispozițiile legale și numai după ce acestea au fost angajate, lichidate, ordonanțate;

9.    Centralizează și analizează plățile efectuate prin contul de trezorerie instituțiile bancare pentru aparatul de specialitate al Primarului General;

Ș'

a

a


10.    Pe baza solicitărilor și instrumentării, temeinic fundamentate și justificate compartimentelor de specialitate, derulează operațiunile financiare de executare scrisorilor de garanție de bună execuție sau a avansurilor;

11.    Urmărește execuția bugetului aparatului de specialitate al Primarului General.

12.    întocmește lucrările de raportare zilnică și periodică (lunar, trimestrial, anual), cu privire la execuția bugetului Municipiului București;

13.    Urmărește permanent și operativ concordanța fondurilor bugetare și plățile din aceste fonduri.

14.    Avizează contractele (angajamentele legale), pentru confirmarea existenței surselor de finanțare în buget, pentru perioada anului bugetar în curs;

15.    întocmește și înregistrează în Sistemul Național de Raportare - FOREXEBUG, operațiunile financiare în funcție de prevederile bugetare aprobate.


6.1.2. SERVICIUL CONTABILITATE^

Art. 40 Atribuții

1.    Organizează și conduce evidența contabilă, pentru aparatul de Primarului General al Municipiului București, conform legii contabilității și^r Ordinyjuj Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice privind și conducerea contabilității instituțiilor publice, asigurând efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

2.    Organizează și conduce contabilitatea pe bază de angajamente conform legii privind finanțele publice locale și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare;

3.    Asigură conducerea corectă și la zi a evidenței financiar-contabile a Primăriei Municipiului București, conform prevederilor legii contabilității și planului de conturi aprobat pentru instituțiile publice și a normelor metodologice de aplicarea acestora;

4.    Verifică documentele justificative primite și întocmește notele contabile pentru operațiunile economico-financiare;

5.    Asigură evidența contabilă a debitorilor și transmite către Direcția Juridic documentația pentru recuperarea acestora;

---6. Asigură evidența contabilă a tuturor activităților, operațiunilor economico-

financiare și bugetare prin înregistrarea cronologică și sistematică, sintetică și analitică a:

a)    capitalurilor proprii ale Primăriei Municipiului București (rezerve, fonduri, rezultatul reportat, rezultatul patrimonial al exercițiului);

b)    împrumuturilor externe pe termen lung și alte datorii asimilate;

c)    activelor fixe (necorporale, corporale și financiare), activelor fixe în curs de execuție și avansurilor pentru active fixe, respectiv amortizarea privind activele fixe;

d)    stocurilor de materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese


.balaje și materiale de natura obiectelor de inventar; pturilor de terți: furnizori, clienți, debitori, creditori, ocială;

personal, asigurări igetuț^îgprărilorurilor de^lăcîjini^ri cu bugetul statului, bugetul local nturi a


g)    conturilor de decontări privind fondurile Europene nerambursabile respectiv fondurile structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European) și Fondul de Coeziune pre și postaderare;

h)    conturilor deschise la Trezoreria Statului și la instituțiile de credit, casa, alte valori, acreditive etc.;

i)    conturilor de cheltuieli - (operaționale, financiare, extraordinare);

j)    conturilor de venituri - (operaționale, financiare, extraordinare);

k)    conturilor în afara bilanțului;

7.    Stabilește la finele perioadei de raportare, trimestrial și anual, rezultatul patrimonial al Primăriei Municipiului București (excedent sau deficit patrimonial), conform principiului contabilității pe bază de angajamente;

8.    Asigură întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea Mare;

9.    Asigură evidența bunurilor de orice fel din patrimoniul aflat în administrarea Primăriei Municipiului București, pe întreaga durată de viață a acestora, pentru a oferi informații necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiționare, scoatere din folosință, declasare, casare, transfer, cedare fără plată, trecerea în patrimoniul privat în vederea valorificării, precum și a altor decizii privind exploatarea lor;

10.    în cazul preluării sau transferului de active fixe efectuează înregistrarea în contabilitate în baza documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare;

11.    înregistrează scoaterea din funcțiune a imobilizărilor corporale și necorporale, casarea obiectelor de inventar și declasarea bunurilor materiale după primirea și verificarea documentațiilor întocmite de către structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai (care au avut în exploatare sau în gestiune bunurile propuse a fi scoase din uz) în conformitate cu actele normative în vigoare;

12.    Efectuează operațiunile de înregistrare în contabilitate, referitoare la transferul sau cedarea către alte instituții a bunurilor conform propunerilor comisiei de inventariere;

13.    Realizează valorificarea inventarierii patrimoniului aflat în administrarea

Primăriei Municipiului București și înregistrează în evidența contabilă eventualele diferențe constatate (minusuri sau plusuri de inventar) de către subcomisiile de inventariere (diferențe analizate și rămase certe) avizate și consemnațe_șiJcLprocesul-verbal întocmit de către Comisia Centrală de Inventariere, aprobat de către condupătopjJ^ânstituției Primăriei Municipiului București pentru punerea de acord: a.'situației șdffPtîc^du realitatea faptică;    l    _

14.    Efectuează și verifică exactitatea înregisfrărilorconcordanța dintre contabilitatea sintetică și cea analitică, lunar, pe baza datelor preluate din Cartea Mare (șah), resj: pentru fiecare cont contabil sintetic pentru balanța de verij

15.    Verifică înregistrările în contabilitatea analitică întocmind la

pentru care se întocmesc situațiile financiare (trimestrial și anual) balanța


analitică a Primăriei Municipiului București;    ------------------------------—

16.    Produce, primește și verifică baza de date și informații certe necesare întocmirii situațiilor financiare periodice trimestriale și anuale ale Primăriei Municipiului București: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, contul de execuție bugetară, anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative;

17.    întocmește situațiile financiare periodice trimestriale și anuale ale Primăriei Municipiului București: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de

modificărilor în structura activelor/capitalurilor, contul de execuție Ja situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative, etc; îște și raportează în Sistemul Național de Raportare

de normetexcontabile în vigoare (lunar/trimestrial),

^Municipiului Bu/urești.ț^ăBUG, la jaM^nciare

la


6.1.3. SERVICIUL ELABORARE Șl EXECUȚIE BUGET Art. 41 Atribuții

1.    Solicită tuturor instituțiilor ale căror bugete se cuprinMunicipiului București și compartimentelor din Primăria Municipiului și fundamentările corespunzătoare pentru proiectul de buget al pe următorii trei ani în baza legii finanțelor publice locale, co scrisorii cadru, privind contextul macroeconomic și metodolo^ de buget pe anul următor și estimările pe următorii trei ani, emisă de Ministerul Finanțelor Publice;

2.    Solicită, propuneri de cheltuieli pentru anul în curs în vederea repartizării de la bugetul de stat de sume din TVA, după aprobarea bugetului de stat, instituțiilor de cultură descentralizate, Direcției Generale de Asistență Socială, Direcției de Evidență a Persoanelor și compartimentelor din Primăria Municipiului București și transmite Direcției Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, necesarul de sume de la bugetul de stat pe formularele impuse de aceasta;

3.    Solicită instituțiilor de interes local și compartimentelor Primăriei Municipiului București propuneri de buget de venituri și cheltuieli, după caz;

4.    Centralizează propuneri de buget de la instituții de interes local și compartimentele din Primăria Municipiului București, repartizate de către directorul direcției;

5.    întocmește scenarii de bugete de cheltuieli pentru bugetul local, cu detalierea pe ordonatori de credite terțiari și secundari și pentru bugetul propriu; comunică directorului direcției starea de echilibru/dezechilibru a propunerilor de cheltuieli centralizate;

6.    Solicită instituțiilor de interes local și compartimentelor din Primăria Municipiului București reveniri asupra propunerilor de cheltuieli și de venituri după caz;

7.    Participă la analiza solicitărilor propunerilor de buget, ale instituțiilor și compartimentelor din Primăria Municipiului București, la solicitarea ordonatorului principal de credite;

8.    Elaborează proiectul bugetului general al Municipiului București, anexa cu numărul de personal permanent și temporar și lista obiectivelor de investiții anexă la buget pentru bugetul individual și bugetele instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe clasificația bugetară și pe formularele impuse de Ministerul Finanțelor Publice prin programul informatic achiziționat de instituție și asigură aducerea la cunoștință publică a acestuia, conform legii, prin direcția de specialitate;

9.    Participă la întocmirea raportului de specialitate și a expunerii de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului general al Municipiului București;

10.    Primește, prin direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului București, eventualele cereri/observații ale cetățenilor la proiectul de buget și ie transmite Direcției Asistență Tehnică și Juridică împreună cu proiectul de buget;

11.    Verifică clasificația bugetară din amendamentele propuse la proiectul de buget la solicitarea consilierilor generali;

12.    Primește de la Direcția Asistență Tehnică și Juridică amendamentele votate în ședința Consiliului General al Municipiului București cu ocazia dezbaterii proiectului de buget și include în proiectul de buget și anexele la buget amendamentele, conform cu originalul, comunicate de direcția de specialitate;

ț^ansmite Direcției de Asistență Tehnică și Juridică proiectul de buget cu ^votate incluse;

pe trimestre bugetul aprobat de Consiliul transpunerea în formatul electronic impus i

Jmujinformatic achiziționat de instituție;"O CÎ/?lător și estimările mdarului bugetar și >orare a proiectuluiXL15.    Supune spre semnare ordonatorului principal de credite, bugetul general, pe surse de finanțare, detaliat pe trimestre și îl comunică Direcției Regionale a Finanțelor Publice;

16.    Transmite, în original, instituțiilor de interes local, detaliate pe trimestre și semnate de ordonatorul principal de credite, bugetele individuale și listele obiectivelor de investiții ale acestora;

17.    Transmite, în original, Serviciului Financiar, bugetul individual detaliat pe trimestre și lista obiectivelor de investiții semnate de ordonatorul principal de credite;

18.    Transmite direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, în copie, lista obiectivelor de investiții, semnată de ordonatorul principal de credite și extras din bugetul individual pentru diviziunile clasificației bugetare la care au avut propuneri de buget;

19.    întocmește detalierea pe luni a cheltuielilor de personal în termenul impus de legislația financiar bugetară în vigoare;

20.    Transmite spre publicare, compartimentelor de specialitate, din Primăria

Municipiului București, bugetul general al Municipiului București după apro5area~7~ rectificarea/ modificarea acestuia sau cel puțin odată pe trimestru; 1    cj

21.    întocmește proiectele pentru rectificarea/modificarea bugetului aprobjt<pr0gm și modificarea programelor de investiții anexe la buget sKJi^^ete:>^xfOăTâri~corespunzătoare. La elaborarea proiectului de rectificare/modificarejabugetpluigene[|dal Municipiului București, se respectă metodologia descrisă la elaBorarg

buget, cu excepția calendarului bugetar;

22.    Elaborează, după primirea de la Ministerul FinanțelorPublipe a sdreoril»'^J»fcK? privind contextul macroeconomic și metodologia de elaborarea proiectului oâ’b'Sggt^pe anul următor și estimările pe următorii trei ani, proiectul bugetuluLgefieral al IWiicipiuluț. București compus din bugetul local, bugetul instituțiilor publice și al activităților * ~ integral sau parțial din venituri proprii și după caz bugetul fondurilor nerambursabile, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe și transmiterea, pe formularele impuse de Ministerul Finanțelor Publice, a proiectului de buget general, semnat de ordonatorul principal de credite la termenul stabilit de minister;

23.    Primește de la compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului București și de la instituții de interes local solicitări de modificări în repartizarea pe trimestre ș[ virări de credite bugetare de competența ordonatorului principal de credite;

24.    întocmește documentația privind virări de credite bugetare și o transmite spre vizare Compartimentului Control Financiar Preventiv;

25.    Supune aprobării ordonatorului principal de credite documentația privind modificări în repartizarea pe trimestre și virări de credite bugetare;

26.    Include în bugetul general și bugetul propriu al instituției și/sau la Municipiului București virările de credite bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite.

27.    Transmite, în original, instituției publice, Serviciului Financiar și compartimentului de specialitate solicitante, bugetele proprii, incluzând modificările în repartizarea pe trimestre și/sau virările de credite bugetare, după caz;

28.    Primește de la Serviciul Financiar, pentru bugetul individual al Municipiului București și de la instituții de interes local, pentru bugetul individual al acestora, solicitări de deschideri de credite bugetare;

29.    întocmește documentația privind deschideri de credite bugetare în limita sumelor aprobate în bugetul local al Municipiului București, o transmite spre vizare


Control Financiar Preventiv și o supune aprobării ordonatorului principalTrezoreria Municipiului București bugetare din bugetul local/bugetul creditelor ipjterl.» ~ bursabile;    »    7?C 9A


31.    Verifică și supune aprobării ordonatorului principal de credite deschiderea de credite bugetare a instituțiilor de interes local finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și o transmite, în original, instituției solicitante;

32.    Urmare a rectificării/modificării bugetului Municipiului București întocmește documentații privind retragerea de credite bugetare pentru bugetul propriu al Municipiului București;

33.    Primește, în original, necesarul lunar de alocații bugetare al instituțiilor de interes local, semnat de ordonatorul principal de credite sau persoana împuternicită după caz. Transmite o copie a acestui document, la solicitarea instituției de interes local;

34.    Asigură înregistrarea în Sistemul Național de Raportare - FOREXEBUG a bugetului individual al Municipiului București cu înscrierea creditelor de angajament corespunzătoare;

35.    Efectuează rezervare de credite de angajament și recepții în Sistemul Național de Raportare - FOREXEBUG în vederea efectuării plăților pentru transferuri din bugetul local către instituțiile finanțate parțial din venituri proprii și întocmește documentații pentru eventuale corecții aferente sumelor restituite de acestea;

36.    întocmește ordinele de plată în limita necesarului de credite pentru transferuri din bugetul local către instituții finanțate parțial din venituri proprii, ordine de plată pentru alimentarea conturilor instituțiilor finanțate integral de la bugetul local și repartizări de credite pentru ordonatorii secundari finanțați din bugetul local al Municipiului București;

37.    Transmite la Compartimentul Control Financiar Preventiv spre vizare ordinele de plată;

38.    Transmite la Trezoreria Municipiului București emise în serviciu;

39.    Verifică documentația privind angajarea,


borderoul cu • ordineie~lle plată


?a—-și

"pentru 'reyșntivspre

itru datoria ]pă caz, documej ciei Muc


cheltuielilor (ALOP) pentru datoria publică, subvenții, transferuri dijxDUî R.A.D.E.T. și R.A.T.B. și o transmite Compartimentului Control FfrrâhcT vizare. După vizare, depune la Cabinet Primar General documentația AL<j publică, subvenții, transferuri din bugetul local pentru R.A.D.E.T. și RJ spre semnare de către ordonatorul principal de credite. După sempâre? întocmește ordinele de plată corespunzătoare și le transmite/Trezore București;

40.    Verifică zilnic decontarea ordinelor de plată emise în serviciu.

41.    Predă Serviciului Contabilitate, în original, ordinele de plată documentația ALOP, după caz;42.    întocmește zilnic, situația sintetică a plăților din bugetul local și o corelează cu contul de execuție primit de la Trezoreria Municipiului București;

43.    întocmește documentațiile (cererile) și urmărește primirea alocațiilor de la bugetul de stat și de la alte bugete/fonduri pentru sumele aprobate în bugetul propriu al Municipiului București;

-------44în vederea regularizării sumelor primite de la bugetul de stat și de-laalte bugete

întocmește, la sfârșitul anului, conturi de execuție și eventuale ordine de plată de restituire la bugetul de stat a sumelor rămase neutilizate pentru fiecare din sumele primite, conform Normelor metodologice, solicitând direcțiilor din Primăria Municipiului București și instituțiilor beneficiare execuția bugetului la sfârșitul anului (31 decembrie) în vederea corelării cu sumele primite de la bugetul de stat și de la alte bugete/fonduri;

45. Asigură, împreună cu Direcția Venituri, confirmarea soldurilor la finele și reîntregirea excedentului bugetului anului precedent utilizat în cursul e>

la analiza și elaborarea documentațiilor privind dezvoltarea resurselor jugetul propriy al Municipiului București, împreun^sc^^irecțiile de inclusiv
lilui București, pentru atragerea dez

47.    Asigură îndrumarea metodologică a instituțiilor de interes local în privința întocmirii documentației specifice pentru elaborarea și execuția bugetului;

48.    întocmește documentații privind bugetul și execuția acestuia și proiecții multianuale la cererea ordonatorului principal de credite.

49.    întocmește și transmite spre avizare bugetul de război propus de compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului București și îl comunică la Direcția Regională a Finanțelor Publice;

50.    întocmește scrisori de răspuns privind bugetul și execuția acestuia.

6.1.4. SERVICIUL RAPORTARE EXECUȚIE BUGET

Art. 42 Atribuții

direcția


1.    Verifică raportările lunare și trimestrialeT-r.espectiv-’Siî cheltuielilor de personal”, de la toate instituțiile ale căror^^ug3^-s<ptr0nn^în 'bugetu^ propriu al Municipiului București, în termenele impuse de

principal de credite, conform legislației în vigoare;

2.    Centralizează raportările lunare și trimestriale/'respectiv "Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal” prin programele inrormaticeyelaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe suport hârtie șl electronic, și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contablitate Publică a Municipiului București, electronic, în termenele impuse de acte normative, conform legislației în vigoare, întocmind și eventuale note explicative;

3.    Verifică raportările lunare privind conturile de execuție specifice unor categorii de venituri și cheltuieli, transmise de unele instituții cuprinse în: bugetul propriu al Municipiului București, în termenele impuse de ordonatorul principal de credite, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor Publice;

4.    Centralizează raportările lunare privind conturile de execuție specifice unor categorii de venituri și cheltuieli, transmise de unele instituții cuprinse în bugetul propriu al Municipiului București prin programele informatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe suport hârtie și electronic;

5.    Verifică raportările lunare privind conturile de execuție privind încasările/plățile derulate prin instituții de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli din trezorerie transmise de unele instituții cuprinse în bugetul propriu al Municipiului București, în termenele impuse de acte normative și ordonatorul principal de credite, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor Publice;

6.    Centralizează raportările lunare privind conturile de execuție privind încasările/ plățile derulate prin instituții de credit, care nuau tranzitat conturile de venituri și cheltuieli din trezorerie transmise de unele instituții cuprinse în bugetul propriu al Municipiului București prin programele informatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe suport hârtie și electronic, și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, electronic, în termenele impuse de acte normative, conform legislației în vigoare;

7.    Verifică raportările lunare ale unor indicatori din bilanțul contabil, primite de la toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București, conform legislației în vigoare;

8.    Centralizează raportările lunare ale unor indicatori din bilanțul contabil de la toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București prin

jformatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe electronic, și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitateinformatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe suport hârtie și electronic, și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, electronic, în termenele impuse de acte normative, conform legislației în vigoare, întocmind și eventuale note explicative;

11.    Verifică situațiile financiare trimestriale și anuale, transmise de către toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București, la termenele stabilite de legislația în vigoare și de către ordonatorul principal de credite și în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

12.    Centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale, transmise de către toate instituțiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București prin programele informatice elaborate și transmise de către Ministerul Finanțelor Publice, pe suport hârtie și electronic, și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe suport hârtie și electronic, în termenele impuse de acte normative, conform legislației în vigoare, întocmind și diverse note explicative și/sau situații suplimentare;

13.    întocmește, cu ajutorul programelor informatice elaborate de către Ministerul Finanțelor Publice, raportările anuale specifice pentru unele capitole bugetare („apărare ordine publică și siguranță națională, învățământ, protecția mediului”) conform legislației în vigoare și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe suport hârtie și electronic, în termenele impuse de acte normative;

14.    întocmește anual, situația „informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din contul de rezultat patrimonial” cu ajutorul programelor informatice elaborate de către Ministerul Finanțelor Publice, conform legislației în vigoare și le transmite la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe suport hârtie și electronic, în termenele impuse de acte normative;

15.    Propune spre aprobare ordonatorului principal de credite și transmite tuturor instituțiilor ale căror bugete sunt cuprinse în bugetul propriu al Municipiului București, termenele stabilite pentru depunerea la Direcția Generală Economică a raportărilor lunare, trimestriale și/sau anuale, corelate cu termenele de depunere a raportărilor centralizate ale Municipiului București la organele Ministerului Finanțelor Publice;

16.    Transmite către Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, trimestrial și anual, copii certificate după situațiile financiare centralizate ale Municipiului București, alte situații și date privind execuția bugetului solicitate de bănci, agenții de rating;

-----17.întocmește documentația pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea

situațiilor financiare anuale ale Municipiului București;

18.    Asigură publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului București a situațiilor financiare trimestriale/ anuale, conform legii;

19.    Asigură publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului București a situațiilor lunare privind plățile restante, conform legii;

20.    întocmește documentația pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

24.    Asigură îndrumarea conducătorilor compartimentelor financiar contabile din instituțiile/unitățile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului București și a compartimentelor din Primăria Municipiului București, în privința întocmirii documentațiilor specifice privind raportările impuse de acte normative.

25.    Răspunde de păstrarea și/sau arhivarea documentelor specifice, conform legislației în vigoare.

6.1.5. COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Art. 43 Obiect de activitate

1.    Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și/sau după caz, de încadrare în limite și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patromoniul public și/sau fondurile publice administrate de Primăria Municipiului București;

2.    Fac obiectul controlului financiar preventiv, operațiunile care vizează în principal: angajamentele legale și angajamentele bugetare, deschiderea și repartizarea de credite bugetare, ordonanțarea cheltuielilor, precum și concesionarea sau închirierea de bunuri și alte categorii cuprinse în cadrul general al operațiuniloc-supO^ controlului financiar preventiv.

Art. 44 Atribuții

1.    Verifică sistematic operațiunilecare'facobi^tUl1 acestora din pW;t de vedă/e al respectării tuturor prevederilor legale în vigoare careJe_sunt-ajblicabile laM^^^tuarii operațiunilor, îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metotdologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte, operațiunile supuse controlului și încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz;

2.    Ține evidența angajamentelor bugetare și legale;

3.    Urmărește permanent și operativ concordanța fondurilor bugetare și plățile din aceste fonduri;

4.    Urmărește încadrarea plăților în prevederile bugetare, contractuale și legale;

5.    Acordă viza de control financiar preventiv prin semnătura persoanei desemnate și prin aplicarea sigiliului personal, pe baza actelor și/sau documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de către reprezentanții compartimentelor de specialitate emitente;

6.    înregistrează documentele în registrul de operațiuni și procedează la verificare,

dacă este necesar, și cere avizul compartimentului juridic, după efectuarea controlului formal de către persoanele desemnate;-------------------------:------------------------------------

7.    Restituie documentele vizate și documentele justificative care le-au însoțit, compartimentului de la care s-au primit;

8.    Dacă în urma verificărilor se constată că operațiunile nu întrunesc condițiile de regularitate, legalitate și după caz, încadrarea în limitele bugetare și/sau de angajament se înștiințează direcția inițiatoare în vederea remedierii acestor neconcordanțe. Dacă acestea nu au putut fi remediate, se face în scris refuzul de acordare a vizei de control financiar preventiv și se înștiințează conducătorul instituției;6.2.DIRECȚIA VENITURI


Art. 45 Obiect de activitate


1.    Stabilește, urmărește, desfășoară activitatea de executare silită, controlează și încasează veniturile bugetului local, potrivit reglementarilor legale.

2.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.


6.2.1 .SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE


Art. 46 Atribuții1.    încasează veniturile provenite dtn--contracte_afj2 asociere, concesiune, închiriere, vânzare sau de altă către Municipiul București cu diverse persoane fizice/jurh

2.    Gestionează baza de date specifică domeniului de activitate;

3.    Stabilește obligația de plată în baza contractelor deținute și întocmește fișele de evidență;


4.    Emite facturi fiscale aferente obligațiilor de plată stabilite și le transmite partenerului contractual și Direcției Financiar Contabilitate, Buget;

5.    întocmește și transmite adrese prin care solicită informații suplimentare de identificare a debitorilor, la instituțiile abilitate;

6.    Calculează eventualele majorări de întârziere și penalități în funcție de clauzele contractuale și de prevederile legale în vigoare, la cererea instanțelor judecătorești, la expertizele contabile contestate, pentru întocmirea convocărilor, pentru borderouri de scădere, somații, decizii de impunere sau modificarea acestora și la solicitarea de plată a partenerilor contractuali;

7.    La solicitarea partenerilor contractuali, întocmește și emite note de plată către


casierie;

8.    Urmărește zilnic încasarea obligațiilor de plată în baza extraselor de cont și a încasărilor prin casierie;

9.    Introduce zilnic ordinele de plată aferente contractelor, în sistemul informatic;

10.    Participă la convocările inițiate de partenerii contractuali/experții contabili în vederea punerii la dispoziție a documentelor solicitate pentru efectuarea expertizelor contabile dispuse de instanțele judecătorești;

11.    Pentru contractele aflate în evidența serviciului, urmărește constituirea, actualizarea, încasarea garanției de bună execuție, întocmește și certifică documentația pentru restituirea sau reținerea (parțială sau totală) a acesteia și o transmite Direcției


Financiar Contabilitate, Buget;    ;

12.    întocmește și transmite Direcției Juridic documentația în vederea acționării în instanță și recuperării debitelor restante provenite din contractele aflate în urmărirea serviciului;^

13.    întocmește calcule detaliate la solicitările instanțelor judecătorești;

14.    întocmește și transmite puncte de vedere la expertizele contabile;

15.    Solicită de la direcțiile de impozite și taxe locale ale sectoarelor Municipiului București, rolurile fiscale aferente creanțelor urmărite; după primirea rolurilor fiscale

proprietari asupra obligațiilor de plată;

aază compensări și/sau restituiri de sume în urma cererilor petentHor^ în

18.    Efectuează modificări ulterioare ale creanțelor gestionate potrivit reglementărilor legale;

19.    întocmește borderouri de scădere în baza referatelor de scădere a debitelor pierdute prin sentințe/decizii/hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, conform prevederilor legale în vigoare, precum și pentru creanțele fiscale mai mici decât plafonul stabilit prin lege sau hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București;

20.    Solicită biroului de carte funciară informații despre titularii imobilelor/ apartamentelor;

21.    Primește și soluționează contestații formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrativ fiscale precum și a titlurilor de creanță;

22.    întocmește și transmite adrese la Direcția Informatică privind solicitările de modificare/actualizare sau adăugare de rapoarte în aplicația informatică;

23.    întocmește și completează registrul de evidență a debitorilor supuși executării

silite;

24.    întocmește și transmite Serviciului Executare Silită întreaga documentație în vederea continuării procedurii de executare silită pentru recuperarea debitelor;

25.    întocmește documentația prevăzută de lege pentru pentru acordarea scutirilor de la plata ratelor aferente contractelor de consolidare gestionate și transmite la Direcția Financiar Contabilitate, Buget referatele de acordare a scutirii;

26.    întocmește borderoul facturilor emise zilnic pe suport de hârtie și transmite un exemplar al facturii Direcției Financiar Contabilitate, Buget;

27.    întocmește anual, sau ori de câte ori este nevoie, situații centralizatoare operative privind creanțele gestionate în cadrul serviciului;

28.    .Anual calculează și transmite gradul de încasare al creanțelor conform legilor în

vigoare;    .

29.    Urmărește derularea încasării redevenței datorată de transportatorii autorizați pentru contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de taxi;

30.    Cuantifică veniturile ce urmează a se realiza anual, cu defalcare trimestrială, pe baza contractelor aflate în urmărire, și transmite situația Compartimentului Execuție Bugetară Venituri pentru a fi avute în vedere la fundamentarea și întocmirea bugetului propriu al Municipiului București, care va fi transmis compartimentului de specialitate;

31.    întocmește, verifică, semnează, pentru activitatea proprie decontul privind TVA, centralizează și depune în termenul legal decontul de TVA, în ceea ce privește ansamblul activităților desfășurate de Primăria Municipiului București, cu respectarea prevederilor codului fiscal, a normelor metodologice și a celorlalte prevederi legale în vigoare, întocmește și semnează ordinele de plată lunare privind plata TVA.


6.2.2. SERVICIUL URMĂRIRE VE

Art. 47 Atribuții


1.    Urmărește încasarea impbzitelor,-taxelor-: bugetul propriu al Municipiului București;

2.    Urmărește încasarea sumelor din contractele de vanzare a bunurilor din patrimoniul instituției, donații și sponsorizări, după caz;

3.    Calculează, urmărește și verifică încasarea obligațiilor de plată (debite și penalități) în baza prevederilor contractuale și întocmește fișele de contract.

4UUrmă£ește colectarea integrală și la termen a creanțelor bugetare; .^kn&eMh§turi fiscale aferente obligațiilor de plată stabilite și lejfaașrnite part ulurWntracW din Direcția Financiar Contabilitate, Buget;


eventualele majorări de întârziere și penalități în func|iș^de^^di©> |ederi|s-riemle în vigoare, la cererea instanțelor juc^c^rșș^, la /pentru întocmirea înștiințărilor de plată, pentru borriej^tîn ■JsjOKscădere, somații, procese-verbalâ,_de.calcuLaccesQriij la solicitarea partenerilor contractuali;7. Urmărește zilnic încasarea obligațiilor de olafa încasărilor prin casierie;    /

8. jntroduce zilnic ordine de plată afereo


9. întocmește și transmite la Direcția Juridic documentația în vei


instanță și recuperării debitelor restante provenite din contractele aflate în urmărirea serviciului;

10.    Participă la convocările inițiate de experții contabili în vederea punerii la dispoziție a documentelor solicitate pentru efectuarea expertizelor contabile dispuse de instanțele judecătorești;

11.    întocmește borderoul facturilor emise zilnic pe suport de hârtie și transmite un exemplar al facturilor către Direcția Fianciar Contabilitate, Buget;

12.    Anual, calculează și transmite .Compartimentului Execuție Bugetară Venituri, gradul de încasare și gradul de realizare al creanțelor aflate in evidentele serviciului, conform legilor în vigoare;

13.    întocmește răspunsuri și puncte de vedere la plângerile prealabile depuse împotriva actelor administrav fiscale emise de către serviciu, pe care le transmite compartimentului de specialitate; soluționează contestațiile împotriva actelor administrativ fiscale emise în cadrul serviciului, conform prevederilor legale;

14.    Efectuează verificările necesare și întocmește documentația aferentă plății comisioanelor către direcțiile de impozite și taxe locale de sector și o transmite la Direcția Financiar Contabilitate, Buget;

15.    Efectuează și răspunde de solicitările de restituire/compensare pentru veniturile urmărite în cadrul direcției, conform prevederilor legale;

16.    Primește titlurile executorii reprezentând procese-verbale de contravenție, emite somațiile și întocmește dosarul de executare silită pentru începerea procedurii de executare silită în vederea recuperării creanțelor și confirmă primirea titlurilor executorii (procesele-verbale de constatare a contravențiilor emise de către Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București și hotărârile instanțelor de judecată, după caz) organului emitent;

17.    întocmește și completează registrul de evidență a debitorilor supuși executării

silite;


18.    Transmite titlurile executorii (procesele-verbale de constatare a contravențiilor emise de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București/hotărârile instanțelor de judecată)/dosarele de executare silită, după caz, spre urmărire la organele fiscale competente (din alte unități administrativ teritoriale) pe raza cărora își au domiciliul fiscal contravenienții;

19.    Completează și actualizează permanent în baza. de date, existentă la nivelul serviciului, informațiile referitoare la debitele urmărite în cadrul serviciului și la procesele-verbale de constatare a contravențiilor emise de către personalul împuternicit din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

20.    Urmărește încasarea veniturilor realizate prin mijloace electronice de plată, pe baza borderourilor zilnice, întocmește documentația aferentă plății comisioanelor și o transmite la Direcția Financiar Contabilitate Buget, după caz;

21.    întocmește raportări lunare/trimestriale/anuale referitor la activitatea de urmărire a veniturilor pe care le are în urmărire, după caz, în funcție de solicitări;

2^^^î9^entează veniturile estimate a fi încasate în anul bugetar respectiv și în anii I x


26.    Participă la comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pentru desfășurarea evenimentelor în locurile publice și informează contribuabilul după eliberarea protocolului încheiat la comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pentru desfășurarea evenimentelor în locurile publice, privind taxele datorate;

27.    Stabilește obligația de plată pentru taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru desfășurarea unor evenimente, pentru filmări și fotografieri profesioniste, etc., după caz, în baza declarației de impunere depuse de către contribuabil;

28.    întocmește și emite note de plată către casierie pentru contribuabilii care solicită efectuarea plății prin casierie;

29.    întocmește și emite facturi pentru staționarea temporară a autovehiculelor pe locurile publice pe timpul desfășurării activității de filmare profesionistă, conform prevederilor legale;

30.    întocmește declarații privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice și virează sumele către Institutul Național al Patrimoniului, conform prevederilor legale;

31.    Anulează creanțele fiscale mai mici decât plafoanele stabilite de lege și/sau prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

6.2.3. SERVICIUL EXECUTARE

Art. 48 Atribuții


1. Primește, înregistrează, veiif.ică_șl_urmâtește.


dosarele de executare silită;    --

2. întocmește și completează registrul de evidență a debitorilor supuși executării

silite;


3.    Solicită informații de identificare a debitorilor și alte informații pentru completarea dosarelor de executare silită;

4.    Verifică încasările zilnice (extrase, ordine de plată și registre de casă) și înscrie în registrul de evidență a dosarelor de executare silită, sumele încasate din executare;

5.    întocmește adrese pentru sistarea popririi, după caz, indisponibilizării conturilor în situația când plățile s-au făcut integral;

6.    Instituie și ridică, prin decizie motivată, măsurile asigurătorii conform prevederilor legale;

7.    în cazul primirii unui dosar de executare silită de la un alt organ fiscal, comunică organelor de executare coordonatoare, sumele realizate în contul debitorului în termen de 10 zile de la realizarea acestora;

8.    Evaluează periodic nivelul cheltuielilor de executare silită, pentru fiecare dosar și ia măsuri pentru recuperarea acestora;

9.    Instituie popriri pe veniturile realizate de debitori, urmărește respectarea popririlor înființate, stabilește după caz măsurile legale pentru executarea silită, acestora;

------------^q_ întocmește și certifică documentația de restituire a veniturilor șrtransmite la

Serviciul Urmărire Venituri și Taxe în vederea restituirii sumelor încasate în plus;

11.    Propune spre anulare obligațiile bugetare supuse executării silite mai mici decât cheltuielile de executare conform prevederilor legale;

12.    Identifică pe teren, la sediul sau domiciliul debitorilor bunurile mobile și imobile ce urmează a fi sechestrate;

13.    întocmește procesul-verbal prin care se instituie sechestru asiguratoriu pe bunurile mobile/imobile;

16.    înmânează un exemplar al procesului-verbal de sechestru asiguratoriu debitorului și un exemplar al acestuia se înscrie la biroul de carte funciară pentru bunurile imobile sau la arhiva electronică de garanții mobiliare-bunuri mobile;

17.    Consemnează în procesul-verbal de sechestru bunurile mobile ce se încredințează unui custode, la aprecierea organului de executare;

18.    întocmește și înmânează procesul-verbal (un exemplar), prin care se instituie sechestru pe bunurile imobile;

19.    Solicită înscrierea în registrul electronic a bunurilor mobile gajate (birou de carte funciară și arhiva electronică de garanții mobiliare-bunuri mobile) și inscripționează ipotecă asupra bunurilor imobile;

20.    Transmite un exemplar al procesului-verbal de sechestru altor creditori, în situația în care se sechestrează și bunuri gajate pentru garantarea creanțelor altor creditori;

21.    Sesizează organele de urmărire penală competente prin transmiterea unui exemplar al procesului-verbal prin care s-a constatat că asupra bunurilor sechestrate s-au săvârșit fapte care pot constitui infracțiuni;

22.    Solicită numirea unui expert evaluator în situația în care bunurile mobile sau imobile nu pot fi evaluate la prețul real de către salariații proprii;

23.    Actualizează prețurile în funcție de gradul de amortizare și prețurile de pe piață, după caz și consemnează în procesul verbal de sechestru acordul părților cu privire la vânzarea directă a bunurilor sechestrate;

24.    întocmește proces-verbal de publicitate de vânzare la licitație a bunurilor sechestrate, dacă acestea nu sunt lăsate spre vânzare de către debitor sau dacă în termen de 1 5 zile nu se achită debitul;

25.    întocmește și afișează anunțul de publicitate la sediul/domiciliul debitorului;

26.    Transmite anunțul de publicitate la două ziare locale și îl afișează și pe site-ul Primăriei Municipiului București;

21. Face propuneri pentru constituirea comisiei de licitație prin intermediul proiectului dispoziției de Primar General;

28.    întocmește proces-verbal după licitarea fiecărui bun privind desfășurarea și rezultatul licitației și transmite procesul-verbal de adjudecarea bunurilor prin licitație părților implicate;

29.    Solicită biroului de carte funciară efectuarea inscripției ipotecare pentru bunurile imobile sechestrate precum și informații despre celelalte drepturi reale și sarcini care grevează imobilul urmărit precum și titularii acestora;

30.    întocmește și transmite adresa către compartimentul abilitat pentru deschiderea

procedurii de insolvență la Tribunalul București;    r~————_ ___

31.    Actualizează la zi debitele din dosarele op-executare silită dețiripte în vederea

executării integrale a acestora ;    ■' • j -" ’ '

32.    întocmește și transmite adresa prin care jse-solicită-.înscriereaH^mâsa credală;

------33. întocmește si transmite adresa prin care sojirijl^^^ttmeDtăreâ creariteteJLsau


restrângerea pretențiilor, către instituțiile abilitate, pentru însqriere

34.    Participă ori de câte ori este necesar la adunaree parte din comitetul creditorilor;

35.    Participă la distribuirea sumelor dispuse în tș

36.    întocmește proces-verbal de insolvabilitate/

37.    Urmărește anual debitul prin actualizarea informațiilor deținute;

38.    Copjsică Direcției Financiar Contabilitate, Buget situația dosarelor de insolvabjli^e^efwț«coaterea în afara bilanțului a creanțelor respective și ia măsuri de


ilor/bunurilor contribuabililor debitori; cției Financiar Contabilitate, Buget situația repunerii t olvabilitate^/    /^>v


ile /debitorilor privind darea în plată a bunurilor/hriob#^ ituife în ®âest sens;41.    Primește și soluționează contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale precum și a titlurilor de creanță;

42.    Primește hotărârile judecătorești definitive și ia măsuri de încasare a acestora;

43.    întocmește și transmite somație/notificare în vederea achitării sumei înscrise în titlul executoriu;

44.    întocmește răspunsuri la contestațiile formulate în instanță de debitori;

45.    Scade din evidență debitele provenite din cauzele pierdute și le transmite la Direcția Financiar Contabilitat, Buget în vederea operării în evidențele contabile;

46.    Aplică amenzi contravenționale conform prevederilor legale (conform codului fiscal și codului de procedură fiscală).


6.2.4. COMPARTIMENTUL EXECUȚIE BU Art. 49 Atribuții

1.    întocmește lunar execuția bugetarărarve

2.    Fundamentează propuneri pentru veniturfl București pe care îl trimite Direcției Fianciar Contabilitate, Buget;

3.    Analizează și propune rectificări ale veniturilor bugetului propriu al Municipiului București;

4.    în baza cererii contribuabilului se întocmește documentația necesară restituirii sumelor necuvenite bugetului propriu al Municipiului București și o transmite spre efectuare;

5.    Verifică și introduce zilnic extrasele de cont, pe articole bugetare în vederea urmăririi încasărilor zilnice, în sistemul informatic;

6.    întocmește ordinele de plată în vederea corectării înregistrărilor eronate din extrasele de cont;

7.    Calculează coeficientul de indexare a chiriilor spațiilor cu altă destinație (S.A.D.-urilor) și întocmește proiectul de dispoziție a Primarului General;

8.    Urmărește veniturile proprii pe capitole și subcapitole bugetare;

9.    întocmește situații și rapoarte statistice;

10.    Urmărește încasarea veniturilor reprezentând dividende de la societățile comerciale și vărsăminte de la regiile autonome înființate de Consiliului General al Municipiului București;

11.    Emite titlu executoriu, somații, decizii pentru obligațiile de plată înregistrate în evidențele compartimentului, pentru obligațiile neachitate în termen;

12.    Centralizează și transmite solicitările de identificare a contribuabililor către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

___________________________________SECȚIUNEA 7    ___________________

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ

Art. 50 Obiect de activitate

1.    Planifică, coordonează și urmărește obiectivele de investiții privind rețeaua stradală și lucrări de artă;

2.    Promovează și monitorizează investițiile pentru lucrările de modernizare și


întrețineriradale, poduri și pasaje rutiere denivelate;

cu entitățile juridice la care Municipiul București esțe^ eplinirii contractelor de servicii/lucrări/fumizare îmhei^ aniileHMunjcipale (Compania Municipală Dezvoltare $âtâ£ilă - MumcifWra Străzi, Poduri și Pasaje București S.Ă|,

- 29 -    \    'M .

Municipală Managementul Traficului București S.A., Regia Autonomă de Transport București);

4.    Urmărește derularea contractelor de lucrări/servicii/furnizare, încheiate de Municipiul București cu diferiți contractori prin licitație publică sau cu entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar în vederea realizării obiectivelor ce privesc rețeaua stradală.

5.    Directorul General coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției generale ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

7.1. SERVICIUL PLANIFICARE LUCBĂBLMARLDEJNERASTRU


Art. 51 Atribuții


1.    întocmește strategia în ceea ce privește proișc direcției;

2.    întocmește documentația care stă la baza iriițierirprocedurii _    ______,_____

de prefezabilitate (SPF), studiu de fezabilitate (SF), plan urbanistic zonaN^JJZj^ipfOiect tehnic (PT) și o transmite, după caz, la Direcția Generală Achiziții Publice său efmtăților juridice la care Municipiul București este acționar majoritar conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 596/2017 (Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar);

3.    întocmește documentația necesară demarării procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție, consultanță tehnică și o transmite după caz, la Direcția Generală Achiziții Publice sau entităților juridice la care Municipiul București este acționar majoritar conform Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar;

4.    Urmărește desfășurarea procedurilor de achiziție publică a contractelor de servicii de supervizare a proiectării și execuției lucrărilor și contractelor de proiectare și execuție lucrări până la semnarea acestora;

5.    Urmărește derularea contractelor pentru studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate și plan urbanistic zonal;

6.    întocmește documentația necesară efectuării plăților de către Direcția Financiar Contabilitate, Buget pentru contractele de prestări servicii (SPF, SF, PUZ, PT) încheiate;

7.    întocmește documentația necesară și inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele de infrastructură;

8.    întocmește documentația necesară pentru introducerea proiectelor în diferitele comisii de specialitate, în vederea obținerii avizelor și acordurilor (CTE- comisia tehnico-economică,CTC- comisia tehnică de circulație, CTUAT- comisia tehnică de urbanism și

amenajarea teritoriului);

9. întocmește proiectul programului de achiziție publică pe specificul direcției pe care îl transmite la Direcția Generală Achiziții Publice;

10.    întocmește proiectul de buget pentru proiectele direcției, efectuează toate rectificările bugetare ce se impun și înaintează documentația la Direcția Generală Economică;

11.    Informează conducerea primăriei asupra graficului de urmărire a proiectelor;

12.    Transmite contractele de servicii de supervizare a proiectării și execuției


13.    Transmite către Direcția Patrimoniu documentația necesară pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice, sau pentru declanșarea procedurii de expropriere, după caz;

14.    întocmește răspunsuri la petiții.

7.2. DIRECȚIA URMĂRIRE LUCRĂRI MARI DE INFRASTRUCTURĂ

Art. 52 Obiect de activitate

1.    Urmărește derularea lucrărilor mari de infrastructură, elaborând documentațiile necesare începând de la demararea lucrărilor și până la finalizarea acestora;

2.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.


Art. 53 Atribuții

1.    întocmește documentația necesară—în—vederea. construire/demolare;

2.    întocmește documentația necesară în vederea,

lucrării; ~    '

3.    întocmește adrese și le înaintează către dețirtătorii de utilități implicați în derularea proiectului;

4.    întocmește documentele necesare demarării lucrărilor (ordine de începere);

5.    Transmite scrisoarea de garanție bancară a contractantului' către Direcția Financiar Contabilitate, Buget;

6.    Transmite adresă la Direcția Financiar Contabilitate, Buget, privind plata cotelor către Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) și Casa Socială a Constructorilor (CSC) la proiectele in derulare,

7.    Organizează și conduce comandamentele săptămânale din șantier;

8.    Consemnează și transmite către factorii de decizie problemele semnalate în

șantier;

9. întocmește rapoarte cu problemele apărute și cu stadiul lucrărilor;

10.    Urmărește încadrarea în graficele de execuție a lucrărilor și reactualizarea acestora în caz de nerespectare din motive întemeiate;

11.    Participă la toate fazele de verificare a asigurării calității lucrărilor și vizează documentele întocmite;

12.    Urmărește termenele de valabilitate a documentelor aferente lucrărilor de


execuție (certificat de urbanism, autorizația de construire, avize):___________ ,_______________________

13.    Sprijină executantul pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare desfășurării lucrărilor;

14.    Asigură corespondența pe parcursul derulării contractului cu executantul, consultantul, proiectantul și alți terți implicați;

15.    Participă la efectuarea măsurătorilor în vederea întocmirii atașamentelor și le vizează din partea beneficiarului;

16.    întocmește informări către conducerea instituției cu privire la problemele întâlnite în procesul de execuție a lucrărilor;

17.    Urmărește circuitul documentelor și intervine atunci când apar blocaje sau întârzisriTriSe^ferga contractului;

20.    Pregătește procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și la recepția

finală;

21.    Participă la recepția lucrărilor executate;

22.    Transmite către Direcția Generală Economică la finalizarea recepției, procesul-verbal de recepție;

23.    Verifică situațiile financiare înaintate la plată de contractant pentru servicii de consultanță, lucrări de execuție și proiectare în baza contractului în derulare;

24.    întocmește documentația necesară efectuării plăților (propunere bugetară, angajament bugetar, ordonanțare de plată, adresă de înaintare) și o transmite către Direcția Generală Economică;

25.    Avizează rapoartele lunare ale consultantului și întocmește corespondența referitoare la derularea contractelor serviciilor de consultanță;

26.    Verifică legalitatea dispozițiilor de șantier emise de constructor și le înaintează spre aprobare;

27.    Jine evidența cheltuielilor pe fiecare tip de contract;

28.    întocmește situația plăților pe tipuri de obiective bugetare aprobate pentru proiectele de execuție în derulare;

29.    întocmește rapoarte către conducere în ceea ce privește realizarea contractelor;

30.    Arhivează documentele primite și întocmțter

31.    întocmește răspunsuri la petiții.


DIRECȚIA GENERALA INVESTI

Art. 54 Obiect de activitate

1.    Gestionează activitatea privind programarea, pregătirea, cî urmărirea și recepția lucrărilor de investiții și a investițiilor de parteneriat public privat;

2.    Aplică Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, prevăzută în hotărârea Consiliului General al Municipiului București și legislația aplicabilă în vigoare;

3.    Directorul General coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției generale ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

________________8.1.DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII

Art. 55 Obiect de activitate

1. Planifică activitatea de investiții a Primăriei Municipiului București, elaborând planul anual de investiții, documentațiile tehnice necesare organizării licitațiilor pentru proiectare și execuție aferente lucrărilor de investiții;

executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activ# îirecțiâh^ucând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și (^po^ițij^^nit^a^ la conducerea Primăriei Municipiului București.8.1.1. SERVICIUL LUCRĂRI INVESTIȚII

Art. 56 Atribuții


1.    Inițiază proiectele de hotărâri ale Consiliului Genșr

privind aprobarea/modificarea documentațiilor tehnico-econc _

investiții ale Municipiului București care urmează a fi derulate sau sunt în curs de derulare;

2.    Inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București privind încheierea de protocoale/convenții pentru finanțarea și/sau realizarea de investiții;

3.    întocmește documentația și raportul de specialitate la proiectele de hotărâri, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării de lucrări de investiții;

4.    Asigură întocmirea listelor de investiții, cu specificarea surselor de finanțare, având la bază notele de fundamentare emise de compartimentele de specialitate;

5.    întocmește propunere de Program Anual de Achiziții Publice pe specificul direcției;

6.    întocmește propunere de buget pentru activitățile proprii;

7.    Colaborează cu compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea întocmirii programelor anuale de investiții;

8.    Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea centralizării datelor referitoare la programele anuale de investiții;

9. Colaborează cu instituțiile publice centrale în vederea promovării și derulării investițiilor incluse în programele naționale;

10.    Elaborează și desfășoară programul de investiții aprobat pe an și trimestre pentru investițiile aflate în derulare;

11.    Transmite compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București informațiile necesare includerii achizițiilor de lucrări aferente investițiilor derulate de Serviciul Lucrări Investiții, în programul anual al achizițiilor publice;

12.    Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achizițiilor publice de lucrări privind investițiile derulate de Serviciul Lucrări Investiții, referate de necesitate, caiete de sarcini, note estimative, note de fundamentare, note justificative, etc;

13.    Răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru demararea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții care urmează a fi derulate;

14.    Asigură elaborarea documentelor tehnice necesare organizării licitațiilor pentru proiectare și execuție aferente lucrărilor derulate, în conformitate cu prevederile legale;

15.    Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București pentru întocmirea fișei de date a achizițiilor publice privind lucrările aferente investițiilor Municipiului București derulate de Serviciul Lucrări Investiții;

16.    Propune Primarului Generalspre aprobarecomponența comisiilorde evaluare


a ofertelor;

17.    Asigură actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, în condițiile legii;

18.    Asigură direct sau prin intermediul proiectanților obținerea acordurilor și a altor documente necesare elaborării documentației tehnico-economice, de la furnizorii de utilități pentru lucrările derulate de Serviciul Lucrări Investiții;

19.    Asigură verificarea proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați; i arhiva cu documentațiile tehnico-economice în condiții bune; și rezolvă în termen reclamațiile și sesizările primite din partea

programul de investiții aprobat pe an și trimestre; cu direcțiije-de specialitate din cadrul Primăriei My^fcipiplufBucbrești, are urm0ază!^t se realizeze obiectivele de investJțȘ; $07" " t _    A


■s*

■y?24.    Elaborează proiectul programului anual de investiții

25.    Asigură secretariatul Comisiei Tehnico-Economice a Primăriei Municipiului București:

a)    întocmește convocatorul ședințelor în urma adreselor primite de la direcțiile de specialitate însoțite de rapoartele de specialitate aferente fiecărei lucrări și le transmite prin email celor interesați (direcției solicitante, membrilor comisiei și proiectantului);

b)    întocmește procesul-verbal al ședinței în care se stipulează discuțiile și concluziile pentru fiecare documentație (lucrare);

c)    întocmește avizele și le transmite beneficiarilor lucrărilor (direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului București).


8.1.2.SERVICIUL PARTENERIAT

Art. 57 Atribuții

•e—atribui!^ contracțdjbr de de servicii și y^dflt^felor de aprobarea Consiliului General al


1.    Coordonează și derulează procedUTîh concesiune de lucrări, a contractelor de conces parteneriat public-public realizate conform legii, după Municipiului București;

2.    Asigură formalitățile necesare în vederea întocmirii studiului de fundamentare a deciziei de concesionare în orice situație în care intenționează să atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii;

3.    Asigură formalitățile necesare în vederea întocmirii studiului de fundamentare în situația în care intenționează să atribuie un contract de parteneriat public privat;

4.    Asigură formalitățile necesare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate aferent proiectelor de concesiune de lucrări și a proiectelor de parteneriat public privat;

5.    Asigură formalitățile necesare în vederea aprobării studiilor specifice proiectelor de concesiune de lucrări, a proiectelor de concesiune de servicii și a proiectelor de parteneriat public privat;

6.    Asigură întocmirea documentației de elaborare și prezentare a ofertei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune servicii și a contractelor de parteneriat public privat;

7.    Propune Primarului General spre aprobare componența comisiilor aferente procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public privat;

8.    Asigură formalitățile de publicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de servicii și a contractelor de parteneriat public privat;

9.    Asigură primirea, înregistrarea și păstrarea documentațiilor depuse de operatorii economici interesați;

-------—40—Demarează, derulează și finalizează -procedurile de atribuire a contractelor de

concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public privat;

11.    Asigură întocmirea și aprobarea, prin comisia de evaluare, (conform legii) a raportului procedurii de atribuire, precum și, după caz, a rapoartelor elaborate pentru etapele sau fazele intermediare ale procedurii de atribuire a contractelor de concesiune lucrări, a contractelor de concesiune servicii și a contractelor de parteneriat public privat;

12.    Asigură comunicarea în scris, către toți participănții Ia procedură, a deciziei comisiefed^pv^Liare cu privire la ofertele depuse în cadrul procedurilor;


înregistrarea contestațiilor și comunică operatorilor economici implicați privire la procedura de atribuire; icheierca contractelor de concesiune de ;ii și cVconfractelor de parteneriat public pn

15.    Asigură transmiterea contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public privat, către compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului București în vederea urmăririi acestora;

16.    Asigură formalitățile în vederea întocmirii dosarului de concesiune și de parteneriat public privat.


8.2. DIRECȚIA URMĂRIRE PROIECTE


Art. 58 Obiect de activitate


1.    Urmărește derularea contractelor de investiții, precum și a prestărilor de servicii conexe acestora, până la faza încheierii recepției finale, inclusiv eliberarea garanțiilor;

2.    Programează, pregătește, urmărește executarea, verifică situațiile de lucrări și recepția lucrărilor de investiții;

3.    întocmește documentele necesare efectuării decontărilor lucrărilor aferente obiectivelor de investiții;

4.    Directorul executiv, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.


8.2.1 .SERVIClSjLCONTRACTE


Art. 59 Atribuțiicare le

privind începerea, derularea și


1.    Preia de la Serviciul Lucrări Investiții contract implementează și asigură îndeplinirea prevederilor finalizarea contractelor;

2.    Stabilește modul de întocmire și ținere â'evidențelor, termenele contractuale și asigură centralizarea acestor date;

3.    Analizează și avizează modul de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări;

4.    Analizează și avizează modul în care au fost întocmite lucrările suplimentare (NCS-urile), precum și lucrările de renunțare (NR-uri), dacă este cazul;

5.    Analizează și avizează facturile de decontare a situațiilor de lucrări lunare realizate pentru lucrările de investiții derulate de Serviciul Lucrări Investiții;

6.    Aplică penalizări conform contractului;

7.    Verifică prin diriginți modul în care a fost elaborată cartea tehnică a construcției și se asigură că va fi transmisă beneficiarului final al investiției;

8.    Examinează și avizează documentele pentru eliberarea parțială sau totală a

garanțiilor de bună execuție, alte rețineri pentru lucrări de proastă calitate, penalități de întârziere, daune, etc;    --------------------------------

9.    Verifică corectitudinea întocmirii documentelor necesare eliberării garanției de bună execuție a contractelor de lucrări aferente investițiilor. Examinează lucrările din punct de vedere al încadrării în prețurile de ofertă, în vederea decontării;

10.    Propune măsuri de îmbunătățire a activității de urmărire, evidență decontări și colaborează cu celelalte compartimente ale direcției;

11.    Colaborează cu Direcția Generală Economică la soluționarea problemelor

. 4area lucrărilor și transmiterea pe baza proceselor-verbale de recepție a

iBfefinitive-â^iectelor recepționate;

lărirea derulării corecte a contractelor de investiții, precurn^și prestări :estora, până la faza încheierii recepției finale/^fcFu^r^(erarea A' â'


13.    Asigură întocmirea/centralizarea (după caz) și transmiterea documentelor constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale de către executanții lucrărilor, în condițiile legii;

14.    Asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a ofertelor;

15.    Verifică, prin diriginți, respectarea termenelor în concordanță cu documentația de execuție și proiectul tehnic, stadiul fizic al lucrărilor și finalizarea acestora, potrivit documentațiilor elaborate și autorizate;

16.    Certifică prin diriginți concordanța dintre proiectul tehnic și situațiile de lucrări, în funcție de stadiul fizic al acestora și ulterior propune spre plată situații de lucrări;

17.    Participă, împreună cu celelalte persoane abilitate, la recepția lucrărilor de investiții derulate;

18.    Verifică și răspunde de încadrarea corectă în capitole și articole bugetare ale plăților care se efectuează în cadrul contractelor de investiții;

19.    Asigură prin diriginți verificarea stadiilor de realizare a obiectivelor de investiții.


8.2.2. SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂI

Art. 60 Atribuții


1. Programează, pregătește, urmărește-execuți


recepția lucrărilor de investiții;    Z

2.    întocmește documentele necesare efectuămclecontărilor lucrărilor aferente obiectivelor de investiții;

3.    Verifică situațiile de lucrări conform prevederilor din documentație și respectarea termenelor contractuale;

4.    Verifică și avizează facturile de decontare a situațiilor de lucrări realizate;

5.    Verifică și avizează documentele pentru eliberarea parțială sau totală a garanțiilor de bună execuție, alte rețineri pentru lucrări de proastă calitate, penalități de întârziere, daune, etc;

6.    Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în prețurile din ofertă, în vederea decontării;

7.    Verifică și certifică situațiile de lucrări conform prevederilor din documentație, acte normative tehnico-economice, contracte și condiții de finanțare cu încadrare în plafoanele de decontare și respectarea termenelor contractuale;

8.    Stabilește modul de întocmire și ținere a evidențelor stadiilor fizice, decontării producției, termenelor contractuale și centralizează aceste date;

9.    Propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăților, sau după caz, aplicarea de penalizări, în cazul în care se constată abateri de la prevederile contractuale;

10.    Verifică și vizează facturile de decontare a situațiilor de lucrări lunare realizate;

11.    Urmărește și verifică documentele de lichidare financiară (ultimul talon de

lucrări - centralizator al lucrărilorexecutate cumulat);--------------------------------

12.    Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în prețurile din ofertă, în vederea decontării;

13.    Propune măsuri de îmbunătățire a activității de urmărire, evidență decontări, reglementare financiară și conlucrare cu celelalte compartimente ale direcției;

14.    Colaborează cu Direcția Financiar Contabilitate, Buget la soluționarea problemelor legate de decontare producții și transmite pe baza proceselor-verbale de recepți^^^^definitivâ a obiectivelor recepționate către instituția abilitată cu

17.    Stabilește, pentru bunul mers al activității, și alte servicii tehnico-profesionale în

raport cu diriginții;    ___

18.    Verifică notele de constatare pentru confirmarea decontării lucrărilor executate,

precum și a eventualelor suplimentări/renunțări;    C J Cd liULU J

19.    Se asigură de întocmirea de către dipginți a cărții tehnice^ ae construcții, conform legislației în vigoare și o arhiveză și/sau predă către asociațjîfe’ae proprietari în termenul prevăzut de lege atunci când se întocmește p<giă^m^tde reaby^^emiică;

20.    Organizează recepția la terminarea lucrărilor, reqepțr^inalăy^bonvoaW^oate părțile implicate în procesul de recepție;


21.    Convoacă participarea diriginților de șantie îndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor ce le revirvtfotrivit aceștia;

22.    Participă, alături de diriginții de șaritteTși proiectanții lucrăriloTpublice, soluționarea problemelor apărute în teren și stabilesc soluțiile tehnice ce se impun;

23.    Verifică prin diriginți materialele puse în operă, efectuarea de către executant a probelor privind calitatea și conformitatea cu normativele tehnice în vigoare a certificatelor de calitate a materialelor utilizate; compară rezultatele probelor și conținutul certificatelor de calitate cu prevederile caietului de sarcini;

24.    Verifică prin diriginți, respectarea documentației de execuție și a proiectului tehnic, stadiul fizic al lucrărilor și finalizarea acestora, potrivit documentațiilor elaborate și autorizate;

25.    Verifică prin diriginții de șantier concordanța dintre proiectul tehnic și

corectitudinea întocmirii situațiilor de lucrări, în funcție de stadiul fizic al acestora și propune bun de plată pentru situațiile de lucrări verificate de către aceștia, conform legilor, și normativelor în vigoare;    * ' •

26.    Participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la recepția lucrărilor de investiții derulate;

27.    întocmește lista de propuneri, în condițiile legii, cu componența și programul de funcționare al comisiilor de recepții;

28.    Asigură secretariatul comisiilor de recepții pentru lucrările de investiții derulate;

29.    întocmește programe pentru recepția finală a obiectivelor derulate, la expirarea perioadei de garanție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și convoacă comisiile de recepție în acest sens, verifică modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garanție și constată dacă au fost remediate de către constructor deficiențele semnalate la recepția preliminară sau cele apărute în perioada de garanție;

30.    Difuzează în termen, procesele-verbale de recepție la toți factorii care au concurat la realizarea obiectivului recepționat;

31.    Procedează la completarea cărții tehnice a construcției la obiectivele de investiții în perioada de exploatare (dacă este cazul);

32.    Colaborează cu inspectoratul de Stat în Construcții pentru participarea la fazele -determinante ale lucrărilor;

33.    Centralizează și redactează situații referitoare la investițiile efectuate în cursul anului;

34.    întocmește certificatele constatatoare în urma procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

35.    Redactează informări privind obligațiile autorității publice, programele naționale inițiate și modul în care se pot implica autoritățile publice în derularea acestora, conform cadrului legislăiiyjn domeniu;

rezolvă în termen, reclamațiile și sesizările jjgmițe din partea ^obiectivele lalj

Hansmite

Siția Patrimoniu.iciarilor de dotație privind deficiențele apgM termenul de garanție, cu respectarea pre\ ' rea și /recepția investițiilor și a recepției S’fitiâPrimăria Municipiului București

SECȚIUNEA 9

DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

Art. 61 Obiectiv general:

1.    Gestionează procesul de identificare, promovare și aprobare a finanțărilor externe nerambursabile pentru proiectele Municipiului București, gestionează relațiile funcționale cu finanțatorii externi, instituțiile și organismele implicate în managementul programelor de finanțare, realizează managementul și urmărirea post-implementare.

2.    Gestionează procesul de promovare, aprobare, contractare finanțări rambursabile și garantare de datorie publică de către Municipiul București, pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea datoriei publice locale.

3.    Gestionează procesul de derulare, rambursare și raportare a datoriei publice contractate și garantate de Municipiul București, pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea datoriei publice locale.

4.    Directorul general coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției generale ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

9.1. DIRECȚIA FONDURI NERAMBURS


Art. 62 Obiectiv general:

1.    Coordonează întocmirea aplicațiilor/documerrtâțiilof de WiarațâT^n dintru proiectele Municipiului București, prin aparatul de specialitate sao>extern^ațe^feariiabile din fonduri nerambursabile, și urmărește implementareâși postrimplementafeEFad^stora.

2.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, centfolează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

9.1.1. SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE

Art. 63 Atribuții

țȚ-^țfljfl^jțgVQjlQ-tnteresels^tTJroblemel^BOTiTomicerși sociale ale-Municipiului București, care intră sub incidența unor programe de asistență financiară externă nerambursabilă;

2.    Identifică potențiali parteneri care pot accesa direct sau împreună cu Municipiul București finanțări nerambursabile;

3.    Analizează eligibilitatea Municipiului București, a instituțiilor publice de interes local ale MtmteteMui București și a instituțiilor/regiilor autonome/companiilor municipale înființatele ConsilfmGeneral al Municipiului București și eligibilitatea activităților ce fac obiecț^^rriTecîeî^cu*fraanțare nerambursabilă ce urmează a fi propuse;

selectează și oferă informații privitoare la oportunitățile de finanțare


neral


Le


Primăria Municipiului Bjuqurești


5.    Identifică investiții-realizate-în acestora ca și proiecte retroactive;

6.    Gestionează relațiile funcționale

managementul programelor de finanțare^licabilp>MunicipiuffirSucurești (autorități de management ale programelor/organismeuDi&Frrfgdiare/alte instituții implicate etc.), și alte organisme care acordă asistență financiară externă nerambursabilă;

7.    Analizează maturitatea și/sau valabilitatea documentațiilor tehnico-economice puse la dispoziție de către compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, instituțiile publice de interes local ale Municipiului București și instituțiile/regiile autonome/companiile municipale înființate de Consiliul General al Municipiului București, în vederea accesării de finanțări nerambursabile;

8.    Prezintă Primarului General/Administratorului public propunerile de proiecte de la compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, instituțiile publice de interes local ale Municipiului București și instituțiile/regiile autonome înființate de Consiliul General al Municipiului București, în vederea planificării și/sau prioritizării acestora;

9.    Prezintă Primarului General/Administratorului public informări privind oportunitățile identificate de fonduri nerambursabile pentru proiectele Municipalității București cerințele, condițiile, demersurile și calendarul estimat pentru aprobarea și contractarea acestora;

10.    Coordonează întocmirea aplicațiilor/documentațiilor de finanțare, pentru proiectele Municipiului București, prin aparatul de specialitate sau externalizate, finanțabile din fonduri nerambursabile, prin Programul Operațional Regional, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Capacitate Administrativă, fonduri de la Comisia Europeană, fonduri norvegiene, etc;

11.    Participă la pregătirea documentelor necesare procesului de achiziție de servicii de pregătire a aplicației/dosarului de finanțare pentru proiectele Municipalității București inițiate de Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, finanțabile din fonduri nerambursabile;

12.    Centralizează/colectează de la compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, instituțiile publice de interes local ale Municipiului București, instituțiile/regiile autonome/companii municipale înființate de Consiliul General al Municipiului București informațiile/documentele necesare pentru realizarea aplicației/dosarului de finanțare;

13.    Elaborează și transmite către Directorul general al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă propuneri de buget în vederea includerii în proiectul de buget a fondurilor necesare pregătirii dosarului de finanțare;

14.    Acordă asistență structurilor de implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (unități de implementare a proiectelor (UIP), departamente de specialitate etc.), cu privire la aplicațiile/dosarele de finanțare;

15.    Colaborează cu compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General,r UIP-uri sau alte instituții (instituții publice de interes local ale Municipiului -București, regii autonome/companii municipale înființate de Consiliul General al Municipiului București), în realizarea documentației și demersurilor pentru aprobarea internă, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, a indicatorilor tehnico-economici și/sau a co-finanțării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru proiectele Municipalității București;

16.    Urmărește stadiul aprobării proiectelor depuse în vederea obținerii finanțării neramburs^Mjle către instituțiile competente și al avizării acteiorîn vederea contractării;

^Uikiâreșt^Drocesul de evaluare a proiectelor depuse spre finanțare la nivelul

ar și al autorităților de management, precum pentru proiectele aprobate spre finanțare; u Unitățile de Implementare a Proiectelor/consdlîa'rițîextșrni în îcațiîlor/aosarelor de finanțare aferente proiector fin^abife în rational&^rogramul Operațional Regional, Proc^lmdl^^rațibhal


și semnarea

Competitivitate, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Capacitate Administrativă) prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014;

19.    Realizează împreună cu compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General /instituțiile publice de interes local ale Municipiului București/instituțiile/regiile autonome înființate de Consiliul General al Municipiului București implicate, proiectul de dispoziție de Primar General, pentru înființarea Unităților de Implementare a Proiectelor Municipalității București, finanțabile/finanțate din fonduri externe nerambursabile;

20.    Participă la implementarea proiectelor cu finanțare internațională (în domeniul de competență, respectiv management de proiecte) în cadrul UlP-urilor;

21.    Colaborează cu potențiali parteneri în accesarea și implementarea de proiecte

cu finanțare nerambursabilă;    ----i

22.    Participă și colaborează la implementarea proiectelor din PlanuLfte^fițpfeilitate Urbană Durabilă;

23.    Pregătește documentele necesare-în-vedere publice și participă în derularea procedurii de achiziție;

24.    Elaborează propuneri de buget privind derulard pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile din Ppefjre Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Operațional Capacitate Administrativă, etc., în vederea^ncluderii


rojsediJfilocide'achiatii

; ASISTENTĂ TEHNICĂ m

raclei'

îul Operați^ai^^idhal, îapital Uman^Programul propunerea de proiect;

25.    Urmărește calendarul activităților și identifica' riscurile de implementare, întârzierile și adoptarea măsurilor corective, după caz;

26.    Elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor în urma colectării informațiilor de la unitățile de implementare și formulează propuneri de remediere a deficiențelor identificate și măsuri de soluționare;

27.    întocmește situații în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectelor (realizarea cash-fl.ow-ului proiectelor prin intermediul căruia se pot identifica perioadele în care nivelul resurselor financiare devine critic);

28.    Elaborează proceduri interne de lucru corespunzătoare atribuțiilor pe care le îndeplinește și actualizează procedurile existente;

29.    Răspunde de derularea în bune condiții a misiunilor de audit/monitorizare/ control, respectiv colaborarea cu membri echipelor de audit/monitorizare/control și transmiterea către aceștia a tuturor informațiilor și documentelor solicitate, precum și asigurarea implementării recomandărilor din misiunile de audit/monitorizare/control;

30.    Urmărește actualizarea datelor în MySMIS 2014, ori de câte ori este cazul;

31.    Monitorizează derularea proiectelor Municipalității București cu finanțare internațională nerambursabilă, conform prevederilor contractelor de finanțare internațională (fișe de monitorizare);

32.    Colectează informații de la nitățile de implementare/departamentele de specialitate, privind stadiul tehnic și financiar al proiectelor cu finanțare nerambursabilă,

-demersurile—efectuate—în—vederea—finalizării—acestora,—precum—și—eventualele probleme/dificultăți apărute, în vederea elaborării unui raport general;

33.    Informează Primarul General/Administratorul Public asupra stadiului proiectelor în derulare precum și asupra demersurilor propuse în vederea finalizării acestora;

34.    Monitorizează proiectele Municipalității București cu finanțare nerambursabilă în perioada post-implementare în colaborare cu UlP-urile/departamente de specialitate, în vederea asigurării respectării prevederilor contractelor de finanțare nerambursabilă, respectiv asigură sustenabiiitateași îndeplinirea indicatorilor post-implementare;


35. verificări Europi

tuturodesfășurarea în bune condiții a misiunilor de monitorizare și de icatorilor post-implementare, desfășurate de OI/AMPOR/Comisia organism abilitat de lege;

a conform legislației naționale și/sau a legislați^Bomtihjtafe,^a orate în/g^rul serviciului, precum și a celor pr/^'ite/wi/yddere ânțare, implementării și monitorizării p^-—?

9.1.2. SERVICIULPROIECTEPOir

Art. 64 Atribuții


,&■ DIRECȚIA °c

; ASISTENTA TEHNICA m SI JUR'O'CA

C/J i


1.    Coordonează întreg procesuTde accesare yfTnăfnțâffMierarri^sabile , Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 202Q<POIMy2014 - 2020);M2^S^

2.    Colaborează cu Serviciul Management/Proiecte^ în vederea centralizării proiectelor identificate ca fiind eligibile în cadrul POIM50Î4 - 2020 și supune aprobării Primarului General posibile idei de proiecte eligibile în cadrul POIM;

3.    Gestionează procesul de accesare a finanțărilor nerambursabile pentru proiectele eligibile în cadrul POIM;

4.    Gestionează planificarea și pregătirea proiectelor eligibile în cadrul POIM;

5.    Identifică proiecte retroactive eligibile în cadrul POIM;

6.    Inițiază procesul de pregătire a aplicației/dosarului de finanțare pentru proiectele eligibile în cadrul POIM (Cerere de finanțare și anexele aferente, documentația tehnico-economică, avize, etc.) conform Ghidului solicitantului;

7.    Participă la elaborarea aplicațiilor/dosarelor de finanțare aferente proiectelor finanțabile în cadrul POIM;

8.    Coordonează procesul de pregătire a documentației necesare accesării finanțărilor nerambursabile (studiu de fezabilitate, studii de teren, avize și acorduri, declarații, etc);

9.    împreună cu compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București propuneri de hotărâri în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici și/sau a cofinanțării proiectelor finanțate în cadrul POIM;

10.    întocmește raportări către Primarul General/Administratorul public cu privire la stadiul pregătirii proiectelor și semnalează eventuale blocaje/întârzieri identificate în procesul de pregătire și depunere a proiectelor;

11.    Asigură transmiterea aplicațiilor/dosarelor de finanțare aferente proiectelor finanțabile în cadrul POIM prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014;

12.    Urmărește procesul de evaluare a proiectelor depuse spre finanțare în cadrul POIM la nivelul AM POIM, precum și semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele aprobate spre finanțare;

13.    Colaborează cu toate structurile din cadrul Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă implicate în obținerea surselor de finanțare necesare realizării proiectelor eligibile în cadrul POIM, precum și în raportările pe contractele de accesare finanțări ramburșabile pentru asigurarea cofinanțării proiectelor implementate în cadrul POIM; -

14.    Elaborează și transmite către directorul Direcției Generale Management

Proiecte cu Finanțare Externă propuneri de buget în vederea includerii în proiectul de buget-a fondurilor necesare pregătirii dosarului de finanțare;-------------

15.    Gestionează relațiile funcționale cu autoritățile publice implicate în managementul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020 și autoritățile/organismele care asigură conformitatea cu politicile Uniunii Europene și naționale privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea, precum și cele cu competențe în reglementarea domeniilor finanțate prin POIM, (Autoritatea de Management pentru POIM, Comisia Europeană, Consiliul Concurenței, Ministerul Energiei, etc);

16.

implemeîntâlniri de lucru privind stadiul pregătirii proiect niunile Comitetului de Monitorizare pentru POIM ^Trefjrezintă Lment Proiecte cu Finanțare Externă în baza răbdatului de


umentațiaia&achiziții publice prevăzute în cadr^ f»gjș’Ctel6fy contrșcteloroe servicii/lucrări/fumizare;    v

•    -4*

*

19.    Gestionează și monitorizează derularea managementului și implementării proiectelor finanțate în cadrul POIM;

20.    întocmește și propune împreună cu compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General proiectul de dispoziție de Primar General pentru înființarea UIP-urilor;

21.    Participă la implementarea proiectelor în cadrul Unităților de Implementare a Proiectelor (UIP);

22.    Răspunde de buna desfășurare a misiunilor de control desfășurate de AM POIM/Comisia Europeană sau oricare alt organism abilitat de lege, pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile și asigură furnizarea informațiilor/documentelor de specialitate solicitate de către verificatori;

23.    Participă la identificarea riscurilor ce pot afecta derularea în bune condiții a proiectului, la analiza riscurilor identificate și la acțiunile ce vizează reducerea sau eliminarea riscurilor identificate;

24.    Asigură actualizarea datelor în MySMIS 2014, ori de câte ori este cazul;

25.    Monitorizează periodic respectarea obligațiilor contractuale, a regulilor de vizibilitate și eligibilității proiectelor finanțate din POIM, a legislației europene și naționale aplicabile;

26.    Urmărește îndeplinirea de către Unitatea de Management Proiect și UIP a tuturor sarcinilor ce le revin prin dispoziția Primarului General, respectiv clauzele contractuale, după caz;

27.    Colectează informații de la UlP-uri privind stadiul tehnic și financiar al proiectelor cu finanțare nerambursabilă din POIM, demersurile efectuate în vederea finalizării acestora, precum și eventuale dificultăți/blocaje apărute în implementarea și managementul proiectelor, în vederea raportării;

28.    Formulează propuneri de remediere a deficiențelor identificate și măsuri de soluționare a diverselor situații de întârzieri/blocaje apărute în implementarea proiectelor finanțate din POIM;

29.    Elaborează rapoarte/informări privind stadiul derulării proiectelor în urma

colectării informațiilor de la Unitatea de Management Proiect și UIP, respectiv prelucrării și centralizării informațiilor, conform prevederilor legale'în vigoare-și-proeedurilor interne de bem;    I


30.    Elaborează proceduri interne de lucru porespuhzătoaîâ 'âtribilțțiloj^ îndeplinește și actualizează procedurile existente;

31.    Urmărește respectarea prevederilor contracții lucrărilor/ prestarea serviciilor și furnizarea bunurilor contractate;

32.    Monitorizează rezultatele proiectelor, întocmește intermediare și finale;

33.    întocmește situații în vederea asigurării resurselor financiare implementarea proiectelor (realizarea cash-flow-ului proiectelor-prln intermediî

34.    Monitorizează proiectele finanțate prin POIM în perioada de durabilitate, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020;

35.    Asigură sustenabilitatea proiectelor, urmărește întocmirea și transmiterea raportărilor periodice de durabilitate;

36.    Acordă asistență UlP-urilor ce au implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă, pe.întreaga perioada de durabilitate;

buna desfășurare a misiunilor/vizitelor de monitorizare a îndeplinirii indicatorilor post-implementare desfășurate de AM au oricare alt organism abilitat de lege, pentru^yerificarea stițiilorșua îndeplinirii indicatorilor post-implem^pt’are^Șpy e soJotareXllazării proiectelor contractate și/^efir^,02jâtp ta • oiepte ce^r fi continuate în exercițiul financiar37

durabilități^ POIM/O monitorizări 3


39.    Urmărește atingerea indicatorilor asumați prin proiect;

40.    Asigură arhivarea conform legislației naționale și/sau a legislației în domeniu a tuturor documentațiilor elaborate în cadrul serviciului, precum și a celor primiteJo vederea depunerii aplicațiilor/ dosarelor de finanțare, implementării și


9.2. BIROUL ACCESARE FONDURI RAMB


Art. 65 Atribuții1.    Asigură prospectarea periodică â-piețeHfinanțăriter-rambursabile^tri^eaerea analizei condițiilor de piață pentru contractarea/garantarea de instrumente de datorie publică în condiții avantajoase pentru realizarea de investiții publice de interes local ale Municipiului București și pentru restructurarea datoriei publice locale;

2.    Gestionează procesul de contractare de datorie publică locală directă sau garantată de stat (împrumuturi, subîmprumuturi și alte instrumente de datorie publică locală) pentru realizarea de investiții publice de interes local ale Municipiului București sau pentru refinanțare datorie publică locală;

3.    Gestionează procesul de contractare de servicii conexe sau în legătură cu finanțările rambursabile (împrumuturi, titluri de valoare și alte instrumente de datorie), precum servicii de rating, servicii bancare, servicii financiare de intermediere instrumente financiare, servicii de evidență deținători instrumente financiare, servicii de agent de plată și de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc.;

4.    Gestionează procesul de garantare de către Municipiul București de finanțări rambursabile contractate de operatorii economici sau de instituțiile și serviciile publice de interes local, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale;

5.    Gestionează procesul de contractare de granturi acordate de instituțiile finanțatoare internaționale în cadrul programelor de asistență financiară rambursabilă în colaborare cu Biroul Derulare și Raportare Fonduri Rambursabile pe baza informărilor primite de la alte direcții cu atribuții în promovarea și derularea investițiilor;

6.    Gestionează elaborarea și actualizarea periodică a strategiei în domeniul administrării datoriei publice a Municipiului București;

7.    Identifică și se documentează asupra programelor de asistență financiară rambursabilă ale instituțiilor financiare internaționale (Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) sau alte altor instituții de credit, a investițiilor publice ce intră sub incidența acestor programe și a criteriilor de eligibilitate;

8.    Colaborează cu compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, operatorii economici, instituțiile și serviciile publice de interes local, în vederea identificării necesităților și oportunităților de finanțare rambursabilă pentru proiectele de investiții ale acestor entități sau refinanțare datorie publică;

9.    Participă la întâlniri cu instituții de credit sau alte instituții financiare, în vederea prospectării pieței finanțărilor rambursabile și identificare de soluții pentru finanțarea de proiecte/investiții publice de interes local sau refinanțare datorie publică locală;

10. Informează compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, operatorii economici, instituțiile și serviciile publice de interes local, la solicitarea acestora, privind oport^altățil^sau programele de finanțare rambursabilă, în vederea finanțării proiecteloj^fwi^șnții^l^acestor entități;

Primăria Municipiului București    ^^^^Keg^lamcnt de^^^fiizare^^uncționare

12.    Derulează procedura de achiziție publicări 0rvfdi cmexfiE®au"în;' RSbătură cu

finanțările rambursabile (împrumuturi, titluri de val/ațre și altș Iffl&trdWâîîtte 3et datorie), precum servicii de rating, servicii bancare, servicii/nnanciare de in^m^i^i^instrumente financiare, servicii de agent de plată și de distribuire sume de bani daw^rt^âeținătorilor de instrumente financiare etc.;    /

13.    Informează periodic Primarul General/Administratorul public cu privire la nevoile de accesare finanțări rambursabile pentru investiții ca urmare a solicitării direcțiilor de specialitate;

14.    Elaborează și promovează proiecte de Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București având ca subiect contractarea sau garantarea de finanțări rambursabile (împrumuturi și alte instrumente de datorie) pentru realizarea de proiecte/investiții publice de interes local ale Municipiului București sau refinanțare datorie publică locală;

15.    Solicită și centralizează de la compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, operatorii economici, instituțiile și serviciile publice de interes local documentațiile tehnice și financiare solicitate de instituțiile financiare internaționale, în cadrul procedurii de contractare de finanțări rambursabile de la aceste instituții;

16.    Transmite către instituțiile financiare internaționale documentațiile tehnice și financiare solicitate de acestea în cadrul procedurii de contractare de finanțări rambursabile în colaborare cu Biroul Derulare și Raportare Fonduri Rambursabile;

17.    Prezintă Primarului General/Administratorului public informații privind stadiul discuțiilor/negocierilor purtate cu instituțiile financiare internaționale (IFI) și alte instituții de credit pentru contractarea/garantarea de finanțări rambursabile;

18.    Negociază cu instituțiile financiare internaționale condițiile de acordare și clauzele contractuale, în vederea încheierii de acorduri cu aceste instituții;

19.    Colaborează cu Biroul Derulare și Raportare Fonduri Rambursabile pentru realizarea demersurilor necesare în vederea amendării acordurilor de finanțare rambursabilă și aprobării acestora de factorii implicați, după caz (Consiliul General al Municipiului București, Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale etc.);

20.    Gestionează procesul de aprobare de către organismele constituite conform reglementărilor legale în vigoare privind datoria publică (ex. Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări), a contractării de finanțări rambursabile de Municipiul București sau a emiterii de garanții de stat pentru aceste finanțări;

21.    Asigură transmiterea contractelor de finanțare rambursabilă negociate în vederea semnării și avizării de compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General, de către Primarul General și comunică la Ministerul Finanțelor Publice informațiile și documentele care confirmă contractarea finanțărilor rambursabile, conform cerințelor legale în vigoare;

22.    Transmite către Biroul Derulare și Raportare Fonduri Rambursabile contractele contractate sau garantate în Registrul de evidență a datoriei publice locale sau Registrul de evidență a Garanțiilor Locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București precum și in vederea raportării la Ministerul Finanțelor Publice;

23.    Transmite către Biroul Derulare și Raportare Fonduri Rambursabile contractele de finanțare și acordurile de garantare semnate pentru evidență și urmărire obligații legale și contractuale.

24.    Propune includerea în proiectul de buget propriu al Municipiului București a

|i estimate pentru accesarea de noi finanțări rambursabile și pentru jonexe sau în legătură cu finanțările rambursabile, precum servicii re, servicii financiare de intermediere instruragjhțe^aanciare, îă/iiqle distribuire sume de bani datoraț^cletihawlor de


fondurilor contract de rati servici instru
25. Asigură arhivarea conform legislației naționale a tuturor documentațiilor elaborate în cadrul biroului.


9.3. BIROUL DERULARE Șl RAP FONDURI RAMBURS

Art. 66 Atribuții

1.    Derulează contractele/acordurile de fiț^ț|?^garan#are Irambursabilă, din punctul de vedere al respectării obligațiilor asufoate de /Municipiul București prin compartimentele aparatului de specialitate al PrimăruJUE^^fejatși cele asumate de finanțatori și respectiv monitorizează compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General care utilizează aceste fonduri pentru finanțarea sau cofinanțarea proiectelor de investiții.

2.    Derulează acordurile de garantare rambursabilă în vigoare, din punctul de vedere al respectării obligațiilor asumate de operatorii economici sau de instituțiile și serviciile publice de interes local pentru care s-au emis garanții municipale;

3.    Derulează procedura de achiziție pentru atribuirea contractelor de servicii conexe sau în legătură cu finanțările rambursabile contractate de Biroul Accesare Fonduri Rambursabile, precum servicii de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare, servicii de agent de plată etc.;

4.    Derulează contractele de servicii încheiate, având ca obiect servicii conexe sau în legătură cu finanțările rambursabile contractate (împrumuturi, titluri de valoare și alte instrumente de datorie), precum servicii de rating, servicii bancare, servicii de evidență deținători instrumente financiare, servicii de agent de plată, servicii de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc.,;

5.    Derulează acordurile de grant încheiate cu instituțiile finanțatoare internaționale în cadrul programelor de asistență financiară rambursabilă;

6.    Participă în colaborare cu Biroul Accesare Fonduri Rambursabile, la elaborarea și actualizarea periodică a strategiei în domeniul administrării datoriei publice a Municipiului București, pe baza informațiilor primite de la Direcția Generală Economică și direcțiile de specialitate cu atribuții în promovarea și derularea investițiilor;

7.    Solicită și centralizează informații privind respectarea obligațiilor asumate prin contractele/acordurile de finanțare rambursabilă în vigoare, de la direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Unitățile de Implementare ale Proiectelor;

8.    Solicită și centralizează de la operatorii economici, instituțiile și serviciile publice de interes local cu care sunt în derulare acorduri de garantare finanțări rambursabile, informații privind respectarea obligațiilor asumate prin aceste acorduri;

9.    Realizează demersurile necesare în vederea amendării contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă și aprobării acestora de factorii implicați, după caz (Consiliul GeneralalMunicipiuluiBucurești,Comisiade Autorizare a împrumuturilor Locale etc.) și colaborează cu Biroul Accesare Fonduri Rambursabile în vederea verificării modificărilor contractuale în raport cu condițiile inițiale din procedurile de achiziție;

10. Realizează demersurile necesare în vederea adiționării contractelor de servicii conexe sau în legătură cu finanțările rambursabile contractate, precum servicii de rating, servicii bancare, servicii de evidență deținători instrumente financiare, servicii de agent de plată și distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc. și colaborează cu Biroul Accesare Fonduri Rambursabile în vederea verificării modificărilor contractuale în raport cu condițiile inițiale din procedurile de achiziție;


relațiile funcționale cu instituțiile financiare internaționale (Banca Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și i creditjcu care sunt în derulare acorduri/contractedefipanțare de garantare^ în ceea ce privește îndeplinire^coi^țtojnafraților ua|e, raiwfări periodice);    >12. Gestionează relațiile funcționale/^uwistii Publice, Banca de Import-Export a României etc.npâi,


privind datoria publică a Municipiului București, confdiTn prevederil^^glMn vigoare;

13.    Gestionează relațiile funcționale cu direcțiile din aparafuTde specialitate al Primarului General, Unitățile de Implementare a-le Proiectelor, operatorii economici sau instituțiile și serviciile publice de interes local, din punctul de vedere al respectării obligațiilor asumate prin contractele/acordurile de finanțare rambursabilă și acordurile de garantare;

14.    Gestionează relațiile funcționale cu prestatorii de servicii conexe sau în legătură cu finanțările rambursabile contractate, precum agențiile de rating care evaluează periodic Municipiul București, instituții de depozitare instrumente financiare, agenți de plată sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc.;

15.    Coordonează procesul de obținere/actualizare a ratingului de credit pentru Municipiul București sau pentru instrumente financiare emise de acesta, după caz;

16.    Centralizează și transmite agențiilor de rating cu care există relații contractuale, documentația necesară în vederea actualizării periodice a ratingului de credit al Municipiului București, pe baza informațiilor furnizate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General, societățile comerciale, regiile autonome, instituțiile și serviciile publice de interes local;

17.    Prezintă Primarului General/Administratorului public rapoarte periodice privind unele constatări și eventuale nereguli identificate în urma derulării acordurilor/contractelor de finanțare/garantare rambursabilă și luarea măsurilor care se impun, ca urmare a utilizării ineficiente/necorespunzătoare a finanțărilor rambursabile de către direcțiile de specialitate sau Unitățile de Implementare care derulează investițiile astfel finanțate;

18.    Prezintă spre aprobare Primarului General, propuneri de decizii care urmează a fi luate în relațiile cu instituțiile financiare internaționale și alte instituții de credit, în procesul de derulare contractelor de finanțare/garantare rambursabilă;

19.    Participă prin personalul din cadrul departamentului, la implementarea proiectelor Municipalității București cu finanțare rambursabilă, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin dispoziții de Primar General de constituire/actualizare a unităților de implementare a acestor proiecte;

20.    Răspunde de înregistrarea și evidența datoriei publice a Municipiului București, conform reglementărilor legale în vigoare;

21.    Solicită și centralizează de la compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General și Unităților de Implementare a proiectelor, documente și informații pentru realizarea raportărilor financiare și tehnice periodice, solicitate prin acordurile de finanțare rambursabilă și prin legislația în vigoare privind datoria publică;

22.    Transmite raportări financiare și tehnice periodice către instituțiile financiare internaționale și instituțiile de credit, solicitate prin clauzele acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare;

---23. Realizează—și—transmite—raportări    periodice -privind—datoria—publică-

contractată/garantată de Municipiul București către instituțiile publice (Ministerul Finanțelor Publice etc.), în conformitate cu prevederile legislației în domeniu și cu cerințele acordurilor/contractelor de finanțare rambursabilă;

24.    Realizează raportări periodice privind datoria publică contractată/garantată de Municipiul București, în conformitate cu prevederile legislației în domeniu și le transmite la direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, cu atribuții în postare acestora pe site-ul instituției;

25.    Primește de la Biroul Accesare Fonduri Rambursabile acordurile/contractele de

26.    Ține evidența centralizată a finanțărilor rambursabile contractate/garantate de Municipiul București, a obligațiilor contractuale și de raportare și a soldului lunar al acestor finanțări;

27.    Propune includerea în bugetul propriu al Municipiului București, a fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice (rate de capital, dobânzi, comisioane și costuri aferente) aferent finanțărilor rambursabile contractate sau garantate de Municipiul București;

28.    Propune includerea în bugetul propriu al Municipiului București, a fondurilor necesare pentru plata serviciilor conexe/în legătură cu finanțările rambursabile contractate, precum servicii de rating, servicii bancare, servicii de registru instrumente financiare, servicii de agent de plată și de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc.;

29.    Primește și verifică de la instituțiile finanțatoare internaționale și instituțiile de credit notificările de plată pentru serviciul datoriei scadent conform prevederilor contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă;

30.    Pregătește documentația necesară pentru inițierea plăților serviciului datoriei publice (rate de capital, dobânzi, comisioane și costuri aferente) aferent finanțărilor rambursabile contractate sau garantate de Municipiul București, în conformitate cu termenele scadente din graficele de rambursare;

31.    Pregătește documentația necesară pentru inițierea plăților serviciilor conexe/în legătură cu finanțările rambursabile contractate, precum servicii de rating, servicii bancare, servicii de evidență deținători instrumente financiare, servicii de agent de plată, servicii de distribuire sume de bani datorate deținătorilor de instrumente financiare etc., în conformitate cu termenele asumate prin aceste contracte.

32.    Asigură arhivarea conform legislației în vigoare a tuturor, documentațiilor elaborate în cadrul biroului.

Art. 67 Atribuții


9.4. SERVICIULUIPFAZA2GLINJ


1. Răspunde de implementarea


'n'burre condlțli a Profecjlui „Finaflzarea stațjefde epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de car/alizarMji a canag^^ofector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II”, fin^nțațzpnn Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

2.    Răspunde de respectarea/îndeplinirea tuturor condiționalităților impuse prin Contractul de Finanțare nr. 12/21.12.2016 aferent Proiectului „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II” și anexele aferente;

3.    Urmărește respectarea prevederilor contractuale referitoare la execuția lucrărilor/prestarea serviciilor și furnizarea bunurilor contractate;

^Qrarilorî1Tceea^e“pri^^e'Tespectâr6â~Grăficu1ur de“ execuție, iar în situația întârzierilor acumulate de către Antreprenori și/sau Consultanți adoptă măsuri corective.

5.    Formulează propuneri de remediere a deficiențelor identificate și măsuri de soluționare a diverselor situații de blocaje/întârzieri apărute în implementarea proiectului.

6.    Identifică riscuri ce pot afecta derularea în bune condiții a proiectului și monitorizează acțiunile ce vizează reducerea și/sau eliminarea riscurilor identificate,

7.    Pregătește documentația necesară în vederea lansării procedurilor de licitație pentru^eoTT^a^țelg de servicii/lucrări neatribuite și participă în derularea procedurilor de achi

jză costurile eligibile și ne-eligibile ale proiectului    de

)r în prevăcterild/ bugetului aprobat al proieâriluijX&SR^tiv Je eligibil’^-/iâ

(A


Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare


«•


9. Realizează situații referitoare la fluxul de disponibil pentru o gestiune financiară eficientă a proiectului;

10.    Pregătește situația necesarului de plăți în vederea asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului.

11.    Realizează și actualizează execuția bugetară și execuția pe contracte de lucrări și de servicii.

12.    Elaborează cererile de prefinanțare, cererile de plată, cererile de rambursare aferente cererilor de plată, conform prevederilor contractului de finanțare și a graficului de rambursare aferent acestuia.

13.    Derulează activități privind informarea și publicitatea proiectului, cu respectarea planului anual de acțiune privind informarea și promovarea proiectului, a Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale, respectând cerințele contractului de finanțare cu privire la publicitatea proiectului.

14.    Monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului.

15.    Răspunde de introducerea și actualizarea în programul My SMIS a datelor privind implementarea proiectului.

16.    Răspunde de raportarea periodică către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar a informațiilor și datelor privind implementarea proiectului, conform contractului de finanțare și a instrucțiunilor emise în aplicarea acestuia.

17.    Răspunde de elaborarea și transmiterea către Autoritatea de Management a rapoartelor privind sustenabilitatea proiectului.

18.    Răspunde de elaborarea, actualizarea, completarea și revizuirea procedurilor interne de lucru din cadrul serviciului.

19.    Colaborează cu compartimentele aparatului de specialitate af Primarului General, contractanți etc. în realizarea documentației și a demersurilor pentru aprobarea internă, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, a co-finanțării proiectului, a Taxei Municipale pentru Apă Uzată etc.

20.    Răspunde de derularea în bune condiții a misiunilor de audit/ monitorizare/ control, respectiv colaborarea cu membrii echipelor de audit/ monitorizare/ control și transmiterea către aceștia a tuturor informațiilor și documentelor solicitate, precum și asigurarea implementării recomandărilor din misiunile de audit/monitorizare/control;

21.    Prezintă Primarului General/Administratorului public informări privind stadiul implementării proiectului și semnalează eventualele blocaje/întârzieri identificate în pregătirea și derularea contractelor de lucrări și de servicii aferente proiectului.

22.    Monitorizează schimbările cadrului legislativ și/sau instrucțiuni AM Pj ar putea avea incidență asupra implementării proiectului.

23.    Asigură arhivarea conform legislației naționale și/sau a legislație^ tuturor documentațiilor elaborate în cadrul serviciului, precum și a celor depunerii aplicațiilor/ dosarelor de finanțare, implementării și monitor

--24. Elaborează șitransmitecătredirectorulDirecției

Proiecte cu Finanțare Externă propuneri de buget în vederea incimaeini m buget a fondurilor necesare derulării dosarului de finanțare

SECȚIUNEA 10

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

activitatea Direcției Generale Urbanisp? și Amenajarea

l;5    ~ '

2.    Inițiază, urmărește și coordonează implementarea prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului București;

3.    Colaborează cu Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism -Primăria Municipiului București;

4.    Colaborează cu comisiile de specialitate ale Cdnsiliului General al Municipiuui

București;

5.. Colaborează cu aparatul de specialitate al Primarului General în ceea ce privește modul în care sunt respectate documentațiile de urbanism/certificatele de urbanism/autorizațiile de construire, conform competențelor;

6. Semnează în calitate de arhitect șef al municipiului București certificatele de urbanism, autorizațiile de demolare și/sau de construire, avizele de consultanță preliminară pentru dezvoltarea rețelei stradale, precum și alte documente prevăzute de lege;


7.    Inițiază și coordonează organizarea de concursuri de urbanism și amenajarea teritoriului pe domeniul public și privat al municipiului București, dacă este cazul;

8.    Avizează planul anual de cercetare-proiectare;

9.    Avizează conform procedurii regulamentare, documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului.

10. Arhitectul Șef (Director general) coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției generale, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

10.1. DIRECȚIA URBANIȘI

Art. 69 Obiect de activitate

1. Elaborează strategia de dezvoltar©-ujxbariă._X—i)rc

jlui, coordonează și

gestionează Planul de Amenajare a Teritoriului și Planul UrQanjstfc General al Municipiului București;


2.    Organizează și asigură cadrul desfășurării Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

3.    Emite certificate de urbanism, autorizații de construire, avize terase sezoniere, certificate de atestare avize referitoare la prevederile documentațiilor de urbanism privind căile de comunicații și implicațiile pe care acestea le au pentru viitoarea dezvoltare urbană sau edilitară, avize de precoordonare rețele, avize pentru zonele construite protejate și monumente.

4.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

10.1.1. SERVICIUL DE URBANISM

Art. 70 Atribuții

1. Verifică documentații de urbanism - Planul urbanistic zonal (PUZ) - din punct de vedere al respectării legislației în vigoare, încadrării în prevederile Planului urbanistic general (PUG);

jramează și prezintă spre consultare Comisiei Tehnice de Amenajarea inism documentațiile de urbanism în faza de proiect; jază și ține secretatiatul Comisiei Tehnice de Amenajarează șl emite ayizple de urbanism;

țgâză și emite ăyt^ele de oportunitate;

A _~49-


Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare

6.    întocmește și înaintează proiectele de hotărâri către Consiliul General al Municipiului București în vederea aprobării documentațiilor de urbanism;

7.    Realizează arhivarea documentațiilor de urbanism aprobate/avizate;

8.    Furnizează persoanelor fizice și juridice, la cererea acestora, informațiile existente în documentațiile aprobate/avizate, precum și reglementările prevăzute de acestea;

9.    Colaborează cu Direcția Informatică la funcționarea sistemului informatic pentru evidența documentelor specifice direcției și a datelor de tip urbanistic.

10.    Consultă proiectanții elaboratori de documentații de urbanism în vederea avizării în cadrul comisiei;

11.    Participă la diverse comisii din cadrul Primăriei Municipiului București, la solicitarea acestora, în vederea susținerii documentațiilor de urbanism avizate tehnic în cadrul serviciului;

12.    Gestionează și actualizează informațiile existente în sistem, elaborează elemente de sinteză și analiză statistică și le furnizează, conform prevederilor legale, instituțiilor statului, angrenate în procesul de avizare-autorizare privind lucrările publice și amenajare a teritoriului, persoanelor fizice și juridice, la cererea acestora;

13.    Asigură și urmărește implementarea în cadrul Direcției Urbanism a Sistemului Informațional Geografic (GIS) - suportul informațional necesar organismelor, serviciilor și persoanelor care solicită, desfășoară activități sau îndeplinesc sarcini în domeniile urbanismului și amenajării teritoriului;

14.    Asigură și urmărește centralizarea datelor din direcție realizarea Bazei de Date Urbane a Municipiului București; asigură elementelor necesare informatizării activităților din direcție.

necesare pentru realizarea tuturor
legislației în vigoare certificate de urbanism, respectiv autorizații de construire/demolare (după verificarea în teren, după caz, a solicitărilor) în conformitate cu prevederile legii;

2.    Colaborează cu Direcția Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, preia evidența monumentelor istorice și de arhitectură;

3.    Analizează cererile, solicitările și întocmește documentația de autorizare a publicității cerută de aceștia, pentru imobilele ce se află pe lista monumentelor istorice și de arhitectură și în zonele protejate;

4.    întocmește și răspunde de registrele de evidență ale certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/demolare eliberate;

construire/demolare, în conformitate cu prevederile legale și răspunde de corecta aplicare a regulamentelor de urbanism;

6.    Verifică și emite avizele de terase sezoniere și certificate de atestare a edificării construcțiilor;

7.    Participă la ședințele comisiilor de specialitate;


gale aplicabile;

de precoordonare rețele edilitare pentru zonele constituite din<" tic;    ,    N

a lucrărilor de infrastructuri supuhe analizei8.    Emite certificate de urbanism pentru căi de comunicații, rețele tehnico-edilitare etc., conform_prevederilor legislației în vigoare, în concordanță cu competențele stabilite pre-coordonare pentru zone^eqo^Htuj^dinPrimăria Municipiului București

11.    Verifică propunerile de extinderi rețele edilitare cu viitoarele prevederi de urbanism;

12.    Participă ca reprezentant al Direcției Urbanism la recepția de terminare a lucrărilor de construcții autorizate;

13.    După întocmirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor înaintează o adresă către Direcția Venituri, cu informațiile necesare regularizării taxei pentru autorizația de construire^

14.    întocmește și transmite, conform legii........ "    1 1 ~...... "i

statistică privind Autorizațiile de construire eliber


10.2. SERVIQIUL PROIECTEJJRBAN

Art. 72 Atribuții


1. Fundamentează și elaborează strategia teritoriala de de^zoitare^fe teritoriul municipal și de influență bucureștean, pe termen^SGUftffnediu și lung^


principiile dezvoltării durabile;

2.    Elaborează un portofoliu de proiecte/programe de dezvoltare urbană, identifică oportunitățile de co-finanțare a proiectelor de investiții pe surse de finanțare (bugetul de stat, fonduri europene nerambursabile, etc.) și propune masuri de accesare a acestora;

3.    Evaluează situația studiilor și stabilește strategia de promovare și implementare a proiectelor;

4.    Identifică necesitățile, stabilește oportunitatea reabilitării spațiilor publice și face propuneri de proiecte în acest sens;

5.    Elaborează regulamente de urbanism pentru teritoriul municipiului București;

6.    îndeplinește atribuțiile specifice conform legislației privind reabilitarea fațadelor;

7.    Asigură asistența tehnică și furnizarea de servicii de consultanță de specialitate, prin avize de consultanță preliminară în domeniul urbanismului, circulației și amenajării teritoriului, la solicitarea persoanelor fizice și juridice;

8.    Elaborează caietele de sarcini și documentațiile necesare lansării procedurilor de achiziție publică, pentru studiile/proiectele de urbanism cuprinse anual în lista obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul local;

9.    Inițiază procedurile de achiziție pentru studii, expertize, concursuri de soluții, documentații de urbanism;

10.    Organizează, împreună cu Direcția Generală Achiziții Publice, concursuri de soluții de urbanism și design urban pe domeniul public și privat al municipiului București;

11.    Participă la recepția documentațiilor de urbanism achiziționate de Primăria municipiului București, în cadrul procedurilor de achiziții publice;

----12. Gestionează—baza- de date—șî—politici—urbane. necesare unei abordări___

interdisciplinare, integrate, a problemelor de urbanism și amenajarea teritoriului;

13.    Participă la lucrările Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București și, în cazul solicitării, și la alte comisii de specialitate;

14.    Identifică amplasamente și imobile (construcții și terenuri) pentru investiții publice și/sau în parteneriat, în conformitate cu obiectivele prevăzute în documentațiile de urbanism aprobate;

15.    Organizează informări publice și consultări cu populația, pentru explicarea


Regulament de Organizare și Funcționare

10.3. SERVICIUL PUBLICITATE STRADALĂ

Art. 73 Atribuții

1.    Studiază posibilitățile de publicitate, elaborează și implementează strategia de dezvoltare a activității de publicitate în concordanță cu dezvoltarea urbanistică și dinamica economică a Capitalei;

2.    Supraveghează realizarea unei publicități în conformitate cu reglementările în vigoare, cu un aspect grafic corespunzător, în perfectă armonie cu arhitectura municipiului București;

3.    La solicitarea factorilor de decizie, poate propune acte normative referitoare la reglementarea activității de publicitate și a cuantumului taxelor aferente acestei activități;

4.    Urmărește respectarea Regulamentului Local pentru autorizarea, construirea și amplasarea firmelor și reclamelor publicitare, aprobat de Consiliul General al Municipiului București și propune eventuala modificare a acestuia în conformitate cu necesităților dictate de dinamica dezvoltării socio-economice la nivelul municipiului București;

5.    Avizează amplasamente, calitatea grafică și mesajul publicitar inscripționat pe suporturile publicitare și firme;

6.    Primește documentații pentru obținerea certificatelor de urbanism (CU) și a autorizațiilor de construire (AC), pentru suporturile publicitare, precum și pentru firme, efectuând verificări pe teren după caz;

7.    Verifică și avizează documentația tehnică în vederea obținerii certificatului de urbanism (CU) și a autorizației de construire (AC);

8.    Emite certificate de urbanism și autorizații de construire pentru suporturi publicitare, precum și pentru firme;

9.    Emite avize de amplasare pe durată limitată â suporturilor publicitare atipice și

avizează grafica acestora;

10.    Emite avize de schimbare a graficii pentru firme și suporturi publicitare;

11.    Colaborează cu Direcția Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, preia evidența monumentelor și de arhitectură precum și a clădirilor protejate;

12.    întocmește și răspunde de registrele de evidență ale certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire eliberate.DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚI RELAȚIA CU CGMB

Art. 74 Obiect de activitate

1. Asigură o comunicare eficientă între comunitatea locală a municipiului București și Primăria Municipiului București, între aparatul de specialitate al Primarului General, Primarul General, Viceprimari, Secretarul General, Consiliul General al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București, prin aparatul pe care îl conduce^ precum și prin actele administrative: dispozițiile Primarului General și hotărârileConsiliuluT General al hAKfîfl5S^BfcBucurești;

General coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga
11.1. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Art. 75 Obiect de activitate

1.    Asigură comunicarea actelor administrative: dispozițiile Primarului General și hotărârile Consiliului General al Municipiului București;

2.    Asigură aducerea la cunoștință publică, prin afișare, postare pe site-ul Primăriei Municipiului București și publicare în Monitorul Oficial al Municipiului București (format electronic postat pe site-ul oficial al instituției) a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General cu caracter normativ, de interes general pentru cetățenii municipalității;

3.    Asigură aplicarea Legii Arhivelor Naționale având gestiunea arhivei Primăriei Municipiului București.

4.    Asigură secretariatul comisiei pentru analizarea și avizarea cererilor formulate în baza legislației în vigoare.

5.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.


11.1.1. SERVICIUL EVIDENȚĂ URMĂRIRE-AGTE ADMINISTRTO^^>

Art. 76 Atribuții


-    - / V r / V*

1. înregistrează în registre unice, speciale, în ordine'cronalogică perafta? numș$j dată certă, Dispozițiile emise de Primarul General și ține îj/eyicțența, exemplaraugigin^fe acestora;    ----

2.    Realizează operațiunile de comunicare a dispozițiilor emise de Primarul General și a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, către compartimentele și persoanele implicate, în vederea executării acestora;

3.    înaintează în termenul legal, către Instituția Prefectului Municipiului București, în vederea exercitării controlului legalității actelor administrative, dispozițiile emise de Primarul General;

4.    Asigură aducerea la cunoștință publică prin afișare, postare pe site-ul Primăriei Municipiului București și publicare în Monitorul Oficial al Municipiului București a actelor administrative - hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București/dispoziții Primar General cu caracter normativ, de interes general pentru cetățenii municipalității;

5.    Efectuează mențiunile „modifică", „anulează", „abrogă" pe actele administrative

emise anterior;    '

6.    Inițiază proiecte de dispoziții, hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București în domeniul său de activitate;

7.    Asigură secretariatul tehnic al comisiei de analiză și "ăwzâre^cerenlor' de organizare și desfășurare a adunărilor publice;

8.    Redactează răspunsuri la cererile formulate de persoane fizice/juridice și compartimente din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București, eliberează copii certificate „conform cu originalul” ale actelor administrative (dispoziții, hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București) și asigură punerea la dispoziție spre consultare, tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului General, ori de câte ori se solicită, documentele aflate în evidența serviciului;Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare

11. Asigură pregătirea documentelor din evidența serviciului (dispozițiile Primarului General/protocoale încheiate conform legii în vigoare privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice^ pentru predarea acestora în arhiva Primăriei Municipiului București și întocmește inventarele și procesele verbale aferente.


11.1.2.SERVICIUL ARHIVĂ ACTE ADMINISTRATIVE

Art. 77 Atribuții

ști și

zentar și proces-flmăriei Municipiului


1.    Asigură gestiunea arhivei Primărrei’-Municipiulur^Bț întregirea fondurilor arhivistice existente prin preluarea pe verbal a documentelor constituite de compartimentele din ce București;

2.    Asigură compartimentelor din cadrul Primăriei Mdnicjplului București asistență

tehnică pentru constituirea și gestionarea arhivei propriiS-pană la predarea acesteia serviciului de specialitate;

3.    Realizează cercetarea în arhivă în vederea soluționării cererilor formulate de persoane fizice/persoane juridice;

4.    Eliberează extrase, copii certificate, adeverințe privind documentele aflate în arhivă;

5.    Asigură punerea la dispoziție, spre consultare, a documentelor din arhiva Primăriei Municipiului București, la solicitarea tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului General și persoanelor fizice care realizează cercetare științifică;

6.    întocmește răspunsuri la corespondența cu diferite autorități, privitoare la sesizări ale unor petenți, persoane fizice sau juridicei cu privire la autenticitatea unor documente din arhivă;

7.    Coordonează și întocmește Nomenclatorul arhivistic al Primăriei Municipiului București și răspunde de reactualizarea acestuia ori de câte ori sunt necesare simplificarea și raționalizarea documentelor din cadru compartimentelor funcționale;

8.    Asigură secretariatul comisiei de selecționare a documentelor în vederea analizării documentelor/dosarelor cu termene de păstrare expirate;

9.    Pregătește lucrările pentru comisia de selecționare în vederea expertizării valorii materialelor documentare, pentru selecționarea și păstrarea în continuare în bune condiții a celor de interes științific și eliminarea celor a căror valoare practica a expirat;

10.    Pregătește documentele (cu valoare istorică) și inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale;

11.    Pune la dispoziția Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;

12.    Asigură comunicarea în scris, în.termen de 30 de zile, Arhivelor Naționale a documentelor care atestă înființarea, reorganizarea sau desființarea creatorului și

13.    Organizează depozitele de arhivă după criterii prealabil stabilite în condițiile prevăzute de lege;

14.    Efectuează operațiuni de scanare și validare a documentelor din arhivă, dintre cele mai solicitate, pentru asigurarea unei mai eficiente identificări a documentului solicitat.

. COMPARTIMENTUL DE REDACTARE MONITOR OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


2.    Selectează, prelucrează datele și informațiile înregistrate și redactează Monitorul Oficial al Municipiului București;

3.    Asigură constituirea și gestionarea colecțiilor de Monitor Oficial al Municipiului București;

4.    Răspunde la corespondența din cadrul compartimentului;

5.    Asigură predarea în arhiva Primăriei Municipiului București, a documentelor create în cadrul compartimentului, conform Nomenclatorului arhivistic al Primăriei Municipiului București;

6.    Efectuează operațiuni de transpunere electronică a registrelor speciale de decizii/dispoziții aflate în arhiva Primăriei Municipiului București, asigurând astfel o bază proprie de date care să eficientizeze activitatea de cercetare în arhivă în scopul soluționării petițiilor adresate direcției.


11.2.DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Art. 79 Obiect de activitate și a Primăriei Municipiului București, prin aplicarea LegiLnr. 52/; decizionala în administrația publică, republicată, cu modineărîleși completări Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

pfultii Bucjt

K rența erioare și


1. Asigură transparența decizionala a Consiliului G


2.    Asigură asistență tehnică și juridică și verifică proiectele de hotărâri inițiate de către Primarul General, prin direcțiile de specialitate • și de către consilierii Consiliului General al Municipiului București, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.    Asigură asistența tehnică a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

4.    Redactează și ține evidența hotărârilor adoptate de către Consiliul General al Municipiului București.

5.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

11.2.1. SERVICIUL TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

ArtTBO AtribuțiT

1. Ține evidența proiectelor de hotărâri ce vor fi supuse dezbaterii Consiliului General al Municipiului București care se supun prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și


completările ulterioare, pr 2S Asigură îndepl


mite de la Serviciul Asistență Juridică și Tehnică Legislativă; nirea procedurilor de informare și consultare a cetățenilor și a


asociațiilor legal constituite, pentru proiectele de hotărâri care cad sub incidența Legiiaparența decizională în administrația publică, republicată, cu ulterioare, prin afișare pe site-ul www.pmb.ro și la sediul *ti;    y ....


4.    Aduce la cunoștința publicului anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, în condițiile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către Consiliul General al Municipiului București. Anunțul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea prin care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ;

5.    Centralizează sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pe care le va aduce la cunoștința Primarului General, direcțiilor inițiatoare și comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București ;la publicarea anunțului, va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile pentru a primi în scris propuneri;


6.    Primește, ține evidența și comunică direcțiilor inițiatoare propunerile, sugestiile și opiniile transmise de către persoanele interesate la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice și le transmite, spre știință, comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București, în funcție de obiectul proiectelor de hotărâri;

7.    La cererea scrisă a asociațiilor legal constituite sau a altor autorități publice, organizează întâlniri pentru dezbatere publică a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ ce vor fi supuse dezbaterii Consiliului General al Municipiului București;

8.    Asigură aducerea la cunoștință publică a anunțului cu privire la dezbaterea publică cu obiectul ordinii de zi, prin afișare la sediul Primăriei Municipiului București și pe site-ul acesteia;

9.. Asigură convocarea la ședința de dezbatere publică a tuturor persoanelor care sunt implicate în inițierea, îmbunătățirea și adoptarea hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu caracter normativ;

10.    Participă la ședințele de dezbatere publică și întocmește minuta ședinței, pe care o face publică, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

11.    întocmește raportul anual cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003 privind

...... ...... '" w ’"    ....... i


7. Asigură secretariatul comisiei pentru soluționarea reclamațiilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului București.


11.2.2. SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ Șl TEHNI

Art. 82 Atribuții

1.    Primește și înregistrează proiectele de hotărâri Consiliului General al Municipiului București^ițiatenjs^ăt^ZPÎimarul □egriralS^brin aparatul de specialitate al acestuia și/sau de către consilierii Consiliului General al Municipiului București, precum și de alte persoane care au această calitate conform legii, transmise Direcției de Asistență Tehnică și Juridică de către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General sau de Secretarul General al Municipiului București;

2.    Asigură asistență tehnică și juridică pentru proiectele de hotărâri inițiate de Primarul General, prin direcțiile de specialitate, precum și pentru cele inițiate de către consilierii Consiliului General al Municipiului București, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.    Solicită direcțiilor de specialitate inițiatoare modificarea și completarea proiectelor de hotărâri înaintate pentru dezbaterea în Consiliul General al Municipiului București și a documentațiilor anexate, în vederea respectării prevederilor legale;

4.    Transmite Serviciului Transparență Decizională proiectele de hotărâri cu caracter normativ în vederea verificării și punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Primește și verifică solicitările cu privire la promovarea unor proiecte de hotărâri în dezbaterea Consiliului General al Municipiului București transmise de Consiliile locale ale Sectoarelor 1 * 6 și de la instituțiile și serviciile publice de interes local ale Municipiului București, de la societățile comerciale la care Municipiul București este acționar, precum și de la alte autorități publice locale și centrale și le transmite direcțiilor de specialitate în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri și a rapoartelor de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.    Primește și verifică proiectele de hotărâri inițiate dfe consilierii Consiliului General al Municipiului București, transmițându-le la direcțiile de specialitate în vederea întocmirii raportului de specialitate;

77^rimește7~ânâlîzează“^trănsmite^etîțîîle~cu~privîre la proiecTelF de hotărârr ce vor fi supuse dezbaterii Consiliului General al Municipiului București către direcțiile de specialitate pentru punct de vedere, în calitate de inițiatori, cu privire la aspectele sesizate;

8.    Asigură redactarea ordinii de zi a ședințelor Consiliului General al Municipiului București;

9.    Transmite proiectele de hotărâri la Serviciul Asistare Comisii, în vederea analizării aeeșterajn ședințele comisiilor de specialitate și în ședințele de pieri.


rocesul-verbal, în original, al ședinței Consiliului General ai de la Serviciul asistare comisii, pe care ulterior îl transmite roqesul-verbal de ședință și proie île de specialitate inițiatoare, în


12.    Redactează, numerotează și datează hotărârile aprobate de Consiliul General al Municipiului București, pe care ulterior le înaintează, împreună cu actele ce au stat la baza emiterii acestora, Serviciului Evidență Hotărâri C.G.M.B.;

13.    înaintează spre semnare și contrasemnare către președintele de ședință și Secretarul General hotărârile adoptate în ședințele Consiliului Geneg București.


11.2.3.SERVICIUL ASISTARE COMIS

Art. 83 Atribuții


1.    Primește proiectele de hotărâri d r la ServiciuVasisferw juridică și tehnică legislativă și ține evidența acestora, în vederea-prezentăriiirvcomisiile de specialitate, în funcție de domeniul de reglementare;

2.    Prezintă comisiilor de specialitate proiectele de hotărâri în vederea emiterii rapoartelor/avizelor și asigură, în același timp, conexarea acestora la dosarul proiectelor de hotărâri;

3.    Asigură legătura între comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București și inițiatorii proiectelor de hotărâri;

4.    Asigură convocarea consilierilor Consiliului General al Municipiului București la ședințele comisiilor de specialitate;

5.    Asigură suport tehnic pentru întocmirea proceselor-verbale ale comisiilor de specialitate și pentru întocmirea rapoartelor/avizelor comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București;

6.    Asigură păstrarea documentelor și a corespondenței comisiilor de specialitate;

7.    Primește corespondența comisiilor de specialitate și o transmite către acestea;

8.    Asigură transmiterea solicitărilor comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, regiilor, societăților comerciale, instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale municipalității;

9.    Asigură transmiterea, cu prioritate, în format electronic (e-mail) a lucrărilor cu caracter urgent adresate consilierilor Consiliului General al Municipiului București;

10.    Ține evidența declarațiilor de avere și de interese ale aleșilor locali, prin înregistrarea în registrul declarațiilor de avere și în registrul declarațiilor de interese, pe care le transmite în termenul legal, Agenției Naționale de Integritate;

11.    Transmite Direcției Informatică, în vederea afișării pe site, declarațiile de avere și declarațiile de interese înregistrate în registrele speciale;

42t întocmește note de înștiințare cu privire la termenele de depunere a declarațiilor prevăzute de lege, pe care le aduce la cunoștința consilierilor generali;

13. Asigură convocarea consilierilor Consiliului General al Municipiului București la ședințele Consiliului General al Municipiului București, atât telefonic, cât și în format electronic;--

14.    Aduce la cunoștință publică convocările ședințelor Consiliului General al Municipiului București, împreună cu proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, prin afișare pe site-ul instituției, prin intermediul Direcției Informatică și în același timp le transmite și către consilierii Consiliului General al Municipiului București în format electronic;

15.    Transmite, în format electronic, ordinea de zi a ședințelor Consiliului General al Municipiului București către Instituția Prefectului Municipiului București și Direcția de Presă;

1arismîft\președintelui de ședință a Consiliului General al JVJpnicipiulur"
ind luările de cuvânt în plen; consilierilor Consiliului General al Municipiul^


timpdfmapdatului;    IU18.    Ține evidența componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București precum și a comisiilor speciale constituite prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București din care fac parte consilierii generali;

19.    Participă la ședințele Consiliului General al Municipiului București asigurând suportul tehnic pentru buna desfășurare a acestora;

20.    Ține evidența prezenței consilierilor Consiliului General al Municipiului București la ședințele de comisii și a celor de plen ale Consiliului General al Municipiului București și informează secretarul general și președintele de ședință, întocmind totodată lunar fișele de pontaj ale consilierilor Consiliului General al Municipiului București

21.    Redactează, verifică și înaintează spre semnare, președintelui de ședință și secretarului general, procesul-verbal al ședinței întocmit în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) și (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza înregistrărilor audio;

22.    Primește rapoartele votului electronic, după desfășurarea ședințelor Consiliului General al Municipiului București, de la Direcția Informatică, în vederea conexării acestora la procesul-verbal al ședințelor;

23.    Transmite, prin grija secretarului general și în termenul legal procesul-verbal la Direcția Informatică în vederea afișării pe site-ul Primăriei Municipiului București;

24.    Transmite interpelările formulate de consilieri în cadrul ședințelor Consiliului General al Municipiului București către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General/instituțiilor publice de interes local ale municipiului București, în funcție de obiectul interpelării și comunică consilierilor răspunsurile direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General/instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București la interpelările formulate de către aceștia;

25.    Transmite, în original, procesul-verbal al ședinței la Serviciul Asistență Juridică și Tehnică Legislativă, în vederea redactării hotărârilor.


11.2.4. SERVICIUL EyiDENȚĂ^HOTĂRÂRI CGMB


Art. 84 Atribuții


1. Primește și ține evidența hotărârilor ConsllîuluîBucurești (împreună cu actele ce au stat la baza emiterii acestora) și aoroceselor-verbale ale ședințelor Consiliului General al Municipiului București, în drigirml/și asigură păstrarea acestora în conformitate cu prevederile legale, până IcF-pfedarea către Direcția Administrație Publică, în vederea arhivării;

2. Asigură, împreună cu Secretarul General, transmiterea hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, Instituției Prefectului Municipiului București, Primarului General, în copie, și Direcției Administrație Publică, în copie conform cu originalul, pentru aducere la cunoștință publică;

---3. Primește—și—ține evidența—plângerilor—administrative prealabile - formulate--------

împotriva hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

4.    Ține evidența hotărârilor Consiliului General al Municipiului București modificate, completate, abrogate și revocate, întocmind situații cu privire la acestea;

5.    în baza comunicărilor Direcției Juridic și aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București ține evidența hotărârilor anulate/suspendate de către instanțele de judecată;

Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare


11.3. DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

Art. 85 Obiect de activitate

1.    Gestionează relația instituției cu cetățenii și alte organizații, care interferează în activitatea lor cu obiectul de activitate al municipalității și participă la asigurarea comunicării interne și externe a instituției;

2.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

11.3.1. SERVICIUL RELAȚII CU CETĂȚENII


Art. 86 Atribuții

1.    Primește și înregistrează în sistemul informatic petițiile prezentate nemijlocit la registratură, transmise prin poștă, fax sau postate pe site-ul instituției;

2.    Transmite petițiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

3.    Urmărește redactarea în termen a răspunsurilor la petiții;

4.    Centralizează situațiile privind modul de soluționare a petițiilor și înaintează un Raport semestrial conform prevederilor legale;

5.    Primește și operează în aplicația informatică răspunsurile transmise cu borderou de către direcțiile de specialitate;

6.    întocmește borderouri și expediază răspunsuri către petenți prin poștă/e-mail;

7.    Arhivează și eliberează răsț|6nsuri;

8.    Procesează în aplicația informatică și arhivează în vederea eliberării, adresele primite retur;

9.    Informează petenții referitor la stadiul unei lucrări și solicită în acest scop lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate;

10.    Furnizează verbal, direct sau prin telefon, informații de interes public legate de activitatea Primăriei Municipiului București;

11.    Asigură accesul la informațiile de interes public prin afișarea acestora la Registratura Primăriei Municipiului București;

12.    Asigură completarea și analiza chestionarelor privind satisfacția petenților în raport cu serviciile asigurate;

13.    Participă la realizarea materialelor informative (pliante, fluturași, etc.), privind

activitățile de interes public, pe care apoi le distribuie persoanelor care apelează la serviciile instituției.    . ”


11.3.2. SERVICIUL DISPECERAȚ COMUNIC^


Art. 87 Atribuții1.    Asigură legăturile între corespondenții din rețe^

Municipiului București;

2.    Ține evidența amplasării și funcționării echidamdhtelor de radiocomunicații;

3.    Semnalează disfuncționalitățile apărute rrr rețeaua de râdiocomunicații- șiIvarea acestora; comunicarea nțeze de înda urale, inceiinstituții ale statului în situații dez^iză^având rimarul General și Viceprimarii asupr|?evșnimeotelor ozii etc.);5.    Transferă sesizările telefonice primite spre soluționare direcțiilor/ compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și altor instituții și servicii publice de interes local ale Municipiului București;

6.    îndrumă cetățenii și oferă informații prin telefon pentru rezolvarea problemelor sesizate;

7.    Promovează competențele și serviciile publice oferite cetățenilor de aparatul de specialitate al Primarului General;

8.    Primește și înregistrează în sistem electronic propunerile, sesizările și reclamațiile telefonice primite de la persoane fizice sau juridice;

9.    Semestrial și ori de câte ori se solicită, pune la dispoziția conducerii direcției informațiile necesare redactării raportului privitor la modul de soluționare a petițiilor;

10.    Redirecționează petițiile greșit îndreptate, autorităților sau instituțiilor publice competente în a le soluționa;

11.    Elaborează și actualizează strategia de comunicare a instituției;

12.    Stabilește conținutul chestionarului privind satisfacția cetățeanului în raport cu serviciile asigurate de municipalitate;

13.    Elaborează materiale pentru campaniile instituției de informare a publicului pe probleme de interes cetățenesc;

14.    Asigură primirea și transmiterea corespondenței, a petițiilor și sesizărilor cetățenilor, precum și relația cu presa pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică;

15.    întocmește documentele pentru plata indemnizațiilor de ședință ale membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică și asigură relația de colaborare cu autoritățile similare din țară;

16.    Participă la proiectele derulate în colaborare cu organizații neguvernamentale și instituții în domenii care vizează relația cu cetățenii;

17.    Asigură și organizează -audiențeiar-pentru Primarul General, Viceprimari și Secretarul General;

18.    Participă la audiențe și întocmește procesul-verbal al audiențelor pentru Primarul General, Viceprimari și Secretarul General;

19.    Transmite în format electronic procesele-verbale la cabinetele persoanelor cu funcții de conducere care țin audiențele și la direcțiile/serviciile/persoanele desemnate să soluționeze problemele ridicate în audiențe;

20.    întocmește informarea semestrială privitoare la audiențe;

21.    întocmește răspunsurile la solicitările petenților privitoare la organizarea și desfășurarea audiențelor.

SECȚIUNEA 12


DIRECȚJA GENERALĂ SERVICII PUBLI

-----Art. 88 Obiect de activitate

yi \\J

1.    Verifică modul de îndeplinire' al- obligațiilor. contractuale; respectiv teg'ale,- de către operatorii de servicii de utilitate publică din Municipiul Bi/curești din sfera specifică de activitate și comunică Direcției Generale de Poliție Locală"și Control a Municipiului București neregulile constatate;

2.    Asigură managementul calității serviciilor, strategia, planificarea, siguranța,

coordonarea serviciilor de utilitate publică din Municipiul București, din sfera specifică (Reactivitate ;    tzfty


onează activitatea de emitere a autorizațiilor de construire, reconstruire, are, extindere sau reparare privind lucrările de infra^îrjicțură, a or pentru/ttjchările de investiții în infrastructura t^î&o-^litară și țtorizațiik^r de/ifrfervenție pentru remedierea avariilp^dp^Cțâriforiul *i:    / /X    .    1


4.    Coordonează serviciile de utilități publice, creează strategiile de implementare și dezvoltare pentru acestea și asigură aducerea acestora la îndeplinire.

5.    Directorul General coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției generale ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

12.1. DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE

Art. 89 Obiect de activitate

1.    Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local din domeniul de activitate, conform legislației în vigoare;

2.    Asigură managementul calității serviciilor, strategia, planificarea, siguranța, coordonarea serviciilor de utilitate publică din Municipiul București, din sfera specifică de activitate;

3.    Coordonează și monitorizează serviciile de utilități publice, creează strategiile de implementare și dezvoltare pentru acestea și asigură aducerea acestora la îndeplinire;

4.    Monitorizează lucrările privind infrastructura tehnico-edilitară din domeniul de activitate și comunică autorităților competente neregulile constatate.

5.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

12.1.1. SERVICIUL ALIMENTARECUAPA


Art. 90 Atribuții1.    Elaborează strategii, regulamente de funcționare,    horra&tfve de

transpunere la nivel local a legislației în domeniu, în colaborare cu AuroHfefes^Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice și documentația afferentă proiectelor de hotărâre în vederea aprobării acestor documente de către Consiliul/General al Municipiului București;

2.    Elaborează documentația aferentă proiectulurde hotărâre pentru aprobarea de către Consiliul General al Municipiului București a introducerii investițiilor realizate de primăriile de sector și Primăria Municipiului București în patrimoniul Municipiului București;

3.    Elaborează documentația aferentă proiectului de hotărâre pentru aprobarea de către Consiliul General al Municipiului București a transmiterii investițiilor realizate de primăriile de sector și Primăria Municipiului București în concesiune operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (la acest moment S.C. APA NOVA București S.A.);

4.    Derulează investițiile aferente serviciului și gestionează procesul de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, altele decât acelea care reprezintă investiții

obligatorii ale operatorului serviciului, conform contractului de concesiune;

5.    întocmește „nota conceptuală” care cuprinde justificarea oportunității realizării unui obiectiv de investiții;

6.    întocmește lista propunerilor bugetare anuale, lista rectificărilor bugetare anuale și notele de fundamentare pentru investițiile aferente și le transmite Direcției Financiar Contabilitate, Buget;

7.    întocmește documentația pentru atribuirea contractelor de proiectare, contractelor de execuție, contractelor de dirigenție de șantier/supervizare lucrări: referat de necesițater^eLrie sarcini, nota de justificare a valorii estimate, nota de justificarea a crite/O de_sel4^î^ și atribuire, etc., pe care le înaintează Direcției Geri^âlS^Achizițik


necesității și
,derea demarării procedurilor aferate; '"crărilor/serviciilor, predarea deJi'gm^f&Șjc cheiat;    ,    \U


înt tei


/I


Primăria Municipiului București

9. întocmește raport de


Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București de fezabilitate și proiectul tehnic;

10.    întocmește documentația aferentă proiectul al Municipiului București pentru aprobarea indicato^

(raport de specialitate, expunere de motive, hotărâre, anexe);

11.    Participă în calitate de membru în comisiile de licitație pentru atribuirea contractelor specifice și întocmește procesele-verbale de analiză și clarificările aferente, răspunde împreună cu proiectanții la solicitările de clarificări ale ofertanților;

12.    întocmește referate pentru achitarea sumelor legale din valoarea contractului către Inspecția de Stat în Construcții și către Casa Constructorilor;

13.    Urmărește derularea contractelor, verifică pe teren cantitățile de lucrări confirmate de dirigintele/supervizorul agreat, verifică situațiile de lucrări și întocmește documentele necesare în vederea transmiterii Direcției Generale Economice pentru decontarea acestora;

14.    Verifică documentele prezentate și aprobă eventualii subcontractori;

15.    Verifică documentele privind echipamentele aprobate de dirigintele de șantier/supervizorul lucrării, la fața locului, și calitatea construcțiilor prin participare la fazele determinante ale lucrărilor;

16.    Aprobă dispozițiile de șantier în cazul apariției de lucrări suplimentare, note de renunțare sau a schimbărilor de soluții apărute;

17.    întocmește documentațiile aferente încheierii actelor adiționale în cazurile prevăzute de legislația în vigoare: referate, caiete de sarcini, note de estimare;

18.    Participă ca membru în comisiile de negociere pentru actele adiționale;

19.    Participă la recepția „la terminarea lucrărilor de execuție” și „finală” și semnează procesele-verbale prevăzute de regulamentul de recepție în vigoare, întocmește documentele necesare pentru deblocarea garanției de bună execuție;

20.    Verifică întocmirea Cărții Tehnice a Construcției și transmite anexele prevăzute de hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 54/2002 către Direcția Generală Economică, Direcția Patrimoniu și S.C. APA NOVA București S.A.;

21.    Urmărește derularea Contractului de Concesiune încheiat între Primăria Municipiului București și operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare (la acest moment S.C. APA NOVA București S.A.), prin următoarele activități:

a) coordonează împreună cu reprezentanții operatorului serviciului, lucrările de extindere a rețelelor de alimentare și de canalizare aferente programului „Bucur”, programului „Lucrări suplimentare” programe de investiții solicitate prin actul adițional nr.10 la Contractul de Concesiune Concedent și alte programe de investiții solicitate suplimentar concedentului;

General investițiilor


b)    verifică periodic centrele operaționale pentru a constata dacă au fost realizate lucrările planificate (săptămânal S.C. APA NOVA București S.A., trimite o listă care conține lucrările-intervențiile majore necesare îmbunătățirii'sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, planificate pentru săptămâna următoare). întocmește în baza acestor verificări Note de constatare, iar trimestrial sau semestrial (după caz), împreună cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice , se face o analiză a acestor note de constatare și se propun, în situația în care este necesar, măsuri de îmbunătățire în vederea implementării acestora de către operator;

c)    monitorizează programul transmis de către operator referitor la curățarea și întreținerea gurilor de scurgere de pe arterele principale ale Municipiului București, precum și intervențiile^cestuia în perioadele cu fenomene meteo deosebite;

&)ltfațjlSșk)ă și semnează recepțiile la lucrările realizate de către operatorul seryimuluLfîn^azuiyp care Autorizațiile de Construire sunt eliberate de către^Primăria


Regulament de Organizare și Funcționare

de canalizare propuse de operator în conformitate cu Contractul de Concesiune încheiat și cu actele adiționale aferente;

f) întocmește documentația aferentă pentru aprobarea de către Consiliul General al Municipiului București a hotărârilor în legătură cu serviciile de alimentare cu apă și de canalizare concesionate către S.C. APA NOVA București S.A. și/sau în legătură cu activitatea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

22.    Verifică și analizează documentația și întocmește autorizațiile de prestație a activității de vidanjare în conformitate cu regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul București; eliberează acordurile de principiu necesare extinderilor, devierilor, înlocuirilor rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din alte fonduri decât cele publice, după examinarea dosarului depus de solicitanți (primării de sector, societăți de proiectare, societăți de construcții, persoane fizice /juridice, etc.);

23.    Răspunde de derularea în bune condiții a misiunilor de audit/verificărilor Curții de Conturi, respectiv colaborarea cu membrii echipelor de verificare; transmite toate documentele și informațiile solicitate de către aceștia; implementează recomandările acestor misiuni;

24.    Participă în calitate de reprezentanți ai Primăriei Municipiului București la întrunirile care au loc la ministerele de resort, pe teme legate de serviciile comunitare de utilități publice sau de programele comunitare de finanțare;

25.    Analizează propunerile de modificări legislative în domeniu, transmise de diverse autorități centrale și formulează puncte de vedere asupra acestora;

26.    Rezolvă sesizările/reclamațiile înregistrate prin verificări în documentații și/sau pe teren și întocmește răspunsuri obiective către petent sau le transmite spre soluționare (după caz) către organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, alte instituții competente sau direcții competente din Primăria Municipiului București;

27.    Realizează arhivarea documentelor emise, primite de serviciu;

28.    Colaborează cu primăriile de sector și cu organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în vederea identificării și rezolvării obiectivelor comune;

29.    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative și/sau hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București referitoare la serviciile comunitare de utilități publice;

30.    îndeplinește orice alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici referitoare la serviciul de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul București.

12.1.2. SERVICIUL MANAGEMENT DEȘEURI, SALUBI

Art. 91 Atribuții

1. Elaborează, modifică, corn

3lefeaza_șTîriâirifează/

spre


/bd


aprobare Consiliului

General al Municipiului București Regulamentul de organice și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

2. Elaborează, modifică, completează și înaintează spre aprobare Consiliului General al Municipiului București Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a sejyiciyJui public de salubrizare în Municipiul București, conform legislației în vigoag

modifică, completează și înaintează spre aprobare Consiliului j(i București Planul de gestionare a deșeurilor pentri^î^p^icipiataprobare Consiliului General âf e reglementează serviciul public fe $H$i^arel

- fi4 -managementul deșeurilor și închirierea, amplasarea și întreținerea toaletelor ecologice mobile și automate racordabile;

5.    Urmărește procesele legislative de la nivel central privind serviciul public de salubrizare și transmite propuneri de modificări ale acestora;

6.    Analizează legislația la nivel central și o transpune în legislația locală;

7.    întocmește și actualizează lunar baza de date privind cantitățile de deșeuri depozitate la gropile de deșeuri (deșeuri menajere, deșeuri stradale și deșeuri de construcții) privind cantitățile de deșeuri municipale colectate de operatorii de salubrizare, cât și privind cantitățile de deșeuri reciclabile colectate și valorificate. Pe baza datelor obținute se monitorizează stadiul îndeplinirii țintelor privind gestionarea deșeurilor;

8.    Elaborează și supune evaluării de mediu, în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de gestionare a deșeurilor pentru Municipiul București;

9.    Elaborează Mașter Planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București și îl supune spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București;

10.    Propune realizarea de investiții în domeniul gestionării deșeurilor în conformitate cu prevederile Planului de gestionare a deșeurilor pentru Municipiul București, Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

11.    Derulează împreună cu parteneri extemi/primării de sector proiecte de conștientizare a populației privind colectarea separată a deșeurilor și privind diminuarea cantităților de deșeuri produse;

12.    Elaborează caietul de sarcini și documentațiile tehnice necesare în vederea organizării procedurilor de achiziții pentru realizarea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice care au. ca obiect organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor și organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

13.    Urmărește derularea contractelor privind tratarea/neutralizarea/eliminarea finală a deșeurilor;


14. Urmărește derularea contractelorvederea proiectării, construirii și exploatării depozitelor de deșeuri șoliq<


Vidra;


15. Pregătește proiecte privind managementuhdeșei fonduri europene nerambursabile;


16. Urmărește și instrumentează oferte de tratare/neutrafizar^ali deșeurilor etc.;    / h \


17. Analizează documentația, verifică respectarea condițiilorjegale șt „Autorizația de lucru ” în baza cererii și a dosarului depus dsTsgJjeifant;


18.    Analizează documentația, verifică respectarea condițiilor legale și întocmește /.Autorizația pentru evacuare și transport deșeuri spitalicești,” în baza cererii și a dosarului depus de solicitant;

19.    Analizează documentația, verifică respectarea condițiilor legale și întocmește „Acordul pentru evacuarea și transportul deșeurilor rezultate din activitate proprie” în baza cererii și a dosarului depus de solicitant;

20.    Urmărește derularea contractului pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală și serviciul de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului București;

21.    Verifică pe teren programele de salubrizare aferente contractului pentru
regularității și legalității” și aplică viza “bun de plată”, înaintând documentele spre decontare către Direcția Generală Economică;

24.    Monitorizează săptămânal, pe baza programelor de prestație înaintate de operatorii serviciului public de salubrizare, starea de salubrizare la nivelul celor șase sectoare ale Municipiului București. întocmește raport de monitorizare și propune măsuri de remediere, după caz;

25.    Analizează programele de deszăpezire întocmite de operatorii serviciului public de salubrizare și aprobate de primăriile sectoarelor 1 -r 6 și de instituțiile publice cu responsabilități în deszăpezire și combaterea poleiului. Elaborează Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București. întocmește proiectul de dispoziție de Primar General pentru aprobarea Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București;

26.    Coordonează implementarea la nivelul fiecărui sector al Municipiului București a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București;

27.    Efectuează controale la bazele de deszăpezire pentru a verifica existența și starea de funcționare a parcului de utilaje;

28.    Monitorizează respectarea prevederilor din Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București de către primăriile sectoarelor 1 -r 6;

29.    Urmărește derularea acordului-cadru/contractelor subsecvente care au ca

obiect prestarea serviciilor de închiriere, amplasare și întreținere a toaletelor automate racordabile și a toaletelor ecologice mobile;    __________ -__1

30.    întocmește comenzi pentru închirierea, Amplasarea și întreținerfea toaletelor

automate racordabile și a toaletelor ecologice mobile; ;" ’r. ‘ C    1

31.    întocmește și actualizează situația privinjd amplasamentele perjnaneot-e ale

toaletelor automate și mobile, precum și amplasamenteleTemporare a toajjetăîorje^ologice mobile;    ,

32.    Verifică zilnic starea de funcționare și starea de igigfîk și întocmește rapoarte de activitate;

33.    Verifică și confirmă raportul lunar transmis de către întocmește documentația necesară pentru decontarea prestației;

34.    După verificarea documentelor suport, certifică în ved< și legalității” și aplică viza „bun de plată”, înaintând documerit Direcția Generală Economică;


35.    Face propuneri privind bugetul anual aferent activităților desfășurate în cadrul serviciului și întocmește documentația în vederea aprobării/rectificării bugetului de către Consiliul General al Municipiului București. întocmește documentația pentru aprobare și actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice;

36.    Organizează și răspunde pentru desfășurarea activității de neutralizare a animale, având obligația de a asigura contractual, în condițiile legii, realizarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în vigoare;

37.    Elaborează rapoarte și note de informare către conducerea instituției privind domeniul de activitate;

38.    înregistrează, analizează și face demersuri pentru rezolvarea sesizărilor, petițiilor atât scrise cât și telefonice;

Agenția intercocu primăriile sectoarelor 1 4-6, ADP-uri, operatori de salubrizare, Mediului, Ministerul Mediului, asociațiile de /tezvolțare înființate de Municipiul București, ONG-uri etc;


12.2. DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE

Art. 92 Obiect de activitate

1.    Desfășoară activități privind asigurarea, coordonarea, urmărirea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică

2.    Urmărește asigurarea serviciului public de iluminat în Municipiul București;

3.    Asigură managementul intervențiilor în domeniul public stabilind prioritățile de acțiune în funcție de natura avariilor, gradul de periculozitate, siguranța cetățenilor, fluența traficului, impactul social;

4.    Fundamentează și coordonează elaborarea strategiilor municipale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice;

5.    Gestionează relația cu Agenția de Dezvoltare Regională București-llfov;

6.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei MunicipiulukBtîcurești.

12.2.1. SERVICIUL TERMOE


Art. 93 Atribuții1. Desfășoară activități privi îd asigurare

public de alimentâre centralizată cu energie termica

2.    Colaborează cu alte compartimente și entități la acțiunile privind asigurarea serviciului public;

3.    Monitorizează situația funcționării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică;

4.    Analizează documentațiile întocmite de terți vizând serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat prin prisma conformării acestor documentații cu prevederile legale;

5.    Analizează documentațiile de proiectare întocmite de terți prin prisma asigurării conformării acestora cu prevederile legale privind etapele și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și cu prevederile strategiei aprobate de Consiliul General al Municipiului București privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București;

6.    Solicită, după caz, compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București precum și altor entități cu atribuții în domeniul documentațiilor susmenționate puncte de vedere de specialitate în vederea formulării unor observații la documentațiile analizate și comunicării respectivelor observații terților elaboratori în scopul revizuirii respectivelor documentații;

7.    Analizează documentațiile revizuite și, în situația conformării acestora, propune Comisiei Tehnico-Economice a Primăriei Municipiului București analizarea și avizarea documentațiilor privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, întocmește documentele necesare, reglementate în acest sens, le transmite compartimentului competent din cadrul Primăriei Municipiului București și participă la analiza documentatiital realizate în cadrul Comisiei Tehnico-Economice a Primăriei Municipiuk


te de hotărâri, rapoarte de specialitate și expuneri'ae y sfera activității serviciului și le transmite co^a^jȘ^ryti ,, siriei Muni^dlui București în vederea avizăriRșP^oî^bvărj (js__


- fi7 -


acestora spre dezbatere publică și.aprbbare de c București;    |

îenejfâFșj Municipiului


iPQfijdereJri' proiectul investițiilor mparftimentelor competente în re terți/participă la elaborarea


9. întocmește documentele necesare privind pn de buget și Programul Anual al Achizițiilor Publice, publice derulate în cadrul serviciului și le transmr vederea analizării și promovării acestora spre

10.    Analizează caietele de sarcini întocmit

caietelor de sarcini (luând în considerare competențele serviciului) în vederea derulării procedurilor de achiziție publică;

11.    întocmește documentele de atribuire necesare în vederea derulării procedurilor de achiziție publică și atribuirea contractelor de lucrări/de servicii /de furnizare care au ca obiect serviciul public de alimentare cu energie termică și le transmite Direcției Generale Achiziții Publice în vederea analizării și derulării respectivelor proceduri;

12.    Participă la analizarea și evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

13.    Urmărește executarea contractelor de lucrări/prestări servicii/ derulate în cadrul serviciului și colaborează în acest sens cu alte compartimente competente din cadrul Primăriei Municipiului București și altor entități implicate în problematica existentă;

14.    Analizează documentele justificative transmise de contractanți pentru lucrările, serviciile, bunurile executate/prestate/livrate în baza contractelor încheiate în vederea decontării acestora. Solicită contractanților și entităților implicate, după caz, completări și/ sau modificări ale documentelor justificative și, în situația conformității acestora, avizează și certifică documentele justificative transmise de contractanți, întocmește documentele necesare în competența serviciului (propunere, angajament, ordonanțare) și transmite documentația justificativă de decontare Direcției Generale Economică, competentă în vederea analizării, vizării pentru control financiar preventiv și realizării plăților;

15.    întocmește documentele justificative pentru plata taxelor legale aferente lucrărilor contractate și executate (cota ISC, cota CSC, etc.);

16.    întocmește documentele necesare aferente realizării recepției la terminarea lucrărilor/finale a lucrărilor contractate și executate și participă în calitate de membrii în comisiile constituite în acest sens;

17.    Analizează proiectul de buget transmis de operatorul serviciului pentru cheltuielile de capital ale operatorului propuse a fi finanțate de la bugetul Municipiului București, proiect de buget elaborat și fundamentat în conformitate cu prevederile legale, cu prioritățile și necesitățile de finanțare și aprobat de structurile de conducere ale operatorului. Formulează observații, solicită clarificări și fundamentări, după caz;

18.    în cazul în care Direcția Generală Economică comunică anumite restricții cu privire la nivelul cheltuielilor bugetare pentru cheltuielile de capital ale operatorului, solicită operatorului încadrarea cheltuielilor propuse de acesta în nivelul maxim posibil a fi asigurat prin realizarea unor prioritizări ale cheltuielilor de capital și refacerea proiectului de buget;

--19. Transmite Direcției Generale Economice din cadruI Primăriei Municipiului

București proiectul de buget revizuit de operator, după caz, pentru cheltuielile de capital ale operatorului serviciului propuse a fi finanțate de la bugetul Municipiului București;

20. Analizează încadrarea în bugetul aprobat a solicitărilor de plată ale operatorului serviciului pentru fiecare dintre pozițiile bugetare și, în situația conformității acestora, transmite Direcției Generale Economice documentele justificative certificate, avizate și comunicate de operatorul serviciului pentru încasarea sumelor angajate de acesta. Parcurgerea celor trei faze ale execuției bugetare (angajare, lichidare, către operatorul serviciului cu respectarea prevederilor legale este narea de către operator a documentelor: “Propunere de angajare a gajament bugetar individual/global” și “Ordonanțare df|~~Dlgfâ”< persoanele otatribuții din cadrul operatorului serviciuluj^^y^^y cumentele/'Propunbre de angajare a unei cheltuieli”,^ngșj^He^ al” și “Orponș^ffe de plată”, semnate în prealabil^ riFrirajpruT


serviciului pentru investițiile realizate “de e^erațoij local, ținând cont de încadrarea în pre certificărilor, avizărilor și aprobărilor realizate de'

22.    Solicită date privind investițiile implemej din bugetul Municipiului București în vederea urr

23.    Analizează aspectele tehnice privind prețurîje di tarifele locale de furnizare a energiei termice propuse de operatorul serviquluijii-^ederea înaintării spre dezbatere și aprobare în Consiliul General al Municipiului București, astfel:

a)    verifică dacă documentația depusă de operator pentru justificarea tarifelor și prețurilor respectă metodologia elaborată de reglementator;

b)    verifică și analizează documentația elaborată de către operatorul serviciului în privința introducerii consumurilor specifice reale pentru toate cheltuielile (fixe și variabile) necesare desfășurării activităților tarifate (activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice);

c)    transmite spre analiză documentele primite de la operatorul serviciului la Direcția Generală Economică și la Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice;

d) verifică cuantificarea pierderilor tehnologice, cota de dezvoltare, cota de profit, etc.) care justifică prețurile și tarifele locale propuse, efectuând și un calcul al acestora;

e) elaborează împreună cu Direcția Generală Economică proiectul de hotărâre și documentele necesare aprobării acestuia (raport de specialitate, expunere de motive, hotărâre, anexe);

24.    Transmite organismelor/instituțiilor centrale situațiile solicitate privind date tehnice și economice referitoare la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;

25.    Analizează propunerile operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică privind estimarea necesarului de fonduri pentru diferența de preț la energia termică furnizată populației în baza fundamentării acestora și propune introducerea lor în bugetul Primăriei Municipiului București;

26.    Analizează documentele înaintate de operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică privind diferența de preț pentru energia termică furnizată populației în conformitate cu prevederile legale în vigoare, certificate și avizate de operator;

27.    Verifică prețurile de producere a energiei termice de la producători ținând seama de aprobările/documentele legale în vigoare, de prețurile de transport și distribuție, aprobate prin hotărârile Consiliului General al Municipiului București precum și de prețul local de facturare la populație, aprobat;

28.    întocmește documentele necesare plății (angajament bugetar, propunere de angajare a unei cheltuieli și ordonanțare de plată) și le înaintează către Direcția Generală Economică;

29.    Soluționează petițiile/sesizările primite de la cetățeni/agenți economici privind probleme semnalate în funcționarea sistemului public de alimentare cu energie termică; —

30.    Analizează sesizările privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii, solicită completări/clarificări după caz, elaborează răspuns privind prevederile legale în cazurile respective, transmite notificări asociațiilor de proprietari sau adresă către organele competente cu aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legale;

31.    Asigură elaborarea, actualizarea și implementarea strategiei locale privind serviciul public de alimentare cu energie termică (produsă centralizat) pentru Municipiul București;


eazâ ofertele și propunerile persoanelor fizice/juridice privind domeniul ntare cu energie termică și întocmește răspunsuri sau organizează—

irea atribuțiilotxspecifice relaționează cu operatorul jșejVîȘiyJui,

-? 6, ADP-uri, /automțTde reglementare centrale și local^Asop^i^. munitară Termoeriengetică București-llfov, alte instituții;    J


34. îndeplinește alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici, orice alte atribuții stabilite prin acte normative și/sau hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București referitoare la serviciile comunitare de utilități publice;

12.2.1.1. COMPARTIMENTUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Art. 94 Atribuții

1.    Urmărește elaborarea rapoartelor solicitate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și de alte instituții cu competențe în acest domeniu;

2.    Colectează informații specifice pentru dezvoltarea unei baze de date în vederea pregătirii programului de îmbunătățire a eficienței energetice;

3.    Urmărește întocmirea programelor de îmbunătățire a eficienței energetice elaborate de către instituțiile cu atribuții în domeniu;

4.    Elaborează proiecte de hotărâri pentru aprobarea în Consiliul General al Municipiului București a programelor de îmbunătățire a eficienței energetice;

5.    Monitorizează îndeplinirea obligațiilor ce revin municipalității în programul de îmbunătățire a eficienței energetice;

6.    Urmărește consumurile de energie electrică și gaz la consumatorii ce aparțin municipalității;

7.    Relaționează în îndeplinirea atribuțiilor, cu operatorii serviciilor de utilități publice, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, administrațiile și instituțiile de interes public local;

8.    îndeplinește alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici, orice alte atribuții stabilite prin acte normative și/sau hotărâri ale Consiliului General al Mj^picipiului București referitoare la serviciile comunitare de utilități publice;


12.2.2. SERVICIULTLUMINATPUB

Art. 95 Atribuții


1.    Propune îmbunătățirea/actualizarea Regulamentului Public în vederea aprobării de către Consiliul General al MurucipiGlui București;'

2.    Elaborează și propune spre aprobare Consiliul General al Municipiului București, strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public al Municipiului București;

3.    Urmărește asigurarea serviciului public de iluminat de către operator în Municipiul București;

4.    Analizează, elaborează și propune spre aprobarea Consiliul General al Munîcipiului București, actele normative la nivel locâl/ referitoare la dezvoltarea și organizarea activității serviciului de iluminat public; transpune și aplică la nivel local actele normative elaborate la nivel central cu privire la serviciul de iluminat public;

5.    Urmărește, din punct de vedere tehnic, derularea contractului de delegare a serviciului de iluminat public și asigurarea de către operator a continuității și economicității serviciului de iluminat public;

6.    Verifică lucrările prevăzute de către operator în programul zilnic de activitate;

7.    Urmărește pe teren lucrările de întreținere și menținere în stare de funcționare a mat și confirmă procesele verbale de recepție a lucrărilor întocmite d^T x (iciului;


vteren; cantitativ și calitativ devizele de lucrări lunare, îri^nfo^ițgțe ^stații aprobate?) îpzurma controlului întocmește forniwâruJ^^I$U-w menținere”; j/    fls


?/ (/ 1 _

9. Verifică pe teren, împreună'cu 'reprezentafițrill/orferafri^iyL^riățiile privind furturile, distrugerile, vandalizările în sistemul de Jfuminat public, întocmește procese-verbale de constatare și de scoatere din gestiunea echiparnentelor vandalizate. în urma controlului efectuat pe teren se încheie formularul vJ^jla-eonsiatare vandalizări”; ulterior se încheie procesele- verbale de reintroducere în gestiune a echipamentelor montate în locul celor vandalizate, conform procedurilor de lucru; înregistrarea în sistemul informatic a proceselor-verbale de vandalizare întocmite;

10.    Participă, împreună cu reprezentanții operatorului, la verificarea și constatarea pagubelor produse de terți în sistemul de iluminat;

11.    Participă în cadrul comisiilor tehnice de recepție a lucrărilor de investiții și reabilitare a sistemului de iluminat public;

12.    Primește de la operator și gestionează informațiile cu privire la orice întrerupere a prestației, altele decât cele încadrate la forță majoră;

13.    Verifică, avizează și certifică documentele aferente decontării prestațiilor prezentate de către operator;

14.    Avizează cu „bun de plată” facturile emise de către operator pentru prestațiile efectuate, după verificarea documentelor prezentate;

15.    înregistrează în sistemul informatic facturile;

16.    Analizează raportul tehnic anual întocmit de către operator și formulează propuneri și observații, după caz;

17.    Elaborează împreună cu operatorul, programul trimestrial de prestații, analizează și propune modificări, dacă este cazul sau dacă apar intervenții urgente;

18.    Elaborează și propune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, bugetul anual aferent lucrărilor de investiții și cheltuieli curente ale serviciului de iluminat public;

19.    Analizează și soluționează cererile de întrerupere a funcționarii sistemului de iluminat public formulate de terți sau solicitările de amplasare a unor elemente publicitare, necesare pentru desfășurarea unor evenimente culturale, sărbători tradiționale sau de alta natură;

20.    Elaborează studii, programe, prognoze privind dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de iluminat public;

21.    Elaborează documentația necesară în vederea derulării procedurilor de achiziție publică aferente asigurării serviciului public de iluminat (notă de fundamentare, referat de necesitate, caiet de sarcini, ș.a.) și participă în comisii la procedura de achiziție publică;

22.    Elaborează referatele și participă la ședințele Comisiei Tehnico - Economice în vederea susținerii proiectelor care au ca obiect sistemul de iluminat public;

23.    Efectuează diverse studii, situații sau rapoarte în vederea realizării obiectivelor și atribuțiilor ce îi revin;

24.    Participă în cadrul comisiilor de inventariere a echipamentelor aferente

—sistem u lui de i I um i nat pu bl ic;----------------------------------------- ----------

25.    înregistrează în registrul de intrări-ieșiri și în sistemul informatic al serviciului toate petițiile, sesizările, apelurile telefonice care privesc disfuncționalități, solicitări de extindere și modernizare ale sistemului de iluminat public;

26.    Identifică în teren pentru confirmare, disfuncționalitățile reclamate, transmite spre remediere către operatorul sistemului de iluminat sau către alte societăți prestatoare de servicii (E.N.E.L., TELEKOM, R.A.T.B., etc.) și întocmește note de constatare și formulează răspunsurile la sesizările primite din partea petenților;

2 7.Jkșigyră participarea la seminarii, ședințe, instruiri având ca tematicș/serviciriT public^t^îUiiĂinm^u sistemele de iluminat public;

X^yGutabore^ă, în îndeplinirea atribuțiilor, cu: autoritățile locale ale sș^tdârelbr 1 -? 6, A^lmimstSjSâ t)omfeniului Pubticxale sectoarelor 1 -? 6; organismele ^stajtpâre tje


Reglementare pentru Serviciile Comunitare; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru ilurninat public București, ONG-uri etc.;

29.    îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General;

30.    îndeplinește și alte sarcini primite de la superiorii ierarhici, care au ca obiect serviciul de iluminat public.

12.2.3.SERVICIUL MANAGEMENT AVARII - DIS

Art. 96 Atribuții


1.    întocmește „Avizele de intervenție” în domeniul c\pentru aîftffîhistratorii/ proprietarii de rețele tehnico-edilitare în vederea remediem ilor la rețelele proprii, în baza solicitărilor transmise de aceștia;

2.    Asigură managementul intervențiilor în domeniul public stabilind prioritățile de acțiune în funcție de natura avariilor, gradul de periculozitate, siguranța cetățenilor, fluența traficului, impactul social;

3.    Primește și analizează solicitările de lucrări de intervenție pentru remedierea avariilor comunicate zilnic de către administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale din punct de vedere al încadrării lor în prevederile Avizului de Intervenție și acordă avizul pozitiv (prin atribuirea unui număr de înregistrare) sau negativ și întocmește lista zilnică a lucrărilor de intervenție în domeniul public care au primit aviz pozitiv pe care o transmite compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și/ sau alte instituții;

4.    Analizează și soluționează sesizările primite de la cetățeni, administratori de rețele tehnico-edilitate și stradale etc.;

5.    Solicită administratorilor de rețele tehnico-edilitare și stradale situații scrise cu privire la starea rețelelor proprii ori de câte ori este necesar;

6.    întocmește situații comparative și analizează evoluția avariilor în timp, pe categorii de lucrări și administratori;

7.    întocmește și raportează lunar situația avariilor pe administratori, categorii de

lucrări,

8.    întocmește și actualizează lista străzilor aflate în perioada de garanție/ postgaranție (întreținere) în baza informațiilor transmise de administratori de drum;

9.    Ține evidența separată a avariilor produse pe străzile aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere);

10.    Convoacă periodic titularii Avizelor de Intervenție în domeniul public la ședințe de lucru;

11.    Urmărește lucrările de intervenție pentru remedierea avariilor, astfel încât suprafețele afectate de lucrări să fie aduse într-un timp cât mai scurt la starea inițială prin afectarea cât mai puțin a confortului cetățeanului și cu respectarea normelor minime— obligatorii de protecția mediului;

12.    Verifică prin sondaj lucrările de intervenție pentru remedierea avariilor din punct de vedere al respectării condițiilor stabilite prin avizul de intervenție de către titularul avizului și de executantul lucrărilor, iar în cazul în care constată deficiențe, sesizează direcțiile/instituțiile competente;

13.    Asigură caracterul public al lucrărilor de intervenție pentru remedierea avariilor

declarate la Serviciul Management Avarii-Dispecerat prin publicarea acestora pe site-ul Primăriei MynippMui București;    _

14cifolicitîr raikii ale Droceselor-verbale de receDtie la terminarear^If&ffitilor de~


16. Asigură, întreține și actualizează permanent baza de date privind lucrările de intervenție.


12.2.4.SERVICIUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA ȘEBVICIILOR INTEGRATJ/

Art. 97 Atribuții


1. Fundamentează și coordonează elaborarea strătefgiifor murwițȘâl^ pjwnd accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități public^ în coraborare^i^opârmorii serviciilor comunitare de utilități publice, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice și le


prezintă Consiliului General al Municipiului București, spre aprobare;

2.    Pregătește, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice și serviciile de specialitate din cadrul Primărilei Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice , planurile de implementare a strategiilor municipale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și le prezintă Consiliul General al Municipiului București, spre aprobare;

3.    Implementează strategiile municipale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează rezultatele fiecărui operator;

4.    Pregătește și supune spre aprobare modificările strategiilor municipale, prin

consultări cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice și alte autorități responsabile;.    1

5.    Elaborează, completează și actualizează, în colaborare cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, bănci de date pentru serviciile comunitare de utilități publice, care urmăresc evoluția indicatorilor de performanță;

6.    Asigură monitorizarea unitară a indicatorilor de performanță ai serviciilor comunitare de utilități publice, aprobați de autoritățile de reglementare competente;

7.    Creează și dezvoltă, împreună cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice , sisteme de monitorizare a indicatorilor de performanță pentru serviciile comunitare de utilități publice;

8.    Actualizează datele de monitorizare a indicatorilor de performanță;

9.    Propune, pe baza analizelor evoluției indicatorilor de performanță ai serviciilor comunitare de utilități publice și în urma consultărilor cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, măsuri de îmbunătățire a calității și eficienței serviciilor comunitare de utilități publice;

10.    Elaborează pe baza propunerilor înaintate de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, proiecte de reglementări la nivelul municipiului București referitoare la desfășurarea activității serviciilor comunitare de utilități publice și le prezintă spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

11.    Efectuează analize, studii, rapoarte și prognoze în vederea realizării obiectivelor și atribuțiilor ce îi revin;

13. Transmite trimestrial rapoarte de monitorizare și evaluare pentru fiecare tip de serviciu comunitar de utilități publice către Consiliul General al Municipiului București și către comoartirnentul de monitorizare de la nivelul Instituției Prefectului Municipiului

Primăria Municipiului București


i Funcționare


12.2.5.SERVICIUL DEZINSECȚIE,DERATIZ

Art. 98 Atribuții


Consiliului


1.    Elaborează, modifică, completează și înair General al Municipiului București Normele de igienizare? ale Municipiului București;

2.    Elaborează, modifică, completează și înaintează spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, regulamentul d©-'6rganizare al Serviciului Public de Salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție și Strategia de dezvoltare și funcționare a serviciului public de salubrizare activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție în Municipiul București;

3.    Elaborează și propune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București acte normative la nivel local care reglementează serviciul public de salubrizare -activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe teritoriul Municipiului București;

4.    întocmește proiecte de dispoziții de Primar General care reglementează serviciul public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe teritoriul Municipiului București;

5.    Elaborează referatele și participă la Comisia Tehnico - Economică pentru susținerea proiectelor, studiilor realizate în domeniul salubrizării - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe teritoriul Municipiului București;

6.    Armonizează și transpune legislația de la nivel central în domeniul salubrizării -activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, în legislația locală;

7.    Asigură efectuarea serviciul public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, în conformitate cu obligațiile prevăzute de Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare nr. 82/2015 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

8.    Monitorizează derularea contractului de delegare privind asigurarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție;

9.    Elaborează împreună cu operatorul serviciului, Programul Unitar de Igienizare și îl înaintează spre aprobare Consiliul General al Municipiului București; Programul Unitar de Igienizare va fi întocmit ținând cont și de recomandările Comisiei de Supraveghere Metodologică și Control;

10.    Monitorizează punerea în aplicare a Programului Unitar de Igienizare efectuat de operatorul serviciului;

11.    Verifică în teren, prin sondaj, prestația efectuării tratamentelor din Programul Unitar de Igienizare;

12.    însoțește atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte echipele operatorului care efectuează tratamentele de combatere țânțari în sistem ULV (Ultra Low Volume);

13.    Colaborează/relaționează cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în vederea punerii în aplicare a tratamentelor din cadrul programului unitar de

—igienizare pentru obiectivele care aparțin acesteia;------------ —-------------------

14.    Verifică prin sistemul G.P.S, pus la dispoziție de către operatorul serviciului, echipajele în teren care prestează activitățile programate;

15.    Verifică îndeplinirea obligațiilor asumate de către operatorul serviciului conform contractului;

16.    Verifică documentele suport aferente facturii de decontare a contravalorii efectuării prestației. După verificarea documentelor suport aferente facturii de decontare, verifică în teren, prin sondaj, efectuarea tratamentelor confirmate de către operator;

IZQedrfjcă în vederea realității, regularității și legalității și aplică viza „bun^tle platăylț^iftâiTO/^re compartimentele economice documentele spre decorare, după


or suport și verificarea în teren;    ~

iciului cu privire la orice nereguli conștatati|s<Slicitand at mai scurt;

\


Pimnrl e»î wnrîfin^ mo în19.    Elaborează studii, prognoze, ai serviciului public de salubrizare - activitățile de de'

ind fîfezv^țteva șjn îmbunătățirea ie, fflarat^râ, dezjnfecție; vocate cfeâtre Autoritatea Națională Munfef^aîsrde Reglementare a ca obiect serviciul public de


20.    Participă la seminarii, ședințe, instruire de Reglementare pentru Servicii ComunitareTAutorifate Serviciilor Publice și alte autorități compșrente, ^avân

salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizară, dezinfecție;

21.    Elaborează documentele necesare în vederea derulării procedurilor de achiziție publică aferente bunei desfășurări a serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție;

22.    Analizează documentația, elaborează și verifică respectarea condițiilor legale în vederea emiterii „Autorizației de prestări servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare” în baza cererii și a dosarului depus de solicitant la registratura Primăriei Municipiului București;

23.    Constituie și deține baza de date aferentă raportărilor cu privire la lucrările efectuate de către operatorii autorizați să presteze servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

24.    Actualizează în permanență lista cu operatorii autorizați să presteze servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, listă care se află afișată pe site-ul Primăria Municipiului București;

25.    Dă informații către populație cu privire la operatorii autorizați să presteze servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pe teritoriul Municipiul București, altele decât cele prevăzute în programul unitar de igienizare aprobat de Consiliul General al Municipiului București;

26.    înregisterează petiții/sesizări - scrise/telefonice, face demersuri către operatorul

serviciului și alți factori decidenți, și întocmește răspuns;    -

27.    Elaborează rapoarte și note de informare către Primarul General privind serviciul public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție;

28.    îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General;

29.    îndeplinește și alte solicitări din partea superiorilor ierarhici care au ca obiect atribuțiile serviciului;

30.    în îndeplinirea atribuțiilor colaborează cu primăriile sectoarelor 1 -e- 6, ADP-uri, Agenția de Protecția Mediului, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru deratizare, dezinsecție, dezinfecție, companiile înființate de Municipiul București, ONG-uri și alte instituții;

31.    Asigură respectarea și punerea în aplicare a legislației în vigoare.

12.2.6. SERVICIUL AUTORIZARE, COORDONARE ----LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ----------

Art. 99 Atribuții

1. Desfășoară, potrivit competențelor legale, activitatea de emitere a autorizațiilor de construire/desființare pentru lucrările de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) la nivelul Municipiului București și colaborează cu primăriile de sector pentru asigurarea caracterului unitar al acestei activități, asigurând și asistența tehnică de specialitate;

2^Verifică pe teren legalitatea și veridicitatea documentațiilor tehnice depuse de C obținerii autorizațiilor, după caz;


i graficele de execuție pentru lucrările de infrastructură ^-rit^miul jțlor în curs de autorizare și stabilește durata și prioritățile'^exe^e-situații cu Juriraîjle, autorizate și le transmite către cdriiparttment^ț ^documentațiilor tehnice avizate spr^gf^^^^rd


UMANE

- ----------


5.    Solicită, după caz, titularilor' aWfîza lucrărilor autorizate și ține evidența acestora;

6.    Ține evidența înștiințărilor de începeri âkjcrăîilor ăi finalizare a lucrărilor autorizate, precum și a orocese către titularii autorizațiilor;

7.    Verifică concordanța între lucră'rîte pentru care se solicită construire și lucrările de investiții cuprinse în programul coordonator anual;

8.    Convoacă comandamente la sediul Primăriei Municipiului București și/sau pe teren pentru situațiile în care se solicită autorizații de construire pentru lucrări complexe

a înștiințărilor de rbale de recepție transmise de autorizații de


etc.;

9. întocmește propuneri de proiecte de hotărâre cu privire la reducerea timpului necesar eliberării avizelor și autorizațiilor printr-o mai bună gestionare a procedurilor administrative și eliminarea actelor și documentelor suplimentare;

10.    Cooperează în procesul de întocmire a programelor de dezvoltare urbanistică a Municipiului București împreună cu departamentele de specialitate, cu instituții publice, agenți economici, organisme și organizații neguvernamentale;

11.    Convoacă și asigură secretariatul comisiei de coordonare a proiectării lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) în vederea întocmirii și emiterii avizelor de coordonare;

12.    întocmește și emite dispoziții de încasare pentru taxele de avizare și autorizare;

13.    Verifică cuantumul taxei de autorizare în funcție de valoarea declarată pe propria răspundere de către solicitant și/sau pe baza devizului general al investiției de bază și asigură regularizarea acesteia;

14.    Analizează Oportunitatea prelungirii valabilității autorizației de construire și a duratei de execuție în funcție de complexitatea lucrărilor autorizate și prelungește valabilitatea autorizațiilor de construire;

15.    întocmește, emite și, după caz, prelungește valabilitatea autorizațiilor de organizare a lucrărilor de șantier;

16.    Verifică și vizează spre neschimbare documentația tehnică, documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, documentația tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor, documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare și planurile coordonatoare;

17.    Propune, pe baza lucrărilor de investiții transmise de administratorii de rețele, primăriile de sector, ADP-uri etc., programul de investiții în infrastructură pe anul următor, în vederea întocmirii și actualizării programului coordonator anual pentru lucrările de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale);

18.    Sesizează direcțiile/instituțiile competente în urma verificărilor efectuate în teren privind lucrările de infrastructură ce se execută pe domeniul public, în cazul în care se constată situații deosebite;

---19. Urmărește execuția lucrărilor de investiții infrastructurăpe domeniul public,

astfel încât suprafețele afectate de lucrări să fie aduse într-un timp cât mai scurt la starea inițială, prin afectarea cât mai puțin a confortului cetățeanului și cu respectarea normelor minime obligatorii de protecție a mediului;

20.    Centralizează lucrările de infrastructură de pe teritoriul Municipiului București pe baza informațiilor solicitate de la administratorii de rețele, primăriile de sector, ADP-uri etc.,

21.    Participă în cadrul comisiilor de licitații și cerere de oferte pentru invesțițule dei infrastructură ce se execută pe domeniul public;

22.    Participă la comandamentele, predările de amplasament precum și la recepțiile

lucră^f^răâO^rte de administratorii de rețele, primăriile de sector, ADP-uri, direcțiile de st ..... ?

aparatului de specialitate al Primarului General, alte ir^^u^x

/șF DIRECȚIA O\\ MANAGEMENTUL^'

S RESURSELOR iTC. liMAKJt?


23.    Convoacă și asigură desfășurarea ședi privind execuția lucrărilor de infrastructură, cu a< stradale, constructorii, primăriile de sector etc/ și/sau hotărârile ședințelor;

24.    Analizează și soluționează adresele transmise administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale etc.;

25.    Asigură scanarea, validarea și publicarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București a autorizațiilor de construire/desființare pentru lucrările de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) emise;

26.    Urmărește, din punct de vedere tehnic, derularea proiectului „Rețea metropolitană de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații - Netcity” în conformitate cu prevederile contractului;

27.    Analizează și soluționează sesizările primite de la cetățeni, instituții, administratori de rețele tehnico-edilitare și stradale etc. cu privire la proiectul „Rețea metropolitană de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații - Netcity”;

28.    Asigură corespondența necesară derulării proiectului „Rețea metropolitană de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații - Netcity”.

damentelor -edilitare și procese-verbale


către cetățeni, instituții,


SECȚIUNEA 13

DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE

Art. 100 Obiect de activitate

1.    Organizează, derulează și finalizează achizițiile publice la nivelul Primăriei Municipiului București, in conformitate cu legislația in vigoare privind achizițiile publice.

2.    Identifică necesitățile Autorității Contractante, întocmește Strategia Anuală de Achiziție Publică, Programul anual al achizițiilor publice la nivelul Primăriei Municipiului București, elaborând strategiile de contractare și documentațiile de atribuire pentru fiecare achiziție în parte.

3.    Organizează, derulează și finalizează achizițiile directe de produse, servicii și /sau lucrări.

4.    Directorul General coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției generale ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

13.1. DIRECȚIA PLANIFICARE ACHIZIȚII

Art. 101 Obiect de activitate

1. Realizează planificarea achizițiilor publice prin elaborarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual al achizițiilor publice.    r"

strategia de contractare pentru fiecare achiziție.

Tlirectoruîe^ecutiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde cfeîntroaga
L


s
Primăria Municipiului București

Art. 102 Atribuții

1.    întocmește și actualiz^ază-Strategia-arfualațde/âtthziție^^Mică^baza notelor de fundamentare emise de compartimentele de spedialirate; Strategia anuală de achiziție publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție publică cuprinse în aceastâ, și^șe^probă de către Primarul General;

2.    Elaborează Programul anual al achizițiilor publice, parte a Strategiei anuale de achiziție publică la nivelul Primăriei Municipiului București, pe baza propunerilor primite de la compartimentele de specialitate;

3.    Actualizează Programul anual al achizițiilor publice, după aprobarea bugetului propriu, pe baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele de specialitate în funcție de fondurile aprobate;

4.    Efectuează modificările ce se impun asupra strategiei anuale de achiziții publice, precum și asupra Programului anual al achizițiilor publice, ori de câte ori necesitățile Primăriei Municipiului București o impun și în conformitate cu legislația în vigoare;


5.    Publică semestrial în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) extrase din programul anual al achizițiilor publice sau ori de câte ori intervin modificări, conform legislației în vigoare;

6.    Stabilește circumstanțele de încadrare pentru aplicarea fiecărei proceduri de

atribuire a contractelor de achiziție publică, respectiv - licitația deschisă, licitația restrânsă, negocierea competitivă, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fără publicare prealabilă, concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, procedura simplificată, având la bază codurile CPV (vocabularul comun privind achizițiile publice) menționate în referatele de necesitate;    ’

7.    Analizează, verifică procedura de achiziție publică ce trebuie introdusă în planul anual al achizițiilor publice (PAAP), aleasă pentru fiecare contract în parte, conform prevederilor legislative în vigoare;

8.    Primește de la compartimentele inițiatoare din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București: referate de necesitate/note de fundamentare, note estimative, studii de piață, calendar istoric, note justificative privind criteriul de atribuire, caiete de sarcini, documente semnate și aprobate conform competențelor legale, în vederea postării în SEAP;

9.    Verifică referatele de necesitate, caietele de sarcini, precum și alte documente ale achiziției în vederea identificării eventualelor neconcordanțe cu legislația în vigoare;

10.    Transmite direcției inițiatoare, în scris, solicitările de modificare ce se impun, în cuprinsul referatelor de necesitate, specificațiilor tehnice, ș.a., motivat/ fundamentat prin intermediul legislației în vigoare;

11.    Verifică cerințele de calificare cuprinse în documentele achiziției și face

contravin legislației/ instrucțiunilor/ordinelor Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) privind aspectele ce pot fi considerate restrictive în procesul de achiziție;

12. întocmește strategia de contractare specifică fiecărei proceduri de atribuire pe baza informațiilor furnizate de compartimentele inițiatoare; strategia de contractare este însoțită de modelul de angajament legal (contract acord-cadru/contract subsecvent) întocmit de Direcția Generală Achiziții Publice cu consultarea compartimentelor de specialitate și a Direcției Juridic;

â înregistrarea tuturor documentelor privind procedurile de

procedurilor se va efectua după primirea referatei inițiafoj^șt^yerificarea existenței achiziției în prog

13.2. DIRECȚIA PROCEDURI

Art. 103 Obiect de activitate

1.    Derulează proceduri de achiziție publică, atribuie și încheie contractele de achiziție publică specifice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în materia achizițiilor publice.

2.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele nop^tive în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București


13.2.1. SERVlSrUL INlȚrEftFPROCj Art. 104 Atribuții

1.    In baza documentelor verificate și avizate de cătrd Direcția Plâh^g^^hiziții asigură întocmirea fișelor de date ale achizițiilor care conțin instrucțiunile de elaborare și prezentare a ofertei la procedurile de achiziții publice organ iz^teae Primăria Municipiului București și le publică în sistemul electronic de acpj^ițrîipublice (SEAP)- platformă dedicată la~nivel național;

2.    întocmește documentațiile de atribuire pentru fiecare procedură de atribuire și le transmite pe circuitul de avizare;

3.    încarcă în SEAP documentațiile de atribuire și le transmite spre validare către operatorii ANAP;

4.    Realizează în termenul legal modificările pe care le impun observatorii ANAP, asupra documentațiilor de atribuire;

5.    Publică pe SEAP anunțuri de intenție, atunci când apreciază că se impune ca urmare a complexității procedurii de atribuire sau din necesitatea de a beneficia de reducerea termenului de așteptare până ta depunerea/deschiderea ofertelor;

6.    întocmește și publică pe SEAP anunțurile de participare/anunțurile de participare simplificate;

7.    întocmește și publică în SEAP anunțurile tip erată ori de câte ori apar modificări care impun această operațiune;

8.    întocmește invitațiile de participare/anunțurile de participare aferente procedurilor de achiziție care se încadrează în categoria excepțiilor de ta legislația în vigoare, și le aduce la cunoștința celor interesați;

9.    întocmește, cu sprijinul direcțiilor de specialitate răspunsurile ta solicitările de clarificări care sunt transmise de către operatorii economici interesați de participarea ta procedurile de atribuire, le semnează cu semnătură electronică extinsă și le publică în SEAP;

____10. întocmește ordinele privind constituirea comisiilor de evaluare și le transmite pe

circuitul de avizare;

11.    încarcă în SEAP lista operatorilor economici care au depus oferte (include și terții susținători și/sau subcontractanții) împreună cu datele de identificare ale acestora, în termenul legal;

12.    Face parte din comisii de evaluare în calitate de președinte/membru/membru supleant, sens în care participă ta ședințele de evaluare a ofertelor;

13.    întocmește procesele-verbale de evaluare intermediară, solicitările de clarificări pe care le transmite ofertanților în perioada de evaluare, precum și alte documente care se impun pepl^^grularea în condiții optime a procedurilor de atribuire;

14#î!^ei^le&ză!wgocierile sau rundele de dialog cu operatorii economtâ^rfî£procec

funde

nplnr^


tunck:ânețjk)ul de procedura de atribuire o impune; ț^a^e notele justificâtlye de prelungire a perioadei de e legitatea preHjngiriKMtransmite spre avizare și le adu1


17.    întocmește raportul procedurii de atribuire și îl transmite spre avizare către ordonatorul principal de credite și/ sau către ANAP, dsu^se impune;

18.    întocmește comunicările privind rezuftatuKprocedurii de atribuire și le transmite ofertanților, în termenul legal, acordând acestora termenul de notificare cu privire la procedură;^

19.    întocmește punctul de vedere, împreună cu reprezentații direcției de specialitate, cu privire la notificarea de contestație, în termenul legal, și îl transmite operatorului economic contestatar;

20.    întocmește punctul de vedere, împreună cu reprezentații direcției de specialitate, și îl transmite către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) în cazul în care sunt depuse contestații;

21.    înaintează, în copie, dosarul achiziției publice CNSC odată cu punctul de vedere;

22.    încarcă în SEAP contestația depusă cu privire la procedura de atribuire și o aduce la cunoștința tuturor operatorilor economici implicați în procedură;

23.    Transmite pe circuitul de avizare angajamentul legal (contract/acord-cadru/ contract-subsecvent) însoțit de angajamentele bugetare, angajamente pe care le întocmește direcția de specialitate/alt compartiment desemnat;

24.    Menține legătura cu observatorii ANAP desemnați pentru verificarea procedurilor de atribuire și pune la dispoziția acestora toate documentele ce se impun;

25.    Notifică Consiliul Concurenței ori de câte ori apar situații ce ar putea genera încălcarea principiilor reglementate de legislația în domeniul achizițiilor;.

26.    Publică anunțurile de atribuire pentru fiecare contract atribuit;

27.    întocmește documentele constatatoare, pe care după termenul legal le încarcă

în SEAP;


28. Reia competiția pentru atribuirea contractelor subsecvente aferente acordurilor-

cadru;


29.    Derulează achizițiile directe online, in baza notelor justificative transmise de către direcțiile inițiatoare, întocmite conform legislației in domeniul achizițiilor întocmesc și încheie contractele de achiziții publice aferente;

30.    Derulează achiziții directe offline, in baza notele justificative transmise de către direcțiile inițiatoare, întocmite conform legislației in domeniul achizițiilor întocmesc și încheie contractele de achiziții publice aferente;

31.    Derulează procedurile simplificate proprii în conformitate cu procedura/ procedurile operaționale aprobate la nivelul Primăriei Municipiului București;

32.    Publică în SEAP notificările aferente achizițiilor directe, a căror valoare depășește pragul impus de legislația în vigoare;

33.    Realizează consultarea pieței prin intermediul SEAP si întocmește toate formalitățile impuse de legislația cu privire la aceasta etapa, la solicitarea directiilor/serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

34.    înaintează compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București care a identificat necesitatea achiziției, rezultatul consultării pieței, cu eventuale recomandări, dacă se impun;

35.    Realizează corespondența direcției prin întocmirea punctelor de vedere/ răspunsurilor la solicitări;

13.2.2. SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII


Art. 105 Atribuții


1.    întocmește contractul de achiziție publică/acorduri - cadru/contracte subsecvente ce vor face parte din documentațiile de atribuire, în baza informațiilor contractuale primite de la direcțiile/serviciile din cadrul Primăriei Municipiului București care au solicitat achiziția și/sau Direcției Generale Economică și Direcției Juridic;

2.    Participă la elaborarea răspunsurilor la clarificările/notificările prealabile/ contestații solicitate de operatorii economici, cu privire la modelul de contract/acord -cadru/contract subsecvent;

3.    Pregătește exemplarele contractului de achiziție publică/acordului-cadru/ contractului subsecvent/actului adițional pentru semnare și înaintarea pe circuitul de avizare și semnare;

4.    Asigură înregistrarea și transmiterea contractelor de achiziții publice către ofertanții declarați câștigători și către direcțiile/serviciile din cadrul Primăriei Municipiului București care au solicitat achiziția și vor implementa contractul;

5.    Ține evidența la zi a Registrului Unic de Contracte existent la nivelul Primăriei Municipiului București, prin crearea unei baze de date actualizate;

6.    Ține evidența tuturor contractelor încheiate la nivelul Primăriei Municipiului București până la instituirea Registrului Unic;

7.    Asigură întocmirea și arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea serviciului;

8.    Soluționează împreună cu Direcția Juridic sesizările referitoare la închiderea, executarea, încetarea și rezilierea contractelor din partea celorlalte părți contractante sau a terților;

9.    Soluționează împreună cu Direcția Juridic litigiile care apar în derularea contractelor de achiziție publică/acorduri - cadru/contracte subsecvente/acte adiționale încheiate cu operatorii economici;

10.    întocmește informări și referate cu privire la activitatea specifică serviciului;

11.    Transmite informațiile solicitate și îndeplinește toate sarcinile dispuse de către Directorul General al Direcției Generale Achizțtii Publice în ceea ce privește^activitatea serviciului.

13.3. SERVICIUL MONITORIZARE DERULARE.


Art. 106 Atribuții
1.    Asigură monitorizarea și rapbttăreFîncfieîeri achiziții publice/acord - cadru lucrări de servicii, produse Primăriei Municipiului București, în baza Programului anu la Direcția Planificare Achiziții;

2.    Asigură gestionarea bazei de date cu privire la toate contractele monitorizate în cadrul direcției;

3.    Soluționează împreună cu Direcția Juridic litigiile care apar în derularea contractelor de achiziție publică/acorduri - cadru/contracte subsecvente/acte adiționale încheiate cu operatorii economici;

4.    Stabilește modul de ținere a evidenței îndeplinirii programului anual al achizițiilor publice;

5.    Analizează rezultatele obținute în urma implementării contractelor și a. monitodzăt^^^riuției acestora comparativ cu cele preconizate în etapa di idenw^npcesttațît^și propune măsurile de îmbunătățire a activității;

drmațiile solicitate și îndeplinește toate sarcinile irecției Generale Achiziții Publice în ceea ce


ii/întârzierWdriteritelor de ări, încheiate la nivelul bhizițiilor publice, primit de
SECȚIUNEA 14

DIRECȚIA GENERALĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ, STATISTICI Șl STRATEGII

Art. 107 Obiect de activitate

1. Directorul General coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției generale ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București;

14.1. SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURALĂ

Art. 108 Obiect de activitate

1.    Coordonează activitățile privind integrarea multiculturală a propriilor cetățeni cu trecut migrant (reintegrare în comunitate), membrilor lor de familie, cetățenilor străini care au dobândit sau redobândit cetățenia română (și au domiciliul în Municipiul București), cetățenilor străini cu drept de ședere în România, persoanelor cu o formă de protecție internațională, cetățenilor români cu domiciliul în străinătate (diaspora), care doresc să se reîntoarcă în Municipiul București, rezidenți ai Municipiului București plecați în 'străinătate,' cetățenilor străini prezenți pe teritoriul său administrativ.

2.    Gestionează relația instituției cu cetățenii români cu trecut migrant, cu cetățenii străini prezenți pe teritoriul său administrativ, autorități centrale și locale cu atribuții în domeniu, precum și cu organizații internaționale guvernamentale și organizații neguvernamentale.


3. Este punct de contact al Primăriei Municipiului Bucu Orașe Interculturale al Consiliului Europei.___________

Art. 109 Atribuții


1.    Asigură interfața dintre compartimentele Prj petenții cu trecut migrant indiferent de rasă, etnie, n vârstă, sex, dizabilități, orientare sexuală, statut socio

Municipiului București și limbă, cultură, religie,

îmic;

’rimăria Municipiului București și


2.    Asigură schimbul de informații relevante întrl

instituțiile și serviciile publice locale și centrale cu atribuții în domeniul integrării;

3.    Inițiază și implementează, singură sau împreună cu alte entități relevante, proiecte cu finanțare europeană, internațională sau din fonduri proprii, în vederea gestionării problemelor specifice persoanelor cu trecut migrant;

4.    Identifică, clasifică și soluționează, în baza legii, problematica specifică persoanelor cu trecut migrant aflate pe teritoriul său administrativ ori, după caz, o comunică partenerilor relevanți, conform domeniilor de competență ale acestora^

5.    Colaborează cu.misiunile diplomatice ale statelor de origine ale străinilor stabiliți în București, cu organizațiile de sprijin ale acestora din străinătate sau reprezentate local;

îtura și coordonează activitățile Primăriei Municjp^â^ițicurești în îșe Interculturale al Consiliului Europei;


&chimbun/6e"bună-practică și experiență cu^stifij^le^nte'-dîn creării wâtegiei Municipiului Bucure^!    i^egrarea


multiculturală și veghează la implementarea standardelor europene și internaționale în domeniu;

8.    Dezvoltă și implementează Carta locală a diversității, pentru promovarea pluralismului și încurajarea diversității, ca oportunitate economică pentru comunitatea locală;

9.    Acționează pentru reflectarea diversității în activitatea autorităților locale, prin promovarea voluntariatului din rândul comunităților de străini în proiectele sale;

10.    Asigură și/sau participă la implementarea de programe și proiecte legate de învățarea limbii și a culturii țării-gazdă de către persoanele cu trecut migrant stabilite pe teritoriul Municipiului București;

11.    Menține legătura cu actorii economici străini prezenți în București, mediul de afaceri cu capital străin, camerele bilaterale de comerț și industrie, instituțiile culturale ale comunităților de străini din București, pentru gestionarea problemelor interculturale și respectarea drepturilor omului;

12.    Identifică, stabilește și menține parteneriate cu mediatori și mediatori interculturali în vederea aplanării unor eventuale conflicte în comunitățile de imigranți sau între acestea și comunitatea locală;

13.    Creează proiecte și parteneriate cu organizații neguvernamentale și mass-media în vederea promovării procesului de integrare și re-integrare și facilitării acestuia;

14.    Inițiază și organizează, alături de celelalte structuri ale Primăriei Municipiului București și de instituțiile locale subordonate, proiecte interculturale (expoziții, târguri, festivaluri etc.) pentru promovarea cunoașterii reciproce a culturilor;

15.    Inițiază și propune Consiliului General al Municipiului București proiecte de hotărâre privind integrarea/reintegrarea în comunitatea locală;

16.    Asigură implementarea la nivel local a măsurilor dispuse de Consiliului General al Municipiului București privind integrarea multiculturală;

17.    Promovează în comunitatea locală măsurile privind integrarea/reintegrarea luate la nivelul autorităților centrale și locale, în vederea respectării principiilor egalității de tratament și nediscriminării;

18.    Inițiază/participă la campanii de informare publică în vederea combaterii zvonurilor și prejudecăților cu privire la imigranți;

19.    Acționează alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu pentru gestionarea crizelor umanitare legate de fenomenul migrației, care afectează comunitatea.

14.2.DIRECȚIA ÎNZESTRARE MATERIALĂ Șl SITUAȚII DE URGENTĂ


Art. 110 Obiect de activitate


1. împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgențărealizarea managementului măsurilor de protecție civilă și ge urgență pe teritoriul Municipiului București;

2.    Funcționează ca structură organizatorică de protecție toate structurile implicate în activități de apărare în situații de urge civilă;


3.    Propune măsurile tehnico - organizatorice și de pregătire în vederea aplicării

măsurilor de protecție civilă, prevăzute de lege, pentru protecția personalului Primăriei Municipiului București, precum și a bunurilor și valorilor materiale ale instituției împotriva efectelor dezastrelor;    JTV

fCfO/bariizWză, dotează și asigură starea de operativitate și cacrâC^at'e^dede urgență voluntare constituite la nivelul rea proj^cțiȘi personalului propriu, precum și a bu je civilă;
5.    Face propuneri pentru constituirea, la nivelul Consiliului General al Municipiului București, a resurselor financiare și tehnico - materiale specifice, destinate managementului măsurilor de protecție civilă și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul Capitalei;

6.    Gestionează relația cu Centrul Militar Zonal.

7.    Directorul coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

14.2.1. SERVICIUL ORGANIZARE - MOBILIZARE Șl PLANURI OPEJBATLVE


Art. 111 Atribuții


Hui

:â    care

'cadrul aparatului de îndeplinesc hotărârile


1.    Asigură secretariatul comisiei pâritfiTpro&le^ București, monitorizează, îndrumă, coordonează și con compartimentele funcționale cu responsabilități în domeni specialitate al Primarului General și din primăriile sectoarelo/1 comisiei și dispozițiile președintelui acesteia;

2.    Ține evidența militară a salariaților aparatului oe General;

3. Funcționează ca structură organizatorică de protecție civilă și colaborează cu toate structurile implicate în activități de apărare în situații de urgență și situații de protecție civilă;

4.    Elaborează șj actualizează permanent “Planul de evacuare a angajaților și -bunurilor Primăriei Municipiului București în situații de urgență”;

5.    întocmește tematici orientative anuale de instruire a personalului pe linia situațiilor de urgență și planifică instruirea personalului pe linia situațiilor de urgență, în conformitate cu planul anual de pregătire transmis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență București • Ilfov și prezintă aceste docuemnte spre aprobare Primarului General;

6.    Inițiază dispoziția de Primar General privind instruirea personalului Primăriei Municipiului București în domeniul situațiilor de urgență și o înaintează spre aprobare Primarului General;

7.    Elaborează și transmite conducătorilor locurilor de muncă temele pentru instruirea periodică a întregului personal în domeniul situațiilor de urgență;

8.    Realizează cooperarea cu Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov și cu alte instituții cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență;

9.    Rezolvă operativ corespondența la nivel de instituție și interinstituțional pe linia situațiilor de urgență;

10.    Estimează și prezintă Consiliului General al Municipiului București în vederea includerii în bugetul local anual și în planurile de perspectivă, propuneri de fonduri— financiare pentru instruirea, verificarea pregătirii și dotarea cu materiale și mijloace de intervenție a formațiunilor de protecție civilă ale Primăriei Municipiului București precum și

a celor voluntare conform normelor în vigoare;

11.    Elaborează și prezintă Primarului General, în vederea aplicării la nevoie, la nivelul instituției, a măsurilor de protecție civilă prevăzute de lege, următoarele documente:

a) structura organizatorică a protecției civile și încadrarea acesteia cu


îumentele operative privitoare la protecția angajaților, bunurilor și Primăriei Municipiului București și la utilizarea formațiilor de ^tervenția în vederea înlăturării efectelor situațiilor de


înștiințării și avertizării personalului din instituție zț^situa|rl<^e

12.    Asigură punerea operativă în funcțiune a aparaturii de specialitate din punctele de comandă și pregătirea adăposturilor în vederea ocupării acestora de către personalul instituției;

13.    Dispune măsuri și controlează modul de întreținere a spațiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;

14.    Exercită controlul aplicării măsurilor de protecție civilă în plan local prin personal specializat;

15.    Organizează conform hotărârii Comitetului pentru Situații de Urgență al Primăriei Municipiului București, formații de intervenție voluntare în condițiile legii, constituite pentru necesitățile de protecție și intervenție la nivelul Municipiului București în situații de protecție civilă;

16.    Elaborează planurile de pregătire pentru intervenția în situații de urgență și planifică exercițiile de specialitate ale formațiilor de protecție civilă constituite la nivelul Primăriei Municipiului București împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov;

17.    Urmărește realizarea, întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de protecție civilă;

18.    Gestionează, depozitează, întreține și asigură conservarea aparaturii și a materialelor de protecție civilă;

19.    Asigură și răspunde de paza și securitatea punctelor de comandă și a depozitelor;

20.    Instruiește personalul de pază a obiectivelor, întocmește graficele de pază, controlează și răspunde de asigurarea permanenței personalului la punctele de comandă și depozite în situații de urgență;

21.    Răspunde de organizarea și realizarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la punctele de comandă și depozitele de materiale de protecție civilă ale Primăriei Municipiului București și controlează respectarea acestora de către gestionari, personalul de pază, precum și de către alte persoane care au acces în respectivele obiective și depozite;

22.    Participă la aplicații de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență și alte forțe stabilite prin planurile de cooperare;

23.    Participă la identificarea resurselor umane și materialelor disponibile pentru răspuns în situații de urgență și ține evidența acestora;

24.    Desfășoară activități de informare și instruire proprie privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de prevenire, comportare în caz de situații de urgență;

25.    Desfășoară activități de recrutare și selectare a personalului voluntar;

26.    Respectă toate legile și reglementările în domeniul securității și sănătății în muncă și întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, în scopul reducerii activităților ce presupun condiții grele sau periculoase de muncă, în vederea prevenirii accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale.

14.2.2. SERVICIUL SUPORT LOGISȚLC Șl VOLUNTARIAT

SITUAȚII DE URGENȚĂ    //| pXX

Art. 112 Atribuții    j_

Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare

a bunurilor de nuri materiale de


3.    Funcționează ca structură organizatorică de protecție civilă și colaborează cu toate structurile implicate în activități de apărare în situații de urgență și situații de protecție civilă;

4.    întocmește proiectele anuale de propuneri bugetare finanțate integral de la bugetul local, pentru protecție civilă și protecția contra incendiilor, ținând seama de necesarul și solicitările Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență;

5.    Urmărește realizarea indicatorilor bugetari stabiliți prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, care se referă la activitatea direcției;

6.    Introduce în sistemul informatic documentele justificative ce stau la baza achiziționării materialelor și serviciilor;

7.    întocmește, înaintează și urmărești, achiziționarea de bunuri materiale și servicii;

8.    Gestionează, ține evidența cantitativa—și—ealitativă,--arepararea și menținerea în funcțiune a aparaturii, mijloacelor t precum și a mijloacelor de transmisiuni - alarmare din gesti București amplasate pe teritoriul Municipiului București;

9.    Asigură depozitarea, păstrarea și conservarea corespu protecție civilă și dotarea operativă cu aparatură, mijloace tehnic; natura obiectelor de inventar și mijloace fixe, conform normelor le<

10.    Asigură punerea operativă în funcțiune a aparaturii de specialitate din punctele de comandă și pregătirea adăposturilor în vederea ocupării acestora de către personalul destinat, asigură condiții normale de funcționare a activității de protecție civilă, în punctele de comandă;

11.    Asigură suport logistic permanent tuturor structurilor cu care se cooperează în gestionarea situațiilor de urgență (predezastru, pe timpul dezastrelor cât și postdezastru);

12.    întocmește documentația necesară pentru demararea licitațiilor publice și o înaintează direcției de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

13.    Stabilește subcomisiile de inventariere a depozitelor cu bunuri materiale de protecție civilă și procedează la inventarierea faptică a acestora, întocmește procese-verbale cu rezultatele inventarierii în baza dispoziției de Primar General privind organizarea și efectuarea inventarierii anuale;

14.    Inventariază bunurile materiale și face propuneri în vederea casării, declasării și scoaterii din uz a bunurilor materiale cu durata de folosință depășită, deteriorate fizic sau uzate moral aflate în gestiune;

15.    Coordonează și participă la activitatea de casare, declasare și scoatere din uz a bunurilor materiale de protecție civilă cu durata de folosință depășită, deteriorate fizic sau uzate moral;

16.    Pune la dispoziție, la solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealu Spirii" București - Ilfov, aparatura și bunurile de protecție civilă din gestiune în vederea instruirii formațiunilor voluntare nou constituite;

17.    Urmărește și colaborează cu Direcția Financiar Contabilitate, Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General pentru evidențierea corectă a bunurilor materiale achiziționate;

18.    Asigură și verifică modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, instrucțiunilor si măsurilor care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă, în sectorul de competență;

19.    Participă ia aplicații de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență șj^te=forte stabilite prin planurile de cooperare;

mcipâMa organizarea și asigurarea adăpostirii populației, precum ș^sprmjrea acți    ^sțfwre^și de amenajare a adăposturilor;    '
dezvoltă permanent noi spații necesare'


22.    Estimează necesarul de aparatură, mijloace tehnice și bunuri materiale specifice, destinate dotării și echipării, conform normelor legale, a Punctelor de adunare și a taberelor de sinistrați, organizate la nivelul Primăriei Municipiului București, precum pentru transportul sinistraților în locațiile temporare;

23.    Participa la identificarea resurselor umane și materialelor disponibile pentru răspuns în situații de urgență și ține evidența acestora;

24.    Desfășoară activități de recrutare și selectare a personalului voluntar;

25.    Desfășoară activități de informare și instruire proprie privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de prevenire, comportare în caz de situații de urgență;

26.    Rezolvă cu operativitate corespondența la nivel de instituție și interinstituțional pe linia situațiilor de urgență;

27.    Respectă toate legile și reglementările în domeniul securității și sănătății în muncă și ia toate măsurile necesare pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, în scopul reducerii activităților ce presupun condiții grele sau periculoase de muncă, în vederea prevenirii accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale.

14.3. DIRECȚIA STATISTICI Șl STRATEGII

Art. 113 Obiect de activitate

1.    Culege, prelucrează, stochează, analizează și difuzează rezultatele cercetărilor statistice și constituie un fond de date statistice cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic etc. necesar elaborării politicii economice și sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare și prognozelor.

2.    Elaborează strategia de dezvoltare a Municipiului București, în conformitate cu politicile publice existente având în vedere armonizarea acesteia și aprogramelor derulate de municipalitate cu strategiile naționale de dezvoltare sustenabilă și directivele/ recomandările Uniunii Europene.

3.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului BucureștLz*^p^'<^


14.3.1. SERVICIULSTATISTICĂ

Art. 114 Atribuții

1.    Efectuează cu aparatul de specialitate și/sau alți colabor statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomene, la nivelul Municipiului București;

2.    Elaborează și actualizează sistemul de indicatori și rcteîodologiile statistice din domeniile specifice;


3.    Realizează proiectarea și reproiectarea chestionarelor statistice din domeniu;

4.    Organizează activitatea de colectare, prelucrare, validare și stocare a informațiilor obținute prin cercetările statistice specifice domeniului;

5.    Exploatează aplicațiile informatice din domeniul specific de activitate;

6.    Asigură primirea în volum complet, rezolvarea refuzurilor și validarea datelor specifice domeniului de activitate;

7.    Urmărește stadiul de distribuire, colectare și introducere a chestionarelor;

8.    Aplică normele legale stabilite de Institutul Național de Statistică cu privire la detemojBaresLși publicarea indicatorilor statistici proprii;


zează date și informații statistice, în mod curent și la cetâf&e leftekri);

jorează cu Institutul Național de Statistică la elaborarea și,, ăctSairzaffej'aL;'


Regulament de Organizare și Funcționare

12.    Asigură respectarea metodologiilor și aplicarea unitară a acestora în teritoriu;

13.    Asigură întreținerea seriilor de date statistice din cadrul serviciului;

14.    Realizează procedurile pentru personalizarea chestionarelor, imprimarea

datelor de identificare incluse în circuitul direct, realizarea scrisorilor personalizate cu


rezultate pentru instituțiile investigate prin cercetările structurale;

15.    Colaborează cu ministerele și cu alte instituții de specialitate ale administrației publice;

16.    Solicită de la Institutul Național de Statistică date și informații statistice privind indicatorii calculați pe Municipiul București și la nivel de țară, pentru efectuarea de analize și comparații pe sectoare, municipii, în cadrul regiunilor statistice, precum și între regiuni;

17.    Organizează activitatea de încărcare a datelor din sursele administrative;

18.    Răspunde de calitatea datelor și informațiilor statistice cuprinse în lucrările realizate;

19.    Asigură respectarea termenelor de realizare a fazelor procesului de producere a informațiilor statistice, prevăzute în Programul statistic național anual și în Programul de activitate;

20.    Informează asupra evoluției principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială și a principalelor aspecte ce intervin în economia Municipiului București;

21.    Asigură respectarea normelor de confidențialitate, stocare și de arhivare a datelor statistice;

22.    Centralizează și analizează rapoarte, de implementare a programelor de dezvoltare în l\


14.3.2. SERVICIUL STRATEGIE

Art. 115 Atribuții


1. Elaborează prognoze privind dezVoltarea economico-wcîșUăriâ MjîWpfpiulgB București pe termen scurt, mediu și lung în corelare cu prevederile Prograftulbh


guvernare, a strategiilor naționale, sectoriale și regionale precum și pe baza ra^jpțelprâih economia națională;

2.    Asigură cadrul logistic și de expertiză pentru dezvoltarea unui sistem de planificare strategică integrată;

3.    Evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creșterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele regionale de dezvoltare;

4.    Armonizează politicile publice la nivelul Municipiului București, în vederea stabilirii unei strategii unitare de dezvoltare;

5.    Organizează ședințe de informare și dezbatere, seminar» cu factorii implicați în procesul de implementare a strategiilor la nivelul municipalității, în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției;

----- 6. lnițiază și propune strategii pe termen scurt, mediu și lung la nivelul Municipiului —

București, integrate în dezvoltarea regională și națională;

7.    Dezvoltă programe în parteneriat cu organisme din țară și internaționale similare, pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare a strategiilor publice la nivelul administrației locale;

8.    întărește capacitatea instituțională a Primăriei Municipiului București în privința analizei și evaluării ex/ante a politicilor, a planificării strategice și a monitorizării și evaluării politicilor publice la nivel local;


11.    Asigură secretariatul tehnic pentru ședințele grupurilor de lucru și/sau comisiilor de elaborare a strategiilor la nivelul Municipiului București (realizează procese-verbale și documentațiile necesare);

12.    Participă la întâlnirile de lucru, acțiuni și alte evenimente referitoare la strategiile Municipiului București;

13.    Contribuie la realizarea materialelor necesare pentru prezentarea strategiilor, programelor și politicilor și a stadiului de implementare al acestora;

14.    Participă la elaborarea/actualizarea metodologiilor și cadrului de elaborare al strategiilor și politicilor publice ale Municipiului București;

15.    Formulează propuneri de proiecte pentru valorizarea oportunităților de finanțare prin fonduri structurale în domeniul de activitate;

16.    Elaborează documentația pentru raportul anual al Primarului General;

17.    întocmește anual, planul orientativ de acțiuni pentru realizarea în Municipiul București, a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare și-l transmite Instituției Prefectului Municipiului București;

18.    Elaborează și transmite Instituției Prefectului Municipiului București rapoarte cu privire la stadiul realizării obiectivelor asumate de autoritățile administrației publice locale ale Municipiului București, în planul orientativ de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare;

19.    Realizează documentarea necesară și elaborează raportul anual privind starea economico-socială a Municipiului București și-l transmite Instituției Prefectului Municipiului București;

20.    Susține compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și organismele prestatoare de servicii publice și de interes local ale Municipiului București în formularea politicilor integrate și durabile, prin buna corelare a politicilor locale cu cele naționale si contextul european precum și consolidarea coeziunii, competitivității și sustenabilității capitalei, asigurând schimbul de informații și cunoștințe între principalii actori de la diverse niveluri de decizie;

21.    Inițiază, centralizează și analizează rapoarte, sondaje, chestionare și statistici referitoare la stadiul de implementare a activitatilor si programelor de dezvoltare și/sau a Strategiei Municipiului București în unitatea administrativ teritoriala precum și a potențialelor direcții de dezvoltare a activităților Primăriei Municipiului București;

22.    Colaborează cu primăriile de sector, cu instituțiile administrației centrale pentru corelarea strategiilor cu normele legislative naționale si europene, cu asociații de dezvoltare, Asociația Municipiilor din România și alte instituții din domeniul de activitate./'/


SECȚIUNEA 15LZ2_~


DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ


Art. 116 Obiect de activitate
Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare


15.1. DIRECȚIA INFOMATICĂ


Art. 117 Obiect de activitate

1.    Elaborează și implementează strategia de informatizare a administrației publice locale a municipiului București, precum și extinderea sistemului informatic integrat din Primăria Municipiului București la nivelul administrației publice locale a Municipiului București;

2.    Coordonează programele cu specific de informatică pentru primăriile de sector, regiile, serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, în vederea realizării unui sistem informatic unitar la nivelul administrației publice locale a Municipiului București;

3.    Administrează și întreține sistemul informatic integrat din Primăria Municipiului București și serviciile electronice oferite de Primăria Municipiului București primăriilor de sector, instituțiilor din subordinea Consiliului General al Municipiului București, administratorilor de rețele edilitare;

4.    Coordonează și îndrumă, din punct de vedere informatic, resursele umane implicate în realizarea obiectivelor informatice din orice compartiment al Primăriei Municipiului București.

5.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

15.1.1 .SERVICIUL PLANIFICARE^STRATEGIE,


Art. 118 Atribuții1.    Elaborează strategia de informatizare a administra Municipiului București;

2.    Stabilește obiectivele de informatizare pe domeniile de^activitate ale Primăriei Municipiului București, împreună cu factorii de decizie din fiecare direcție;

3.    Organizează și coordonează activitatea de exploatare a sistemului informatic integrat;

4.    Elaborează și urmărește îndeplinirea planului anual de informatizare;

5.    Asigură dezvoltarea unitară a sistemului informatic conform planului de informatizare;

6.    Analizează propunerile și solicitările în domeniul informatic, transmise de compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General și stabilește modul de rezolvare a acestora în conformitate cu planul de informatizare;

7.    Participă la studiul și analiza sistemelor informatice existente;

8.    Elaborează și/sau,după caz, avizează regulile și procedurile pentru asigurarea calității și circulației informațiilor în sistem;

9.    Coordonează analiza sistemelor informatice existente din punct de vedere al securității, siguranței de funcționare;

10.    Asigură dezvoltarea și exploatarea aplicațiilor specifice sistemului informatic integrat al Primăriei Municipiului București precum și a serviciilor electronice oferite de Primăria Municipiului București primăriilor de sector, instituțiilor din subordinea municipalității, administratorilor de rețele edilitare etc.;

11.    Urmărește asigurarea compatibilității și interoperabilității sistemului informatic iele informatice în exploatare și cu rețele informaționale de interes C

* documentația necesară achiziționării de bunuri și șepcii pentrb (ții și dezvoltarpâ'’si§temului informatic
(echipamente de tehhicâvJeA
calcul, piese de schimb, consumabile, service tehnică de calcul, rețea de calculatoare și comunicații, etc.) și urmărește derularea contractelor rezultate din procedurile de achiziții.

13.    Asigură realizarea aplicațiilor informatice, avizarea, recepționarea și mentenanța acestora;

14.    Asigură managementul proiectelor IT;

15.    Coordonează și îndrumă, din punct de vedere informatic, activitatea personalului implicat în realizarea obiectivelor informatice din orice compartiment al Primăriei Municipiului București și instruiește utilizatorii sistemului informatic integrat;

16.    Coordonează integrarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice în vederea asigurării securității, siguranței de funcționare a acestora;

17.    Stabilește forma și conținutul informațiilor astfel încât să fie complete, utile și accesibile pentru utilizatori;

18.    Asigură integritatea bazelor de date, stabilește măsurile de securizare a datelor și asigură accesul la informație pe grade și paliere de competență;

19.    Avizează formatul documentelor produse cu mijloace electronice în cadrul Primăriei Municipiului București, în scopul prelucrării unitare a acestora cu sistemul de management al documentelor;

20.    Coordonează activitatea de încărcare/actualizare/consultare a bazelor de date în compartimentele Primăriei Municipiului București, în cadrul sistemului informatic integrat;

21.    Creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la activitatea serviciului și funcționarea sistemului informațional;

22.    Elaborează și transmite date statistice din domeniul de activitate la solicitarea instituțiilor administrației locale și centrale;

23.    Propune programe de instruire internă în domeniul informaticii, întocmește și prezintă spre aprobare conducerii planul anual privind instruirea internă a personalului și urmărește derularea acestuia;

24.    Asigură procedurile de implementare a certificatelor digitale și a semnăturii electronice;

25.    Colaborează cu serviciile informatice ale unităților administrației publice centrale și locale, în vederea dezvoltării unitare a sistemelor informatice.


15.1.2. SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ Art. 119 Atribuții    J _

1.    Administrează rețeaua informatică a Primăriei-Municipiului.

2.    Administrează infrastructura sistemului informatic integrat^ dezvoltate, echipamentele și aplicațiile de bază;

3.    Coordonează activitățile pentru asigurarea disponibilității infrastructurii și aplicațiilor sistemului informatic integratei a~5ervîeîî!orelectroniceȚ

4.    Asigură administrarea bazelor de date aflate în exploatare;

5.    Coordonează crearea, utilizarea, întreținerea, protecția, arhivarea bazelor de date specifice;

6.    Asigură securitatea accesului la serviciile electronice, configurarea și accesul prin Virtual Private Networking (VPN);

7.    Asigură protecția datelor din sistemul informatic integrat, instalarea, configurarea și actualizarea aplicațiilor antivirus;

Ș^fsjȘu^M^una funcționare a echipamentelor din sistemul informatic ajjgfimăriei rionarea comunicației între rețelele locale de cal iului București și integrarea cu rețele externe,


Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare


10.    Realizează procedurile de siguranță date, back-up și restaurare pentru componentele sistemului informatic;

11.    Asigură managementul versiunilor și actualizarea software-urilor de bază;

12.    întocmește specificații tehnice necesare achiziționării de bunuri și servicii pentru asigurarea funcționării și dezvoltarea sistemului informatic (echipamente de tehnica de calcul, piese de schimb, consumabile, service tehnica de calcul, rețea de calculatoare și comunicații, etc.);

13.    Urmărește respectarea condițiilor tehnice în derularea contractelor rezultate din procedurile de achiziții;

14.    Asigură recepționarea bunurilor și serviciilor necesare funcționării și dezvoltării sistemului informatic;

15.    Auditează funcționarea sistemelor de comunicare, rețele, hardware, calitatea și eficiența în utilizare;

16.    Auditează funcționarea sistemelor informatice din punct de vedere al securității, siguranței de funcționare, disponibilității;

17.    Asigură asistența tehnica pentru utilizatorii sistemului informatic integrat în utilizarea echipamentelor și produselor software;

18.    Gestionează conturile de utilizator al sistemului informatic integrat;

19.    Ține evidența planurilor de rețea, a echipamentelor active de rețea, a serverelor, a stațiilor de lucru și a echipamentelor periferice;

20.    Ține evidența licențelor existente, a kit-urilor de instalare și a versiunilor software;

21.    Asigură înregistrarea, transmiterea la compartimentele responsabile și

urmărirea modului de rezolvare a sesizărilor și solicitărilor privind funcționarea sistemului informatic;    -    .    -

22.    Instalează produsele software pe echipamentele componente ale sistemului informatic din Primăria Municipiului București;

23.    Colaborează la realizarea aplicațiilor informatice și participă la avizarea și recepționarea acestora;

24.    Avizează necesarul de resurse hardware pentru realizare aplicațiilor informatice;

25.    Prezintă propuneri privind distribuirea și redistribuirea informatice în funcție de necesitățile concrete și de priorități.

15.2 DIRECȚIA ADMINISTRATIV,


F"


Art. 120 Obiect de activitate1.    Administrează spațiile cu destinațiai de birou și ține evidfenț£rtuturâ^b|jnurilQpriîh patrimoniul instituției, asigură întreținerea și conservarea resurselor proprii aî©=Pfifliariei Municipiului București (mijloace fixe. obiecte de inventar, materiale); asigură întreținerea și conservarea acestora.

2.    Asigură furnizarea utilităților pentru toate spațiile deținute de Primăria Municipiului București și aflate în administrarea direcției, precum și funcționalitatea serviciilor (curierat, poștă, curățenie, telecomunicații, precum și a celorlalte servicii administrative);

3.    Răspunde de exploatarea parcului auto propriu al instituției.

Asigură măsurile specifice pentru prevenirea și acțiunea în caz de incendiu;

jcumente de achiziții și întocmește caiete de sarcini, participă la și urmărește derularea contractelor de achiziție publicșJn-eazul srvicii/ lucrări sau a celor de închiriere din sfera de.

.09.
managementul ■ § RESURSELOR ir •% UMAN,6. Directorul coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normatiye^n vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.


15.2.1. SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTI

Art. 121 Atribuții

1.    Gestionează și repartizează în funcțfe'de cerințele ceiorlalte cor _

de aprobările existente, bunuri materiale, mijloace fixe și obiecte de inventârTaîîate în gestiunea/administrarea directă a Primăriei Municipiului București, prin Direcția Administrativă;

2.    Solicită compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului General necesarul de achiziții administrativ-funcționale, le comasează cu cele necesare propriei direcții prin natura activității ce o desfășoară, și le include în Planul Anual al Achizițiilor Publice al Direcției Administrativă;

3.    Justifică estimările costurilor achizițiilor administrativ-funcționale ale aparatului de lucru al Primarului General și cuprinde suma acestora în Bugetul de venituri și cheltuieli, activitatea proprie, respectiv în lista de investiții ale Direcției Administrativă și îl prezintă direcției de specialitate;

4.    întocmește Referate și Specificații Tehnice (caiete de sarcini) pentru achizițiile incluse în Planul Anual al Achizițiilor Publice al Direcției Administrativă (altele decât ale Serviciului Administrare Sedii) și le predă direcției de specialitate în vederea derulării procedurilor adecvate de atribuire a achizițiilor și încheierii contractelor aferente;

5.    Urmărește derularea contractelor, rezultate din achizițiile incluse în Planul Anual al Achizițiilor Publice al Direcției Administrativă (altele decât ale Serviciului Administrare Sedii), încheiate pentru desfășurarea activității administrativ-funcționale;

6.    întocmește documentația pentru plata facturilor provenite din angajamentele achizițiilor din Planul Anual al Achizițiilor Publice al Direcției Administrativă, (altele decât ale Serviciului Administrare Sedii) aprobate de Primarul General și atribuite în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), și le transmite la Direcția Generală Economică, Buget în vederea achitării acestora;

7.    Personalul de specialitate face parte din componența comisiilor de: evaluare oferte tehnice și financiare ale achizițiilor, recepție, inventariere, casare, a bunurilor și serviciilor achiziționate, nominalizat de directorul direcției și aprobate prin dispoziții ale Primarului General;

8.    întocmește și urmărește, prin personalul specializat al direcției, intervențiile planificate ale echipamentelor și instalațiilor din locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General și membrii Consiliului General al Municipiului București;

9.    Centralizează solicitările pentru intervenții neplanificate și dă curs rezolvării cât

mai urgent a acestora, în limita resurselor materiale și umane;

10.    Asigură înregistrarea în gestiune a materialelor/echipamentelor/instalațiilor necesare funcționării aparatului de specialitate al Primarului General, după intrarea în posesie a acestora de către compartimentele Primăriei Municipiului București, altele decât Direcția Administrativă;

11.    Face propuneri de clasare/declasare a unor bunuri aflate în gestiunea Direcției Administrativă, conform legii;

documentația pentru clasare/declasare a bunurilor aflate înc vederea aprobării Primarului General;

după aprobarea Primarului General, scoaterea din g&Snuiîre pqn șiîntocmirea notei contabile de către Serviciul /^>nțâbihțat0, /casate și transpriiîe^Dimoției Venituri documentele ndt^sacaîpiaifOi,'’ îzultate în urma vâo^ârn deșeurilor valorificate;    U,WJE


Regulament de Organizare și Funcționare

14.    Preia în custodie/folosință gratuită bunuri sau echipamente necesare bunei activități a instituției și urmărește exploatarea lor;

15.    Efectuează recepția cantitativă și calitativă a bunurilor materiale (materiale consumabile, obiecte de inventar, mijloace fixe) altele decât cele rezultate din obiective de investiții, întocmește documentele de intrare în gestiune și cele de distribuirea/urmărirea lor în teren;

16.    Ține evidența ștampilelor utilizate în cadrul Primăriei Municipiului București, achiziționate de către Direcția Administrativă, într-un registru special, cu amprenta acestora și semnătura persoanei care o are în folosință.

15.2.1.1. COMPARTIMENTUL MUNCITORI

Art. 122 Atribuții

1.    Răspunde de buna funcționare în exploatare a instalațiilor de furnizare a agentului termic și efectuarea reparațiilor pentru întreținerea și funcționarea acestora;

2.    Verifică parametrii de bază ai instalației de gaz și funcționarea corectă a sistemelor de ardere a gazelor;

3.    Asigură lucrări de lăcătușărie;

4.    Execută confecții metalice de uz intern, pentru asigurarea clădirilor, mobilier metalic;

5.    Asamblează echipamente și efectuează probe de funcționare a acestora;

6.    Asigură buna funcționare a instalației electrice din sediile Primăriei Municipilui București;

7.    Asamblează echipamente electrice și efectuează probe de funcționare;

8.    Asigură montarea și întreținerea instalațiilor sanitare din sediile Primăriei Municipiului București, diagnostichează și remediază defecțiunile apărute la alimentarea cu apă caldă și rece, canalizare;

9.    Execută confecții metalice de mici dimensiuni pentru uzul intern al activității aparatului de lucru al Primarului General și al membrilor Consiliului General al Municipiului București; lucrări de întreținere și funcționare a instalației electrice pentru sediile unde își desfășoară activitatea aparatul de lucru al Primarului General și al membrilor Consiliului General al Municipiului București; lucrări de întreținere și funcționare din sfera instalațiilor sanitare și de lăcătușărie în sediile unde își desfășoară activitatea aparatul de lucru al Primarului General și al membrilor Consiliului General al Municipiului Bj,

15.2.1.2. COMPARTIMENTUL DE DESER

Art. 123 Atribuții

-4. Asigură buna-funcționare* a serviciului de 'pfotooGeneral;

2.    Ține evidența necesarului de protocol și are îni acestuia;

3.    Asigură serviciul de fotocopiere și multiplicare a actelor și documentelor necesare desfășurării activității Primăriei Municipilui București;

4.    Asigură prin Centrala Telefonică legăturile telefonice dintre petenți, persoană

fizice și juridice cu compartimentele Primăriei Municipilui București;    z/ȚV

jură serviciul de protocol de tip bufet pentru Cabinet Primar General;

I aWile tâlerofUce, prin Centrala Telefonică, dintre petenți, persoane fizice

k îrvicii din cadrul Primăriei Municipiului București;/șerviciur7 ’ Jtiplicarea actelor și documentelor necesare desfășmrS&tî^ i

15.2.2.SERVICIUL PARC AUTO Șl POȘTĂ

Art. 124 Atribuții

1.    întocmește caietele de sarcini și documentația aferentă pentru achizițiile aprobate și programate și le înaintează Direcției Generale Achiziții Publice în vederea demarării procedurilor de achiziție;

2.    Inițiază și urmărește derularea contractelor aferente serviciilor de întreținere și reparație a autoturismelor din parcul auto al Primăriei Municipiului București;

3.    Centralizează solicitările din partea compartimentelor pentru intervenții neplanificate și ia măsuri pentru rezolvarea cât mai urgentă a acestora;

4.    Răspunde de verificările tehnice obligatorii/periodice pentru mașinile din parcul auto al Primăriei Municipiului București și întocmește graficul de reparații și întreținere în funcție de numărul de km parcurși;

5.    Răspunde de încheierea asigurărilor obligatorii (RCA)/facultative (CASCO) pentru autoturismele din parcul auto al Primăriei Municipiului București;

6.    Urmărește încadrarea în consumurile specifice de carburanți și lubrifianți, răspunde de echiparea și de starea tehnică a autoturismelor din parcul auto al Primăriei Municipiului București;

7.    La sfârșitul fiecărei luni predă la Direcția Financiar Contabilitate, Buget situația consumului de carburant;

8.    întocmește „Fișa activității zilnice” pentru fiecare autoturism;

9.    Asigură înmatricularea autoturismelor achiziționate și radierea autoturismelor retrase din circulație;

10.    Efectuează recepția cantitativă și calitativă a , produselor și serviciilor achiziționate, întocmește documentația pentru plata acestora și le înaintează Direcției Financiar Contabilitate, Buget, pentru efectuarea plății;

11.    Identifică și propune includerea în lista de investiții pe anul în curs a dotărilor

solicitate de direcțiile de specialitate;    sf

12.    Răspunde și asigură activitatea de curierat, coletărie și poștăyfpoșta civilă) pentru transmiterea corespondenței atât în interiorul cât și în exterioruLjriSMtftiei;

15.2.2.1. COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORI A&oWC;

Art. 125 Atribuții    ____________ _/J&


Z *

1.    Asigură personal calificat pentru conducerea autoturismelor pro Primăriei Municipiului București în vederea deplasărilor în teritoriu a reprezi cabinetelor/direcțiilor/serviciilor în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

2.    Verifică și răspunde de starea tehnică a autovehiculelor;

3.    Răspunde de menținerea în stare de funcționare și de integritatea

-autovehiculelor;------‘—-------■—-------' ----------

4.    Ține evidența valabilității tuturor documentelor și verificărilor autovehiculelor;

5.    Ține evidența curselor efectuate prin completarea corespunzătoare a foilor de parcurs cu semnătura delegatului și ștampila direcției care a solicitat cursa;

6.    Justifică consumul cotei de carburant repartizat, prin evidențierea în foile de parcurs a numărului de kilometri parcurși, semnalați explicit pentru fiecare cursă efectuată.

15.2.2.2. COMPARTIMENTUL POMPIERI


al calificat și autorizat pentru activitatea de prevenire /șȚ£Tingere/6

.'

>ale interne având )ca scop prevenirea si stingerea ro ' măsurile.propus^printru remedierea acestora; fa


ACiEMEiNTuL fi i

UMANE '    ?

X.

Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare

3.    întocmește graficele de tură pentru pompieri, stabilește și controlează modul de desfășurare a activității acestora;

4.    Controlează buna funcționare a hidranților de incendiu din interiorul clădirilor;

5.    Controlează existența stingătoarelor de incendiu în locurile specificate în planul de incendiu;

6.    Verifică în pichetele PSI amenajate în cadrul instituției, existența uneltelor specifice și existența lăzilor cu nisip;

7.    Verifică starea tehnică a stingătoarelor de incendiu și ia măsuri pentru menținerea acestora în stare de funcționare;

8.    Verifică și ia măsurile necesare pentru eliberarea căilor de acces și evacuare din instituție în caz de situații de urgență;

9.Intervine la stingerea incendiilor de mică intensitate care nu necesită intervenția unităților specializate ISU.

15.2.3. SERVICIUL ADMINISTRARE


Art. 127 Atribuții

1.    Face demersuri pentru încheiereaLcQOtracJeJQLJlș gaze naturale, apă potabilă și canalizare) pentru locațiile pe deținute prin proces-verbal de primire-predare de la investitori (contractantul obiectivelor

de investiții privind reabilitarea, consolidarea, modernizarea clădirilor unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București) sau în proprietate;

2.    Urmărește derularea contractelor de furnizare a utilităților (energie electrică, gaze naturale, apă potabilă și canalizare) pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București, și urmărește consumurile, costurile, întreținerea și repararea instalațiilor aferente acestor servicii, pentru funcționarea în condiții de siguranță;

3.    întocmește documentația pentru plata facturilor provenite consumurile de utilități (energie electrică, gaze naturale, apă potabilă și canalizare) pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București și le transmite la Direcția Financiar Contabilitate, Buget în vederea achitării acestora;

4.    întocmește Planul Anual al Achizițiilor Publice al Direcției Administrativă;

5.    întocmește propunerea de buget pentru Direcția Administrativă;

6.    întocmește referate și specificații tehnice (caiete de sarcini) pentru achizițiile specifice serviciului (materiale electrice, materiale pentru instalații etc.) incluse în Planul Anual al Achizițiilor Publice al Direcției Administrativă și le predă direcției de specialitate în vederea derulării procedurilor adecvate de atribuire a achizițiilor și încheierii contractelor aferente;

7.    Urmărește derularea contractelor rezultate din achizițiile specifice serviciului (materiale electrice, materiale pentru instalații etc.) incluse în Planul Anual al Achizițiilor Publice al Direcției Administrativă, încheiate pentru desfășurarea activității administrativ-^ funcțior

țte documentația pentru plata facturilor provenite din angajamentele ^serviciului (materiale electrice, materiale pentru instalații etc.) din \izițiilor Publice al Direcției Administrativă, aprobate de^im3£trul SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) și/^transm(t^\ în vede rea,achitării acestora;DIRECȚIA MANAGEM2N7U

RESURSELi UMANE
i

I__


clare ale jonate, prin


9. Asigură componența comisiilor de evaluare achizițiilor, recepție, inventariere, casare, a bunurilo nominalizarea făcută de directorul direcției prin dispoziție1

10.    Urmărește funcționarea în bune condiții a centralelor'termice pentru producerea apei calde menajere și a căldurii din locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București;

11.    Urmărește și răspunde de efectuarea reparațiilor pentru întreținerea și funcționarea în bune condiții a instalațiilor/centralelor de furnizare a agentului termic pentru producerea apei calde menajere și a căldurii din locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de lucru al Primarului General și al membrilor Consiliului General al Municipiului București,

12.    Verifică parametrii de bază ai instalațiilor de gaz care asigură furnizarea de agent termic pentru producerea apei calde menajere și a căldurii din locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de lucru al Primarului General și al membrilor Consiliului General al Municipiului București și funcționarea corectă a sistemelor de ardere a gazelor

13. Răspunde de funcționarea în condiții legale a instalațiilor ISCIR-izate (ascensoare, hidrofoare, recipiente sub presiune etc.) pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București, asigurând revizia, mentenanța și reparațiile acestora;

14.    Păstrează și răspunde de cărțile tehnice ale instalațiilor ISCIR-izate (ascensoare, hidrofoare, recipiente sub presiune etc) pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București;

15.    Asigură prin externalizare, în conformitate cu prescripțiile tehnice aplicabile și a legislației specifice, operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (RSVTI) pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului ;

16.    Răspunde de funcționarea în condiții legale a instalațiilor electrice pentru locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al Consiliului_General al Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului Bucuflști, urmărind revizia, mentenanța și reparațiile acestora;

întoj^ește^șnjirnareștâT^nn personarursp^ planificate ale echipamentelor și instalațiilor din locațiile (birouri, arhive, magazii) unde își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București și membrii Consiliului General al Municipiului București;

18. Centralizează solicitările pentru intervenții neplanificate și dă curs rezolvării cât^-mai urgent a acestora, în limita resurselor materiale și umane;

ștrează toate spațiile aflate în administrarea sau proprietatea Municipiului

Bucure, apan Conesfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului General, lucru al Consiliului General al Municipiului București și .mepibrii nicipiuIui București.    '
Regulament de Organizare și Funcționare


SECȚIUNEA 16 DIRECȚIA PATRIMONIU


Art. 128 Obiect de activitate


1.    Organizează și coordonează activitățile de identificare, defalcare, evidențiere și reactualizare a inventarierii bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, a fondului imobiliar de stat,

2.    Organizează nomenclatura stradală pe raza administrativ teritorială a Municipiului București;

3.    Asigură, prin structurile de specialitate din subordine, secretariatul comisiilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

4.    Urmărește, participă și răspunde de punerea în aplicare a prevederilor legislației în vigoare privind cadastrul și publicitatea imobiliară.

5.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normativ^Xvigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

16.1. SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONI

Art. 129 Atribuții1.    Ține evidența bunurilor imobile ce aparțin domeniului puplic șKgpmemt al Municipiului București, conform raportărilor administratorilor și a deciziei comisiei de inventariere precum și a actelor normative ce reglementează dreptul de proprietate al Municipiului București. Prin bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București, conform legislației în vigoare, se înțeleg bunurile proprietate publică, precum și bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național. Prin bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului București se înțeleg bunurile imobile (construcții și/sau terenuri) aflate în proprietatea Municipiului București și care nu fac parte din domeniul public;

2.    Operează modificările cu privire la inventarul bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului București aprobate prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau alte acte normative/sențințe judecătorești;

3.    Participă la inventarierea anuală, sau ori de câte ori se impune, a bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului București;

4.    întocmește referate și rapoarte de specialitate pentru numirea comisiilor de inventariere a domeniului public și privat;


5.    Asigură evidența bunurilor din domeniul public al Municipiului București

transmise în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice de interes local, consiliilor locale ale sectoarelor 1    6 în baza raportărilor acestor instituții și a actelor

administrative identificate și întocmește documentația necesară atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

6.    întocmește, împreună cu Serviciul Cadastru, câte un dosar pentru fiecare bun imobil cu situație juridică incertă și propune reglementarea situației juridice în vederea înscrierii în Cartea Funciară pe care îl arhivează în cadrul serviciului;larifică situația juridică a bunurilor imobile ce fac obiectul unoj pe care o înaintează Serviciului Concesionări; poartele de specialitate și proiecte de hotărâife^perttru uridic al unor bunuri identificate, întocmește documen^țî^pentru idența bunLțritbTâpajțjnând domeniului public sau /^i^a^pupâ- Qfl -
t-b>


o<£


9. întocmește rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâri cu privire la:

a)    defaicarea și trecerea în patrimoniul municipiului a unor bunuri imobile din domeniul public și privat al statului;

b)    intrările și ieșirile în și din patrimoniu, modificarea administratorului bunurilor aflate în domeniul public și privat al Municipiului București, în vederea actualizării evidențelor bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului;

c)    trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăților comerciale la care Municipiul București este acționar, prin procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

d)    trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al

acestuia;

e)    darea de imobile din patrimoniul Municipiului București în folosință^jratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice;--— ~

f)    aprobarea schimburilor de terenuri între Municipiul B^wedOnsi persoane

fizice și juridice;    i •    ' - y “ țyyW V,—

g)    donații de bunuri imobile;    I________________-/aK

h)    bunurile ce fac obiectul certificatelor de vacanță succesorală% % A

i)    orice altă tematică din domeniul său de activitate;    d

10.    Transmite către Direcția Generală Economică documentele awiut^^ntrw imobilele ce intră/ies în/din proprietatea Municipiului București ved^a introducerii/scoaterii acestora în/din inventar și în/din evidențele contabile; ^==5=^^

11.    întocmește proiecte de dispoziții de Primar General cu referire la obiectul de activitate al serviciului;

12.    întocmește răspunsuri privind regimul juridic, situația juridică, după caz, al bunurilor imobile la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice, instanțe de judecată și a altor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General conform evidențelor deținute și a documentelor de arhivă identificate și în baza identificărilor anexate;

13.    întocmește ori de câte ori i se solicită situații de specialitate, punând la dispoziția servicilor din cadrul direcției, informațiile de care dispune referitoare la patrimoniu;

14.    Asigură cercetarea de arhivă în vederea identificării documentelor, a actelor normative necesare stabilirii situației juridice/regimului juridic al imobilelor, respectiv titlurile statului sau municipiului (legi, decrete, ordine, decizii, acorduri, hotărâri etc.) asupra imobilelor cu situație juridică incertă, identificate în colaborare cu Serviciul Cadastru precum și planurile și schițele anexe la titluri, în colaborare cu compartimentele de specialitate;

15.    Asigură secretariatul Comisiei de verificare și avizare a documentației întocmite

în baza Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat;    2

16.    Asigură editarea, completarea, semnarea și eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în baza legislației în vigoare, societăților comerciale cu capital de stat constituite prin decizia primăriei;

17.    Răspunde de arhivarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în baza legislației în vigoare, acestea având regim special.

16.2. SERVICIUL CADASTRUpționează și gestionează documentațiile necesare,, pbțin^rii?<\ nscrierii în carteâfuhciară pentru imobilele aflate în ^rep^tătea1

Municipiului București executate în baza contractelor de prestări servicii privind identificarea, măsurarea și înscrierea în cartea funciară;

2.    Participă la recepția documentațiilor topografice întocmite de societățile comerciale cu capital de stat conform legislației în vigoare privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat și semnează procesul -verbal de recepție;

3.    Verifică procesele-verbale de vecinătate încheiate prin grija societății

comerciale cu capital de stat în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate conform legislației în vigoare;    j ~


4.    Ține evidența încheierii de carte funciară pentru .irpgbilele^ prietate a Municipiului București;

5.    întocmește împreună cu Serviciul Evidență Pa'frîmoniJ cu situație juridică incertă și asigură înscrierea în cartea fun/ clarificare sunt proprietatea Municipiului București;

6.    Participă la întocmirea și actualizarea inventarelor domeniului public și privat al Municipiului București;

7.    Colaborează la întocmirea documentațiilor tehnice per ale Consiliului General privind domeniul public și privat al nquntdfpiului (scî terenuri, donații, concesiuni, vânzări, închirieri, asocieri, transmiteri, etc.);

8.    Formulează observații cu caracter tehnic asupra rapoartelor de expertiză tehnică la solicitarea instanțelor de judecată/Direcției Juridic în funcție de datele grafice sau alfa numerice deținute;

9.    Participă la expertizele tehnice dispuse de instanțele de judecată pentru litigiile având ca obiect construcții și terenuri;

10.    Colaborează cu Direcția Juridic în ceea ce privește imobilele ce fac obiectul unor litigii cu Municipiul București formulând observații cu caracter tehnic asupra rapoartelor de expertiză tehnică judiciară;

11.    întocmește la solicitarea Direcției Juridic note de reconstituire și istoric de adresă administrativă în dosarele constituie în baza Legii nr. 10/2001, pe baza materialelor grafice și a înscrisurilor deținute; notele de reconstituire sunt întocmite pentru Comisia de restituire numită la nivelul instițuiei, iar copiile acestora, se vor pune la dispoziția persoanelor interesate și care au calitate, numai de către Direcția Juridic, cea care gestionează aceste dosare;

12.    Participă la constituirea bazei de date urbane prin introducerea în sistemul M2N/Geomidia în GIS-ul existent a contului imobilelor ce primesc noi numere administrative și documnetațiilor cadastrale pentru imobilele proprietatea Municipiului București;

13.    Asigură comercializarea către persoane fizice/juridice de copii de pe planurile topografice de bază la scara 1:2000 și la scara 1:500 precum și de pe planurile cuprinzând rețelele edilitare și a fiselor tehnice, aflate în evidențele serviciului;

-14.0rganizează—nomenclatura stradală în Munîcîpîul București, această-

reprezentând evidența primară unitară care servește la atribuirea adresei poștale a fiecărui imobil, teren și/sau clădire;

15.    întocmește „Nomenclatorul străzilor din Municipiul București”, conform evidențelor deținute, și documentația pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea acestuia de către Consiliul General al Municipiului București;

16.    Actualizează și gestionează „Nomenclatorul străzilor Municipiului București”, în vederea identificării oricărei străzi după istoricul acesteia;

1Z^wn^^^documentația pentru proiectele de hotărâri pentru atribuiri sau schimbări    străzi, parcuri, piețe, etc.;


îrere, istoric privind evoluția denumirii străzii, a modtfibpfiWîbȘȚ ;ipiul BucyrdștTctonfrom evidențelor deținute;


ut

19.    Eliberează la cerere, în baza documentelor de proprietate anexate și a identificărilor, istoric cu privire la evoluția în timp a adreselor administrative conform evidențelor deținute;

20.    Atribuie la cerere, numere poștale pentru imobilele de pe raza Municipiului București conform regulamentului aprobat de Consiliul General al Municipiului București, pe baza actelor de propriete și a documentațiilor cadastrale și le transpune pe planurile de situație scara 1:2000 și în sistemul M2N/Geomidia în GIS-ul existent;

21.    Ține evidența numerelor poștale pentru fiecare imobil precum și eventualele modificări ale acestora conform documentelor de arhivă existente în cadrul serviciului;

22.    Confirmă adresa, conform evidențelor deținute, la cererea solicitanților;

23.    întocmește, împreună cu Serviciul Evidență Patrimoniu, referate către Comisia Specială de Inventariere privind propuneri de introducere în domeniul public al Municipiului București, a străzilor nou create prin documentații de urbanism aprobate conform legii și care urmează a fi introduse în "Nomenclatorul străzilor Municipiului București”;

24.    Furnizează serviciilor din cadrul direcției informații din domeniul de activitate;

25.    Răspunde solicitărilor repartizate serviciului conform competențelor și evidențelor deținute.


16.3. SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTIN,

Art. 131 Atribuții

1. Asigură formarea dosarelor pentru:

a)    solicitările primite spre rezolvare referitoare la atribL pentru persoanele cu situații sociale deosebite;

b)    solicitările primite spre rezolvare referitoare la atribuirea de locuințe de necesitate pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare cât și persoanelor ale căror imobile au fost distruse în urma unor catastrofe;

c)    solicitările primite spre rezolvare pentru persoanele expropriate pentru cauza de utilitate publică;

d)    solicitările primite spre rezolvare pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din zona pilot A a centrului istoric;

e)    solicitările primite spre rezolvare referitoare la solicitanții de spații cu altă destinație, beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din decembrie 1989 ;

f)    solicitările primite spre rezolvare referitoare la solicitanții de spații cu altă destinație, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004;

g)    alte solicitări din domeniul său de activitate.

2. Asigu răsecretariate le pentru:

a)    comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București;

b)    comisia de analiză a dosarelor solicitanților de locuințe sociale și de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiari ai Legii nr. 341/2004;

c)    comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare;


îisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație, alții pilarfRl3^nr. 341/2004;

repartizare a locuințelor persoanelor expropriate pentru-cauza

repartizare ajocuințelor pentru persoanele evacuațe^șag^fl^te/; )na pilot A sruentrului Istoric;    / yfeRegulament de Organizare și Funcționare

g)    comisia pentru demararea procedurilor pentru identificarea de locuințe de pe piața liberă în vederea închirierii de către Municipiul București pentru cazurile sociale, cele de urgență și cele din Centrul Istoric;

h)    alte comisii din domeniul său de activitate;

3.    Asigură evidența dosarelor pentru comisii și verifică respectarea cadrului legal de întocmire al acestora;

4.    Verfică prin deplasarea în teren, dacă situațiile declarate de solicitiant în cerere, în documentele prezentate sau comisiilor de atribuire, corespund cu situația de fapt din teren;

5.    Face verificări în teren ori de câte ori situația o impune în domeniul de activitate;

6.    Asigură corespondența cu beneficiarii;

7.    Asigură consilierea/îndrumarea cetățenilor în vederea completării dosarelor și a depunerii documentelor necesare în cadrul dosarelor;

8.    Solicită organismelor abilitate ale statului, clarificări pentru elucidarea eventualelor neconcordanțe găsite la evaluarea din teren;

9.    Verifică, centralizează și gestionează cererile care au ca obiect atribuirea de


locuințe.

10.    întocmește și verifică dosarele de atribuire de locuințe și le actualizează anual.

11.    Asigură corespondența cu solicitanții în sensul completării/reactualizării dosarelor cu actele solicitate de către membrii comisiilor menționate anterior;

12.    Asigură întocmirea și emiterea către terțe persoane a documentelor generate de solicitările acestora;

13.    Solicită/participă la întocmirea de anchete sociale ale structurilor de specialitate cu atribuții în domeniu;

14.    Analizează cererile privind extinderile de spațiu locativ și face propuneri comisiei privind modul de soluționare;

15.    Inițiază și participă la elaborarea proiectelor de hotărâri specifice, pe care le supune aprobării Consiliului General al Municipiului București și le pune în aplicare conform atribuțiilor;

16.    întocmește documentația necesară emiterii actelor de repartizare inclusiv a notelor de atribuire și/sau dispoziții;

17.    Primește solicitările privind includerea în spațiu și le prezintă comisiei în vederea analizării și luării unei decizii;

18.    Asigură corespondența comisiilor și întocmește documentele emise de aceasta.

19.    Asigură evidența și gestionarea bazelor de date cu lucrările repartizate;

20.    Asigură evidența și centralizarea datelor, la nivelul Municipiului București, comunicate de către entitățile responsabile (primăriile de sector și alte autorități cu atribuții în acest sens), a situației cererilor de locuințe sociale din fondul locativ, respectiv cele libere cât și numărul cererilor înregistrate;

21.    Arhivează dosarele constituite în vederea atribuirii de-.locuințe/^

“destinație;    i ;    7“

22.    Răspunde de arhiva creată;    p . .

23.    Informează compartimentele abilitate din.oadrulP.rirnărigi în cazul sesizării unor nereguli;


24.    Asigură corespondența în toate situațiile avand ca obi«

16.4. SERVICIUL CONCESIONARI

Art. 132 Atribuții

kietht îniiW


^procedurile specifice, întocmește documentațiile și asigură ^cadrul îi&țefipZdeA' predațire, inițiere, evaluare,.negociere, încredințare directă, a^it^'re'W le promovate privind ^concesionarea de terenuri/p^flațe?' în tă a Municipiului Bupy^ști sau vânzarea de terenuri 'ăp^iijâW-cadrului legișlatiyjîn vigos^dfi


A,nerfflkai Municmilui lor specific^Țn^dbâ ce aflate în domeniul public în vigoare; oziții de Primar General cu


2.    întocmește, elaborează și supune aprobării București proiecte de hotărâri privind stabilirea regfemen privește organizarea procedurilor de concesionare a teren, sau privat al Municipiului București, în concordanță cu pre

3.    Elaborează și propune spre avizare proiecte referire la obiectul de activitate al Serviciului Concesionăm

4.    Solicită și urmărește întocmirea studiilor de oportunitate pentru concesionarea terenurilor aflate în domeniul public al Municipiului București;

5.    Coordonează și participă în numele Municipiului București la licitațiile publice organizate în vederea concesionării terenurilor proprietate privată/publică a Municipiului București;

6.    întocmește documentația/caietul de sarcini pentru procedurile de concesionare în conformitate cu prevederile hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, privind aprobarea metodologiei de evaluare a terenurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București și a documentației cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare;

7.    Stabilește și supune aprobării Consiliului General al Municipiului București nivelul redevenței minime în baza hotărârilor de consiliu aprobate și a prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, durata de concesionare a terenurilor aflate în proprietatea publică ori privată a Municipiului București, precum și unele condiții de exploatare a concesiunii;

8.    Ține evidenta terenurilor solicitate în vederea concesionării și întreprinde demersurile necesare către Serviciul Cadastru- și Serviciul Evidență Patrimoniu pentru clarificarea situației juridice și a contractelor de concesiune existente;

9.    Asigură încheierea contractelor de concesiune a terenurilor aflate în proprietatea publică ori privată a Municipiului București în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a hotărârilor de consiliu aprobate, inclusiv pentru concesionarea terenurilor aferente spațiilor comerciale ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

10.    Se ocupă de predarea terenurilor concesionate către titularii contractelor de concesiune și întocmește procesui-verbal la începerea lucrărilor așa cum este prevăzut în contractele de concesiune;

11.    Asigură secretariatul comisiilor instituite prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, având ca scop organizarea licitațiilor publice în vederea concesionării terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului București;

12.    Face propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează procedurile privindconcesionareaterenurilor aflate în proprietatea "publică" ori privată a Municipiului București în vederea armonizării acestora cu legislația în vigoare;

13.    Elaborează procedurile specifice, întocmește documentațiile și asigură încheierea contractelor de vânzare-cumpărare pentru terenurile aflate în proprietatea privată a Municipiului București în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a hotărârilor de consiliu aprobate;

14.    Elaborează procedurile specifice, întocmește documentațiile și asigură încheierea contractelor de concesiune ce au ca obiect spațiile medicalejiflate îțf propriet^șa=Mu^cipiului București în temeiul H.G.R. nr. 884/2004;

ncheierea contractelor de închiriere pentru spatiile situate în imobilele dicala, care nu fac obiectul H.G.R. nr. 884/2004 în conformitate cu goare și a hptărșrilor de consiliu aprobate;

-fh--'—Vâ
16.    Asigură organizarea procedurilor de vânzare a spatiilor situate în imobile ce au destinație medicală în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

17.    Asigură încheierea contractelor de concesiune prin care se reglementează raportul juridic dintre proprietarii apartamentelor situate în blocurile finalizate în temeiul H.G.R. nr. 441/1991 cu privire la cota de teren aferentă acestora și Municipiul București.

18. Furnizează serviciilor din cadrul direcției, informații din domeniactivitate.


Art. 133 Atribuții


16.5.BIROUl|. EXPROPRIERI 1

1.    Coordonează procedura de expropriere pentru lucrările/ae uțjlifate puBlîca ale Primăriei Municipiului București conform legislației în vigoare;

2.    Primește de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, proiectul aprobat al lucrării de utilitate publică de interes local pentru a cărui realizare este necesar a se efectua exproprieri; proiectul trebuie să conțină după caz, studiu de oportunitate, studiu de trafic, studiu de fezabilitate, documentație de urbanism aprobată, inclusiv culoarul de expropriere, calculul suprafețelor pentru fiecare imobil expropriat, cercetarea prealabilă, identificarea proprietarilor atât ca nume cât și ca adresă și sumele repartizate fiecărei suprafețe în cauză, etc.;

3.    Colaborează cu compartimentul de specialitate coordonator al proiectului pentru realizarea acestuia;

4.    După aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București înaintează Direcției Generale Economice, solicitare pentru deschiderea contului pe numele expropriatorului și consemnarea sumelor aprobate în vederea efectuări exproprierilor conform prevederilor legale în vigoare.

5.    Notifică proprietarii imobilelor afectate de coridorul de expropriere în termenele prevăzute de legislația în vigoare

6.    Asigură afișarea listei imobilelor afectate de culoarul de expropriere și aprobată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

7.    întocmește proiecte de dispoziții de Primar General din domeniul său de activitate;

8.    Asigură secretariatul comisiei de verificare a.^fpptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor.

9.    Ține evidența bunurilor imobile intrate în proprietatea Municipiului București prin

exproprieri și transmite această evidență și către Serviciul Evidență Patrimoniu pentru------

includerea în invetar

10.    Asigură secretaritul Comisiei de cercetare prealabila în vederea declarării utilitatii publice a unor lucrări de interes local conform prevederilor Legii nr. 33/1994, republicatăși actualizată

11.    întocmește proiectul de hotărâre și documenția aferentă pentru desemnarea reprezențanților Consiliului General al Municipiului București în comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes local;

12.    întocmește adrese de răspuns la solicitările primite și comunică informații cu

SECȚIUNEA 17

DIRECȚIA DE MEDIU

Art. 134 Obiect de activitate

1.    Stabililește acțiunile și măsurile care să asigure cetățenilor din Municipiul București un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică și socială a orașului, prin îndeplinirea următoarelor obiective:

a)    Conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

b)    Protecția sănătății umane;

c)    Utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;

d)    Promovarea de măsuri la nivel local în vederea tratării problemelor regionale de mediu.

2.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului Bucureș


17.1. SERVICIUL MONITORIZAREACALITĂȚII

Art. 135 Atribuții


1.    Monitorizează și raportează stadiul implementării acți de calitate a aerului în Municipiul București;

2.    Asigură secretariatul Comisiei Tehnice pentru Pl^fiuKhtegrat de calitate a aerului în Municipiul București în vederea urmăririi realizării măsurilor, întocmirii și transmiterii rapoartelor periodice către autoritatea pentru protecția mediului și revizuirii după caz a Planului integrat de calitate a aerului;

3.    Efectuează campanii de măsurări indicative ale calității aerului cu autolaboratorul din dotare, în vederea evaluării concentrațiilor de poluanți atmosferici în zone ale Municipiului București (artere intens circulate, zone de expunere a populației sensibile, etc.) și colaborează cu autorități în domeniul protecției calității aerului;

4.    Sesizează, după caz, instituțiile/autoritățile abilitate de lege să aplice măsuri de protecția mediului în urma determinării periodice a calității aerului și a nivelului de zgomot cu echipamentele din dotare;

5.    Asigură realizarea periodică a hărților strategice de zgomot pentru Municipiul București, transmiterea acestora spre avizare autorității teritoriale de mediu și ulterior spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București;

6.    Realizează periodic Planul de acțiune pentru diminuarea zgomotului în Municipiul București și transmiterea acestuia spre avizare autorității teritoriale de mediu, ulterior spre aprobare Consiliului General al Municipiului București și urmărește realizarea acțiunilor stabilite prin Planul de acțiune pentru diminuarea zgomotului;

7.    Asigură funcționarea și dezvoltarea sistemului de monitorizare a zgomotului

urban;

8.    Efectuează campanii de măsurări sonometrice în zone expuse la nivel ridicat de zgomot, spații de locuit, zone de agrement și verifică impactul implementării unor măsuri din Planul de acțiune pentru diminuarea zgomotului sau al unor programe/proiecte de investiții în derulare;

9.    Monitorizează și evaluează nivelul de zgomot produs de surse acustice cu impact fopi^șt^a^icipă împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală și Qgntrol â"-Municipwii Bucurâșthja soluționarea sesizărilor privind disconfortul fonic;

/w. Participă lat realizarea bazei de date urbane cu informațiile privind zgQm^ urbai^zon^^^opulaw expusă;

fl 111    efectuarea verincăribr^metrologice anuale ale echipamerițelorr(e

apara.turirdffl^ffli^6^iății mediului din^ftBtare, aflată în stare de funcționai-"'    (

12.    Monitorizează desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului și de interes turistic;

13.    Elaborează propuneri și participă la acțiuni tematice specifice activității Direcției de Mediu pentru îndeplinirea măsurilor ce revin Primăriei Municipiului București cuprinse în Planul local de acțiune pentru mediu, Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul București și Planul de menținere a calității aerului în Municipiul București și Planul de acțiune pentru diminuarea zgomotului în Municipiul București;

14.    Asigură la solicitarea Direcției Urbanism, furnizarea informațiilor necesare pentru planurile de urbanism și amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor și mijloacelor de transport, a rețelelor de canalizare, a stațiilor de epurare, a depozitelor de deșeuri menajere, stradale și industriale și a altor obiective și activități, din punct de vedere al protecției mediului, pentru a nu prejudicia ambientul, calitatea aerului, nivelul de zgomot, spațiile de odihnă, tratament și recreere, starea de confort a populației;

15.    Monitorizează și raportează stadiul implementării acțiunilor din Planul local de acțiune pentru mediu aflate în responsabilitatea Primăriei Municipiului București;

16.    Participă cu informații specifice domeniului de activitate la adoptarea măsurilor inițiate de Direcția Generală Servicii Publice, în domeniul gestiunii integrate a deșeurilor;

17.    Elaborează propuneri de optimizare și dezvoltare a bazei tehnice necesare pentru suprevegherea și controlul calității aerului și nivelului de zgomot;

18.    Urmărește derularea din punct de vedere tehnic, a proiectelor/studiilor finanțate din bugetul local și/sau surse extrabugetare, în domeniul calității mediului;

19.    Colaborează cu institute de cercetare-proiectare și de învățământ superior, organizații guvemamentale/neguvernamentale de profil, alți reprezentanți ai societății civile în domeniul protecției mediului;

20.    Informează publicul cu privire la calitatea aerului, nivelului zgomotului urban și sursele de poluare;

21.    Monitorizează și propune măsuri de îmbunătățire a microclimatului urban prin amenajarea și întreținerea izvoarelor și luciilor de apă de pe teritoriul Municipiului București și din zonele limitrofe acestora, de înfrumusețare și protecție a peisajului.

22.    întocmește și înaintează rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri către Consiliul General al Municipiului București și dispoziții către Primarul General al Municipiului București în vederea aprobării strategiilor, proiectelor, regulamentelor, studiilor, etc., specifice domeniului de activitate al serviciului;

23.    Elaborează răspunsuri la petițiile cetățenilor și a organizațiilor legal constituite cu privire la subiecte ce fac obiectul atribuțiilor serviciului;

24l Identifică și propune cheltuielile bugetare și achizițiile publice necesare realizării atribuțiilor serviciului, pentru care întocmește documentele specifice privind bugetul, programul anual al achizițiilor publice, note estimative, referate, caiete de sarcini, documente financiare, etc. conform prevederilor legale;    ”

25. Pregătește și arhivează documentele din evidența serviciului în vederea predării


acestora la compartimentul de specialitate, pentru care de predare - primire către compartimentul de specialitate București.

17.2.SERVICIUL AVIZE Șl Ane


y

„âe Gțrganizâi&și Funcționare

-t£ r£

- *?>

V. -i


întreținere și juștilor ocrotiți


2.    Emite avize de "tdâTefăre ''(IUcră« regenerare), defrișare pentru arborii/arbuștii nominahi/aîi în lisf^arborii de pe raza Municipiului București după obținerea

3.    Emite avize/acorduri de specialitate sollcitate/prin certificatele de urbanism în vederea execuției unor lucrări de infrastructură (rețete>£nnico-edilitare și stradale);

4.    Emite adrese privind inventarierea marenalului dendrologic afectat de lucrările de construire prevăzute în documentațiile de urbanism (PUD/PUZ) în vederea obținerii acordurilor/autorizațiilor de mediu emise de Agenția pentru Protecția Mediului București;

5.    Emite acordul/avizul de specialitate privind amplasarea unor obiective, în limita stabilită prin legislația în vigoare, pe spațiile verzi din intravilanul localităților, înregistrate în P.U.G. - ul Municipiului București;

6.    Elaborează regulamentul privind declararea arborilor și arbuștilor ocrotiți, stabilind criteriile de încadrare, condițiile de întreținere și monitorizare a integrității și stării generale a acestora. întocmește documentația pentru declararea/declasarea arborilor/arbuștilor ocrotiți și solicită avizul Academiei Române;

7.    Propune eliminarea/înlocuirea exemplarelor degradate de arbori și a celor care fac parte din specii neadecvate în cazul vegetației aferente spațiului public urban;

8.    Inițiază elaborarea de studii de specialitate privind specii dendro-floricole recomandate/restricționate spre utilizare în amenajarea/dezvoltarea spațiului urban bucureștean, studii de specialitate privind amplasare/înființarea unui spațiu verde (studii privind tipul de sol/ adâncime apă freatică/ perioadă de însorire/ condiții pedo-climatice punctuale/ zonale/ rezistență boli și dăunători, etc);

9.    Participă la programe privind amenajarea-reamenajarea, întreținerea tuturor categoriilor de spații verzi și a vegetației din perimetrul acestora, în vederea asigurării dezvoltării durabile a spațiilor verzi, în colaborare cu instituțiile și serviciile publice de interes local relevante;

10.    Colaborează cu administratorii spațiilor verzi publice din Municipiul București în vederea încheierii protocoalelor de executare a plantărilor în compensare, refacere și întreținere a spațiilor verzi cu beneficiarii avizelor de specialitate;

11.    Colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București (Direcția Patrimoniu, Direcția Juridic, Direcția Urbanism, etc.), cu administratorii spațiilor verzi publice din Municipiul București privind inițierea proiectelor de extindere a spațiilor publice de tipul parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi de protecție, aliniamentelor stradale plantate, etc., din punct de vedere al datelor tehnologice de specialitate (horticultura, peisagistică);

12.    Participă la ședințele Comisiei de Analiză Tehnică și a Comitetul Special Constituit din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului București, în vederea emiterii acordului/ autorizațiilor de mediu pentru documentațiile depuse spre analiză în domeniul specific de activitate;

13.    Asigură participarea la grupurile de lucru organizate conform procedurii de avizare a P.U.Z.-urilor, prevăzute de legislația în vigoare, pentru emiterea actelor de reglementare în domeniul specific de activitate;

14.    Participă la grupul de lucru pentru implementarea acțiunilor prevăzute în Planul local de acțiune pentru mediu;

15.    întocmește studii și propuneri pentru îmbunătățirea activității de întreținere a parcurilor și spațiilor verzi;

16.    Inventariază și evaluează vizual starea fiziologică a arborilor de pe aliniamentele stradale, de pe spațiile verzi și alte categorii de terenuri situate în zone rezidențt^eT^Tejenuri aparținând domeniului public și privat;

iepWireste măsurile stabilite prin Planul integrat de calitate a aerului în M^rtfcipÎHtrfbuciteșjmprobat prin hotărâre a Consiliului General al MunicipiuluiT^urești -A privind spatiilervețzi;

prdbl$$ț|M
19.    întocmește și înaintează rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri către Consiliul General al Municipiului București și dispoziții către Primarul General al Municipiului București în vederea aprobării strategiilor, proiectelor, regulamentelor, studiilor, etc., specifice domeniului de activitate al serviciului;

20.    Identifică și propune cheltuielile bugetare și achizițiile publice necesare realizării atribuțiilor serviciului, pentru care întocmește documentele specifice privind bugetul, programul anual al achizițiilor publice, note estimative, referate, caiete de sarcini, documente financiare, etc. conform prevederilor legale;

21.    Elaborează răspunsuri la petițiile cetățenilor și a organizațiilor legal constituite cu privire la subiecte ce fac obiectul atribuțiilor serviciului;

22.    Pregătește și arhivează documentele din evidența serviciului în vederea predării acestora la compartimentul de specialitate, pentru care întocmește opis și procese-verbale de predare - primire către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.


17.3.SERVICIUL MQNITORIZARESPAȚI

Art. 137 Atribuții

1.    Verifică îndeplinirea obligațiilor impuse prin avizefe' Ue specialifăf^em^^cle către Serviciul Avize și Acorduri privind plantările în compensate- de arbori, arbuști și amenajare de spații verzi, de către beneficiarii avizelor (^specialitate (autoritățile administrației publice locale din Municipiul București, ingțitdfiile subordonate acestora, persoanele juridice și persoanele fizice, etc.) conform prevederilor legale și înaintează neconformitățile constatate către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului-București în vederea aplicării măsurilor legale;

2.    Centralizează datele rezultate în urma verificărilor efectuate privind plantările în compensare de arbori, arbuști și amenajare de spații verzi;

3.    Verifică pe teren sesizările și reclamațiile privind degradarea/diminuarea spațiilor verzi, nerespectarea prevederilor avizelor de specialitate (intervenții de formare, întreținere, regenerare arbori și arbuști; transplantare arbori și arbuști; amenajare spații verzi) emise de Serviciul Avize și Acorduri și înaintează neconformitățile constatate către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București în vederea aplicării măsurilor legale;

4.    Participă la verificări în teritoriu, pe domeniul său de activitate, împreună cu personal din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

5.    Solicită administratorilor spațiilor verzi publice din Municipiul București planificările de executare a intervențiilor prevăzute în avizele de specialitate emise de către Serviciul Avize și Acorduri și urmărește în teren conformitatea executării acestora;

6.    Urmărește starea spațiilor verzi după executarea lucrărilor edilitar-gospodărești prevăzute în avizele de specialitate emise de către Serviciul Avize și Acorduri;

7.    Ține evidența arborilor/arbuștilor ocrotiți în baza documentației de declarare a arborilor ocrotiți și a avizelor de specialitate emise de către Serviciul Avize și Acorduri;

8.    Ține evidența avizelor de specialitate și a altor documente cu efect asupra spațiilor verzi emise de către Serviciul Avize și Acorduri, în baza cărora se efectuează verificările pe teren;

9.    Actualizează registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului București, conform prevederilor legislației în vigoare;

10. Menține colaborarea cu autoritățile publice locale și instituțiile publice cu atribuții in aarniriî^trafgă^pațiilor verzi din domeniul public al Municipiului Bucureșți.rprivind <-' local al spațiiloFverzi din intravilanul Municipiului Bucur^tî^^^\4/?-Ț în regîstrurlocal al spațiilor verzi din intravilanul^unicip^O?


Bi    vederi Io r |egisl^0Hn vigoare^^^^^^^

12.    Elaborează Strategia spațiilor verzi a Municipiului București în colaborare cu administratorii spațiilor verzi publice din Municipiul București, propune adoptarea și urmărește implementarea acțiunilor/măsurilor stabilite prin aceasta;

13.    Participă la grupul de lucru pentru implementarea acțiunilor prevăzute în Planul local de acțiune pentru mediu;

14.    întocmește și înaintează rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri către Consiliul General al Municipiului București și dispoziții către Primarul General al Municipiului București în vederea aprobării strategiilor, proiectelor, regulamentelor, studiilor, etc., specifice domeniului de activitate al serviciului;

15.    Identifică și propune cheltuielile bugetare și achizițiile publice necesare realizării atribuțiilor serviciului, pentru care întocmește documentele specifice privind bugetul, programul anual al achizițiilor publice, note estimative, referate, caiete de sarcini, documente financiare, etc. conform prevederilor legale;

16.    Elaborează răspunsuri la petițiile cetățenilor și a organizațiilor legal constituite cu privire la subiecte ce fac obiectul atribuțiilor serviciului;

17.    Colaborează cu institute de cercetare-proiectare și de învățământ superior, organizații guvernamentale/neguvernamentale de profil, alți reprezentanți ai societății civile în domeniul protecției spațiilor verzi;

18.    Pregătește și arhivează documentele din evidența serviciului în vederea predării acestora la compartimentul de specialitate, pentru care întocmește opis și procese-verbale de predare - primire către compartimentul de specialitate din cadrul primăriei Municipiului București.


Art. 138 Atribuții

1.    Inițiază Ștrategia privind schimbările &liPhaticM/șli'JVblanul de acțiuni pentru adaptarea și combaterea efectelor schimbărira^lipia|^; /coqfoțm Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2013^^(520/ demarează și monitorizează activitățile de implementare a acțiunilor și a activităților stabile în Planul de acțiune;

2.    Inițiază și promovează acțiuni/campanii de /conștientizare în cadrul societății civile privind adaptarea și combaterea efectelor schimbărilor climatice;

3.    Colaborează cu instituții de profil privind schimbul de informații referitoare la calitatea factorilor de mediu și efectele schimbărilor climatice;

4.    Organizează campanii, seminarii, dezbateri pentru diseminarea informațiilor privind problematica de mediu;

5.    Promovează concepte de dezvoltare durabilă: mobilitate urbană, transport durabil, mijloace de transport alternative, non-poluant;

6.    Derulează programe și proiecte în parteneriat cu ONG-uri din domeniu, instituții publice pentru conștientizarea cetățenilor cu privire la importanța problematicii de mediu;

-7. Elaborează programe educaționale în domeniul ecologiei și asigură

implementarea acestora în grădinițe, școli, (pe cicluri de învățământ) și licee din Municipiul București;

8.    Organizează și susține la sediul instituțiilor de învățământ lecții și acțiuni educative-interactive pe teme de protecția mediului;

9.    Coordonează și organizează evenimente conform calendarului ecologic, activități practice de plantare și salubrizare, cât și concursuri cu caracter ecologic în parteneriat cujnștituții publice și ONG-uri din domeniu;


și promovează materiale cu conținut informativ, educativ, care au tățenilor asupra stării calității mediului;

u instituții ouhlice, instituții de învățământ superioi^d'fgâmzățij. l------'-/je profil și cu --------x

reprezentanți ai societații,cjvilepe


Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare

12.    Participă la grupul de lucru pentru implementarea acțiunilor prevăzute în Planul local de acțiune pentru mediu;

13.    întocmește și înaintează rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri către Consiliul General al Municipiului București și dispoziții către Primarul General al Municipiului București în vederea aprobării strategiilor, proiectelor, regulamentelor, studiilor, etc., specifice domeniului de activitate al serviciului;

14.    Identifică și propune cheltuielile bugetare și achizițiile publice necesare realizării atribuțiilor serviciului, pentru care întocmește documentele specifice privind bugetul, programul anual al achizițiilor publice, note estimative, referate, caiete de sarcini, documente financiare, etc. conform prevederilor legale;

15.    Elaborează răspunsuri la petițiile cetățenilor și a organizațiilor legal constituite cu privire la subiecte ce fac obiectul atribuțiilor serviciului;

16.    Pregătește și arhivează documentele din evidența serviciului în vederea predării acestora la compartimentul de specialitate, pentru care întocmește opis și procese verbale de predare - primire către compartimentul de specialitate dincadriil Primăriei Municipiului București care definitivează legarea documentelor.


SECȚIUNEA 18

DIRECȚIA JURIDIC

Art. 139 Obiect de activitate

1.    Reprezintă interesele Municipiului București și ale'-'PrimariW Gârîdrațf instanțele judecătorești și jurisdicționale;

2.    Avizează și participă la elaborarea proiectelor de acte administrative ce urmează a fi adoptate de Consiliul General al Municipiului București, în conformitate cu actele normative în vigoare;

3.    Gestionează activitatea de soluționare a dosarelor constituite în baza Legii nr. 10/2001, privind imobilele preluate abuziv de către stat;

4.    Are în evidență dosarele constituite în baza Legii nr.112/1995 eliberează copii la cererea persoanelor interesate și răspunde la petițiile care au ca obiect aplicarea acestui act normativ;

5.    Pune în aplicare hotărârile judecătorești în colaborare cu compartimentele de specialitate;

6.    Avizează din punct de vedere juridic toate actele administrative emise de Primarul General;

7.    Soluționează solicitările care fac obiectul legilor proprietății.

8.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

18.1.SERVICIUL EVIDENȚĂ, ANALIZĂ, SOLUȚIONARE Șl GESTIUNE NOTIFICĂRI LEGEA NR. 10/2001

Art. 140 Atribuții

1. Primește, înregistrează în format electronic și ține evidența notificărilor


formulate în tern 2

acestornr. 10/2001;

rele administrative în baza notificărilor atribuind număr da ordine


trează în format electronic corespondența pu^t^vClfe'd%;


cestora^petrtiopafii precum și cu autoritățile și Ivarea^aceleia conform prevederilor legale și î~


-110-Primăria Municipiului București


4.    Poartă corespondență cu notificatorii sau Statului și diferite Instituții, în vederea completării prevăzute de Legea nr. 10/2001, precum și cu doveditoare;

5.    Redactează răspunsuri la petiții, memorii și cereri în materia restituirilor pe cale administrativă;

6.    Emite adrese cu privire la situația notificărilor înregistrate în temeiul Legii nr. 10/2001;

7.    Solicită informații cu privire la situația juridică și locativă de la direcția de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și de la instituțiile care administrează imobilele;

8.    Verifică și analizează documentele depuse în susținerea notificărilor;

9.    Participă și acordă consultanță juridică la audiențele solicitate de către persoanele interesate;

10.    Transmite/înaintează la solicitarea persoanelor îndreptățite și instituțiilor statului copia dosarelor administrative întocmite în temeiul Legii nr. 10/2001;

11.    Formulează un punct de vedere motivat asupra dosarelor administrative înaintate spre soluționare către comisia internă;

12.    Primește, înregistrează, analizează și redactează răspunsuri la contestațiile formulate împotriva dispozițiilor emise în temeiul Legii nr. 10/2001, conform prevederilor legale și în termenele stabilite;

13.    Emite adrese cu privire la situația notificărilor soluționate prin dispoziția Primarului General;

14.    Transmite/înaintează la solicitarea persoanelor îndreptățite și Instituțiilor Statului copia dosarelor administrative soluționate, întocmite în temeiul Legii nr. 10/2001;

15.    Participă și acordă consultanță juridică petenților cu privire la contestațiile depuse în cadrul audiențelor solicitate de către persoanele interesate;

16.    Formulează un punct de vedere motivat asupra contestației dispoziției Primarului General și înaintează spre reanalizare dosarul administrativ comisiei interne;

17.    Modifică/revocă, după caz,dispoziția Primarului General contestată;

18.    înregistrează și ține evidența în format electronic a dosarelor constituite în baza Legii nr.10/2001 și a mișcărilor acestora;

19.    Arhivează și gestionează dosarele administrative și alte documente din domeniul de activitate al serviciului;

20.    Aduce la cunoștință persoanelor îndreptățite dispozițiile Primarului General ce decurg din aplicarea Legii nr.10/2001;

21.    Eliberează persoanelor îndreptățite dispoziția Primarului General modificată și transmite copia acesteia direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și instituțiilor statului implicate în inventarierea imobilelor;

22.    Transmite copii ale dispozițiilor Primarului General, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și instituțiilor statului implicate în inventarierea imobilelor;

23.    Comunică dispoziția Primarului General cu soluția „respins” persoanelor îndreptățite prin poștă cu confirmare de primire;

24.    întocmește procesele-verbale de afișare ale dispozițiilor Primarului General cu soluția „respins” și le afișează însoțite de aceste dispoziții, la avizierul sediului Primăriei Municipiului București;

££ Autoritățile entele mentele


legislațiq

comuni

emiteri
25.    Pregătește și transmite documentația aferentă notificărilor soluționate prin dispoziția Primarului General cu soluția „acordare de măsuri reparatorii prin echivalent” emisă în teja^tOBgiLnr. 10/2001, către Instituția Prefectului Municipiului București potrivit efectuează operațiuni de multiplicare, opisare, at electronic a dosarelor soluțîor ănsmise Instituției Prefectului Â4țj


Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare

București potrivit legislației în vigoare și Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

18.2. BIROUL ANALIZĂ Șl SOLUȚIONARE PETIȚII LEGILE PROPRIETĂȚII Art. 141 Atribuții

1.    Primește, înregistrează în format electronic cererile depuse de petiționari, reprezentanții acestora, precum și adresele autorităților și instituțiilor statului și se ocupă de rezolvarea acestora în conformitate cu prevederile legale și înlăuntrul termenelor stabilite;

2.    întocmește și redactează note, referate și avize cu caracter juridic;

3.    Formulează răspunsuri la cererile și memoriile formulate în temeiul legilor proprietății, repartizate spre soluționare, cu excepția celor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001;

4.    Emite adrese cu privire la situația cererilor depuse în temeiul legilor proprietății, repartizate spre soluționare, cu excepția celor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001;

5.    Răspunde petiționarilor și diferitelor instituții ale statului cu privire la dosarele pe care le instrumentează în cadrul serviciului, cu excepția celor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001;

6.    Transmite/înaintează la solicitarea persoanelor îndreptățite și instituțiilor statului copia dosarelor pe care le instrumentează în cadrul serviciului și a celor întocmite în temeiul Legii nr. 112/1995, aflate în stare de conservare;

7.    Ține evidența hotărârilor emise în baza Legii nr.112/1995;

8.    Scanează dosarele constituite în temeiul Legii nr.112/1995 și constituie arhiva electronică;

9.    Asigură arhivarea cererilor și a documentelor pe care le instrumentează în cadrul biroului.


18.3. SERVICIUL INSTANȚE CIVII^E ȘI CONTENCIOS

Art. 142 Atribuții

1.    Asigură reprezentarea municipalității în fața organelor ji civile și în cele de contencios administrativ;

2.    Asigură reprezentarea municipalității în fața altor orgafiejuri<dicționale;

3.    Jine evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecăîorești;

4.    întocmește și redactează întâmpinări, răspunsuri la solicitările instanțelor și la interogatorii, când este cazul;

5.    întocmește și redacteazăacțiuni judecătorești;


Promoveaz|^ăile o rdinăreșEextraordlnare de atac, când este cazul;

7.    întocmește și redactează răspunsuri la petițiile și memoriile repartizate spre soluționare de către conducere;

8.    Depune diligențele prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care municipalitatea este parte;

9.    îndeplinește formalitățile de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios administrativcarestabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație;


executorii în vederea executării silite urmând transmiterea iuze Comerciale (pentru executările care intră în sfera fc|e);


îolicitarea direcțiilor de specialitate, informațiile privitor itru urmăripâsTcIe către acestea a contractelor, debitele


12.    Pune în aplicare hotărârile judecătorești în colaborare cu compartimentele de specialitate;

13.    Comunică, prin președintele de ședință, reprezentanților Consiliului General al Municipiului București toate informațiile referitoare la existența litigiilor în instanță unde Consiliul General al Municipiului București este parte, precum și consilierilor Consiliului General al Municipiului București, dacă aceștia sunt chemați în nume propriu în fața instanțelor judecătorești.


18.4. BIROUL CAUZE COMERCIALE


Art. 143 Atribuții


1.    Asigură reprezentarea municipalității în fața organelor judecătorești în cauze comerciale;

2.    Asigură reprezentarea municipalității în fața altor organe jurisdieționale;

3.    Ține evidența cauzelor comerciale aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

4.    la masuri pentru punerea în executare a titlurilor executorii prin intermediul Biroului Executorilor Judecătorești ce nu sunt de competenta altor direcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (care au în urmărire contracte, debite etc.);

5.    întocmește și redactează întâmpinări, răspunsuri la solicitările instanțelor și la interogatorii, când este cazul;

6.    întocmește și redactează acțiuni judecătorești;

7.    Promovează căile ordinare și extraordinare de atac, când este cazul;

8.    Redactează răspunsuri la petițiile și memoriile repartizate spre soluționare de către conducere;

9.    Depune diligențele prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care municipalitatea este parte;

10.    îndeplinește formalitățile de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele comerciale care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație;

11.    Transmite, la solicitarea direcțiilor de specialitate, informațiile privitoare la litigiile


din instanța necesare pentru urmărirea de către acestea a contractelor


Art. 144 Atribuții


L—1.    Analizează și propune spre avizare contract compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de

2.    întocmește și redactează răspunsuri la m conducere;

3.    Participă la diverse comisii colaborând cu toate compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București, în probleme de natură juridică contractuală;

4.    Formulează puncte de vedere privind aplicarea legislației în vigoare de către aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București, potrivit competențelor încredințate, precum și propuneri în sensul avizării, rezilierii, rezoluționării ori modificării contractelor încheiate între municipalitate și diverse persoane fizice sau juridice;

șpuții preliminare în vederea încheierii contractelor, încheie^    intenții;

pelelalte compartimente la elaborarea și redactan

de con
către

al Primarului General; și petițiile repartizate de7.    Propune spre avizare din punct de vedere al legalității, contractele și protocoalele ce se vor încheia de municipalitate;

8.    Formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale și încadrarea lor conform legislației;

9.    Formulează puncte de vedere cu privire la raporturi juridice obligaționale.


18.6. SERVICIUL LEGISLAȚIE


Art. 145 Atribuții


1.    întocmește și redactează și avizează dispozițiile emise de Primarul General în materia restituirii, în temeiul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile;

2.    întocmește și redactează răspunsuri la petițiile, memoriile și cererile în materia restituirii, în temeiul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile;

3.    Analizează și propune directorului executiv spre avizare pentru legalitate dispozițiile ce urmează a fi semnate de Primarul General;

4.    Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituției sau la cererea compartimentelor din structura aparatului propriu de specialitate al Primarului General și al instituțiilor și serviciilor de interes public ale municipalității;

5.    Exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea unor prevederi din proiectele de hotărâri pe care direcțiile/serviciile independente le propun spre adoptare Consiliului General al Municipiului București;

6.    Participă la elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative (legi, ordonanțe, hotărâri de Guvern, norme etc.) inițiate de către Consiliul General al Municipiului București;

7.    Avizează expunerile de motive pentru proiectele de hotărâre inițiate de Primarul


General;

8. Formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative prezentate de alte organe și care privesc Municipiul Bucureștii ~


SECȚIUNEA 19

DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR


Art. 146 Obiect de activitate1.    Asigură managementul resurselor umane pentru aparatul de specialitate al Primarului General și aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București;

2.    întocmește documentația necesară conform legii, pentru organizarea/reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului General, al serviciilor și instituțiilor publice de interes local ale Municipalității București, la propunerea conducătorilor acestora și cu aprobarea Primarului General sau la inițiativa Prjnjarului General;nează evidența și cariera funcționarilor publici și a personalului K râtul de specialitate al Primarului General și aparatul permanent de general al Municipiului București și asigură elaborarea act^^bu p'n$rș ciilor și instițuțiHpr publice de interes local, cu exc
4.    Pune în aplicare politica de salarizare pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului General și aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și pentru conducătorii serviciilor și instituțiilor publice de interes local.

5.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.


19.1 .SERVICIUL SALARIZARE Șl ORGANIZA


Art. 147 Atribuții1.    Asigură inițierea proiectelor de Dispoziții ale Prim^ruliți GâțferalV^e Hdtărâri ale Consiliului General al Municipiului București, privind elăboraCea, , modificarea, actualizarea organigramei, regulamentului de organizara/și funcționare,^Regulamentului intern și a statului de funcții al aparatului de specialitat^^Primarului General, în baza concluziilor analizei conducătorului instituției și/sau propunerilor primite de la compartimentele de specialitate;

2.    Stabilește salariile de bază pentru personalul nou angajat și asigură introducerea în aplicația de salarizare a tuturor dispozițiilor privind salarizarea sau modificarea raporturilor de serviciu/contractelor individuale de muncă ale salariaților aparatului de specialitate al Primarului General și ai aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București;

3.    Efectuează demersuri pentru acordarea sporurilor prevăzute de lege pentru personalul instituției, în baza documentelor justificative transmise de compartimentele de resort;


4.    Asigură întocmirea formalităților necesare privind stabilirea salariilor de bază și a modificărilor salariale, pentru salariații aparatului de specialitate al Primarului General și ai aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București;

5.    Gestionează dosarele profesionale ale funcționarilor publici și dosarele personale ale salariaților angajați cu contract individual de muncă, conform prevederilor legale;


6.    Asigură completarea la zi a schemei de încadrare prin operarea tuturor modificărilor conform dispozițiilor primite;

7.    Asigură relația cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în domeniul de activitate al serviciului, conform legii;

8.    Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, potrivit formatului stabilit de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici toate informațiile cuprinse în evidența funcțiilor publice și ă funcționarilor publici din cadrul acestuia, în termenele prevăzute de lege;

9.    Elaborează și urmărește planul anual de perfecționare profesională, conform

legii;


10. Asigură consultanță și asistență funcționarilor publici de conducere din cadrul instituției în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din subordine;^ _    ________________

1 ■LjafeețQește toată documentația și face demersurile necesare perfecționării persop^jwi ^inVes^rul aparatului de specialitate al Primarului General, aparatului onsiliului General al Municipiului București și consilierilor^pțțgj^lj; ă și asigură consultanță și asistență în aplicarea măsurildP privirid salariaților din cadrul instituției publice, întocmește ț^s^flabrin alizării măsurilor>plrinificate și întocmește raportul âifuâk funcțion^rilons^lici din cadrul instituției;    ** u


13.    Asigură întocmirea anuală a planului de ocupare a funcțiilor publice precum și revizuirea acestuia conform legii;

suplimentare efectuate de salariați în condițiile legii și introducerea acestora în aplicația


14.    Asigură întocmirea formalităților necesare privind plata/recuperarea orelor informatică;

15.    Asigură întocmirea formalităților necesare privind acordarea premiilor lunare și anuale conform prevederilor legale;

16.    Asigură întocmirea formalităților necesare în vederea transformării posturilor vacante;

17.    Gestionează fișele de post (evidență, arhivare, înregistrare, transmitere la salariați) pentru toți angajații aparatului de specialitate al Primarului General și ai aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București;

18.    Asigură întocmirea și transmiterea tuturor situațiilor statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale necesare serviciului;

19.    Organizează activitatea de practică a studenților, întocmește și eliberează adeverințe de practică, verifică îndeplinirea condițiilor pentru eliberarea acestora și ține evidența tuturor contractelor de practică încheiate de Primăria Municipiului București cu diverse instituții de învățământ;

20.    întocmește puncte de vedere de specialitate la solicitarea Direcției Juridic privind litigiile din domeniul de activitate.

21.    în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului București, transmite informațiile actualizate din domeniul de activitate al serviciului;

22.    Relaționează cu autorități și instituții publice ale administrației centrale sau locale în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, potrivit legii; _

23.    Soluționează petiții, sesizări și reclamatii care sunt de competenta serviciului. în condițiile legii.


19.2.SERVICIUL EVIDENȚĂ PERSQ

Art. 148 Atribuții


1. Pune în aplicare, procedura privind organizarea concurși


posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al


aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, conform prevederilor legale;

2.    Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante și întocmește documentele privind încadrarea în muncă a candidaților declarați

admiși, pe baza rapoartelor finale ale comisiilor de concurs/examen și în conformitate cu____

prevederile legale;

3.    Organizează desfășurarea concursurilor de promovare în clasă/studii superioare și în grad profesional;

4.    întocmește documentele pentru angajare/numire în funcția publică, angajare personal cu contract individual de muncă, modificarea și încetarea raportului de serviciu/ contractului individual de muncă, precum și documentele pentru acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii sau -legislația privind funcția publică pentru


personata^ift Sfatul de specialitate al Primarului General și aparatul permanent de lucro^CCopsiliului (Sperai al Municipiului București;


Șr 5/HnîpcmeșfOi gestionează dosarele profesionale ale funcționarilor publici și irele fefs^Mla ale salariaților angajați cu contract individual de - -Primăria Municipiului Bucureștii


ăreșțe recuperarea de\^șrvicîu/contractelor


6.    întocmește, eliberează și vizează legitimații lor la detașarea, delegarea, suspendarea și încetarea individuale de muncă ale salariaților cu instituția;

7.    Răspunde reclamațiilor, sesizărilor petenților și personalului instituției iar în situația în care se depășesc atribuțiile serviciului, se transmit spre rezolvare organismelor competente, conform legii;

8.    Eliberează, la cerere, salariaților proprii, adeverințe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind vechimea în specialitate, privind drepturile salariale pentru perioada lucrată în aparatul de specialitate al Primarului General în vederea reconstituirii carnetelor de muncă și adeverințe care atestă sporul de vechime în vederea pensionării, indemnizație creștere copil în vârstă de până la 2 ani, etc;

9.    Selecționează și predă la arhivă dosarele profesionale și dosarele personale, care au termen de păstrare permanent, conform Legii arhivelor;

10.    Calculează vechimea în muncă la încadrare și lunar emite proiectele de dispoziție privind salarizarea personalului căruia i s-a modificat vechimea în muncă și i s-a schimbat gradația;

11.    Asigură introducerea în aplicația informatică a datelor salariaților angajați prin concurs, transfer precum și a personalului detașat în instituție ;

12.    Asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaților, în baza cererilor acestora;

13.    întocmește documentele în vederea acordării de concedii cu/fără plată, de studii, conform prevederilor legale și ține evidența acestora;

14.    Transmite lunar direcției de specialitate datele referitoare la numărul angajaților pentru stabilirea obligațiilor angajatorului în legătură cu persoanele cu handicap;

15.    Solicită și centralizează; conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcționarilor publici/ rapoartele și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă;

16.    Verifică și avizează foile de prezență colectivă (pontajele) și le predă Direcției Financiar Contabilitate, Buget;

17.    întocmește proiectele de dispoziție ale Primarului General privind sancționarea personalului din aparatul de specialitate, pe baza raportului Comisiei de Disciplină și/sau a referatului șefilor ierarhici ai persoanelor respective, cu respectarea prevederilor legale;

18.    Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipată sau invaliditate, pentru personalul din aparatul de specialitate și aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București;

19.    Solicită personalului din aparatul de specialitate întocmirea și/sau actualizarea declarațiilor de avere, a declarațiilor de interese, le centralizează și le transmite ANI și asigură gestiunea acestor documente, conform legislației în vigoare;

20.    Asigură corespondența și colaborează cu organele îndreptățite de lege și transmite datele solicitate de către acestea;

2 t.-Asîgorăisonipletâreâ"fOfmulăfelbrsfatisticeprivind funcțiile publice și funcționarii publici;

22.    întocmește orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii și Statutul funcționarilor publici.

23.    înmânează și întocmește dovada de primire a citațiilor pentru personalul din

aparatul de specialitate al Primarului General și aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, chemate în fața organului de urmărire penplă sau <-instanța dejudecată, când solicitarea se face la sediul instituției;    Cxo—y

241<;<iScFhes^%puncte de vedere de specialitate la solicitarea Direcții Juridicr\\Primăria Municipiului București    Regulament de Organizare și Funcționare

19.3. SER VICIUL ORGANIZARE INSTITUȚII PUBLJ

Art. 149 Atribuții


1.    întocmește documentația privind_înființa7ea ''uhor“ se interes local al Municipiului București și le supune spre aprț;

Municipiului București;

2.    întocmește, pe baza propunerilor serviciilor/instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, documentația necesară organizării/reorganizării acestora, respectiv pentru aprobarea organigramei, numărului total de posturi, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a statelor de funcții pe care le înaintează spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

3.    Colaborează cu Direcția Cultură, învățământ, Turism pentru documentația elaborată în comun privind inițierea proiectelor de hotărâri ce au ca obiect aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare la instituțiile publice de cultură de interes local;

4.    Inițiază proiectul de dispoziție pentru aprobarea statului de funcții la instituțiile/ serviciile publice de interes local al Municipiului București, pe baza propunerilor acestora ;

5.    Elaborează și aplică regulamente, proceduri și metodologii de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducători ai serviciilor/instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, precum și de evaluare a acestora.

6.    întocmește împreună cu Direcția Cultură, învățământ, Turism anunțul public pentru concursul de proiecte de management la instituțiile publice de cultură de interes local al municipiului București și asigură aducerea la cunoștința publică a acestuia, conform regulamentului aplicabil;

7.    Elaborează și aplică regulamente, proceduri și metodologii de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual din cadrul serviciilor/instituțiilor publice de interes local al Municipiului București.

8.    întocmește proiecte de dispoziție de Primar General și documentația aferentă de numire/încadrare/reîncadrare în funcție, de stabilire a drepturilor salariale și de personal, pentru conducătorii serviciilor/instituțiilor publice de interes local al Municipiului București.

9.    întocmește proiectul contractului individual de muncă, contractului de management, după caz, încheiat între conducătorul serviciului public/instituției publice de interes local al Municipiului București și ordonatorul principal de credite, reprezentat de Primarul General, precum și proiectele actelor adiționale la aceste contracte, conform legislației în vigoare;

10.    Asigură înregistrarea și gestionarea contractelor de management, precum si____

actelor adiționale transmise de către Direcția Cultură, învățământ, Turism pentru conducătorii instituțiilor publice de cultură, în urma negocierii acestora, potrivit legislației specifice, precum și a contractelor de management ale conducătoriilor serviciilor publice

de interes local al Municipiului București (altele decât cele de cultură);

11.    îndeplinește procedurile legale pentru modificarea/suspendarea/ sancționarea/

încetarea raporturilor de muncă/de serviciu/ contractuale pentru conducătorii serviciilor/ < instituțiilor publice de interes local; ____

12.    întocmește proiectul de dispoziție a Primarului General și documentația

aferentă de^pymirMn funcție a managerului/managerului interimar și membrilor interimari ai comitetfjM dîreAf^Rja unitățile sanitare aflate în administrarea mqpjeipaUtății, pe baza propupgrrr ștructnrii^de^pecialitate, în condițiile legii;    et'§k\

îfeșlonale/de personal ale co^ucă^g^i^istituțiilor/

14.    Gestionează declarațiile de avere și de interese a serviciilor publice de interes local, conform legii;

15.    Efectuează demersuri privind întocmirea și conducătorilor serviciilor/ instituțiilor publice de interes condițiile legii;

16.    Gestionează fișele/rapoartele de evaluare ale conducătorilor serviciilor/ instituțiilor publice de interes local al Municipiului București (altele decât cele de cultură), în condițiile legii;

17.    Gestionează documentele ce decurg din procedura de desfășurare a evaluării conducătorilor instituțiilor publice de cultură de interes local al Municipiului București, transmise de comisia de evaluare a managementului, și întocmește proiectul de dispoziție a Primarului General privind aprobarea rezultatului evaluării managementului, în condițiile legii;

18.    întocmește documentația privind efectuarea și compensarea orelor suplimentare prestate de conducătorii serviciilor/instituțiilor publice de interes local, în condițiile legii;

19.    întocmește documentația necesară pentru acordarea de premii sau alte drepturi de natură salarială pentru conducătorii serviciilor/instituțiilor publice de interes local, în condițiile legii;

20.    Analizează solicitările privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/ temporar vacante prevăzute în statul de funcții al serviciilor/instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare,ori în funcție a personalului contractual din cadrul serviciilor/instituțiilor publice de interes local al Municipiului București și întocmește documentația necesară în vederea supunerii spre aprobarea ordonatorului principal de credite, conform legii;

21.    întocmește documentația necesară supunerii spre aprobare a transformării unor posturi, prevăzute în statul de funcții al serviciilor/instituțiilor publice de interes local, la solicitarea justificată a acestora, în condițiile legii;

22.    întocmește documentația necesară pentru aprobarea Planului anual de ocupare a funcțiilor publice și a Planul anual de perfecționare profesională pentru serviciile/instituțiile publice de interes local al Municipiului București care au această obligație, potrivit legii, la propunerea acestora;

23.    Asigură secretariatul comisiilor de concurs și de contestații la concursurile de de proiecte de management organizate pentru instituțiile publice de cultură de interes local al municipiului București, precum și secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de conducători ai serviciilor publice de interes local;

24.    Asigură secretariatul comisiilor de evaluare și de contestații constituite in vederea evaluării managementului la instituțiile publice de cultură de interes local al municipiului București;

25.    Relaționează cu autorități și instituții publice ale administrației centrale său locale în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, potrivit legii;

26.    Soluționează petiții, sesizări și reclamații care sunt de competența serviciului, în condițiile legii;

27.    întocmește documentația necesară privind prestarea muncii în folosul comunității la serviciile publice de interes local al Municipiului București;

28.    Gestionează schemele de încadrare ale serviciilor/instituțiilor publice de interes local al Municipiului București;

29.    Upslfgște ca propunerile de înființare/organizare/reorganizare ale instituțiibt^n/feiiî^^ublice de interes local să se încadreze în numărul de postunalocat < municuAățw;—-y\

{wQ. /fc^e^r^a *ațctualizăriUsite-ului Primăria Municipiului ^®d^ure^R;<§tfansrnite informațiile jtfețu|li^ate privind GwdubeFda serviciilor/instituțiilor putj|i€e^f^Ș^^local al MuniâiDiuluilfeucuresti; I i

~ . ,h.vF'.,<ps,r.c.


Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare

31. întocmește puncte de vedere de specialitate -la-solicitarea Direcției Juridic privind litigiile din domeniul de activitate.    < „ .,..


SECȚIUNEA 20 ------

DIRECȚIA AUDITUL Șl MANAGEMENTUL CA

Art. 150 Obiect de activitate

1.    Implementează, menține, evaluează și îmbunătățește continui Management Integrat al activităților de management al serviciilor de administîațfe-ptîoiica locală (ISO 9001) și activităților de management de mediu în site, inclusiv și asociate cu serviciile de management pentru administrația publică locală (ISO 14001) în scopul îndeplinirii politicii și obiectivelor stabilite în Declarația și Angajamentul Primarului General al Municipiului București în domeniul Calității și Mediului;

2.    Planifică, coordonează, organizează, efectuează, monitorizează și evaluează auditurile interne ale Sistemului de Management Integrat și auditurile de calitate de secundă parte conform ISO 19011 la furnizorii externi ai Primăriei Municipiului București, la solicitarea Primarului General al Municipiului București;

3.    Asigură armonizarea Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu) cu alte sisteme de management care vor fi implementate/ dezvoltate în cadrul Primăriei Municipiului București (inclusiv Codul controlului intern/ managerial al entităților publice).

4.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

Art. 151 Atribuții

1.    Identifică și documentează, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, și asigură suport, din punct de vedere al Sistemului de Management Integrat, pentru operarea proceselor și stabilește succesiunea și interacțiunea dintre acestea în vederea asigurării și menținerii conformității cu prevederile standardelor ISO 9001 și ISO 14001 precum și cu alte standarde care vor fi implementate/ dezvoltate în cadrul Primăriei Municipiului București;

2.    Coordonează și îndrumă proiectarea, documentarea și măsurarea proceselor derulate de compartimentele de specialitate din cadrul Primăria Municipiului București, ținând cont de interacțiunile dintre acestea și evaluează performanța ansamblului proceselor;

3.    Elaborează, revizuiește și anulează documentele Sistemului de Management

Integrat (calitate-mediu), atunci când este cazul;---------------------

4.    Codifică și introduce în sistemul informatic (după aprobare) documentele emise și retrage din sistemul informatic versiunile anulate;

5.    întocmește, actualizează și publică în aplicația informatică lista procedurilor în vigoare;


6. Asigură traseul de elaborare - verificare - avizare - aprobare ale documentelor Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu) și comunicarea/ difuzarea acestora către părțile interesate;

efectele aplicării în mod sistematic a documentelor Sistemuluida Management Imedra^calitate-mediu) și ia măsuri de revizuire, atunci când este cazul;

:ă politica referitoare la calitate și ia mediu^^5^pșmovată> :jntJta; mțeleașă^și aplicată în cadrul Primăriei Muni^^ilui J^u^hșști și

.ion
9. Coordonează procesul de instruire în domeniul sistemului de management integrat (calitate-mediu) la nivelul Primăriei Municipiului București și evaluează eficacitatea acestuia;

10.    Elaborează Programul anual de instruire în domeniul sistemului de management integrat (calitate-mediu) și asigură suportul pentru instruirile efectuate conform acestuia;

11.    Evaluează corelarea obiectivelor din documentația SMI cu obiectivele strategice menționate în Declarația și Angajamentul Primarului General în domeniul Calității și Mediului și coordonează procesul de întocmire, avizare, aprobare a Planificărilor obiectivelor aferente compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

12.    Centralizează raportările semestriale ale structurilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București cu privire la realizarea obiectivelor Sistemului Managementului Integrat (calitate-mediu) la nivelul instituției;

13.    Evaluează măsura în care au fost îndeplinite obiectivele specifice calitate-mediu, formulează concluzii și raportează stadiul îndeplinirii obiectivelor către conducerea instituției, în vederea deciziei referitoare la acțiunile care vor fi întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor;

14.    Propune obiective pentru Programul de Management de MBdiu-al-PrimăFiei-

Municipiului București, asigură elaborarea acestuia și monitorizează și analizează,stadiul obiectivelor cuprinse în acesta;    ( ' 1    !''' J

15.    Inițiază, centralizează și urmărește implementarea propunerilordp-îm^p^ăVre._ formulate de către Direcția Auditul și Managementul Calității, de către corțipalmîentela de specialitate ale Primăriei Municipiului București si de către organismul de certificWL | fl

16.    Colectează și analizează datele de intrare prevăzute de standardele^apllrabile^

în vederea elaborării Raportului Analizei de Management;    /

17.    Pune la dispoziția compartimentelor de specialitate din cadrul yFpmâri^ Municipiului București, prin intermediul aplicației informatice, concluziile desfășurarea Analizei de Management sintetizate în procesul-verbal al Arr^ei ldV Management și monitorizează acțiunile stabilite în acesta;

18.    Elaborează Programul anual de audit al Sistemului de Management lnteghH==

19.    Planifică, coordonează, organizează, efectuează, monitorizează și evaluează auditurile interne ale Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu) în Primăria Municipiului București conform Programului anual de audit al Sistemului de Management Integrat (ca]itate-mediu), aprobat de conducerea instituției;

20.    întocmește și avizează Programul lunar de audit în baza Programului anual de audit intern al Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu);

21.    Planifică și efectuează auditurî de urmărire pentru verificarea implementării și eficacității recomandărilor și acțiunilor corective, dacă este cazul;

22.    Informează conducerea instituției cu privire la rezultatele auditurilor;

-----23. Formulează, înregistrează și transmite rapoartele de neconformitate referitoare

la neconformitățile identificate atât în timpul auditurilor Sistemului Managementului Integrat (calitate-mediu), cât și în afara acestora, dacă este cazul, compartimentului de specialitate în scopul stabilirii corecțiilor/ acțiunilor corective;

24.    Coordonează activitatea de analiză a neconformităților identificate în implementarea și menținerea Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu);

25.    Monitorizează stadiul de soluționare a neconformităților identificate, stabilește acțiupi-dg^minare (corecții, acțiuni corective, analiză riscuri) în scopul evitării reaparițieiPrimăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare


limită stabilite pentru soluționarea acestora și a stadiului de soluționare în registrul de evidență neconformități;

28.    întocmește, la solicitarea organismului de certificare, rapoarte privind stadiul de soluționare al neconformităților identificate, corecțiile și acțiunile corective întreprinse pentru soluționarea neconformităților și le transmite acestuia la termenele stipulate în rapoartele de audit extern;

29.    Menține evidența centralizată a tuturor recomandărilor identificate în organizație, a termenelor limită stabilite pentru implementare și monitorizează stadiul de implementare al acestora în registrul de evidență recomandări;

30.    Monitorizează în audituri acțiunile implementate și respectarea termenelor din Programul de Management de Mediu al Primăriei Municipiului București;

31.    Evaluează în cadrul auditurilor interne conformarea cu legislația de mediu aplicabilă în cadrul Primăriei Municipiului București;

32.    Efectuează audituri de secundă parte la furnizorii externi pentru Primăria Municipiului București, la solicitarea Primarului General al Municipiului București;

33.    Acordă consiliere către unităților subordonate, conform domeniului de activitate al Direcției Auditul și Managementul Calității, la solicitarea Primarului General al Municipiului București;

34.    Răspunde de păstrarea secretului de serviciu și confidențialității datelor și informațiilor la care are acces în cadrul auditurilor interne ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al informațiilor cu caracter personal;

35.    Colaborează cu organismul extern de certificare în vederea stabilirii programului de audit extern și difuzarea acestuia către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București,■

36; Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea pregătirii auditurilor externe efectuate de organismul de certificare;

37.    Participă în calitate de ghizi în cadrul auditurilor externe efectuate de organismul de certificare;

38.    Asigură condițiile de desfășurare a auditurilor externe în conformitate cu cerințele contractuale;

39.    Informează conducerea instituției cu privire la schimbările ale căror efecte ar putea să influențeze sistemul de management integrat (calitate-mediu) implementat și certificat la nivelul Primăriei Municipiului București;

40.    Exercită atribuții privind punerea în aplicare a prevederilor privind Codul controlului intern/managerial al entităților publice;

41.    Asigură secretariatul structurii abilitate să monitorizeze, coordoneze și îndrume metodologic implementarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;

42.    Monitorizează implementarea procesului Managementului riscurilor în cadrul Primăriei Municipiului București, conform cerințelor


SECȚIUNE^jl DIRECȚIA DE INTEGRIȚ


jrupt mficm MSlt^


Art. 152 Obiect de activitate

sază etica și integritatea în exercitar^ deriinități ?nrrîă<i^LMunicipiului București, întreprinde masftr-ir


enireș£combatere a

ofesionale, exercită un ansamblu de~operațiuni^^W^pitorizare, trivit dor


wec


iului propriu de competență, a acnyftătii desfășurate la specialitate Jal Primarului General al MunicjraultSiS'ffuceșști și a are de/servipf>f5ublice și de utilitate publică dă Ipe^^âlț Vi


Primăria Municipiului București


2.    Coordonează metodologic, îndrumăaparatului de specialitate al Primarului General prestatoare de servicii publice și de utilita implementarea managementului riscurilor de prevăzute în Strategia Națională Anticorupție;

3.    întocmește periodic raportări și informări cu privire la incidentele referitoare la eventualele fapte de corupție și de încălcare a integrității profesionale, declanșează acțiuni în vederea înlăturării acestora și supraveghează implementarea măsurilor corective dispuse;


uprwegheaza/crampartimentele un&cipiuf^E^cprkȘii și organismele a de interes local cu privire la i/abuzuri profesionale așa cum sunt

4.    Propune prin rapoarte și note, Primarului General măsuri administrative și/sau sesizarea organelor competente, în condițiile legii, pentru activitățile desfășurate ce intră în sfera de competență a direcției sau a altor instituții competente după caz;

5.    Cooperează, monitorizează și verifică, compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în scopul verificării și documentării datelor obținute, având dreptul de a solicita informații și documente în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea prevederilor legale, acestea fiind obligate să le furnizeze cu prioritate. Lipsa asigurării cooperării de către factorii de interes implicați reprezintă abatere disciplinară;

6.    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de Primarul General al Primăriei Municipiului București în conformitate cu legislația în vigoare.

7.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

Art. 153 Categorii de măsuri de prevenire/verificare ce vor fi luate la nivelul Direcției de Integritate:

(1) Identifică riscurile și limitează probabilitatea de comitere a unor fapte de corupție/abuzuri profesionale la nivelul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, prin:

a)    Măsuri de monitorizare a accesului la informații, la documente ori resurse, verificarea și analizarea datelor având ca sursă ansamblul tuturor bazelor de date integrate/informații existente;

b)    Planificarea și organizarea în mod transparent a tuturor activităților și a modalităților de adoptare a deciziei;

c)    Supervizarea documentelor, în funcție de necesitate și domeniul de activitate, pentru a fi evitate riscurile de corupție/abuz profesional;

d} Supervizarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție/abuz profesional;

ne^Asigurarea^ornurncariradecvate căfre^ăhgâjâți ă’obligațiilor de conduită;

f)    Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;

g)    Promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de

corupție/abuzuri, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și aducerea la cunoștința personalului a măsurilor de prevenire/de control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;    _______

h)    Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție/abuz profesiopaL=spEQQum și a măsurilor de protecție a personalului, stabilite prin legislația priviQd^bt^fcțiapsrsonalului din autoritățile publice, instituțiile publice șj_dio. .alte unități

^Icări ale legii.

ntarea Planului de Integritate aplicabil la iweli^Rl^p$ra '


1    Cri.

Municipiului București, instituțiiWf^!^|i^rie|ihteres


ari ui Gei
local (subordonate) precum și companiilor municipale la care Primăria Municipiului București are calitatea de acționar, cu măsuri, responsabilități și termene bine definite.

(2) Aplică măsuri de prevenire/control și combatere a riscurilor de corupție/abuzuri identificate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și la nivelul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, prin:

a)    Realizarea de către Direcția de Integritate a unor teste de integritate sau de verificare a respectării normelor legale în baza unor dispoziții ale Primarului General al Municipiului București;

b)    Realizarea de verificări a documentelor și activităților desfășurate, accesarea bazelor de date și emiterea unor note de informare;

c)    Realizarea unor activități de monitorizare/ verificare și control privind implementarea Planului de Integritate;

d)    Realizarea unor activități de monitorizare/verificare și controale tematice, cu privire la anumjte activități desfășurate;

e)    întocmirea rapoartelor către Primarul General al Municipiului București privind măsurile întreprinse cu concluziile și propunerile adecvate pentru minimizarea riscurilor de corupție/abuz profesional;

f)    Acțiunile/măsurile de prevenire/monitorizare/verificare și control se propun spre aprobare Primarului General al Primăriei Municipiului București având ca scop reducerea probabilității de materializare a riscurilor de corupție/abuzurilor identificate;

g)    Conducerea Direcției de Integritate cu aprobarea Primarului General al Municipiului București poate delega atribuții lucrătorilor din cadrul Direcției Integritate pentru a participa la comisii și/sau activități de monitorizare, verificare, prevenire a riscurilor și vulnerabilităților în cadrul oricărui compartiment al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București cât și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local. Directorul executiv răspunde pentru ducerea ia îndeplinire și aplicarea tuturor categoriilor de măsuri de prevenire/verificarejorevăzute la nivelul Direcției de Integritate.


21.1. SERVICIUL ANALIZA INFORMAȚIILOR cooPER^Hfr^aaTiTUjiqN^

Art. 154 Atribuții    Ș I’ : ; O i “ ? ■’

1.    înființează la nivelul Primăriei Municipiului Buoure Online adresat cetățenilor capitalei, privind abuzurile profesion alternativă la alte forme de informare puse la dispoziția pu^lieriîui;

2.    Centralizează, verifică și pune la dispozițiaTrimarului General datele privind informările primite, în condițiile.legii;

3.    Prelucrează datele cu caracter personal în condițiile legii, având obligația de a asigura confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal colectate și stocate pe timpul efectuării verificărilor;

4.    Colectează, prelucrează, implementează, analizează, verifică și diseminează datele și informațiile referitoare la potențiale conflicte de interese și stări de incompatibilitate în care se poate afla personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate

local și propune măsuri concrete în vederea încetării acestor stări de < C/Ț'y


izâ, prelucrează, implementează, analizează, verifică^șijfgHșepiinează referitoare la încălcarea actelor normative cu incidența în ââivitatea Jlui de specialitate alRrimarului General al MunicilMuliri’^^teîjtl și al

itoare de servicii pu£>Hce și de utilitate publică de
6.    întocmește note și rapoarte cu privire la date ce conțin potențiale încălcări ale legislației și a normelor de conduită profesională, le înaintează conducerii Direcției de Integritate, pentru a fi sesizate Primarului General al Municipiului București;

7.    Propune sesizarea comisiei de disciplină competente și/sau măsuri de eficientizarea activității în funcție de faptele constatate, prevăzute de lege întocmește și prezintă conducerii direcției documentele necesare care sunt supuse aprobării Primarului General al Municipiului București;

8.    întocmește și înaintează conducerii direcției, documentele necesare redirecționării petițiilor către instituțiile/autoritățile publice competente și celelalte lucrări care cuprind aspecte ce exced competenței direcției;

9.    Analizează și soluționează petițiile privind domeniul de activitate repartizat de conducerea direcției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

10.    Oferă, după caz, suport serviciilor din cadrul direcției, precum și altor autorități publice în cadrul acțiunilor de prevenire și de combatere a corupției, a încălcării integrității profesionale, a comiterii unor fapte care reprezintă abateri disciplinare, prin analiza și evaluarea datelor și informațiilor specifice;

11.    Creează baza de date din domeniul de competență al direcției, exploatează informațiile cuprinse în acestea și oferă suport serviciilor din cadrul direcției în soluționarea lucrărilor;

12.    Desfășoară activități de colaborare, schimb de experiență și schimb de date și informații cu Ministerul Public, cu Ministerul Afacerilor Interne, precum și cu structurile subordonate acestora, cu instituții din sistemul de ordine publică și siguranță națională, cu alte instituții publice și cu persoane juridice, în vederea realizării atribuțiilor sale, pentru desfășurarea activităților de prevenire a potențialelor fapte de corupție și de încălcare a integrității profesionale, în baza prevederilor legale și a protocoalelor încheiate;

13.    Cooperează cu serviciile din cadrul direcției, accesează bazele de date ale instituției și solicită informații în vederea clarificării unor aspecte necesare pentru susținerea și argumentarea concluziilor rezultate din analize/evaluări;

14.    Solicită transmiterea cu celeritate a punctelor de vedere de la aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București și de la organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în scopul lămuririi unor aspecte care fac obiectul acțiunilor de verificare;

15.    Solicită informații, puncte de vedere și documente, după caz, de la instituții publice, autorități publice, operatori economici și/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată, dacă este cazul;

16.    Utilizează programe informatice specifice, conform competențelor legale, în vederea obținerii de informații relevante necesare, care au legătură cu activitatea desfășurată;

17.    Analizează, propune soluții și formulează puncte de vedere referitoare la specificul activității, la solicitările formulate de aparatul de specialitate al Primarului General âl Municipiului București și de către organismele prestatoare de servicii putytee și de utilitate publică de interes local, adresate direcției sau reparțizateacesteiaj


18.    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de"Primarur Gene’

București în conformitate cu legislația în vigoar^.JC; ■;

21.2. SERVICIUL METODOLOGII? STUDTșT PROIECȚII ANTICORUPȚIE/ABUZURI PROFESION


procesele și elaborează procedurile și instrucțiunile cmucru riac^sare iilor specifice^-    (ff

ră activitățjldae)instruire anticorupție în vederea d^pltă^gtpa^țății lui de specialitate^fPrimarului General al MunicipKjlBSucul^tO v _


Regulament de Organizare și Funcționare

organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, de a utiliza și de a combina cunoștințe teoretice, deprinderi practice și atitudini specifice în domeniul prevenirii abuzurilor și corupției. Activitățile de instruire anticorupție și prevenire a abuzurilor au în vedere, cu prioritate, personalul nou încadrat în Primăria Municipiului București și în serviciile și instituțiile publice de interes local al Municipiului București, cel care activează în domenii expuse în~ mod deosebit riscurilor de corupție, precum și personalul cu funcții de conducere. întregul personal al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local are obligația de a participa la activitățile de instruire anticorupție, cel puțin o dată la un an.

3.    Identifică, descrie, evaluează factorii de risc instituționali care favorizează ori determină săvârșirea faptelor de corupție și abuzurilor profesionale în vederea limitării probabilității de comitere a acestora în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție.

4.    Elaborează, aprobă, aplică și urmărește măsurile necesare pentru prevenirea apariției, combaterea și limitarea efectelor faptelor de corupție și abuzurilor profesionale.

5.    Realizează planul de integritate și al riscurilorde corupție/abuzuri în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție, prin parcurgerea următoarelor etape

a)    identificarea și descrierea riscurilor de corupți

b)    evaluarea riscurilor de corupție;


c)    determinarea și implementarea măsurilor de preven]re~a~rîscurîț

d)    monitorizarea și revizuirea periodică a măsurilor de prevenire a

6.    Prezintă personalului aparatului de specialitate al Primaruli Municipiului București, organismelor prestatoare de servicii publice și de de interes local, materialele transmise de către Direcția de Integritate^ și partenere cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției/abi profesionale;

7.    Propune Primarului General organizarea și desfășurarea unor activități de instruire de prevenire și combatere a corupției/abuzurilor profesionale realizate de către personalul specializat al Direcției de Integritate precum și al altor instituții cu atribuții în domeniu;

8.    Organizează grupuri de lucru pentru prevenirea corupției/abuzuri profesionale și realizarea/implementarea unor proceduri standardizate pe diferite domenii de activitate cu specialiști în domeniu;

9.    Organizează, conduce și coordonează activitatea de informare și conștientizare a personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local cu privire la normele de conduită;.

10.    Desfășoară activități de aprofundare și actualizare a cunoștințelor profesionale și a informațiilor din domeniul specific de activitate, pentru a contribui la perfecționarea profesională și deontologică a personalului direcției, în scopul creșterii calității activităților derulate și a lucrărilor elaborate de către acesta;

11.    Elaborează materialele necesare susținerii activităților de prevenire și instruire, ca urmare a, în principal, modificărilor legislative și necesitățile constatate cu ocazia derulării instruirilor propriu-zise;

12.    Coordonează implementarea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate^eofe^eă^de interes local a Planului de Integritate conform Strategiei Naționale Antj^tupție; ^analizează documentele specifice managementului riscurilor de cdwție/â^uzdri profesionale transmise de către structurile la nivelul căroj^sau constituit

---* implementarea și întocmește raportul anysif    —*

<b'
_ lementare

form Planului de Integritate


13.    întocmește rapoarte anuale de monitorizi a măsurilor de prevenire/control/al riscurilor de ^orupție adoptat și vor fi aduse la cunoștința personaluluiapăratului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în vederea dispunerii măsurilor destinate îmbunătățirii procesului de management al riscurilor de corupție;

14.    Realizează, ori de câte ori este cazul, activități de reevaluare a riscurilor de corupție conform Strategiei Naționale Anticorupție atunci când la nivelul structurilor interne se constată recurența unor forme de manifestare a corupției și întocmește rapoarte de reevaluare, pe care le prezintă Primarului General al Municipiului București spre aprobare.

15.    Solicită transmiterea cu celeritate de către celelalte structuri a informațiilor necesare realizării activităților de prevenire;

16.    Analizează și soluționează petițiile privind domeniul de activitate repartizat de conducerea direcției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

17.    Supraveghează modul de aplicare, la nivelul personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local a prevederilor legale privind protecția personalului din instituțiile și unitățile care semnalează încălcări ale legii;

18.    Elaborează Protocolul de colaborare încheiat între ministerul Administrației și Internelor prin Direcția Generală Anticorupție și Municipiul București, în vederea promovării unor mesaje cu conținut informativ - preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societății civile;

19.    Acordă consultanță cu privire la normele de conduită profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

20.    Desemnează un funcționar public din cadrul direcției pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită;

21.    Persoana desemnată a fi consilier de etică, exercită următoarele atribuții:

a)    acordă consultanță și asistență funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului București precum și a serviciilor și instituțiilor publice de interes local al Municipiului București cu privire la respectarea normelor de conduită;

b)    monitorizează aplicarea prevederilor legale privind codul de conduită a funcționarilor publici și codul de conduită a personalului contractual din aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

c)    întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către salariații personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local pe care le transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

22.    Elaborează semestrial și anual rapoarte de monitorizare privind indicatorii raportați pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și verifică întocmirea acestora de către aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

23.    Programează și desfășoară activitatea de evaluare a gradului de cunoaștere de către personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, a temelor specifice de integritate și a legislației în domeniu; analizează rezultatele obținute și

)ă caz, Primarului General măsuri pentru remedierea aspectelor negative

ă organizarea, administrarea și prelucrarea fondului arițivf^icUa/hivelul itate;    u

jnjdepflnește orice alte_atribuții dispuse de Primarul Genial caj^-^unffiipiului ormitate cu legislația îjrvigoare.

r    \ ____ A    j


b0\

Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare


21.3 SERVICIUL DE MONITORIZARE/VERIFICARE A ACTIVITĂȚII STRUCTURILOR DIN CADRUL P.M.B. Șl SUBORDONATE

Art. 156 Atribuții

1. Monitorizează/verifică următoarele activități ale aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local:

a)    gestionarea fondurilor externe și a programelor/proiectelor existente;

b)    gestionarea informației - deținerea și utilizarea informației cu caracter operativ, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiiîorclasificateT

c)    gestionarea mijloacelor financiare;

d)    achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;

e)    acordarea de aprobări și autorizații;    -------

f)    activități de eliberare a unor documente;


g)    îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare

h)    competența decizionalâ exclusivă;

i)    activități de recrutare a personalului;

j)    constatarea abaterilor disciplinare ori a unor fapte < aplicarea de sancțiuni disciplinare și acordarea de recompense;2.    în urma monitorizării/verificărilor se întocmește un raport care va fi înaintat conducerii Direcției de Integritate și supus aprobării Primarului General al Municipiului București, cu concluzii si propuneri adecvate competenței în scopul minimizării impactului riscurilor de corupție/abuzuri profesionale;

3.    Efectuează analize și studii de caz post ^rificare/monitorizare și înaintează datele de interes cu concluzii conducerii Direcției de Integritate în vederea implementării acestora cu măsurile adecvate în mapa privind riscurile/vulnerabilitățile existentă la Serviciul Metodologii, Studii și Proiecții Anticorupție/Abuzuri profesionale;

4.    Elaborează proiectele programelor de activitate anuale, supuse aprobării Primarului General al Municipiului București, în baza datelor de interes ce privesc domeniul de activitate al Direcției de Integritate:

a)    solicitări ale Primarului General;

b)    informații și/sau sesizări din mass-media;

c)    autosesizări ale Direcției de Integritate cu privire la informații considerate relevante, care justifică efectuarea de acțiuni de verificare;

d)    petiții/sesizări care cuprind indicii și documente justificative, cu privire la efectuarea de operațiuni, desfășurarea de activități sau realizarea de acțiuni cu abateri de la prevederile legale, săvârșite la nivelul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

ejanalizederisccare reprezintămetode de evaluare și dedetectare a unor probabilități de apariție a factorilor care împiedică obținerea rezultatelor urmărite;

f) solicitări formulate de autorități și/sau instituții publice;

5.    Solicită transmiterea cu celeritate a unor informații, puncte de vedere ori documente de la alte structuri din cadrul instituției, de la serviciile și organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în scopul lămuririi unor aspecte care fac obiectul acțiunilor verificate;

6.    Solicită informații, puncte de vedere și documente, după caz, de la instituții publice, operatori economici și/sau de la persoane fizice care au legătura

ysoana controlată;    ^^7

îorează cu reprezentanții compartimentelor din /j^riFS^Primăriei jrești și ai altor instituții/autorități ale statului, în limitele competențelor latului prinX-W    .

W. umane <z, V—.

Pr

8.    Cooptează experți externi în echipa de monitorizare/verificare a activităților specifice. Experții cooptați pot emite puncte de vedere atât în cadrul raportului cât și separate, ducând la îndeplinirea obiectivelor, scopului și propunerilor elaborate de comisia de verificare;

9.    La solicitarea Primarului General, participă la acțiuni de monitorizare/verificare și control desfășurate de alte structuri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

10.    Activitatea de verificare desfășurată la nivelul serviciului nu se suprapune cu cea efectuată de către Corpul de Control al Primarului General al Municipiului București, Direcția Auditul și Managementul Calității, Direcția Audit Public Intern sau Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

11.    Analizează și soluționează petițiile privind domeniul de activitate repartizat de conducerea direcției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

12.    Desfășoară activități de colaborare, schimb de experiență și schimb de date și informații cu Ministerul Public, cu Ministerul Afacerilor Interne, precum și cu structurile subordonate acestora, cu instituții din sistemul de ordine publică și siguranță națională, cu alte instituții publice și cu persoane juridice, în vederea realizării atribuțiilor sale, pentru desfășurarea activităților de prevenire a potențialelor fapte de corupție și de încălcare a integrității profesionale, în baza prevederilor legale și a protocoalelor încheiate;

13.    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de Primarul General al Municipiului București în conformitate cu legislația în vigoare.

SECȚIUNEA 22


DIRECȚIA TRANSPORTURIArt. 157 Obiect de activitate

1.    Asigură managementul calității serviciilor în transportul publiaf locali

2.    Monitorizează rețeaua stradală, lucrările de întreținere și reparații și mici și medii de modernizare;


3.    Elaborează metodologia și autorizarea transportului public urban în regim de taxi, în regim de închiriere și a transportului local de persoane (prin servicii regulate, regulate speciale, etc.);

4.    Promovează relațiile cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (A.D.I.T.P.B.I.) și cu alți partenprLinterni/externi privind dezvoltarea locală, metropolitană/regională și transportul integrat;

5.    Promovează conceptul și strategia Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) 20164-2030 pentru regiunea București - Ilfov;


6.    Promovează măsurile specifice domeniului de activitate din Planul Integrat de Calitate a Aerului (P.I.C.A.)în Municipiul București în perioada 20184-2022, măsuri aplicabile în domeniul transporturilor;

7.    Promovează principiile Proiectului C.R.E.A.T.E. (Congestion Reduction in Europe, Advancing Transport Efficiency), privind reducerea congestiei în trafic în Municipiul București, prin încurajarea unui transfer de la autovehicule către moduri de C transport mai sustenabile;

rază cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.E    sO^ul coordonării, reglementării și verificării activităților Companiei

Munip    șjeroentul Traficului București S.A. (C.M.M.T.), Compah^R^icipale

Parlflir    i\S.A| (C.M.P.L^Companiei Municipale Managemenftîl\Țraris(âortului
Diaec | L


i Municipale Străzi, Poduri șirPasâje
l'Ș RESURSELOR ml!Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare


9. Asigură sistematizarea rețelei stradale din Municipiul București și reglementarea circulației rutiere;

10.    Monitorizează parcajele la nivelul Municipiului București.

11.    Coordonează activitatea Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București; ~

12.    întocmește documentațiile tehnice în vederea organizării licitațiilor pentru asigurarea desfășurării domeniului de activitate ale direcției;

13.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.


22.1. SERVICIUL SISTEMATIZARE TRAFfâ^

Art 158 Atribuții    CCiaKf.j c , j t yy

__

1.    Asigură secretariatul Comisiei Tehnice ele" Circulație (C.

București;2.    Supervizează activitatea Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A., pentru asigurarea tratării unitare și integrate a sistematizării traficului în Municipiul București;

3.    întocmește corespondența cu petenții și redactează, după caz, avizele de

circulație;    s

4.    Colaborează cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice în scopul coordonării, reglementării și verificării activității Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.;

5.    Ține evidența reglementărilor de circulație și a proiectelor de semnalizare rutieră pe principalele artere;

6.    Transmite spre implementare și urmărire la:

a)    Serviciul Parking, toate parcările avizate;

b)    Serviciul Administrare Străzi, toate reglementările si stațiile avizate;

c)    Biroul Strategie Transport Urban, toate stațiile avizate pentru transportul

local;


7.    Fundamentează și propune reglementări de circulație;

8.    Realizează studii și proiecte în domeniul de activitate sau lansează realizarea acestora în mod externalizat prin companiile municipale sau terți;

9.    Colaborează cu:

a) Serviciul Administrare Străzi și Serviciul Parking pentru tratarea unitară a proiectelor de semnalizare rutieră pe principalele artere;

StrategieTransport Urbanprîvi'ndpromovareaconceptului și strategiei Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, prin simularea în modelul matematic (TransCAD);

c)    Direcția Generală Infrastructură privind semnalizarea rutieră finală și temporară pe timpul execuției pentru marile proiecte de infrastructură;

d)    Direcția Administrație Publică și Direcția Cultură, învățământ, Turism privind


restricțiile de circulație temporare cu ocazia unor evenimente aprobate conform legislației specifice în vigoare;

jjdamentează, propune și elaborează proiecte de acte normativ^ noi sau^ mQdimâri4ile?wQr existente din domeniul sistematizării traficului; ,<

.la acțiuni comune cu alte instituții cu activitate.însaomehiuTcirculației


° >17~Parțici[, pjâejej^^olțul*"' tidipai


ctării reglementărilor în dom^țiȚ^^T^jA^eg^rității și


22.2.SERVICIUL- AUTORIZĂRI AUTO

Art. 159 Atribuții

1.    Eliberează autorizații de acces a vehiculelor grele în municipiul București, conform hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

2.    înregistrează vehiculele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, conform hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

3.    întocmește documentațiile tehnice în vederea organizării licitațiilor pentru asigurarea desfășurării domeniului de activitate al serviciului;

4.    Eliberează autorizații de transport și de execuție, ca autoritate de autorizare a serviciilor de transport în regim de taxi;

5.    îndeplinește rolul de autoritate de autorizare, conform legislației în vigoare;

6.    Fundamentează, propune și elaborează proiecte de acte normative noi sau modificări ale celor existente din domeniul de autorizare;

7.    Colaborează cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice în scopul coordonării, reglementării și verificării activității Companiei Municipale Managementul Transportului;


8.    Participă la acțiuni comune cu instituțiile abilitate de contrgl acestea, în scopul asigurării respectării reglementărilor în domenii

22.3. SERVICIUtrPARKING—

Art. 160 Atribuții

1.    Verifică propunerile și solicitările de realizare parcajelor venite de la instituțiile publice, Compania Municipală Parking București S.A. și Administrațiile Domeniului Public ale Sectoarelor 1 v 6 și le înaintează Serviciului Sistematizare Trafic pentru supunerea analizei în Comisia Tehnică de Circulație, după care urmărește implementarea celor avizate;

2.    Supervizează activitatea Companiei Municipale Parking București S.A., pentru asigurarea tratării unitare și integrate a parcărilor în Municipiul București;

3.    Ține evidența și monitorizează parcările publice și private la nivelul Municipiului București, actualizând evidențele conform situației transmise periodic de către Serviciul Sistematizare Trafic prin avizele din cadrul Comisiei Tehnice de Circulație;

4.    Verifică în teren locații pentru realizarea de parcări și formulează propuneri în acest sens către Serviciul Sistematizare Trafic pentru supunerea analizei în Comisia Tehnică de Circulație;

5.    Urmărește respectarea prevederilor Strategiei de Parcare pe teritoriul

Municipiului București, aprobată prin H.C.G.M.B, nr.124/2008;____________________________________________

6.    Fundamentează, propune și elaborează proiecte de acte normative noi sau modificări ale celor existente din domeniul parcărilor;

7.    Colaborează cu:

a)    Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice în scopul coordonării, reglementării și verificării activității Companiei Municipale Parking București

S.A.;

b)    Serviciul Administrare Străzi și Serviciul Sistematizare Trafic pentru tratarea unitară a proiectelor de semnalizare rutieră pe principalele artere;


Strategie Transport Urban privind promovarea conceptului și lobilitate Urbană Durabilă, prin simularea în mode[pl jri&tematic

îenerală Infrastructură privind semnalizarea nr^J^cfipală și luțjeiTharilojrpfbiecte de infrastructură;
Regulament de Organizare și Funcționare

e) Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcția Generală Infrastructură pentru investiții majore pentru construirea de parcări subterane, supraterane sau mecanizate, prin parteneriat public privat, fonduri europene sau bugetul propriu al Municipiului București.

8.    Participă la acțiuni comune cu instituțiile abilitate de control și colaborează cu acestea, în scopul asigurării respectării reglementărilor în domeniu;

9.    Ține evidența parcărilor în Municipiul București (publice, de reședință, private).

22.4. BIROUL STRATEG IETRANSPORT.URB

Art. 161 Atribuții


1.    Gestionează punerea în aplicare a legislației privind transpe

2.    Elaborează propuneri de acte normative locale pentru pi legislației privind transportul public;

3.    Verifică activitatea R.A.T.B. în scopul aprobării subvențiilor solicitate;

4.    Asigură legătura locală între operatorii de transport (R.A.T.B., Metrorex, operatori privați de transport public de persoane);

5.    Gestionează și reorganizează strategia de deservire a altor mijloace de transport public;

6.    Urmărește evoluția rețelei de transport public;

7.    Urmărește încărcarea transportului public (grafice de circulație) pe baza datelor furnizate de operatorii de transport si/sau alte instituții publice;

8.    îndeplinește rolul de autoritate de transport public local, conform legii, până la intrarea în funcțiune a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov;

9.    Eliberează autorizații de transport, execuție și de traseu ca autoritate de autorizare pentru serviciile de transport public efectuate de R.A.T.B., până la intrarea în funcțiune a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București -Ilfov;

10.    Fundamentează, propune și elaborează proiecte de acte normative noi sau modificări ale celor existente, din domeniul transportului public sau al modurilor alternative de transport;

11.    Urmărește punerea în aplicare a măsurilor de implementare a facilităților pentru desfășurarea modurilor alternative de transport (biciclete, car - sharing, etc.);

12.    Determină periodic gradul de încărcare și cererea de transport la nivelul Municipiului București, precum și influența regiunii Ilfov asupra acesteia, cu ajutorul modelul matematic (TransCAD);

13.    Colaborează cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov și cu alți parteneri privind dezvoltarea locală, metropolitană, regională/transportul integrat pentru promovarea conceptului și strategiei Planului "de Mobilitate Urbană Durabilă, necesitatea și oportunitatea modificării acestuia;

14.    Colaborează cu operatorii de transport/Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov/ Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice în scopul coordonării și verificării activității Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.;


22.5. SERVICIUL ADMINISTRARE STRĂZIză activitatea Companiei Municipale Man panieTWnidpale Parking București S.A., CJ je/București S.A. și Administrațiile Domeniului

1    6 pentru asigurarea tratării unitare și integrate a semnalizării rutiere în Municipiul

București;

2.    Analizează propunerile de reglementări de circulație venite din partea cetățeniilor și Administrațiile Domeniului Public ale Sectoarelor 1 -r 6, le verifică, direct sau cu ajutorul altor instituții din domeniu, le înaintează Serviciului Sistematizare Trafic pentru supunerea analizei în Comisia Tehnică de Circulație și urmărește implementarea celor avizate;

3.    întocmește note conceptuale și teme de proiectare pentru lucrările de investiții mici și medii de modernizare și reparații sau lansează realizarea acestora în mod extemalizat prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

4.    Realizează proiecte tehnice și de execuție pentru lucrările de intervenții, modernizare și reparații pe arii restrânse (intersecții, aduceri la nivel trotuare, borduri, etc);

5.    Colaborează cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice în scopul coordonării, reglementării și verificării activității Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

6.    Fundamentează, propune și elaborează împreună cu Direcția Generală Servicii Publice proiecte de acte normative noi sau modificări ale celor existente din domeniul de administrare străzi;


7.    Participă la acțiuni comune cu instituțiile abilitate de control și colatyyeazș acestea, în scopul asigurării respectării reglementărTlonn’d'ohîehîiJ'.

SECȚIUNE^23_

DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN

Art. 163 Obiect de activitate

1.    Direcția Audit Public Intern este organizată și funcționează directă a Primarului General și exercită efectiv funcția de audit public intern;

2.    Obiectivul general al auditului public intern exercitat de către Direcția Audit Public Intern, îl reprezintă îmbunătățirea managementului structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, respectiv al instituțiilor, serviciilor publice și regiilor autonome de interes local și poate fi atins, în principal, prin activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță și prin activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernanței, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități manageriale;

3.    Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Primarului General, respectiv al instituțiilor,

—serviciilor publice și regiilor autonome de interes local înființate de către Consiliul General al Municipiului București pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial;

4.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

Atribuțiile specifice ale Direcției Audit Public Intern:


norme metodologice privind exercitarea activității de audit public tre U.C.A.A.P.I., (Unitatea Centrală de Armonizare^pentruAuditul

pjoîecftil planului multianual de audit public inw»;,'de regulă pe o baz^adestuia, ppqiectul planului anual de audi{^ufe^jț$âfri; fc

3.    Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

4.    Informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către Primarul General al Municipiului București și conducătorii instituțiilor și serviciilor publice și ai regiilor autonome de interes local auditate, precum și despre consecințele acestora;

5.    Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

6.    Elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

7.    Raportează imediat Primarului General și structurii de control intern abilitate, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii;

8.    Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern, în cadrul compartimentelor de audit intern din instituțiile și serviciile publice de interes local subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și din regiile autonome de interes local și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză;

9.    Avizează numirea, respectiv destituirea șefilor structurilor de audit public intern din instituțiile și serviciile publice de interes local subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și din regiile autonome de interes local;

10. Face demersurile legale privind sancționarea personalului în situați^jr care, personalul de execuție sau de conducere implicat în activitatea audjțată documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit pu


23.1. SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTR APARATUL DE SP

Art. 165 Atribuții

1.    Elaborează propuneri pentru planul multianual și anuârde"auclit put

2.    Propune actualizarea planului anual de audit public intern în modificările legislative sau organizatorice și solicitările Primarului General, U.C.A.A.P.I. și Curții de Conturi;

3.    Elaborează propuneri pentru normele metodologice specifice derulării activității de audit public intern în cadrul Serviciului Audit Public Intern pentru aparatul de specialitate;

4.    Elaborează, în colaborare cu celelalte două servicii din cadrul Direcției Audit Public Intern, procedurile formalizate aferente activităților Serviciului Audit Public Intern pentru Aparatul de Specialitate;

5.    Participă la elaborarea raportului anual al activității de audit public intern din cadrul Direcției Audit Public Intern;

_6. Efectuează misiuni de audit public__intern de asigurare, (de

regularitate/conformitate, de sistem, de audit al performanței), planificate la structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, pentru a evalua dacă sistemele de management și control sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

7. Efectuează misiuni de audit public intern de asigurare, (de regularitate/conformitate, de sistem, de audit al performanței), planificate pentru instituții și servicii publice de interes local și regiile autonome de interes local, atunci când necesitățile reale impun acestlucru;

Efectuează misiuni de audit public intern ad-hoc, la solicitarea Primarului [unicipiului București, în cazul unor sesizări sau altor situații care.impm acesta


Ittuează misiuni de consiliere, conform planului anual d^u^iLpublfâ^lrltern, Timarului jGeneral al Municipiului București, sau la solidiiăirea'Stffldtbfilor din ier al Primarului General; f    umane
Regulament de Organizare și Funcționare


10.    Raportează periodic, către conducerea direcției, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit desfășurate în cadrul Serviciului Audit Public Intern pentru Aparatul de Specialitate;

11.    în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, informează conducerea direcției prin transmiterea documentației elaborate și supervizate conform cadrului legal specific;

12.    Urmărește implementarea recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de audit public intern în colaborare cu structurile auditate și în baza informațiilor și documentelor transmise de acestea și întocmesc FUR-uri, (fișe de urmărire a implementării recomandărilor) în colaborare cu Serviciul Audit Public Intern, Urmărire Recomandări;

13.    Contribuie la elaborarea și implementarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern la nivelul direcției;

14.    Contribuie la implementarea acțiunilor aferente procesului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul direcției și serviciului;

15.    Asigură participarea la acțiuni inițiate și organizate de conducerea direcției pe linia pregătirii profesionale și a respectării Codului de etică;

16.    Menține evidența curentă a lucrărilor primite în direcție, (primire, înregistrare, multiplicare, distribuire și expediere);

17.    Menține baza de date actualizată, privind persoanele și datele de contact ale structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și ale instituțiilor și serviciilor publice și regiilor autonome de interes local;

18.    Realizează orice sarcină dispusă de Primarul General al Municipiului București sau primită din partea conducerii Direcției Audit Public Intern, pe domeniul de activitate specific serviciului.

*

23.2 SERVICIUL AUDIT PUBLIC Șl SERVICII

Art. 166 Atribuții

1.    Elaborează propuneri pentru planul


INTERN PENTRU PUBLICE—2.    Propune actualizarea planului anual de audit public intern în funcție de modificările legislative sau organizatorice și solicitările Primarului General, U.C.A.A.P.I. și Curții de Conturi;

3.    Elaborează propuneri pentru normele metodologice specifice derulării activității de audit public intern în cadrul Serviciului Audit Public Intern pentru Instituții și Servicii Publice;


4.    Elaborează, în colaborare cu celelalte două servicii din cadrul Direcției Audit Public Intern, procedurile formalizate aferente activităților Serviciului Audit Public Intern pentru lnstituții și Servicii Publice;

5.    Participă la elaborarea raportului anual al activității de audit public intern din cadrul Direcției Audit Public Intern;

6.    Efectuează misiuni de audit public intern de asigurare, (de regularitate/ conformitate, de sistem, de audit al performanței), planificate pentru instituții și servicii Publice de interes local și regii autonome de interes local, pentru a evalua dacă sistemele de management și control sunt transparente și conforme cu normele dejegalitate.r' regulanțatOfeeconomicitate, eficiență și eficacitate;

<ează misiuni de audit public intern de asigurare, (de regularitate/

«tate^^dd'sistem, de audit al performanței), planificate pentru sțm^®Efi5W?din cadrul


^it^țnib,C'ȘLsb^nlor public^ jmpdn aceșj|țicru; ]interes local subordonate, atunci câ$f°necesitățile

«F DIRECȚIA O-managementul -

2 RESURSELOR n,,

UMANE ??/•


Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare

8.    Efectuează misiuni de audit public intern ad-hoc, la solicitarea Primarului General al Municipiului București, în cazul unor sesizări sau altor situații care impun acest lucru;

9.    Efectuează misiuni .de consiliere, conform planului anual de audit public intern, la solicitarea Primarului General al Municipiului București, sau la solicitarea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local sau a regiilor autonome de interes local;

10.    Raportează periodic, către conducerea direcției, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit desfășurate în cadrul Serviciului Audit Public Intern pentru Instituții și Servicii Publice;

11.    în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, informează conducerea direcției prin transmiterea documentației elaborate și supervizate conform cadrului legal specific;

12.    Efectuează misiuni de evaluare a activității de audit public intern desfășurată în cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și în cadrul regiilor autonome de interes local;

13.    Emite acordul privind elaborarea normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern la nivelul Instituțiilor și Serviciilor Publice de interes local și a regiilor autonome de interes local;

14.    Avizează normele metodologice privind exercitarea activității de audit public intern la nivelul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și a regiilor autonome de interes local;

15.    Urmărește implementarea recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de audit public intern în colaborare cu structurile auditate și în baza informațiilor și documentelor transmise de acestea și întocmesc FUR-uri, (fișe de urmărire a implementării recomandărilor) în colaborare cu Serviciul Audit Public Intern, Urmărire Recomandări;

16.    Contribuie la elaborarea și implementarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern la nivelul direcției;

17.    Contribuie la implementarea acțiunilor aferente procesului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul direcției și serviciului;

18.    Asigură participarea la acțiuni inițiate și organizate de conducerea direcției pe linia pregătirii profesionale și a respectării Codului de etică;

19.    Menține un sistem de arhivare corespunzător, în vederea asigurării conservării documentelor în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului competent în a le utiliza;

20.    Asigură instruirea și informarea personalului din cadrul Serviciului Audit Public Intern pentru Instituții și Servicii Publice, în probleme de securitate și sănătate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;

21.    Realizează orice sarcină dispusă de Primarul General al Municipiului București sau primită din partea Direcției Audit Public Intern, pe domeniul de actiyit^te specific serviciului.


23.3. SERVICIUL AUDIT PUȘLIC INTERN, URM

Art. 167 Atribuții


1.    Elaborează propuneri pentru planul multianual

2.    Propune actualizarea planului anual de audit-ptiblic intern modificărifeJgQislative sau organizatorice și solicitările Primarului General, U.C Curțijj^l^o^tu^

°^--EtabQrdă2 îubli^interM

f, ’.'f.-'i.j.i**    \


propuneri pentru normele metodologice specifi


|yl^Audit Public Intern, Urmăriri4.    Elaborează, în colaborare cu celelalte două seri Public Intern, procedurile formalizate aferente activitățiloix Urmărire Recomandări;

5.    Participă la elaborarea raportului anual al cadrul Direcției Audit Public Intern;

6.    Efectuează misiuni de audit public intern ad-hoc, la solicitarea Primarului General al Municipiului București, în cazul unor sesizări sau altor situații care impun acest lucru, pentru a evalua dacă sistemele de management și control sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

7.    Efectuează misiuni de audit public intern de asigurare, (de regularitate/conformitate, de sistem, de audit al performanței), planificate pentru structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și pentru instituții și servicii publice de interes local și regii autonome de interes local, atunci când necesitățile reale impun acest lucru;

8.    Efectuează misiuni de consiliere, conform planului anual de audit public intern, la solicitarea Primarului General al Municipiului București, la solicitarea structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, sau la solicitarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și a regiilor autonome de interes local;

9.    Raportează periodic, către conducerea direcției, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit desfășurate în cadrul Serviciului Audit Public Intern, Urmărire Recomandări;

10.    Informează conducerea direcției în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii prin transmiterea documentației elaborate și supervizate conform cadrului legal specific;

11.    Urmărește implementarea recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de audit public intern și întocmesc FUR-uri, (fișe de urmărire a implementării recomandărilor) în colaborare cu structurile auditate și în baza informațiilor și documentelor transmise de acestea, precum și în colaborare cu celelalte servicii ale direcției;

12.    Contribuie la elaborarea și implementarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern la nivelul direcției;

13.    Monitorizeză urmărirea recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern, la nivelul tuturor serviciilor din cadrul Direcției Audit Public Intern, prin centralizarea și raportarea FUR-urilor, (fișelor de urmărire a implementării recomandărilor) și evidențierea și raportarea recomandărilor neimplementate la termen;

14.    Urmărește modul de aducere la îndeplinire a măsurilor formulate în cadrul rapoartelor efectuate în urma controlului Curții de Conturi și ale altor instituții de control ale statului de către structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, sau de către instituțiile și serviciile publice de interes local și regiile autonome de interes local, prin evidențierea și raportarea recomandărilor neimplementate la termen;

15.    Contribuie la implementarea acțiunilor aferente procesului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul direcției și serviciului;

16.    Asigură participarea la acțiuni inițiate și organizate de conducerea direcției pe linia pregătirii profesionale și a respectării Codului de etică;

17.    Asigură instruirea și informarea personalului din cadrul Serviciului Audit Public Intern, Urmărire Recomandări, în probleme de securitate și sănătate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;

18.    Realizează orice sarcină dispusă de Primarul General al Municipiului București sau primiță_din partea Direcției Audit Public Intern, pe domeniul de activitatejspecific

dacă Planul de acțiune pentru implementareafvweomandărilor âhdarea,


ementelp următoare: problema/constatar^, lacțiunppmru implementare, rezultate obținute,


■fo,Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare

20.    Transmite compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului General, măsurile dispuse de organele de control și termenele de realizare a acestora;

21.    Informează Primarul General despre nerealizarea măsurilor dispuse și face propuneri pentru realizarea acestora de către compartimentele implicate;


22.    Participă la acțiuni de verificate organizate în colaborare cu alte

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.    ‘

sb^unea

DIRECȚIA GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Art. 168 Obiect de activitate

1.    Pune în aplicare și asigură exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzută Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind structura de guvernanță corporativă proprie a Municipiului București, asigurând respectarea ansamblului de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate;

2.    Instituie pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public atât

' a activității societăților de stat, cât și a politicii de acționariat a statului;

3.    Asigură un management stabil, uniform și profesional la societățile constituite în subordinea Consiliului General al Muncipiului București la care sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sprijinind autoritatea publică tutelară în îndeplinirea obiectivelor de către societățile comerciale și regiile autonome aflate sub autoritatea sa;

4.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

Art. 169 Atribuții

1. Face demersuri și asigură, la regiile autonome:

----- aj-fntocmlrea"-scrteari1or___așteptair pecare le supune spre aprobare

Primarului General și publicarea pe pagina proprie de internet pentru a fi luate la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director aflați pe lista scurtă;

b)    numirea și revocarea membrilor consiliilor de administrație conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

c)    negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliile de administrație, fundamentați pe baza planurilor de administrare și a scrisorilor de așteptări în termen de 30 de zile de la data comunicării

---d)zînp,heierea contractelor de mandat cu administratorii regiM^Sto^Ofne;

^itorizarea și evaluarea anuală a performan;e^rD//sopșiiijlor de administrați^, bentru as^aslgura, în numele unității administrativ4eriț5riaW/fbridatoare, că =S=^--

____    /Ț\

sunt respectate principiile de eficiență ecoriornteă^protfitabillț^>?'H^fh^țio|area regiei autonome;    / S T    li

f)    monitorizarea și evaluarea incrfcaierfTlor de periormarîță //financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractul de mandat;

g)    întocmirea și publicarea pe pagina proprie de internet a listei administratorilor în funcțiune de la regiile autonome;

h)    înscrierea în lista administratorilor se face după finalizarea procedurii de selecție conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedurile de selecție a administratorilor se pot desfășura de către autoritatea publică tutelară ori de câte ori este necesar, cu respectarea condițiilor de publicitate legale.

2.    Face demersuri și asigură, la societățile comerciale la care unitatea administrativ teritorială Municipiul București este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul:

a)    numirea reprezentanților unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și aprobarea mandatului acestora;

b)    propunerea, în numele unității administrativ-teritoriale acționare, a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

c)    întocmirea scrisorilor de așteptări și publicarea pe pagina proprie de internet pentru a fi luate la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

d)    monitorizarea și evaluarea anuală prin reprezentanții autorității publice tutelare în adunarea generală a acționarilor a performanțelor consiliilor de administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale acționare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societăților;

e)    asigurarea transparenței politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

f)    mandatarea reprezentanților săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliile de administrație;

g)    monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;

3.    Face demersuri și asigură, la societățile la care regiile autonome sau societățile comerciale de mai sus dețin participație majoritară sau o participație care le asigură controlul:

a) vegherea la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiții de eficiență economică și strategică, a calității de acționar;

byvegherea la respectarea de către societatea controlată a/principiilor de eficiență economică și profitabilitate;

c)    asigurarea prin reprezentanții în adunarea generală a acționarilor de reflectarea cerințelor din scrisoarea de așteptări în indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractul de mandat;

d)    monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;

4. Colaborează cu comitetele de nominalizare și remunerare din cadrul consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice de sub autoritatea Consiliului General al MueWttriuLJBucurești, precum și cu experții independenți selectați în vederea selecției r la întreprinderile publice din portofoliul Consiliului Ge.nejaba).icipiuftjf

ernului ree’,/$£^Wcările șiează aplicarea Ordonanței de rița corporativă a întreprinderilor put

Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare

completările ulterioare și raportează Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

6.    Exercită la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, competențele prevăzute de lege și aprobă actul constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul;

7.    Stabilește criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere, directori/directorat și asigură înscrierea acestora în contractele de mandat;

8.    întocmește și actualizează periodic evidența organelor de administrare și de conducere ale instituțiilor publice, precum și ale întreprinderilor publice din subordinea Consiliului General al Municipiului București;

9.    Păstrează evidența contractelor de mandat dintre administratorii societăților și Consiliul General al Municipiului București, precum și ale directorilor de la societățile din portofoliul Consiliului General al Municipiului București;

10.    Păstrează evidența planurilor de administrare aprobate, depuse de către întreprinderile publice din subordinea Consiliului General al Municipiului București;

11.    Coordonează procesul de analiză anuală, împreună cu direcțiile de specialitate, Direcția Generală Economică și Direcția Juridic, a activității consiliilor de administrație/consiliilor de supraveghere, precum și îndeplinirea obiectivelor din planurile de administrare pentru a se asigura, în numele Consiliului General al Municipiului București, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

12.    Raportează către Ministerul Finanțelor Publice indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile publice de către acest minister, trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului precedent;

13.    Elaborează în fiecare an, împreună cu compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București și cu managementul întreprinderilor publice la care Consiliul General al Municipiului București este acționar în numele statului, un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul municipiului București. Raportul este publicat pe pagina de internet a Municipiului București până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs;

14.    Furnizează elementele de sinteză Primarului General, necesare fundamentării

unor decizii în domeniul guvernanței corporative, pe baza documentațiilor întocmite de către managementul întreprinderilor publice la care Consiliul General al Municipiului București deține acțiuni în numele statului;    //

15.    Inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municigjif Xr'/ ■■    6


—domeniul de activitate, împreună cu direcțiile de specialitate;

16.    Analizează actele normative care vizează domen centrale și al guvernanței corporative;

17.    îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege din domeniul s

SECȚIUNEA 25 DIRECȚIA DE PRESĂ    J

o    de activitate    <5Tj^


iectivă și echidistantă a activității Mju^ici^|ui BdcGrești în

ve- /

Au

2.    Monitorizează în timp real informațiile și realizează analize și sinteze periodice asupra modului în care acțiunile Primăriei Municipiului București și ale Primarului General sunt reflectate în spațiul public

3.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

25.1 .SERVICIUL ANALIZĂ, SINTEZĂ, MONITORIZARE PRESĂ

Art. 171 Atribuții

1.    Urmărește evoluția mediatică a subiectelor de interes care vizează activitatea municipalității;

2.    Asigură informarea superiorilor ierarhici cu privire la apariția în mass-media a referirilor ce vizează activitatea municipalității și a Primarului General;

3.    Asigură distribuirea materialelor monitorizate către conducerea Primăriei Municipiului București;

4.    Identifică eventuale probleme semnalate de presă referitoare la acțiunile sau activitatea municipalității și le comunică conducătorului ierarhic superior;

5.    Informează în timp util superiorii ierarhici cu privire la apariția în spațiul public a referirilor la adresa instituției;

6.    Inițiază procedurile de achiziție a serviciilor de monitorizare a presei, gestionează contractele și urmărește îndeplinirea obiectivelor prevăzute în contract;

7.    Colaborează îndeaproape cu firma de monitorizare contractată și care furnizează 24 din 24 de ore Servicii de news alert pentru a gestiona informațiile furnizate;

8.    Asigură suportul informațional necesar gestionării situațiilor de criză, care pot afecta imaginea Primarului General și a Primăriei Municipiului București;

9.    Realizează analize și sinteze periodice asupra modului în care acțiunile Primăriei Municipiului București și ale Primarului General sunt reflectate în spațiul public;

10.    Monitorizează în timp real apariția în mass-media a informațiilor publice (comunicate, informări, anunțuri, declarțtii de presă, precizări) emise de către Primăria Municipiului București;

11.    Participă la realizarea unor sinteze și analize de presă periodice, pe subiecte de interes, la cererea conducerii direcției;

12.    Arhivează rapoartele de monitorizare și materialele scrise/audio/video prezentante conducerii direcției;

13.    întocmește rapoarte lunare, semestriale și anuale de ane apărute în mass-media pe care le pune la dispoziția șefului ierarhic șț


25.2.SER VICIULCOMUNICARE A CU R

Art. 172 Atribuții


LZ.


1.    Asigură accesul mijloacelor de informare în masă la    interes

public care privesc activitatea municipalității, așa cum sunt preva:    stația privind

liberul acces la informații de interes public în vigoare;

2.    Organizează conferințe și/sau evenimente la care participă Primarul General sau managementul la vârf al Primăriei Municipiului București;

_3i__Participă la organizare și asigură promovarea prin intermediul mass-media a dejef^iîter^tei|le interne și/sau externe ale Primarului General și alp directorilor direcțiilor fca5li^4^cirTfă|^MunipipirJtoj București;

^JȚp^v&ta și trienținc are,d române,


/relații profesionale amiabile cu struc|Llfilp^nqlo$t|e

tene:    —- vW u


din alte


tiz


5.    Contribuie la organizarea lansărilor de proiecte ale Primăria Municipiului București la care participă reprezentanții mass-media;

6.    Gestionează relația Primăriei Municipiului București cu reprezentanții mass-

media;


7.    Realizează, după caz, sinteze și materiale documentare pentru aparițiile publice ale Primarului General și ale reprezentanților aparatului de specialitate al Primarului General;

8.    Coordonează activitatea privind accesul ziariștilor la orice informație de interes public care vizează activitatea municipalității;

9.    Coordonează activitatea de acordare, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, a acreditării reprezentanților mass-media;

10.    Colaborează cu direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și cu instituțiile subordonate

11.    Organizează evenimentele de presă ale Primăriei Municipiului București și, după caz, ale instituțiilor subordonate municipalității;

12.    Organizează conferințele tematice, declarațiile și interviurile de presă ale Primarului General, precum și ale managementului Primăriei Municipiului București;

13.    Elaborează și difuzează la mass-media comunicate și informări de presă, pe baza datelor și informațiilor primite de la departamentele/direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și, după caz, de la instituțiile aflate în subordinea municipalității;

14.    Difuzează direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București comunicate/informări/anunțuri de presă pentru a fi postate pe site-ul instituției;

15.    Difuzează, conform legii, anunțuri de presă privind proiectele supuse dezbaterii publice, ședințele publice de dezbatere și ședințele Consiliul General al Municipiului București;

16.    Difuzează, după caz, jurnaliștilor, dosare de presă legate de evenimente sau activități de interes public ale municipalității;

17.    Informează în timp util și asigură accesul jurnaliștilor acreditați pe lângă Primăria Municipiului București la activitățile și acțiunile de interes public organizate de Primăria Municipiului București și, după caz, ale instituțiilor subordonate;

18.    Consiliază și acordă asistență de relații publice Primarului General și membrilor staff-ului acestuia;

19.    Protejează imaginea instituției, scop în care colaborează cu toate structurile din aparatul de specialitate al Primarului General, precum și cu instituțiile subordonate Primăriei Municipiului București;

20.    Informează, ori de câte ori este necesar, superiorul ierarhic asupra aspectelor referitoare la imaginea Primăriei Municipiului București și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediatică a crizelor ce pot afecta imaginea instituției și/sau a Primarului General;

-21 .Colaborează laîntacmireaunorstrategii de comun icare, pe baza rapoartelor

lunare, semestriale și anuale de analiză a materialelor apărute în mass-media, furnizate Ho .Ron/irii il Ho Anoli79 Ainto7â ci MnnitnrÎ79ro Procâ

4.    Contribuie la formarea și asigurarea unei bune imagini a instituției, prin colaborările realizate cu partenerii instituționali;

5.    Promovează relații de bună colaborare cu instituții și organizații naționale și internaționaleîin domenii de interes;

6.    Sprijină organizarea de campanii de informare/educare a populației în domenii de interes precum sănătate, cultură, infrastructură, social, educație civică și sport;

7.    Contribuie la realizarea de materiale informative, cu privire la activitatea Primăriei Municipiului București și, după caz, a insituțiilor aflate în subordinea municipalității;

8.    Gestionează arhiva foto-video a Direcției de Presă prin asigurarea serviciului foto/video la evenimente, precum și prelucrarea și publicarea de fișiere foto/video;

9.    Asigură comunicarea (inclusiv cu materiale foto/video) prin platforme/rețele sociale sau new media, prin înființarea de conturi sau gestionarea conturilor existente, respectiv prin publicarea de informații de actualitate și interacțiunea cu utilizatorii;

10.    Asigură bune relații de comunicare interinstituțională cu instituții publice dș interes pentru municipalitate;

11.    Realizează, la solicitarea conducerii, materiale de interes public privitoare la activitatea și programele derulate de municipalitate;

12.    Asigură suport tehnic pentru activitatea de comunicare a Primăriei Municipiului București (foto/video/sonorizare);

13.    Colaborează la gestionarea imaginii publice a Primăriei Municipiului București.

SECȚIUNEA 26


DIRECȚIA RELAȚIA CU ON.G,-SINDICATE

Art. 174 Obiect de activitate

1.    Dezvoltă parteneriatul strategic între autoritatea publi patronate în vederea identificării și susținerii inițiativelor pu contribuie la soluționarea problemelor comunității;

2.    Crește suportul public pentru programele desfășurate, atrage resurse suplimentare în raport cu cele de care dispune administrația și sprijină înbunătățirea serviciilor pe care le furnizează comunității;

3.    Crează un intermediar activ între administrația publică și organizațiile neguvemamentale, sindicate și patronate;

4.    Asigură rolul consultativ în realizarea dialogului social la nivelul Municipiului București, între conducere și sindicate având rol de mediator, pentru crearea unui climat de stabilitate și pace socială;

5. Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.


Art. 175 Atribuții

1 . Asigură cadrul instituțional de relaționare directă cu societatea civilă, ONG-uri și patronate;

A^^Promovează proceduri și standarde de lucru ale administrației cu ONG-urile la

ve Llocalf \    ____

țXFbrtțiulează propuneri și elaborează programe de promovare^-parteneriatului dWtf^^mipistrațiapubljoașpsectorul neguvernamental;    4?^

iwă și ii^leigșmează proiecte comune cu implicaiBai'gl^jffii^^ii'interesul

i.wijucjțifvlb^le;

IJ1.


v/A    HuV’T

Primăria Municipiului București


rJmiî


5.    Consultă și creează premisele implicării societ) realizării programelor de dezvoltare durabilă a municipalii

6.    Colaborează cu compartimentele de specialii interes local, la elaborarea și implementarea programelor de dezvoltare București propuse de societatea civilă sau ONG-uri;

7.    Promovează programe de perfecționare internă ale funcționarilor publici care au atribuții în realizarea parteneriatului administrației - ONG-uri, de schimburi de experiență;

8.    Colaborează cu alte instituții de resort în vederea analizării nivelului de dezvoltare a Municipiului București;

9.    Elaborează raportul anual privitor la relația administrație - ONG-uri;

10.    Asigură transparența măsurilor guvernamentale, participarea și comunicarea permanentă cu societatea civilă;

11.    Promovează inițiativele mediului asociativ pentru reprezentarea legitimă a Municipiului București în implementarea politicilor publice;

12.    Sesizează și informează Primarul General în privința dinamicii, evoluției și oportunităților de dezvoltare ale mediului asociativ;

13.    Creează premisele constituirii unui grup de actori sociali capabili să stimuleze și să eficientizeze reforma administrației publice însăși.

14.    Identifică, elaborează și promovează politici publice și proiecte de acte normative în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenței, accesului la informații de interes public, dialogului social, dezvoltării asociațiilor și fundațiilor, în deplină concordanță cu prevederile Programului de guvernare și cu obligațiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;

15.    Colaborează cu asociațiile și fundațiile, asociațiile profesionale, organizațiile sindicale și patronale și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;

16.    Participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea parteneriatelor;

17.    Participă, cu experți desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;

18.    Participă la schimbul de informații și experiență cu instituțiile și organismele naționale și internaționale cu privire la domeniile sale de activitate, în condițiile legii;

19.    Asigură implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;

20.    Promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor și proiectelor din domeniul său de activitate;

21.    Colectează, prelucrează și publică seturi de date și realizează cercetări, cantitative și calitative, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informăriî opinieî publice în domeniile sale deactivitate;

22.    Derulează relații bilaterale cu organismele prestatoare de servicii publice de interes local ale Municipiului București privind consultarea publică, transparența, accesul la informații de interes public, dialogul social, dezvoltarea asociațiilor și fundațiilor;

23.    Editează materiale informative și organizează seminare, conferințe, expoziții tematice și alte acțiuni similare în Municipiul București, în domeniul său de activitate;

24.    Coordonează și sprijină dialogul social la nivelul unității administrative Municipiul București, în condițiile legii;

Gestionează relația cu sindicatele legal constituite la nivelul aparatului de dtalftaî&sal Primarului General și la nivelul organismelor prestatoare de servicii publice șj.€te_uflljtatșxpublică de interes local, și face demersurile necesare în vederea soluționării icitări formulatende către acestea.    //^

ază și efectdeazjOefnersurile necesare pentru deswuriJL,„,1L,L.. . -rilor coldctivej^n vederea încheierii acordurilor cofâdt^^j-ocon'tractelor

KU'’

«erjfijlileîor^ fe jniția


7 \

r-

^i’încondițiilecolective de muncă la nivelul Primăriei Municipiului București, colaborând în acest sens, cu reprezentanții salariaților și sindicatele legal constituite la nivelul aparatului de specialitate al Primarului General;

27.    Face demersuri pentru alegerea reprezentanților salariaților din Primăria Municipiului București în comisiile din care, conform legii, aceștia fac parte.

28.    Pregătește, elaborează, negociază și urmărește încheierea înțelegerilor între Municipiul București și partenerii sociali reprezentativi la nivel local, potrivit legii;

29.    Informează Primarul General cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate, patronate - în vederea analizării posibilității soluționării lor;

30.    Coordonează constituirea și gestionarea bazei de date și registrele de evidență privind organizațiile patronale și sindicale la nivelul Municipiului București;

31.    întocmește rapoartele statistice trimestriale, semestriale și anuale privind numărul conflictelor colective de muncă, numărul salariaților care au participat la grevă, precum și numărul contractelor colective încheiate la nivel de unitate;

32.    Ține evidența raportărilor din Municipiul București asupra stărilor tensionale cu potențial conflictual pentru informarea factorilor de decizie în vederea dezamorsării acestora;

33.    Sprijină, în condițiile legii, realizarea unor programe sau activități inițiate de organizații, asociații sau fundații legal constituite;

34.    Sprijină, în condițiile legii, creșterea capacității" operaționale^ a așocj^or^i

fundațiilor legal constituite.    !    .......,

SECȚIUNEA 27_ v

DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE Șl PROTOCOL/

Art. 176 Obiect de activitate    o,

1.    Asigură cadrul necesar exercitării de către conducerea instituției a fifer^a^Vel-or £ conferite de lege pentru reprezentarea orașului cu alte autorități publice, cu persoan'^^Ș sau juridice, române și străine.

2.    Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde deMs&sâga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

27.1. SERVICIUL DE REPREZENTARE EXTERNĂ

Art. 177 Atribuții

1.    Realizează formalitățile de deplasare externă pentru Primarul General, aparatul de specialitate al acestuia, pentru membrii Consiliului General și aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București;

2.    Inițiază formalitățile de achiziție publică pentru serviciile necesare desfășurării deplasărilor externe efectuate de către Primarul General, aparatul de specialitate al acestuia, pentru membrii Consiliului General și aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București;

3.    Elaborează, la solicitarea conducerii instituției, materiale documentare privind regulile, cutumele și uzanțele protocolare din diferite state;

4.    întocmește documentația în vederea semnării de către Primarul General a acordurilor de cooperare/colaborare/înfrățire și gestionează relația cu orașele cu. care Municipiul București a încheiat aceste acorduri;

5.    Gestionează relația cu asociațiile/organizațiile internaționale din care Municipiul București^ face parte, întocmește formalitățile de aderare la diverse asociații/organizații

fnâțidKrateiJii efectuează demersurile în vederea achitării cotizațiilor aferente calități jyiejnbrub^ -y

•^pl^draârik :ează evenimente internaționale conform specificului activității teicii Externe și Protocol;

wJ

siT


țr^j/.-^gjsm^ează vizite ațe^unor delegații din străinătate la București, f^^jT^it^^tivitate a|4)i^nei Relajti^xterne și Protocol;

wofWQ ^4


8.    Colaborează cu autoritățile civile și militare în vederea asigurării protecției demnitarilor străini, stabilirii traseului etc. cu prilejul unor vizite oficiale dacă acestea o impun;

9.    întocmește corespondența Primarului General în limbi de circulație internațională (engleză și franceză) conform solicitărilor primite;

10.    Acordă sprijin compartimentelor de specialitate privind traducerea din/în limbi străine de circulație internațională a unor materiale de interes;

11.    Acordă sprijin Primarului General în vederea îndepli^iiToTuluTâ^Teprezentant al

Municipiului București pe plan extern.    c j

27.2. SERVICIUL DE REPREZENTARE INTERNĂ—

Art. 178 Atribuții    \J/ V

I.    Implementează agenda de ceremonii și acordă sprijinul necesar/uneilhyes^ reprezentări cu ocazia desfășurării acestora, în colaborare cu instituțiile care ap atrMrtiîaec'^\ organizare în acest sens;

2.    Realizează activități specifice în vederea recunoașterii meritelor unor peraonpjîtăț^ %

ale Municipiului București prin acordarea de distincții, diplome, medalii, etc.;    V

3.    Informează conducerea instituției cu privire la elemente de interes ale calen^^i, aniversar al personalităților Municipiului București;

4.    întocmește/pregătește felicitări cu ocazia zilelor de naștere /zilelor onomastice ale unor personalități, cu prilejul zilelor naționale ale unor state și cu ocazia unor sărbători naționale;

5.    întocmește corespondența Primarului General conform solicitărilor primite;

6.    Gestionează baza de date necesară pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a colaborării inter-instituționale;

7.    Organizează cadrul pentru întâlnirile de lucru ale Primarului General, ale aparatului de specialitate al acestuia, ale membrilor Consiliului General și ale aparatului de specialitate al acestuia cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice, române și străine conform domeniului de activitate al Direcției Relații Externe si Protocol;

8.    Asigură protocolul de primire cu ocazia vizitelor la Primăria Municipiului București a membrilor Corpului Diplomatic prezent la București, a unor înalți demnitari străini și români etc.;

9.    Inițiază formalități de achiziție publică a unor servicii '■ și materiale conform domeniului de activitate al Direcției Relații Externe și Protocol;

10.1a măsuri în vederea asigurării diverselor materiale de promovare a Municipiului București cu prilejul ceremoniilor, deplasărilor externe, vizitelor și întâlnirilor de lucru la care participă Primarul Generai, aparatul de specialitate al acestuia, pentru membrii Consiliului General și aparatul de specialitate al acestuia la solicitare;

II.    Menține legătura pe probleme de protocol cu diverse instituții, pentru organizarea evenimentelor care antrenează activitatea specifică Direcției Relații Externe și Protocol;

----12. Acordă sprijin Primarului General în vederea îndeplinirii rolului de reprezentant al

Municipiului București pe plan intern.

SECȚIUNEA 28

DIRECȚIA CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM

Art. 179 Obiect de activitate


^zvoltă și întreține infrastructura instituțiilor municipale din domeniul specific de tifică, promovează și coordonează programe/proiecte pi și turismului în Municipiul București.

torul executiv coordonează, îndrumă, controlează și n beției ducândJa^ndeplinire sarcinile rezultate din actele n Imite de la conduc^ea Primăriei Municipiului București.

L/l.28.1 .SERVICIUL CULTURĂ

Art. 180 Atribuții

1.    Contribuie la dezvoltarea parteneriatelor și a schimburilor culturale interne și internaționale ale Municipiul București;

2.    Gestionează relația Municipiului București cu toate cultele religioase recunoscute în România în ceea ce privește sprijinul financiar acordat, conform legii, personalului neclerical.

3.    Coordonează, în exercitarea atribuțiilor sale, activitatea următoarelor instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București (denumite în continuare instituții publice de cultură de interes local):

a)

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”;

b)

Teatrul Odeon;

c)

Teatrul „C.l. Nottara”;

d)

Teatrul Mic;

e)

Teatrul de Comedie;

f)

Teatrul Evreiesc de Stat;

g)

Teatrul „Ion Creangă”;

h)

Teatrul de Animație „Țăndărică”;

i)

Teatrul de Revista „Constantin Tănase”;

j)

Teatrul Excelsior;

k)

Teatrul Tineretului „Metropolis”;

1)

Teatrul Masca;

m)

Circul Metropolitan București;

n)

Teatrul „Stela Popescu”;

o)

Teatrul Dramaturgilor Români;

P)

Opera Comică pentru Copii;

r)

Muzeul Național al Literaturii Romane;

s)

Muzeul Municipiului București;

t)

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”;

u)

Biblioteca Metropolitană București;

V)

Școala de Artă București;

X)

Casa de Cultură „Friedrich Schiller”;

D

Universitatea Populară „loan 1. Dai Ies”.4.    Elaborează și aplică, în colaborare cu Direcția Managementul Resurselor Umane, proceduri și metodologii de concurs/evaluare a personalului de conducere, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru instituții publice de cultură de interes local;

5.    Elaborează, împreună cu Direcția Managementul Resurselor Umane, documentația privind inițierea proiectelor de hotărâre ale Consiliului General al Municipiului București ce au ca obiect înființarea sau reorganizarea unor instituții publice de cultură de interes local/ servicii publice, sub aspectul atribuțiilor și obiectului de


activitate, în calitate de structură de specialitate;

___6. întocmește caietul de obiective și propune calendarul concursului și

x^^p^Fte^ța comisiei de concurs de management și a comisiei de contestații pentru x mșcare ifistituții publice de cultură de interes local și le supune spre aprobare Primar

\Probune condițiile de participare la concursul de manag^rt^fc/?4țțjru instituții l^qblice ^â-cwtură de interes, local și întocmește împreună cu D^^fM^riș^ementul ^7"KUțnane anupțul puplic privind organizarea concursului dj§ mațjâgemânt pentru


Primăria Municipiului București

8.    Asigură, împreună cu reprezentanțiiDirecțip/Mâ'hademehtât'Șesui;^F6r Umane și ai celorlalte direcții de specialitate, secretariatul cpmisiuor da concure^șrete^contestații la concursurile de management organizate pentru instituții p jblice'de cultură de interes local;

9.    la măsuri privind transmiterea și înregistcar&skTapoartelor de activitate întocmite în vederea evaluării managementului la instituții publice de cultură de interes local;

10.    întocmește calendarul și propune componența comisiilor de evaluare a managementului, a comisiilor de contestații pentru fiecare instituție publică de cultură de interes local și le spune spre aprobare Primarului General;

11.    Asigură, împreună cu reprezentanții Direcției Managementul Resurselor Umane și ai celorlalte direcții de specialitate, secretariatul comisiilor de evaluare și de contestații constituite în vederea evaluării managementului la instituții publice de cultură de interes local;

12.    Asigură demersurile necesare negocierii programului minimal, a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de management;

13.    Asigură demersurile necesare pentru negocierea anuală a programului minimal, ale cărei rezultate vor fi consemnate în acte adiționale ce vor fi transmise, înregistrate și gestionate de Direcția Managementul Resurselor Umane;

14.    Monitorizează activitatea specifică instituțiilor publice de cultură de interes local și propune măsuri de îmbunătățire a acestora și de dezvoltare a ofertei culturale a Municipiului București, dacă este cazul;

15.    Asigură demersurile necesare și elaborează proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București privind schimbarea denumirii instituțiilor publice de cultură de interes local, modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestora (în colaborare cu Direcția Managementul Resurselor Umane);

16.    Transmite către direcția de specialitate propunerea privind nivelul taxelor/tarifelor pentru serviciile oferite de instituțiile publice de cultură de interes local, precum și a biletelor de spectacol la instituții publice de cultură de interes local, în vederea supunerii acestora spre aprobare, conform legii;

17.    Centralizează, după caz, execuțiile bugetare lunare aferente instituții publice de cultură de interes local;

18.    Elaborează, la solicitarea compartimentului de specialitate din Primăria Municipiului București, propuneri privind proiectul bugetului anual, precum și pentru proiectul de rectificare de buget pentru instituțiile publice de cultură de interes local;

19.    Elaborează proiectul bugetului anual, precum și de rectificare de buget pentru Serviciul Cultură;

20.    Elaborează proiectul programului anual de achiziții publice pentru Serviciul Cultură;

21.    Elaborează proiecte de hotărâre ale Consiliului General ar Municipiului București din aria de competență proprie;

22.    înaintează către Consiliul Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București.spre analiză și avizare. documentațiile tehnico-economice pentru investiții ale instituțiilor publice de cultură de interes local;

23.    Elaborează proiecte de hotărâre ale Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea de indicatori tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții ale instituțiilor publice de cultură de interes local, avizați de Consiliul Tehnico -Economic al Primăriei Municipiului București;

24.    Analizează propunerile primite privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor așarea unor bunuri (alte decât mijloacele fixe) din administrarea instituții publice

/^blejuîtură deinteres local;

O X^ --2p., Inițiază proiecte de Dispoziție Primar General privind scoatere^Bcf^tncțiune a /mțj^Șâlor fixe’idin administrarea instituțiilor publice de cultură de intereiAbcal;

.    ' 26^ Avizează documentații privind procedurile de transmfter^^^jBăji^ după

'.trecer/ la etapa d^vâldrificare a bunurilor aparținând instituțiilor i|^l^?l^cultură (mijloace fixe șLatfele decât mijloacele fixe); x ' W " M

/TVAx» «14 0


-'unqționare

^nor bu™ (altele ' 5al;

îini&trarea instituțiilor publice


27.    Avizează documentații privind'pTopurie'rile di decât mijloacele fixe) din administrarea instituțiilor pubj

28.    Avizează predarea/primirea imobilelor afle de cultură de interes local;

29.    întocmește și actualizează evidența patrimoniului imobil aflat în administrarea instituțiilor publice de cultură de interes local;

30.    Elaborează proiecte de parteneriate/protocoale de colaborare în domeniul cultural, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

31.    Elaborează avize privind componența cultural-artistică a evenimentelor organizate pe domeniul public al municipiului București, inclusiv a celor organizate de instituții publice de cultură de interes local;

32.    Centralizează propunerile instituțiilor publice de cultură de interes local de organizare și derulare de evenimente culturale și elaborează Calendarul Cultural Anual al instituțiilor publice de cultură de interes local la nivelul Municipiului București, pe care îi transmite, spre informare, Primarului General;

33.    Realizează demersurile necesare pentru obținerea acordurilor pentru circulația autovehiculelor fără autorizație de transport pe teritoriul Municipiului București, în domeniul propriu de activitate, conform prevederilor legale în vigoare;

34.    Elaborează acordurile privind deplasările personalului instituțiilor publice de cultură de interes local/managerilor instituțiilor publice de cultură de interes local la evenimente/tumee/ manifestări specifice, etc. interne și internaționale și le transmite, spre aprobare, Primarului General, după caz;

35.    Monitorizează deplasările personalului instituțiilor publice de cultură de interes local la evenimente/tumee manifestări specifice, etc. interne și internaționale, cu respectarea prevederilor legale, după caz;

36.    Elaborează documentația aferentă acordurilor de ocupare temporară a locurilor publice din Municipiul București pentru filmare/fotografiere profesionistă;

37.    Inițiază proiectul de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al orașului București-,

38.    Realizează și asigură publicarea și actualizarea, periodică, a Centralizatorului Cetățenilor de Onoare ai orașului București-,

39.    Participă la elaborarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București privind atribuirea și schimbarea de denumire arteră de circulație/ obiectiv din Municipiul București (în colaborare cu Direcția Patrimoniu), în cazul în care acesta are o componentă culturală;

40.    Organizează procedura legală, asigură secretariatul Comisiei pentru analiza solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul București pentru imobile monumente istorice-,

41.    Inițiază demersurile legale de modificare și/sau completare a dispoziției de Primar General privind constituirea Comisiei pentru analiza solicitărilor privind exercitarea ^ieptutuidepreemținnedecătre Municipiul București pentru Imobile monumenteistorice^ aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia;

42.    Elaborează proiectul de dispoziției de Primar Generai privind constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării de către Municipiul București a unor imobile monumente istorice și aprobarea Regulament de Organizare și Funcționare al acesteia;

43.    Organizează procedura legală, asigură secretariatul Comisiei de negociere în vederea achiziționării de către Municipiul București a unor imobile monumente istorice;

44.    Elaborează proiectele de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului acordul de principiu privind achiziționarea de către Municipiul București a îumente istorice în baza exercitării dreptului de preemț(ynș;,J>jorare cu compartimentul de specialitafe din cadriil Primăriei

e hotărâre a Consiliului General/âî h/lunicîpiuldi 'București


Primăria Municipiului București • - *■    d^^^a^zare^^uncționare

privind cumpărarea de către Municipiul București ^unfârimobrțe mc)rtwi6nț|' istorice în baza exercitării dreptului de preemțiune;    /    \ \

46.    Inițiază demersurile legale de elqjporarșZmodificare ș^sâw^completare a Dispoziției de Primar General privind constituirea~Com/s/e/ pentru realizarea Centenarului Marii Uniri în Municipiul București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia;

47.    Organizează procedura legală, asigură secretariatul Comisiei pentru realizarea Centenarului Marii Uniri în Municipiul București-,

48.    Asigură secretariatul Comisiei de selecție a unor imobile reprezentative pentru înființarea si extinderea muzeelor existente și pentru sedii de instituții publice și companii municipale-,

49.    Elaborează proiectul de dispoziție de Primar General privind constituirea Comisiei de negociere pentru achiziționarea imobilelor selectate de către Comisia de selecție a unor imobile reprezentative pentru înființarea si extinderea muzeelor existente și pentru sedii de instituții publice și companii municipale și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia;

50.    Asigură secretariatul Comisiei de negociere pentru achiziționarea imobilelor selectate de către Comisia de selecție a unor imobile reprezentative pentru înființarea și extinderea muzeelor existente și pentru sedii de instituții publice și companii municipale-,

51.    Elaborează proiectul de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București privind acordul de principiu privind achiziționarea imobilelor selecționate de către Comisia de selecție a unor imobile reprezentative pentru înființarea și extinderea muzeelor existente și pentru sedii de instituții publice și companii municipale;

52.    Elaborează, în colaborare cu compartimentul de specialitate din cadrul Primăria Municipiului București, proiectele de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București privind cumpărarea de către Municipiul București a unor imobile selecționate de către Comisia de selecție a unor imobile reprezentative pentru înființarea și extinderea muzeelor existente și pentru sedii de instituții publice și companii municipale;

53.    Elaborează proiectele de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea sau respingerea, după caz, a ofertelor de donații și a legatelor de bunuri culturale cu/fără sarcini;

54.    Elaborează proiectele de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București privind repartizarea/modificarea numărului de posturi pentru personalul neclerical deservent cultelor religioase recunoscute în România, conform legii bugetului de stat;

55.    întocmește și avizează ordonanțările de plată aferente sprijinului financiar acordat personalului neclerical deservent cultelor religioase recunoscute în România;

56.    Avizează textul plăcilor și inscripțiilor comemorative propuse a fi amplasate pe imobilele din Municipiul București;

57.    Elaborează și fundamentează propuneri în vederea accesării de fonduri

europeneTîerambui^bîîelJeritriFprbgrarrie^    punere în valoare

a monumentelor istorice și de arhitectură ale Municipiului București.

28.2.SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM

Art. 181 Atribuții

în exercitarea atribuțiilor sale, Serviciul învățământ, Turism coordonează activitatea următoarelor instituții publice de interes local:


Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive București;


entrul pentru Tineret al Municipiului București; entrul pentru Seniori al Municipiului București, ră copiultahtăr^nstituțiilor publice de interes loc,

V.-
3.    Fundamentează decizii administrative

4.    Identifică, inițiază și implementează programe și iroiecte^defereniul specific de activitate;

5.    Participă la inițierea și/sau implementarea de proiecte în domeniul specific de activitate, finanțate din fonduri structurale sau alte fonduri europene, în care Municipiul București este beneficiar sau partener;

6.    Elaborează și/sau participă la elaborarea de strategii, aplicabile la nivel local în domeniul specific de activitate, urmărește adoptarea acestora și coordonează activitatea de implementare;

7.    Inițiază relații de colaborare cu instituții de profil pe plan național și internațional, organizații legal constituite precum și cu persoane fizice și juridice cu atribuții și preocupări în domeniul educației și turismului pentru derularea la nivel local a programelor/proiectelor/evenimentelor dedicate domeniului specific de activitate;

8.    Participă, în cadrul structurilor consultative, la actualizarea și monitorizarea Planului Regional și Planului Local de Acțiune pentru Dezvoltarea învățământului Profesional și Tehnic;

9.    Fundamentează propuneri de înființare, reorganizare de instituții publice de interes local din domeniul de activitate și avizează documentația întocmită de Direcția Managmentul Resurselor Umane privind inițierea proiectulor de hotărâre ale Consiliului General al Municipiului București;

10.    Elaborează programul anual pentru educație și programul anual al principalelor obiective de promovare și dezvoltare a turismului în Bucurști;

11.    Stabilește și menține relații de cooperare/colaborare cu: direcțiile/compartimentele specializate din cadrul aparatului Administrației Centrale, instituții descentralizate ale administrației centrale la nivelul Municipiului București, direcțiile de specialitate din cadrul primăriilor de sector, alte instituții publice etc., în vederea corelării programelor și inițiativelor în domeniul de activitate cu prioritățile, direcțiile și programele elaborate la nivel local și național;

12.    Colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonator la nivel național al cooperării internaționale pentru dezvoltare, și cu organizațiile de profil pentru promovarea/derularea la nivel local a programelor/proiectelor/evenimentelor dedicate educației pentru dezvoltare-,

13.    Colaborează cu Ministerul Educației Naționale și cu organizațiile de profil pentru promovarea/derularea la nivel local a programelor/proiectelor/evenimentelor dedicate educației globale-,

14.    Colaborează cu Ministerul Educației Naționale, prin Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru organizarea programelor educaționale de tip "A doua

. șansă", în conformitate cu Legea educației naționale;

15.    Realizează parteneriate cu asociațiile de părinți și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, prin programul "Școala după școală", pentru desfășurarea unor activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau accelerarea învățării, precum și a activităților de învățare remedială. Acolo unde acest lucru este posibil, parteneriatul se poate realiza cu organizații nonguvernamentale cu competente în domeniu;

16.    Fundamentează și supune aprobării Primarului General al Municipiului București/Consiliului General al Municipiului București participarea Municipiului București la programele și proiectele derulate la nivel local sau central în scopul dezvoltării educației și turismului în Municipiul București;

17.    Participă la derularea programelor/proiectelor/evenimentelor realizate în cu organizații și instituții care activează în domeniul specific de activitate al

erviclult^î ih^vederea aplicării programelor și strategiilor proprii ale Mur>iGipj;|jLui București;

'hează și prelucrează informațiile privind derularea/^xecjjțief-bugetare la for munipi0aîe)di^domeniul specific de activitate, în/<pr4^re;cu programele tea și propune măsuri fundamentate pje op^‘fc


Primăria Municipiului București


19.    Realizează și actualizează bazele de din Municipiul București, aflate în domeniul de acri

20.    Colaborează cu toate compartimentelefiinețîonale furnizOarg"sau beneficiare de informații specifice domeniului său de activitate la nivelul Municipiului București, cu compartimente similare din administrația publică centrală sau locală (ministere, instituții etc.) precum și cu alte structuri specifice (comitete, instituții deconcentrate etc.) din țară și din străinătate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor și a sarcinilor care îi revin.

21.    Analizează și eliberează aviz de specialitate pentru spectacole, concerte, manifestări, târguri și alte evenimente publice tematice, conform actelor administrative aplicabile la nivel local;

22.    Monitorizează respectarea condițiilor stabilite prin avizele eliberate în domeniul specific de activitate;

23.    Asigură cadrul administrativ și financiar necesar derulării contractelor administrativ-financiare încheiate cu Primarul General al Municipiului București, pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță aprobați, în scopul asigurării serviciilor educaționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

24.    Propune înființarea de noi centre/puncte de Informare Turistică și asigură buna funcționare a acestora;

25.    Organizează activități/acțiuni de promovare turistică a Bucureștiului atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale în scopul creșterii circulației turistice în București, a notorietății destinației turistice, reducerii variației sezoniere a turiștilor sau a promovării brandului turistic local prin:

a)    realizarea de studii de marketing/de piață, cercetări ș.a.;

b)    participarea la manifestări expoziționale de turism din țară și străinătate;

c)    organizarea de vizite educaționale și de informare, în București, pentru reprezentanți mass-media, tur operatori, reprezentanți ai asociațiilor sau organizațiilor neguvernamentale cu activitate în turism, alți lideri de opinie, specialiști în turism din tară și din străinătate;

d)    organizarea sau co-organizarea de evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale;

e)    realizarea de activități de publicitate prin intermediul inserțiilor publicitare (în reviste și publicații de specialitate, în presă scrisa/online), a canalelor mass-media (TV și radio) și on-line;

f)    realizarea/achiziționarea de materiale de prezentare și promovare (tipărite, audio/video, foto);

g)    realizarea și actualizarea periodica a paginii de internet, aplicațiilor mobile și a rețelelor de socializare oficiale ale municipiului București în domeniul turismului;

h)    organizarea de evenimente cu specific cultural-artistic;

i)    realizarea de campanii de publicitate;

257Ț;QȚ^QȚ^â^Q^efăfbrNluri^crio^ăFșTasîgura anlmărea7pârterieriâtuluî IbcaT între diferitele structuri implicate în dezvoltarea turistică a Bucureștiului prin organizarea sau co-organizarea de reuniuni, seminarii, sesiuni de discuții pe tema turismului în capitală;

27.    Elaborează și promovează Calendarul anual/lunar de evenimente educative,

cultural-artistice, sportive din București organizate de Primăria Municipiului București, instituții publice, agenți economici;_________    ____________

28.    Distribuie gratuit materiale informative sau de promovare la centrele/punctele ^turistică locale și din țară, la reprezentantele autorităților publice centrale din

;u ocazia unor evenimente care atrag vizitatori autohtoni și străini; jzează evenimente cu specific cultural-turistic îj^scoput; reducerii fe ale turiștilor în București;

;ă resursele turistice antropice și naturale al cărdrfgrad:de exploatare

Kintea/a propiin^n în vederea introducerii acestora î^cirdb^țițiudștică;


Kr31.    Efectuează activități de cercetare de piață pe plan local în scopul creșterii calității produselor turistice;

32.    Analizează, înregistrează și răspunde la solicitările turiștilor primite telefonic, prin fax, e-mail sau poștă;

33.    Realizează și alte activități administrative: fundamentarea bugetului aferent serviciului; întocmirea Programului anual al achizițiilor publice, pregătirea documentațiilor pentru achizițiile publice și urmărirea contractelor serviciului; rezolvarea corespondenței repartizate și arhivarea documentelor; întocmirea rapoartelor de activitate ale serviciului și a celorlalte documente interne etc.;

34.    Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative

prin hotărâri ale Consiliului General al municipiului București sau dispoziții ale Primarului General, în domeniul specific de activitate._______


SECȚIUNEA 29SERVICIUL EURO-2020

Art. 182 Obiect de activitate

1.    Implementează măsurile și rigorile cerute de UEFA și se asicjtjfisule resn^fetarea garanțiilor funcționale și administrative luate în acest sens, în vedefes^fesfășurării turneului final al Campionatului European de Fotbal în anul 2020 în condiții optime

2.    Șeful de serviciu coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciului, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.


Art. 183 Atribuții


1.    Urmărește realizarea la timp a lucrărilor de infrastructură necesare și a măsurilor administrative referitoare la reabilitarea unor străzi, zone adiacente ale stadionului Național Arena, modernizarea locațiilor solicitate de către UEFA destinate publicului;

2.    Asigură comunicarea cu Federația Română de Fotbal pentru respectarea obligațiitor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat prin relaționarea cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei București;

3.    Asigură pregătirea și organizarea planurilor de activitate și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor;

--------4. Sprijină și protejează interesele legitime ale UEFA și ale partenerilor săi

comerciali și orice relație comercială cu orice alte terțe părți și asigură accesul complet și gratuit la stadion pentru personalul operațional ai UEFA pentru a începe operațiunile și instalațiile tehnice la fața locului la începutul perioadei de disponibilitate și/sau să efectueze toate inspecțiile sau activitățile, ori de câte ori este solicitat în mod rezonabil de către UEFA sau Federația Română de Fotbal.

5. Asigură o vizibilitate crescută a materialelor de promovare a evenimentului, pe teritoriul Municipiului București, în zonele de promenadă și Fan Zone, cu ocazia oricărei din cadrul campionatului UEFA EURO 2020;

^ordonează activitatea în incinta perimetrului stadionului Național Arena pe de exclusivitate specificată de UEFA, astfel încât anurpitjg^ne specificate spațiile oficiale, trebuie să fie libere de orif^—;2/!LX
Ite materiale sau activități promoțioi

Primăria Municipiului București


Regulament de Organizare și Funcționare


7.    Dezvoltă, elaborează și propune un plan de acțiuni de marketing și PR în vederea atingerii obiectivelor strategice de imagine ale instituției și susținerii proiectului EURO 2020;

8.    Identifică cererea, tendițele și potențialul proiectului, segmente ale acestuia, nevoile cetățenilor, gradul de satisfacție al acestora;

9.    Dezvoltă alături de celelalte autorități un concept în domeniul transportului public și al managementului traficului pentru teritoriul Orașului gazdă prin identificarea de suficiente servicii de transport public disponibile, concept ce va lua în considerare elemente specifice precum benzi rezervate și străzi închise temporar, zone extinse pentru traficul pietonal și zone pietonale pentru fani, străzi interzise pentru vehicule, managementul traficului temporar, structura de comandă și control a securității;

10.    întocmește rapoarte, la cererea managementului sau auto-propuse, cu privire la evoluțiile macroeconomice, prognoze și implicațiile lor asupra derulării proiectului;

11.    Reprezintă instituția în relațiile cu furnizorii externi de servicii de marketing și mass-media și pregătește împreună cu aceștia materialele promoționale de la concept până la implementarea finală, la solicitarea Primarului General;

12.    Redactează materiale de prezentare, articole, texte și comunicate de presă, pregătește mape de prezentare;

13.    Coordonează modul de administrare și promovare a site-ului evenimentului;

14.    Se asigură că Municipalitatea va pune la dispoziție, spre folosință, pentru orice eveniment sau meci al campionatului UEFA EURO 2020, terenurile, amenajările și infrastructurile publice de pe teritoriul Orașului - gazdă în conformitate cu condițiile UEFA;

15.    Urmărește asigurarea și gestionarea transportului pentru activitățile de amploare premergătoare EURO 2020 și pe timpul evenimentului propriu-zis prin cooperarea cu persoane de contact desemnate din cadrul altor entități și aeroporturi;

16.    la măsuri privind siguranța și ordinea publică pe teritoriul desfășurării evenimentului sportiv prin relaționarea cu instituțiile de profil (Jandarmerie, Poliția Locală, Poliția Rutieră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Salvare, etc.);

17.    Cooperează proactiv cu autoriățile statului privind siguranța și securitatea deplasărilor către locul de desfășurare a evenimentului sau în alte zone ale Municipiului București (delegații, echipe, oficiali, etc.);

18.    Asigură servicii de ambulanță și sănătate publică precum și pază a stadionului prin serviciile specializate;

19.    Se implică constructiv în pregătirea și organizarea campionatului UEFA EURO 2020, considerat un obiectiv de interes general pe teritoriul Orașului-gazdă;

20.    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în proiecte, parteneriate^șâUgebfltrăcte ce vizează evenimentul sportiv menționat.SERVICIUL SĂNĂTATE Șl SECURIT £ IN MUNCA


Art. 184 Obiect de activitate


1. Asigură managementul sănătății și securității muncii pentru aparatul de I Primarului General și aparatul permanent de lucru al Consiliului General al urești;

e serviciu coordonează, îndrumă, controlează șUrăspunde de întreaga iului^ucâod la îndeplinire sarcinile rezultatez^ia.aqterfenormative în e la conducerea Primăriei Municipijmi Wi^jtșștPV/I
Ier


Art. 185 Atribuții
1.    Asigură consultanță și asistență funcționa instituției în stabilirea măsurilor privind sănătatea șt Primăriei Municipiului București;

2.    Monitorizează, prin personalul specializat, desfășurarea activității din aparatul de specialitate al Primarului General și din aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București din punct de vedere al sănătății și securității în muncă;

3.    Asigură întocmirea Planului de Prevenire și Protecție pentru aparatul de specialitate al Primarului General;

4.    Efectuează instructajele de securitate și sănătate în muncă la angajare pentru noii angajați din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și ai aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București;

5.    Asigură efectuarea instructajelor periodice de sănătate și securitate în muncă pentru salariații care ocupă funcții de conducere în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Secretarul General al Municipiului București, Directori Generali, Directori Executivi, Directori, Șefi serviciu și Șefi birou) din subordinea directă a Primarului General);

6.    Verifică efectuarea lunară, trimestrială, semestrială și anuală a instructajului periodic de securitate și sănătate în muncă, precum și a instructajului la locul de muncă și întocmește rapoarte cu privire la cele constatate;

7.    Ține legătura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în legătură cu activitățile din cadrul,aparatului de specialitate al Primarului General pe linie de securitate și sănătate în muncă;

8.    Participă prin reprezentant la cercetarea accidentelor de muncă în care sunt implicați salariați ai aparatului de specialitate al Primarului General și ai aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București și îl informează pe Primarul General;

9.    Colaborează cu medicul/ serviciul medical de medicina muncii la identificarea și evaluarea factorilor de risc și la fundamentarea programului de măsuri de securitatea și sănătatea muncii;

10. Gestionează efectuarea controlului medical periodic pentru toți salariații aparatului de specialitate al Primarului General și ai aparatului permanent de lucru al Consiliului Generai al Municipiului București, ține evidența tuturor avizelor de medicina muncii și ia măsuri pentru aducerea la cunoștință salariaților care au aviz cu apt condiționat și inapt temporar de acest lucru;

1î. Asigură completarea fișelor de expunere la riscuri și efectuarea controlului medical la angajare pentru toți salariații aparatului de specialitate al Primarului General al MunicipiuluiBucurești șiai apăratului permanent de lucrunăriJonsiliuliF Gerterăriir Municipiului București;

12.    la măsuri în vederea stabilirii locurilor de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, ca urmare a determinărilor sau după caz a expertizărilor de specialitate făcute de către organele abilitate în acest sens și efectuează demersurile necesare obținerii avizelor prevăzute de lege;

13.    Asigură demararea procedurilor prevăzute de lege în vederea asigurării condițiilor legale la locul de muncă;

Efectuează instructajul colectiv de securitate și sănătate în muncă pentru ■>tudenți care efectuează practică în cadrul instituției, precum și pentru Jucrează ca voluntari în cadrul Primăriei Municipiului București;,

secretariatul comisiei/comitetului care are ca io|BtMafe^ițatea de Jtatem muncăTla nivelul aparatului de specialitate aJ/Fri^fâ^dlui general.SECȚIUNEA 31


BIROUL DOCUMENTE SECRETE

Art. 186 Obiect de activitate

1.    Aplică standardele naționale de protecție a inform?

Primăriei Municipiului București, conform prevederilor legale îr

2.    Șeful de birou coordonează, îndrumă, controleafeă-șf'-raspunde de întreaga activitate a biroului, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București.

Art. 187 Atribuții

1.    Elaborează și supune aprobării conducerii instituției normele interne privind protecția informațiilor clasificate, elaborate sau păstrate de instituție, ulterior monitorizând aplicarea acestor norme la nivelul instituției;

2.    Consiliază conducerea instituției în legătură cu toate aspectele privind securitatea^ informațiilor clasificate;

3.    în baza propunerilor formulate de către structurile de specialitate, elaborează și actualizează Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării instituțiilor abilitate, iar după aprobare, acționează pentru aplicarea acestuia;

4.    Coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate! în toate componentele acesteia;

5.    Asigură relaționarea cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

6.    Monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;

7.    Informează conducerea unității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

8.    Acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;

9.    Organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;

10.    Asigură păstrarea, organizează evidența și actualizarea certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;

11.    Actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de

“acces; ~

12.    întocmește, actualizează și supune spre aprobare listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;

13.    Prezintă conducătorului instituției propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importantă deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul instituțiilor abilitate;

14.    Efectuează, cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;

Monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor /jlașifjcâte^i modul de respectare a acestora;

Aqordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor>^bilitate, potrivit irițifîij^tențeipr legale, pe linia verificării persoanelor pentru care/^'^oliciîă^ccesul la ^fdnțiâțijîajdlasificate; /-y

%5'^-<^7]^tocmește/^i actualizează lista funcțiilor și lista persSar^lQ^c^ra' necesită 'aQceS^^formații cl^sjfipâ^e și le transmite la instituțiile abilitate; y

18. Efectuează, cu aprobarea conducerii F privind modul de aplicare a măsurilor legale de piprogramului de prevenire a scurgerii de informații clasificate sau în cazul unui incident de securitate;^

19.    înregistrează și pregătește pentru expediere (împachetează, sigilează și marchează corespunzător) documentele clasificate și neclasificate, pe care le predă, pe bază de borderou, curierilor militari;

20.    Verifică corespondența clasificată și neclasificată primită prin poșta militară (numărul trimiterilor, concordanța între datele înscrise pe trimiteri și cele de pe borderou, integritatea ambalajului, ștampilelor și sigiliilor aplicate);

21.    Ține evidența, repartizează și distribuie corespondența primită prin poșta militară (cabinete demnitari, direcții generale aflate în subordinea Primăriei Municipiului București);

22.    Coordonează activitatea de inventariere anuală a documentelor clasificate existente la nivelul Primăriei Municipiului București și instituțiilor subordonate acesteia;

23.    în urma inventarierii documentelor clasificate aflate în arhiva Biroului Documente Secrete, face propuneri pentru trecerea acestora la un alt nivel de secretizare sau declasificarea acestora în funcție de importanța documentelor pentru desfășurarea activității Primăriei Municipiului București și de perioada de secretizare;

24.    Face demersuri către instituțiile abilitate ale statului să atribuie nivele de secretizare în vederea declasificării documentelor sau trecerea acestora pe un alt nivel de secretizare;

25.    Relaționează cu instituții ale statului, autorități și instituții publice, agenți economici cu capital integral sau parțial de stat, precum și alte persoane de drept public ori privat etc. (identifică continuatori ai activității emitenților documentelor clasificate aflate în gestiunea Biroul Documente Secrete) în vederea restituirii documentelor clasificate ce nu mai prezintă importanță în desfășurarea activității instituției noastre;

26.    Predă la arhiva Primăriei Municipiului București documentele ce au fost declasificate, sau procedează la distrugerea acestora pe bază de proces-verbal respectând prevederile legâle;

27.    Verifică dacă persoanele care își încetează activitatea în cadrul Primăriei Municipiului București dețin/au predat documentele clasificate și semnează fișele de lichidare pentru aceștia;

28.    Asigură condițiile necesare pentru ca toate persoanele care gestionează astfel de informații să cunoască reglementările în vigoare referitoare la protecția informațiilor clasificate, protecția informațiilor secrete de stat reprezintând o obligație ce revine tuturor persoanelor autorizate care le emit, le gestionează sau care intră în posesia lor;

29.    Stabilește norme interne de lucru și de ordine interioară destinate protecției acestor informații, potrivit actelor normative în vigoare;

30.    Stabilește dacă angajamentele de confidențialitate întocmite potrivit reglementărilor în vigoare vor garanta că informațiile lacarese acordă acces sunt protejate corespunzător;

31.    Asigură protecția personalului desemnat să asigure securitatea acestora ori care are acces la astfel de informații, potrivit prezentelor standarde;

32.    Asigură protecția fizică a obiectivelor, sectoarelor și locurilor în care sunt gestionate informații secrete de stat, împotriva accesului neautorizat;

33.    Arhivează și păstrează în condiții corespunzătoare documentele care conțin informații, clasificate, potrivit nomenclatorului arhivistic al instituției;

1—.QA' .Qnlirită arraditaroa/raanraditaraa .QlP.iihii Zancamhln infnrmatin nrin intarmodiiil

f|i| Primăria Municipiului București

37.    Participă la selecționarea, organizarea și realizarea pregătirii personalului cu atribuții în domeniul INFOSEC (ansamblul măsurilor și structurilor de protecție a informațiilor clasificate care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicații și al altor sisteme electronice, împotriva amenințărilor și a oricăror acțiuni care pot aduce atingere confidențialității, integrității, disponibilității autenticității și nerepudierii informațiilor clasificate precum și afectarea funcționării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenționat)

38.    Organizează și desfășoară convocări de instruire cu utilizatorii SIC;

39.    Verifică periodic implementarea măsurilor de protecție în SIC;

40.    Cercetează incidentele de securitate și raportează rezultatele, ierarhic, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecințelor;

41.    Răspunde de asigurarea dezvoltării, implementării și menținerii măsurilor de securitate în SIC;

42.    Participă la elaborarea și actualizarea Raportului de Analiză a Riscului de Securitate;

43.    Participă la elaborarea și actualizarea Cerințelor de Securitate Specifice;

44.    Participă la elaborarea și actualizarea Procedurilor Operaționale de Securitate;

45.    Monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice SIC;

46.    Actualizează și ține evidența tuturor utilizatorilor autorizați care au acces la SIC;

47.    Aplică măsuri adecvate de control al accesului la SIC;

48.    Verifică elementele de identificare a utilizatorilor;

49.    Asigură evidența evenimentelor legate de securitatea sistemului și a sesiunilor de lucru;


50.    Verifică dacă modificările de configurație a SIC afectează securitatea și dispune măsurile în consecință;

51.    Verifică dacă personalul cu acces autorizat SIC cunoaște responsabilitățile care revin în domeniul protecției informațiilor;

52.    Verifică modul de executare a întreținerii și actualizării software-ului;

53.    Execută controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informațiilor;

54.    Consiliază conducerea Primăriei Municipiului București în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate în sistemul INFOSEC;

55.    Asigură exploatarea în condiții de securitate a SIC și protecția datelor în sistemul INFOSEC, desfășurând activități specifice, conform legislații în vigoare și instrucțiunilor structurilor de specialitate;

56. Exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificafeTpStrivit legii. CAPITOLUL \i-~DISPOZIȚII FINALE

Art. 188 Atribuții comune tuturor compartimentelo structura aparatului de specialitate al Primarului General

1. Primește, înregistrează, analizează, soluționează sesizările, petițiile și reclamațiile, respectiv orice fel de corespondență, repartizate compartimentului, inclusiv jistrate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de actualizată, și se ocupă de transmiterea răspunsului către petenți, în pvă^ut de legislația în vigoare.


ă impterpentarea/dezvoltarea sistemului de control/i^ern/m^ft|gerial la


orm prevederilor legale în vigoare;


\rafnrm nrAv/odarilnr Innoln în i/înnom*


'' r,...........

Primăria Municipiului București


3.    Inventariază documentele și compartimente, respectiv instituție, a documentelor, a fluxurilor de comunicare București, cu nivelele superioare de management și cu alte entități publice;

4.    Monitorizează și evaluează 'realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (măsurarea și înregistrarea semestrială sau ori de câte ori este cazul a rezultatelor, compararea lor cu țintele declarate prin prisma indicatorilor de performanță stabiliți, identificarea neconformităților, aplicarea măsurilor corective);

5.    Identifică, evaluează și ierarhizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile;

6.    Iau măsurile pentru îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial și a Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu) din cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

7.    Informează, în scris, structura abilitată să monitorizeze, coordoneze și îndrume metodologic implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei Municipiului București cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;

8.    Participă la întâlnirile structura abilitată să monitorizeze, coordoneze și îndrume metodologic implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei Municipiului București, a subgrupurilor sau echipelor de lucru constituite în cadrul acestuia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;

9.    Nominalizează participanții la diferite subgrupuri sau echipe de lucru pentru activități specifice ale structurii abilitate să monitorizeze, coordoneze și îndrume metodologic implementarea/ dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei Municipiului București;

10.    Scanează documentele create, cu prioritate pe cele care au termen de păstrare permanent, conform Nomenclatorului Arhivistic al Primăriei Municipiului București, pentru transmiterea acestora în arhiva instituției în format electronic;

11.    Raportează lunar la Direcția Generală Administrație și Relația cu CGMB stadiul de soluționare al petițiilor și reclamațiilor înregistrate în cadrul compartimentului si actualizează în sistemul informatic stadiul soluționării petiției și reclamației, dacă este cazul;

de informât& care trară/ies din

vCO    7/

Srilor care au^^^^aestinațiilor fpartimentele din Primăria Municipiului


12.    Toate compartimentele au obligația de a înregistra contractele încheiate în 'A Registrul unic de contracte, aflat la Direcția Proceduri din cadrul Direcției Generale Achiziții

Publice;

13.    întocmește propuneri privind necesarul de cursuri de perfecționare pentru angajații compartimentului și ie înaintează Direcției Managementul Resurselor Umane;

14.    întocmește și actualizează fișele de post pentru structura organizatorică respectivă, cu respectarea strictă a atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și le transmite către Direcția Managementul Resurselor Umane, conform prevederilor legale în vigoare;

15.    Ține evidența privind prezența angajaților din compartiment, a orelor suplimentare efectuate de angajații compartimentului și transmite lunar evidențele specifice prezenței personalului din compartiment către Direcția Managementul Resurselor Umane;

16.    întocmește rapoartele de evaluare pentru angajații compartimentului, conform


'7, Efectuează instructajul privind sănătatea și securitatea în muncă, la locul de ^uncă șM^riodic în cadrul compartimentului;

_^entului în

direcția de specialitate;

aluează^furnfeoriP de produse/lucrări/servicii pentru coritract^$\ d^îț^te și •^6 com^artirp^nt;    ț    v    ((§


'<Q    Î8- Efectuează instruiri specifice situațiilor de urgență în cadrul corn

/^bâz^teri)eloif| primite de

1* l '.Wgb


mi


_ o» » „


VAUNVc,


Primăria Municipiului București


ala


20.    întocmește documentația specifică proces necesitate, caiet de sarcini) și o înaintează la Direcți

21.

22.


achiziț lă Achi;

îrat de


Urmărește derularea contractelor pe care'le gestionează;

Face propuneri privind bugetul compartițnepttjlui la solicitarea compartimentului

de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

23.    Face propuneri pentru puncte de vedere la proiecte de acte normative aflate in curs de elaborare sau în dezbatere publică;

24.    Monitorizează apariția unor noi prevederi legale sau de reglementare specifice domeniului de activitate, le analizează, propune măsuri în vederea aplicării acestora, instruiește personalul și urmărește aplicarea lor în activitatea compartimentului;

25.    Stabilește obiectivele anuale ale compartimentului în raport cu obiectivele Primarului General și Programul de Guvernare;

26.    Cunoaște, respectă și aplică procedurile generale și procedurile specifice, aferente Sistemului de Management Integrat certificat și implementat în cadrul Primăriei Municipiului București;

27.    Răspunde de implementarea și menținerea Sistemului de Management Integrat (calitate mediu)în cadrul direcției, conform cerințelor standardelor în vigoare (ISO 9001 și


ISO 14001);

28.    întocmește procesele-verbale de instruire în domeniul calității și mediului pentru salariații compartimentului;

29.    Utilizează corespunzător sistemul informatic integrat implementat în cadrul Primăriei Municipiului București, pe problemele specifice activităților compartimentului;

30.    Transmite Direcției Informatică, informațiile de interes public în vederea publicării acestora pe site-ul Primăriei Municipiului București;

31.    Furnizează toate informațiile solicitate,, transmite documentația necesară organismelor de control/audit și formulează puncte de vedere la solicitarea acestora;

32.    Transmite Direcției Juridic și consilierilor juridici din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, la solicitarea acestora, puncte de vedere necesare reprezentării în instanță;

33.    Fundamentează și face propuneri pentru întocmirea planului de achiziții anual în domeniul de activitate al compartimentului și le înaintează Direcției Generale Achiziții Publice;

34.    Introduce și actualizează în sistemul informatic integrat, toate datele și informațiile din domeniul său de activitate;

35.    Formulează puncte de vedere pentru proiectele de acte normative, aflate în dezbatere publică. Face propuneri pentru inițierea sau modificarea unor acte normative care reglementează probleme de interes pentru administrația publică locală;

36.    Inițiază proiecte de Dispoziții ale Primarului General și face propuneri pentru proiecte de Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, și pentru îmbunătățirea/actualizarea celor existente în conformitate cu dispozițiile legale, în domeniul său de actîvitate, șî le înaintează spre aprobare/adoptare;

37.    întocmește lunar sau de câte ori este nevoie necesarul de rechizite și de materiale consumabile necesare compartimentului, pe care le înaintează Direcției Administrativă;

38.    întocmește propuneri privind prognoza decadală a plăților, pe care le transmite la Direcția Financiar Contabilitate, Buget;

39.    întocmește situații statistice, analize, rapoarte și sinteze pe domeniile de activitate ale compartimentului;

=?^40. Transmite la cerere, celor în drept, stadiul derulării proiectelor/contractelor


Regulament de Organizare și Funcționare

42.    Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, cu administrația publică centrală, locală și autonomă, după caz, în vederea soluționării problemelor curente ale municipalității;

43.    Păstrează și arhivează documentele proprii în format electronic și/sau pe suport de hârtie, până la predarea acestora către arhiva instituției;

44.    Transmite Direcției Managementul Resurselor Umane orice document prin care un salariat a fost desemnat de către Primarul General, să îndeplinească o atribuție pe o perioadă determinată/nedeterminată (comisii, colective de lucru, etc.)

45.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către șeful ierarhic superior sau de către Primarul General în domeniul de activitate specific.

Art. 189 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare, precum și încălcarea cu intenție a atribuțiilor de serviciu atrage, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a funcționarului public sau a salariatului vinovat.

Art. 190 Compartimentele din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului General comunică Direcției Managementul Resurselor Umane orice modificare intervenită în atribuțiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislației apărute ulterior aprobării prezentului regulament, precum și aplicării, conform legii, a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și dispozițiilor Primarului General.

Art. 191 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se modifică și se completează conform legislației intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia, ca urmare a modificării organigramei aparatului de specialitate al Primarului General, sau ori de câte ori se impune.
Regulament de Organizare și Funcționare

CUPRINS

Pagina

CAPITOLUL I    DISPOZIȚII GENERALE.............................................. 1

CAPITOLUL II    RELAȚII FUNCȚIONALE.................................................. 2

CAPITOLUL III    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.................................. 6

CAPITOLUL IV    ATRIBUȚIILE APARATULUI DE    SPECIALITATE AL

PRIMARULUI GENERAL......................... 7

Secțiunea    1 .Cabinet Primar General................................................ 7

Secțiunea    2.Cabinet Viceprimar 1...................................................... 8

Secțiunea    3.Cabinet Viceprimar 2..................................................... 9

Secțiunea    4.Cabinet Secretar General.............................................. 9

Secțiunea S.Corpul de Control al Primarului General....................... 10

Secțiunea 6.Direcția Generală Economică........................................ 13

Secțiunea 7.Directia Generală Infrastructură.................................... 29

Secțiunea 8.Direcția Generală Investiții............................................ 32

Secțiunea 9.Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare

Externă......................................................................... 38

Secțiunea 10.Direcția Generală Urbanism și Amenajarea

Teritoriului..................................................................... 48

Secțiunea 11 .Direcția Generală Administrație si Relația cu CGMB.

Secțiunea 12.Directia Generală Servicii Publice..............................

Secțiunea 13.Direcția Generală Achiziții Publice.............................

Secțiunea 14.Direcția Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii...............................

Secțiunea 1 S.Direcția Generală Logistică.

Secțiunea 16.Direcția Patrimoniu.

Secțiunea 17.Directia de Mediu.

Secțiunea 18.Directia Juridic.

52

61

77Secțiunea 19. Direcția Managementul Resurselor Umane. Secțiunea 2O.Direcția Auditul și Managementul Calității.

Secțiunea 21.Direcția de Integritate.

Secțiunea 22.Direcția Transporturi.

Secțiunea 23.Directia Audit Public Intern.

Secțiunea 24.Direcția Guvernanță Corporativă..........

Secțiunea 25.Direcția de Presă.............

Secțiunea 26.Direcția Relația cu ONG, Sindicate și Patronate. Secțiunea 27.Directia Relații Externe si Protocol.

Secțiunea 28.Direcția Cultură, învățământ, Turism.

Secțiunea 29. Serviciul EURO-202O.....,..........................

Secțiunea 3O.Serviciul Sănătate și Securitate în Muncă.

31.Biroul Documente Secrete.

DISPOZIȚII FINALE...............................