Hotărârea nr. 85/2018

HOTARAREnr. 85 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 81/2016Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului

Imobiliar

Având în veddre expunerea de motive a Primarului General al Municipiu ui București și raportul de specialitate al Direcție Managementul Resurselor Umane nr. 1405/12.02.2018;

■)


Văzând raport jI Comisiei economice, buget, finanțe nr. 27/21.02.2018 și rjaportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 82/21 02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucu ești;

In conformitate cu prevederile:

jnor măsuri financiare, cu


-    Legii nr. 273'2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței ae Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificareâ și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

e 165 de posturi, din care 24 posturi de conducere, :ționare ale Administrației Fondului Imobiliar, conform î prezenta hotărâre.

;ată prin art. 4 alin. (3) din Hotărârea C.G.M.B. nr.

tate al Primarului General al Municipiului București și e prevederile prezentei hotărâri.


Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total d statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Fum anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă di

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 81/2016, modifi 10/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de speciali Administrației Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinir


Anexa 1ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR


Al.^yANR. 1 la H.C.G.M.B. nr...<)..ry.ț*S/7


ORGANIGRAMA
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 1


DI RECTORGENERAL ADJUNCT 2


DIRECTOR GENERAI ADJUNCT 3


Serviciul Tehnic Amplasamente Evaluări


Serviciul Sisteme Informatice și Service


Serviciul Administrativ și Securitatea MunciiServiciul Fond Locativ și Evidentă ImobiliarăServiciul

Financiar Contabilitate Cl-'P


TOTAL POSTURI : 165 Din care:

Exccutie:141

Conducerc:24ANEXA nr. 2


la H.C.G.M.B. nr.S.rf*


STAT DE FUNCȚII

AL ADMINISTRAȚIEI FONDULUI IMOBILIAR

Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/trcapta

profcsional(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se stabilește

salariul de baza

1

T    2

3

4

6

7

. ... ..

O

1. CON

DUCERE:

4

1 gg —

-n

1

DIRECTOR GENERAL

S

11

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

—o—

5*

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 1

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

o

3 —

DIRECTQR GENERAL ADJUNCT 2

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

C-

<X

. 4

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 3

s

li

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

z

II. BIROUL RESURSE UMANE

3

5

ȘEF BIROU

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

L

' 6

REFERENT

M

IA

I

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

7

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

III. SERVICIUL JURIDIC LEGISLAȚIE CONTENCIOS

16

8

ȘEF SERVICIU

S

II

I

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

■'/FUL w

9

CONSILIER JURIDIC

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

șt

10

CONSILIER JURIDIC

S

I

1

Anexa Vili Cap.ll A pct.IV lit.b)

11

CONSILIER JURIDIC

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

12

CONSILIER JURIDIC

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

CONSILIER JURIDIC

S

I

. 1-

-Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

CONSILIER JURIDIC

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

3

.si-.

Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/trcapta

profcsional(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

15

CONSILIER JURIDIC

s

1

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

16

CONSILIER JURIDIC

s

11

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

17

CONSILIER JURIDIC

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

18

CONSILIER JURIDIC

s

11

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

19

CONSILIER JURIDIC

s

11

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

20

CONSILIER JURIDIC

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

21--~

CONSILIER JURIDIC

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

22 *

pbNȘILIER JURIDIC

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

! 8

" 23"'"

referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

ă

1 ■, . \

70

IV. SEI

ivigiUl fond si evidenta imobil

IARA

8

Ci

- 24—

-ȘEF-SE^VICIU

s

II

-4-

-Aaexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

'25-^

IN&P/CTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

26

îjjd’ECTOR de SPECIALITATE

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

28

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

29

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

30

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

~ \ \

31

REFERENT

M

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

-

V. SE

R VICIUL VÂNZĂRI EVALUĂRI CADASTRU CONCESIONĂRI

6

32

ȘEF SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

33

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

34

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

.......

35

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

36

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

îi? 5^5 "* 5j|

37

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

.V... y.

Vl\sERVICIUL TEHNIC AMPLASAMENTE, EVALUĂRI

6

--

șâ'X Ș^F SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

Nr.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/trcapta

profcsional(a)

Număr

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

Crt.

Poz.

In baza careia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

39

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

40

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

41

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

42

SUBINGINER

SSD

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

43

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

VII.SERVICIUL LUCRĂRI REPARAȚII

8

44

SEF SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.a)

45.....«

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

o

'j' '46

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

Z

'47—

SUBINGINER

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

o

48

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

—ss—

s

49

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

o

50

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

o

51-

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

• ---------

?\

VIII. SERVICIUL ARHIVA

4

'52"

Șef serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.a)

—Fn

53

ARHIVIST

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

54

ARHIVAR

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

55

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

-ÎX

IX. SEB

1 VICIUL FINANCIAR CONTABILITATE CFP

14

56

ȘEF SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.a)

57

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

1

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

!| 1^.1* J

58

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

59

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

60

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

.INSPECTOR de SPECIALITATE

s

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

62\\

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

11

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/trcapta

profcsional(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se stabilește

salariul de baza

1

2

3

4

6

7

63

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

Debutant

—I-

—Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

64

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

65

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

66

CASIER

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

67

CASIER

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

68

CASIER

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

69

CASIER

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

X. BIROUL URMĂRIRE RATE SI TAXE DE CONCESIUNE

6

70 *,

ȘBȚ BIROU

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

O

71

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

s

?2 -

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

o

73 ..

RȘFER^NT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

s

r-\

74

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV litb)

c:

75

rbfMent

,y

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV liyl\

-tY—©--

Xl.BIKOlL URMĂRIRE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SI CREANȚE    14

76

ȘEF BIROU

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)f<

—r-e--

? \    \ l r-

77

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

J

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

78

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

79

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

80

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

1

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

81

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

11

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

ăTV

//>\ oA-u

82

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

//° \ ^ « S    O\\

I 5,    ? S    -» -V11

83

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

V M g S £

\\v    //

-Cx84 -

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

Y 2

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

86 Y

"Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/trcapta

profcsional(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

87

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

88

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

89

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

XII. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

“î-

90

ȘEF SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

91

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

92

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

■ 93 '

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

L'

o

XIII. SI

îrViCIUL SISTEME INFORMATICE SI SERVICE

5

o

z

94

$EE SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

- —n

O

95

iNjfePEC/tOR de SPECIALITATE

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

aj— s

96

INSPEO FOR de SPECIALITATE

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

o

c

97

RE>E&ENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.lsX

o

A 98

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.^>) X

A >

XIV. SERVICIUL ADMINISTRATIV SI SECUF

LITATEA MUNCII

20

yg

99

ȘEF SERVICIU

s .

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a) '

100

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

11

l

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

101

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

102

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

103

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

A

104

REFERENT

M

IA

-1-

—Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

-1

105

REFERENT

M

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

V

o cp y > ? N

106

REFERENT

M

11

I

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

w

REFERENT

M

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

l\8\.

C1JRIER

M;G

I

Anexa VIII Cap.II A pct.IV Iit.b)

\\

A

Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/treapta

profcsional(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

109

SECRETAR-DACTILOGRAF

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

110

CURIER

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

111

ÎNGRIJITOR

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

112

ÎNGRIJITOR

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

113

ÎNGRIJITOR

M;G

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

114

ȘOFER

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

115

ȘOFER

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

116

ȘOFER

M;G

I

-4-

—Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

- .

117-

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

HI

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

o

118

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

UI

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

-Q-

z

TI

O

33

XV. OFICIUL DE ADMINISTRARE NR.l

9

119

ȘEf OFlfclU

S

n

1

Anexa Vili Cap.II A pct.IV lit.a)

c

r*

120 “

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

i

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

2

12 r"

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV 1 ijt.b\

z

: ' -1-22 =-

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

r-

k    cz

123

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit\b)

\    W"

124

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

125

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

126

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

\ \ /X x

\ \//\ <2

127

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

-\ /A> \--UJ    r-,-

\ ci îs x    — 1

\    ,    =; —i m    ti t

--=rn

Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/trcapta

profesional(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

132

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

133

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

134

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

XVII. OFICIUL DE ADMINISTRARE NR.3

6

135

ȘEF OFICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

136

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

137

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

138

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

-139

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

140’/

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

rs

.-------...

O \

6

xvin.i

OFICIUL DE ADMINISTRARE NR.4

6

-

—Q

141

^ERiOjFICIU

S

11

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV Jit^a)

-142 '

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

11

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IVflit.6\

-o-

c:

- 143-'

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) \

-O-

2

144

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV fljt.b)

o

—14<

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lft.b)

-

\

146

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit\b)^-

!> \

& I c;

i

XIX. OFICIUL DE ADMINISTRARE NR.5

7

147

ȘEF OFICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.a)

148

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

149

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

150

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) /

<z> \i v-7\\

23    r\l

151

REFERENT

M

IA

I

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) /(■

£    ™    H

152

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) \\

7    '-J — —1    r-

ș 7 5    £

$—

153

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b) '

a* S. .oSfl

_

XXXOFICIUL DE ADMINISTRARE NR.6

6

\

XVI. O]

FICIUL DE ADMINISTRARE NR.2

7

VW £ .<$>//

128

ȘEF OFICIU

S

11

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

129

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

qo

REFERENT

M

IA

T" '

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

13l\

•REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/treapta

profcsional(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza careia se stabilește salariul de baza

--

1

2

3

4.

6

7

154

ȘEF OFICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

155

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

156

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

1

1

Anexa VIII Cap.11 A pct.IV lit.b)

157

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

158

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

159

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

XXL Ol

PICIUL DE ADMINISTRARE NR.7

6

160

ȘEF OFICIU

S

11

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.a)

161

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

' 162 *

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

i C

163

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

c

2

"164 ~

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

T

C

165

rEferEnt

M

11

1

Anexa VIII Cap.II A pct.IV lit.b)

X

S

î >:./

a

'W    TOTAL

165

—c

o

_=£3


TSrîvelîăi salariilor de bază este cel stabilit în baza Anexei VIII, Cap.II, A, pct.IV lit.a) și b) la Legea-cadru nr. 153/2017.

Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții precum si al celorlalte salariale aferente se încadrează în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul <Cheltuieli de personal>, subdiviziunea <Cheltuieli cu salariile>

Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare. Transformările de posturi vacante și permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General.

In cazul în care organigrama (structura organizatorică) si numărul dc posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucure (modifică, statul de funcții se va aproba prin dispoziția Primarului General.


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI FONDULUI IMOBILIAR BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Administrația cu personalitate juridică, București, desfașurându-și


Fondului Imobiliar este serviciu public de interqs local, dpiului


finanțat integral de la bugetul local al Muni; activitatea în limita competențelor stabilite de le gislația în vigoare, hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile Primarului General.

Art.2. Sediul Administrației Fondului Imobiliar este în București, Bld. Regina Elisabeta nr. 16, sector 3 (Str.Edgar Quinet nr.8,sector 1), având codul fiscal 5110730.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.3. Obiectul de activitate al Administrației Fondului Imobiliar îl constituie administrarea, vânzarea, repararea și întreținerea fondului imobiliar aflat în proprietatea publica si privata a Municipiului București.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.4. Administrația Fondului Imobiliar cuprinde în structura organizatorică


servicii, birouri, oficii, repartizate astfel:

în subordinea Directorului General:

-    director    general    adjunct 1

-    director    general    adjunct;2


-    director    general    adjunct 3    '

-    Biroul Resurse Umane:

i -1 -


CONFORM CU ORIGINALI


-    Serviciul Juridic, Legislație, Contencios;

-    Serviciul Vânzări, Evaluări, Cadastru, Concesionări;

-    Oficii de Administrare np. 1-7;    ~

în subordinea Directorului general adjunct 1:

-    Serviciul Tehnic Amplasamente Evaluări;

-    Serviciul Sisteme Informatice și Service;

-    Serviciul Administrativ si Securitatea Muncii

-    Serviciul Arhivă

A

In subordinea Directorului general adjunct 2:

Serviciul Fond Locativ Serviciul Lucrări Repara" Serviciul Achiziții Publ i

și Evidentă Imobiliară;

ții,

ce;


în subordinea Directorului general adjunct 3:

-    Serviciul Financiar- Contabilitate,C.F.P.

-    Biroul Urmărire Contracte de închiriere și Creanțe;

-    Biroul Urmărire Rate si Taxe de Concesiune;

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚII

1. ATRIBUȚII GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI FONDULUI IMOBILIAR

Art.5 . în vederea realizării obiectului său de activitate, Administrația Fondului Imobiliar are următoarele atribuții, pe ansamblul unității:

1.    Administrarea locuințelor, spațiilor cu altă destinație si terenurilor din fondul imobiliar aflat în proprietatea publica si privata a Municipiului București precum și reparații capitale, reparații curente pentru menținerea funcționalității imobilelor, la construcții și instalații, vânzarea locuințelor și spațiilor cu altă destinație din fondul imobiliar, conform legii;

2.    Organizează și coordonează în condițiile stabilite de lege administrare,

clădirilor și terenurilor aferente; '    ' ’ „U    X| CONFORM CU ORIGINA3. Organizează și răspunde de contractarea și urmărire? întreținere și reparații curente si capitale la imobilele aflate în adminisf

4.    Analizează si propune listele lucrărilojr de investiții în vederea aprobării acestora de către GGMB, conform legii, asigură avizarea documentației tehnico-economice, urmărește modul de realizare a lucrărilor si asigură condițiile necesare punerii in funcțiune la termen a obiectivelor de investiții;

5.    Unnăreste si verifică realizarea lucrărilor de investiții, întreținere dotări si reparații din patrimoniul public si cel privat din administrare; .

6.    întocmește si înaintează proiecte, analize si sinteze din proprie inițiativă sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale PMB;

7.    Raportează compartimentelor de specialitate ale PMB datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice si alte situații indicate de acestea;

8.    Fundamentează si înaintează compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General document iția necesară în vederea propunerii proiectelor de hotărîri către CGMB, în condi iile legii;

9.    Desfășoară activități de prestări de servicii către populație, pentru care se vor percepe tarife, urmând să fie actualizate periodic, pentru :

•    eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie (contracte de vânzare -cumpărare, contracte de închiriere, fise calcul, contracte concesiune, dispoziții de retrocedare, procese verbale, protocoale , etc.), la cererea celor îndreptatiti, la termen - 15 lei/pagina;

•    eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie (contracte de vânzare -cumpărare, contracte de închiriere, fise calcul, contracte concesiune, dispoziții de retrocedare, procese verbale, protocoale , etc.), la cererea celor îndreptatiti în maxim doua zile lucrătoare - 30 lei/pagina;

•    eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptatiti la termen - 10 lei/pagina;

•    eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptatiti la termen în maxim două zile lucrătoare - 20 lei/pagina;

•    Taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public conform Legii 544/2001- 1 leu /pagina A4, 2 lei/pagina A3 ;

•    eliberare de avize si acorduri, la cererea celor îndreptatiti, în termen - 50 lei/aviz;

•    eliberare de avize si acorduri , la cererea celor îndreptatiti, în termen în maxim două zile lucrătoare - 100 lei/aviz;

In funcție de dezvoltarea activitatii, se vor percepe și alte categorii de taxe/tarife pe baza aprobării CGMB.

Toate taxele astfel definite reprezintă venituri ale bugetului local și nu sunF purtătoare de TVA. Aceste taxe nu se percep instituțiilor publice.Art.6. Activitatea instituției se desfășoară în spațiile care se află în administrarea directă astfel: B-dul Regina Elisabeta nr.16 sector 3 (Str.Edgar Quinet nr.8,sector 1) format din S+P+M+8E - 4400 mp., Splaiul Independenței nr.2k, sector 3 format din M+Etl- 273mp., Str.Berzei.nr.33,bl.25A,parter+mezanin, sector 1 -197mp., Str. Secuilor nr.8, sect 4 - 134mp, Str. 11 Iunie nr.67-69, sector 4. -94mp, Calea Ferentari nr.72, sector 5 - 300 mp, Str.Mihai Vodă, nr.7 -190 mp, nr.7A-46 mp si nr.9 - 75 mp., sector 5; Str.Șelari nr.2, etaj 1 , sector 3 - 214,20 mp.

2. ATRIBUȚIILE DIRECTORUL

JI GENERAL


Ai 1.7. Conducerea Administrației Fondului Imopiliar se asigură de către Directorul General, numit în condițiile legii.

Art.8. Directorul General al Administrației Fondului Imobiliar își desfășoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare, Legi, Hotărâri ale Guvernului, Ordonanțe și Ordonanțe de Urgență ale Guvernului cât și în limita competențelor și responsabilităților stabilite prin Hotărâri ale C.G.M.B. și/sau Dispoziții ale Primarului General.

Art.9. Directorul General al Administrației Fondului Imobiliar conduce activitatea instituției, reprezintă Administrația Fondului Imobiliar în relațiile cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice în limitele competență stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

Art.10. Directorul General al Administrației Fondului Imobiliar are următoarele atribuții, răspunderi și competențe :

1.    Conduce și coordonează întreaga activitate a Administrației Fondului Imobiliar;

2.    Este angajator și ordonator terțiar de credite cu toate atribuțiile ce decurg din această calitate;

3.    Stabilește prin fișa postului atribuțiile celorlalți directori și șefilor de servicii/birouri/oficii aflați în directa lui subordonare și le poate modifica în funcție de necesitățile bunei funcționări''a instituției;/X4. Ia măsuri pentru întocmirea și îndeplinirea dispozițiilor, re^i^mfetor, ordinelor și instrucțiunilor, precum și a oricăror acte cu caracter normativ^care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Administrației Fondului Imobiliar;

6.    Numește comisia de evaluare și reevaluare a mijloacelor fixe confonn dispozițiilor legale;

7.    Asigură prin acte de dispoziție administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

8.    Aprobă propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului, elaborat de Directorul general adjunct (cu atribuții economice), în vederea supunerii spre aprobare CGMB;

9.    Fundamentează și propune proiectul de organigramă^ statul de funcții, regulamentul de organizare si funcționare, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementărilor legale Consiliului General al Municipiului București;

10.    Elaborează, analizează, verifică si aprobă, documentele necesare implementării standardelor Codului controlului intern, conform egii;

11.    Aprobă în conformitate cu prevederile legale Regulamentul Intern;

12.    Coordonează, îndrumă activitatea din punct de vedere organizatoric;

13.    Coordonează activitatea de personal si stabilește atribuțiile acestuia, urmărește respectarea disciplinei muncii si îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;

14.    Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind salarizarea și alte drepturi de natură salarială a personalului din unitate, în limita posturilor din statul de funcții si a fondurilor bugetare aprobate cu această destinație și dispune întocmirea fișei postului și fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

15.    Ia măsuri pentru aplicarea normelor de protecția muncii, a nonnelor de securitate si sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

16.    Ia măsuri privind buna desfășurare a activității de investiții, privind dotarea cu mijloace fixe (aparatură, mijloace de transport,etc) necesare bunei funcționări a instituției, conform aprobărilor anuale date de Consiliul General al Municipiului București;

17.    în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor pentru derularea de activități curente cu terți agenți economici, în condițiile legii;

18.    Verifică modul de întrebuințare a fondurilor bănești, materiilor prime, materialelor si a tuturor valorilor bănești;

19.    Emite decizii pentru activitatea curentă a instituției și ia măsuri pentm aplicarea prevederilor legale în vigoare în limita competențelor conferite de actele nonnative în vigoare;

20.    Dispune măsuri privind activitatea' administrației, în condițiile legii, Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții) Primarului General al Municipiului București; \1>L&'vK21.    Ia măsuri privind aplicarea prevederilor Codului de C( personalului contractual din subordine;

22.    Răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern managerial, conform prevederilor legale în vigoare;

23.    Organizează activitatea de perfecționare și formare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce intervin în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

24.    Propune prețuri și tarife pentru prestațiile de servicii către populație spre aprobarea ordonatorului principal de credite, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Hotărârile C.G.M.B;

25.1. In virtutea pr arhivei deținute și create


rogativelor conferite, de la data preluării administrării și a de societățile comerciale (foste ICRAL uri) este obligat să

continue activitatea inclusiv în domeniul înstrăinării de imobile, ceea ce pre

supune


că este îndrituit a efectua


toate modificările necesare în actele de vanzare-

cumpărare încheiate de fostele societăți comerciale, în cazul în care acestea din urmă și-au încetat existența ca persoană juridică sau nu mai derulează activitate curentă.

25.2. în caz de încetare a existenței persoanei juridice sau de predare amiabilă a activitatii de către o societate comercială (fosta ICRAL) de la care s-a preluat activitatea de administrare și arhiva creată în legătură cu aceasta, va putea elabora duplicate, copii simple, va emite adeverințe și va efectua orice modificări în legătură cu arhiva referitoare la personalul societății respective.

26. Răspunde pentru buna organizare și efectuarea la timp a lucrărilor de inventariere, conform reglementărilor legale în vigoare;

27 Aprobă înscrisurile necesare (adrese, note, avize, acorduri, cereri) avizate și semnate de către Serviciul Vânzări Evaluări Cadastru Concesionări in vederea executării documentației cadastrale pentru următoarele imobile aflate în următoarele situării:

-    imobilele pentru care urmeaza a fi executate lucrări de salubrizare, reparații curente, reparații capitale, igienizare;

-    imobilele pe care AFI le are in administrare si formează obiectul unui contract de inchiriere, concesionare, fisa de calcul, contract de vanzare-cumparare;

28.    în lipsa unei dispoziții contrare a Primarului General, pe perioada absenței directorului general din instituție atribuțiile acestuia sunt preluate de către unul dintre directorii generali adjuncți astfel desemnat;

29.    îndeplinește si alte atribuții si responsabilități de serviciu privind activitatea curentă a instituției, în conformitate cu competențele acordate prin Hotărâri ale CGMB și/sau Dispoziții ale Primarului General , precum și cele care rezultă din actele normative în vigoare;?


Art.ll. Atribuțiile sunt următoarele :

2.1. BIROUL RESURSE UMANEBiroul Resurse Umane este organizat în directa subordonare a Directorului General.

Art.12. Biroul Resurse Umane exercită următoarele atribuții:

2. Organizează concursuri/exan vacante existente în statul de fun


1. Asigură aplicarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare a sistemului de salarizare aferent personalului (jin cadrul instituției;

ene, în condițiile legii, pentru ocuparea posturilor tii al administrației, prin elaborarea solicitării

către structurile abilitate din cșdrul PMB, si asigură documentația aferentă procedurii, conform legii;

3.    Asigură recrutarea și selecția personalului în funcție de aptitudinile, experiența si competenta candidatilor raportate la necesitățile si atribuțiile prevăzute în fisa postului;

4.    Analizează utilizarea foiței de muncă și propune măsuri pentru asigurarea necesarului de personal corespunzător volumului de lucrări și cerințelor de muncă în limita numărului de posturi aprobat și a fondului de salarii;

5.    Administrează, în condițiile legii, sistemul de avansare în trepte sau grade profesionale sau în funcții a personalului, în baza propunerilor șefilor compartimentelor funcționale;

7.    întocmește formele de angajare și promovare a personalului, precum si cele de modificare, suspendare si încetare a contractelor individuale de muncă;

8.    întocmește si răspunde de înființarea si înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de evidență al salariaților;

9.    Asigură completarea, evidențierea, conservarea si eliberarea documentelor care să ateste activitatea desfășurată de fiecare angajat confonn datelor înscrise în Registrul de evidentă al salariaților;

10.    întocmește lucrările privind evidenta și mișcarea personalului;

11.    întocmește documentele privind detașarea personalului, în limita posturilor vacante existente, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate în statul de funcții al AFI;

A

12.    întocmește, eliberează si vizează legitimațiile de serviciu;

13.    Eliberează adeverințele solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al instituției, inclusiv pentru personalul angajat al societarilor comerciale (foste ICRAL-uri) a căror afhiyă de personal a fost preluată de Administrația Fondului Imobiliaț14 Asigură întocmirea proiectului de organigramă, stat de funcții propuneri în colaborare cu compartimentele instituției pentru Regulamentul de Organizare si Funcționare și le supune spre aprobare, conform legislației în vigoare;

15.    întocmește în concordanță cu organigrama si numărul de posturi aprobat, proiectul statului de funcții și îl supune spre analiză conducerii instituției, conform legislației în vigoare;

16.    Asigură întocmirea Regulamentului Intern si îl supune spre aprobare conducerii, conform legislației în vigoare;

17.    Gestionează fișele de post pentru întreg personalul instituției, întocmite de șefii de servicii/birouri/oficii sau de către directorul general și directorii generali adjuncți;

18.    Gestionează fișele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru întreg personalul instituției, întocmite conform procedurii de evaluare a performantelor profesionale individuale, aprobată de conducerea instituției;

19.    Administrează documentația privind programarea, reprogramarea si efectuarea concediilor de odihnă cuvenite de orice fel, conform legislației în vigoare;

1


angajatilor și ține evidența concediilor

20.    întocmește planul de perfecționare si pregătire profesională a personalului pe nivele de pregătire, specialități si funcții în raport cu cerințele legislației în vigoare;

21.    întocmește si eliberează la cerere înscrisurile necesare pentru dosarele de pensionare (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, invaliditate, etc) ale angajatilor;

22.    Asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de șefi compartimentelor din cadrul instituției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislația muncii;

23.    Colaborează cu RATB cu privire la transportul gratuit pentru salariatii instituției;

24.    Asigură secretariatul comisiilor de examinare în cazul angajării și avansării personalului;

25.    întocmește și gestionează dosarele personale ale salariaților instituției, cât și cele preluate de la societăți a căror arhivă de personal a fost preluată de AFI;

26.    întocmește și transmite răspunsuri la solicitările formulate în scris de persoane fizice sau juridice, conform prevederilor legale, care sunt de competența biroului;

27.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare privind activitatea de resurse umane;

28. Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activității


(serviciul Juridic Legislație Contencios este organizat în directa subordonare a Directorului General.

Art.13. Serviciul Juridic Legislație Contencios exercită următoarele atribuții:

1.    Reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, Parchetului, Notariatelor, Executorilor Judecătorești, precum și a altor organe, pe bază de delegație emisă sub semnătura reprezentantului legal al instituției;

2.    Ia măsuri pentru recuperarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii și depune diligentele necesare în vederea executării acestora;

3.    Acordă viză și consultanță juridică compartimentelor instituției legată de problemele care fac obiectul de activitate al instituției;

4.    întocmește proiecte de Dispoziții ale Primarului General în legătură cu obiectul de activitate al instituției, pe are le supune spre aprobare Primarului General;

5.    Participă la elaborarea propunerilor de proiecte de Hotărâri ale Consiliului General a Municipiului București;

6.    Participă la evacuările programate de executorii judecătorești precum si la expertize, atunci când situația o impune;

7.    Formulează sesizări către organele de politie si organele de cercetare penală, atunci când situația o impune;

8.    Tine evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

9.    Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative și

10.    asigură comunicarea, modificările ce se impun a fi făcute actelor emise ca urmare a reglementărilor legale apărute;

11.    Colaborează la redactarea răspunsurilor pe probe judecătorești în cadrul sesizărilor adresate administrației;

12.Solicită înscrisuri în vederea formulării apărării în instanță, de la serviciile din cadrul instituției;

13.    Răspunde de întocmirea întâmpinărilor, apeluri, recursuri, redactarea de acțiuni judecătorești, promovarea căilor extraordinare de atac, răspunsuri la adresele si la interogatorii, răspunsuri la petițiile si memoriile repartizate spre soluționare de către conducere;

14.    Avizează sub aspectul legalității contractele economice, contractele de muncă, deciziile privind raporturile de muncă, deciziile de imputare, alte acte cu efect juridic, precum si asupra legalității oricăror măsuri care angajează răspunderea patrimonială a instituției ori aduc atingere asupra drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale salariatilor;


15.Asigură si răspunde de îndeplinirea tuturor'procedurilor prevăzute de pentru buna conducere a proceselor în care AFI este parte;


16.    Răspunde de întocmirea proiectelor de dispoziti'î^regulam^te, ordine si instrucțiuni, precum si orice acte cu caracter normativ^^^sdnt în legăti ră cu atribuțiile si activitatea instituției;

17.    Tine evidenta actelor normative si asigură aducerea acestora la cunoștința personalului cu atribuții în aplicarea acestor prevederi;

18.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si clasate în care AFI a fost parte, precum si a corespondentei aferente activității;

19.    Redactează răspunsurile la petițiile repartizate spre soluționare de către conducere;

20.    Depune diligențele prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care A.F.I. este parte;

rmulate în scris de egale, care sunt de care sunt dispuse de


21.1ntocnește și transmite răspunsuri la solicitările fqi perse ane fizice sau juridice conform prevederilor comp etența serviciului;

22.Exercită și alte atribuții din domeniul său de activitate

conducerea A.F.I. sau care decurg din actele normative în vigoare privind activitatea juridică.

2.3 SERVICIUL VANZARI EVALUĂRI CADASTRU CONCESIONARI

Serviciul Vânzări Evaluări Cadastru Concesionări este subordonare a Directorului General

organizat în directa


Art.14. Serviciul Vânzări Evaluări Cadastru Concesionări exercită următoarele atribuții:

1.

2.

3.

4.

5.


întocmește și finalizează dosarele tehnice de evaluare, încheie contracte de vânzare cumpărare pentru locuințele aflate în administrarea instituției. întocmește și finalizează dosarele tehnice de evaluare, încheie contracte de vânzare cumpărare pentru sediile partidelor politice și minorităților reprezentate în Parlamentul României, conform legislației în vigoare; întocmește si eliberează contracte de vânzare cumpărare și acte adiționale, duplicate, adeverințe;

întocmește relevee și documentații tehnice în scopul vânzării de locuințe. Comunică către serviciile interne abilitate vânzările efectuate pentru scoaterea acestora din evidență, vizează cererile transmise de la Serviciul Fond Locativ și Evidență imobiliară referitoare la vânzările efectuate pentru a răspunde la Comisia de Aplicare a Legii nr. 10/2001 sau la petenți;

întocmește, la solicitarea conducerii- A.F.I., statistici cu privire la situăfîa)/ activității desfășurate în cadrul serviciului;CONFORM CU OR1G1NALU

întocmește și transmite răspunsuri-la—solie persoane fizice sau juridice, conform prevederilor competența serviciului;

8.    Eliberează înscrisurile necesare (adrese, note, avize, acorduri), formulează cereri in numele PMB si a Municipiului București către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară în vederea înscrierii în cartea funciară a documentațiilor cadastrale pentru imobilele aflate in domeniul privat si public al Municipiului București;

9.    Derulează activitati si demersuri pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor aflate in domeniul privat si public al Municipiului București pentru care a fost întocmită o documentație cadastrală de către instituția noastră, in acest scop va urmări - identificarea titlului sau modului de deținere asupra imobilului, corelarea infc rmatiilor cuprinse in titlu cu inventare si evidente, întocmirea adreselor către OCPI București pentru înscrierea in cartea funciară a imobilelor aflate în domeniul privat si public al Municipiului București, acordarea de asistență lehnică si juridică in limita competentelor si a informațiilor deținute de insitutie, experților autorizați ce intocmesc documentații cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor.

lO.Intocmeste si administrează o bază de date a instituției cu privire la cărțile funciare executate cu acordul instituției sau direct de către AFI printr-o procedura de achiziție publică punând la dispoziție informațiile gestionate oricărui serviciu din cadrul instituției sau altor persoane îndreptățite.

11.    Acordă asistență si sprijin cu privire la operațiunile de caile funciară (notari, rectificări, radieri, inscrieri sau alte operațiuni ) atat in cadrul serviciului, cât si altor servicii din cadrul AFI.

12.    întocmește relevee pentru constatarea suprafețelor pentru imobile aflate în domeniul privat si public al Municipiului București la solicitarea altor compartimente;

13.    Propune conducerii instituției si inainteaza spre semnare acesteia procesele verbale de vecinătate numai daca sunt clarificate situațiile juridice si înregistrările cadastrale cu privire la imobilele in cauza ( limitele de proprietate si suprafața) . In acest scop întocmește demersurile necesare către alte instituții.

14.    Asigura încheierea contractelor de vanzare cumpărare pentru cotele indivize de teren aferente apartamentelor situate în blocuri cu destinația de locuință, finalizate în baza HG nr.441/1991;

15.    Elaboreaza procedurile specifice, întocmește documentațiile si asigura cadrul

organizatoric de pregătire, inițiere, evaluare, negociere, încredințare directa, licitație si, respectiv, contractare pentru proiecte promovate prin concesiune/inchiriere de terenuri /bunuri* proprietate privata sau vanzare de terenuri.    !, ,16.Avizează si semnează înscrisurile necesare (adrese, note, aVi^Ngg^rauri, cereri) in vederea executării documentației cadastrale pentru următoarele imobile aflate în următoarele situații:

. imobilele pentru care urmeaza a fi executate lucrări de salubrizare, reparații curente, reparații capitale, igienizare;

. imobilele pe care AFI le are in administrare si formează obiectul unui : contract de închiriere, concesionare, fisa de calcul, contract de vanzare-cumparare;

17.1ntocmește dosarele în vederea concesionării de terenuri cQnform actelor normative emise de Municipiul București, conform Legii 50/1991, Legii 114/1996, etc.

18.    Asigura incheierea contractelor de concesiune conform Legii 50/1991 pentru terenuri aflate in domeniul privat al Mi nic ipiului București și aflate în administrarea instituției.

19.    Elibereaza înscrisurile necesare (adrese, r cereri in numele PMB si al Municipiului B si Publicitate Imobiliară in vederea : documentațiilor cadastrale necesare realizării concesiunilor. In acest scop in cadrul serviciului, pentru imobilele aflate in domeniul privat si public al Municipiului București, se vor exercita următoarele atribuții: identificarea imobilelor, identificarea suprafețelor ce urmeaza a se concesiona -conform planurilor - anexa la certificatele de urbanism , acordarea asistenta tehnica si juridica in limita competentelor si a informațiilor deținute de instituție, expertilor autorizați ce întocmesc documentații cadastrale pentru înscrierea in cartea funciara a suprafețelor de teren ce urmeaza a se concesiona.

20.1ntocmeste contractul - cadru de concesiune, pe care il supune aprobării CGMB;

21.După reglementarea regimului juridic al terenului ce va face obiectul unui proiect de hotarare CGMB, demareaza procedura de încheiere a contractului de concesiune si a actelor adiționale.

22.Identifica împreuna cu direcțiile de specialitate, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice interesate, proiecte din domeniul de activitate a PMB a căror realizare poate fi elaborata in regim de concesiune.

23.    Pregateste informarea conducerii PMB cu privire la proiectele identificate si/sau abordarea unor proiecte in regim de concesiune.

24.    Face propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează obiectul de activitate in vederea armonizării acestuia cu legislația in vigoare ;

25.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele normative în vigoare ;

26.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii;

ote, avize, acorduri), formulează jcuresti către Oficiul de Cadastru nscrierii în cartea funciară a
Oficiilî de Administrare nr.l - 7 sunt organizate înj directa subordonare a Directorului General, după cum urmează :

2.4.1 Oficiile de Administrare nr.l - 5

Art.15. Oficiile de Administrare nr.l - 5 exercită următoarele atribuții:

1.    întocmește fișe de calcul pentru terenurile libere de construcții, aflate in raza de administrare, identificate în unna preluării activității de la societățile comerciale (foste ICRAL-uri) și de la alte instituții, regii, etc în vederea supliment arii surselor de venituri ale bugetului local al municipiului București;

2.    Efectuează mențiuni cu privire la prelungirea cor tractelor de închiriere și calculează (recalculează) chiria, conform legislației în vigoare pentru locuințele și curțile af ate în administrare ;

3.    Pregătește documentația și solicită acordul primăriilor de sector, potrivit H.C.G.M.B. nr.42/2003, în urma cererilor înregistrate în cadrul instituției;

4.    întocmește contracte de închiriere în unna schimburilor de locuință (ce nu fac obiectul H.C.G.M.B. nr.42/2003), după aprobarea Primarului General;

5.    Ține evidența spațiilor rămase libere aflate/preluate în administrarea oficiului și le disponibilizează potrivit legislației în vigoare ;

6.    întocmește potrivit legislației în vigoare, contracte de închiriere pe baza repartițiilor/dispozițiilor emise de PMB sau fișe calcul, după caz;

7.    Colaborează cu serviciile abilitate din cadrul instituției în vederea pregătirii dosarelor pentru instanță si le înaintează Serviciului Juridic Legislație Contencios , în cazul contractelor de închiriere pe care le are/le preia în derulare , iar chiriașii nu respectă clauzele contractuale ;

8.    Verifică periodic, în teren, confonn legislației în vigoare, locuințele si curțile aflate/preluate în administrare;

9.    Colaborează cu compartimentele abilitate din cadrul Primăriei Municipiului București pentru aducerea/menținerea în stare de folosință a spațiilor rămase libere cât si eliberarea pe cale administrativă a spațiilor ocupate abuziv, aflate/preluate în administrare;

10.    Participă la evacuările programate de executorii judecătorești pentru spațiile aflate/preluate în administrare, le sigilează pe cele care devin libere și tine evidența acestora, conform legislației în vigoare;

11.    Rezolvă conform legii toate solicitările/sesizările/reclamațiile/etc, înregistrate în cadrul oficiului;

12.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuseconducerea A.F.L în cadrul legaȚ'sâu decurg din actele normative în vigoare ;
13. Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor clasate precum si a corespondentei aferente activității;

2.4.2. OFICIUL DE ADMINISTRARE NR.6

Oficiul de Administrare nr.6 este organizat în directa subordonare a Directorului General.

Art.16. Oficiul de Administrare nr.6 exercită următoarele atribuții:

1.

locuințe contractele, si efect


Gestionează și administrează evidența fondului locativ, constând din cu destinația de locuințe de necesitate si de interveitie întocmind leaza urmărirea acestora, precum si orice activit iti specifice ce

decurg administrare a acestor imobile;

2.întocmește


contracte de închiriere pentru locuințele social

atât în baza


repartițiilor emise de PMB și de primăriile de sector, cât și a notelor/dispozițiilor aprobate /emise de Primarul General, după verificarea tuturor documentelor ce stau la baza întocmirii acestor contracte, potrivit legislației în vigoare. Urmărește aceste contracte de închiriere și le ține evidența;

3.    întocmește contracte de închiriere, acte adiționale, fișe calcul, potrivit legislației în vigoare pentru locuințele sociale preluate de la societățile comerciale (foste ICRAL-uri) și de la alte instituții/regii/etc., după verificarea tuturor documentelor ce stau la baza întocmirii acestor contracte/acte adiționale/fișe calcul, potrivit legislației în vigoare;

4.    Urmărește contractele de închiriere, fișele de calcul, întocmite pentru locuințele sociale preluate de la societățile comerciale (foste ICRAL-uri) și de la alte instituții/regii/etc. și ține evidența acestora;

5.    Ține evidența locuințelor sociale preluate ca spații libere în administrarea oficiului de la societățile comerciale (foste ICRAL-uri) și de la alte instituții/regii/etc. și le disponibilizează potrivit legislației în vigoare în vederea repartizării;

6.    Prelungește contractele de închiriere și calculează (recalculează) chiria, conform legislației în vigoare, atât pentru locuințele sociale aflate în administrare, cât și pentru cele preluate de la alte societăți, instituții, regii, etc.,

7.    Pregătește documentația si o înaniteaza serviciilor de specialitate din cadrul AFI în urma cererilor înregistrate în cadrul instituției referitoare la extinderi, transcrieri, includeri în contractele de închiriere ;

8.    întocmește contracte de închiriere în urma schimburilor de locuințe sociale


^CONFORM CU ORIGINALEI

9. Colaborează cu serviciile abilitate din cadrul instituțieHn vederea pregătirii dosarelor pentru instanță, în cazul contractelor de închiriere pe care le are/le preia în derulare, iar ch riașii nu respectă clauzele contractuale ;

10.    Verifică periodic, în teren, conform legislației în vigoare , locuințele sociale aflate/preluate în administrare;

11.    Colaborează cu compartimentele abilitate din cadrul Primăriei Municipiului București pentru aducerea/menținerea în stare de folosință a locuințelor sociale aflate/preluate în administrare;

12.    Participă la evacuările programate de executorii judecătorești sau de reprezentanții poliției pentru locuințele sociale aflate/preluate în administrare, le sigilează pe cele care devin libere și le disponibilizează, conform legislației în vigoare. In cazul refuzului debitorului evacuat de a -și ridica bunurile inventariate de către executorul judecătoresc sau reprezentanții poliției din locuințele sociale declarate libere prin evacuare, aceste bunuri se preiau de către administratorul sechestru;

13.    Ține evidența lccuințelor sociale declarate libere prin evacuare aflate/preluate în administram până la repartizarea acestora;

14.    Colaborează cu asociațiile de proprietari sau de locatari, după caz, pentru recuperarea tuturor debitelor înregistrate la cotele de întreținere;

15.    Rezolvă conform legii toate solicitările/sesizările/reclamațiile/etc, înregistrate în cadrul oficiului;

16.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele normative în vigoare.

17.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii;

2.4.3 OFICIUL DE ADMINISTRARE NR.7

Oficiul de Administrare nr.7 este Directorului General.


organizat în directa subordonare a


Art.17. - Oficiul de Administrare nr.7 exercită următoarele atribuții:

1.    întocmește contracte de închiriere pentru SAD-uri pe baza repartițiilor/dispozițiilor emise de PMB și de primăriile de sector, cât și a notelor aprobate de Primar General, etc., urmărește contractele și ține evidența acestora;

2.    Tine evidența și urmărește toate contractele de închiriere și fișele de calcul pentru SAD-uri;

3.    întocmește contracte de închiriere, acte adiționale, fișe calcul, potriyit legislației în vigoare pentru SAD-uri (ocupate abuziv) după verificarea tuturor
calculează (recalculează) chiria pentru SAD-urile închiriate, conform legislației în vigoare;

5.    Verifică periodic, în teren, conform legislației în vigoare , SAD-urile aflate/preluate în administrare;

6.    Administrează fondul locativ în conformitate cu legislația în vigoare și ia măsuri cu privire la întreținerea acestuia până la repartizare, prin direcțiile/instituțiile abilitate;

7.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele normative în vigoare ;

8.    Răspunde de predarea către Se: viciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii;

3. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT 1

Art. 18 - Directorul GENERAL ADJUNCT 1 al Administrației Fondului Imobiliar are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

1.    Conduce activitatea serviciilor din subordine, reprezintă instituția în relațiile cu alte persoane fizice și juridice în limitele de competență stabilite de conducerea instituției;

2.    Coordonează activitatea Serviciului Tehnic Amplasamente Evaluări, Serviciului Sisteme Informatice și Service, Serviciului Administrativ și Securitatea Muncii și Serviciului Arhivă;

3.    Asigură și controlează îndeplinirea de către serviciile din subordine a sarcinilor și obligațiilor ce le revin;

4.    întocmește propuneri vizând modul de îmbunătățire a activității serviciilor din domeniul său de activitate;

5.    Definește responsabilitățile pentru personalul din subordinea sa directă;

6.    Răspunde de continua dezvoltare profesională a subordonaților săi direcți, realizează planul anual al perfecționării acestora, asigurându-se de implementarea acestuia;

7.    Urmărește rezolvarea în termen a sesizărilor cetățenilor ce revin serviciilor pe care le coordonează cu respectarea prevederilor legale;

8.    Comunică periodic forurilor competente, prin intermediul serviciilor din subordine, lista imobilelor devenite insalubre, cu propunere de soluții;

9.    Dispune măsuri privind activitatea instituției, în domeniul său de activitaț

în condițiile legii, Hotărârilor C.G.M.B., Dispozițiilor Primarului General șy Directorului General al A.F.I.;    ~
10.    Răspunde de organizarea activitate de_arhivare. CdtțfpțmL^gn nr. 16/1996 - republicată - Legea Arhivelor Naționale, Normativului privind caracteristicile tehnico-funcționale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă, Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 și Recomandărilor Tehnice privind recuperarea și salvarea arhivei inundate,etc.

11.    Asigură monitorizarea tuturor contractelor de achiziții publice încheiate de instituție, precum și monitorizarea procedurilor de achiziție publică organizate.

12.    Organizează efectuarea la timp a inventarierii valorilor materiale, bănești și a decontărilor conform reglementărilor legale în vigoare;

13.    Organizează activitatea de gestionare a bazelor de date din fondul imobiliar administrat.

14.    Urmărește întocmirea unei evidejnțe centralizate a echipamentelor hardware administrate precum si a programelor

15.    Asigură, controlează si răspunde de prevenire si stingerea incendiilor, de pază si protecția clădirilor si bunurilor ce aparțin instituției precum si a normelor obligatorii în materia securității și sănătății în muncă.

16. Asigura centralizarea datelor provenite de la compartimentele specializate din cadrul instituției in vederea identificării imobilelor aflate in proprietatea publica si privata a Municipiului București pentru care se impune demararea procedurilor de casare conform legii.

17. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de Directorul General al A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

software instalate si utilizate; respectarea dispozițiilor legale


de


Art.19. Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului General Adjunct 1 sunt următoarele :

3.1. SERVICIUL TEHNIC AMPLASAMENTE EVALUĂRI

Serviciul Tehnic Amplasamente Evaluări este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 1.

Art.19-Serviciul Tehnic Amplasamente Evaluări exercită următoarele atribuții:

1.întocmește documentația pentru obținerea autorizației de construire/ demolare pentru lucrări de intervenții la clădirile fdimzdnele protejate sau incluse în listași monumentelor istorice, inclusiv obținerea acordufilor/ayizelor de la fum i zori Ea e Kutilităti/institutii

publice, acordurilor specifice


J    >

locale, etc.;    .

2.    Acordă sprijin și asistență atât experților tehnici atestați (selecționați prin proceduri de achiziție publică) pentru efectuarea expertizelor tehnice în baza cărora se emit autorizațiile de construire, cât și proiectanților care elaborează proiectele tehnice;

3.    Comunică către serviciile interne de specialitate documentele finale ale activităților de mai sus.

A

4.In funcție de soluțiile impuse prin rapoartele de expertiză tehnică propune modalitățile pentru repunerea în circuitul locativ al imobilelor incluse în lista "imobilelor insalubre” , ale spațiilor dezafectate/ vandalizate/succesiuni vacante, etc, recomandă și unnărește aducerea la îndeplinire a acestora prin

compartimentele de specialitate ale instituției. In căzu

necesității consolidării


imobilu

ui se va sesiza cu operativitate Administrația Municipală pentru


Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

5.Efectuează deplasări pe teren:

-la solicitările celorlalte compartimente di suprafețele deținute în baza contractelor;

i cadrul A.F.I. verifică


-în vederea întocmirii notelor de constatare privind avariile la imobilele ocupate abuziv;

-în vederea eliberării acordurilor care urmează să fie emise;

-la imobilele avariate, luând legătura cu reprezentanții Inspectoratului

Situațiilor de Urgență și ai Inspectoratului de Stat în Construcții-DRC București-Ilfov;

â.Eliberează acorduri de principiu pentru:

•    Obținerea certificatului de urbanism/ autorizației de construire de către persoane particulare sau societăți comerciale pentru diferite lucrări de construcții și instalații;

•    efectuarea de lucrări de amenajare, modernizare în locuințe și spații comerciale;

•    branșări-debranșări și separări pentru instalații de gaze, apă, canalizare, electrice la imobilele cu cotă proprietate de stat;

7.    Verifică cantitățile de lucrări de construcții și instalații privind modernizarea și amenajarea în spațiile cu altă destinație deținute în baza contractelor de închiriere sau a fișelor de calcul, după care întocmește notele de constatare privind investițiile;

8.    Răspunde la solicitările/procesele verbale de control emise de către Inspectoratul de Stat în Construcții - D.R.C. București - Ilfov pentru imobile avariate, luând măsurile necesare pentru punerea în aplicare a solicitărilor din procesele verbale de control, eventual întocmește referate către Serviciul Achiziții Publice prin care solicită achiziționarea de proiecte tehnice pentru punerea în siguranță a imobilelor, de expertize tehnice ale structurii imobilelor avariate, etc. In acest context,executarea lucrărilor de punere în siguranță a imobilelor vor lua măsuri/
urmărirea comportării în exploatare a imobilelor,    gstat

(selecționați prin proceduri de achiziție publică);

9.După finalizarea execuției lucrărilor de intervenții, întreținere, refacere, modernizare și urmărirea comportării în exploatare a imobilelor, se va completa capitolul D. al cărții Tehnice a Construcției (în baza documentelor comunicate de către Serviciul Lucrări Reparații), respectiv documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervențiile în timp, documentație ce va fi înaintată Serviciului Arhivă. Totodată, se vor regulariza taxele pentru autorizația de construire;

10.Soluționează cererile persoanelor fizice și juridice privind situația juridică a imobilelor expropriate/demolate de pe raza sectoarelor 1-6 și a comunelor limitrofe, inclusiv fișele tehnice și releveele imobilelor demolate deținute în a,rhiva proprie;

11 .întocmește rel

s

altă destinație de


;vee pentru constatarea suprafețelor pentru locu


nțe sau spații cu


:ât aceea de locuință, la solicitarea compartimentelor interne de


specialitate, în prezența unui reprezentant al acestora;


12.Derulează act prestări servicii i


de lucrări și de


vitatea de întocmire si evidentă a contractelor

3    3

urmare a procedurilor de achiziție publică) pentru lucrările de renovare majoră, de conservare din patrimoniul A.F.I., reparații curente, punere în siguranță până la consolidare, întreținere pentru menținerea funcționalității imobilelor, remediere a accidentelor, la construcții și instalații, la imobilele din administrarea instituției, contracte ce vor fi înaintate Serviciului Achiziții Publice.

13.    Verifică și decontează cota parte pentru expertizele tehnice, proiectele tehnice, taxele pentru autorizare către Asociațiile de Proprietari care au inițiativa consolidării/reabilitarii etc. clădirilor în care A.F.I. administrează spații de locuit sau cu altă destinație decât aceea de locuință.

14.    Verifică pe teren, precum și la arhivele unor instituții/servicii de interes local al municipiului București, Societăți Comerciale (foste I.C.R.A.L.-uri), D.I.T.L. a sectoarelor, Administrația Străzilor, alte instituții etc., situația unor imobile;

15.Sesizează cu operativitate Direcțiilor din cadrul P.M.B., Primăriilor de sector sau altor instituții abilitate, situațiile în care acestea au atribuții, conform prevederilor legale în vigoare, atunci când este cazul;

16.1ntocmește și transmite răspunsuri la solicitările formulate în scris de persoane fizice sau juridice, conform prevederilor legale;

17.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

18.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondenței aferente activității;


3.2. SERVICIUL SISTEME INFORMATICE SI SERVICE

Serviciul Sisteme Informatice si Service este organizat în directa subordona; a Directorului General Adjunct 1.    /

Art.20. Serviciul Sisteme Informatice si Service

actualizează


1.    Gestionează administrat;

si


2.    Actualizează bazele de date privind fondul imobiliar administrat cu Dispozițiile emise de Primarul General în baza Legii nr. 10/2001 și a sentințelor judecătorești și cu protocoalele de predare-primire întocmite de Serviciul Fond Locativ si Evidentă imobiliară din cadrul A.F.I.;

3.    Furnizează, către departamentele din cadrul A.F.I., date despre societățile comerciale înregistrate la Registrul Comerțului, din portalul web al Registrului Comerțului;

4. Operează pe si' consultantă cu


e-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice privire la modul de operare pe site-ul SEAP

și oferă pentru


desfășurarea procesului de achiziție publică, în baza legislației aplicabile transmite în fo-mat electronic corespondența cu Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice;

5.    Gestionează baza de date cu evidenta imobilelor ce au făcut obiectul

9

contractelor de prestări servicii încheiate între Consiliul General al Municipiului București - Administrația Fondului Imobiliar și societățile comerciale continuatoare ale fostelor ICRAL-uri, respectiv locuințe, spații cu ală destinație decât aceea de locuință și terenuri;

6.    Răspunde de întreținerea calculatoarelor personale, a serverelor și a perifericelor (scaner, imprimante, dispozitive de stocare externă etc.) din dotarea instituției, de intervențiile în cadrul blocajelor de soft apărute, de devirusarea sistemelor de operare și a aplicațiilor;

7.    Planifică înlocuirea componentelor hardware uzate, precum și solicitările de necesar pentru consumabile; ține evidența echipamentelor IT precum si a licențelor pentru programele achiziționate și utilizate;

8.    întocmește o evidență centralizată a echipamentelor hardware administrate precum și a programelor software instalate și utilizate, care va fi completată și actualizată de câte ori aceasta suferă modificări.

9.    Stabilește specificațiile tehnice pentru componentele hardware și a sistemului de operare pentru serverele utilizate în cadrul instituției (dimensionare sistemului) precum și a celorlalte echipamente IT care vor fi achiziționate în cadrul instituției;

10.Instalează și implementează pe calculatoarele personale și serverele instituției sistemele de operare; elaborează proceduri de păstrare a datelor pe suporturi, intervalul de timp la care șe realizează back-up, manual sau automat precum și depozitarea copiilor de siguranță

11 .Administrează baza de date obidele și utilizatori din domeniul Directoiy și serviciile active din cadrul acestuia (DNS, WINS, etc.)12.    Gestionează infrastructura rețelei-4nteme^Tmodul de îhtereofiectare intre dispozitivele acesteia (configurare routere, switch-uri, cablaje etc.)

13.    Asigură procedura de semnare electronică a documentelor ce se transmit către instituții abilitate (ANAF, ANAP etc.) precum și procedura de reînnoire periodică a certificatului calificat; trasmite și descarcă documente pe baza certificatului calificat (declarații fiscale, descărcare extrase trezorerie etc.).

14.    Actualizează de câte ori este nevoie sistemele de operare și aplicațiile utilizate (editare documente, foi de calcul, gestionare baze de date, aplicații intranet etc.) în cadrul instituției;

15.    Păstrează legătura cu furnizorii de consumabile, componente hardware și echipamente atât în procesul de achiziție precum și in perioada de

valabilitate a garanției pentru disfunctionalitătilor constatate.

;estea, pentru remedierea


J

16.    Păstrează legătura cu furnizorii de programe dezvoltarea sau actualizarea acestora precum și serviciilor de mentenantă ale acestora.

informatice pentru pentru asigurarea


17.    Asigură suport pentru personalul din cadrul AFI cu privire la utilizarea echipamentelor IT și a programelor informatice folosite.

18.    Transmite în format electronic răspunsurile la solicitările fonnulate în scris de către persoane fizice sau juridice, în baza documentelor prezentate de către departamentele responsabile cu soluționarea solicitărilor și a prevederilor legale în vigoare;

19    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de către conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

20    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii.

3.3 . SERVICIUL ADMINISTRATIV SI SECURITATEA MUNCII

Serviciul ' Administrativ si Securitatea Muncii este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 1.

Art.21. - Serviciul Administrativ si Securitatea Muncii exercită următoarele atribuții :

1.    Asigura derularea activitatii de înregistrare , distribuire si transmitere a tuturor documentelor adresate instituției sau emise de instituție, prezentând directorilor de resort corespondența înregistrată în vederea repartizării pe serviciile din subordinea acestora.

2.    Tine evidenta informatizata asupratuturor numerelor de înregistrare acordate si răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.
3.    Asigura răspunde de

orice întirziene care cauzează prejudiciu instituției.

4.    Organizează și răspunde de derularea eficienta a activitatii administrative si buna funcționalitate a imobilelor aflate în administrarea directă a instituției;

5.    Răspunde, controlează și ia măsuri de respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor legale în vigoare; răspunde de dotarea cu aparatură și echipamente specifice, conform Planului de prevenire și stingere a incendiilor;

6.    Asigură dactilografierea lucrărilor efectuate în cadrul instituției;

7.    Asigură curățenia și igienizarea spațiilor în care îsi desfășoară activitatea salariații instituției;

8.    Colaborează cu Direcția Generală de Poliție Locală și Control a municipiului 3ucurești cu privire la modul de executare a servi:iilor de pază;

9.    Răspunde de întocmirea planului de pază și protecție a clădirilor, spatiilor cu destinația de depozitare și bunurilor ce aparțin instituției, contra efracției;

10.    Răspunde de certificarea exactității și realității prestațiilor efectuate de terți, abonamente și alte cheltuieli administrativ-gospodărești;

11.    Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecționarea ștampilelor și sigiliilor;

12.    Răspunde de gospodărirea rațională a energiei, apei, combustibililor;

13.    Asigură aprovizionarea cu materiale, consumabile, piese de schimb pentru întreținerea copiatoarelor, aparatelor fax, cele de telefonie, mâșini de calcul, precum și pentru autoturismele din dotare;

14.    Asigură aprovizionarea cu furniturile de birou, conform referatelor de necesitate aprobate de conducerea instituției;

15.    Asigură și controlează aplicarea cu strictețe a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

16.    Asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale și urmărește obținerea autorizațiilor de funcționare;

17.    Asigură și răspunde de buna funcționare a autoturismelor aflate în dotarea instituției (aprovizionarea cu combustibil, service-reparatii, asigurări auto obligatorii);

18.    Asigură si răspunde de efectuarea instructajelor de securitate și sănătate în muncă pentru noi angajați si pentru salariații A.F.I.;

19.    Verifică efectuarea lunară, trimestrială și anuală a instructajului periodic de securitate și sănătate în muncă, precum și a instructajului la locul de muncă și întocmește rapoarte cu cele constatate;

20.    Participă, prin reprezentant, la cercetarea accidentelor de muncă în care sunt implicați salariați ai A.F.I. și informează conducerea instituției;

21.    Ține legătura cu Inspectoratul: Teritorial de Muncă în legătur; activitățile din cadrul A.F.I. pe linie de securitate'și sănătate în muncă;

-22'

22.    Colaborează    cu mec

medicina fundamentarea


muncii la identificarea și evaluarea factorilor de risc programului de măsuri ie securitatea și sănătatea muncii;

23 Asigură securitatea locațiilor prin înlocuirea încuietorilor si sigilarea

acestora;

A

24.    întocmește și transmite răspunsuri la solicitările formulate în scris de persoane fizice sau juridice, conform prevederilor legale, în domeniul de activitate al serviciului;

25.    Participa efectiv la punerea in executare a D.P.G. privind demolarea construcțiilor ilegale si eliberarea spatiilor ocupate abuziv.

26.In acest sens, asigura si coordonează echipele formate pentru a duce la indeplinire Dispozițiile Primarului General.

27.Solicita compartimentelor din structura Administrației Fondulu. Imobiliar toate masurile care se i: npun pentru a acționa cu promptitudine pentru ac ;ste intervenții.

28.Colaborează cu toate Oficiile privind procedura de preluare si predare a apartamentelor intrate în administrarea A.F.I. ca succesiuni vacante si desemnează reprezentanți în comisia desemnată la nivelul PMB.

29.1dentifica starea tehnica a imobilelor intrate în administrarea AFI si comunică compartimentelor din cadrul Administrației Fondului Imobiliar ce masuri trebuie luate pentru punerea in funcțiune a acestora.

30.    Centralizează informațiile de la toate serviciile/Ofîciile cu privire la evacuările ce unneaza a fi efectuate din spatiile aflate in administrarea instituției;

31.    Participa la procedura de evacuare alaturi de reprezentantul oficiului impreuna cu reprezentanții Politiei Locale a Municipiului București, urmând a prelua eventualele bunuri aflate in aceste spatii nepreluate de debitori;

32.    Semnează procesul verbal cu executorul judecătoresc pentru aceste bunuri;

33.    Preia bunurile si asigura transportul acestora pana la locul de depozitare;

34.    Asigura inventarul si depozitarea in condiții normale a bunurilor si preda bunurile la solicitarea celor in drept;

35.    întocmește documentația necesara in vederea identificării imobilelor uzate fizic;

36.    Centralizează de la compartimentele responsabile datele cu privire la imobilele respective;

37.    Formulează propuneri cu privire la necesitatea casarii imobilelor;

38.    Inainteaza documentația la compartimentele responsabile din cadrul Primăriei Municipiului București in vederea emiterii actului normativ de aprobare a casarii;

39.    După obținerea documentelor necesare le înaintează compartimentelor abilitate ale AFI în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;

40.    întocmește documentele impuse de legislația in vigoare pen spatiile/imobilele cu alta destinație care prin hotarari ale Consiliului General
C? DIRECȚIA cl 2 ASISTENTĂ TEHNICĂ 2i

Municipiului București se transmit /reintra din/in administrare gratuita către instituții publice sau alte persoane juridice;

41.    Tine evidenta spatiilor care urmeaza a fi evacuate judecătorești sau altor dispoziții;

42.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

43.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii;

3.4. SERVICIUL ARHIVĂ

Serviciul Arhivă este organizat în directa subordonare a Directoru General Adjunct 1.

Art.22 - Serviciul Arhivă și păstrarea tuturor documentelor următoarele atribuții specifice, în

ui


are ca obiect de activitate organizarea, ordonareja intrate în depozitul de arhivă și îndeplinește conformitate cu Legea nr. 16/1996-Republicată -


Legea Arhivelor Naționale, Normativul privind caracteristicile tehnico-funcționalip ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă, a Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 precum și Recomandărilor Tehnice privind recuperarea și salvarea arhivei inundate, etc :

1.    inițierea și organizarea activității de întocmire a nomenclatorului dosarelor ;

2.    verificarea și preluarea dosarelor constituite de compartimente, pe bază de inventare;

3.    convocarea comisiei de selecționare în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate și propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;

4.    întocmirea fonnelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naționale;

5.    asigurarea predării integrale a arhivei selecționate la unitățile de recuperare;

6.    cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

7.    punerea la dispoziție, pe bază de semnătură, și ținerea evidenței documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; verificarea la restituire a integrității documentelor împrumutate; reintegrarea la fond după restituirea acestora;

8.    comunicarea răspunsurilor către petenți în termen legal;

9.    organizarea depozitului de arhiva după criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Naționale; menținerea ordinii și asigurarea curățeniei în depozitul de arhivă;10. punerea la dispoziția delegatului

solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația ăi* creatori;

11 .pregătirea documentelor și inventarelor acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale

12.    asigură respectarea normelor de protecție a muncii și PSI pentru depozitul de arhivă pe care îl gestionează;

13.    asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu și

confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință;

14.    exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele; normative în vigoare ;

4. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT 2

Directorul General Adjunct 2 al următoarele atribuții, răspunderi și


Administrației Fondului Imobiliar are competențe:


1.    Conduce activitatea serviciilor din subordine, reprezintă instituția în relațiile cu alte persoane fizice și juridice în limitele de competență stabilite de conducerea instituției;

2.    Coordonează activitatea Serviciului Fond Locativ și Evidență Imobiliară, Serviciului Lucrări Reparații și Serviciului Achiziții Publice;

3.    Asigură și controlează îndeplinirea de către serviciile din subordine a sarcinilor și obligațiilor ce le revin;

4.. întocmește propuneri vizând modul de îmbunătățire a activității serviciilor din domeniul său de activitate;

5.    Definește responsabilitățile pentru personalul din subordinea sa direct;

6.    Răspunde de continua dezvoltare profesională a subordonaților săi direcți, realizează planul anual al perfecționării acestora, asigurându-se de implementarea acestuia;

7.    Urmărește rezolvarea în termen a sesizărilor cetățenilor ce revin serviciilor pe care le coordonează cu respectarea prevederilor legale;

8.    Controlează și răspunde de activitatea de comenzi și de recepție pentru lucrări de întreținere și reparații;

9.    Urmărește și răspunde de asigurarea verificării stării tehnice a clădirilor, stabilirea priorităților reparațiilor și executarea lucrărilor în termen și de calitate;

10.    Controlează și răspunde de activitatea privind eliberarea avizelor și acordurilor, precum și constatarea lucrărilor de investiții executate de beneficiarii spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință; • '11.    Avizează si semnează înscrisurile nec cereri) in vederea executării documentației cadastrale pentru urmi aflate în următoarele situații:

. imobilele pentru care urmeaza a fi executate lucrări de salubrizare, reparații curente, reparații capitale, igienizare;

. imobilele pe care AFI le are in administrare si formează obiectul unui : contract de închiriere, concesionare, fisa de calcul, contract de vanzare-cumparare;

12.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de Directorul General al A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

imobile


4.1. SERVICIUL FOND LOCATIV ȘI EVIDENȚĂ IMOBILIARĂ

Serviciul Fond Locativ și Evidență Imot subordonare a Directorului General Adjunct 2.

Art. 23 - Serviciul Fond Locativ și Evidenți atribuții:

liară este organizat în directa

Imobiliară exercită următoarele


1.    întocmește protocoale de predare-preluare conform Dispozițiilor Primarului General emise în baza Legii nr. 10/2001 și procese verbale de predare-primire conform Dispozițiilor Primarului General, emise în baza unor sentințe civile precum si în baza sentințelor judecătorești în care instituția a fost parte, în conformitate cu legislația în vigoare,ținând cont de actele care stau la baza emiterii titlului de proprietate,fara deplasarea in teren (cu excepția cazurilor în care se impune prin titlu aceasta)

2.    Comunică celor în drept (persoane fizice și juridice) date privind situația juridică și locativă a imobilelor aflate în administrarea instituției în baza dosarelor de fond din arhivă, precum și cele aflate în raza de administrare a societăților comerciale, aflate în procedură de preluare (fostele ICRAL-uri), conform evidențelor altor servicii din cadrul A.F.I.;

3.    Urmărește și evidențiază evoluția situațiilor juridice ale fondului imobiliar (transformări pe care le suportă imobilele din punct de vedere juridic);

4.    încheie procese verbale, protocoale privind transferul unor clădiri și terenuri din administrarea unor instituții, în administrarea Municipiului București și din administrarea Municipiului București în administrarea altor instituții, în baza Hotărârilor C.G.M.B.;

5.    Reactualizează valorile de despăgubire încasate pe Legea nr.l 12/1995, ca urmare a restituirii imobilelor în baza Legii nr. 10 /2001, în conformitate cu dispozițiile date de P.M.B.și întocmirea corespondenței aferente;

6.    întocmește și transmite răspunsuri la. solicitările formulate în scris de persoane fizice sau juridice conform prevederilor legale; răspunde și cerere, în condițiile legii, accesul la informațiile de interes public;7.    Răspunde de păstrarea confidențialității dafMdgwLh^ caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

8.    Execută și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

9.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondenței aferente activității;

4.2. SERVICIUL LUCRĂRI REPARAȚII

Serviciul Lucrări Reparații Directorului General Adjunct 2.

este organizat în directa subordonare a


Art.24. - Serviciul Lucrări Reparații exercită următoa rele atribuții:

întocmește periodic lista imobilelor aflate in administrare, propuse pentru efectuarea lucrărilor de reparații curente, punere în siguranță până la consolidare, renovări majore, demolări și pentru prestări de servicii ( salubrizări, lucrări de reparații sau înlocuiri sobe, toaletări/defrișări arbori, grilaje și împrejmuiri, reparații ascensoare și altele).

Verifică situația juridică și starea tehnică a imobilelor propuse de societățile comerciale (foste ICRAL-uri) sau oficiile de administrare pentru a fi incluse în lista imobilelor insalubre și le transmite factorilor de decizie din PMB în vederea stabilirii măsurilor de intervenție, serviciilor de specialitate din cadrul AFI, în vederea comandării unei expertize tehnice, cu propunerile ce se impun.

Verifică în teren sesizările cetățenilor referitoare la repararea fondului locativ din administrare, stabilește necesarului lucrărilor de reparații pentru asigurarea funcționalității imobilelor , așa cum au fost solicitate de locatari sau de asociațiile de proprietari particulari /locatari in cazul imobilelor proprietate de stat sau mixte majoritar proprietate de stat, propunând conducerii în termen măsuri de soluționare a acestora.

5

Verifică în teren și propune spre aprobarea conducerii necesarul de lucrări și cota parte ce se suportă de către AFI în calitate de coproprietar în cazul imobilelor mixte majoritar particulare la care lucrările de reparații se execută din inițiativa asociațiilor de proprietari prin diverse firme de specialitate, în cazul imobilelor mixte, majoritar proprietate de stat se notifica în prealabil coproprietarii pentru participarea acestora cu cotă parte, la realizarea lucrărilor de întreținere și reparații. ^

Stabilește și comunică coproprietarilor, cotele părți ce le revin, în vedere achitării lor.    ,
irtizare, prin


pentru lucrări imobilele


7.    întocmește în teren referate cu categoriHe—rie lucrăf    fentru

repararea imobilelor din administrarea AFI.

8.    întocmește antemăsurători cu cantități estimative de lucrări, pertru imobilele care sunt propuse pentru reparații și le transmite Serviciului de Achiziții Publice.

9.    întocmește referate de necesitate cu cantitățile estimative necesare pentru contractarea de diferite servicii și lucrări,

10.    Urmărește rezolvarea în termen a solicitărilor cetățenilor (chiriași) cu privire la repararea fondului locativ.

11.    Sesizează cu operativitate Direcțiile din cadrul PMB, Primăriile de sector sau alte instituții abilitate, situațiile în care acestea au atribuții conform prevederilor legale în vigoare atunci când este cazul.

12.    Administrează fondul locativ în conformitate cu legislația în vigoare și ia măsuri cu privire la întreținerea acestuia până la rep direcțiile/instit uțiile abilitate;

13.    Participă la comisii de recepție privind preluarea unui imobil;

14.    Verifică și intacmeste referate de decontare cote părți de stat de reparații curente si întreținere executate la parti comune pentru aflate in administrarea AFI, în care statul are cotă minoritară.

15.    Verifică și decontează către asociațiile de locatari sau proprietari cheltuielile de întreținere pentru locuințele și SAD-urile libere conform procedurii AFI.

16.    Organizează și răspunde de urmărirea lucrărilor de reparații curente , punere in siguranța pana la consolidare, reintroducere in circuitul locativ , demolări si de prestări de servicii la imobile cuprinse in Lista de imobile cu respectarea devizelor oferta, expertizelor tehnice, proiectelor tehnice , a Normelor de deviz de specialitate precum si a Normativelor de construcții si a celor de servicii funcție de natura lor, in limita valorilor legale si a contractelor încheiate conform legislației in vigoare.

17.    Verifică cantitativ și calitativ în vederea decontării, lucrările de reparații curente, punere in siguranța pana la consolidare , reintroducere imobile in circuitul locativ si prestări de servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform situațiilor de plată si facturilor prezentate de executant;

18.    Organizează, participă si recepționează lucrările si serviciile executate, urmărește remedierea de către constructor a deficientelor semnalate in termenele propuse.

19.    întocmește procesele verbale de recepție parțiala, la terminarea lucrărilor si finala , propune componenta comisiei de recepții conform legislației in vigoare.

20.    Tine evidența lucrărilor si serviciilor executate și recepționate;

21.    Urmărește execuția lucrărilor in conformitate cu proiectul tehnic, planu expertize tehnice , caiet de sarcini, clauze contractuale;22.    Pentru lucrările si serviciile executate urmareste^i^fedeplinirea condițiilor impuse referitoare la perioadele de garanție .

23.    Verifica existenta autorizației de construire /demolare , de punere in siguranța pana la consolidare pentru lucrările executate.

24.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea

A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele normative în vigoare ;

25.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii;

4.3 . SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Serviciul Achiziții Publice este organizat în directa subordonare Directorului General Adjunct 2.

Art.25 - Serviciul Achiziții Publice exercită următoarele atribuții:

1.    Coordonează activitatea de achiziții servicii, lucrări , furnizare de produse, in condițiile legii, in baza necesităților primate de la compartimentele de specialitate din cadrul AFI;

2.    Participa la întocmirea bugetului anual al instituției;

3.    întocmește Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) , asigura modificarea acestuia in cazul in care este necesar,

4.    întocmește si supune aprobării propuneri de regulamente interne cu privire la realizarea achizițiilor directe, conform legislației in vigoare.

5.    întocmește caietele de sarcini si documentația de atribuire/documentatia descriptiva pentru realizarea de achiziții servicii, lucrări, furnizare de produse, in condițiile legii, pentru care colaborează cu compartimentele din interiorul instituției

6.    întocmește si asigura formalitățile de publicitate/comunicare pentru procedurile de achiziții organizate atat cu ofertantii participanti pentru clarificări, comunicări, contestații, cat si cu compartimentele interne , in toate etapele procedurii de achiziție

7.    Asigura transmiterea rezultatelor procedurii tuturor persoanelor fizice sau juridice in drept

8.    Asigura cadrul legal pentru organizarea ședințelor de prezentare a ofertelor, întocmește procesele vebale propune formarea de comisii de evaluare pentru analizarea ofertelor.

9.    întocmește si pastreaza ofertele si dosarul achiziției la procedurile desfășurate

10.    Urmareste incheierea contractelor de achiziție publica si le transmite, compartimentelor de specialitate pentru a fi urmărite

11.    întocmește baza de date anuala cu privire achizițiile efectuate si furnizori/CONFORM CU O«F 12.Transmite către institutiile~abilitate.....situația-

finalizate, conform legislației in vigoare

13.Pastreaza evidenta achizițiilor desfiisurate la nivelul instituit 14.1ntocmeste notele si documentele necesare pentru demararea achizițiilor publice

15.    Realizeaza studii de piața cu privire la achizițiile cuprinse in PAAP

16.    întocmește si propune spre avizare conducerii AFI temele de studii si proiectare pentru obiectivele noi de investiții ce unneaza a fi introduse in lista de investiții care se aproba de CGMB.

17.1ntocmeste propuneri de dotări independente in funcție de necesitățile administrației

18.    Face propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează obiectul de activitate in vederea armonizări: acestora cu legislația in vigoare.

19.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de către conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

20.    Răspunde de predarea către Serv'ciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii.

5. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ADJUNCT 3

Art. 26 - Directorul General Adjunct 3 al Administrației Fondului

Imobiliar are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

1.    Conduce activitatea serviciilor din subordine, reprezintă instituția în relațiile cu alte persoane fizice și juridice în limitele de competență stabilite de conducerea instituției;

2.    Coordonează activitatea Serviciului Financiar - Contabilitate C.F.P.,

A

Biroului Urmărire Contracte de închiriere și Creanțe, precum și a Biroului Urmărire Rate și Taxe de Concesiune ;

3.    Elaborează proiectul bugetului de cheltuieli în colaborare cu serviciile de specialitate A.F.I.;

4.    Organizează controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv, conform prevederilor legale în vigoare;

5.    Asigură evidențierea corectă și la timp a rezultatelor economico-financiare;

6.    Asigură ținerea corectă și la timp a evidențelor contabile privind operațiunile referitoare la execuția bugetului, întrebuințarea fondurilor bănești și materiale;

7.    Verifică toate operațiunile financiare;

8.    Răspunde de raportările lunare, trimestriale și anuale către direcțiile de'

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București privind modul în care /u fost utilizate creditele bugetare aprobate;    /


9.    Asigură și controlează îndeplinirea de către sen din subordine a sarcinilor și obligațiilor ce le revin;

10.    întocmește propuneri vizând modul de îmbunătățire a activității serviciilor din domeniul său de activitate;

11.    Definește responsabilitățile pentru personalul din subordinea sa directă;

12.    Răspunde de continua dezvoltare profesională a subordonaților săi direcți, realizează planul anual al perfecționării acestora, asigurându-se de implementarea acestuia;

13.    Coordonează lucrările privind elaborarea bilanțului contabil, asigură înregistrarea la timp și contabilizarea operațiilor, corectarea înregistrărilor eronate în evidențele contabile precum și înlăturarea greșelilor din situațiile financiare sau registrele de contabilitate;

14.    Asigură respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și vărsirea la bugetul statului de către unitate la termen a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite;

15.    Controlează întrebuințarea conform dispozițiilor legile a fondurilor destinate salariilor, respectarea nivelului salariilor, a drepturiler de personal în concordanță cu statul de funcții aprobat;

16.    Semnează toate documentele în baza cărora se fac plăți, primiri sau eliberări de bunuri și alte valori;

17.    Verifică efectuarea execuției bugetare a plăților, încadrarea în titluri, articole și alienate bugetare și în creditele bugetare aprobate în bugetul de cheltuieli și întocmirea contului de execuție pentru activitățile derulate la nivelul instituției;

18.    Exercită control financiar în conformitate cu actele normative în vigoare;

19.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de Directorul General al A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare;

Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului General Adjunct 3 sunt următoarele :

5.1. SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE, C.F.P.

Serviciul Financiar - Contabilitate, C.F.P. este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 3.

Art.27. Serviciul Financiar -Contabilitate, C.F.P. exercită următoarele atribuții :

1. Organizează și conduce evidența contabilă conform Legii Contabilității și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și conducerea contabilității finanțelor publice, asiguri efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;    /2.    Organizează și conduce contabilitatea pe bază d^^^ațâfnente conform Legii privind finanțele publice locale și a Ordinului Ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice și raportarea angajamentelor bugetare;

3.    înregistrarea la timp în contabilitate, în mod cronologic și sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operațiunilor patrimoniale: intrări și ieșiri de materiale, obiecte de inventar și active fixe pentru toate activitățile;

4.    Organizează, coordonează și verifică realizarea controlul financiar preventiv la nivelul instituției, conform legislației speciale în vigoare, pentru toate operațiunile care vizează angajamentele legale și angajamentele bugetare, ordonanțarea cheltuielilor, precum și închirierea, concesionarea, vânzarea de bunuri și alte categorii cuprinse în cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv;

5.    Efectuează înregistrările în evidența analitică și sintetică a materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe (corporale și necorporale) aflate în administrare, altor debitori, altor creditori și decontări cu bugetele;

6.    Asigură întocmirea balanțelor de verificare a conturilor sintetice și analitice pe fiecare sursă de finanțare;

7.    Realizează valorificarea inventarierii patrimoniului aflat în administrarea instituției și înregistrează în contabilitate eventualele diferențe constatate de către subcomisiile de inventariere, în scopul corelării situației scriptice cu realitatea faptică;

8.    înregistrează scoaterea din funcțiune a imobilizărilor corporale și necorporale, casarea obiectelor de inventar și declasarea bunurilor materiale, în conformitate cu normele aprobate de ordonatorului principal de credite și numai după obținerea aprobării ordonatorului principal de credite;

9.    întocmește registrele de contabilitate obligatorii, respectiv: registrul-jumal, registrul inventar și cartea-mare, în confomiitate cu prevederile legale;

10.    întocmește    situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale la datele

stabilite de ordonatorul principal de credite;

11.    Face propuneri de virare la buget a sumelor creditoare la care s-a depășit termenul de prescripție;

12.    Asigură evidența lunară a soldurilor conturilor de debitori, creditori și luarea măsurilor în vederea lichidării lor;

13.    întocmește lunar decontul privind taxa pe valoare adăugată prec întocmirea celorlalte declarații prevăzute de lege;14.    Efectuează și verifică exactitatea inrtigislrariloi—eontabile și concordanța dintre contabilitatea analitică și cea sintetică, întocmi de verificare lunar pe baza datelor preluate din Notele Contabile și din fișele deschise distinct pentru fiecare cont contabil sintetic pentru balanța de verificare sintetică;

15.    Urmărește execuția bugetară pe structura clasificației bugetare (capitole, titluri, articole și alineate) și întocmește raportul lunar al execuției în vederea comunicării la Primăria Municipiului București;

A

16.    întocmește Necesarul lunar de alocație bugetară;

17.    Efectuează plăți în numerar și prin virament corespunzătoare activității curente a Administrației Fondului Imobiliar pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate, în conformitate cu dispozițiile legale și urmărim. încadrarea în limita și pe structura bugetului de cheltuieli aprobat, după ce au fost angajate, lichidate și ordonanțate;

18.    Asigură, calculează și executjă plata drepturilor salariale și a altor drepturi de natură salarială;

A

19.    întocmește ordinele de plată privind plățile salariale, obligațiile instituției către bugetul statului precum și verificarea concordanței acestor sume cu cele din recapitulația statelor de plată;

20.    întocmește situația cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal și o înaintează la Primăria Municipiului București;

21.    întocmește lunar declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat și declarația privind obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale și asigură depunerea la Direcția finanțelor publice în termenele legale;

22.    Primește, verifică și centralizează zilnic extrasele de cont de la Trezorerie și alte bănci comerciale;

23.    Verifică și plătește deconturile de cheltuieli materiale, ordinele de deplasare ale salariaților;

24.    întocmește documentația zilnică necesară în relația cu Trezoreria sector 3 a Municipiului București și alte bănci comerciale;

25.    Emite facturi privind cotele părți întreținere și recuperarea cheltuielilor, rezultate din activitate curentă a instituției, de la terti si tine evidenta recuperării acestora;

26.    Organizează activitatea casieriilor instituției; asigură încasări și plăți prj casieria centrală a Administrației Fondului Imobiliar, verifică bordero


33 -
pentru depunerea zilnică registrelor de casă;

27.    Ține evidența încasărilor, plăților și a disponibilului;

28.    Asigură rezolvarea corespondenței legată de activitatea serviciului;

29.    Păstrează legătura permanentă cu celelalte structuri funcționale pentru rezolvarea eficientă a tuturor problemelor care apar în cadrul serviciului;

30.Sesizează Serviciul Juridic, Legislație, Contencios pentru luarea măsurilor legale de recuperare a sumelor debitoare neîncasate în termen;

31 .Asigură arhivarea documentelor financiar - contabile;

32.    Calculează majorări și penalizări pentru sumele debitelor urmărite , ce nu au fost încasate în termen.

33.    Emite adresele cu privire la cuantuniul despăgubirilor acordate de P.M.B conform legilor în vigoare privind naționalitatea și restituirea imobilelor și terenurilor;

34.0rganizează, verifică și răspunde de A.F.I.;

gestiunea bunurilor aflate în magazia


35.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

36.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii;

5.2. BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SI CREANȚE

Biroul Urmărire Contracte de închiriere și Creanțe este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 3.

Art.28 -. Biroul Urmărire Contracte de închiriere și Creanțe exercită următoarele atribuții:

1

2

3


Stabilește obligațiile de plată în baza titlurilor de folosință sau de lipsă folosință aflate în urmărire si întocmește fisele de evidentă analitică;

Emite facturi fiscale aferente obligațiilor de plată stabilite și le transmite beneficiarilor și Serviciului Financiar, Contabilitate C.F.P.; încasează veniturile din titlurile de folosință sau de lipsă folosință ale Administrației Fondului Imobiliar, încheiate cu persoane fizice/juridice, conform dispozițiilor legale;

întocmește și transmite adrese, prin care solicită informații suplimentare identificare a debitorilor, la instituțiile abilitate;    /
5.    Calculează eventualele majorări de întârziere și penalități, în clauzele titlurilor și de prevederile legale în. vigoare pentru întocmirea somațiilor, convocărilor, extraselor de cont, la cererea instanțelor e judecată, la expertizele contabile contestate și la solicitarea expresă a partenerilor contractuali;

6.    Urmărește zilnic încasarea obligațiilor de plată pe baza extraselor de cont bancare;

7.    întocmește Notele Contabile aferente activității și le predă lunar Serviciului Financiar - Contabilitate C.F.P.;

8.    Participă la convocările inițiate de partenerii contractuali sau experții

contabili, la sediul instituției, în vederea punerii

la dispoziție a documentelor


9.


solicitate pentru efectuarea expertizelor dispuse c e instanțele judecătorești; Urmărește constituirea și actualizarea garanțiilor de bună execuție, întocmește și certifică documentația pentru restituirea sau reținerea (parțială sau totală) a garanției de bună execuție;

10.    întocmeste si transmite, către Oficiile de Administrare si celelalte structuri care au în urmărire contracte, extrase de cont detaliate privind sumele datorate, în vederea acționării în instanță și recuperării debitelor;

11.    Comunică semestrial către serviciile de resort debitorii;

12.    întocmește și transmite puncte de vedere la expertizele contabile.

13.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

14.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii

5.3. BIROUL URMĂRIRE RATE SI TAXE DE CONCESIUNE

Biroul Urmărire Rate si Taxe de Concesiune este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 3

Art.29 Biroul Urmărire Rate si Taxe de Concesiune exercită următoarele atribuții :

1.    Urmărește evidența analitică a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în

rate emise în cadrul instituției'si de către societățile comerciale (foste ICRAE=> uri) încheiate în baza actelor-normative în vigoare și a contractelor de/// concesiune;    ,    /

2.    Eliberează adeverințe și duplicate aferente activității de urmărire rate \


3.traselor de


încheiate cu


Urmărește cont bancare;

încasează veniturile din contractele vânzare și de concesiune persoane fizice/juridice, conform dispozițiilor legale;


4.

5.

6.

7.


întocmește notele contabile aferente ratelor si redeventelor aflate în urmărire;

5    5    5’

întocmește facturi pentru persoanele fizice/juridice plătitoare de redevență și le transmite Beneficiarilor si Serviciului Financiar - Contabilitate C.F.P.;

5    ’

A

întocmește situația debitorilor la contractele de concesionare si la contractele

5    5    5

de vânzare cu plata în rate, întocmește somații, notificări precum și documentația necesară recuperării debitelor în instanță;

Participă la convocările inițiate de partenerii contractuali sau experții contabili la sediul instituției, în vederea punerii la dispozliție a documentelor solicitate pentru efectuarea expertizelor dispuse de instanțele judecătorești;

9.    Calculează eventualele majorări de întârziere și penal tăți, în funcție de clauzele contractuale și de prevederile legale în vigoare pentru întocmirea somațiiler, convocărilor, extraselor de cont, la cererea instanțelor e judecată, la expertizele contabile contestate și la solicitarea expresă a partenerilor contractuali;

10.    Efectuează viramente la termenele legale stabilite, către bugetul local și bugetul de stat, pentru încasările din vânzări locuințe cu plata integrală și în rate și pentru taxele de concesiune, prin întocmirea ordinelor de plată, conform legii;

11.    întocmește și transmite răspunsuri în termen solicitărilor adresate în scris de către persoanele fizice sau juridice îndreptățite să solicite aceste acte, instanțe de judecată, poliție și procuratură conform prevederilor legale;

12.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

13.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art.30 - Atribuții comune tuturor conducătorilor compartimentelor organizatorice din structura Administrației Fondului Imobiliar :

1. Primește, înregistrează, analizează si soluționează sesizările, petițiile reclamatiile, respectiv orice fel de corespondență repartizate compartimentului, inclusiv cererile înregistrate în baza Legii hr.544/2001 (infonntii de interes public) în termenul prevăzut de legislația în vigoare;2.    Transmite răspunsurile la petițiile înregistrate în vederea eliberării acestora către petenți;

3.    întocmește fisele de post pentru personalul din subordine în conformitate cu atribuțiile structurii organizatorice stabilite prin Regulamentul de Organizare si Funcționare sau de modificarea acestora de câte ori este necear și le transmite Biroului Resurse Umane, conform prevederilor legale în vigoare;

4.    Răspunde de aplicarea măsurilor de tehnica securității muncii si PSI în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente;

5.    Răspunde de întocmirea de propuneri privind evaluarea performantelor profesionale, de avansare, premiere, programări ale concediilor de odihnă, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare pentru personalul din subordine;

6.    Fac propuneri p ivind bugetul compartimentului, la solicitarea Directorului general adjunct cu atribu ii economice;

7.    Răspunde de aplicarea prevederilor Codului de conduită a personalului contractual din subordine:;

8.    Monitorizează eparitia unor noi prevederi legale sau de reglementare specifice domeniului de activitate, le analizează, propune măsuri în vederea aplicării acestora, instruiește personalul și urmărește aplicarea lor în activitatea compartimentului;

9.    întocmește situații statistice, analize, rapoarte si sinteze pe domeniile de activitate ale compartimentului;

10.    întocmește anual raportul de activitate al compartimentului și îl înaintează conducerii;

11.    Răspunde de arhivarea documentelor create în cadrul compartimentului si centralizata la nivelul instituției;

12.    Răspunde de păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr.677/2001, cu modificările si completările ulterioare;

13.    Răspunde de utilizarea și întreținerea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe date în folosință în scopul derulării în bune condiții a activității curente;

14.    Fac propuneri de raționalizare a activității pentru realizarea obiectivelor compartimentelor în mod eficient si eficace, inclusiv propuneri de modificare, actualizare, completare a ROF-ului;

15.    Răspunde de cu noasterea si aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personalul din subordine;

A

16.    îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului- Lieneral, dispuse de conducerea instituției, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipipltif București;Art.31. Litigiile de orice fel în care Administrația Fonc este parte sunt de competența instanțelor judecătorești, confonn legii.

Art.32. Activitatea de audit intem va fi asigurată de direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General respectiv Direcția de Audit Public Intern.

Art.33. Activitatea de control intem managerial al instituției va fi asigurată de comisia de control intem/managerial numiă prin Decizie a Directorului General al instituției, care îndeplinește următoarele atribuții:

a)    cooperează cu compartimentele din cadrul instituției în vederea creării unui sistem integrat de control intem managerial;

b)    supune aprobării conducătoiului A.F.I. programul de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial al ins itutiei;

c)    urmărește si monitorizează realizarea obiectivelor generale ale instituției;

d)    evaluează si avizează procedurile operaționale elaborate în cadrul instituției;

e)    prezintă conducătorului instituției informări referitoare la progresel^ înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse;

Art.34. Personalul din compartimentele structurii organizatorice a instituției este obligat să cunoască și să aplice prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționar, ale Regulamentului Intern și ale fisei postului pe care îl ocupă.

Art.35. Dispozițiile Regulamentului de Organizare si Funcționare al instituției, vor fi aduse la cunoștință întregului personal prin grija șefului ierarhic.

Art.36. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a atribuțiilor cuprinse în fișa postului, atrage răspunderea disciplinară a salariatului.

Art.37. Toți angajații Administrației Fondului Imobiliar răspund de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate.

Art.38. Toate compartimentele instituției sunt obligate să pună la dispoziția celorlalte compartimente din structura organizatorică a instituției informațiile și/sau documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament.

Art.39. Toate compartimentele Administrației Fondului Imobiliar au obligația: de a colabora în vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul regufamem.


Art.40. Prezentul Regulament de Orgam^are'ȘTTtmctioriâ^e se completează cu reglementările legale în vigoare și se modifică și completeazarin^recâte ori interVin modificări în structura organizatorică a Administrației Fondului Imobiliar, aprobată prin hotărâre a C.G.M.B., sau modificări și completări ale legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.