Hotărârea nr. 86/2018

HOTARAREnr. 86 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC, PRECUM SI PENTRU REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL MODIFICA HCGMB NR. 305/2013 MODIFICA HCGMB NR. 297/2016
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, precum și pentru reducerea numărului total de posturi la unele servicii publice de interes local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1391/13.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 28/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 83/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-    Hotărârii C.G.M.B nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București;

Ordonanța d^ Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.

273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea financiare, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6)


unor măsuri

lit. a) pct. 10


si pct.19 și art. 45 alin


(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 49 posturi, din care 6 de conducere, statul de funcții și Regulamentul' de organizare, și funcționare ale Administrației Monumentelor și Patrimoniul Turistic, conform anexelor nr. 1, 2, 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 (1) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București de la 496 de posturi la 484, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:a) poziția nr. 104, 141 din statul de funcții - muncitor calificat,

' profesională I;

' b) poziția nr. 346 din statul rde funcții - inspector de specialitate (S), grad profesional IA;

c)    poziția nr. 354 din statul de funcții - șofer (M;G), treaptă profesională II;

d)    pozițiile nr. 295, 310, 316, 396, din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treaptă profesională I;

e)    pozițiile nr. 434 din statul de funcții - timonier fluvial (M;G);

f)    poziția nr. 446 din statul de funcții — marinar (M,G);

g)    poziția nr. 595 din statul de.funcții- îngrijitor (M;G);

h)    poziția nr. 596 din statul de funcții - manipulant bunuri (M,G);

(2) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Străzilor București

de la 428 de posturi la 416 posturi, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:

a)    poziția nr. 17 din statul de funcții - consilier juridic (S), grad profesional debutant;

b)    poziția nr. 18 din statul de funcții - consilier juridic (S), grad profesional II;

c)    pozițiile nr. 30 și 33 din statul de funcții - inspector de specialitate (S), grad profesional II;

d)    poziția nr. 198 din statul de funcții - inspector de specialitate (S), grad profesional IA;

e)    poziția nr. 276 din statul de funcții - inspector de specialitate (S), grad profesional I;

f)    poziția nr. 340 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treaptă profesională IV;

g)    poziția nr; 253 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treaptă profesională I;

li) pozițiile nr. 411, 412, 414, 435 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), reaptă profesională I.

3) Se reduce numărul total de posturi al Admi listrației Cimitirelor și Crema oriilor Umane de la 381 de posturi la 366, prin de; posturi vacante de execuție:

a)    poziția nr. 21 în statul de funcții - inspector de profesional II;

b)    poziția nr. .57 din statul de funcții - magaziner (M;G);

c)    pozițiile nr. 61, 130, 140 din statul de funcții - referent (M),. treaptă

profesională IA; • “ _    .    ...

d)    poziția nr. 56 din statul de funcții - referent (M), treapta profesională II;

e)    pozițiile nr. 139, 141 din statul de funcții - casier (M;G); 1

f)    poziția nr. 142 din statul de funcții - subinginer (SSD), grad profesional IA;

g)    poziția nr. 147 în statul de funcții - șofer (M;G) treaptă profesională I;

h)    poziția nr; 170 în statuLc^Oc^^muncitor calificat (M;G) treapta

profesională II;    - /o v    '

îfiintarea următoarelor 1

specialitate (S), gradi) pozițiile nr„ 301, 303, 335, 345 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G) treapta profesională I.    *    - *

Art.3 (i) Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 529/20174și încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri.

(2)    Prevederile art. 2 alin. (4) și anexa 6a la Hotărârea Consiliului

General al Municipiului București nr. 305/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/2016, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 112/2017, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 601/2017 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018 se modifică în consecință conform art. 2 (1) din prezenta hotărâre.    •    -

(3)    Prevederile art. 2 alin. și anexele 1 și la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, se modifică în consecință conform art. 2 alin. (2) din prezenta hotărâre.

(4)    Prevederile art. 2 alin.(2), alin. (2.1) și anexa 4a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 56/2016 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 316/2016, se modifică în consecință conform art. 2 alin. (3) din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București; Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor București, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

Nr. 86


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚi /Marian OrlandoQjIe

- IO

București, 22.02.2018    . . Qj


Ar\S ECRETAR GENERAL

'^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ^Georgiana ZamfirB-dul I legina ETisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro

001

Anexa 1£

Ol

X

P


o

o

£

w


b

••

o


ANEXA NR.2 la H.C.G.M.B.


ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC STAT DE FUNCȚII


Ai

■JT jT-

'M|br

CRT^

a n    COMPARTIMENTUL

=sS^    FUNCȚIA

Nivel

studii

Grad/treaptă

profesională

Număr

posturi

Anexa la L.153/2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

1

2

3

4

6

7

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

Director

S

II

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .a)

2

Contabil-șef

S

II

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .a)

3

Director adjunct

s

II

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .a)

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

4

Auditor

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV ,b)

5

Auditor

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

BIROU RESURSE UMANE- SALARIZARE SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ

6

Șef birou

s

II

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .a)

7

Inspector de specialitate

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

8

Inspector de specialitate

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

9

Inspector de specialitate

s

1

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

COMPARTIMENT JURIDIC

10

Consilier juridic

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

COMPARTIMENT PR, COMUNICARE

l 11

Inspector de specialitate

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

12

Inspector de specialitate

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

<tr _

COMPARTIMENT CONSERVARE Șl MONITORIZARE MONUMENTE DE FOR PUBLIC

.L«

Inspector de specialitate

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

I 14

Inspector de specialitate

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)    ®

15

Inspector de specialitateA

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)    ®
%«C JO\’

^ești*16

Referent

M

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

SERVICIU DE TURISM, EXPLOATARE ARC DE TRIUMF

17

Șef serviciu

S

II

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .a)

18

Inspector de specialitate    j <

S

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

19

Inspector de specialitate    j

S

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

20

Inspector de specialitate    j

S

I

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

21

Inspector de specialitate    j    ■ j

S

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

22

Inspector de specialitate    j ' : j

S

IA

1

ANEXA VH1, CAP.II, punctul AIV .b)

23

Inspector de specialitate    i o ■

S

IA

1

ANEXA VIJI,CAP.II, punctul A IV .b)

24

Inspector de specialități    j '    i

S

I

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

25

Referent    \ \    J    ■

M

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

26

Referent    \    \ j    |

M

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

27

Administrator    \z-x \ ȘlV--*

M

I

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

28

Gestionar custode    0    \ \ \\

X M

IA

1

ANEXA III, CAP.III, punctul ll.b)

29

Gestionar custode    \    &

IA

1

ANEXA III, CAP III, punctul ll.b)

30

Casier    \V*

Wg

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

31

îngrijitor    \

J$;G

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

COMPARTIMENT COOPERARE Șl dRGAM?ARE

EVENIMENTE CULTURALE \

32

Inspector de specialitate    \

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

33

Inspector de specialitate

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

34

Inspector de specialitate

s

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

35

Inspector de specialitate

s

I

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

36

Referent

M

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

BIROU ACHIZIȚII

\ 37

Șef birou

S

II

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .a)

\ 38

Inspector de specialitate

S

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

\39

Inspector de specialitate

S

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

Inspector de specialitate

S

I

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

L

COMPARTIMENTCt^LT^

Inspector de specialits^o

S

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

„fe.

Inspector de specialij^e^X^

S

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)    .XVu L

COMPARTIMENipS^țl^^^^^A^H^RE

-

<

• •

43

Referent

M

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

44

Administrator

M

1

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

45

Șofer

M;G

1

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

46

Șofer

M;G

1

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

47

Inspector de specialitate

S

1

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul AIV .b)

48

Referent de specialitate

S

1

1

ANEXA VIII, CAP.II,; punctul A IV .b)

49

Inspector de specialitate

S

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, punctul A IV .b)

TOTAL

49

din care conducere:

6

Notă:

-    Anexele la Legea 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

-    Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptele profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției

1a Titlul I "Cheltuieli de personal”, subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile”.

-    Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    Transformările/permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul

General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

-    în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.Dispoziții generate

Art.1 (1) Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, numit în continuare și AMPT,

- este un serviciu public de interes local al Municipiului București, persoană juridică de drept public, finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii.

(2) Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic este înființată prin Hotărârea nr. 85/08.04.1999 a Consiliului Generalal Municipiului București.

Art.2 Activitatea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic se desfășoară în baza și cu respectarea legislației în vigoare și a prezentului regulament.

Art.3 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic are sediul administrativ în București, Piața Alexandru Lahovary, nr.7, sector 1, cont IBAN R057TREZ70121G335000XXXX, cod 010464, deschis la Trezoreria Sector 1, cod de identificare fiscala nr. 11782204, prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale AMPT.

Art.4 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic respectă relațiile de autoritate funcțională cu compartimentele de specialitate din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București, în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile specifice ale acestora, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al P.M.B. și/sau în conformitate cu atribuțiile acordate prin dispozițiile Primarului General, în limitele prevăzute de lege.

In exercitarea atribuțiilor sale, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic respectă și normele, regulamentele și metodologiile elaborate de Ministerul Culturii și Identității Naționale, ca autoritate a administrației publice centrale competentă în elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Art.5 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic realizează venituri proprii din încasări de tarife de vizitare ale monumentelor de for public sau a expozițiilor organizate, din prestări de servicii, din manifestări culturale, din valorificări de produse de promovare a monumentelor de for public și a identității turistice a Capitalei, precum și alte surse licite. Prețul de vânzare/închiriere va acoperi cel puțin costurile de realizare/întreținere și va fi stabilit conform legii. Pentru realizarea obiectului de activitate, AMPT colaborează cu instituții ale administrației centrale și locale, persoane juridice și fizice de fa care poate primi donații, sponsorizări, finanțarea parțială sau integrală a proiectelor culturale, cu respectarea dispozițiilor legale de speță. AMPT mai poate obține venituri din valorificări de bunuri (de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar), în condițiile legii.

Capitolul II Obiectul de activitate

Art.6 Obiectul de activitate al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic constă în principal în:

1.    Administrarea monumentelor de for public proprietate a Municipiului București sau a AMPT, în organizarea activităților tehnico-economice privind conservarea, restaurarea, protejarea, verificarea, evidența, întreținerea, amplasarea și punerea în valoare a monumentelor de for public din municipiul București și a monumentelor istorice care nu se află în proprietatea municipiului București dar față de care Consiliul General al Municipiului București a aprobat anterior programe de finanțare, în condițiile^OA2.    Realizarea, susținerea, finanțarea și^ezvol^re evenimente, expoziții, manifesi culturale pentru reprezentarea Capiț^ei p^pjanJ internațional; asigură promov; monumentelor de for public incluși

pentru valorificarea și diversificarea $ferti

3.    Inițierea, organizarea și derularea și de alte proiecte, programe culturale proprii, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale, nr.215/2001- republicată.

4.    AMPT poate sprijini financiar lucrările de conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor mobile de patrimoniu și a bunurilor imobile aparținând lăcașurilor de cult ale cultelor recunoscute din România, aflate în unitatea administrativ-teritorială a municipiului București, pe baza programelor de finanțare aprobate de către Consiliul General al Municipiului București, în condițiile legii

5.    Răspunde de întocmirea și administrarea registrului local al patrimoniului turistic al Municipiului București.

CAPITOLUL III Structura organizatorică

Art.7 Structura organizatorică a Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, fundamentată la propunerea directorului, se elaborează de către AMPT, se avizează pentru conformitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Geneîal și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

Art.8 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic are următoarea structură organizatorică:


A.Conducerea AMPT:

Conducerea executivă

•    Director

•    Director adjunct

•    Contabil șef

•    Șef Birou Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă, Situații de Urgență’

•    Șef Birou Achiziții Publice

•    Șef Serviciu de Turism, Exploatare Arc de Triumf

B.Organisme colegiale deliberative și consultativeț care asistă directorul în activitatea sa:

•    Consiliul de Administrație

•    Consiliul Științific

C.Aparatul de specialitate și aparatul funcțional:

•    Compartiment Conservare și Monitorizare Monumente de For Public

•    Compartiment Cooperare și Organizare Evenimente Culturale

•    Serviciu de Turism, Exploatare Arc de Triumf

•    Compartiment Audit Public Intern

•    Birou Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă, Situații de Urgență

•    Compartiment Juridic

•    Compartiment PR, Comunicare

•    Birou Achiziții Publice

•    Compartiment Culte

•    Compartiment Administrativ, Arhivare

•    Compartiment Financiar-Contabilitate.

CAPITOLUL IV Atribuțiile generale ale AMPT


Art.9 în vederea realizării obiectului de activitate, conducerea și pers Monumentelor și Patrimoniului Turistic au următoarele atribuții:


a.ln activitatea de specialitate:    //v'-

1. Administrează monumentele de for public cajeâe efectul legii (Legea nr. 120/2006, la data pre: înainte de intrarea în vigoare a acesteia.


2.    Stabilește și realizează programele proprii, în consens cu'politicile culturale ale-aț^hățHorWale-ssBs^ și, după caz ale autorităților centrale, cu prevederile bugetare aprobate, programe~2Sncepura

aprobate pentru a răspunde nevoilor comunității;    a

3.    Susține inițiativa publică și încurajează inițiativa privată în vederea diversificării și dezvoltării ofagei    r

culturale municipale prin promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice și turisîiceLft 4

4.    Organizează activitatea tehnico-economică legată de conservarea, protejarea, restaurare^,    $)>

întreținerea permanentă, evidența și punerea în valoare a monumentelor de for public, proprietara^, publică, de pe teritoriul Municipiului București;    ----

5.    Organizează concursuri de soluții pentru realizarea de noi monumente de for public în scopul dezvoltării zestrei monumentelor de for public din Municipiul București;

6.    Organizează activități pentru inventarierea principalelor resurse turistice din Municipiul București, urmărește dinamica activității turistice din Municipiul București, astfel încât agenții economici să aibă acces la resursele turistice cu respectarea normelor de punere în valoare a acestora și susține programele de promovare a turismului cultural;

Monumentele de for public aflate în administrarea AMPT sunt bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcții sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice, într-o zonă de protecție, pe terenuri din domeniul public sau privgt al unității administrativ-teritoriale - Municipiului București;

Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul Bucureștiului, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația locală, națională și universală.

b. în activitatea funcțională:

1.    Asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public aflat în administrare;

2.    întocmește propuneri pentru bugetul anual al AMPT, iar, după aprobarea acestuia în condițiile legii, asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

3.    Face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

4.    Asigură, potrivit prevederilor legale, buna administrare a imobilelor în care se desfășoară activități specifice și conforme cu obiectul de activitate al AMPT;

5.    După caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spațiile deținute în administrare, se poate asocia pentru realizarea de activități public-private, precum și poate încheia contracte de asociere pentru activități legate de profilul AMPT, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, în vederea obținerii de venituri suplimentare,

6.    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentelor de specialitate din cadrul P.M.B., subvenția rămasă neconsumată la finele anului vărsându-se la buget după caz;

7.    Informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

8.    Desfășoară și alte activități, prevăzute de lege sau stabilite prin acte administrative ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Primarului General;

9.    Colaborează cu Ministerul Culturii și Identității Naționale în vederea derulării în parteneriat a unor programe și proiecte în legătură cu obiectul de activitate al AMPT;

10.    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB,

CASA OPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului, etc.).

CAPITOLUL V

Atribuțiile și competențele conducerii executive și ale Organismelor colegiale deliberative

A.    Conducerea executivă

Art.10 Conducerea executivă are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile AMPT cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

B.    Organismele colegiale deliberative

Consiliul de Administrație:

Art.11 Consiliul de Administrație este un organ de conducere deliberativ, cu rol consultativ, numit prin decizia directorului AMPT, având următoarea componență:


-    director - președintele Consiliului de Administrație

-    director adjunct

-    contabil șef

-    consilier juridic

• șefi serviciu/birou

-    reprezentant al PMB;

-    în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dlezbateri speeialiști din cadrul AMP^

-    reprezentantul salariaților sau reprezentantul sindicatului, după caz;

-    secretarul Consiliului - numit de președintele Consiliului de Administrație.


Președintele Consiliului de Administrație stabilește datele de ședință și asigură anunțarea în

timp util a membrilor Consiliului de Administrație, pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art.12 Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

1.    Dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor AMPT care duc la îndeplinire proiectele culturale asumate;

2.    Dezbate execuția bugetului de venituri și cheltuieli în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă asumate de AMPT;

3.    Dezbate problematica legală cu privire la inițierea unor concursuri de soluții, derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării proiectelor etc.;

4.    Dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curentă;

5.    Analizează, dezbate și hotărăște asupra realizării veniturilor proprii ale AMPT, menționate la art.5;

6.    Analizează și propune spre adoptare utilizarea pentru necesitățile AMPT a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea AMPT, sume gestionate în regim extrabugetar;

7.    Dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al AMPT;

8.    Dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de AMPT (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

9.    Stabilește acordarea unor drepturi salariale pentru personalul angajat, în condițiile legii, în limita bugetului aprobat (sporuri în afara salariului de bază etc.);

10.    Analizează, în acord cu strategia stabilită la nivel local, proiectele de hotărâri elaborate la nivelul AMPT.

Art.13 Consiliul de Administrație analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul AMPT.

Art.14 Dezbaterile Consiliului de Administrație se concretizează în hotărâri și/sau procese-verbale de ședință conținând propuneri și concluzii care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare.

Art.15 Consiliul de Administrație este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din AMPT să participe la ședințele sale în care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor preygzul^de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de voty/^T^


Specialiștii din cadrul AMPT invitați l^'^zbaterLIîn f&nȘsție de ordinea de zi), au statut observator cu drept de opinie, dar fără drept d^ vot., sau ori de câte ori este nevoie, la propunere^djl

convoacă în mod obligatoriu de către directorul AMPT, prin inlermediurpersonaluturdese (secretarul Consiliului de Administrație), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor.

Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului de Administrație se consemnează într-un proci verbal, întocmit de secretarul ședinței, într-un registru special.


Art.16 - (1) în cadrul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic funcționează Consiliul Științific, denumit în continuare <Consiliul>, for consultativ, fără personalitate juridică, nepartizan, care funcționează pe lângă Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic -AMPT, constituit prin decizia Directorului, ca urmare a consultării cu personalități ale vieții cultural-artistice din Municipiul București, cu Academia Română, cu Universitățile și cu organizațiile active pe tărâm cultural și civic - care își propune să fie un for de dezbateri proiectate în spațiul public, în domeniul de activitate și în beneficiul AMPT.

(2)    Consiliul funcționează potrivit Statutului propriu, și are următoarele atribuții principale:

1. încuviințează elementele de strategie de dezvoltare a activității AMPT pentru perioada următoare;

Asigura dezbaterea proiectelor culturale din domeniul de activitate al instituției AMPT;

Stabilește dezbaterea problemelor privind manifestările științifice și metodologia de lucru ale instituției;

Analizează proiectele care se circumscriu programelor de activitate ale instituției, realizează evaluări punctuale privind anumite proiecte și programe în funcție de prioritățile de promovare/dezvoltare stabilite;

Dezbate probleme legate de stimularea și exprimarea valorilor spiritualității naționale, afirmarea creativității și talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii; stimulează și inițiază manifestări științifice cu participare națională și internațională;

Monitorizează activitatea grupurilor de specialiști implicați în dezvoltarea proiectelor culturale din Capitală, în domeniul de activitate al AMPT; face propuneri pentru inițierea unor proiecte de cercetare inter - instituționale, interdisciplinare;

Promovează campanii pentru protejarea monumentelor, a patrimoniului AMPT precum și reacții față de evenimente/incidente care apar în spațiul public în domeniul său de interes; întreține relația cu instituțiile de cultură, cu șefii cultelor și cu organizațiile societății civile din Municipiul București și din Zona Metropolitană, inclusiv cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-llfov;    ,

Asigură dimensiunea internațională a acțiunilor de resortul AMPT din Capitala României și face propuneri de colaborare cu alte instituții de profil și personalități culturale;


2.

3.

4.


5.


6.


7.


8.


9.(3)    Consiliul are în componență personalități ale vieții publice, specialiști, practicieni care acoperă următoarele domenii: istorie, filosofie, drept, religie, arte, matematică, medicină, geografie, geologie, arhitectură, economie, tehnică și altele - și care, prin activitatea lor contribuie dezinteresat la dezvoltarea și protecția patrimoniului cultural-arhitectonic al Municipiului București. Directorul AMPT si doi reprezentanți ai AMPT sunt membri ai Consiliului, asigurând Secretariatul Ședințelor.

Art.17 Activitatea Consiliului de Administrație și Consiliului Științific este neretribuită.


CAPITOLUL VI

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile conducerii executive și ale celorlalte structuri funcționale ale Administrației Monumentelor și

Patrimoniului Turistic


Art.18 Atribuțiile, competențele și responsabilitățile pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior.

Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților.

Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


(1) DIRECTORUL

Conducerea instituției este asigurată cțș^n Directorul are următoarele atribuții prirtcir Propune spre aprobare autorității proiectul2.    Utilizează creditele bugetare repartizate numai pentru realizarea- sarcinilOLAMPT-pe-

conduce, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al AMPT și în condițiile stabilite pe dispozițiile legale, fiind ordonator terțiar de credite; în acest sens, răspunde de:    ~_

a)    Angajarea și utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor și destinaniloruj aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea AMPT și cu respectarea dispoznfflor legale în vigoare;

''Q,


b)    Urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii și găsirea de soluții pentru creștei nivelului veniturilor prin diversificarea surselor, numai cu respectarea prevederilor legale;

c)    Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor posibil de încasat;

d)    Integritatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sau în administrarea AMPT;

e)    Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

f)    Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

g)    Organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

h)    Organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

i)    Elaborarea și fundamentarea, împreună cu contabilul șef, a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al AMPT pe. care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și spre aprobare autorităților locale;

j)    Angajarea cheltuielilor, încheierea contractelor și întreprinderea altor operațiuni financiar-contabile împreună cu contabilul șef, având în vedere încadrarea în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

3.    Directorul reprezintă AMPT în raporturile cu terții;

4.    încheie acte juridice în numele și pentru AMPT, în limitele de competență stabilite;

5.    Numește, prin decizie, componența Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legale;

6.    în cadrul Consiliului de Administrație, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului;

7.    Asigură configurarea proiectelor desfășurate, în acord cu prevederile bugetare aprobate;

8.    Asigură, prin măsuri specifice, calitatea serviciilor oferite publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

9.    Fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de funcții și

Regulamentul de organizare și funcționare al AMPT, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare;    ’

10.    Aprobă Regulamentul intern al AMPT;

11.    Se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea AMPT, solicitând în acest sens note explicative șefilor de compartimente și birouri;

12.    Distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată AMPT;

13.    Stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității AMPT;

14.    Are calitatea de angajator pentru personalul AMPT. în acest sens:

a)    Selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

b)    Negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

c)    Dispune încadrarea, detașarea, delegarea și transferul personalului AMPT, în condițiile

legii;

d)    Analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al AMPT,

inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

e)    Analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru

ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

f)    Aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a personalului angajat în AMPT;

g)    Asigură realizarea, în condițiile legii, a evaluării personalului angajat;

h)    Evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului aflat în subordonare

directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în AMPT;

i)    Decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului din AMPT, urmare evaluării, precum și alte măsuri legșle-ce-sejmpun;

j) Coordonează activitatea de personal dis0Sftfândkle\p de a aplica, potrivit legii, sancțiuni/ aceștia au săvârșit o abatere disciplinar;15.    Aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului ângajat-în—AMPT,- -în-vederetf participării la manifestări culturale de gen (expoziții, festivaluri, etc.) precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale AMPT;

16.    Răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

17.    Răspunde de organizarea activității de audit public intern;

18.    Răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor;    /

19.    Răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;    jp

20.    Aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor precum, și documentația de atribuire

referitoare la activitatea de achiziții publice;    Wo

21.    Inițiază relații de colaborare cu alte instituții din țară și străinătate și stabilește deplasării^

AMPT cu programe culturale specifice în țară și în străinătate;    '

22.    Reprezintă AMPT și asigură cooperarea cu instituții culturale din țară și străinătate precum și aderarea la organisme de profil interne și internaționale;

23.    Răspunde de organizarea activității pe linie juridică;

24.    îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a AMPT sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General;

25.    în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul AMPT, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice AMPT.

26.    Directorul este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării modului în care au fost îndeplinite obiectivele stabilite de Primarul General, în raport cu resursele financiare alocate.

27.    în perioada absentării din AMPT a Directorului sau când postul de Director este vacant, atribuțiile postului sunt preluate de Directorul Adjunct, de altă persoană desemnată de directorul în exercițiu sau de o persoană numită de Primarul General, în condițiile legii, după caz.

28.    Supune spre aprobarea Primarului General cererea sa de efectuare a concediului legal de odihnă.

29.    Deplasarea directorului în țară sau străinătate, în interesul serviciului, se va face cu acordul Primarului General.

Directorul conduce și coordonează: Directorul Adjunct, Contabilul șef, Compartimentul Audit Public Intern, Biroul Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă, Situații de Urgență, Compartimentul Juridic Compartimentul Conservare și Monitorizare Monumente de For Public, Biroul Achiziții și Compartimentul Culte.

(2) DIRECTORUL ADJUNCT

Asigură și răspunde de conducerea curentă a compartimentelor de specialitate și funcționale pe care le coordonează, în conformitate cu organigrama aprobată. Prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de directorul instituției, subordonându-se și îndeplinind hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției. în acest scop:

1.    Face propuneri privind activitatea de promovare a imaginii și a patrimoniului turistic al Bucureștiului;

2.    Coordonează activitatea tehnico-economică de inventariere a principalelor resurse turistice și culturale;

3.    Face propuneri privind realizarea de evenimente culturale în vederea promovării potențialului turistic al capitalei;

4.    Face propuneri privind introducerea Arcului de Triumf în circuitul public și turistic;

5.    Organizează activitatea de protejare, conservare și promovare a imaginii Arcului de Triumf

6.    Avizează caietele de sarcini aplicabile activității compartimentelor pe care le coordonează;

7.    Avizează documentația pentru proiectele propuse de compartimentele pe care le coordonează;

8.    Propune programe, proiecte privind punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural

9.    Coordonează activitatea de organizare de prezentări, expoziții, târguri și alte manifestări culturale de gen din țară și străinătate;

10.    Verifică modul de organizare și de desfășurare a evenimentelor organizate de instituție;

11.    Colaborează cu instituții culturale din țară și străinătate în vederea încheierii de parteneriate

12.    Propune măsuri privind dezvoltarea ofertei culturale din Municipiul București

13.    Asigură condițiile necesare desfășurării proiectelor cyiturale-organizate de Primăria Municipiuli București în parteneriat cu organizații neguvemamental|

14.    Controlează modul de aplicare și executare a Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru cc15.    Propune măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității compartimentelor din subordine;

16.    Elaborareazâ și implementează strategia de comunicare externă de Relații Publice a instituției.

17.    Elaborează procedurile de lucru ale instituției în domeniul Relațiilor Publice.

18.    Coordonează activitatea de promovare a imaginii instituției

19.    Propune proiecte de campanii de promovare și coordonează desfășurarea acestora.

20.    întocmește rapoarte pe baza analizării evoluției indicatorilor de imagine și prestigiu ai instituției.

21.    Implementează strategia de comunicare împreună cu conducerea instituției și măsoară eficiența activității de Relații Publice;

22.    întocmește și transmite diferite situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

23.    întocmește fișele de post și participă la evaluarea performanțelor profesionale individuale anuahș pentru personalul din subordine;


24.    Elaborează planul de pregătire profesională pentru personalul din subordine;

25.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT;

26.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispozițișTyeqtdfoIui.

27.    Directorul adjunct are în subordine Compartimentul PR, Comunicare, CompartimentUpooper^ și Organizare Evenimente Culturale și Serviciul de Turism, Exploatare Are d& Tri^Hlt^^——,

I v    i ]    ,>    » 4-    -    "*    "

(3) CONTABILUL ȘEF

1.    Asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-firiănciăfe?“'stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

2.    Elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimestrial și anual;

3.    Asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile, atât în activitatea de contabilitate, cât și în execuție;

4.    Poate exercita și răspunde de controlul financiar preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către Directorul AMPT;

5.    Organizează si urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

6.    Asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului AMPT și stabilește metode legale de recuperare a pagubelor aduse acestuia;

7.    Planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului AMPT aprobat, monitorizarea execuției bugetare ale lunii precedente, necesarul lunar de credite;

8.    întocmește lunar contul de execuție bugetară al lunii precedente, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii curente către direcțiile de resort din P.M.B.;

9.    Coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare, evaluare și licitație a bunurilor mobile ale AMPT;

10.    Răspunde de întocmirea și transmiterea în termen a diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

11.    Organizează și răspunde de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând AMPT, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

12.    întocmește împreună cu directorul AMPT proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl înaintează spre dezbatere și avizare compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Buget), și după aprobarea acestuia, conform legii, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

13.    Avizează încadrarea personalului care are gestiune, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;

14.    Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția AMPT;

15.    Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli ale AMPT și creditele bugetare deschise;

16.    Răspunde de plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

17.    Elaborează și răspunde de documentația economică necesară desfășurării manifestărilor culturale de gen (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă, după caz);

18.    Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

19.    Verifică toate documentele contabile care atestări, etc. precum și cele ale diverselor sectoare de acțivifătrdi

20.    Urmărește debitele AMPT și dispune rnăăuri înștiințarea conducerii privind situația acestora^

21.    Verifică documentele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

22.    Solicită compartimentelor AMPT documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

23.    Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea AMPT;

24.    Centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale;

25.    Urmărește derularea investițiilor din punct de vedere financiar;

26.    Răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către AMPT integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

27.    Coordonează declasarea, scoatere din funcțiune, transfer fără plată, valorificarea și casarea bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aparținând AMPT, în condițiile legii, precum și derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

28.    Este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul specific de activitate întocmind un raport sintetizat Directorului la orice modificare a legislației cu implicațiile în activitatea AMPT;

29.    Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen, de încadrarea plăților în prevederile bugetare, contractuale și legale;

30.    Organizează activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabilitate pentru desfășurarea în bune condiții a activității și pentru acoperirea atribuțiilor ce revin acestuia;

31.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorului.

32.    Contabilul șef are în subordine Compartimentul Administrativ-Arhivare și Cor Financiar-Contabilitate.

Art. 20. Compartimentul Audit Public Intern

1.    Elaborează norme metodologice specifice instituției;

2.    Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

3.    Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de manaț financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de lec regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

4.    Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea audit;

5.    Elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

6.    Raportează directorului instituției identificarea unor iregularități sau posibile prejudicii;

7.    Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică și poate

iniția măsurile corective necesare.-    -


8.    Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul entităților publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial.

9.    Compartimentul de audit auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)    Activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de instituție din momentul

constituirii angajamentelor, până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali;

b)    Plățile asumate prin angajamente bugetare și legale;

c)    Administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de

bunuri;

d)    Alocarea creditelor bugetare;

e)    Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

f)    Sistemul de luare a deciziilor;

g)    Sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme.

h)    Sistemele informatice.

10. Compartimentul de audit efectuează activități de consiliere care se desfășoară sub formă de: a) misiuni de consiliere formalizate, cuprinse înțr-o secțiune distinctă a planului anual de audit

intern, efectuate prin abordări având un caracter formalizat; b) misiuni de consiliere cu caracter ti comitete permanente sau la proiectau curente de informații, urmând a se gesfăi

c) misiuni de consiliere pentru situații excepționale, riealizate_.prin_participare.azîoicadruSunor

echipe constituite în vederea reluării activităților ca urmare a unei situații de rerță majerărsaij^^ \    ''<■

altor evenimente excepționale, urmând a se desfășura după procedurile specifice acestora. ( *    %

11.    Activitățile de consiliere desfășurate de către auditorii publici interni cuprind următoarele tipuri deg

consiliere:    %%

a)    consultanță, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfășurarea normală a^? “ț V5 proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecințelor, prezentând totodată soluții pentru liS eliminarea acestora;

b)    facilitarea înțelegerii, destinată obținerii de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora

12.    Compartimentul Audit Public Intern colaborează cu toate birourile/ compartimentele din cadrul

AMPT.

13.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorului.

Art.21 Biroul Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă, Situații de Urgență

Pe linie de resurse umane răspunde de:

1.    întocmirea și gestionarea contractelor individuale de muncă ale personalului angajat (cu privire la recrutarea, încadrarea personalului, avansarea acestuia);

2.    întocmirea fișelor de post și a fiselor pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților din cadrul biroului, precum și de gestionarea tuturor fișelor de post și a fiselor pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților din cadrul AMPT conform prevederilor legale în vigoare;

3.    întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

4.    Fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului AMPT;

5.    Pe baza propunerilor șefilor de compartimente întocmește un program anual de perfecționare profesională pe care îl înaintează spre aprobare Directorului AMPT în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului;

6.    Elaborarea schemelor de încadrare cu luarea în considerare a modificărilor produse în legislație (indexări, majorări, promovări atunci când este cazul);

7.    Elaborarea proiectelor statelor de funcții în conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobat;

8.    întocmirea și eliberarea, la cerere, a documentelor care compun dosarul de pensionare pentru


limită de vârstă și invaliditate, conform legii.

9.    Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea AMPT prin decizie;

10.    Completarea dosarelor de personal, la zi;

11.    Prelucrarea datelor în Registrul de evidență al salariaților în format electronic;

12.    întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

13.    Evidența și arhivarea deciziilor Directorului AMPT, dispozițiilor Primarului General și Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic;

14.    Eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;

15.    Programarea și evidența concediilor de odihnă ale salariaților;

16.    Vizarea semestrială a legitimațiilor de serviciu ale salariaților;

17.    Redactarea, actualizarea și aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern;

18.    Redactarea deciziilor emise de Directorul AMPT pentru relațiile de muncă din AMPT;

19.    Participarea la determinarea și elaborarea necesarului de personal pe funcții, grade și trepte profesionale, în limita numărului de personal și a creditelor aprobate;

20.    Stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a drepturilor salariate și a celorlalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

21.    întocmește statele de plată și efectuează viramenteleprivind obligațiile de plată ale AMPT și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurăril^j^dcjăle22.    întocmește și transmite orice situație solicitatâf^uonauo /IPT, de Administrația Financj de Institutul Național de Statistică, etc.; / '

23.    întocmește lunar, trimestrial, semestrial/șt" asigurările sociale de sănătate, dări de seama prr


salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale; asigură depun termenele stabilite, la organele abilitate;

24.    întocmește declarațiile fiscale, în conformitate cu prevederile legale;

25.    Participă la elaborarea și redactarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționa AMPT, a Regulamentului Intern precum și la modificările acestora;

26.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorului.

Pe linie de sănătate și securitate în muncă și situații de urgență, răspunde de:

1.    Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție și activități legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaților);

2.    întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul AMPT, a proiectului programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii;

3.    Instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, a tuturor categoriilor de salariați din AMPT;

4.    Analizarea cauzelor accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propunerea, în scris, a măsurilor legale de eliminare imediată a acestora;

5.    Informarea conducerii AMPT asupra accidentelor de muncă produse în unitate; "

6.    * Cercetarea cauzelor accidentelor de muncă;    ț

7.    Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, pe baza avizelor medicale, pentru personalul AMPT;

8.    Coordonarea activității de protecție a muncii, în conformitate cu legislația în vigoare;

9.    Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

10.    Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

11.    Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă;

12.    Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

13.    întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

14.    Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;

15.    Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale,suplimentare;. s

16.    Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

17.    Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

18.    întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități;

19.    Asigură instruirea personalului cu privire la modul de acțiune în caz de evacuare;

19.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT;

20.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorului.

în Regulamentul Intern al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora AMPT are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa postului se vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest domeniu de activitate sau desemnat, are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.

Art.22 Compartimentul juridic

1.    Acordă asistență juridică AMPT, în fața tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, precum și în raporturile acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

2.    Reprezintă AMPT în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond, ordinare și extraordinare; în fața tuturor instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a altor organe de jurisdicție, în fața organelor^ cercetare penală, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază de mandat acorș Directorul AMPT, pentru actele contencioase și nșeontjncioase;


3.    Avizează deciziile emise de Directorul AMJ^Ț, la^solîcitafeaf^acestuia;

4.    Analizează și avizează deciziile privind droâlej muncă, încetarea contractelor de muncă, apfear/-

5.    Avizează propunerea privind Regulamentulal (organizare concurs iplinare, etc.); cționare și Ret


6.    întocmește, la cererea Directorului, diferitele tipuri de contracte pe care le înctț_

de proprietate intelectuală, prestări servicii, de colaborare și parteneriat, închiriere, etc.;

7.    Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise' compartimentele de specialitate;

8.    Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise alte persoane juridice cu care AMPT intră în raporturi juridice;

9.    Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite în legătură cu activitatea AMPT;

10.    Avizează note și instrucțiuni, din punct de vedere al legalității, referitoare la atribuțiile și activitatea AMPT;

11.    Urmărește durata contractelor de drept de autor informând în timp util conducerea AMPT cu privire la termenele de valabilitate ale acestora;

12.    Redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice alte cereri cu caracter juridic privind activitatea AMPT, la solicitarea conducerii și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în drept;

13.    La sesizarea contabilului șef, stabilește împreună cu Directorul AMPT modul de recuperare a debitelor și propune măsurile necesare pentru aceasta;

14.    Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelpr normative la cererea compartimentelor și acordă asistență de specialitate acestora;

15.    Ține evidența tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate al AMPT;.

16.    Consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul AMPT a celor din domeniul specific de activitate, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare.

Art.23 Compartiment PR, Comunicare

Compartimentul PR, Comunicare asigură accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public privind activitatea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și difuzarea de informații corecte, complete și oportune către opinia publică, mass-media, diverse instituții, organisme guvernamentale și neguvernamentale, în conformitate cu principiile statuate de legislația în vigoare.

Compartimentul PR, Comunicare are următoarele atribuții principale:

1.    Crearea și actualizarea permanentă a listei cu contacte din mass media din domeniul specific desfășurării activității instituției și menținerea legăturii cu acestea;

2.    Gestionarea relației cu mass media (întâlniri de socializare, asigură cadrul necesar interviurilor, răspunde solicitărilor jurnaliștilor);

3.    Crearea de materiale pentru presă și/sau parteneri: mape, comunicate, prezentări, newslettere, discursuri, interviuri, invitații, materiale de informare și promovare, etc;

4.    Reprezintă instituția în aparițiile publice;

5.    Monitorizarea în permanența a presei și a comunicării din mediul online;

6.    Creează conținutul informațiilor pentru blog și rețelele sociale, conform strategiei concepute la nivel de conducere: publicarea de conținut și tot ce înseamnă prezența în mediul online, inclusiv interacțiunea cu cititorii/urmăritorii.

7.    întocmesc bilanțuri, statistici și rapoarte cu privire la activitățile de relații publice ale instituției,

8.    Menținerea legăturii cu restul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul instituției și crearea și menținerea bunului mers al comunicării interne;

9.    Participă la planificarea strategică și la stabilirea obiectivelor activităților de promovare, precum si a bugetului instituției;

10.    Asigură accesul la informațiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în condițiile legii;

11.    Administrează solicitările de acces la informațiile de interes public, conform prevederilor legale;

12.    întocmește, conform prevederilor legale, raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, pe care îl înaintează conducerii și îl dă publicității;

13.    Furnizează către mass-media informațiile de interes public cu referire la activitatea instituției, în condițiile legii;

14.    Asigură asistență de specialitate conducerii instituției în domeniul comunicării;

15.    Organizează conferințele de presă și alte tipuri de activități specifice practicii de presă și relații publice;

16.    Propune elaborarea și difuzarea în

documentare etc., care să contribuie la crăițe;

17.    Inițiază și organizează colocvii, d /:' organizații neguvernamentale, mass-m
18.

19.

20.


Elaborează strategii de comunicare;    ; ■    . . .    .    , ' .

Colaboreză cu Biroul de Presa din cadrul PMB.    i___________________ _

îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziție a Direci

Art24 Compartimentul Conservare și Monitorizare Monumente de For Public

Administrează monumentele de for public din Municipiul București, în vederea conservării, îi și punerii în valoare a acestora;

1.    Efectuează și actualizează baza de date cu informații privind starea fiecărui monumei administrare: tip monument, an realizare, autor, tipul de material, inscripționări, dimensiuni, interverr asupra monumentului, situație juridică, stare de conservare;

2.    Organizează și completează arhiva monumentelor de for public și pe suport electronic, pentru o permanentă evidență;

3.    Propune organizarea de concursuri de soluții pentru noi lucrări de artă sau planuri urbanistice

pentru amplasarea de noi monumente în vederea măririi patrimoniului cultural al capitalei, în conformitate cu prevederile bugetare aprobate, pentru a fi supuse spre aprobare Consiliului de Administrație;    . .

4.    Estimează necesarul anual al intervențiilor asupra monumentelor de for public și tipul lor și îl propune spre aprobare Directorului AMPT pentru a fi inclus in proiectul de buget;

5.    Colaborează cu Compartimentuî Finaciar-COntabilitate și cu Contabilul Șef în vederea încadrării corecte a tipurilor de intervenții în propunerile de buget anuale;

6.    Propune, prin note de fundamentare detaliate, tipul de intervenții asupra monumentelor cu precizarea etapelor, duratei de realizare și valorii estimative a acestora;

7.    Inițiază începerea intervențiilor sau fazelor propuse și aprobate astfel încât să poată fi realizate și finalizate în termenul stabilit;

8.    Organizează activitatea compartimentului astfel încât să fie realizate toate obiectivele propuse și aprobate pe an bugetar;

9.    Verifică existența și valabilitatea avizelor Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru lucrările noi, iar pentru intervenții pe monumente istorice urmărește obținerea acestora, în funcție de tipul de intervenție;

10.    Propune, inițiază, elaborează documentația, verifică derularea și recepționează proiectele și lucrările efectuate pe monumentele de for public;

11.    Respectă fazele de realizare și amplasare pentru monumentele noi, cu obținerea tuturor avizelor astfel încât obiectivul să poată fi efectuat;

12.    Ține evidența pentru fiecare monument a tipurilor de intervenții asupra monumentului (operațiuni pe tip de material), și propune lista cu operațiuni/ lucrări necesare.

13.    Contribuie la întocmirea caietelor de sarcini/a documentației descriptive pentru intervențiile inițiate sau propune a se efectua de terți. în acest sens reactualizează lista experților Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru categorii de lucrări în vederea propunerii de colaborare cu aceștia;

14.    Participă în comisiile de evaluare oferte și recepție;

15.    Urmărește derularea contractelor încheiate de AMPT pentru lucrări de restaurare monumente, realizare monumente de for public noi și amplasare/reamplasare;

16.    Face propuneri pentru cooptarea de specialiști în comisiile de evaluare a ofertelor;

17.    Face propuneri privind componența comisiilor de recepție pentru intervenții asupra monumentelor;

18.    Elaborează procesele verbale de recepție la finalizarea lucrărilor asupra monumentelor;

19.    Organizează la nivelul compartimentului un sistem operativ și permanent de urmărire, de verificare și întreținere a monumentelor în vederea asigurării intervenției pe acestea, care să fie asigurată cu utilajele din dotare și cu personalul compartimentului;

20.    Propune parteneriate cu Administrațiile Domeniului Public de sector pentru ambientare în jurul monumentelor;

21.    Colaborează cu comisiile Monumentelor de for public și monumentelor istorice ale Ministerului Culturii și Identității Naționale și Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului București, astfel încât să obțină avizele necesare privind intervenția pe monumente conform legislației în vigoare;

22.    Colaborează permanent cu specialiști ateătâțîz(n d&meniu pentru elaborarea de norme irit îmbunătățirea cunoștințelor necesare elabpfgfiWqcumente^i^cu respectarea legislației în vigj^ț$»*țj\orm^

j colaborări în vederea

23.    Are contacte cu instituții de cultură,/tfnro

patrimoniului cultural;    /,

24.    Propune instalarea de sisteme de iii
L"'

i aerul,


25.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT pentru derulareașrfîrfălizarea

26.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Dj.

Art.25 Serviciul de Turism, Exploatare Arc de Triumf

1.    Organizează activitatea de promovare a imaginii Municipiului București ca oraș turistifj dezvoltarea turismului cultural;

2.    Dezvoltă și întreține relații de informare și colaborare cu instituții similare pe linie de turi^

3.    îndeplinește" atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului Bucureștiului;

4.    întocmește și administrează Registrul local al patrimoniului turistic;

5.    întocmește materiale și organizează evenimente în vederea afirmării identității Bucureștilor, ca oraș turistic, cu aprobarea autorității publice locale în subordinea căreia funcționează;

6.    Organizează activitățile tehnico-economice privind inventarierea principalelor resurse turistice din București;

7.    Elaborează studii și cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse multimedia sau produse editoriale în domeniul turismului;

8.    Propune achiziționarea materialelor documentare pentru constituirea și dezvoltarea fondului documentar deținut în legătură cu activitatea compartimentului;

9.    Propune măsuri pentru modernizarea și dezvoltarea .serviciului turistic local prin activități de promovare a imaginii obiectivelor turistice, a caselor memoriale, a traseelor turistice culturale și a obiectivelor de interes cultural (clădiri monument, monumente istorice, lăcașuri de cult, etc.) în scopul diversificării ofertei locale de turism;

10.    Elaborează și promovează produse turistice (pliante, broșuri, etc.) cu caracter cultural pentru promovarea imaginii Municipiului București ca oraș al turismului cultural cu respectarea bugetului aprobat;

11.    Propune realizarea de evenimente culturale care să reprezinte capitala la diverse manifestări pentru promovarea potențialului turistic al capitalei;

12.    Stabilește colaborări și parteneriate cu instituții similare;

13.    Menține contactul permanent cu mediile de informare, cu organizații nonguvernamentale, organisme culturale, instituții de învățământ și cercetare, muzee, organisme și foruri internaționale;

14.    Dezvoltă și întreține relații de informare și colaborează cu alte instituții din domeniul turismului și culturii ale administrației locale ale administrației centrale (Ministerul Culturii și Identității Naționale, Autoritatea Națională pentru Turism) și ale societății civile, operatori de turism, mass-media, etc;

15.    Inițiază, elaborează documentația, urmărește derularea și finalizarea proiectului pe care îl propune în vederea promovării Bucureștiului, ca oraș turistic,

16.    Elaborează caietele de sarcini astfel încât să corespundă temelor propuse;

17.    Participă în comisiile de evaluare oferte și recepție;

*8-Răspunde de administrarea, conservarea și valorificarea potențialului turistic a monumentului Arcul de Triumf. în acest sens are următoarele atribuții:

1.    Introducerea cu caracter permanent în circuitul public și turistic a Arcului de Triumf;

2.    Asigurarea căilor de acces (pietonale) către Arcul de Triumf, în interiorul zonei de protecție a acestora îmbunătățind astfel accesul la monument;

3.    Asigurarea amenajării zonelor de protecție prin delimitarea și împrejmuirea obiectivului de patrimoniu;

4.    Promovarea identității Arcului de Triumf, în contextul istoric, cultural și arhitectonic din București;

5.    Amenajarea de expoziții în interiorul monumentului pe care le prezintă vizitatorilor români și străini - organizarea de vizite de grup școlare și de evenimente culturale cu ocazia diferitelor festivități;

6.    Efectuarea controlului periodic asupra stării de conservare a obiectelor din expoziții și asigurarea evidenței patrimoniului (registru de inventar, fișe analitice de evidență, etc);

7.    Protejarea imaginii monumentului Arcul de Triumf, conservarea și promovarea monumentului;

8.    Oferirea de produse și servicii culturale diverse, pentru satisfacerea informativ-turistică de cunoaștere prin promovarea destinației București, de acoperire a nevoilor culturale de natură a promova Capitala României ca oraș ai turismului cultural;

9.    Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-turistic material și imaterial al Municipiului București;

10.    Susținerea expozițiilor temporare sau permanențe, elaborarea de ghiduri și hărți turistice,

jațjk și/^atariale informative sau de prezentare de ite) cu caracter cultural sau științific;


susținerea editării de albume, cărți și alte pai interes local, cataloage și publicații de populari 11. îndeplinește atribuțiile prevăzute Bucureștiului;12.    Inițiază, elaborează documentația, urmărește derularea și finalzarea.ev.âhjineDtelQc.cultuJ^e^y/^^ propuse;

13.    Elaborează caietele de sarcini aplicabile activității, astfel încât să corespundă temelor ppefjSuse; \s====țț.

14.    Participă în comisiile de evaluare oferte și recepție;    /

15.    Organizează și verifică desfășurarea evenimentelor;    (r-

16.    Se preocupă de evaluarea și captarea publicului și de materialele de informare a acestuia; I *    % r

17.    Organizează și răspunde de ghidajul publicului în expozițiile organizate, inclusiv de vizitele «le ^5

protocol;    '

18.    Stabilește, întreține și dezvoltă relații cu toate instituțiile și categoriile de public ce pot fi atrase

desfășurarea sau susținerea activității;

19.    Urmărește promovarea în diferite medii (cultural, turistic, etc) prin campanii în media și hors-media, concepute și concretizate în funcție de categoriile de receptori;

20.    Urmărește și răspunde de desfășurarea și intensificarea relațiilor cu vizitatorii precum și cu diferite grupuri-țintă din afara acestuia (presă, instituții de profil din țară și din străinătate, instituții de cultură, sponsori, etc)

21.    Menține contactul permanent cu publicul, cu mediile de informare, cu organizații nonguvernamentale, organisme culturale, instituții de învățământ și cercetare, organisme și foruri internaționale, etc;

22.    Se preocupă de însușirea, respectarea și aplicarea legislației. în vigoare privind patrimoniul cultural;

23.    Se preocupă permanent de asigurarea securității și protecției monumentelor aflate în administrare;

24.    Contribuie la îmbogățirea fondului documentar;

25.    Verifică permanent legislația specifică domeniului de activitate;

26.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT pentru derularea și finalizarea obiectivelor;

27.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorului.


Art.26 Compartimentul Cooperare și Organizare Evenimente Culturale

1.    Inițiază, fundamentează și propune programe privind punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural al Capitalei, urmărind angajarea în acest sens atât a resurselor bugetare locale, a fondurilor extrabugetare atrase, cât și a fondurilor de la organismele și programele internaționale;

2.    Elaborează studii, proiecte și cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse multimedia, baze de date, produse editoriale și componente expoziționale;

3.    Organizează prezentări, expoziții, simpozioane și alte manifestări culturale în legătură cu obiectul de activitate al AMPT;

4.    Organizează și actualizează arhiva compartimentului cu publicații în domeniu, precum și cu materiale realizate de AMPT până în prezent;

5.    Propune achiziționarea materialelor documentare pentru constituirea și dezvoltarea fondului documentar ai AMPT în legătură cu activitatea compartimentului;

6.    Estimează anual evenimentele culturale ce se pot realiza de către compartiment și le supune spre aprobare Directorului AMPT, în cadrul proiectului de buget;

7.    Inițiază, elaborează documentație, urmărește derularea si finalizarea evenimentului cultural propus;

8.    Elaborează caietele de sarcini aplicabile activității pe evenimente culturale, astfel încât să corespundă temelor propuse;

9.    Participă în comisiile de evaluare oferte și recepție eveniment;

10.    Organizează și verifică desfășurarea evenimentelor;

11.    Colaborează cu instituții culturale din țară și străinătate pentru mărirea bazei de date privind evenimentele culturale;

12.    încheie parteneriate de colaborare cu instituții de cultură din Municipiul București;

13.    Colaborează cu alte administrații și instituții publice ce pot contribui la buna desfășurare a evenimentelor propuse;

14.    Se preocupă de realizarea unor materiale reprezentative pentru capitală ca oraș al turismului cultural pentru a putea fi prezentate la diverse manifestări culturale;

15.    Propune măsuri fundamentate privind dezvoltarea ofertei culturale din Municipiul București, susținerea și asigurarea condițiilor necesare desfășurării proiectelor culturale organizate de Primăria


Municipiului București și instituțiile publice de culturăTri'z'j

16.    Pune la dispoziția persoanelor fizice și/jtîi * condițiile legii, privind domeniul său de refermță-^i derulării proiectelor și programelor culturale îpq?a

17.    îndeplinește atribuțiile prevăzute dej/teg Bucureștiului;riat cu organizații neguvernamentale; informațiile de interes public, acestora în vederea susține ;ile și instituțiile rnunicipale; tejării patrimop/ului^edltu

18.    Elaborează evidența bunurilor atât din punct de vedere analitic, prin fișa standard;'câf și din puncț de vedere sinoptic, prin banca de date, care conține și arhiva imagistică;

19.    Stabilește și menține relații de colaborare cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, insțjj

descentralizate ale administrației centrale la nivelul Municipiului București, direcțiile de specie cadrul primăriilor de sector, în vederea corelării programelor și inițiativelor în <fc municipalității cu prioritățile, direcțiile și programele elaborate la nivel național;    /

20.    Stabilește măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea le programelor culturale de a căror realizare răspunde;

21.    Menține contactul permanent cu mediile de informare, cu organizații nonguvernti organisme culturale, instituții de învățământ și cercetare, muzee, organisme și foruri internați

22.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT;

23.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorului

Art.27 Biroul Achiziții Publice are drept obiectiv achiziționarea, în condițiile legii, a tuturor bunurilor și materialelor necesare desfășurării întregii activități a AMPT.

1.    Elaborează și, după caz, actualizează strategia de contractare și planul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente și a analizelor și evaluărilor efectuate de Compartimentul financiar-contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori;

2.    întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

3.    Răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor, a vocabularului comun al achizițiilor publice-CPV;

4.    Estimează valoarea, fără TVA, în lei sau euro, a fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat, și întocmește nota privind determinarea valorii estimate;

5.    Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

6.    Stabilește perioadele care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor în funcție de complexitatea contractului și de prevederile legale în materie;

7.    întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică, dacă este cazul;

8.    Propune cuantumul garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică și conform prevederilor legale, precum și forma de constituire a acestora;

9.    Propune Directorului spre aprobare pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică componența comisiilor de evaluare a ofertelor;

10.    Propune și fundamentează necesitatea cooptării unor experți din afara AMPT și participarea acestora în cadrul comisiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;

11.    Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

12.    Aplică și finalizează procedurile de atribuire;

13.    întocmește nota privind procedura aplicată și o supune spre avizare consilierului juridic și Directorului AMPT;

14.    Asigură respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

15.    Răspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

16.    Răspunde și asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economiGi;

17.    Răspunde de primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

18.    Răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație^

19.    Asigură comunicarea cu Consiliul Națipr^de. termenele prevăzute de lege a tuturor inforjȚțaJiilor

20.    Asigură întocmirea proceselor verbalâ'de -,*zr

21.    Răspunde de respectarea termenelgr^g

22.    Asigură transmiterea anunțului de anare a Contestațiilor și transmiterea solicitate de către acesta; lor;

a contractului de achiziție
25.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT pentru derularea și finalizarea obiectiygtîîr

26.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorului.

Art.25 Serviciul de Turism, Exploatare Arc de Triumf


1.    Organizează activitatea de promovare a imaginii Municipiului București ca oraș turistic urmărim

dezvoltarea turismului cultural;    / t

2.    Dezvoltă și întreține relații de informare și colaborare cu instituții similare pe linie de țarism;    II

3.    îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimonidtrf turistic «

Bucureștiului;    '

4.    întocmește și administrează Registrul local al patrimoniului turistic;


5.    întocmește materiale și organizează evenimente în vederea afirmării identității Bucureștilor, ca oraș turistic, cu aprobarea autorității publice locale în subordinea căreia funcționează;

6.    Organizează activitățile tehnico-economice privind inventarierea principalelor resurse turistice din București;

7.    Elaborează studii și cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse multimedia sau produse edjtoriale în domeniul turismului;

8.    Propune achiziționarea materialelor documentare pentru constituirea și dezvoltarea fondului documentar deținut în legătură cu activitatea compartimentului;

9.    Propune măsuri pentru modernizarea și dezvoltarea serviciului turistic local prin activități de promovare a imaginii obiectivelor turistice, a caselor memoriale, a traseelor turistice, culturale și a obiectivelor de interes cultural (clădiri monument, monumente istorice, lăcașuri de cult, etc.) în scopul diversificării ofertei locale de turism;

10.    Elaborează și promovează produse turistice (pliante, broșuri, etc.) cu caracter cultural pentru promovarea imaginii Municipiului București ca oraș al turismului cultural cu respectarea bugetului aprobat;

11.    Propune realizarea de evenimente culturale care să reprezinte capitala la diverse manifestări pentru promovarea potențialului turistic al capitalei;

12.    Stabilește colaborări și parteneriate cu instituții similare;

13.    Menține contactul permanent cu mediile de informare, cu organizații nonguvernamentale, organisme culturale, instituții de învățământ și cercetare, muzee, organisme și foruri internaționale;

14.    Dezvoltă și întreține relații de informare și colaborează cu alte instituții din domeniul turismului și culturii ale administrației locale ale administrației centrale (Ministerul Culturii și Identității Naționale, Autoritatea Națională pentru Turism) și ale societății civile, operatori de turism, mass-media, etc;

15.    Inițiază, /elaborează documentația, urmărește derularea și finalizarea proiectului pe care îl propune în vederea promovării Bucureștiului, ca oraș turistic.

16.    Elaborează caietele de sarcini astfel încât să corespundă temelor propuse;

17.    Participă în comisiile de evaluare oferte și recepție;

18.    Răspunde de administrarea, conservarea și valorificarea potențialului turistic a monumentului Arcul de Triumf. în acest sens are următoarele atribuții:

1.    Introducerea cu caracter permanent în circuitul public și turistic a Arcului de Triumf;

2.    Asigurarea căilor de acces (pietonale) către Arcul de Triumf, în interiorul zonei de protecție a acestora îmbunătățind astfel accesul la monument;

3.    Asigurarea amenajării zonelor de protecție prin delimitarea și împrejmuirea obiectivului de patrimoniu;

4.    Promovarea identității Arcului de Triumf, în contextul istoric, cultural și arhitectonic din București;

5.    Amenajarea de expoziții în interiorul monumentului pe care le prezintă vizitatorilor români și străini - organizarea de vizite de grup școlare și de evenimente culturale cu ocazia diferitelor festivități;

6.    Efectuarea controlului periodic asupra stării de conservare a obiectelor din expoziții și asigurarea evidenței patrimoniului (registru de inventar, fișe analitice de evidență, etc);

7.    Protejarea imaginii monumentului Arcul de Triumf, conservarea și promovarea monumentului;

8.    Oferirea de produse și servicii culturale diverse, pentru satisfacerea informativ-turistică de cunoaștere prin promovarea destinației București, de acoperire a nevoilor culturale de natură a promova Capitala României ca oraș al turismului cultural;

9.    Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-turistic material și imaterial al Municipiului București;


23.    Urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică, în condițiile prevăzute de lege;.

24.    Urmărește încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziție organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

25.    Asigură gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

26.    Răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și transmitere a acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

27.    Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al biroului; ,

28.    Colaborează cu compartimentele de specialitate pentru elaborarea caietelor de sarcini sau a documentație descriptive;

29.    Realizează achizițiile directe în condițiile legii;

30.    Constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

31.    Ține evidența cronologică a tuturor contractelor;

32.    îndeplinește atribuții de completare și actualizare a formularelor de integritate;

33.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT;


34.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția D'

' Art. 28 Compartimentul Culte

1.    Completează permanent baza de date cu lăcașurile de cult care solicită sprijin financiar;

2.    Ține legătura cu reprezentanții lăcașurilor de cult solicitante în vederea completării pentru acordarea sprijinului financiar;


3.    întocmește convenții în vederea alocării sumelor acordate pentru finanțare cu lăcașurile de cult, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București în vederea promovării proiectului de hotărâre în domeniu;

4.    Ține evidența și urmărește lucrările de restaurare și conservare a lăcașurilor de cult realizate, finanțate din bugetul AMPT în urma hotărârilor emise de Consiliul General al Municipiului București, cu încadrarea în sumele aprobate în buget, cu respectarea convenției încheiate;

5.    Participă în comisiile de verificare a lucrărilor prevăzute în convenții;

6.    Urmărește justificarea destinației plăților decontate;

7.    Colaborează cu Compartimentul Financiar-Contabilitate pentru evidența contractelor conform bugetului aprobat;

8.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT;

9.    Ține evidența cronologică a tuturor contractelor;

10.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorului.

Art.29 Compartimentul Administrativ-Arhivare

1.    Răspunde de executarea lucrărilor de întreținere curentă (zugrăveli, vopsitorii, lăcătușerie, tâmplărie, etc.) care nu necesită intervenția unor antreprize specializate;

2.    Răspunde de organizarea și asigurarea efectuării curățeniei în spațiile deținute, precum și întreținerii clădirii și a spațiilor exterioare din vecinătatea acesteia;

3.    întocmește planul de comenzi lunare pentru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuieli administrative în baza necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a bugetului aprobat și a planului anual de achiziții aprobat;

4.    Ține evidența și urmărește derularea contractelor de curățenie, telefonie, internet, salubrizare, utilități,pază, apă,

5.    Intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități;

6.    Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;

7.    Răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din dotare;

8.    întocmește documentația pentru obținerea diverselor autorizații de funcționare ale AMPT;

9.    înaintează spre aprobare propuneri privind reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației

10.    Răspunde de utilizarea și de întreținereaîîml&nej}

11.    Răspunde de achiziționarea rovignietâl '“și

12.    Ține evidența curselor efectuate prin/ifîtocj

13.    întocmește note de constatare în vedfereautovehiculului din dotare; mașina din dotare; urs;

nării autovehicjjfului;23.    Urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică, în condițiile prevăzute de lege;

24.    Urmărește încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziție organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

25.    Asigură gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

26.    Răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și transmitere a acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

27.    Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al biroului;

28.    Colaborează cu compartimentele de specialitate pentru elaborarea caietelor de sarcini sau a

documentație descriptive;    ■—i

29.    Realizează achizițiile directe;    ....... n,, „ ,


30.    Constituie și păstrează dosarul achiziției publice;    ' n

31.    Ține evidența cronologică a tuturor contractelor;    __________________

32.    îndeplinește atribuții de completare și actualizare a formularelor de integritate;

33.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT;

34.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Din

Art. 28 Compartimentul Culte

1.    Completează permanent baza de date cu lăcașurile de cult care solicită sprijin financiar;

2.    Ține legătura cu reprezentanții lăcașurilor de cult solicitante în vederea completării dosi pentru acordarea sprijinului financiar;

3.    întocmește convenții în vederea alocării sumelor acordate pentru finanțare cu lăcașurile de

conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București în vederea promovării proiectului dȘ hotărâre în domeniu;

4.    Ține evidența și urmărește lucrările de restaurare și conservare a lăcașurilor de cult realizate, finanțate din bugetul AMPT în urma hotărârilor emise de Consiliul General al Municipiului București, cu încadrarea în sumele aprobate în buget, cu respectarea convenției încheiate;

5.    Participă în comisiile de verificare a lucrărilor prevăzute în convenții;

6.    Urmărește justificarea destinației plăților decontate;

7.    Colaborează cu Compartimentul Financiar-Contabilitate pentru evidența contractelor conform

bugetului aprobat;    ;

8.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT;

9.    Ține evidența cronologică a tuturor contractelor;

10.    îndepiinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorului.

Art29 Compartimentul Administrativ-Arhivare

1.    Răspunde de executarea lucrărilor de întreținere curentă (zugrăveli, vopsitorii, lăcătușerie, tâmplărie, etc.) care nu necesită intervenția unor antreprize specializate;

2.    Răspunde de organizarea și asigurarea efectuării curățeniei în spațiile deținute, precum și întreținerii clădirii și a spațiilor exterioare din vecinătatea acesteia;

3.    întocmește planul de comenzi lunare pentru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuieli administrative în baza necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a bugetului aprobat și a planului anual de achiziții aprobat;

4.    Ține evidența și urmărește derularea contractelor de curățenie, telefonie, internet, salubrizare, utilități, pază, apă,

5.    Intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități;

6.    Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;


7.    Răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din dotare;

8.    întocmește documentația pentru obținerea diverselor autorizații de funcționare ale AMPT;

9.    înaintează spre aprobare propuneri privind reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executajea pigiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehpîd^șiAu


în vigoare;    /q V

10.    Răspunde de utilizarea și de întreținerea în^yn

11.    Răspunde de achiziționarea rovignietei șră

12.    Ține evidența curselor efectuate prin întocmire

13.    întocmește note de constatare în vederea^

15.    Asigură întocmirea notelor de intrare recepție pentru bonurile achiziționate de AMPfT,


facturilor primite;    ~    -------

16.    Asigură verificarea exactității cantităților de bunuri facturate de la diverși fumizc

17.    Asigură întocmirea fișelor de magazie;

18.    Asigură întocmirea situației lunare a stocurilor;

19.    îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând AMPT;

20.    Răspunde de organizarea și desfășurarea activității de arhivare a conform normelor legale în vigoare;

21.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT;

22.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorul

Art.30 Compartimentul Financiar-Contabilitate

1.    Răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a AMPT, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii AMPT;

2.    Urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al AMPT;

3.    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu cerințele direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

4.    Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele AMPT și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

5.    Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

6.    întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General sau conducerea AMPT;

7.    Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

8.    Răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

9.    la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

10.    Răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

11.    Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

12.    Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

13.    Are obligația urmăririi debitelor și dispunerea măsurilor în vederea recuperării sumelor și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

14.    Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

15.    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților AMPT;

16.    Răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

17.    Urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia;

18.    Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

19.    Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale în vigoare, prin delegare primită din partea conducerii, atunci când este cazul;

20.    Prezintă conducerii AMPT spre aprobare următoarele situații: bilanțul contabil, raportul explicativ;

21.    Participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

22.    Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

23.    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

24.    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea AMPT sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul financiar-contabil;


rile legale de declasare, scoatere din rținândAMPT; ale salariaților către bugetul lunare, cu încadrarea în


25.    întocmește documentația necesară si ui funcțiune, transfer fără plată, valorificare și


26.    Efectuează viramentele privind obligați

bugetele asigurărilor sociale, fonduri specrafe,

27.    întocmesc necesarele de alocații lunare șil legale;


28.    Pune în plată contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidenta tuturor plăților;

29.    Elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

30.    Asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a AMPT, conform normelor legale aplicabile;

31.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege sau prin dispoziția Directorului.

32.    Colaborează cu celelalte compartimente ale AMPT.

Capitolul VII

Patrimoniul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Art.31

(1)    Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic îșl desfășoară activitatea în spații ■ proprietate publică a Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității

administrației publice locale. Sediul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic este în P-ța Al. Lahovary nr. 7, sector 1, București ( o suprafață de 221 mp = 22% suprafața declarată a imobilului + 450 mp teren în curtea imobilului).

(2)    Monumentele de for public sunt bunuri imobile și fac parte din domeniul public al Municipiului București, conform Legii nr.213/1998 și Legii nr.120/2006, iar bunurile mobile din dotarea AMPT (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București.

(3)    Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat al Municipiului București dat în administrarea sa.

(4)    AMPT îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil al Municipiului București.


Capitolul VIII Buget, relații financiark-

Art.32

(1)    Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic este Municipiului București finanțat din subvenții de la bugetul

venituri proprii pe care le poate realiza din: încasări de tarife de vizitare ale monumentelor de for public sau a expozițiilor organizate, din prestări de servicii, din manifestări culturale, din valorificări de produse de promovare a monumentelor de for public și a identității turistice a Capitalei. AMPT mai poate obține venituri din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe), cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

(2)    Bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3)    Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către Directorul al AMPT, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

(4)    Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.


Capitolul IX Dispoziții finale
Art.33

(1)    Parte din activitățile Administrații servicii externalizate, în condiții!

(2)    Administrația Monumentelor și de organizare și funcționare ale

(3)    Administrația Monumentelor și

(4)    Anual, Directorul întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului de Administrație, pe care 71 transmite direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București care au atribuții în monitorizarea activității acestuia.

(5)    Prezentul Regulament de organizare și funcționare se va difuza, sub semnătură, tuturor compartimentelor din cadrul AMPT, fișele de post ale personalului urmând a se modifica în mod corespunzător, după caz.

(6)    Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al AMPT și se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, aprobată prin Hotărârea CGMB, sau ca rezultat al modificării și completării legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.

(7)    Denumirile autorităților/serviciilor/instituțiilor și/sau structurilor la care face referire prezentul regulament, pot fi modificate conform reglementărilor apărute ulterior aprobării acestuia.


întocmit

Șef birou resurse umane Luminița Qristea20