Hotărârea nr. 88/2018

HOTARAREnr. 88 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-ARCUB INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 145/2017HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi și statului de funcții ale Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1492/1/15.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 30/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 85/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct.

4 și pct.19 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ș completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 51 posturi, din care 8 posturi de conducere și statul de funcții ale Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.

Art.2 în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB va propune spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare al instituției.

Art.3 Anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărâ_rșaC.G.M.B. nr. 145/2017îșiîncetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevederi Qp'ntrară prezentei hotărâri.


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialii Municipiului București și Centrul de Proiecte Cultur ARCUB vor aduce la îndeplinire prevederile prezen

’rimarului General al 'Municipiului București -îotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Oriando^QuIea


SECRETAR GENERAL ;" A AL.MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

București, 22.02.2018 Nr. 88


B-dul Regina Elisaheta nr 47 ccd poștal □0013. sector 3 București. Româna

Tel 021 205.55.00

http wrAf.pmb ro

Pag 2

Anexa 1Anexa I la IICGMB ni..

Centrul ele Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

ORGANIGRAMA


STAT DE FUNCȚII AL CENTRULUfDETRDlECTETUL I UHADE AL MUNICIPIULUI BUCII


'BESTI - ARCUB

CCfJFGtfM CU 0,'dGîh'AL’JLNr.

poz

Compartimentul

Funcția

Nivel

studii

Grad/

Treaptă

prof.

Nr.

posturi

Anexa în ba^acîreia^e stabilește salariul de rfazărcSnform Legii căâru nr.153/2017

Conducerea instituției

1

Director

S

II

1

Anexa VIII, Cap, II.A.secț.lV. lit.a

2

Director adjunct

S

II

1

Anexa VIII, Cap II A, secț.lV. lit.a

3

Contabil șef

s

II

1

Anexa VIII. Cap. II.A.secț.lV. lit.a

Serviciul Juridic, Resurse Umane, Salarizare

4

Sef serviciu

s

II

1

Anexa VIII, Cap. II.A.secț.lV. lit.a

5

Consilier juridic

s

IA

1

Anexa VIII, Cap. II.A, secț.lV, lit.b

6

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII, Cap. II.A, secț.lV, lit.b

7

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII. Cap. II.A, secț.lV. lit.b

8

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII, Cap. II.A, secț.lV, lit.b

9

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII. Cap II A, secț.lV. lit.b

10

Referent

IM

IA

1

Anexa VIII. Cap. II.A, secț.lV. lit.b

Serviciul Proiecte si Programe Culturale

11

Șef serviciu

s

II

1

Anexa VIII. Cap II.A.secț.lV, lit a

12

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII, Cap. II.A, secț.lV. lit.b

13

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII, Cap. II.A. secț.lV. lit.b

14

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII. Cap II.A. secț.lV, lit.b

15

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII. Cap. II A, secț.lV, lit.b

16

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII, Cap II A, secț.lV, lit.b

17

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII, Cap. II.A, secț.lV, lit.b

18

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII, Cap. II.A. secț.lV, lit.b

19

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII. Cap II.A. secț.lV, lit.b

20

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII, Cap II.A, secț.lV. lit.b

Serviciul Relații Publice

21

Sef serviciu

s

II

1

Anexa VIII, Cap II.A.secț.lV. lit.a

22

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII. Cap II.A. secț.lV. lit.b

23

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII Cap. II.A. secț.lV lit.b

24

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII, Cap. II.A. secț.lV, lit b

25

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII. Cap. II.A. secț.lV, lit.b

26

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII. Cap II.A. secț.lV. lit.b

Serviciul Administrativ

27

Sef serviciu

s

II

1

Anexa VIII. Cap II A.secț.lV lit.a

28

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII. Cap. II A. secț.lV lit b

29

Consilier

s

IA

1

Anexa VIII. Cap. II.A. secț.lV. lit.b

30

nginer

s

spec.lA

1

Anexa VIII. Cap. II B, secț.l. lit. b

31

Referent

IM

IA

1

Anexa VIII. Cap. II A. secț.lV. lit.b

32

Magaziner

IM:G

-

1

Anexa VIII Cap II.A.secț.lV lit.b

33

Muncitor calificat

MG

I

1

Anexa VIII Cap. II.A, secț.lV lit.b

34

Muncitor calificat

IM:G

I

1

", Anexa VIII Cap II.A. secț.lV lit.b

35

Referent

IM

IA

1

AnexazVIII. Cap. II A. secț.lV lit.b

36

Muncitor calificat

MG

I

1 ■'

Anexa VțH, Cap II A. sect.IV lit.b
CC,\TQ:M"/l Ci.J CDiG'MM

37

Muncitor calificat

M C

I

1

ta Vl\j Cap. II,A„secț.lV. lit.b

33

Muncitor calificat

MG

I

-,-

/    Mi itiz

saA/hl Cap ll.AÎ secț.lV. lit.b

39

Referent

M

IA

^^Ânexa VIII, Cap. II A. secț.lV. lit.b

40

Referent

M

IA

1

Anexa VIII, Cap II A. secț.lV, lit.b

Serviciul Achiziții Publice

41

Sef serviciu

S

II

1

Anexa VIII. Cap II.A.secț.lV. lit a

42

Expert

S

I

1

Anexa VIII Cap. II A, secț.lV, lit.b

43

Expert

s

I

1

Anexa VIII. Cap. H A. secț.lV, lit.b

44

Expert

s

IA

1

Anexa VIII. Cap. II A. secț.lV, lit.b

45

Referent

M

IA

1

Anexa VIII. Cap II.A. secț.lV. lit b

Compartiment Financiar-Contabilitate

46

Consilier

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II A, secț.lV, lit.b

47

Consilier

S

IA

1

Anexa VIII. Cap. II.A. secț.lV. lit.b

48

Consilier

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II.A. secț.lV, lit.b

49

Consilier

S

I

1

Anexa VIII, Cap II.A. secț.lV, lit.b

50

Referent de specialitate

s

I

1

Anexa VIII, Cap. II.A, secț.lV. lit.b

51

Referent

M

IA

1

Anexa VIII. Cap II A. secț.lV. lit b

TOTAL

51

din care de conducere

8

\D|

-    Anexele la l egea nr.l 53 2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt in concordanță cu atribuțiile cuprinse în l'i'jcle de post

-    \i\ciul salariilor de bază.corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I ..Cheltuieli de personal", subdiv iziunea ..Cheltuieli cu salariile".

-    Posturile prevăzute în statul de funcții pot ti încadrate, cu fracțiuni de normă. în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    1 rantormările permutările de posturi intre compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

-    In cazul în care organigrama (structura organizatorică! și numărul de posturi aprobate prin I lotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, sfatul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.