Hotărârea nr. 89/2018

HOTARAREnr. 89 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 488/2017 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI HCGMB NR. 488/2017Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE    .

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 488/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Re; urselor Umane nr. 85/29.01.2018; c

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 31/21.02.2018 și . raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 86/21.02.2018 dm cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 66875/2017; în conformitate cu prevederile art. 23 dn Legea nr. 188/1999 privind statutul

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin (3) lit, b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului


București nr. 488/20j17, conform anexei la prezenta hotărâre, care face pe aceasta.

kfiexa Ib Hotărârea Consiliului General al Municipiului B fea

din cadrul aparatului de specialitate al Prima


Art.2 A

( ., încetează aplic abilita i    Art.3 Qirecțiil

Generala de


ucures


ului G


prevederile prezentei


Evideiță a Persoanelor a Municipiului București vir adi


hotărâri.


rte integrantă din :i nr. 488/2017 își

eneral si Direcția

»    i

ce la îndeplinire


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.


Anexa 1< ’V'


Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale dc Evidenta a Persoanelor a Municipiului București

pentru anul 2018Funcția publica

Nr. maxim dc

funcții

publice

Nr. funcții publice ocupate

Nr. funcții publice vacante

Nr. maxim

dc funcții publice care vor fi

infiintate

Nr. maxim

de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim

dc funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării rapide

'    ■ ‘ți»

Nr. maxinu

v. O

de funcții^ publice

care vor fi ocupate prin

recrutare

director executiv, din cadrul instituției ;

i i    ;

subordonate7

1 '

1

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct din cadruLinstîtutiei publice 'subordonate

3

1

2

0

0

2

0

0

sef serviciu

9

7

2

0

0

2

0

0

sef birou

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categoria funct.

publici de conducere

14

10

4

0

0

4

0

0

auditor clasa ,1 grad,

profesional asistent

.0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasai grad profesional superior

3

0

3

0'

0

0

0

1


consilier juridic clasa I grad profesionaLdebutant

1

—0-

1

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

' 2

0

2

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

4

2

2

0

-o-

0

0

—r

o

o

inspector clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

z

TI

O

1

inspector clasa I grad profesional asistent

4

J

' 1

' 0

1

0

0

î

o

c

o

-

VS

tV" '

inspector clasa I grad profesional pripcipal

17

10

7

1

5

1

0

inspector, clasa I grad profesional superior

35

25

10

5

0

5

0

6\/”

Total funcții publice clasa I    \

66

40

26

6

6

6

0

17

Jirw

referent dg'fcpecialitate clasadl- grad profesional debutant

0

-o-

0

0

0

0

0

0 |

»

o    Vk.

W.

referent de specialitate clasa 11 grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

:•    ■ t

Total functiipublice

clasa 11

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

4

0

4

0

0

0

0

2

referent clasa III grad profesional asistent

1

0

1

0

0

0

0

1

referent clasa III grad profesional principal

5

0

5

0

0

0

0

4

referent clasa III grad profesional superior

29

12

17

0

0

0

0

7

Total funcții publice clasa III

39

12

27

0

-o-

0

0

—14

Total funcții publice execuție

105

52

53

6

6

6

0

31

Total funcții publice

119

62

57

6

6

10

0

31■V