Hotărârea nr. 9/2018

HOTARAREnr. 9 din 2018-01-17 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea C.Q.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic nr. 768/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 11/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 722/10.01.2018 înregistrată la cabinet Secretar General cu nr. 91/6/10.01.2018 și la Direcția Asistență Tehnică si Juridică cu nr. 188/11.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționare Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

în temeiul art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează domnul colonel Șchiopu Orlando - Cătălin, împuternicit inspector șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București - Ilfov, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și domnul colonel Șchiopu Orlando - Cătălin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.