Hotărârea nr. 90/2018

HOTARAREnr. 90 din 2018-02-22 PRIVIND ADOPTAREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DECLARATIEI DE ADERARE LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE SI MECANISMUL DE MONITORIZARE A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2016-2020Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Integritate nr. 84/08.02.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 87/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Declarația de adera ’e la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 -2020, prevăzută în anexa care face parte integr întă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul Genei al al Municipiului București să semneze pentru și în numele Consiliului Municipiului București, declarația prevăzută la art.1 al prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București are drept obiectiv coordonarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 exercitând, în principal, următoarele atribuții:

a)    Identificarea riscurilor, vulnerabilităților specifice și a măsurilor de remediere ale acestora pentru aparatufprdpriu al Primarului General și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București;

b)    Elaborarea planului de integritate pentru aparatul propriu al Primarului General și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București, supunerea acestuia spre aprobare Primarului General și transmiterea acestuia la Ministerul Justiției și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Adm^Bli'^^^jIice;


B-dul Regina Elisabetanr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, Româniș^^.

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro    I

c)    Monitorizarea și verificarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție

2016-2020 pentru aparatul propriu al Primarului General și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București;    .

d)    Informarea angajaților din aparatul propriu al Primarului General și instituțiile

publice de interes local ale Municipiului Bucureștiicu privire la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020;    -

e)    întocmirea raportului anual privind implementarea planului de integritate și supunerea acestuia spre aprobare Primarului General;

f)    Inițierea încheierii unor protocoale de colaborare cu instituțiile abilitate în domeniul anticorupție pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 -2020; - --

- g) în cazuri justificate, supunerea- spre aprobare Primarului General a unor măsuri suplimentare în domeniul anticorupție. .    '

_ Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art.5 Primarul General, Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pnib.ro r -

Pag 2

db.

V

UXAS

IW&GiMtNI

$

UKAS

rsvnnNMNM

001

001

Anexa 1

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH090_18.pdf