Hotărârea nr. 91/2018

HOTARAREnr. 91 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA, PENTRU ANUL 2018, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 317/2008Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice - Serviciul UIP Faza 2 Glina nr. 14544/08.11.2017;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 5/21.02.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 32/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 88/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

' Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/29.10.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Memorandumului de Finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitor ,la asigurarea co-finanțării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) „Condiționalități”;

-    Anexei D - „Obligaiile Primăriei” din Legea nr. 470/12.12.2006 aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Eu Investiții și Primăria Mur icipiului București pentru Proiectul privind Stația pentru tratarea apelor uzate București - Glina, Faza A, semnat la București la 29 mai 2006;

-    Art. 2 alin. 2.1 „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată” din Actul Adițional nr. 4507/04.12.2008, la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București încheiat cu S.C. Apa Nova București S.A.;

-    Art. 24 și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;    ,


pentru opeană de


B-dJ Regina ETeabeta Tel. 02120555.00, httpnwww.pmb.V

UKAS

MMÂCUOfl

&

V

UKAS

0MWMMMU» UVMGUWir i

001

001 /în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apă Uzată, de 0,09 RON/m3apă uzată, începând cu 1 martie 2018, calculată conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 317/2008.

Art.2~ Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire

♦prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

B-dul Regina Ebabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

da

da

http.-www.pmb.ro

Pag 2

V

UKAS

©

V

UKAS

tivamurnw

.tMMOMtM

001

001

2_

Anexa 1Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in

Anexa la H.C.GMB nr.

Termene de Plata

2S/D5/201S    1QAM/20U    28/11/2015    10/120015

28/05/2016    10/06/2016    28/11/2016    10/12/2016

2M5/2017    10/06/2017    21/11/2017    10/12/2017

28/05/2018    10/06/2018    28/11/2018    10/12/2011

LX

Serviciul datoriei către BERD

1

Trageri, total

Euro

11,OM,OM

18300300

10,000,000

10300300

103003M

1030030»

10300,000

10300300

Taxa angajare împrumut, total

Euro

0

0

0

0

0

0

Sumă rambursată

Euro

466373

466.873

466,873

" »

466373

416367

416367

416367

416367

Dobândi aferentă plății

Euro

4737830

41.180.71

34.67331

53390.42

29.481.18

24346

19307

13,998

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

514352

508354

501347

520363

446,148

441312

435373

430364

Suma scadenta (memo)

Euro

3,746383

0

3379310

1

2312337

0

2345364

0

1328,797

1312,13»

1395364

8

StWJ

0

-

Serviciul datoriei către BEI

Tragere, total

Euro

25300300

25300300

25300300

25300300

25300300

25300.000

25,000,000

25,000,000

Sumă rambursată

Euro

657395

657395

657395

657395

657395

657395

657,895

657395

Do’ * *dă aferentă

Euro

413368

402352

386,772

372.680

357300

345353

328366

317331

TCv— ■ aloare scadentă (BEI)

Euro

137130

1360,147

1344367

1330374

1315394

1303,748

986360

974326

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

514352

1371363

588,054

1,060447

501347

1,044367

520363

1330374

446.148

1315394

441312

1303,748

435373

986360

430364

m&n

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

238534»

4345325

2378322

4306351

Z423300

5.1U3M

23153M

5346,000

3*»

4366,401

1 1JS5444

4315360

1359376

4338342

1337343

4385,703

Recuperarea sumelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

]■0 .

0

0

0

Plată totali/cumulativi

RON

0

0

0

0

ff

0

0

0

Plăti totale

RON

2385.849

4345325

2378.622

4306351

,    2,423,000

5.111300

2315.000

5346,000

2306396

4366301

1385344

4315360

1359376

4.438342

1337343

4385.703

Comisioane bancare

RON

5,715

12,114

5397

12,017

6358

12,778

6388

12315

5317

11.416

4363

11388

4300

11395

4.843

10364

încasări pe serviciile de apă uzată pe *

m3

■I'

!

încasări m3

m’

82,853396

0

81308389

0

80380374

0

82.712358

0

70302323

0

50398389

0

57,765.720

0

71.767352

0

Ra” l

m3

52395328

2383361

51,721.782

2,183396

52322369

i

2.288.375

31328.493

1397383

K :

m1

30,758367

81308389

29,159,092

82,712358

18379354

•'

50398389

26337327

71.767352

Tarif

RON

de la Ju 2015

fehjaa2»16

âăălUISMSîiȘ

tofsSajBwiaaâ-.

deteJaa2018

(perm3:

încasări

RON

4.142,695

0

4380,414

0

4344344

0

4.135303

0

3345.126

0

2314344

0

3349.775

0

6,459353

0

Plăti

RON

2391364

4357339

2384318

4.818.968

2,429358

5.123,778

2321388

5.058315

2312314

4377.817

1390307

4326349

1364.776

4449.137

1.942.187

4396.667

Sold

RON

21389339

16331301

18.430.721

13396,752

15.490.471

10363304

12350394

7391379

11386335

6,708.418

7378331

2,752,182

4.772306

323,469

4,858.665

461.998

Dobândă din Contul Escrow

RON

0

103324

0

88347

0

0

57368

0

4^676

0

35.425

0

18330

0

11387

Sold revizuit

RON

21389339

16334325

18.430.721

13396.752

15,490.4

'1

G4735J79

12350394

7366335

11,286335

7347.190

8,447,190

2,787307

4,772306

341,799

4358365

473385

Sold necesar

RON

7.141357

7,103387

7348326

7352335

7.6453

s

S&79.MH

7370329

6389.831

6368324*''

6316356

7374300

6.413314

6391324

6338354

6314306

6336.694

“T7

Sold conform extrasului bancar

RON

Soldul Dec 2014

13396,752.16

Soldul De<

2015

0

52

736633530

Soldul Dec 2016

7347,19030

0

Soldul Dec 2017

,^ss=ts^-

Taxă^fatf    (nfeipdexată)

RON

118300

118300

118300

131,770

T#O de colectare. (îndoia ti)

RON

118300

-

118300

118300

173J36


/

/


Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in

Termene de Plata

2*252*1»    1*362*19    U.I1J419    16.122*19

274S26U    694636U    XU12S2»    10.1X2U8

1*95,2*21    11362821    28312821    1L122821

2830822    18362822    28212822    11.122122

2*35203

Serviciul datoriei către BERD

Trageri, total

•uro

103M3M

1I3663M

103M3M

10300300

10300300

10300300

10300300

10300300

10300.000

Taxa angajare împrumut, total

Buro

8

0

0

0

0

0

8

Sumă rambursată

ÎUTD

416.667

416.667

416.667

416.667

Dobândă aferentă plății

Euro

8332

3249

-1342

-7299

0

b

0

0

0

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

425J99

420316

414.724

4093a

0

0

0

0

0

Suma scadenta (memo)

Euro

262.130

-154336

0

-571203

0

-987378

Serviciul datoriei către BEI

Tragere, total

Euro

35.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000300

25300300

25.000300

Sumă rambursată

Euro

657.895

657.895

657.895

657.895

657.895

657.895

657.895

657.895

bândă aferentă

Euro

299.843

288208

270.061

261374

244.192

233243

216342

206.093

Total valoare scadentă (BEI)

Euro

957.738

946.103

927356

9193H

902387

891238

17407

863388

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

425.19»

957.738

420316

946.103

414.724

927356

4093a

91930

0

902387

0

891238

0

874-837

8

863388

0

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

012.757

4208285

1389442

4256345

1365337

4374.411

1341342

4.138329

0

4358337

0

4309234

0

3335353

3386350

0

!

Recuperarea sumelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

Plată totală/cumulativă

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

012.757

4208285

1.889.442

4256.045

1.865.637

4.174.411

1341342

4.138.029

0

4358.037

0

4.009234

0

3335.453

0

3.886.650

0

-

Comisioane bancare

RON

4.782

10.771

4.724

10.640

4.664

10.436

4.604

10345

0

10.145

0

10.023

0

9.839

0

9.717

0

încasări pe serviciile de apă uzată pe

m3

încasări m3

m1

72274255

0

72274255

0

72274255

0

72274255

0

72274255

0

72274255

0

72274255

0

72274255

0

72274255

ata 1

m'

45.837.028

004386

45.837.028

1.904386

45.837.028

1304386

45.837328

1.904386

45.837.028

Rata 2

m3

26337227

72274255

26337227

72274255

26337227

72274255

26337227

72274255

26237227

Tarif

RON

âfi^ftaBMSRaldt ta Jaa 2019

•A»M

de ta J«a 2020

de la Ju 2821

fremJaa2022

(perm3

încasări

RON

6313.683

0

6313.683

0

6313.683

0

6313.6ț3-

6313.683

0

6313.683

0

6248211

0

5.789340

0

5.789.940

Plăti

RON

017.539

4219.156

1294.166

4266.685

1270301

4.184.847

1346.146

0

4368.182

0

4319257

0

3345292

0

3.896267

0

Sold

RON

5.069.429

750273

5381.937

1.115252

5.772302

1387:455

6270377

•2d22203

8.653333

4385.751

11.124.137

7.104.880

13290.472

9.445.180

15284.712

11288245

17238.865

Dobândă din Contul Escrow

RON

0

12.147

0

13.669

0

15384

»-

"iS8.048

0

24.703

0

37281

0

49392

0

60379

0

Sold revizuit

RON

54169.429

762.420

5381.937

1.128320

5.772302

1303.039

62703^7

8353333

4310354

11.124.137

7.142.161

13290.472

9.494.772

15284.712

11.448325

17238.865

Sold necesar

RON

6213222

6.160.852

6.136.987

6.055.148

6.030.993

5.994320

4.14837

n^a.i82

4.068.182

4319257

4.019257

3345292

3345292

3396267

3.896267

3.822.401

3.822.401

<p>\

\

Sold conform extrasului bancar

RON

Soldul Dec 2018

Soldul Dec 2019

ic; \

Soldul DwTott

\

Soldai Dec 2021

Soldul Dec 2022

Taxă de colectare (oeindexată)

RON

Ql.

ftîww-

131.770

118300

Taxă de colectare (indexată)

RON

"177.024

i\\

182234

110300

S /    \

>    1 TFCa    -t\\

r ‘


\<2

j\c£

O

o:


(. Vlbl?ș fi

O

9.

O

V iDecisksn Report


Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in

Termene de Plata

îaauszT

U.Kini    1M6J02S    2J.1L2U1    ia.» mm

2S5ȘJI2»    1156202»    2BJ12I2»    1022202»

2I5S2S3®    - 1M62B3T    2S2L2030    M214S3»

Serviciul datoriei către BERD

1

Trageri, total

Euro

10500500

10500500

10500500

10500500

10500500

10500500

Taxa angajare împrumut, total

Euro

0

0

0

0

0

Sumă rambursată

Euro

Dobândă aferentă plătii

Euro

0

0

0

0

0

0

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

Suma scadenta (memo)

Euro

Serviciul datoriei către BEI

Tragere, total

Euro

2S.000.000

25.000.000

25500.000

25.000.000

25.000.000

25.000500

25.000.000

Sumă rambursată

Euro

657.895

657.895

657.895

657595

657595

657595

<657595

Dobândă aferentă

Euro

76.655

62262

49.458

43218

35.110

21.150

12.742

Total valoare scadentă (BEI)

Euro

73425®

720257

707252

701513

693505

679545

670537

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

7345S0

710257

0

707252

0

701513

0

693505

0 ■

679545

0

670537

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

3204272

3240576

0

3282525

0

3.155206

0

3.117583

0

3554582

0

3516559

Recuperarea sumelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

0

0

0

Plată totală/cumulativă

RON

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

3204272

0

3240.076

0

3.182525

0

3.155206

0

3.117.483

0

3554582

0

3516.859

Comisioane bancare

RON

8261

0

8.100

0

7555

0

7588

0

7.794

0

7537

0

7242

Încasări pe serviciile de apă uzată pe

^n^sărim3

m1

0

72274255

0

72274255

0

72274255

0

72274255

0

72274255

0

72274255

0

Rat^Sj

m3

45537528

1.904286

45537.028

1.904286

45.837.028

1504286

RataZ

mJ

26237227

72274255

26237227

72274255

26237227

72274255

Tarif

RON

EHEHEEj

>•

MBBrtfifWgSflG

fran Jaa2029

froa Iu 2030

(Pgm3)

încasări

RON

0

2594970

0

2.894.970

0

2594570

0

2594570

0

2594570

0

2594570

0

Plăti

RON

3 2 12.633

0

3248.176

0

3.189580

0

3.163.195

0

3.125277

0

3.062219

0

3.024.401

Sold

RON

30.847.427

33.907222

30.659245

33.718.140

30228.160

33285593

30.422.799

33.479560

30254.683

33511206

30248588

33.405262

30280561

Dobândă din Contul Escrow

RON

165.124

0

163.825

0

162563

0

162.192

0

161.653

0

161204

0

161274

Sold revizuit

R.ON

31512251

33507 222

30523.170

33.718.140

30.691523

33285593

30284.990

33.479.960

30216236

33.411206

30210292

33.405262

30242.135

Sold necesar

RON

3248.176

3248.176

3.189.980

3.189580

3.163.195

3.163.195

3.125277

3.125277

3562219

3562219

3.024.401

3524.401

0

Sold conform extrasului bancar

RON

Soldul Dec 2PZ£==^

Soldul Dec 2028

Soldul Dec 2029

1

Taxă de colectare (neindexată)

RON

118.000

T*

„ <

A

118.000

U8500

118.000

Taxă de colectare (indexată)

RON

118.000

118500

118500

118.000


-ODATETjINANCIART

-A ' Iragen BLI -’Jt Valoare MaxTragers* 25nuboanc Valowemtmnm Țrașsre ' 3nuhoane Nc. ^lax Țjagen,»^ * *


B    Trageri-BERD

Valoare Max Tragere - lQmilioane Valoare Min Tragere - OJnulioane


Rata dobânzii BEI


Dobânda necapitabzata

Rata fixa a


'v*"’i2

3

4

5

6

7

8

Total

Sold


V >3.574.016,00

29-May-O8

3.600.000,00

23-Apr-09

3.000.000,00

21-Aug-09

4 000.000,00

20-0ct-09

5.000.000,00

ll-Mar-10

3.000.000,00

Il-JUD-10

2.825.984,00

6-Dec-lO

25.000.000 0


Total

Sold


3.790.75630

2l-Jun-07

424.167,00

15-Mar-08

265.717,78

22-Aug-08

214.56537

17-Oct-08

11358,99

27-Mar-09

105.00635

31-JuW9

10.858,67

16-Sep-09

25.680,90

5-Oct-09

25.795,95

4-Nov-09

18.706,10

18-Jan-10

160.54139

22-Jân-10

1309301.68 .

15-Mar-10

476.825,77

6-May-lO

237.764,15

l-Jun-10

662.693,94

9-Jul-10

360.988,78

19-Aug-10

218.996,76

16-Sep-10

565.021,62

16-Nov-10

225.587,72

22-Nov-10

198.957,08

10-Dec-10

129359,26

31-Jan-ll

137.83238

18-MaMl

410.782,41

18-Mar-ll

11X633,45

20-Apr-ll

10.000.000,00


Tragerea

1

4,685%

2

4,284%

3

4,381%

4

4,142%

5

3,923%

6

3,400%

7

3,412%

8


Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Arh ml


Procentul de recuperare

Arata proporția cumulata din suma facturata jn g doUS luna

Luna

Procentul de recuperare

Comentarii

0%

Cost suportat de client

2

Cost facturat neachilat inca de client

3

45%

Procent de clienti care au plătit integral

4

Procait cumulativ de dienti care au plătit integral

5

83%

Procent cumulativ de dienti care au plătit integral

6

Procent cumulativ de dimti care au plătit integnl

7

K    90%

Procent cumulativ de dimti care au plătit integral

8

;’*'&^95%Î"^"'

Procent cumulativ de dienti care au plătit integral

9

Procent cumulativ de dienti care au plătit integral

Datorii neachitate de 5% din dienti

Taxa colectata* Inflație, rata de sdumb-coufonn act adițional la contractul de concesiane I ; 118:000 < |KON+    ^^12336000]

CPI index (publicat pe site-ol oficial al Ipwtitutuiul de statistica)

An

Indicele de inflație

CPI

An

Indiyjjw    inflația,

.să

2QQ8

7.9%

2020

3,0% -

2009

5.6%    *

2021

' ‘3,0%'J

H9Î

2010

I- 6.1%

2022

3 = - ^.osi -

Kw

2011

‘ - 5,8%

2023

** ăo% *

«ai

2012

-vc-.3,4%'    --

2024

r e-    3,0%. ’

2013

?'3.2%

2025

2014

i,q% '*

2026

-> J 3,0% - - ~

2015

■-' 1.1%

2027

v ’ 3.0% -    ~|tia cumulata (calculata)

\ A

Cumulat

An

Cumulat

?l 2008)1

1,00

2020

1,34    .

Jsoaalr

1,00

2021

1.38

/ 2010

1.06

2022

1.43    .

2(01

1.12

2023

1.47

J012

1.19

2024

1.51

^2013

1,23

2025

1,56

2014

1.26

2026

1.60

2015

1,28

2027

1.65


Rata dobânzii BERD —

' Dobaoda calculata pe valoarea totala scadenta cu o zi înainte de plata


TVthanHa e^mi.anuala calm

Penoada de grabe nescutita Rata -

. Data    dobânzii

28.052007

0,000%

2811.2007

4253%

28.052008

4,525%

28.112008

4,915%

28.052009

2,660%

28.112009

0.830%

2B.052010

0,763%

28.112010

0,876%

28.052011

1,180%

28.11.2011

1,712%

28.052012

1,7%'

28.112012

1.0%

28.05.2013

1,7%

28.112013

1.0%

28.052014

0.3%

28.112014

0,4%

28.052015

0,2%

28.112015

0,1%

28.052016

0,0%

28.11.2016

-0.1%

28.05.2017

1,0%

28.11.2017

1.0%

28.05.2018

1,0%

28.112016

1,0%

28.052019

1,0%

28.112019

1,0%

27.05.2020

1,0%

27.112020

1,0%


Actual

Actual

Actual

Actual

Actual

Actual

Actual

Actual

Actual

Actual

Actuâi.

Actual

Actual

Actual

Actual

Actual

Actual

Actual

Actual


Perima» Peri maț Perima»


Perima»


Rerimaț


-2016

2028

2016

1,29

2028

1,70 <

2017

WSmBsSH»?

2029

2017

1.30-

2029

1,75

2018

îBSsaiMes&B

2030

2018

1.32

2030

1,81

2019

SaWRBBWiS’SS

2019

1,33

Rata de schimb lei in curo (pentru convertirea plăților dobânzilor si a taxelor de angajare Împrumut)

26.05.2007

0.3058

28.05.2013

0.2290

28.05.2019

0.2223

10.06.2029

r^0.2223

: < ■

10.06.2007

0,3044

10.06.2013

i5‘Si:î'țSț«i‘^.2222

10.062019

< <0:2223

10.12.2029

£■$*'0:2223

28.11.2007

0,2808

28.11.2013

"M%ie®Ji-So.2252

28.112019

*>^,2223

10.06.2030

“®ffi2223

10.12^007

0.2845

10.12.2013

iSiKS3k*fc<>224e

10.122019

0.2223

10.12.2030

^.03223

28.05.2006

0.2724

28.05.2014

;SSS?.PB^0227S

27.05.2020

fflWOÎ2223

10.06.2008

0,2728

10.06.2014

'^^S^3S&S3Za

09.06.2Q2Q

rea.2223

28.11.2008

0,2646

28.11.2014

27.11.2020

-,^n'9223

10.12.2008

0.2572

10.12.2014

9NBXI99BB!8Si

10.122020

^0,2223

28.05.2009

0.2388

28.05.2015

(SHSUiiRMKUSO

10.06.2021

î?țB.222î

10.06.2009

0.2381

10.06.2015

uaâsnÎHaiaas

10.12.2021

V- 0,2223

28.11.2009

0,2336

28.11.2015

Sfi3î®SSteK2249

10.062022

•"K02223

10.12.2009

0.2361

10.12.2015

uommi&isa»

10.12.2022

&^<T2223

28.05.2010

0,2403

28.05.2016

••/Î.Z. , ?î,”;'0.122t9

10.06.2023

r:7Toî2223

10.06.2010

0,2369

10.06.2016

’-„0.2216

10.122023

"70.2223

28.11.2010

0,2318

28.11.2016

S '1*0.2215

10.062024

’‘?:'0.2223

10.12.2010

0,2326

10.12.2016

—'-.‘i' " ,-^2223

10.12.2024

^D.2223

28.05.2011

0,2420

28.05.2017

-T--■'/'„0 979^

10.062025

:5t'o,2223

10.06.2011

0,2406

10.06.2017

*    - n.999rt

10.12.2025

r, 0.2223

28.11.2011

0,2293

28.112017

-:: A ,    ' t; -02223

10.062026

'70,2223

10.12.2011

0.2304

10.122017

”    0.2223

10.122026

Q2222

28.05.2012

0,2240

28.052018

-4)222:

10.062027

099??

10.06.2012

0.2242

10.06.2018

^~‘'0.2222

10.12.2027

A 9995

28.11.2012

•• 0,2218

28.112018

0,2223

10.06.2028

‘ 0.2223

10.12.2012

0.2205

10.122016

’ 0.2223

10.12.2028

0993?


(Escrow Account) dobanda acordata da banca ROBID - bank defined reduction (ftxed to end 2010) (to be updatsd)Jan

Feb

Mar

Apr

May

June

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Reducere

media jan-may Iunie

media lulie-noiei dec


14%

.8%

6% "

6%

6%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%:.' :

•w

154

1%

'1%'

154-

1%

14%

8%<

6%

6% •

6%

3%

■ ' 1%

-74%.^-

1%

1%

1%

.» 1% : •

1%

-11%' 55

^«1% ..

.1%'

1%

14%

■<'-.7%;'^'<

■ ■ 6%

r 8%    :

- '8%

■’i-'J% -

1%

-' 1%Y

SWMfeW:-

” '1%

:37’1%;<;;

•7 1.%:-;

atswes

«med!

-1%

13%

‘•‘r

6%'

7S6%7:

^;‘3%V^

iSM

SSȘB0S8fiî

Ml 54»

-■«lîfiSE;

5R3-54-M

1% :.

'>-1%?V-'

- ■•:.1%.‘7

iSaStSK'

..-154.1..'

MW»

iSISE®

sgfrSf'Js

WSS8S

154

10%

?. î!-.5%'

;5i*s>,054s£?5&

W;>

: 1% -

1%

;’:^8sW.ț-

* 4% -•

■SSlSt^î

UMB

sa£EK*&

1%

10%

6%

5

wassssR

154:'

7-l%’v^:

"1% : :•

1% '

•■'-156-.'-

setiBf

* 1%

6%

8%

«K2%SS?

1%

—¥1%7^

1%

.    154

1%- ‘

W54,:-'

fefîE”'

^154“

9%

^•7%-<-7j

WSISSHffi

ș$w?r

<-1%

S-?'SfKΫ

.1%

•;-v1%;<

- M%Ur,'

.1% •-

•1 .154Ă<-

U^1%

1%

9%

7%

8%......

8% - •

6%

2%

'^?Î1%^-

^1%~

1%

‘ 1% *

--"■156" •

1% '

1%' r

1%

- ,i%-

■" 1%

8%

m

’ 6% r-

6% ' •

:7<e%7'f

"W-254»»

i% -

' 1%

1% '

1%

" 1%

154

. ; 8% -

T%

• 6%

8%

6%

: 2%

1%

1%-

1% ~

-1%

11% -

1%

154

1%

1%-v*

1%'’

1%

1%

^t%‘"

1%

.£ 8% <-

6%

' 6%

: 6% ’

6%

‘ 1%

1%

1% '

: 1%

1%k"

1% ’

1% "

'    154'

,1J iii

•-.•154

1%

1%

1% -

154

154

1%

1 I 0,25 - J ; 0,25 I 0,25 I- Off 'I -025    | "0,25    | 0,25.. | - 0,25 I 0,25    | • '035 11 : 5,25    [ 025 I 025 I 03 I 025 I 025 I M5 l


0,25

I 0,25

0,25 r:;.

0,25

12,69%

6,14%

5,80%

5,80%

5,05%

2,52%

1,02%

1,02%

1,0254

1,02%

1,02%

1,02%

1.02%

1,02%

1,02%

1.0254

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

9,58%

6.55%

5.80%

5,80%

5,05%

1,85%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

7,77%

6,43%

5,80%

5,80%

5,05%

1,54%

1,02%

1,02%

1,0254

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

7,75%

8,05%

5.80%

5,80%

5,05%

1,02%

1,02%

1,02%

1,0254

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2.104.920

2.104.920

2.104.920

2.104.920

2.104.920

2.104.920

2.104.920

' 2.104.920

2.104.920

2.104.920

2.104.920

2.104.920

2.104.920

82,4%

82,4%

82,4%

82,4%

82,4%

82,4%

82,4%

82,4%

82,4%

82,4%

82,4%

82,4%

82,4%

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148 ;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%!

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

!

0

0

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238
2026

2027

2028

2029

2030

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238


152.366.853

152.366.853

152.366.853

152.366.853

152.366.853

50.788.951

50.788.951

50.788.951

50.788.951

50.788.951

126.972.378

126.972.378

126.972.378

126.972.378

126.972.378.
(suo—j(


Date intrare

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

: 2014

2015

2016

2017

Populația Municipiului

București

1.919.477

1.916.885

1.914.298

1.911.000

2.104.920

2.120.141

2.107.828

2.109.699

2.107.465

2.104.920

2.106.474

Populația conectata la rețeaua de canalizare

86,7%

87,0%

98,0%

98,0%

81,5%

82,1%

81,8%

81,5%

81,5%

81,5%

82,4%

Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (lZhd)

185

185

194

190

163

158

153

148

149

148

149

Procentul de apa care se întoarce in canalizare

100%

100%

100%

100%

95%

99%

97%

95%

95%

95%

95%

Volumul de apa industriala facturat (milioane m3)

75

70

65

60

17

15,8

14,73

15,28

16,84

16

15,4

Volumul de apa uzata din comunitățile invecinate (milioane m3 pe an)

0

0

0

0

3,99

4,1

2,524

5,8

6,18

6,3

6,3

Volumul lunar de apa uzata

15.486.234

| 15.089.015

16.335.055

15.674.846

14.417.000

9.510.657

8.880.005

8.525.782

8.697.054

8.569.354

8.650.552

181.068.178    196.020.659    188.098.152    173.004.000    114.127.887    106.560.065    102.309.388    104.364.644    102.832.244    103.806.626

15.089.015    14.541.666,67    14.461.222,92    14.454.166,67    14.308.333,33    14.339.166,67    14.000.000,0015.575.849

12.834.379

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

14.151.518

14.687.744

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

13.368.005

16.857.117

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

14.009.383

13.809.065

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

15.027.464

13.741.930

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

14.277.869

14.539.941

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

14.054.788

13.927.853

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

15.180.695

14.765.264

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

13.803.410

13.693.102

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

14.218.020

13.731.160

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697,238

14.232.649

16.002.921

8.650.552

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238'

12.697.238

12.697.238

12.697.238

14.720.638

14.881.785

8.650.552

12.697.238

12.697,238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238

12.697.238


172.620.288

173.472.260

103.806.626

152.366.853.

152.366.853

152.366.853

152.366.853

152.366.853

152.366.853

152.366.853

152.366.853

57.104.755

58.188.305

34.602.209

50.788.951

50.788.951

50.788.951

50.788.951

50.788.951

50.788.951

50.788.951

50.788.951

143.667.002

142.587.554

86.505.522

126.972.378

126.972.378

... 126.972.378

126.972.378

126.9f2.378

126.972.378

126.972.378

126.972.378