Hotărârea nr. 92/2018

HOTARAREnr. 92 din 2018-02-22 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII SEGMENTULUI DIN SOS. VIRTUTII CUPRINS INTRE CALEA CRANGASI SI RAUL DAMBOVITA, SECTOR 6, BUCURESTI IN SOSEAUA NEAGU DJUVARA(1916-2018, ISTORIC, DIPLOMAT) MODIFICA HCGMB NR. 31/2016Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii segmentului din Șos. Virtuții cuprins între Calea Crângași și râul Dâmbovița, sector 6, București în Șoseaua Neagu Djuvara (1916-2018, istoric,

diplomat)

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2072/13.02.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 7/19.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 89/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București nr. 02/21.02.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și ulterioare;

-    Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 nistrația publică locală, republicată, cu modificările! și completările ulterioare.

privind adm


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ȘUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii segmentului din Șos. Virtuții cuprins între Calea Crângași și râul Dâmbovița, sector 6, București în Șoseaua Neagu Djuvara (1916-2018, istoric, diplomat), prin derogare de la prevederile art. 5, pct. 2 lit. b) din Regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în Municipiul București, anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 31/2006.

Art.2 Artera se identifică potrivit planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Administrația

J    1

Străzilor, Primăriei Sector 6, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Oficiul Național al Registrului Comerțului- Oficiului de Cadastru și Put5$ci^t^mobiliară al Municipiului București.


asistenta tehnică .,«• ȘIJU3IDICĂ j//

¥ ¥ v    »/

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ( Marian QtlaTfdo Culea


SECRETAR GENERAL ICIPIULUI BUCUREȘTI, rgiana Zamfir

București, 22.02.2018 Nr. 92 ’


Pag 2
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

Anexa 1

Aplicații Q Login Q data=CIEaTxJJCiQv/e GoogleEarth Q NewTab G Googte Q Imobile eTerra - Put


3