Hotărârea nr. 93/2018

HOTARAREnr. 93 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC AFERENT ACTIVITATILOR DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI INTRETINERE A LACURILOR, STRANDURILOR SI CASELOR DE ODIHNA SI TRATAMENT DIN MUNICIPIUL BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru serviciul public de administrare a domeniului public aferent activităților de amenajare, exploatare, reparare, protejare și

întreținere a lacurilor, ștrandurilor și caselor de odihnă și tratament din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană -Direcția de mediu nr. 11261/20.12.2017 și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 3/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 90/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice(A.M.R.S.P.) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes lodal din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statut jI A.M.R.S.P. cu modificările și completările ultericare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația public a, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 si art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public aferent activităților de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor și caselor de odihnă și tratament din Municipiului București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specfattfate al Primarului General și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


SECRETAR GENERALBucurești, 22.02.2018


Nr. 939-dul Regina Eiisabeta nrt 47 cod postai 50013 sector 5 București. România

Tel 021.205.55.00

http pmb.ro

Pag 2

Anexa 1REGULAI)

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARĂ DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. I.

Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, definind modalitățile si condițiile cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator, utilizator si autoritatea administrației publice locale, în conformitate cu prevederile:

-    HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

-    O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

-    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată

-    OUG nr. 195/2005, republicata, privind Fondul de Mediu

-    O.G. nr. 21/2002, republicata, privind gospodărirea localităților urbane si rurale.

Art. 2.

Activitatea de prestare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București face parte din activitățile edilitargospodăresti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat asa cum sunt specificate la art. 5 din OG 71/2002 si se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează si urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public si privat pe plan local.

Art. 3.

(1)    Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București.

(2)    Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București este un serviciu public de interes local.

(3)    In vederea realizării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, operatorul primește în administrare


Art. 4.

(1)    Prevederile prezentului Regulament se aplică si pentru proiectarea, executarea, receptionarea. exploatarea si întreținerea bunurilor mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului București aferente serv iciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intrelinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în \ igoare.

(2)    Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Regulament au un caracter minimal. Autoritatea administrației publice locale poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice de desfășurare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 5.

Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București se organizează și se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și eu respectarea principiilor:

a)    autonomiei locale:

b)    descentralizării serviciilor publice:

c)    subsidiarității și proporționalității:

d)    responsabilității și legalității:

e)    asocierii intercomunitare:

fj dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele:

g)    protecției și conservării mediului natural și construit:

h)    asigurării igienei și sănătății populației:

i)    administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau priv ată a unităților administrativ -teritoriale:

j)    participării și consultării cetățenilor:

k)    liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

Art. 6.

Prin prestarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

a)    protecția și conserv area spațiilor verzi pentru menținerea biodiv ersității lor:

b)    menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității v ieții:

c)    regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor v erzi:

d)    elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în

starea corespunzătoare funcțiilor lor:    7'--'-^

e)    identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări"fceptru extinderea suprafețelor acoperite cu


f)    extinderea suprafețelor ocupate cu spații verzi. prin includere^ terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural:

g)    realizarea de noi ștranduri, complexe de sanatate si bai publice in Municipiul București.

Art. 7.

(1)    Activitatea operatorului trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de autoritatea administrației publice locale prin prezentul regulament.

(2)    Autoritatea administrației publice locale poate aproba si alti indicatori de performanta decât cei aprobați prin prezentul regulament, in funcție de situațiile care pot apare.

CAPITOLUL II DEFINIȚII

Art. 8.

Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

a)    autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiului București si Primăria Municipiului București:

b)    activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorității administrației publice locale, prin care se asigură. într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane. precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitățile locale:

c)    autoritate de reglementare locala -- Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice-AMRSP. in calitate de autoritate de reglementare tehnica:

d)    domeniul privat al unităților administrativ-teriloriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora:

e)    domeniul public al unităților administrativ-teritoriale- totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. care. potrivit legii sau prin natura lor. sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

f)    indicatori de performanta - parametrii măsurabili ai serviciilor prestate utilizatorului care trebuie realizați de operator la anumite termene si in anumite condiții, cuprinse in caietul de sarcini:

g)    operator- persoana juridica ce prestează Serviciul public de administrare a domeniului public aferent activitatilor de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor si caselor de odihna si tratament din Municipiul București:

h)    servicii de administrare a domeniului public ,yz privat - totalitatea acțiunilor și activ ităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale. altele decât cele date. potrivit legii. în administrarea altor servicii publice locale.

\) ștrand- teren (cu nisip) situat în apropierea unei ape sau prevăzut cu bazin cu apă. amenajat special pentru a putea fi folosit. în timpul verii, pentru plajă, baie sau pentru sporturi nautice.CAPITOLUL III

ORGANIZAREA FUNCȚIONAREA SI FORMA DE GESTIX NJs/A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC PR&ÎND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A

LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 9.

(1)    înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusiv ă ale acestora.

(2)    Autoritatea administrației publice locale va stabili prin proiecte și studii urbanistice necesarul de lacuri, ștranduri, complexe de sanatate si bai publice, in concordanta cu legislația in vigoare si cu strategia de dezvoltare durabila a municipiului București.

Art. 10

(1)    Operatorul serv iciului public de administrare a domeniului public si privat priv ind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București v a asigura:

a)    satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate si interes public:

b)    continuitatea serv iciului:

c)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serv iciilor oferite cetățenilor:

d)    protecția și conserv arca mediului natural și construit:

e)    menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

(2)    Pentru realizarea serviciului public de administrare a domeniului public si priv at priv ind activ itatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, operatorul isi va dimensiona personalul propriu in mod corespunzător.

Art. 11.

Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activ itatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București se va realiza în mod etapizat astfel:

a)    etapa de proiectare, impusă prin documentațiile de urbanism. în care se realizează studiul obiectivelor aflate in administrare și se stabilesc soluțiile de detaliu necesare executării acestora, întocmite de autoritatea administrației publice locale:

b)    etapa de realizare a noi obiective, care se va face de către operator sau prin intermediul unor terti specializați. încredințarea realizării de noi obiective către terti se va face în urma procedurii legale de achiziții publice:

c)    etapa de exploatare a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice se va face de către operator si cuprinde lucrări de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere, etc:

d)    etapa de producție- se va realiza in bazele de producție proprii:

e)    etapa de achiziționare a materialului si realizarea serviciilor și lucrărilor necesare desfășurării serviciului public de administrare a domeniujui..țiublic si privat privind activ itatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacAril/țf^ștrandurilor. complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București se va realiza respeetrind^rocedurile legale de achiziții publice.

amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București se organizează in condițiile OG 71/2002 prin gestiune conform legii.

(2)    Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public si privat prix ind activ itatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București este aprobata prin hotărâre a autoritatii administrației publice locale, iar operatorul serv iciului isi va desfasura activitatea in baza programului anual de lucrări si a bugetului de venituri si cheltuieli propus de acesta si aprobat de autoritatea administrației publice locale.

(3)    Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București trebuie sa tina seama de politicile de dezvoltare urbana, de starea infrastructurii edilitar-urbana. de raportul cost-calitate optim pentru serviciile furnizate prestate.

(3) Activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul Bucurestise organizează și se desfășoară pe baza prezentului Regulament și a Caietului de Sarcini aprobate prin hotărâre a autoritatii administrației publice locale.

Art. 13.

(1)    Raporturile juridice dintre autoritatea administrației publice locale și operatorul serv iciului public de administrare a domeniului public si privat privind activ itatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii.

(2)    Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București este modalitatea în care autoritatea administrației publice locale își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii, cu privire Ia furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestora.

(3)    Prin hotărârea autoritatii administrației publice locale privind delegarea gestiunii serv iciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire Ia furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia:

(4)    Pentru realizarea serv iciului public de administrare a domeniului public si privat privind activ itatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, operatorul primește în administrare bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si priv at al municipiului București aferente serv iciului.
CAPITOLUL IV

REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 14.

(1) Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din .Municipiul București este în responsabilitatea operatorului serviciului si se va realiza potrivit programului anual de lucrări al operatorului. întocmit de către acesta si aprobat de către autoritatea administrației publice locale, odata cu bugetul de venituri si cheltuieli.

Lucrările aferente serviciului se vor executa si deconta în limita bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului.

Art. 15.

Prestarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București este monitorizata, controlata si reglementata de autoritatea administrației publice locale si autoritatea de reglementare locala, in conformitate cu legislația in viuoare.

SECȚIUNEA 1

BUNURI SI OBIECTIVE PUBLICE

Art. 16.

(1)    In vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serv iciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București asigura administrarea, amenajarea, exploatarea, repararea, protejarea si intretinerea următoarelor obiective, a căror lista se regăsește in Anexa 1 la prezentul regulament:

a)    lacuri:

b)    ștranduri:

c)    debarcadere:

d)    complexe de sanatate si bai publice:

e)    baze sportive

(2)    Bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului București aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București vor fi inventariate si vor fi cuprinse in lista bunurilor publice anexata la contractul de delegare a gestiunii serviciului incheiat intre autoritatea administrației publice locale si operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serv iciului se vor include in lista bunurilor anexata si alte bunuri care fac obiectul activitatii operatorului si vor fi administrate in aceleași condiții in care sunt administrate bunurile publice si private ttțcijiitia 1 in contract.

SECȚIUNEA 2

ACTIVITATILE DE AMEN AJARE, EXPLOATARE J*EP A RARE, PROTEJARE SI întreținere a lacurilor, ștrandurilor,4tumplexelor DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 17.

Operatorul serviciului va asigura amenajarea, exploatarea, repararea, protejarea si întreținerea lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, astfel incat acestea sa isi îndeplinească funcțiile pentru care au fost create:

a)    funcția ecologica, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice si a aerului:

b)    funcția de ameliorarea compoziției chimice a solului si apei:

c)    funcția de utilitate publica, prin care se vor asigura activ itatile sportive, odihna, agrementul si jocurile de copii:

d)    funcția complementara, prin care se va asigura funcționarea normala a comerțului, alimentației publice, educației si invatamantului.

Art. 18.

Principalele activ itati ale operatorului necesare prestării serv iciului public de administrare a domeniului public si privat priv ind activ itati le de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București sunt:

a)    realizarea de documentații tehnice pentru amenajarea lacurilor, ștrandurilor, caselor de odihna si tratament:

b)    asigurarea materialelor necesare realizării proiectelor si pentru întreținerea lacurilor, ștrandurilor, caselor de odihna si tratament:

c)    asigurarea bunei funcționari a lacurilor, a sistemelor hidraulice - slavilare. ecluze:

d)    asigurarea întreținerii amenajărilor la acumulările de apa. respectiv aparari maluri, pereuri.

e)    asigurarea necesarului de resurse pentru realizarea curățării si drenarii fundul lacurilor:

f)    asigurarea dotărilor tehnice si specifice funcționarii activitatii ștrandurilor, inclusiv a realizării analizelor pentru respectarea calitatii apei din bazine:

g)    amenajarea si întreținerea aleilor si cailor de acces la obiectivele de agrement administrate:

h)    activ itatea de pregătire a terenului pentru realizarea spatiilor verzi peisagistice:

i)    activitatea de amenajare. întreținere si protejare a spatiilor verzi acoperite cu gazon aferente:

j)    activitatea de amenajare. întreținere si protejare a spațiilor verzi cu arbori și arbuști aferente :

k)    lucrările de întreținere a clădirilor administrative, complexelor de sanatate si băilor publice:

l)    lucrările de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila necesare spatiilor pentru clădirile administrative spatiilor amenajate pentru vestiare, dusuri. WC-uri :

m)    lucrările de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de canalizare necesare bunei desfășurări a activitatilor:

n)    lucrările de amenajare si intretinere a iluminatului public la obiectivele administrate:

o)    asigurarea si întreținerea mobilierului stradal (banei, coșuri de gunoi, foisoare. pergole....):

p)    asigurarea pazei obiectivelor in conformitate cu prev ederile legale.

r)    asigurarea lucrărilor de intretinere si reparații la adăpostul de cai si baza hipica Toboc:

s)    alte activitati necesare funcționarii operatorului, respectiv întreținerea utilajelor proprii, ambarcațiunilor pe tot parcursul anului .


CCNFGRFJl CU CRiG’.WAL’JL

întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si/bailojxffublice din Municipiul București se face de către operator in baza unor documente zilnice de HJcru specifice fiecărei tip de operațiune sau activitate, cum ar fi:

a)    ordin de lucru sau comandă de executare a lucrărilor:

b)    procedura si documentația tehnică de execuție:

c)    instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile:

d)    certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă:

e)    înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ținute sub control:

f)    asigurarea la punctele de lucru, prin grija responsabililor, a materialelor necesare execuției, utilajelor și utilităților aferente execuției:

g)    asigurarea cu personal executant instruit și testat privind cunoașterea procedurilor tehnice de execuție, detaliile de execuție și instrucțiunile aplicabile.

(2) Activitățile specifice desfășurate in zona lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice sunt activ itati complexe si presupun respectarea cu strictele a procedurilor de lucru.

Art. 20.

Activitatea de amenajare, exploatare, protejare si intretinere a lacurilor

(I) Activitatea de amenajare, exploatare, protejare si intretinere a lacurilor cuprinde următoarele etape:

a)    umplerea lacurilor din sursele de apa disponibile:

b)    primenirea apei din lacuri in scopul e\ ilarii fenomenului de inflorire a vegetației subacvatice:

c)    paza si securitatea barajelor si desecărilor prin agenti hidrotehnici special angajați:

d)    inlaturarea plutitorilor si intretinerea in stare de funcționalitate a grătarelor din fata stavilarelor:

e)    buna funcționare a stavilarelor:

0 verificarea periodica a lacurilor cu descărcare tip sifon:

g)    menținerea, pe timpul iernii, a nivelului apei sub cel al pereurilor sau al construcțiilor hidrotehnice, pentru evitarea deteriorării acestora datorita fenomenului de inghet:

h)    intretinerea luciului apei. curatarea acesteia de plutitori, indepartarea vegetației subacvatice:

i)    dotarea cu posturi de prim ajutor:

j)    exploatarea si intretinerea patinoarelor formate pe lacurile din dotare:

k)    îndeplinirea fonnalitatilor legale privind navigarea ambarcațiunilor. încadrarea personalului navigant si folosirea acestuia doar conform calificării pe care o poseda:

l)    dotarea ambarcațiunilor conform normelor specifice in vigoare;

m)    asigurarea, utilizarea eficienta si repararea ambarcațiunilor existente pentru realizarea activitatii de agrement nautic:

n)    expertizarea ambarcațiunilor la termenele prevăzute de lege:

o)    tinerea evidentei in exploatare a parcului de ambarcațiuni, conform procedurilor legale impuse de Autoritatea Navala Romana si direcția de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor:

p)    asigurarea si protecția ambarcațiunilor la acostare prin dotarea debarcaderelor cu materiale specifice:

q)    asigurarea necesarului de combustibil. lubrifiant, materii prime si materiale necesare funcționarii ambarcațiunilor:

r)    asigurarea masurilor de tehnica securității muncii si PSI in vederea evitării accidentelor de munca sau a altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale deprotectia muncii:

s)    paza si protecția patrimoniului din dotare.
loa)    întreținerea instalațiilor interioare de alimentare eu apa ptfftabiXneeesare spațiilor pentru clădirile

administrative spatiilor amenajate pentru vestiare, dusuri. WCuîrr    r' v‘i 1 /

b)    lucrări de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de canalizare necesare bunei desfășurări a

aeti vitalilor:

c)    lucrări de amenajare si intretinere a iluminatului public, arhitectural si ornamental:

d)    asigurarea si întreținerea mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi....):

e)    amenajarea si întreținerea aleilor si cailor de acces:

f)    asigurarea si menținerea slubrizarii si degajarea cailor de acces de zapada si ghiata:

g)    golirea si transportul depozitelor de gunoi inclusiv a coșurilor de gunoi si a pubelelor:

h)    activ itati de amenajare si intretinere a pereurilor:

i)    asigurarea si întreținerea zonelor verzi aferente lacurilor aflate in administrarea operatorului:

j)    activitati de amenajare si intretinere clădirilor administrative si anexe.

(3)    Curățarea și salubrizarea lacurilor se realizează și se gestionează cu forte proprii asigurate de operator sau de către servicii specializate și atestate în condițiile legii pentru acest gen de lucrări, pe baza contractelor încheiate cu operatorul serv iciului.

(4)    Autoritatea administrației publice locale prin operator va amenaja ștranduri pe malurile lacurilor, asigurându-se respectarea următoarelor condiții:

a)    în amonte de ștrand să nu existe deversări de ape uzate care să influențeze calitatea apei din zona ștrandului:

b)    la locul îmbăierii apa ștrandului va fi ferită de riscul poluării prin instituirea zonelor de protecție sanitară:

c)    pentru adâncimi până la 1.20 m panta de adâncime va 11 uniformă, respectând proporția 1:10. iar pentru adâncimi mai mari. proporția 1:3:

d)    în zonele de scăldat trebuie să se asigure minimum 2.5 mp luciu de apă/persoană pentru o adâncime a apei de 1.20 m și cel puțin 6.25 mp luciu de apă pentru o adâncime a apei mai mare de 1.20 m.

e)    supravegherea, inspecția sanitară și controlul calității apei din zonele naturale utilizate pentru îmbăiere se fac de autoritățile responsabile, potriv it prevederilor legale.

Art. 21.

Activitatea de amenajare, exploatare, protejare si intretinere a ștrandurilor

(1)    Activitatea de amenajare, exploatare, protejare si intretinere a ștrandurilor va 11 realizata de către operator conform reglementarilor legale in vigoare, in vederea asigurării:

a)    bunei funcționari a ștrandurilor prin dotarea si completarea plajelor cu nisip, euratarea si afanarca lor zilnica:

b)    dotării incintelor cu banei de gradina si coșuri de gunoi:

c)    dotării incintelor cu cabinelor de dusuri si grupurilor sanitare:

d)    dotării cu bazine speciale pentru adulti si pentru copii;

e)    verificării adâncimii apei din bazine pentru a se elimina pericolul de inec:

f)    dotării cu posturi de prim ajutor, personal si echipamente corespunzătoare:

g)    pregătirii pentru iama a ștrandurilor:

h)    curățării zilnice a bazinelor de inot de plutitori si schimbării apei de cel puțin doua ori pe saptamana in cazul alimentarii de la rețeaua de apa potabila:

i)    asigurării masurilor de tehnica securității muncii si PS1 in vederea evitării accidentelor de munca, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecția muncii.

(2)    Activitatea de amenajare, exploatare, protejare sț intretinere a ștrandurilor cuprinde si următoarele

activitati conexe:    . < “ _____ ' /
a)    întreținerea instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila necesare spatiilor.pentru clădirile administrative spatiilor amenajate pentru v estiare, dusuri. WC-uri. ete.

b)    lucrări de amenajare si întreținere a instalațiilor interioare de canalizare necesare bunei desfășurări a activ itatilor:

c)    lucrări de amenajare si intretinere a iluminatului public, arhitectural si ornamental:

d)    asigurarea si întreținerea mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi....):

e)    amenajarea si întreținerea aleilor si cailor de acces:

f)    asigurarea si menținerea slubrizarii si degajarea cailor de acces de zapada si ghiata:

g)    golirea si transportul depozitelor de gunoi inclusiv a coșurilor de gunoi si a pubelelor:

h)    activitati de amenajare si intretinere clădirilor administrative si anexe:

i)    asigurarea si întreținerea zonelor verzi aferente ștrandurilor aflate in administrarea operatorului.

(3) Lucrările de proiectare, execuție si intretinere a lucrărilor specifice administrării si exploatării ștrandurilor, vor cuprinde următoarele etape:

a)    pregătirea documentațiilor, prezentarea si av izarea acestora:

b)    solicitarea si obținerea acordurilor, av izelor si autorizațiilor corespunzătoare începerii lucrărilor:

c)    urmărirea si v erificarea calitalii lucrărilor pe tot parcursul executieirealizarii lucrărilor:

d)    efectuarea recepțiilor preliminare si prezentarea eventualelor observații si neconformitati:

e)    efectuarea recepției definitive si realizarea dosarului obiectului.

(3) Curățarea și salubrizarea ștrandurilor se realizează și se gestionează cu forte proprii asigurate de operator sau de către serv icii specializate și atestate în condițiile legii pentru acest gen de lucrări, pe baza contractelor încheiate cu operatorul serv iciului.

Art. 22.

Activitatea de intretinere a clădirilor administrative, complexelor de sanalate si băilor publice Activitatea de intretinere a clădirilor administrative, complexelor de sanatate si băilor publice va cuprinde următoarele etape:

a)    pregătirea documentațiilor, prezentarea si avizarea acestora:

b)    solicitarea si obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor corespunzătoare începerii lucrărilor:

c)    urmărirea si verificarea calitatii lucrărilor pe tot parcursul execuției realizării lucrărilor:

d)    efectuarea recepțiilor preliminare si prezentarea eventualelor observații si neconformitati:

e)    efectuarea recepției definitiv e si realizarea dosarului obiectului.

Art. 23.

Activitatea de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila necesare spatiilor pentru clădirile administrative, spatiilor amenajate pentru vestiare, dusuri. H'C-uri;

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București are responsabilitatea de a stabili pe baza de proiecte, avizate de autoritatea publica competenta, traseul rețelelor interioare si dotărilor necesare, pentru alimentarea cu apa a clădirilor administrative, vestiarelor. WC-urilor. anexelor, inclusiv amplasarea hidrantilor de incendiu si a cișmelelor publice:

(2)    Execuția lucrărilor la instalațiile interioare de alimentare cu apa a consumatorilor din obiectivele specifice serviciului va fi realizata de către operator sau prin terti abilitați pentru acest gen de lucrări.

angajați in condițiile legii:

(3) Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere atacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București are onhgâtîp-.de a întreține și a menține în stare de
permanentă funcționare instalațiile interioare de alimentare incinta obiectivelor aflate in administrarea operatorului:

(4) Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București are responsabilitatea de a crește eficiența și randamentul sistemelor, prin eliminarea pierderilor în instalațiile interioare, si de a limita Ia strictul necesar cantitățile de apă potabilă distribuită prin instalațiile interioare alimentare cu apă.

Art. 24.

Activitatea de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de canalizare necesare bunei desfășurări a aclivitatilor

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București are responsabilitatea de a stabili pe baza de proiecte, avizate de autoritatea administrației publice locale, traseul rețelelor interioare de canalizare, pentru pentru preluarea apelor uzate rezultate din consumul apei potabile de la clădirile administrative si anexele acestora:

(2)    Execuția lucrărilor la instalațiile interioare de canalizare din obiectivele specifice serviciului \a fi realizata de către operator sau prin terti abilitați pentru acest gen de lucrări, angajați in condițiile legii:.

(3)    Operatorul serviciului are obligația întreținerii și menținerii în stare de permanentă funcționare a instalațiilor interioare de canalizare, eliminând ori de cate ori este cazul defecțiunile aparute Ia instalația interioara de canalizare.

(4)    Preluarea si evacuarea apelor meteorice provenite din ploi sau din topirea zăpezilor se face prin gurile de scurgere amplasate in punctele joase de pe caile de acces.

(5)    Operatorul serviciului trebuie sa păstreze capacul gurilor de scurgere liber si sa se asigure in permanenta ca acestea preiau apele meteorice.

(6)    Operatorul serviciului trebuie sa asigure evacuarea în siguranță a tuturor deșeurilor si depozitelor provenite din gurile de scurgere in urma activităților de intretinere a acestora. în conformitate cu standardele prevăzute de legislația specifică.

Art. 25.

Activitatea de amenajare si intretinere a iluminatului public la obiectivele administrate

(1)    Realizarea, modernizarea si intretinerea iluminatului public la obiectivele administrate de către operatorul serviciului se va realiza de către acesta sau de către terti specializați pentru astfel de lucrări, in baza unui contract 'încheiat cu operatorul serviciului:

(2)    Operatorul serviciului va acorda sprijin executantului in vederea realizării lucrărilor de realizare, modernizare si intretinere a iluminatului public:

(3)    Verificarea si confirmarea executării lucrărilor se vor face de către reprezentanții autoritatii administrației publice locale, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru operator.

Art. 26.

Activitatea de amenajare si intretinere a mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi, foi soare, pergole. etc)

(1)    .Activitatea de realizare a lucrărilor de montare a mobilierului urban se va realiza conform procedurilor si normelor tehnice de dotare si amplasare;

(2)    Realizarea lucrărilor de montare a mobilieruluî'tîfBap-Aa fi condiționată de existenta la punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente: '' z 1

a) documentația tehnica de execuție:


d)    asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției, sculelor si dispozitivelor de verificat, utilajelor si utilităților aferente execuției:

e)    asigurarea cu personalul executant instruit si testat in ceea ce privește procedura de lucru, detaliile de execuție si instrucțiunile de aplicare:

(3) Verificarea si confirmarea executării lucrării se va face de către autoritatea administrației publice locale, iar decontarea lucrărilor executate se va face in limita bugetului de v enituri si cheltuieli aprobat pentru operator.

Art. 27.

Activitatea de amenajare si intretinere a ideilor si cailor de acces la obiectivele administrate de operator

(1) Lucrările de amenajare si intretinere a aleilor si cailor de acces la obiectivele administrate de operator se realizează numai pe baza planurilor si documentațiilor aferente studiilor de trafic si peisagistic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru:

a)    execuția imbracamintilor din pavaje de piatra bruta:

b)    repararea imbracamintilor asfaltice:

c)    execuția fundațiilor din piatra Sparta intr-un singur strat:

d)    montarea bordurilor din beton:

e)    turnarea prin astemere mecanica a covoarelor asfaltice subțiri din mortar bituminous preparat la cald:

f)    amenajarea si intretinerea parcărilor.

(3) Verificarea si confirmarea executării lucrării se va face de către autoritatea administrației publice locale, iar decontarea lucrărilor executate se va face in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru operator.

Art. 28.

Activitatea de intretinere a clădirilor si anexelor obiectivelor administrate de operator

(1)    Realizarea, modernizarea si intretinerea clădirilor si anexelor necesare desfășurării activitatilor specifice serviciului se va realiza de către operator prin forte proprii sau de către terti agreați pentru astfel de lucrări, pe baza de contract:

(2)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activ itatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București va acorda sprijin, in cazul in care se opteaza ca lucrările sa fie făcute de terti. pentru realizarea lucrărilor de amenajare si intretinere la clădirile si anexele necesare desfășurării activitatilor specifice serv iciului:

(3)    Verificarea si confirmarea executării lucrării se va face de către autoritatea administrației publice locale, iar decontarea lucrărilor executate se va face in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru operator.

(4)    Toate lucrările de intretinere a clădirilor si anexelor necesare desfășurării activitatilor specifice serviciului vor fi cuprinse programul anual de lucrări întocmit de către operatorul serviciului si aprobat de către autoritatea administrației publice locale, iar execuția lucrărilor se va efectua în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

Art. 29.    .    . .

(1) Masurarea prestației serviciului public de administrareza domeniului public si privat privind activ itatile de amenajare, exploatare, reparare.. ^roiejarix siy întreținere a lacurilor. ștrandurilor.complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul ^Bmxfrcsti se efectuează zilnic si se centralizează lunar de către operator, intr-o situație de lucrări prin care se justifica cheltuielile cu munca vie, cheltuielile curente de intretinere si exploatare, cheltuielile materiale, etc.

(2)    Verificarea lucrărilor aferente activ itatii de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București se va efectua pe tot parcursul desfășurării acestora de către operator pe fiecare obiectiv în parte și prin sondaj de către reprezentanții autoritatii administrației publice locale.

Daca sunt constatate neconformitati privind calitatea lucrărilor prestate de operator, reprezentanții autoritatii administrației publice locale vor întocmi un proces verbal de constatare care va conține si solicitarea remedierii neconformitati lor constatate.

(3)    La finalizarea lucrărilor se va proceda la verificarea si receptionarea acestora atat din punct de verede cantitativ, cat si calitativ, unnarindu-se daca este cazul si realizarea remedierilor neconformitatilor constatate in urma controalelor.

(4)    In timpul verificării și recepționării lucrărilor, se va urmări:

-    respectarea proceselor de muncă

-    respectarea cerințelor cantitative și calitative a lucrărilor

-    respectarea graficelor de lucrări si încadrarea in programul anual de lucrări

Art. 30.

(1)    Coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul Bucurestise face de către autoritatea administrației publice locale.

(2)    Autoritatea de reglementare locala va monitoriza si va verifica atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

(3)    In cazul constatării nerespectarii indicatorilor de performanță ai serviciului, autoritatea de reglementare locala poate propune autoritatii administrației publice locale aplicarea unor penalitati operatorului, prevăzute in contractul de delegare a gestiunii, numai daca după implementarea unui plan de acțiuni de către operator nu sunt remediate neconformitati le constatate.

CAPITOLUL V.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 31.

Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București are următoarele drepturi'.

a)    să încaseze contrav aloarea serv iciului prestat, corespunzător cantității și calității acestuia:

b)    să fundamenteze și să propună autorităților administrației publice locale modificarea periodică a prețurilor și a tarifelor. în funcție de influențele intervenite în costurile de operare.
I    CU GHiGr il i

Art. 32.    ~~    "

Operatorul serviciului public de administrare a domeniului pwbticsi privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București are următoarele obligații-,

a)    să presteze serv icii utilizatorilor cu care a încheiat contracte de furnizare, prestare. în conformitate cu clauzele prev ăzute în contract:

b)    să deservească toți utilizatorii fara discriminare:

c)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea administrației publice locale în prezentul regulament si in caietul de sarcini:

d)    să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București. în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și prevederilor legale în vigoare:

e)    să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare si exploatare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prev ăzute de normele legale în v igoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și serv icii:

f)    să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați.

SECȚIUNEA 2.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 33.

Utilizatorii serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București au următoarele drepturi-,

a)    acces neîngrădit la informațiile publice priv ind serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București:

b)    garantarea accesului și dreptului de a beneficia de serviciul public de administrare a domeniului public si privat priv ind activ itatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București:

c)    de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire Ia serv iciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București:

c) de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor autoritatii administratei publice locale, sau ale operatorului cu acordul autoritatii administrației publice locale, cu privire la serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București:

Art. 34.

Utilizatorii serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București au urjnătoa'rbIe'wĂ/zgn///:

a) in cazul in care beneficiază de serv iciul publip- dîfădfntnistyare a domeniului public si privat priv ind activitatile de amenajare, exploatare, reparare. protejafe ?i intretinere a lacurilor, ștrandurilor.

complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul BucpresUXuerit de operator in baza unui contract incheiat cu acesta. \a trebui să respecte clauzele contractului și să își achite obligațiile de plată în conformitate cu prevederile acestora:

b)    să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor contractate. în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii de către operator:

c)    să plătească dobânzi și penalități de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat. în cazul în care contravin precizărilor de la lit. b):

d)    să respecte prevederile prezentului Regulament. în caz contrar fiind pasibili de a ti penalizați sau în anumite cazuri, să li se sisteze serviciul prestat.

SECȚIUNEA 3.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 35.

Autoritatea administrației publice locale are următoarele drepturi'.

a)    sa stabilească, sa ajusteze si sa modifice preturile, tarifele si taxele propuse de operator:

b)    sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la prestarea sen iciilor de către operator:

c)    să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului, nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului:

d)    în cazul unor abateri grave și repetate ale operatorului, autoritatea administrației publice locale poate anula hotararea de atribuire a gestiunii serv iciului:

Art. 36.

(1)    Autoritatea administrației publice locale are următoarele obligații:

a)    să elaboreze si să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de delegare a gestiunii serviciului:

b)    să respecte și să își îndeplinească obligațiile prevăzute în prezentul regulament si in caietul de sarcini al serviciului:

c)    să păstreze. în condițiile legii, confidențialitatea informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice:

d)    să aprobe programul anual de activitate al operatorului si bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia:

(2)    activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București sunt finanțate din bugetul local pentru:

a)    cheltuieli legate de amenajarea, intretinerea. paza și protecția obiectivelor administrate de operator și pentru tratamentele fitosanitare:

b)    efectuarea lucrărilor de proiectare și de cercetare științifică în domeniul protecției și amenajării obiectivelor administrate de operator:

c)    investițiile capitale în obiectivele administrate de operator:

d)    crearea și dezvoltarea de noi obiective speciile, prin achiziționarea de terenuri disponibile cu potențial sociocultural sau ecologic. în vederea atingerii și respectării normativelor europene existente în domeniu:

e)    alte obligații legate de administrarea lacurilor, ștrandurilor. complexelor de sanatate si băilor publice

din Municipiul București.    1    ?


CAPITOLUL VI

FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A «QMf NIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 37.

Cheltuielile curente pentru funcționarea propriu-zisa a operatorului in vederea prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București se asigură pe baza tarifelor si prețurilor aprobate de autoritatea administrației publice locale, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau prin surse de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    protejarea autonomiei financiare a operatorului:

b)    reflectarea costului efectiv al prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București în structura și nivelul tarifelor, și preturilor practicate:

c)    ajustarea periodică a prețurilor si tarifelor:

d)    recuperarea integrală a cheltuielilor prin preturi si tarife:

e)    calcularea. înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe.

Art. 38.

(1)    Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București 5e face cu respectarea legislației în vigoare priv ind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și serv icii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

(2)    Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

a)    surse de Ia bugetul local:

b)    credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern:

c)    sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale:

d)    taxe speciale instituite de către autoritatea administrației publice locale. în condițiile legii;

e)    transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul:

0 venituri proprii ale operatorului:

g) alte surse constituite potriv it legii.

CAPITOLUL VII PRETURI, TARIFE SI TAXE


Art. 40.

Aprobarea prețurilor.tarifelor si taxelor se face de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 41.

(1) Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a)    să acopere costul efectiv al furnizării 'prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București:

b)    să acopere cei puțin sumele in\estite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare:

c)    să descurajeze consumul excesiv și risipa:

d)    să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului public de administrare a domeniului public si privat priv ind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București si protecția mediului:

e)    să încurajeze investițiile de capital:

f)    să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 42.

(1)    Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor av izate și aprobate este obligatorie.

(2)    Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

a)    asigurarea furnizării'prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat priv ind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București la nivelurile de calitate și la indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea administrației publice locale prin prezentul Regulament si caietul de sarcini:

b)    realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serv iciul public de administrare a domeniului public si priv at privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București furnizat/prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

c)    asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aferente serv iciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București.


CAPITOLUL VIII

INDICATORII DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLipffE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVIraTlLE DE AMENAJARE. EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 43.

(1) Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din .Municipiul București se stabilesc prin regulamentul serviciului si se aproba de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 44.

(1)    Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de v edere cantitativ și calitativ :

b)    adaptările la cerințele concrete ale comunității locale:

c)    satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale. în calitatea lor de utilizatori ai serv iciului:

d)    administrarea și gestionarea serv iciului în interesul comunităților locale:

e)    respectarea reglementărilor specifice domeniului de activ itate:

f)    respectarea standardelor și reglementarilor tehnice

(2)    /Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul Ia parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 45.

In conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce ii revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației:

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator:

c)    calității și eficienței serv iciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată:

e)    modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București:

tj respectării parametrilor eeruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art. 46.

Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public si privat priv ind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Mu.mcîpiirMlpcuresti sunt prevăzuți in Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

AttZ_

CAPITOLUL IX RĂSPUNDERI SI SANCȚIUNI

Art. 48.

(1)    încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. în condițiile Legii nr. 24/2007 republicată privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, ale HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor de aplicare a OCi nr. 71 '2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat. I ICGMB nr. 304'2009. precum și ale altor acte normative în domeniu.

(2)    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională conform Anexei 3 la prezentul regulament.

(3)    Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar sau personalului împuternicit in acest sens.

(4)    Contravenientul poate achita, conform art. 28 alin (1) teza 2 din OG 2/2001. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. după caz. de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 49.

Prevederile art. 49 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002. cu modificările și completările ulterioare.

Art. 50.

Autoritatea administrației publice locale poate stabili și alte fapte ce constituie contravenții, cât și alte valori ale sancțiunilor aplicate.

CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE

Art. 51.

Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activ itatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București va fi supus aprobării autoritatii publice locale și va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acesta.

Art. 52.

Operatorul va raporta anual, pana la sfârșitul primului trimestru al anului următor, autorității administației publice locale si autoritatii de reglementare locala, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, motivând situațiile necorespunzătoare și măsurile luate pentru remedierea lor.Art. 54.

Anexa 1 - Lista obiectivelor". Anexa 2 - "Indicatorii de Performanta" si Anexa 3 - "Sancțiuni" fac parte din prezentul regulament".Regulamentul Serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București

LISTA OBIECTIVELOR

a) lacuri:

Lacu

Lacu

Lacu

Lacu

Lacu

Lacu

Lacu

Lacu

Lacu

Lacu

Lacu

Lacu


Baneasa

Carol

Cern ic a

Cismigiu

Drumul Taberei

Floreasca

Grivita

Herăstrău

National

Straulesti

Tei

Tineretului

alte obiective specifice ce se vor crea in cursul desfășurării activ itatii

b) ștranduri:

Ștrand Baneasa Ștrand Berceni Ștrand Parcul Tineretului Ștrand Floreasca I Ștrand Dambovita Ștrand Drumul Taberei Ștrand 16 Februarie Ștrand Grivita Ștrand Uverturii Ștrand Tei Ștrand Titan

c) debarcadere:

Debarcader Balta Alba 1 Debarcader Libertății Debarcader Pantelimon 11 Debarcader Cismigiu Debarcader National Debarcader Central Herăstrău Debarcader Scânteia 1 Debarcader Scânteia 2 Debarcader Garofita Debarcader Jianu
d) complexe de sanatate si bai publice:

Complex de sanatate Socului Complex de sanatate Serban Vodă Baia Mărgeanului - Baia Gris ita Baia Ciulești

Baia 16 Februarie


e) Baze sportive

Adăpostul de cai si Baza de Agrement Hipic Tei Toboc
Regulamentul Serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatilc de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București

LISTA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

INDICATORI GARANTAȚI:

Pentru fiecare ștrand in parte:

Număr ștranduri autorizate pentru funcționare raportat la numărul de ștranduri existente Număr bazine in funcțiune din totalul celor existente Calitatea apei din bazine

Număr cabine si'sau vestiare in funcțiune din totalul celor existente Număr dusuri in funcțiune din totalul celor existente Număr wc-uri in funcțiune din numărul total celor existente Duratele de rezolvare a notificărilor referitoare la:

-    mobilierul urban (banei, coșuri de gunoi)

-    vestiare, cabine, dusuri. \\c

-    rețeaua interna de apa potabila si de canalizare

-    rețeaua interioara de iluminat

-    dezinsectie si deratizare

-    calitatea apei din bazin

Pentru fiecare lac in parte:

Număr lacuri primenite la termen din totalul existent

Număr stavilare si ecluze in funcțiune din numărul total existent

Număr posturi de prim ajutor in funcțiune fata de numărul total necesar

Numărul de ambarcațiuni in funcțiune raportat la numărul total al ambarcațiunilor

Număr de ambarcațiuni dotate conform normelor legale din numărul total al ambarcațiunilor

Număr ambarcațiuni expertizate in termenul legal raportat la numărul total de ambarcațiuni

Gradul de asigurare a nixelului minim al apei pe timpul iernii

Duratele de rezolvare a notificărilor referitoare la:

-    curatare luciu apa

-    îndepărtarea plutitorilor din zona stavilarelor. ecluzelor

-    degajarea gonoaielor din zona malurilor

Pentru fiecare complex de sanatate si baie publica in parte:

Numărul de complexe de sanatate si bai publice autorizate pentru funcționare din totalul acestora

Număr de lucrări de întreținere, reparații curente si reparații capitale fundamentate in buget fata de obligațiile legale

Număr de lucrări de întreținere, reparații curente si reparații capitale executate fata de obligațiile din busetTratarea sesizărilor si reclamatiilor    / \V

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate 1/opefator privind calitatea si cantitatea serviciilor prestate

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate la operator care se dovedesc justificate raportate la numărul total de reclamatii

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii justificate, rezolvate raportate la numărul total reclamatii justificate

Numărul de notificări, sesizări reclamatii justificate, rezolt ate in termen de 48 ore: 5 zile: 10 zile: 20 zile: 30 zile din totalul reclamatiilor justificate

Numărul de reclamatii si sesizări care au primit răspuns in termenul legal de răspuns raportat la numărul total de sesizări si reclamatii înregistrate

Numărul de constatări ale autoritatii administrației publice locale priv ind calitatea serviciului prestat notificate operatorului

Valoarea penalităților de nerespectare a calitatii serviului prestat si notificat operatorului de către autoritatile administrației publice locale

Nota:

Valorile de baza (minimale) ale Indicatorilor de Performanta vor fi stabiliți după primul an de activitate al noului operator al Serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, timp in care autoritatea de reglementare locala va monitoriza performantele realizate de operator. Valorile finale de baza si cele tinta vor fl propuse de autoritatea de reglementare locala in baza monitorizării activitatilor prestate de operator in perioada de timp specificata de 1 an.


Sancțiuni


Conform legislației in vigoare