Hotărârea nr. 94/2018

HOTARAREnr. 94 din 2018-02-22 PRIVIND APROBABAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI: AMENAJAREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA LACURILOR, STRANDURILOR, BAILOR, BAZELOR DE ODIHNA SI DE AGREMENT DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI INTRETINERE A LACURILOR, STRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BAILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului: amenajarea, exploatarea și întreținerea lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor de odihnă și de agrement din municipiul București și a Caietului de sarcini pentru serviciul public

de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sănătate și băilor publice din municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană -Direcția de Mediu si Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 12768/28.12.2017;

Văzând raportul-Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 4/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 91/21.02.2018 din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

Luând în considerare adresa Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3130/13.12.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor publ ce de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobare i extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Servicii or Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București ș încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    .

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


serviciului; amenajarea, exploatarea^ ftefea lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor

B-dul Regina Efeabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, Bucul Tel. 021.205.55.00 http:www.pmb.ra

de odihnă și de agrement din municipiul București, prevăzut în anexa nr. i, care face parte Integrantă din prezenta hotărâre. *    ^7...,..,

Art.2 Se-aprobă Caietul de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sănătate și băilor publice din municipiul București, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

, cod poștal 50013, sector 5, București, România


B-dul Regina Elisabeta nr. 4 Tel. 021205.55.00 httpnwww.pmb.it>

»-

Pag 2Anexa 1


BUCUREȘTI


\Acest studiua fost elaborat de un colectiv de experți, constituit în Grupul de Lucru AMRSP, format din:

•    Prof.univ.dr. Ioan RADU - Coordonator

•    Conf.univ. dr. Cleopatra ȘENDROIU

•    Dr. Speranța STOMFF

•    Lector univ.dr. Sorin BURLACU

•    Dr. Tudor STOMFF

•    Ing. expert Iulia RUGINĂ

•    Ec. Drd. Mihai DEMETER.


ABREVIERI


AMRSP

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice

ANRSC

Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de utilități

publice

ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

CGMB

Consiliul General al Municipiului București

CMAB

Compania Municipală Agrement București SA

HG

Hotărâre de Guvern

OG

Ordonanță a Guvernului

OUG

Ordonanță de Urgență a Guvernului

PMB

Primăria Municipiului București

PMB-DUP

Primăria Municipiului București -Direcția de Utilități Publice

ALPAB

Administrația, lacuri, parcuri și agrement București

UAT

Unitate Administrativ TeritorialăPrecizări

Prezentul studiu se justifică în situația în care operatorul care va presta serviciul public de agrement din municipiul București va exercita un management performant și va funcționa în condiții de profitabilitate, diminuând astfel efortul financiar al PMB pentru realizarea acestui serviciu și asigurând o sursă financiară suplimentară de alimentare a bugetului local

Operatorul trebuie ^să exercite un management performant și să funcționeze în condiții de profitabilitate, fără a beneficia de compensații acordate de PMB pentru realizarea acestui serviciu și asigurând o sursă financiară suplimentară de alimentare a bugetului local


1    -s    *

care vor fi asumați de Consiliul de Administrație al companiei și de echipa managerială, prin

contractul de mandat al directorului general


Cuprins

1. Considerații generale privind serviciile de amenajare, exploatare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor de odihnă și de agrement din municipiul București............................5

2. Aria de furnizare a serviciului prestat de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în

municipiul București............................................................................................................................9

3.    Descrierea activităților pentru care se face delegarea gestiunii................................................11

4.    Cadrul legislativ aplicabil serviciului de agrement în municipiul București............................14

4.1.    Legislație primară.....................................................................................................................................................14

4.2.    Legislație secundară.................................................................................................................................................16

4.3.    Legislație terțiară.....................................................................................................................................................17

4.4.    Legislație europeană............................................................................................................ 19

5.    Activitățile prestate în cadrul serviciului de agrement în municipiul București......................19

6. Motivele de ordin economico-financiare, social și de mediu care justifică realizarea serviciului

22

6.1.    Motive economico-financiare...................................................................................................................................22

6.2.    Motive sociale..........................................................................................................................................................25

6.3.    Motive de mediu......................................................................................................................................................27

7.    Procedura de delegare a gestiunii serviciului de agrement în municipiul București................32

8.    Redevența serviciului..................................................................................................................41

9.    Durata estimată a contractului...................................................................................................42

10.    Termenele pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului.......................................43

11.    Matricea SWOT a delegării serviciului de agrement în municipiul București.........................43

12.    Matricea riscurilor pentru gestiunea delegată a serviciului de agrement în municipiul

București.............................................................................................................................................44

13.    Concluzii finale și recomandări..................................................................................................49
1. Considerații generale privind serviciile de amenajare, exploatare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor de odihnă și de agrement din municipiul București

Amenajarea, exploatarea și întreținerea lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor de odihnă și de agrement au ca finalitate, la nivelul municipiului București, realizarea serviciului de agrement Acesta are ca obiectiv satisfacerea nevoilor fizice și psihice ale cetățenilor din București, creând cadrul necesar petrecerii plăcute și instructive a timpului liber

Aceste servicii constau în ansamblul mijloacelor și formelor capabile să asigure individului sau unor grupuri o stare de bună dispoziție, de plăcere, să dea senzația unei satisfacții, a unei împliniri, să lase o impresie și o amintire plăcută. Această accepțiune evidențiază, pe de o parte, varietatea activităților de agrement oferite la nivelul municipiului București și multitudinea planurilor pe care se poate acționa și, pe de altă parte, faptul că agrementul se constituie ca un serviciu fundamental pentru satisfacerea nevoilor cetățenilor, indiferent de vârstă, ceea ce îi conferă statutul de componentă de bază a serviciilor publice.

Astfel, în concordanță cu cerințele cetățeanului, agrementul vizează destinderea și reconfortarea fizică a acestuia, divertismentul și dezvoltarea capacităților sale într-un cadru sigur, curat și modem. în cazul acoperirii nevoilor fizice, activitățile sportive, cele care pun în mișcare organismul - de la simpla plimbare până la realizarea unor performanțe - dețin un loc important. în ceea ce privește latura psihică, activităților cultural-distractive și celor instructiv-educative le revine un rol hotărâtor: ele au ca obiectiv crearea unei atmosfere de destindere, amuzament și comunicare, contribuind la îmbogățirea bagajului de cunoștințe ale cetățeanului.

Spațiile destinate agrementului din marile orașe sau, în unele cazuri, din zona lor peri^ create, atât pentru turiști cât și pentru rezidenți, în vederea satisfacerii nevoii reconfortare fizică, divertisment, amuzament etc.

Spațiul destinat agrementului poate fi:

ană, sunt lestinde• închis (în spații special amenajate: case de sănătate, săli de fitneș

careasigură, ca funcție, satisfacția psihică a indivizilor prin activi ultural - distractive5 instructiv - educative) și,• în aer liber (conceput în spații special amenajate ca: parcuri de distracții, spații amenajate, ștranduri, lacuri etc, pentru a satisface nevoia indivizilorde desti:

fizică).    . , - •

t

Un rol important în realizarea activităților de agrementîncadrulmarilor orașe (parcuri, grădini publice etc). în acest caz, noțiunea de spațiu verde se definești

funcțională din cadrul localității sau din zona sa de influență (înconjurătoare), al c determinat în primul rând de vegetație și, în al doilea rând, de dotări și echipări corespunzătoi recreerii și agrementului în aer liber.

Prin serviciile de agrement se pot valorifica elemente precum peisajul orașului, parcuri și grădini, lacurile, obiective culturale, elemente ce nu pot fi valorificate în alte domenii de activitate. Astfel, se asigură dezvoltarea unor zone ale orașului, mai puțin bogate în resurse, care să permită dezvoltarea rezidențială a acestora, pe baza resurselor de agrement, naturale și antropice și care să atragă cetățenii și să conducă la apariția și dezvoltarea unor zone noi preferențiale. Prin amenajarea acestor zone, agrementul contribuie la ridicarea economică și culturală a zonelor respective și, în consecință, la crearea unor condiții mai bune de viață pentru populația locală.

Agrementul reprezintă un element important de care trebuie să se țină seama în amenajarea zonelor rezidențiale. Tot mai frecvent se vorbește - în cadrul procesului de proiectare și de amenajare - de o strategie a agrementului, care să valorifice componenta economică a fiecărei zone, să realizeze o planificare de ansamblu și pe termen lung a raporturilor om-natură, să asigure o dimensionare ponderat -rațională a dotărilor, o adaptare a acestora la configurația spațiilor și peisajelor.

Datorită efectelor benefice asupra economiei unor zone ale municipiului București, serviciile de agrement favorizează eliminarea decalajelor inter și intrazonale ale orașului, constituind un remediu pentru prosperitatea acestora, asupra urbanizării și construcției de locuințe, amenajării de drumuri, realizării de servicii publice etc.    .


realitățile din locurile vizitate, la cultivarea unui climat de înțelegere reciprocă între oameni, constituind o formă de legătură directă între oameni.

în cadrul activităților specifice de agrement se încadrează și cele care prestează servicii de restaurant și bar, în cadrul caselor de sănătate sau ale ștrandurilor aflate în cadrul serviciului de agrement la nivelul PMB, caracterizate printr-o mare diversitate de profile șigrade de specializare. Toate aceste unități funcționează și se pot dezvolta numai în măsura încare reușesc să obțină rezultate economice profitabile din prestațiile oferite utilizatorilor.    ~ în ceea ce privește criteriile și normele de amenajare a ștrandurilor aflate în administrarea PMB, în funcție de caracteristicile naturale ale plajei și bazinelor oferite, se stabilesc soluțiile și concepția deorganizare, respectiv tipologia implantărilor și localizarea amplasamentelor. în general, mărimea unui ștrand este dictată de capacitatea de suport a plajelor, avându-se în vedere următorii parametrii:


• suprafața exploatabilă a plajelor - este determinată de condițiile concrete ale configurației și a cadrului natural de ansamblu;

capacitatea optimă de primire a plajei - numărul de vizitatori sosiți pe plajă este un indicator determinant pentru stabilirea capacității pentru fixarea nivelului de confort în zona de plajă sau a

categoriei de utilizare. Prin aceasti lățimea acesteia cât și ocupi configurația și numărul de bă atât nivelul de ocupare al plajei în raport cu ocupare foarte variabilă în funcție d^ ție de dotările acelor bazine;
• simultaneitatea prezenței vizitatorilor pe plajă - sau indicele de simultaneitate, este egal cu 1/3 din numărul de vizitatori potențiali în funcție de condițiile specifice locale, de profilul amenajărilor realizate în interiorul ștrandului și de nivelul de dotare a acesteia cu amenajări pentru cură și tratamente, activități cultural-recreative etc. Pentru țara noastră, acest indicator se stabilește având în vedere că durata medie a unei ședințe de plajă în luna iulie (în condițiile climatului românesc) este de aproximativ 3 - 4 ore și că intervalul optim de plajă în aceeași lună, se extinde pe o perioadă de 7 - 8 ore (între orele 9,00 și 17,00);

• capacitatea zilnică a plajei - exprimă numărul de vizitatori ce pot folosi zilnic plaja, număr pe baza căruia se stabilește mărimea ștrandului, clasificarea acestuia și, în special, capacitatea dotărilor și amenajărilor acestuia.

O formă particulară de agrement și corespunzător, de vacanță,în care țara noastră are vechi tradiții și care se bucură de apreciere,o reprezintă călăria. Existența unor cluburi dedicate la nivelul municipiului București și în împrejurimi favorizează dezvoltarea acestei forme de agrement, căreia i se pot asocia plimbările cu trăsura, sania și alte mij loace hipo.

în. general, strategia.de dezvoltare a agrementului trebuie'să.țină seamaj pe de omarte, de motivațiile, aspirațiile și așteptările cetățenilor iar,fpede altă parte, de profilul, structura și specificul zonelor/ r

Corespunzător, desfășurarea activității de agrement presupune existența unor echipamente adecvate (debarcadere, puncte de închiriere, mijloace de transport pe cablu, piscine, centre de achiziție, terenuri și săli de sport etc.), personal cu pregătire de specialitate (animatori), programe (excursii, concursuri, expoziții, festivaluri, activitate artizanalăș.a).

Un alt aspect ce trebuie avut în vedere în elaborarea concepției de organizare a agrementului este asigurarea implicării efective a cetățeanului, indiferent de vârstă,în desfășurarea programelor de divertisment. Are loc astfel o trecere a acestuia de la calitatea de „spectator” la cea de „participant activ”, acesta constituind o caracteristică a concepției modeme de agrementare.

La nivelul Primăriei Municipiului Bucureștispațiile verzi, parcurile și grădinile, locurile de joacă și spațiile de agrement aflate în subordinea PMB, au fost administrate succesiv de mai multe entități anul 2004, CGMB decide comasarea Administrației de Agrement și Lacuri cu Administrația ParcMlor și grădinilor, într-o singură entitate cu numele - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement Bucure^-actualul ALPAB.
2. Aria de furnizare a serviciuluiprestat de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în municipiul București

șase


Jare,


Sintetic, la nivelul municipiului București, principalele rdate „statiștice privind cele subdiviziuni administrativ teritoriale, se prezintă astfel:

Tabel lDate statistice municipiul București

Sectoare

Populația

Suprafață (Km2)

D/nsițafe (locuffei^m’F

Sector 1

246.646

70

V*c3.524

Sector 2

374.647

32

Sector 3

473.498

34

1.3926

Sector 4

321.763

34

9.464

Sector 5

298.816

30

9.960

Sector 6

390.774

32

12.211

TOTAL

2.106.144

238

8.849

Sursa: prelucrare Direcția Generală de Statistică a Municipiului București, la nivelul anului 2016

Dinamica suprafețelor ocupate cu spații verzi (inclusiv lacurile), în conformitate cu Raportul "Sinteză peisagistică și întreținere spații verzi”, efectuat de Curtea de conturi a României, perioada 2007-2014, raportate că fiind administrate de primăriile de sector, respectiv administrațiile domeniului public și ALPAB se prezintă astfel:

Tabel 2 Suprafața repartizată pe sectoare, conform Cadastrului verde, municipiul București

Perioada (anul    de

raportare)

Suprafața aflată în administrare Hectare -

Total, din care:

Parcuri

Squaruri și intersecții

Spații verzi și locuri de joacă

Alte    suprafețe

(luciu apă, fântâni arteziene etc.)

2007

3262,3

614,5

211,9

1066,8

1369,0

2008

3001,9

631,5

212,0

1067,0

1091,3

2009

2921,3

636,8

212,2

990,7

1081,5

2010

2962,9

649,8

236,0

990,7

1086,2

2011

2108,6

544,0

241,0

865,0

458,1

2012

2062,7

546,2

239,9

*    882,5

394,1

2013

2062,7

547,3

239,9

881,3

394,1

2014

2081,8

547,5

239,6

900,6

394,1

Din Tabelul 2 se observă o scădere foarte^a^e=â^prafeței spațiilor verzi administrate în anul 2011 față de anul 2010, scăderea fiind de 854,24i^in^care^6^^xha reprezintă diminuarea luciului de apa, 105,7


ha reprezintă diminuarea parcurilor, 125,7 ha diminuare a spațiilor verzi parcuri și 5,6 ha reprezintă creșterea spațiului verde aferent scuarurilor și intersecțiilor stradale.

Conform datelor furnizate de raportul Curții de conturi - anul 2014 (singurele date avute la dispoziție) ALPAB avea în administrare, la nivelul anului de raportare următoarele suprafețe:

Tabel 3 . Suprafețe administrate de ALPAB, 2014

Hectare -

Parcuri

260,58

Squaruri și intersecții stradale

12,45

Spații verzi și locuri dejoacă

0

-

Luciu de apă, fântâni arteziene

375,26

TOTAL ALPAB

648,29


Comparând Tabelul 2 și Tabelul 3 se observă ca ALPAB are în administrare cele mai importate suprafețe de parcuri și administrează majoritatea lacurilor din Municipiul București,iar la nivelul sectoarelor suprafețele cele mai importante sunt cele aferente spațiilor verzi dintre blocuri și locurilor de joacă.


3. Descrierea activităților pentru care se face delegarea gestiunii

în prezent ALPAB are ca obiect de activitate administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și protejarea lacurilor și ștrandurilor, spațiilor verzi, în scopul furnizării unor servicii de agrement, precum și activități de deservire, reparații, transport utilaje, întreținere și reparații dotări și producere de material dendro-floricol, precum și administrarea, exploatarea și întreținerea fântânilor arteziene și a ceasurilor și aliniamentelor, administarea, exploatarea și întreținerea imobilelor, administrarea bazelor sportive, a Adăpostului de cai și baza de Agrement hipic Tei-Toboc pentru cai abandonați. Totodată execută permanent tratamente de combatere a bolilor, dăunătorilor și execută tratamente fitosanitare, în scopul de a preveni și combate bolile și dăunătorii în parcuri, pepiniere, grădini, sere, aliniamente stradale și spații verzi.

iciului care va fi delegat îUconstituie amenajarea, exploatarea și


Obiectul de'■activitate al serviciultii întreținerea Jacurilor,

București.'T si ►    / *

Campania ^Municipală


-    Lacul Băneasa

-    Lacul Carol

-    Lacul Cemica

-    Lacul Cișmigiu

-    Lacul Drumul Taberei

-    Lacul Floreasca

-    Lacul Grivița

-    Lacul Herăstrău

-    Lacul Național

-    Lacul Străulești

-    Lacul Tei

-    Lacul Tineretului.a)    Spații destinate recreerii și agrementului:

-    Complex de Sănătate Socului

-    Complex de Sănătate Șerban Vodă

b)    Băi publice:

-    Baia Mărgeanului

-    Baia Grivița

-    Baia Giulești

-    Baia 16 Februarie

c)    Ștranduri

-    Ștrand Băneasa

-    Ștrand Berceni


-    Ștrand Parcul Tineretului

-    Ștrasâ țloreasca I

-    Ștrand Dâmbovița

-    Ștrand Drumul Taberei

-    Ștrand 16 Februarie

-    Ștrand Grivița

-    Ștrand Uverturii - Ștrand Titan

Ștrand Tei.

d)


Debarcadere

o Debarcader Balta Alba 1


o Debarcader Libertății

o Debarcader Pantelimon II

o Debarcader Cișmigiu o Debarcader Național o Debarcader Central Herăstrău

o Debarcader Scânteia 1

o Debarcader Scânteia 2


nouă numerotare.

4.1.2.    Lege nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

4.1.3.    Lege nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 10 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

4.1.4.    Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial

partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.    <

4.1.5.    Hotărâre de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind' accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

4.1.6.    Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 648 din 31 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 30 septembrie 2002.

4.1.7.    Hotărâre de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a

Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.    -------77-37-—-

4.1.8.    Ordonanța Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

4.1.9.    Lege nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 578 din 5 august 2002.

4.1.10.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța

I    _

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DEDELEÎ AMENAJAREA,EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA LACURILOR, ȘI BAZELOR DE ODIHNĂ ȘI DE AGREMENT DIN MUNICIPII

4.1.11. Hotărâre de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobare

aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 803 din 12 octombrie 2016.

4.1.12.    Lege nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 391 din 23 mai 2016.

4.1.13.    Lege nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016.

4.1.14.    Hotărâre de Guvern nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 985 din 7 decembrie 2016.

4.1.15.    Lege nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată îh Monitorul Oficial al României partea I, nr. 392/2016.

4.1.16.    Lege nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 390 din 23 mai 2016.

4.1.17.    Hotărâre de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

4.1.18.    Lege nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică.

4.1.19.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

4.1.20.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică.

4.1.21.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice.

4.1.22.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 13 din 20 mai 2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.


itru modificarea și completarea unor acte

4.1.24.    Hotărâre de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1020 din 21 decembrie 2006.

4.1.25.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

4.1.26.    Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

4.1.27.    Legea nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial nr. 240 din 27 martie 2008, intrată în vigoare la data de 28 iunie 2008.

4.1.28.    Hotărâre de Guvern nr. 435 din 28 Martie 2010, privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 323 din 17 mai 2010; OG 58 21/08/1998.

4.1.29. Ordonanța Guvernului nr 58/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România nr. 58 din 21 august 1998, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 309 din 26 august 1998, intrată în vigoare la datare 24-noiembrie. 1998. ____


4.2. Legislație secundară

4.2.1.    Ordinul Ministrului Apelor, pădurilor și Protecției Mediului nr/264Uițff 26 Unartie 1999, pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile«din afara fondului forestier național, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 233 din 25 mai 1999.

4.2.2.    Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 186 din 17.03.2011.

4.2.3.    Ordinul nr. 4 al ministrului economiei și comerțului din 5 Ianuarie 2006 referitor la cerințele tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 52 din 19 Ianuarie 2006.

4.2.4.    Ordinul ministrului transporturilor nrliU£Ldin24 iunie 2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidența și înmatricularea.^B&eațn^o/cîfek agrement, condițiile tehnice și încadrarea

activităților de agrement nautic, publicat în Monitorul Oficial nr. nr. 560 din 29 iulie 2014, intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2015.

4.2.5.    Hotărâre CGMB nr. 102 din 29.03.2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București SA.

4.2.6.    Anexa la Hotărâre CGMB nr. 102 din 29.03.2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București SA.

4.2.7.    Hotărârile CGMB aplicabile, alte documente legislative, reglementări și hotărâri ale autorităților deliberative ale Municipiului București.


4.3. Legislație terțiară

4.3.1.    Prescripția Tehnică ISCIR INSPECT nr. CR4/2009 privind autorizarea persoane pentru efectuarea de lucrări la instalații sub presiune, la instalații de ridicat, la"'aparate consumatoare de combustibil, la arzătoare cu combustibil gazos și lichid precum și la instalații/echipamente destinate activităților de agrement.

4.3.2.    Prescripția Tehnică ISCIR INSPECT nr. CR8/2009 privind autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire.

4.3.3.    Prescripția Tehnică ISCIR INSPECT nr. R19/2002 privind cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă.

4.3.4.    Standarde naționale și europene pentru servicii publice de agrement:

•    SR EN 1176-1:2008 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea I: Cerințe de securitate și metode de încercare.

•    SR EN 1176-2:2008 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 2: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru leagăne.

•    SR EN 1176-3:2008 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 3: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru tobogane.

•    SR EN 1176-4:2008 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 4: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu.

•    SR EN 1176-5:2008 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 5: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercarejjâptaynanejuri.


SR EN 1176-6:2008 - Echipamente specifice suplimentare și metode de

O,


•    SR EN 1176-7:2008 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de de întreținere și de utilizare.


•    STAS 12774: 1989- Apă din bazine de înot și din zone naturale amenajate pentru Determinarea transparenței.

•    SR EN 16039 :2012 - Calitatea apei. Ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale lacurilor.

•    SR EN 872 :2005 - Calitatea apei. Determinarea conținutului de materii în suspensie. Metoda prin filtrare pe filtre din fibră de sticlă.

•    SR EN 878 :2016 - Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman.

Sulfat de aluminiu.

•    SR EN 881 :2005 - Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman. Clorura de aluminiu, hidroxiclorura de aluminiu și hidroxiclorosulfat de aluminiu (monomeri).

•    SR EN 900 :2014 - Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hipoclorit de calciu.

•    SR EN 937 :2016 - Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman.

Clor.

•    SR EN 938 :2016 - Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman.

Ciont de sodiu.

•    SR EN 14996 :2006 - Calitatea apei. Ghid pentru asigurarea calității evaluărilor biologice și ecologice în mediile acvatice.

•    SR EN 15460 :2008 - Calitatea apei. Ghid pentru studiul macrofitelor din lacuri.

•    SR EN 15910 :2014 - Calitatea apei. Ghid pentru estimarea abundenței peștilor prin metode hidroacustice mobile.

•    SR EN 16039 :2012 - Calitatea apei. Ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale lacurilor.

•    SREN 16870 :2017 - Calitatea apei. Standard ghid pentru determinarea gradului de modificare a •

hidromorfologiei lacurilor.

SR EN 15363 :2014 - Produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Clor.

SR EN 16401 :2014 - produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Clorură de sodiu utilizată cu sistemele de electroclorurare.

4.4. Legislație europeană

4.4.1.    Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune.

4.4.2.    Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;

Transpuse în legislația națională prin:

■    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016.

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016.

■    Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016.

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016;.

■    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 392/2016.

■    Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, pubficată în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.


_______


5. Activitățile prestate în cadrul serviciului de agr< București

în conformitate cu obiectivele prezentate anterior, Compania Municipală Agrement București SA va presta următoarele servicii publice:

>    administrarea și exploatarea a bazelor de odihnă și agrement;

>    administrarea și exploatarea băilor publice;

>    întreținerea și exploatarea lacurilor de agrement, a ștrandurilor și a celorlalte lacuri și bălți aparținând domeniului public al municipiului București;

>    servicii publice de agrement (altele decât ștrandurile);

>    administrare Baza de agrement hipii

L_.


Așa cum se poate observa ALPAB realizează un conglomerat de servicii publice, respectiv e!

întreține, administrează o multitudine de obiective : parcuri și lacuri, baze de agrement și spoi verzi și imobile, pepiniere și ceasuri etc., multe fără legătură între ele.

Practic în acest moment ALPAB nu își poate îndeplini misiunea inițială, așa cum a fost trasată prin HCGMB din 2004, datorită unui număr mult prea mare de servicii prestate de ALPAB. în mod sintetic principalele activități ce vor fi prestate în cadrul serviciului de agrement sunt:

>    Realizează lucrări de întreținere și reparații a dotărilor existente, asigurând buna funcționare a ștrandurilor și a băilor publice, prin dotarea acestora cu toate materialele necesare.

>    Asigură racordarea băilor și ștrandurilor la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă sau, în cazul în care există, la sursele proprii de apă care să corespundă condițiilor și standardelor naționale și europene privind calitatea apei utilizate.

>    Asigură și verifică racordarea băilor și ștrandurilor aflate în administrare, la sistemele publice de canalizare a apelor uzate.

>    Asigură și verifică dotarea băilor și ștrandurilor publice cu dușuri și grupuri sanitare.

>    Dotează incintelor ștrandurilor cu mobilier și coșuri de gunoi.

>    Asigură curățarea zilnică a bazinelor de înot din cadrul ștrandurilor cu plutitor, iar în cazul ștrandurilor dotate cu piscine alimentate din rețeaua cu apă se va asigura schimbarea apei de cel puțin două ori pe săptămână.

>    Asigură, în cazul ștrandurilor și al băilor publice, dotarea cu servicii de asistență medicală cu personal calificat (medici, asistenți medicali, salvatori) astfel încât să poată fi eliminate riscurile de accidente, incidente sau înec.

>    Amenajează și întreține spațiile verzi, rondourile cu flori, arborii și arbuștii din cadrul ștrandurilor, băilor publice și complexelor de sănătate.

>    Pregătirea pentrii sezonul rece a ștrandurilor aflate în administrare : adunarea nisipului de pe plajă, golirea instalațiilor sanitare, punerea la adăpost a instalațiilor dejoacă pentru copii sau alte dotări ale obiectivului.

>    Asigură și răspunde de expertizarea ambarcațiunilor și a navelor de agrement, conform legii,

>    Asigură repararea ambarcațiunilor și a navelor aflate în dotare și a construcțiilor portuare de adăpostire și acostare.

>    Reactualizează cheile limnimetrice pentru descărcătorii barajelor și curbele volumelor lacurilor de pe salba râului Colentina aflate în administrare.

>    Asigură funcționarea în condiții tehnologice optime a ecluzelor aflate în administrare.

>    Realizează graficele anuale de variație a nivelului fiecărui lac din salba râului Colentina, aflate în administrare, conform registrului de gospodărire a apelor.

>    Realizează și reactualizează planurile de avertizare a populației și obiectivelor economico-sociale situate în aval de lacurile de acumulare de pe râul Colentina, în caz de avarii la construcțiile hidrotehnice.

>    Efectuează inspecții periodice la barajele aflate în administrare pentru prevenirea oricăror incidente sau accidente la construcțiile hidrotehnice aflate în administrare.

>    Asigură coordonarea tranziției apei pe salba de lacuri Colentina, de la Mogoșoaia la Cemica, în regim normal și în regim de situații de urgență (depășirea cotelor de inundații).

>    Execută lucrări de reparații ale pereurilor, înlocuirea dalelor pereurilor înclinate, înlocuirea grinzilor sparge-val, refacerea umpluturii pereurilor.

>    Execută curățirea lacurilor pe timpul iernii și, acolo unde este cazul, întreține patinoarele naturale pe luciul apei.

>    Execută curățarea lacurilor de vegetația subacvatică în exces și de mâl.

>    Execută dragări pentru curățarea lacurilor.

Dm

6. Motivele de ordin economico-fînanciare, social și de mediu care justifică realizarea serviciului

- — ............„


6.1. Motive economico-fînanciare

în mod inevitabil, întrucât recrearea și odihna au devenit componente cheie în/stiluLriostru de via trebuie să fie luată în considerare contribuția importantă a realizării acestor activități la creșterea economică a municipiului,la ocuparea forței de muncă disponibile și la asigurarea stării de sănătate a cetățenilor.

Beneficiile economice ale activităților de agrement depășesc contribuția lor la ocuparea forței de muncă. Lacurile cu baze de agrement și ștrandurilebine întreținute, contribuie la atractivitatea orașului și la atragerea de noi utilizatori. Instituțiile culturale, cum ar fi muzeele, teatrele, sălile de concerte sau companiile de operă și de balet, au o valoare similară.O mare parte dintre valorile economice ale recreerii și ale timpului liber nu pot fi comensurate.

Serviciul public de agrement prezintă un potențial foarte mare de dezvoltare dar și de realizare de venituri prin activitățile prestate către utilizatori.

Potențialul total al piețeieste reprezentat, în mare parte de cetățenii municipiului București dar, în condițiile în care serviciile de agrement și evenimentele organizate sunt bine promovate, pot deveni atracții turistice și pot atrage turiști din țară și din străinătate. în conformitate cu datele furnizate de Planul de afaceri al Companiei Municipale de Agrement București SA. potențialul pieței de agrement și petrecere a timpului liber în municipiul București este de 224.203.200 lei/an.Compania estimează că urmărește o cotă de piață de 20%, adică aproximativ 376.685 de potențiali clienți/an.

Baza tehnico-materială a serviciului de agrement în București este învechită și deteriorată, în condițiile în care se află, în marea ei majoritate, în proprietatea autorității locale, astfel că nu a beneficiat de fonduri pentru întreținerea corespunzătoare și, cu atât mai puțin, pentru modernizarea acestora.

Situația financiară actuală a bazelor de agrement care aparțin de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și a Palatelor Brâncovenești este prezentată în Tabelul 4.Tabel 4 Rezultat financiar activități de agrement (lei)

REZULTAT financiar (+profit/-pierdere)

2014

2015

2016Z /

27<<01^

Agrement (vapoare/bai/ștranduri)

-

-

2.3M.470

Palatele Brâncovenești

2.203.018

5.263.971

-1.318.045

-103.000

Sursa: Adresa Companiei Agrement nr. 1847 - 1.08.2017.pdf, business plan agrementpdf, chestionar COMPANII BUCUREȘTI AGREMENT.pdf

Se constată o situație financiară nesatisfăcătoare, în condițiile în care există potențial de creștere a veniturilor și de diminuare a costurilor.Compania municipală va implementa politici și instrumente de pilotare a performanței care să-i permită ținerea sub control a costurilor și creșterea veniturilor, în condițiile în care continuitatea funcționării ei depinde de nivelul ei de profitabilitate.

în aceste condiții, PMB va beneficia de o serie de avantaje de natură economică și financiară care justifică realizarea serviciului de agrement dar și delegarea acestuia către Compania Municipală de Agrement București SA:

-    potrivit art. 1 lit f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a minimum 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către Compania Municipală Agrement București SA;

-    delegarea de gestiune pe o durată mai lungă permite realizarea de investiții semnificative ca valoare și importanță de către operator care pot conduce la creșterea productivității muncii și scăderea prețurilor;

-    posibilitatea renegocierii tarifelor pentru activitățile/lucrările prestate de operator în funcție de fluctuația prețurilor resurselor disponibile pe piață;

-    posibilitatea diminuării plăților către operator în perioada următoare în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contractul de delegare și în condițiile de calitate necorespunzătoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări de venituri totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

-    eficientizarea utilizării fondurilor publice;

-    PMB deține controlul, intervenția directă și imediată asupra activităților societății;

-    realizarea activităților aferente serviciului în regia proprie a operatorului elimină procedurile lungi și costisitoare necesare procedurilor de licitații pentru extemalizarea/subcontractarea acestor activități;

-    prin contractele de mandat, Consiliul de Administrației impune criterii de performanță atât membrilor


- CGMB poate impune adoptarea unor soluții și tehnologii performante care pot contribui la creșterea eficienței și calității activităților de agrement în municipiul București.

Datorită costurilor relativ mari necesare asigurării stării de funcționalitate a companiei, este de așteptat ca în primii ani profitul obținut să fie destul de redus sau chiar nul. în tabelul 5 se prezintă costurile care trebuie suportate de companie pentru dotarea minimă necesară prestării/fumizării serviciului la începerea activității.

Tabel 5 Dotarea minimă necesară- la începerea activității (lei)

Categorii de costuri

Compania Municipală Agrement București SA (lei)

Autovehicule

372.000

Utilaje

132.000

Dotări specializate prestării/furnizării serviciului

1.908.000

Altele - sisteme IT, componente hardware și software etc.

147.950

Sursa: Adresa Companiei Agrement nr. 1847 - L08.2017.pdf, businessplanagrement.pdf, chestionar COMPANII BUCUREȘTI AGREMENT.pdf

Pentru realizarea în condițiile scontate de profitabilitate a serviciului de agrement în municipiul București este nevoie de investiții majore în bazele existente de agrement dar trebuie alocate sume importante și pentru reparații, modernizării și pentru achiziționarea de noi echipamente destinate agrementului și petrecerii timpului liber. în tabelul 6 sunt prezentate categoriile și valoarea investițiilor așa cum au fost estimate de companie.

Tabel 6 Principalele investiții necesare serviciului de agrement

Efectele prolectulul . x?/. lnvestlțional propus

^'■ysiîjoâreA-:-;;! e <\Șsdmătfe:!

/"Durata

estimată

realizării

..investiției

fanl)

1.3.1 Investiții In reabilitare (enumerațij

ReparatUambarcatlunLsla .patrimoniului gestionat <

132.000

1 an

1.3.2. Investiții in modernizare (enumerațij

1 .Modernizare ambarcațiuni si a obiectivelor din' patrimoniu ■

252.000

1.3.3. Investiții in extindere (enumerațij

Proiectarea unul parc de .distracții, a unul acvariu; Mutarea Grădinii Zologlce

50.000.000

'''Ș'aiijE.gi'iȘ.w

1.3.4. Care va fi modalitatea de asigurare a sumelor    necesare    pentru

reabllitarea/modernlzarea/extlnderea serviciului asumate de către companie

-■- <

-    buget de stat

^veniturile, pro venite din administrarea —, -

-    Împrumut bancar -~4ipnnrumut PMB

.4.544.691

2 ani

Sursa: Adresa Companiei Agrement nr. 184^ BUCUREȘTI AGREMENT.pdf

în ultimele decenii salturile tehnologice au fost impresionante și ne-au schfrnbaHtilul de^ cuprinzător. Această viteză cu care progresul s-a instalat în viețile noastre nu ne-a dat șansTW^ne adaptăm, să găsim un nou echilibru între sănătate și societate. Din păcate putem spune că în zilele noastre copiii și familiile nu au suficiente ocazii de a petrece timp în natură, pentru a se relaxa în aer liber sau pentru a practica diverse activități, de agrement, specifice mediilor deschise.

Satisfacerea diferitelor necesități de distracție, odihnă, recreere, culturalizare, socializare etc, devine realizabilă în condițiile deplasării cetățenilor spre zonele special amenajate. însă, desăvârșirea serviciului de agrement, ce presupune deplasarea de la locul de reședință către zona de destinație, depinde de o sumă de factori complexi. Astfel, în ceea ce privește factorul demografic, creșterea longevității și a ponderii populației de vârsta a treia se reflectă în participarea tot mai mare a acestei categorii la mișcarea comunitară de agrement. Pe de altă parte, tineretul reprezintă o altă componentă dinamică (în țările în curs de dezvoltare cu natalitate ridicată și acolo unde există un sistem de educație bine structurat, tineretul reprezintă categoria cu cele mai mari perspective de participare la mișcarea internațională de agrement).

în prezent, în elaborarea ofertei pentru serviciile de agrement se practică în mod curent investigarea prin metoda sondajelor, anchetelor și chestionarelor care urmăresc cunoașterea cât mai exactă a cerințelor specifice fiecărei grupe de vârstă. Analizele făcute în acest sens au pus în evidență comportamentul diferit, vârsta constituind un factor determinant în alegerea destinației, tipului de serviciu, a mijlocului de transport și a serviciului în sine. De exemplu, în Marea Britanie populația de peste 65 de ani participă cu prioritate la evenimente regionale și naționale reprezentând categoria cu cea mai mare pondere (22 %).


i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

le

I

I

I

I

I

IFactorii socio-economici prezintă o mare diversitate și influențează în mod, servicii de agrement al diferitelor categorii socio-profesionale.

In perioada timp liber zilnic,


Bugetul de timp liber reprezintă un element foarte important care influențează pi contemporană s-au făcut progrese importante în direcția creșterii perioadQ săptămânal și anual. Durata intervalelor de timp liber diferă foarte mult de la o țară la alta, în funcție de gradul lor de dezvoltare economică, dar și de la o grupă socială la alta, respectiv de la o categorie de vârstă la altă categorie.

Orașul lumii contemporane, în condițiile modernizării economiei și a trecerii acesteia de la faza industrială spre cea de terțializare, oferă locuitorilor săi un buget de timp liber suplimentar, fapt ce facilitează accesul către activitățile recreative. Interesantă, în acest sens, este relația dintre timp liber, și zonele recreative, stabilită de către Ryan Chris (1991, profesor turism și agrement la Waikato Management School, Noua Zeelandă). în opinia sa, segmentele de populație tânără și vârstnică, dispun de un timp liber mai larg, dar intervin ca un factor restrictiv, mijloacele financiare mai reduse.

cheltuielilor zilnice). Veniturile influențează cererii în funcție de valorile venitului și venitului fiind acela care dictează alegeriVeniturile populației sunt legate de capacitatea economică, iar pentru agrement prezintă importanță creșterea acelei părți din venit ce rămâne disponibilă după satisfacerea necesităților curente (coșul lor și formelor de agrement alese. Variația

limite largi, în ultimă instanță, nivelul

duratei precumySjjSaliîatea serviciilor.

%k?

26în ultimul deceniu numeroase studii și publicații științifice au documentat efectele pozitive ale reconectării omului cu natura. Consensul general al acestor lucrări a fost că atunci când au contact zilnic cu natura, copii și tinerii, în special, se bucură de un impact pozitiv asupra întegrului lor spectru de viață: sănătate fizică și psihică, îmbunătățirea performanțelor școlare și a integrării sociale.

Printre avantajele recreării cetățenilor, în special a tinerei generații prin practicarea, în zonele amenajate de agrement, a diferitelor activități, putem regăsi:

> Susținerea dezvoltării multilaterale. Recreerea, exercițiul fizic este importantă în dezvoltarea

copiilor la toate nivelurile: intelectual, emoțional, social, spiritual și fizic.

> Ajută creativitatea și capacitatea de soluționare a problemelor. Studiind jocurile copiilor, cercetătorii au găsit că acei copii care se joacă în spațiile verzi dezvoltă jocuri mai creative în acele zone. De aceea, s-a ajuns la concluzia că joaca în natură incurajează și ajută capacitățile intelectuale și cele creative.

> îmbunătățește capacitățile cognitive. în cazul în care copiii petrec timp liber zilnic în natură,

aceștia își vor dezvolta mai ușor capacitățile cognitive și de concentrare.

>    îmbunătățirea abilitățlor de mișcare, un somn liniștit datorită oxigenării corecte.

>    Deschiderea către societate. Atâta timp cât li se va oferi oportunitatea de a se recrea, copiii vor deveni mai isteți, mai sănătoși, mai fericiți și mai capabili de a relaționa cu cei din jur, creând un mediu de viață plăcut.

>    Auto disciplina. Conform cercetărilor în domeniu, accesul la spațiile recreative amenajate sau măcar la priveliști din natură vor spori sentimentul de încredere în sine și capacitatea de autocontrol a copiilor.

>    Reducerea stresului. Natura poate reduce nivelul stresului, mai ales în cazul copiilor, efectul


cel mai puternic avându-1 locațiile înverzite și bogate în vegetație.

6.3. Motive de mediu

Activitățile propuse a se desfășura pe în cadrul serviciului vor trebui să respecțe normele în vigoare privind protecția mediului.

Nu pot fi identificați factori de mediu care să poată fi influențați în mod direct de către serviciul prestat.


Poluarea fonică. Ca și poluarea aerului, noxele acustice afectează profund colectivitățile umane. Ființa umană este adaptată la un anumit interval de zgomot și vibrații, a cărui depășire intr-un sens sau altul este o sursă de indispoziție, jenă sau chiar dereglări. Pragul de intensitate maximă pentru om este de 80 dB, peste care sunetul devine nociv.Poluarea sonoră este un factor decisiv care contribuie la pierderea auzului. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 360 de milioane de oameni din întreaga lume au probleme cu auzul, iar 32 de milioane dintre aceștia sunt copii.Bucureștiul are nu mai puțin 228 de zone unde zgomotul depășește limita stabilita de legislația în vigoare, 70 de da pe timpul zilei și 60 da pe timpul nopții, potrivit hărților strategice ale Municipiului București. Ștrandurile aflate în administrare se află în mijlocul unor cartiere intens populate, ca atare ținând cont că unele dintre acestea sunt și gazdele unor evenimente (concerte, manifestări sportive) sunt producătoare de disconfort pentru locuitorii cartierelor învecinate. De asemenea, trebuie ținut cont și de zgomotul puternic, de regulă la ore târzii, provenite de la focurile de artificii, în zilele când au loc diferite manifestări.

Consumul de apă-. O folosire economicoasă a apei potabile pentru sistemele utilizate în cadrul ștrandurilor și caselor de sănătate trebuie avută în vedere în perioada de exploatare a acestora. Trebuie avut în vedere și posibilitatea stocării apei de ploaie pentru a fi folosită la irigarea gazonului și a zonelor adiacente, în cazul ștrandurilor. Instalațiile sanitare din incinta caselor de sănătate trebuie să fie folosite eficient și în regim economic.

Poluarea lacurilor. Din nefericire cetățenii municipiului București aruncă tot ce le prisosește, de la moloz la pungi de plastic, în lacurile care ar trebui să fie, pentru mulți dintre ei, loc de agrement și de recreere. Ploaia amestecă prin noroaiele de lângă malul lacurilor și resturi menajere, pungi de plastic sau hârtii, care se transformă încet-încet în munți de deșeuri.

Datorită cantităților tot mai mari de ape uzate, evacuate prin epurare, multe lacuri și râuri, inclusiv în București, simt poluate sau calitatea apei lor este departe de a condițiile cerute de legislația europeană și națională și de standardele europene aferente, necesitând tratamente costisitoare pentru a deveni potabile. Poluarea lacurilor datorită agenților biologici (microorganisme și materii organice fermentescibile) duce la o contaminare puternică, bacteorologică, a apei, care are drept urmare răspândirea unor afecțiuni cum sunt colibacilozele sau hepatitele virale, febra tifoida, dizenteria etc. La aceasta categorie de poluare, pe lângă apele uzate urbane, pot participa în mare măsură și cetățenii, rezidenți ai zonei sau nu, care au un comportament anti ecologic, aruncând deșeuri de diferite feluri (pornind de la deșeuri metalice, cum sunt aragaze, căzi de baie, bucăți de autoturisme etc., pănă la cadavre de animale, gunoi de grajd, peturi etc.) în lacurile orașului, spălând autoturismele etc.


Figură 4 Lacul Herăstrău, deșeuri și poluare, martie 2014

Poluarea chimică a lacurilor rezultă din deversarea în ape a diverșilor compuși ca: nitrați, fosfați și alte substanțe folosite în agricultură, a unor reziduuri și deșeuri provenite din industrie sau din activități care conțin: plumb, cupru, zinc, crom, nichel, cadmiu, mercur etc. Excesul de îngrășăminte cu azot în sol sau din alte surse poate face ca o parte din nitrați și nitriți să treacăîn apa freaticăîn cantități mari. De prezența fosfaților din apele uzate, când prin epurare nu se reduce mai mult de 80%, este legată apariția eutrofizării lacurilor.O altă cauză principală a poluării lacurilor o constituie hidrocarburile. Unele dintre produsele petroliere, ca de pilda, benzina, se înfiltreazăîn sol cu o viteză de șapte ori mai mare decât apa (deci spălarea autoturismului pe malul râului sau lacului nu înseamnă că nu poluăm apa!), dând un gust neplăcut apei la concentrații de chiar 1 ppb (parte de miliard).

Un alt fenomen ce conduce la degradarea lacurilor orașului este colmatarea. Ca o consecință a procesului de colmatare a lacurilor, apare diminuarea aportului de aluviuni în aval, modificând circuitul natural al acestora, albia din aval intrând înțr-un proces de „colmatare”. Colmatarea albiilor are efecte importante: afluenții creează conuri de dejecție care nu se mai spală, creste vegetație în albia minoră, scade capacitatea de transport al debitului lichid la ape mari (fiind posibile inundații grave), apar zone de apă stagnantă etc. Principalele surse de aluviuni ale lacurilor naturale, alimentate de afluenți sunt reprezentate de bazinul de recepție aferent lacului și rețeaua hidrografică, iar la studierea gradului de colmatare a unui lac trebuie să se țină cont de cele două forme de aport solid: debitul solid târât și debitul solid în suspensie. în momentul în carejsurenfuî’deapă ajunge în lac se produce o diminuare a vitezei, determinând depunerea debitului ^fajorifate^ debitului solid târât se depune la coada


lacului, formând cu timpul un banc de aluviuni care înaintează treptat spre capătul lacului baraje naturale.

(http://bucurestiul.ro/jeg-si-gunoaie-la-tot-pasul-mizerie-foarte-mare-parcurile-din-bucuresti/)

Colmatarea și poluarea lacurilor creează un impact major asupra mediului, în principal asupra faunei și a florei acvatice. Pet-urile și materialele textile de la suprafața lacului duc la scăderea transparenței apei și diminuarea concentrației oxigenului dizolvat în apă, iar mâlul depus diminuează mediul de dezvoltare al acestora. De asemenea, grămezile de deșeuri pe de suprafața lacului modifică peisajul natural și creează o imagine dezolantă.

O asemenea poluare și colmatare a lacului are numeroase efecte asupra populației din vecinătatea lacului.In primul rând, datorită descompunerii masei organice rezultă un miros greu suportabil care poate crea probleme de sănătate ale aparatului respirator, și în care se dezvoltă diferite specii de țânțari purtători și generatori de diverse boli. Datorită incapacității lacului de preluare a unor debite mari apărute în urma unei viituri, riscul de inundații crește, iar locuințele din imediata apropiere a zonei râului Colentina sunt în pericol.

Folosirea eficientă a energiei. Se vor avea în vedere sistemele cele mai eficiente energetic în momentul actual, cu fiabilitatea cea mai mare și care să aibă o amprenta de carbon cât mai redusă. Se poate lua în considerare și utilizarea de panouri fotovoltaice, cu stocare ulterioară a energiei.

Termenul de „arhitectură verde” este utilizat=peatju a descrie principii și tehnici de construcție ceacceptabile ecologic, de-a lungul duratei de viată a acestuia. Obiectivele cheie ale oricărui program verde sunt: obținerea unei reduceri a consumului de apă, o utilizare mai eficientă a energiei - atât în ceea ce privește producerea, cât și folosirea, un bun management al deșeurilor și, de asemenea, o reducere a amprentei de carbon legate de deplasările către și de la stadion a populației. Pentru a atinge aceste deziderate CM Agrement ar trebui să implementeze, în cadrul spatiilor administrate (case de sănătate, ștranduri etc.) măsuri care să:

•    reducă consumul general de energie;

•    reducă emisiile de deșeuri și dioxid de carbon;

•    introducă mijloace de generare locală a energiei;

•    promoveze utilizarea rațională și reciclarea resurselor naturale, în special a apei.

Implementarea unor astfel de măsuri va contribui la reducerea costurilor de exploatare și a costurilor indirecte, oferind avantaje financiare directe și pe termen lung CM Agrement București SA.

Proiectarea sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat cu preocuparea de a economisi energia este esențială pentru reducerea consumului de energie și a costurilor de exploatare. La fel de importante sunt stabilirea și implementarea strategiilor optime de management pentru aceste sisteme pe parcursul duratei de viață a clădirilor.

Ventilația naturală a clădirilor aflate în administrare poate contribui la controlul temperaturii și la îmbunătățirea calității aerului din acestea, reducând riscul de disconfort cauzat de căldură, care apare în general atunci când se adună mulți oameni și împiedicând formarea de umezeală și condens inclusiv în cadrul sălilor de sport. Măsuri de ventilație naturală vor reduce, de asemenea, nevoia de sisteme de ventilație mecanice și sisteme de răcire, care sunt mari consumatoare de energie.

Folosirea de sisteme de iluminat economice în zonele destinate publicului general pot reduce drastic consumul de energie și costurile aferente. Sunt recomandate lămpile economice cu sodiu. Evapotranspirația - reprezintă efectul de răcire creat de vânt sau ventilație prin arbori sau alte elemente de floră. Măsurile de peisagistică întreprinse în jurul ștrandurilor sau pe clădirile destinate băilor publice și caselor de sănătate pot valorifica avantajele evapotranspirației, întrucât masele de aer care circulă prin arborii amplasați în apropierea obiectivelor administrate vor crea un efect de răcire pe timpul verii. Iama, aceiași arbori vor oferi protecție împotriva vântului predominant.

Managementul deșeurilor. Conform reglementărilor UE cât și celor naționale, recuperarea deșeurilor reciclabile reprezintă o prioritate aflată înaintea eliminării prin depozitare. Măsurile necesare trebuie să genereze cea mai eficientă metodă de recuperare și reciclare, ținând cont de tipurile de deșeuri, de sursele de deșeuri și de compoziția diferită a deșeurilor. Cele mai întâlnite deșeuri colectate în cadrul


7. Procedura de delegare a gestiunii serviciului de agrement în municipiul București

Serviciile de administrare a domeniului public sunt definite și reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.


Potrivit de art 2 lit a, acestea sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat simt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local.

Pe de altă parte în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

în exercitarea acestui drept, Consiliul local are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Potrivit prev. art 10 din OG nr. 71/2002, gestiunea serviciilor de administrare a domeniuluijpublic și privat se poate organiza în următoarele modalități:


a)    gestiune directă;

b)    gestiune indirectă sau gestiune delegată.

Pentru exploatarea eficientă a activităților edilitar-gospodărești care compun ser domeniului public și privat, autoritatea publică locală răspunde direct d^brganizarea, finanțarea, gestiunea și controlul activității, având însă posibilitatea de a încredința sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului și administrarea infrastructurii necesare, unor operatori prestatori de servicii de administrare. Activitățile se pot transmite spre administrare, gestiune și exploatare, fie unui compartiment din aparaj


în subordinea autorității publice, cum este/    L fie unui operator societate pe acțiuni cu capital al unității administrativ-teritoriale, înființată de autoritățile administrației publice locale, cum este cazul gestiunii indirecte (art 12 din OG nr. 71/2002).

Conform Art. 12 din OG nr. 71/2002:

”(1) în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

(2) Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

Activitatea Companiei Municipale Agrement București SA este organizată, coordonată, reglementată, condusă, monitorizată și controlată de autoritatea publică locală, respectiv Primăria Municipiului București.

înființarea Companiei Municipale Agrement București SA are un scop de interes public, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin.7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestui articol 36 (Secțiunea a 2-a Atribuțiile consiliului local):

"(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale, administrației puhlics locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: [...]

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni; [...]

(6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:    I / If

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furfizârea [(ș serviciilor publice de interes local privind: [...]

7.    ordinea publică;

8.    situațiile de urgență;

9.    protecția și refacerea mediului; [l11. dezvoltarea urbană; [...]


13. podurile și drumurile publice; [...]

16. activitățile de administrație social-comunitară; [...]

18.    punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de/jerreRa

unității administrativ-teritoriale;    ;

19.    alte servicii publice stabilite prin lege. ”    '

Nerespectarea prevederilor Regulamentul de organizare și funcționare sau furnizarea de informații false către CGMB atrage răspunderea contractuală, administrativă, civilă sau penală, după caz. în conformitate cu prevederile art, 45, alin, 6 din Legea nr, 215/2001 a administrației publice locale.

republicată, cu modificările si completările ulterioare, studiul de oportunitate însoțit de întreaga

documentație va fi prezentat spre dezbatere si aprobare CGMB.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, gestiune directă sau delegată, activitățile specifice componente ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului ’de sarcini, aprobate prin hotărâre a CGMB, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru, elaborate de AMRSP.

în ceea ce privește bunurile prin intermediul cărora sunt fumizate/prestate activitățile Companiei Municipale Agrement București SA, acestea pot fi date în administrare și exploatare sau puse la dispoziție și exploatate, în baza hotărârii de dare în administrare, respectiv în temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, Hotărârii de Guvern nr. 76/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuiui și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

înființarea Companiei Municipale Agrement București SA este justificată de Legea nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, care prevede la Art.35:

” [...] (2) Autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe    constituirea de societăți comerciale sau la

înființarea unor servicii de interes pfyic. l^cal nrTfiidi^^n: după caz, în cor^^^^^ț. Autoritățile 34deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de câpifalsauîh natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii. ”


Cadrul legal este definit de normele de drept enumerate mai sus, la care se adaugă Ord a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011.

Apreciem că fată de normele legale enumerate mai sus, gestiunea indirectă a serviciului!

Municipiului București se poate face fără a se publica anunțul privind delegarea serviciuf fără licitație publică, în temeiul art. 36 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016 și a următoarelor texte de lege enumerate &1 continuare, pe care le invocăm în sprijinul susținerilor noastre:

• Constituția României TITLUL VI, Art. 148 :

”[...] (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

(3)    Prevederile alineatelor (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.

(4)    Parlamentul, Președintele României, Guvernul și autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din actul aderării și din prevederile alineatului (2). [...]”

Legislație europeană

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune.

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;

Transpuse în legislația națională prin:

■    Legea.nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 392/2016;

■    Legea nr. 101/2016 privind remediile șLcă^dAat^bjnaterie de atribuire a contractelor def /

_    i

s'' ji

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE ASHRVJCWLUH AMENAJAREA, EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA LACURILOR, ȘTRANDURILOR, BWOIț^ttf>

BAZELOR DE ODIHNĂ ȘI DE AGREMENT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI p    5

vi»,    */Z

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, publicată în Monitorul O8ml României nr. 393/2016.

în această situație, invocăm aplicabilitatea directă a dreptului comunitar, adică dreptul oricărei persoane fizice sau juridice a unui stat membru al Uniunii Europene, de a beneficia de toate sursele dreptului comunitar. Normele de drept comunitar se aplică direct, chiar dacă nu ar fi transpuse în legislația națională. Principiul aplicabilității directe este unul dintre cele mai importante principii de drept comunitar și prevede că legislația europeană conferă persoanelor fizice și juridice ale statelor membre drepturi și obligații, pe care le pot invoca în fata tribunalelor naționale și comunitare. Altfel spus, nu numai instituțiile europene și statele membre sunt afectate direct de dreptul comunitar, ci și persoanelor fizice și juridice europene.

Principiul a fost adoptat în urma demersurilor Curții Europene de Justiție, care, în pofida opoziției unor state membre, a stabilit în Cazul 26/62, Van Gend & Loos, aplicabilitatea directă a întregului drept comunitar. Principiul aplicabilității directe are o semnificație deosebită, deoarece apăra drepturile persoanelor fizice și juridice din Uniunea Europeană și consolidează locul dreptului european în cadrul dreptului național1.

Directivele 2014/23/UE2 și 2014/24/UE3 includ gestiunea indirectă ca nouă modalitate, respectiv atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT operatorilor ”in house”, care duce la lărgirea sferei modalităților de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, gestiunea indirectă fiind o formă a gestiunii delegate în care UAT/ADI atribuie în mod direct, fără licitație, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT operatorilor „in house”.

Operatorii „in house” sunt societăți comerciale înființate și controlate de UAT ori de asociații de UAT constituite în ADI. în reglementarea europeană se cumulează funcția de operare îndeplinită de societatea comercială căreia i se deleagă în mod direct gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, cu funcția de reglementare îndeplinită de autoritățile deliberative ale UAT.

Trebuie precizat faptutcă asigurarea unui control al operatorului „in house” similar celui exercitat asupra propriilor servicii (ca parte a aparatului administrativ), presupune, în mod cumulativ, îndeplinirea


A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind atribuireacondițiilor de control asupra acestei întreprinderi și înlăturarea posibilității operatorului respj avea o orientare spre piață și o maijă de autonomie care ar periclita controlul exercitat de afiliate prin ADI. Condițiile de control prezumă existența unui control al operatorului in house s^ifeau^^^ celui exercitat asupra propriilor servicii.

Menționăm că operatorul „in house” este o societate comercială care prestează activitățile economice corespunzătoare serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT delegate, fiind inevitabilă orientarea acestuia spre piață.

Luând în considerare caracterul restrictiv pentru piață al măsurii de atribuire directă către operatorul „in house”, o asemenea soluție se impune ca fiind singura opțiune viabilă din punct de vedere economic.

în acest sens, având în vedere faptul că operatorul in house este o întreprindere orientată, prin natura sa, spre obținerea de profit ca rezultat al activității sale pe o piață de monopol, trebuie instituite măsuri care să împiedice această entitate de a se comporta în mod unilateral față de clienții săi, ori de a se angaja în acțiuni anticoncurențiale pe piețe relaționate cu piețele serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, libere spre concurență prin natura lor, astfel încât să denatureze sau să restrângă ori chiar să înlăture concurența de pe aceste piețe.

Gestiunea delegată a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de administrare a domeniului public și privat al UAT aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Pentru elaborarea studiului de oportunitate au fost desfășurate următoarele activități:

•    s-au organizat întâlniri cu conducerea Companiei Municipale Agrement București SA pentru cunoașterea viziunii strategice și a obiectivelor pe termen scurt rezultate din Planul de afaceri elaborat;

•    au avut loc ședințe de lucru ale echipei de elaborare a studiului cu participarea experților din cadrul AMRSP;

•    s-au desfășurat activități de documentare și de cercetare pentru identificarea direcțiilor de fundamentare a studiului precum și a particularităților desfășurării activităților sportive la nivelul municipiului București, care are cca. 1,9 milioane de locuitori înregistrați oficial cu reședința în municipiul București și o suprafață de aproximativ 238 km2, cea ce înseamnă o densitate a locuitorilor de peste 8.000 locuitori/km2, mult peste media europeană a capitalelor.

•    s-au solicitat documente și informat^roMa^hM^ără ca acestea să parvină în totalitate

ZO --

echipei de elaborare a studiului pană lymnmpnjhil finalizării acestuia.

Legislația aplicabilă este cea menționată mai sus, cu mențiunea că prin Legea nr. 174/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în vigoare de la 21 iulie 2017, s-a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016, cu următoarea modificare: la articolulIIpunctul 27, articolul 52 se abrogă. Ca urmare nu mai este nevoie de notificarea Consiliului Concurenței, în contextul în care avizul acestuia nu mai este necesar pentru delegarea directăa gestiunii unui operator înființat de Municipiul București prin CGMB.

Pentru determinarea procedurii de delegare s-a avut în vedere fluxul informațional prezentat în figura 6, flux determinat de reglementările cuprinse în Ordonanța de Guvern nr. 71/2002, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.    .


■ | iQțțplUiiJufijiyitil

■    iimșK iir ■

'Tttâfclltahliatfc:-iht '

' Biifrtrttți

■    K^MțuteluiiiU


Figura 6. Fluxul informațional privind delegarea serviciilor ADPP determinat de reglementările cuprinse în Ordonanța de Guvern nr. 71/2002 actualizatăGestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor opergJgftNTA tehnică .    wi si juR'OicJi

fumizon/prestaton de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autorități administrației publice locale (Art. 12, alin (2) lit. a). în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile si responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum si la administrarea si exploatarea infrastructurii edilitar-urbane

necesare realizării serviciilor (Art 12, alin(l).

• Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat se poate realiza prin negociere directă, în cazuloperatorilor cacapital al unităților administrativ-teritoriale, înființați de autoritățile administrației publice locale sau rezultați ca urmare a reorganizării administrative din rațiuni operaționale și economico-fmanciare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat (OG 71/2002, art. 13, alin (2) lit. a).

Se impune precizarea că serviciul care va fi delegat nu intră sub incidența respectării criteriilor Altmark deoarece în cadrul studiului de oportunitate s-a specificat în mod expres că operatorul căreia i se va delega prin atribuire directă serviciul nu va beneficia de compensație de la bugetul local al municipiului București. Hotărârea Altmark se aplică pentru a determina dacă o anumită compensație pentru un serviciu public constituie ajutor de stat, indiferent de sectorul economic în cauză.    /

în această situație analizată, având în vedere că operatorului i se atribuie direct un contract de delegare a gestiunii unui serviciu public, iar tariful său, care acoperă integral „costurile, este plătit de către autoritatea care i-a delegat gestiunea serviciului drept contravaloare pentru serviciile prestate de operator municipalității, nu se pune problema acordării de către CGMB a vreunei compensații financiare pentru prestarea servicului. Considerăm astfel că nu se ridică problema ajutorului de stat și implicit a îndeplinirii criteriilor Altmark, care vizează strict acordarea de compensații pentru prestarea servicului.


Legii 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011.

Legii nr. 100 din 19/05/2016 a concesiunilor de servicii, care transpune în legislația română Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune.

Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public-atS&tului.

8. Redevența serviciului


-/ar    ,

ASISTENTĂ TEHNICA m

\ și JURIDICĂ

Conform celor precizate mai sus, serviciile de administrare a domeniului public și privat sțgtf definit^, reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de admîmstrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 13 alin. (7) din OG 71/2002 cu modificările și completările ulterioare:

” Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat cuprinde în mod obligatoriu'.

[•••]


g)    indicatorii de performanță, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul de serviciu privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate și modul de evaluare a acestora, condiții și garanții;

h)    tarifele practicate și procedura de stabilire, ajustare, avizare și aprobare a acestora;

i)    modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate;

j)    nivelul redevențelor;

n) condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului;


Durata maximă a încredințării serviciului ca regulă generală, ar trebu^ criterii obiective, cum ar fi necesitatea amortizării activelor fixe netransferabile. în principiu, perioada de valabilitate a actului nu trebuie să depășească perioada necesară amortizării celor mai importante active necesare pentru prestarea SIEG - serviciu de interes economic general. Investițiile pe baza cărora se justifică perioada de atribuire trebuie clar precizate în actul de încredințare, fără a exista posibilitatea adăugării de noi investiții, pe parcurs, pentru a permite prelungirea artificială a duratei acestuia.

Durata derulării unui contract de delegare trebuie fixată ținând cont de necesitatea garantării stabilității economice și financiare a operatorului, în așa fel încât să nu limiteze libera concurență mai mult decât este necesar pentru garantarea recuperării costurilor asociate investiției.

Legea 100/2016 a a concesiunilor de servicii, în legătură cu durata concesiunii, are următoarele prevederi în Articolul 16:

(1) Durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenței. Entitatea contractantă estimează durata concesiunii pe bazgT^tățiiQr sau a serviciilor solicitate.


(2) Pentru concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil.10. Termenele pentru realizarea procedurii contractului

Contractul de gestiune al serviciului de administrare a activităților de agrement pe domeniului public și privat al municipiului București poate fi încredințat direct către Compania Municipală Agrement București SA.

Delegarea gestiunii serviciului de administrare și exploatare a activităților de agrement pe domeniului public și privat al municipiului București către Compania Municipală Agrement București SA se va realiza prin negociere directă, în temeiul art. 13 alin. (2) lit. a din OG nr.71/2002, deoarece acesta este un operator cu capital social integral al municipiului București și este înființat prin HCGMB. Procedura aplicabilă va respecta reglementările în vigoare.


11. Matricea SWOT a delegării serviciului de agrement în municipiul București

.    Puncte'tari 1

• Menținerea responsabilității operatorului deleg în ceea ce privește administrarea și îni zonelor destinate agrementului din Bui““Puncte slabe ~ .TȚ.......

CGMB, în virtutea exercitării nemijlocite a or competențelor și responsabilităților revin potrivit legiicu privire laMenținerea autorității nemijlocite a CGMB asupra activităților delegate.

Reducerea costurilor din perspectiva autorității locale prin implementarea unui management adecvat al costurilor.

Posibilitatea unei gestionări adecvate a riscurilor de către autoritatea locală și de către operatorul delegat prin partajarea acestora și implementarea de măsuri de contracarare a manifestării lor.


Retrocedări ale terenurilor pe care în acest • moment se află zonele de agrement (ștranduri aflate pe malul lacurilor) și distrugerea acelor zone prin amenajarea de construcții.

Situații juridice incerte ale anumitor zone de agrement. Din această cauză există reticențe în • întreținerea zonelor respective.

Distrugerea    calității mediului acvatic •

(biodiversitate, floră) în anumite zone de • agrement aflate pe malul lacurilor prin interferarea cu spațiul construit ilegal sau legal. • Influențe politice, juridice, economice pentru accesul spațiului construit (rezidențial sau de afaceri) în arealul zonelor de agrement aflate în administrare.

Inconsistență politică vis-a vis de administrarea lacurilor și a râurilor din zona București, și menținerea unui status quo nefavorabil amenajării și igenizării acestor zone.


fumizarea/prestarea serviciilor, își va asuma o serie de riscuri de natură financiară în susținerea operatorilor.

Pe termen scurt sau mediu costurile de capital ale operatorului delegat pot fi semnificative ca volum, în condițiile dotării cu echipamente, utilaje, mobilier etc. specifice activității.

Existența, pentru multe dintre obiectivele administrate de CM Agrement, de contracte de concesiune nefavorabile, anterioare.

« Oportunități 1 ' ' ' Realizarea unei politici ecologice coerente, pe termen mediu și lung, a PMB referitoare la creșterea suprafeței de spațiu verde în arealul municipiului București și aliniere^ la politicile ecologice ale Uniunii Europene.

Accesul la fonduri europene și la alte fonduri externe nerambursabile.

Leasing pentru cumpărarea de utilaje. Recuperarea integrală a componentelor reciclabile printr-o politică de mediu coerentă.

Punerea în valoare a potențialului turistic al municipiului București prin atragerea unui număr mare de turiști interesați de evenimentele cultural sportive ce se vor desfășura în zonele de agrement din oraș.


12. Matricea riscurilor pentru gestiunea delej agrement în municipiul BucureștiIndiferent de forma de gestiune adoptat, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate (art. 10, alin (LLdm=©&m-.71/2002). Astfel, exigențele la care trebuie să

răspundă un operator, care funcționei înființată de municipalitate, căreia i-a


fost atribuit direct contract de delegare sunt aceleași ca și în cazul unui operator căreia i-a fost delegat serviciul prinlicitație.

Repartiția riscurilor din punct de vedere al entității care își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe ale manifestării acestora, este prezentată în tabelul 7.

Tabel 7 Matricea riscurilor pentru gestiunea serviciului agrement în municipiul București


Categoria

Risc


de


Descriere


Consecințe


Riscuri de planificare și proiectare.


Infrastructura

existentă

(reabilitare/mod

ernizare)


Infrastructură neadecvată cerințelor actuale referitoare la serviciile de agrement ce ar trebui să fie modeme, calitative și să ofere siguranță


Majorarea costurilor de prestare a serviciului datorate infrastructurii învechite sau amortizării    costurilor

investiționale în situația de modernizare sau reabilitare a infrastructurii destinate activităților de agrement.


Dotarea tehnică neadecvată a operatorului


în situația în care modul de atribuire a gestiunii serviciului se realizează prin delegare directă, către o companie înființată de municipalitate, trebuie să se acorde o mare atenție dotării tehnice necesare pentru prestarea, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, a serviciului.


Dotarea tehnică neadecvată a operatorului poate conduce la scăderea drastică a calității serviciului și la prestarea acestuia cu anumite costuri supradimensionate


Statutul juridic al obiectivelor aflate    în

administrare


In situația necesității de reabilitare/modemizare/exti ndere a obiectivelor pot apărea blocaje, dacă statutul juridic al acestora nu clar (existența


întârzieri în începerea sau finalizarea proiectelor    de

investiții în zonele    de

reducerea administrate, ce ulterior,
contracte de concesiune pe termene foarte lungi, în termeni nefavorabili PMB) sau    există

procese/revendicări pe rol.

majorarea    costurilor

investiționale.

'     Riscuri de întreținereși operare 1

Creșterea costurilor    cu

forța de muncă

Creșteri neprevăzute a costurilor cu forța de muncă ca urmare a deciziilor de ordin politic sau alte situații de conjunctură.

Creșterea costurilor totale ale operatorului.

X

Costuri    de

întreținere mai mari decât cele previzionate

Depășirea costurilor de întreținere față de cele planificate    în    BVC

(planificat).

Creșterea costurilor totale ale operatorului.

X

" * H    ,    Veniturile operatorului și cererea aferentă

Condiții extreme ale    mediului

economic

general

Crize    economice

neprevăzute    la    nivel

internațional ce pot avea’ efecte puternice asupra echilibrului financiar al operatorului.

Diminuarea    veniturilor

operatorului.

X

Condiții

nefavorabile ale

mediului economic    pe

plan local

Capacitatea scăzută de finanțare a serviciului din partea PMB.

Diminuarea    veniturilor

1

operatorului.    j.

L

~'X~

Existența unor contracte    de

concesiune prealabile    a

obiectivelor

administrate

Existența unor prevederi financiare    nefavorabile,

contracte pe termen lung (49 de ani..), imposibilitatea-rezilierii    contractelor

nefavorabile.

Diminuarea drastică a veniturilor    operatorului.

Scăderea capacității de susținere a serviciuluC-și-implicarea de venituri de la bugetul PMB pentru a menține serviciul.

’k    °'r'

texsisw ta si jl

Inflația

Un nivel neprevăzut al inflației.

Afectarea    echilibrului

financiar al operatorului.

X

Finanțare

suplimentară

Este necesară o finanțare suplimentară pentru anumite costuri neprevăzute, în vederea    asigurării

continuității servicyifw A / ° '

în conformitate cu ROF-ul

serviciului și cu normele legate de ajutorul de stat trebuie stabilite situațiile în pot fi acordate finanțări sSU^lm^entare de la bugetul

X

local pentru asigurarea continuității serviciului.


Indisponibilitate a PMB de a finanța serviciul

Modificarea

dobânzilor

bancare

Schimbări

legislative

generale

Schimbări

politice

Retrocedări de terenuri prin hotărâri judecătorești

Costuri unitare supraevaluate

Lipsa definirii și delimitării clare a activităților din cadrul serviciului


Primăria municipiului București nu are capacitatea financiară de a suporta serviciul pentru asigurarea unui nivel corespunzător de calitate al acestuia.

Pot apărea anumite blocaje în prestarea serviciului sau calitatea acestuia poate scădea.


Variațiile dobânzilor pot influența pozitiv sau negativ valoarea finanțărilor prin credite asumate de operator.

Creșterea sau diminuarea costurilor cu creditele angajate de operator.


■0.;,- • £    • Risc legal șf d^ politică a PMB


Legi,    ordonanțe,

reglementări care afectează prestarea serviciului față de condițiile actuale.

Anumite schimbări la nivel politic ce pot influența cadrul general de prestare a serviciului de agrement, prin concesionarea către terți a unor obiective aflate în administrare cu interese economice, care vor conduce la scăderea drastică a veniturilor CM Agrement.

Retrocedări de suprafețe din zonele de agrement și distrugerea transformarea în zone construite.

Restrângeri drastice prestarea serviciului.


Riscuri legate de performanța operatorului în prestarea serviciului


Neutilizarea unor limite maxime de costuri unitare pe tipuri de operațiuni.

Tn cadrul serviciului de

utilitate publică lucrările sau operațiunile realizate nu sunt clar definite și descrise, în vederea delii acestora.    XO


Creșterea costurilor    ca

urmare    a

subcontractării

intermediarilor

Lipsa unor politici și strategii clare privind contractarea    și

aprovizionarea cu materiale de la producători direcți și limitarea    intermediarilor

prin    restricționarea

subcontractării.

Creșterea    'costurilor

operatorului.

X

Lipsa

indicatorilor de performanță ai serviciului

Nu sunt stabiliți indicatori de performanță care să stea la baza fundamentării solicitării de    fonduri,

respectiv utilizării acestora.

Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate ale operatorului.

X

Nefundamentare

a    economico-

calitativă    a

sumelor pentru investiții

Fundamentarea    sumelor

pentru investiții nu are la bază date concrete privind locații stabilite pe zone și adrese precise.

Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate ale operatorului.

X

13. Concluzii finaleși recomandări


în urma analizei opțiunilor de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local având ca obiect administrarea, exploatarea și întreținerea zonelor de agrement aflate în administrarea Primăriei Municipiul București a rezultat concluzia de a recomanda delegarea gestiunii prin negociere directă, unui operator cu capital al unității administrativ-teritoriale în care se dorește dezvoltarea serviciului, respectiv municipiul București, din următoarele motive:

1.    CGMB poate atribui direct Companiei Municipale Agrement București SA, companie înființată de CGMB, contractul de delegare a gestiunii serviciilor din sfera agrementului în municipiul București, în condițiile asigurării dotării corespunzătoare a acesteia cu mijloace materiale și umane, astfel încât începând cu 01.01.2018 să fie capabilă să furnizeze serviciul în București, cel puțin la nivelul la care este furnizat în prezent.

2.    Dotarea tehnică a Companiei Municipale Agrement București SA în calitate de operator trebuie să se realizeze într-o manieră care să îi permită acestuia să obțină licențele și avizele necesare prestării serviciului, până la momentul încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului.

3.    Evaluarea performanței utilizării fondurilor publice prin aprecierea modului în care sunt cheltuite fondurile bugetului local impune adoptarea și monitorizarea continuă a unei serii de indicatori de performanță (de economicitate, de eficiență și de eficacitate și mai ales de calitate), astfel încât să se stabilească, dacă rezultatele obținute pot fi atribuite politicii manageriale a companiei și nu unor circumstanțe independente de aceasta.

4.    Un alt aspect sensibil îl reprezintă situația juridică a suprafețelor de teren și a obiectivelor construite și/sau amenajate care urmează să fie administrate. Se recomandă inventarierea și evaluarea spațiilor deținute de PMB sub formă de lacuri, ștranduri, debarcadere, ambarcațiuni navale, case de sănătate etc., întocmirea documentelor topografice și intabularea acestora

5.    Se recomandă efectuarea analizei tehnico-economice a operatorului privind volumul investiților necesare pentru modernizarea și identificarea formelor optimale de prestare a serviciului respectiv în condiții de asigurare a cerinței europene referitoare la siguranța cetățenilor, la calitatea apei din lacuri, la calitatea apelor din ștranduri etc.

6. Compania Municipală Agrement București SA va trebui să echilibreze obiectivele sale economice cu obiectivele sociale și de mediu ale auțp^^ldâal^^bțgctive impuse de necesitatea_așigurării unui serviciu public care să corespuL...... _OKfECTM


beneficiarilor săi (cetățenii municipiului București). Pentru a atinge obiectivele de ere publice și de extindere, Compania Municipală Agrement București SA ar trebui să funcționeze in <•/' concordanță cu o serie de linii directoare, astfel:

•    Compania trebuie să fie administrată și gestionată în mod activ de către autoritatea locală prin stabilirea unei misiuni și a unor obiective clare, legate în primul rând de obiectivele și rezultatele sociale dorite pentru administrarea și întreținerea zonelor de agrement în București.

•    Calitatea de proprietar și de management activ necesită ca aceia care își asumă aceste roluri, în special consiliul de administrație și conducerea executivă, să îndeplinească condiții de capacitate organizatorică, capabilitate profesională și angajament față de integritate.

•    Compania trebuie să asigure transparența activității desfășurate prin raportări ale performanței, periodice, de calitate și de încredere. Acest lucru excede simplele raportări financiare, impunând o raportare integrată; economică, financiară, socială, de mediu etc. Acest lucru contribuie la consolidarea încrederii între autoritatea locală (proprietar) și cetățeni.

•    Este necesară crearea unui echilibru intem-extem adecvat: ca orice organizație, compania municipală trebuie să dezvolte și să mențină o bună gestionare internă pentru a maximiza eficiența și eficacitatea în condiții de economicitate. Ar trebui să utilizeze inovații tehnologice pentru a furniza servicii care să răspundă nevoilor comunității în cadrul unor bugete restrânse și să obțină rezultatele scontate din punct de vedere economic și social.

7. Analiza informațiilor privind starea actuală a zonelor de agrement aflate în administrarea PMB, în corelare cu cerințele tehnice și reglementative privind indicatorii de calitate, de mediu și sociali arată necesitatea, dar și posibilitatea efectuării unor procese investiționale majore de reabilitare, modernizare și mai ales extindere a suprafețelor ocupate de zonele de agrement în cadrul municipiului, în scopul realizării unui serviciu calitativ la nivel european, care să conducă la creșterea calității vieții locuitorilor orașului.


CAIET DE SARCINI

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR

DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CAPITOLUL I.


OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art 1.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatii operatorului sț public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amfenajarer reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si baijț din Municipiul București. Prin acest caiet de sarcini se stabilesc nivelurile de calitate tehnice necesare funcționarii in condiții de eficienta si siguranța.

Art 2.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnica si de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art 3.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București.

Art 4.

(1)    Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, asigurarea in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante.

(2)    Specificațiile tehnice se refera la executarea lucrărilor, verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in legătură cu desfășurarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București.

(3)    Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București.

Art 5.


Termenii si expresiile utilizate in prezent serviciului public de administrare a do:


exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București.

Art 6.

Obiectivele specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București sunt alcătuite din lacuri cu amenajările hidrografice corespunzătoare (luciu de apa, pareuri, stavilare, ecluze, pontoane,...) ștranduri, complexe de sanatate si bai publice, cu dotările corespunzătoare bunei funcționari: - - —,

CAPITOLUL II. CERINȚE ORGANIZATORICE


Art 7.

Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privir amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, comple sanatate si băilor publice din Municipiul București va asigura:

a)    respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena muncifeioteetia tehnica ; muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a corfeictHWPj0lC prevenirea si combaterea incendiilor;

b)    exploatarea, intretinerea si reparația instatatiilor si utilajelor cu personal autorizat in furiiî complexitatea instalației si specificul locului de munca;

c)    respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliți in regulamentul serviciului

;d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale si autoritatea de reglementare locala a informațiilor solicitate si asigurarea accesului la documentațiile si la actele pe baza carora se realizează activitatea;

e)    prestarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București pentru toate obiectivele aflate in administrarea operatorului;

f)    aplicarea de metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

g)    îndeplinirea obiectivelor de administrare si exploatare prevăzute de legislația in vigoare;

h)    realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora,

i)    evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

j)    evidenta consumurilor de materiale utilizate pentru prestarea serviciului public de administrare a

domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București;    -

k)    personalul necesar acoperirii tuturor activitatilor specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București;

l)    -dotarea propria- cu instalații, echipamente specifice si cu piese.de.schimb necesare prestării serviciului;

m)    respectarea procedurilor tehnice de lucru specifice activitatii prevăzute in regulamentul serviciului public de administrare a domeniului .public si privat privind activitatile de amenajare,

exploatare, reparare, protejare si intretinț băilor publice din Municipiul Bucureștiiștrandurilor, complexelor de sanatate si


n) elaborarea programului anual de lucrări ce trebuie aprobat de către autoritatea administrației publice locale;

n)    elaborarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli ce trebuie aprobat de către autoritatea administrației publice locale;

o)    alte condiții specifice stabilite de autoritatea publica locala.

Art 8.

Obligațiile si răspunderile operatorului sunt cuprinse in regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București.

Art 9.

(1) In vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București asigura administrarea, amenajarea, exploatarea, repararea, protejarea si întreținerea următoarelor obiective, a căror lista si descriere se regăsesc in Anexa 1 l^jjrezentuLcaiet de sarcini:


a)lacuri:

I-----

I

P'”':

i

p.


b)    ștranduri:

c)    debarcadere:

d)    complexe de sanatate si bai publice:

e)    baze sportive

(2)    Bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului^

aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activiî amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București vor fi inventariate si vor fi cuprinse in lista bunurilor publice anexata la contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat intre autoritatea administrației publice locale si operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include in lista bunurilor anexata si alte bunuri care fac obiectul activitatii operatorului si vor fi administrate in aceleași condiții in care sunt administrate bunurile publice si private incluse inițial in contract

Art 10.

(1)    Finanțarea cheltuielilor curente pentru realizarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București se face pe criterii economice si comerciale. Mijloacele materiale si financiare necesare desfășurării activitatii se asigura prin bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului.

(2)    Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București se asigura din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului si/sau fonduri de la bugetul local;

.b)xredite bancara, ce.pot si garantate in condițiile legii;---    ~    •• •

c)    fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

d)    fonduri speciale constituite sub forma unor taxe speciale, instituite la nivelul autoritarii administrației publice locale;

e)    fonduri transferate de la bugetul de stat, ca-pajetuypare la cofinantarea unor programe de investiții

realizate cu finanțare externa, precurtp^rțftn AugfytefȘ^unor ordonatori principali de bugetului de stat;    " Of)    participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul "construieste-opereaza-transfera", in condițiile legii;

g)    alte surse constituite conform legii.

CAPITOLUL III.

CERINȚE PRIVIND DOTAREA TEHNICA A OPERATORULUI PENTRU REALIZAREASERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR

DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art 11.

(1)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal, utilaje și unelte pentru realizarea lucrărilor indicate în prezentul caiet de sarcini.

(2)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal compusă din :

a)    muncitori calificați pentru realizarea lucrărilor specifice de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice,

b)    muncitori necalificați pentru diferite lucrări de săpare, mobilizare sol, strîngere a deșeurilor, încărcare/ descărcare deșeuri, manipulare diferite materiale, etc.

c)    șoferi pentru transportul deșeurilor, a materialor,etc.

(3)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de utilaje și echipamente specifice activitatii.

(4)    Cantitățile de lucrări specifice realizării serviciului se pot modifica pe parcursul derulării contractului datorită unor cauze independente de cele două părți contractante: fenomene meteo, vandalizări, furturi, sau alte cauze care nu au putut fi identificate în momentul încheierii prezentului caiet de sarcini.

(5)    Plățile se vor face în baza situațiilor de lucrări lunare, întocmite funcție de cantitățile de lucrări

executate și confirmate prin procesele verbale de recepție, astfel că valoarea totală a cantităților de lucrări executate pe perioada desfășurării contractului; poate fi măimică sau' cel mult egalăcm^ valoarea contractului.    L .    ......... -    , r

................. _

CAPITOLUL IV.

ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARAIH^PIÎOTEJAjȘE5StVr ■ ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANJMFATfB/fiaJ*

BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI    V.

Art 12.

Operatorul va asigura serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, astfel incat acesta sa isi îndeplinească funcțiile pentru care a fost creat:

a)    funcția ecologica, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice si a aerului, ameliorarea compoziției chimice a solului si a apei

b)    funcția de utilitate publica, prin care se vor asigura activitatile sportive, odihna, agrementul si

jocurile de COpii;:::r-.::/.™-::::::.-7    ............ .......... • :

c)    funcția complementara, prin care se va asigura funcționarea normala a comerțului, alimentației publice, educației si invatamantului

întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București sunt:

a)    realizarea de documentații tehnice pentru amenajarea lacurilor, ștrandurilor, caselor de odihna si tratament;

b)    asigurarea materialelor necesare realizării proiectelor si pentru întreținerea lacurilor, ștrandurilor, caselor de odihna si tratament;

c)    asigurarea bunei funcționari a lacurilor, a sistemelor hidraulice - stavilare, ecluze;

d)    asigurarea întreținerii amenajărilor la acumulările de apa, respectiv aparari maluri, pereuri,

e)    asigurarea necesarului de resurse pentru realizarea curățării si drenarii fundul lacurilor;

f)    asigurarea dotărilor tehnice si specifice funcționarii activitatii ștrandurilor, inclusiv a realizării analizelor pentru respectarea calitatii apei din bazine;

g)    amenajarea si întreținerea aleilor si cailor de acces la obiectivele de agrement administrate;

h)    activitatea de pregătire a terenului pentru realizarea spatiilor verzi peisagistice;

i)    activitatea de amenajare, întreținere si protejare a spatiilor verzi acoperite cu gazon aferente;

j)    activitatea de amenajare, intretinere si protejare a spațiilor verzi cu arbori și arbuști aferente ;

k)    lucrările de intretinere a clădirilor administrative, complexelor de sanatate si băilor publice;

l)    lucrările de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila necesare spatiilor pentru clădirile administrative, spatiilor amenajate pentru vestiare, dusuri, WC-uri

m)    lucrările de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de canalizare necesare bunei desfășurări a activitatilor;

n)    lucrările de amenajare si intretinere a iluminatului public la obiectivele administrate;

o)    asigurarea si întreținerea mobilierului stradal (banei, coșuri de gunoi, foisoare, pergole,...);

p)    asigurarea pazei obiectivelor in conformitate cu prevederile legale.

r)    asigurarea lucrărilor de intretinere si reparații la adăpostul de cai si baza hipica Toboc;

s)    alte activitati necesare funcționarii operatorului, respectiv întreținerea utilajelor proprii, ambarcațiunilor pe tot parcursul anului.

Art 14.

(1)    Realizarea efectiva a lucrărilor la obiectivele destinate serviciului public de administrare a

domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București se face de către operator in baza unor documente zilnice de; lucru specifice flecarei tip de operațiune sau activitate, cum ar fi:    ;    ..... '

a)    ordin de lucru sau comandă de executare a lucrărilor;    i    !

b)    procedura si documentația tehnică de execuție;    ~    - _________________ __________!

c)    instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile;


d)    certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce puse în operă;

e)    înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ținute sub control;

f)    asigurarea la punctele de lucru, prin grija responsabililor, a materialeloj>necesare execț utilajelor și utilităților aferente execuției;

g)    asigurarea cu personal executant instruit și testat privind cunoașterea procedurilor tehniț execuție, detaliile de execuție și instrucțiunile aplicabile.

(2)    Activitatile specifice desfășurate in zona lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si publice simt activitati complexe si presupun respectarea cu strictete a procedurilor de lucru.

Art 15.

Activitatea de amenajare, exploatare, protejare si intretinere a lacurilor

(1) Activitatea de amenajare, exploatare, protejare si intretinere a lacurilor cuprinde următoarele etape: .


a)    umplerea lacurilor din sursele de apa <

b)    primenirea apei din lacuri in scopul e.

c)    paza si securitatea barajelor si desecărilor prin agenti hidrotehnici special angajați;

d)    iniaturarea plutitorilor si întreținerea in stare de funcționalitate a grătarelor din fata stavilarelor;

e)    buna funcționare a stavilarelor;

f)    verificarea periodica a lacurilor cu descărcare tip sifon;

g)    menținerea, pe timpul iernii, a nivelului apei sub cel al pereurilor sau al construcțiilor hidrotehnice, pentru evitarea deteriorării acestora datorita fenomenului de inghet;

h)    întreținerea luciului apei, curatarea acesteia de plutitori, îndepărtarea vegetației subacvatice;

i)    dotarea cu posturi de prim ajutor;

j)    exploatarea si întreținerea patinoarelor formate pe lacurile din dotare;

k)    îndeplinirea formalităților legale privind navigarea ambarcațiunilor, încadrarea personalului navigant si folosirea acestuia doar conform calificării pe care o poseda;

l)    dotarea ambarcațiunilor conform normelor specifice in vigoare;

m)    asigurarea, utilizarea eficienta si repararea ambarcațiunilor existente pentru realizarea activitatii de agrement nautic;

n)    expertizarea ambarcațiunilor la termenele prevăzute de lege;

o)    tinerea evidentei in exploatare a parcului de ambarcațiuni, conform procedurilor legale impuse de Autoritatea Navala Romana si direcția de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor;

p)    asigurarea si protecția ambarcațiunilor la acostare prin dotarea debarcaderelor cu materiale specifice;

q)    asigurarea necesarului de combustibil, lubrifiant, materii prime si materiale necesare funcționarii ambarcațiunilor;

r)    asigurarea masurilor de tehnica securității muncii si PSI in vederea evitării accidentelor de munca sau a altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale deprotectia muncii;

s)    paza si protecția patrimoniului din dotare.

(2) Activitatea de amenajare, exploatare, protejare si întreținere a lacurilor cuprinde si următoarele activitati conexe:

a) întreținerea instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila necesare spatiilor pentru clădirile administrative spatiilor amenajate pentru vestiare, dusuri, WC-uri;

b)    lucrări de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de canalizare necesare'bunei desfășurări a activitatilor;

c)    lucrări de amenajare si intretinere a iluminatului public, arhitectural si ornamental;

d)    asigurarea si întreținerea mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi,...);L-

e)    amenajarea si întreținerea aleilor si cailor de acces;

f)    asigurarea si menținerea slubrizarii si degajarea cailor de acces de zapada si ghiata;

g)    golirea si transportul depozitelor de gunoi inclusiv a coșurilor de gunoi si a pubele

h)    activitati de amenajare si intretinere a pereurilor;i)    asigurarea si întreținerea zonelor verzi aferente lacurilor aflate in administrareaoperatorul^

j)    activitati de amenajare si intretinere clădirilor administrative si anexe.

(3)    Lucrările de proiectare, execuție si intretinere a lucrărilor specifice administrării si ștrandurilor, vor cuprinde următoarele etape:

a)    pregătirea documentațiilor, prezentarea si avizarea acestora;

b)    solicitarea si obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor corespunzătoare începerii lucra

c)    urmărirea si verificarea calitatii lucrărilor pe tot parcursul realizării lucrărilor;

d)    efectuarea recepțiilor preliminare si prezentarea eventualelor observații si neconformitati;

e)    efectuarea recepției definitive si realizarea dosarului obiectului.

(4)    Curățarea și salubrizarea lacurilor se realizează și se gestionează cu forte proprii asigurate de operator sau de către servicii specializate și atestate în condițiile legii pentru acest gen de lucrări, pe baza contractelor încheiate cu operatorul servich;


(5)    Autoritatea administrației publice loc^h^    ^va amenaja ștranduri pe malurile

lacurilor, asigurându-se respectarea următo^    _


a)    în amonte de ștrand să nu existe deversări de ape uzate care să influențeze calitatea apei din zona ștrandului;

b)    la locul îmbăierii apa ștrandului va fi ferită de riscul poluării prin instituirea zonelor de protecție sanitară;

c)    pentru adâncimi până la 1,20 m panta de adâncime va fi uniformă, respectând proporția 1:10, iar pentru adâncimi mai mari, proporția 1:3;

d)    în zonele de scăldat trebuie să se asigure minimum 2,5 mp luciu de apă/persoană pentru o adâncime a apei de 1,20 m și cel puțin 6,25 mp luciu de apă pentru o adâncime a apei mai mare de 1,20 m.

e)    Supravegherea, inspecția sanitară și controlul calității apei din zonele naturale utilizate pentru îmbăiere se fac de autoritățile responsabile, potrivit prevederilor legale.

Art 16.

Activitatea de amenajare, exploatare, protejare si intretinere a ștrandurilor

(1)    Activitatea de amenajare, exploatare, protejare si intretinere a ștrandurilor va fi realizata de către operator conform reglementarilor legale in vigoare, in vederea asigurării:

a)    bunei funcționari a ștrandurilor prin dotarea si completarea plajelor cu nisip, curatarea si afanarea lor zilnica;

b)    dotării incintelor cu banei de gradina si coșuri de gunoi;

c)    dotării incintelor cu cabinelor de dusuri si grupurilor sanitare;

d)    dotării cu bazine speciale pentru adulti si pentru copii;

e)    verificării adâncimii apei din bazine pentru a se elimina pericolul de inec;

f)    dotării cu posturi de prim ajutor, personal si echipamente corespunzătoare;

g)    pregătirii pentru iama a ștrandurilor;

h)    curățării zilnice a bazinelor de inot de plutitori si schimbării apei de cel puțin doua ori pe saptamana in cazul alimentarii de la rețeaua de apa potabila;

i)    asigurării masurilor de tehnica securității muncii si PSI in vederea evitării accidentelor de munca, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecția muncii.

(2)    Activitatea de amenajare, exploatare, protejare si intretinere a ștrandurilor cuprinde si următoarele activitati conexe:

a)    întreținerea instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila necesare spatiilor pentru clădirile administrative spatiilor amenajate pentru vestiare, dusuri, WC-uri, etc.

b)    lucrări de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de canalizare necesare bunei

desfășurări a activităților;    i

c)    lucrări de amenajare si intretinere a iluminatului public, arhitectural si ornamental;

d)    asigurarea si întreținerea mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi,...); j


e)    amenajarea si întreținerea aleilor si cailor de acces;

f)    asigurarea si menținerea slubrizarii si degajarea cailor de acces de zapada si gheata;

g)    golirea si transportul depozitelor de gunoi inclusiv a coșurilor de gunoi si a pijbet€îor;

h)    activitati de amenajare si intretinere clădirilor administrative si anexe;

i) asigurarea si întreținerea zonelor verzi aferente ștrandurilor aflate in administrarea operatij

(3)    Lucrările de proiectare, execuție si intretinere a lucrărilor specifice administrării si e> ștrandurilor, vor cuprinde următoarele etape:

a)    pregătirea documentațiilor, prezentarea si avizarea acestora;    i

b)    solicitarea?sLobtinerea:acordurilor, avizelor si autorizațiilor corespunzătoare ineeperiilucrarilorj?

c)    urmărirea si verificarea calitatii lucrărilor pe tot parcursul realizării lucrărilor;

d)    efectuarea recepțiilor preliminare si prezentarea eventualelor observații si neconformitati;

e)    efectuarea recepției definitive si realizarea doșșraîGfsbiertului.

(4)    Curățarea și salubrizarea ștrandurilor se retează șr sugestionează cu forte proprii asigurate de operator sau de către servicii specializate șj^test^țeTncdtKțițme^egii pentru acest gen de lucrări, pe baza contractelor încheiate cu operatorul s^rociuliArt 17.

Activitatea de intretinere a clădirilor administrative, complexelor de sanatate si băilor publice Activitatea de intretinere a clădirilor administrative, complexelor de sanatate si băilor publice va cuprinde următoarele etape:

a)    pregătirea documentațiilor, prezentarea si avizarea acestora;

b)    solicitarea si obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor corespunzătoare începerii lucrărilor;

c)    urmărirea si verificarea calitatii lucrărilor pe tot parcursul executieirealizarii lucrărilor;

d)    efectuarea recepțiilor preliminare si prezentarea eventualelor observații si neconformitati;

e)    efectuarea recepției definitive si realizarea dosarului obiectului.

Art 18.

Activitatea de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila necesare spatiilor pentru clădirile administrative, spatiilor amenajate pentru vestiare, dusuri, WC-uri;

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București are responsabilitatea de â stabili pe baza de proiecte, avizate de autoritatea publica competenta, traseul rețelelor interioare si dotărilor necesare, pentru alimentarea cu apa a clădirilor administrative, vestiarelor, WC-urilor, anexelor, inclusiv amplasarea hidrantilor de incendiu si a cișmelelor publice;

(2)    Execuția lucrărilor la instalațiile interioare de alimentare cu apa a consumatorilor din obiectivele specifice serviciului va fi realizata de către operator sau prin terii abilitați pentru acest gen de lucrări, angajați in condițiile legii;

(3)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București are obligația de a întreține și a menține în stare de permanentă funcționare instalațiile interioare de alimentare cu apă, inclusiv hidrantii amplasați in incinta obiectivelor aflate in administrarea operatorului;

(4)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București are responsabilitatea, de..a„crește eficiența și randamentul sistemelor, prin eliminarea pierderilor în instalațiile interioare, si de a limita la strictul necesar cantitățile de apă potabilă distribuită prin instalațiile interioare alimentare cu apă.


Art 19.

Activitatea de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de canalizare necesare bunei desfășurări a activităților

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor,

sanatate si băilor publice din Municipiul București are responsabilitatea de a stabili pe proiecte, avizate de autoritatea administrației publice locale, traseul rețelelor interioi canalizare, pentru preluarea apelor uzate rezultate din consumul apei' potabile de la cl administrative si anexele acestora;

(2)    Execuția lucrărilor la instalațiile interioare de canalizare din obiectivele specifice servici fi realizata de către operator sau prin terii abilitați pentru acest gen de lucrări, angajați in

(3)    Operatorul serviciului are obligația întreținerii și menținerii în stare de permanentă funcționare a instalațiilor interioare de canalizare, eliminând ori de cate ori este cazul defecțiunile aparute la instalația interioara de canalizare.


(4)    Preluarea si evacuarea apelor meteorice pi    ^au din topirea zăpezilor se face prin

gurile de scurgere amplasate in punctele joi


(5)    Operatorul serviciului trebuie sa păstreze capacul gurilor de scurgere liber si sa se asigure in permanenta ca acestea preiau apele meteorice.

(6)    Operatorul serviciului trebuie sa asigure evacuarea în siguranță a tuturor deșeurilor si depozitelor provenite din gurile de scurgere in urma activităților de întreținere a acestora, în conformitate cu standardele prevăzute de legislația specifică.

Art 20.

Activitatea de amenajare si intretinere a iluminatului public la obiectivele administrate

(1)    Realizarea, modernizarea si întreținerea iluminatului public la obiectivele administrate de către operatorul serviciului se va realiza de către acesta sau de către terti specializați pentru astfel de lucrări, in baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului;

(2)    Operatorul serviciului va acorda sprijin executantului in vederea realizării lucrărilor de realizare, modernizare si intretinere a iluminatului public;

(3)    Verificarea si confirmarea executării lucrărilor se va face de către reprezentanții autoritarii administrației publice locale, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru operator.

Art 21.

Activitatea de amenajare si intretinere a mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi, foisoare, pergole, etc)

(1)    Activitatea de realizare a lucrărilor de montare a mobilierului urban se va realiza conform procedurilor si normelor tehnice de dotare si amplasare;

(2)    Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului urban va fi condiționată de existenta la punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

a)    documentația tehnica de execuție;

b)    instrucțiunile de lucru, fisele tehnologice, planurile tehnice de execuție aprobate;

c)    certificatele de calitate, declarațiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza a fi montate;

d)    asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției, sculelor si dispozitivelor de verificat, utilajelor si utilitarilor aferente execuției;

e)    asigurarea cu personalul executant instruit si testat in ceea ce privește procedura de lucru, detaliile de execuție si instrucțiunile de aplicare;

(3)    Verificarea si confirmarea executării lucrării se va face de către autoritatea administrației publice locale, iar decontarea lucrărilor executate se va face in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru operator.

Art 22.

Activitatea de amenajare si intretinere a aleilor si cailor de acces la obiectivele administrate de operator

(1) Lucrările de amenajare si intretinere a aleilor si cailor de acces la obiectivele administrate de operator se realizează numai pe baza planurilor si documentațiilor aferente studiilor de. trafic si peisagistic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru: 1    ș

a)    execuția imbracamintilor din pavaje de piatra bruta;    .    .

b)    repararea imbracamintilor asfaltice;    L


c)    execuția fundațiilor din piatra Sparta intr-un singur strat;

d)    montarea bordurilor din beton;

e)    tumarea:prinastemere.mecanica a covoarelor asfaltice subțiri din mortar bituming cald;

f)    amenajarea si întreținerea parcărilor.

(3) Verificarea si confirmarea executării lucrării se va face de către autoritatea admif


publice locale, iar decontarea lucrărilor execuți cheltuieli aprobat pentru operator.    11

Art 23.

Activitatea de intretinere a clădirilor si anexelor obiectivelor administrate de operator

(1)    Realizarea, modernizarea si întreținerea clădirilor si anexelor necesare desfășurării activităților specifice serviciului se va realiza de către operator prin forte proprii sau de către terti agreați pentru astfel de lucrări, pe baza de contract;

(2)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București va acorda sprijin, in cazul in care se opteaza ca lucrările sa fie făcute de terti, pentru realizarea lucrărilor de amenajare si intretinere la clădirile si anexele necesare desfășurării activităților specifice serviciului;

(3)    Verificarea si confirmarea executării lucrării se va face de către autoritatea administrației publice locale, iar decontarea lucrărilor executate se va face in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru operator.

(4)    Toate lucrările de intretinere a clădirilor si anexelor necesare desfășurării activităților specifice serviciului vor fi cuprinse programul anual de lucrări întocmit de către operatorul serviciului si aprobat de către autoritatea administrației publice locale, iar execuția lucrărilor se va efectua în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

CAPITOLUL V.

OBLIGAȚIA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Art 24.

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea-apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte material.

(2)    In timpul prestării serviciului, operatorul va respecta legislația din domeniul protecției mediului și va fi direct răspunzător în cazul constatării de către cei abilitați a încălcării acestor prevederi.

(3)    In situația oricărui eveniment de mediu provocat în desfășurarea serviciului prin angajații proprii sau prin terti angajați pe baza de contract, operatorul serviciului va fi considerat "poluator".

(4)    In cazul în care in urma verificărilor efectuate de către autoritatea administrației publice locale se constata ca operatorul nu a evacuat deseurile rezultate din activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, se va percepe o penalizare al cărui cuantum va fi stabilit in contractul de gestiune a serviciului.

(5)    Penalizările se aplică în urma notelor de constatare a neconformităților întocmite de, către

autoritatea administrației publice locale și aduse imediat la cunostinața operatorului.    i


CAPITOLUL VI.

VERIFICAREA LUCRĂRILOR SI DECONTAREA ACESTO

Art 25.

(1)    Operatorul prestează toate activitățile ce sunt cuprinse in programul anual de lucrări, ce a -propus de operator si aprobat de autoritatea admihistafiS-pubficelocăle’,-împreuna cu bugetul de

venituri si cheltuieli a operatorului.

(2)    Programul anual de lucrări insotit de fisele de fundamentare si memoriile tehnico-economice justificative este propus de operator si aprobat deaptssțștgaadministratiei publice locale.

(3)    Evidenta fizica si calitativa lucrărilor efeețp^eM fd&e    saptamanal, lunar ji anual de către

operator, după caz;(4)    Verificarea si confirmarea cantitativa si calitativa a lucrărilor se asigura de către autoritatea administrației publice locale, la înștiințarea operatorului. Pe baza acestor verificări si confirmări, operatorul va întocmi situații de lucrări lunare, prin aplicarea tarifelor aprobate la cantitatile de servicii prestate.

(5)    Confirmarea si acceptarea la plata a lucrărilor se asigura lunar de către autoritatea administrației publice locale, pe baza situațiilor de lucrări executate, conform programului anual de lucrări aprobat.

(6)    Autoritatea administrației publice locale si autoritatea de reglementare locala vor urmări si verifica atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai servicului. Autoritatea de reglementare locala va controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea terțelor persoane, activitatea depusa de operator. După fiecare inspecție se va incheia o nota in care se va menționa calitatea lucrărilor, daca au fost neconformitati si propuneri de punere in conformitate.

(7)    Eventualele neconformitati constatate vor fi aduse la cunoștința operatorului care are obligația sa acționeze pentru remedierea acestora intr-o perioada de timp rezonabila si sa comunice remedierea autoritarii care a constatat.

CAPITOLUL VII.

INDICATORII DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art 26.

(1) Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București se stabilesc prin Regulamentul serviciului si se aproba de către autoritatea administrației publice locale.

Art 27.


(1)    Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul ] administrare a domeniului public si privat privind activitățile de amenajare, exploatare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor pufj Municipiul București, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    adaptările la cerințele concrete ale comunității locale;

c)    satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrijofcom or locale? calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d)    administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunitățilorlocale;

e)    respectarea reglementărilor specifice domeniului de activitate;

f)    respectarea standardelor și reglementarilor tehnice

(2)    Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul m care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art 28.

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce ii revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare staHJii


a)    modului de aplicare a legislației;

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligi    ator;

c)    calității și eficienței serviciilor prestate la

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată;

e)    modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București;

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art 29.

Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București sunt prevăzuți in Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art 30.

Indicatorii de performanță prevazuti în Anexa nr. 2 la prezentul regulament au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale, funcție de situațiile ce pot apare.

Art 31.

Anexa 1 - "Lista obiectivelor", "Informații lacuri", " Informații ștranduri","Informații complexe de sanatate si bai publice" si Anexa 2 - "Lista indicatorilor de performanta" simt parte integrantă și completează prezentul Caiet de sarcini.

Anexa I Ia

Caietul de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București

LISTA OBIECTIVELOR ADMINISTRATE PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

a) lacuri:

Lacul Baneasa Lacul Carol Lacul Cemica Lacul Cismigiu Lacul Drumul Taberei Lacul Floreasca Lacul Grivita Lacul Herăstrău Lacul National Lacul Straulesti Lacul Tei Lacul Tineretului

alte obiective specifice ce se vor crea in cursul desfășurării activitatii

b)    ștranduri:

Ștrand Baneasa Ștrand Berceni Ștrand Parcul Tineretului Ștrand Floreasca I Ștrand Dambovita Ștrand Drumul Taberei Ștrand 16 Februarie Ștrand Grivita Ștrand Uverturii Ștrand Tei Ștrand Titan


c)    debarcadere:

Debarcader Balta Alba 1 Debarcader Libertății Debarcader Pantelimon II Debarcader Cismigiu Debarcader National Debarcader Central Herăstrău Debarcader Scânteia 1 Debarcader Scânteia 2 Debarcader Garofita Debarcader Jianu Debarcader Pescarus


Debarcader Ștrand Tei

alte obiective specifice ce se vor crea in cursul desfășurării activitatii

d) complexe de sanatate si bai publice: Complex de sanatate Socului Complex de sanatate Serban Vodă Baia Mărgeanului - Baia Grivita Baia Giulesti

Baia 16 Februarie

e) Baze sportive

Adăpostul de cai si Baza de Agrement Hipic Tei Toboc
INFORMAȚII ȘTRANDURI


Tabel 1 - Informații generale ștranduri

Nr.

crt.

Denumire ștrand

Locatia/adresa

Nr.autorizatie

funcționare

Număr

bazine

Dimensiuni bazine [m]

Suprafața totala ștrand |mpl


Tabel 2 - Dotări strand/obiectiv


Nr.

crt.

Denumire ștrand

Număr

cabine/vestiare

Număr dusuri

Număr grupuri sanitare/wc


Tabel 3 - Utilitati


Nr.

crt

Denumire

ștrand

Alimentare cu apa potabila inclusiv sursa

Canalizare

Energie

electrica

Apa din bazin/sursa

Evacuarea apei din

bazine/emisar


Tabel 4 - Funcționare


Nr.

crt.

Denumire ștrand

Perioada funcționare si

orar

Tarife

[lei]/aprobare

tarif

Nr. personal propriu ștrand

Nr. utilaje in dotare ștrand pentru funcționare


Tabel 5 - Contracte cu terti


Nr.

crt.

Denumire ștrand

Tip de lucrare prestata

Denumire prestator

Tip si Durata - - - - contract

1

s


INFORMAȚII LACURI


Nr. crt.

Denumire lac

Locatia/adresa

Suprafața lac [mp]

Adâncime maxima [m]

’~~Sppi afatuSotgja Iac, pereuri, /, ecluze

îl-

-ÎLg


’CÂ


Tabel 2 - Dotări lac/obiectiv

Nr. crt.

Denumire lac

Număr

stavilare/ecluze

Număr

debarcadere

Tip utilaj agrement pe lac

Număr

utilaje

pentru

agrement

Număr clădiri anexe/denumire

Tabel 3- Funcționare

Nr. crt.

Denumire lac

Perioada funcționare si

. orar

Tarife

[lei]/aprobare

tarif

Număr

personal

intretinere

lac

Tip utilaje pentru funcționare

Număr utilaje pentru funcționare

Tabel 4 - Contracte cu terti

Nr. crt.

Denumire lac

Tip delpcr-aee?--^ prtsta)s A A

Denumire prestator

Tip si Durata conțra'c{Juî^,'>

/O -

A

I

I

I

I

I

I


INFORMAȚII COMPLEXE SANATATE SI BAI PUBLICE


Tabel 1 - Informații generale

Nr.

crt.

Denumire

Locatia/adresa

Activitati

desfasurata

Număr si data

autorizații

funcționare

Suprafața utiliza pe activitati [mpl

Suprafața

totala

obiectiv

fmp]


Tabel 2 - Utilitati


Nr.

crt

Denumire

Alimentare cu apa potabila inclusiv sursa

Canalizare

Energie

electrica

Energie

termica/sursa

Alimentarea cu gaze naturale


Tabel 3 - FuncționareNr.

crt

Denumire

Perioada funcționare si

orar

Tarife

[lei]/aprobare

tarif

Număr personal propriu

Tip utilaje si instalatrii in dotare


Tabel 4 - Contracte cu terti


Nr.

crt.

Denumire

Tipul

contractului

Denumire

contractant

Obiectivul

contractului

Data

contractului

Valoarea si Durata contract


Nota:

Informațiile solicitate conform tabelelor de mai sus vor fi introduse in tabelele ce vor face parte din caietul de sarcini intr-o perioada de maxim 12 luni de la semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de către operatorul serviciului
Anexa 2 Ia

Caietul de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București

LISTA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

INDICATORI GARANTAȚI:

Pentru fiecare ștrand in parte:

Număr ștranduri autorizate pentru funcționare raportat la numărul de ștranduri existente Număr bazine in funcțiune din totalul celor existente Calitatea apei din bazine

Număr cabine si/sau vestiare in funcțiune din totalul celor existente

Număr dusuri in funcțiune din totalul celor existente

Număr wc-uri in funcțiune din numărul total celor existente

Duratele de rezolvare a notificărilor referitoare la:    ,_ ......_____________ _

-    mobilierul urban (banei, coșuri de gunoi)    1    j

-    vestiare, cabine, dusuri, wc    i.

-    rețeaua interna de apa potabila si de canalizare    j


-    rețeaua interioara de iluminat    ”

-    dezinsectie si deratizare

-    calitatea apei din bazin

Pentru fiecare Iac in parte:

Număr lacuri primenite la termen din totalul existent Număr stavilare si ecluze in funcțiune din numărul total existent Număr posturi de prim ajutor in funcțiune fata de numărul total necesar Numărul de ambarcațiuni in funcțiune raportat la numărul total al ambarcațiunilor

Număr de ambarcațiuni dotate conform normelor legale din numărul total al ambarcațiunilor Număr ambarcațiuni expertizate in termenul legal raportat la numărul total de ambarcațiuni Gradul de asigurare a nivelului minim al apei pe timpul iernii Duratele de rezolvare a notificărilor referitoare la:

-    curatare luciu apa

-    indepartarea plutitorilor din zona stavilarelor, ecluzelor

-    degajarea gonoaielor din zona malurilor

Pentru fiecare complex de sanatate si baie publica in parte:

Numărul de complexe de sanatate si bai publice autorizate pentru funcționare din totalul acestora

Număr de lucrări de intretinere, reparații curente si reparații capitale fundamentate in buget fata de obligațiile legale

Număr de lucrări de intretinere, reparații curente si reparații capitale executate fata de obligațiile din buget

Tratarea sesizărilor si reclamatiilor

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii inregistrate la operator privind calitatea si cantitatea serviciilor prestate

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii inregistrate la operator care se dovedesc justificate raportate la numărul total de reclamatii

Numărul de notificări, sesizări si reclaigat^îstSic^^jezolvate raportate la numărul total reclamatii justificateNumărul de notificări, sesizări reclamatii justificate, rezolvate in termen de 48 ore; 5 zile; 10 zile; 20 zile; 30 zile din totalul reclamatiilor justificate

Numărul de reclamatii si sesizări care au primit răspuns in termenul legal de răspuns raportat la numărul total de sesizări si reclamatii înregistrate

Numărul de constatări ale autoritarii administrației publice locale privind calitatea serviciului prestat notificate operatorului

Valoarea penalităților de nerespectare a calitatii serviului prestat si notificat operatorului de către autoritatile administrației publice locale

Nota:

Valorile de baza (minimale) ale indicatorilor de performanta vor fi stabiliri după primul an de activitate al noului operator al serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sanatate si băilor publice din Municipiul București, timp in care autoritatea de reglementare locala va monitoriza performantele realizate de operator. Valorile finale de baza si cele tinta vor fi propuse de autoritatea de reglementare locala in baza monitorizării activităților prestate de operator in perioada de timp specificata de 1 an.


1

Emiiian CIONGARU (2010): Aplicabilitatea directă a dreptului comunitar european, Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, Nr. 4/2010

2

   DIRECTIVA 2014/23/UE A PARLAMENTULUI EURg contractelor de concesiune

3

   DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI de abrogare a Directivei 2004/18/CE