Hotărârea nr. 96/2018

HOTARAREnr. 96 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EPLOATARE A PARCARILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARTINANDDOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTIi


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând

domeniului public și privat al municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice, Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 2876/07.12.2017 și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3033/06.12.2017;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 13/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 93/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și


privat de interes local din răspunderea Municipiului Bucureș


i si încheierea


actului adiți


onal nr. 2 la statutul AMRSP;


Cu respectare i prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparențe, decizională în


administrația publică,


republicată;


In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19


si art. 45 alin.


(2) din Legea nr.


modificările și completările ulterioare.


215/2001 privind administrația publică locală, tepublicată, cu


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București, prevăzut în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al municipiului București, prevăzut în anexa nr. 2.

Art.3 Anexele |nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din, pt|Z^fâ?hQtărâ|re.

i jnr. 1 șEWul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România Tel. 021.205.55.00 httpnvww.pmb.ro

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului: București și Autoritatea. Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    -*

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureșîi din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, - / Marian XjrlarjdO

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir r
Anexa 1

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH096_18.pdf