Hotărârea nr. 97/2018

HOTARAREnr. 97 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRNTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PENTRU ASIGURAREA MANAGEMENTULUI TRAFICULUI IN MUNUCIPIUL BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru asigurarea Managementului Traficului în

Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 2787/07.12.2017 și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3034/06.12.2017;'

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 14/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 94/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice(A.M.R.S.P.) în domeniul serviciilor publice dle administrare a domeniului publc și privat de interes local din răspunderea Municipiului București si încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. cu modificările si

’    ’    T    ’

completările uite rioare;

nd transparența


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 priv decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:Municipiului București, prevăzut în anexa care f )arte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.


București, 22.02.2018 Nr. 97 ’


5) 7 (5) 7


Pag 2


B-du! Regina Elsabeta nr 47 cod postai 50013. sector 5 București România

Tel 021.205.55 00

http- v.'WA pmb rc

Anexa 1
REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMIXÎSTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PENTRU ASIGURAREA MANAGEMENTULUI TRAFICULUI ÎN .MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Prezentul Regulament stabilește cadrul organizatoric unitar și condițiile în care se deslașoară serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București, in vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, precum și activitatea de organizare și optimizare a circulației rutiere și pietonale. în conformitate cu prevederile:

-    OUG nr. 195 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată în 2017

-    Legii nr. 93 2016 pentru modificarea art. 33 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 priv ind circulația pe drumurile publice

-    OG nr. 43 1997 priv ind regimul drumurilor

-    Regulamentului (C'E) nr. 1370 2007 al Parlamentului European și al Consiliului priv ind Serviciile Publice de Transport feroviar și rutier de călători și de atragere a Regulamentului (CEE) nr. 1191 69 și nr. I 107/70 ale Consiliului

-    OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

-    OUG nr. 27/2011 priv ind transporturile rutiere

-    Legii Serv iciilor de transport public local nr. 92/2007. actualizată

-    ILG. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

-    Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51-2006. cu modificările și completările ulterioare

-    Deciziei ANCOM nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice

-    Deciziei ANCOM nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serv iciilor de comunicații electronice

-    OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012 cu modificările și completările ulterioare

-    OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr. 591/2002 cu modificările și completările ulterioare

-    Legii nr. 140/2012 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1112011 privind comunicațiile electronice

-    Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

-    Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice

- Regulamentului delegat (LE) nr. 886.2013 al comisiei de completare a Directivei nr. 2010 40 UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceeă^ce-mfi^ește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori în mod gratuit, atunci când estej pbsil/iîNțî unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră    "7*

și cu prevederile Planului de MobilitateIm'bană fifâjr^bala'tPMVD) București - Ilfov 2016-20Jff.;

CONFORM CU ORIGJ

Art. 2    /

Serviciul public de administrare a sistemului inteurtU ctexmanagement al traficului în municipiul București se organizează și se administrează cu respectarea prevederilor legale in vigoare pricind administrația publică locală, descentralizarea administrațieă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:

a)    autonomiei locale:

b)    descentralizării serv ieiilor publice:

c)    subsidiarității și proporționalității:

d)    responsabilității și legalității:

e)    asocierii intercomunitare:

f)    dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele:

g)    protecției și conservării mediului natural și construit:

h)    asigurării igienei și sănătății populației:

i)    administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrație-teritoriale:

j)    participării și consultării cetățenilor:

k)    liberului acces la informațiile privind sereiciile publice.

Art. 3

(1)    Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului, ca serviciu de administrare a patrimoniului public și pricat al municipiului București, precum și la proiectarea, executarea, recepționarea. exploatarea și întreținerea bunurilor mobile și imobile aparținând domeniului public și pricat al municipiului București.

(2)    Prezentul Regulament a fost elaborat spre a serei drept documentație tehnică și de referință în vederea organizării și stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului, reparare. întreținere și sau modernizare, conținând specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, inclusiv pentru echipamentele și dispozitivele amplasate din sistem:

(3)    Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal. Autoritatea Administrației Publice Locale poate aproba și alți indicatori de performanță sau alte condiții tehnice pentru serviciul de administrare a sistemului integrat de management al traficului, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 4

(1)    Serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al traficului vizează traficul rutier și pietonal în corelare cu alte sisteme și monitorizarea acestuia din punct de vedere al asigurării desfășurării fluente și în deplină siguranță, ceea ce presupune protecția drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și protecția mediului, ocrotirea sănătății, integrității corporale și a v ieții participanților la trafic.

(2)    Serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al traficului se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează funcționarea serviciului, urmărește realizarea strategiilor de dezvoltare a sistemului integrat de management al traficului pe plan local prin colaborare eu Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Locală a Municipiului București.

Art. 5

Principalele activități desfășurate pentru atingerea obiectivelor serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului sunt:

a)    prelucrarea înregistrărilor de circulație obținute ^fiep-djail recensământului:

b)    elaborarea studiilor de dezvoltare a rețelei ifegfrumuVi^i străzi: e) stabilirea coeficienților de ev oluție a traficului; d) elaborarea prognozei de evoluție a traficului:

e) continuarea activ ităfii de gestionare și monitorj/ajxa traficului:

0 stabilirea capacității de circulație a rețelei de dramuri și străzi:

g)    perfecționarea aparaturii de înregistrare automată a traficului rutier:

h)    stabilirea zonelor cu congestie maximă și a punctelor de conflict major din rețea.

CAPITOLUL II DEFINIȚII

Art. 6.

Pentru definirea obiectivului prezentului Regulament se folosesc următorii termeni:

a)    autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiului București - CGMB și Primăria Municipiului București - PMB:

b)    autoritate de reglementare locală - Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP. în calitate de autoritate de reglementare tehnică:

c)    autoritate de autorizare - Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor de Comunicații

(ANCOM)

d)    activități edililar-gospodărepi ~ ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiatix a și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură. într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizare a localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane. precum și condiții normale de muncă, de Mâță și de locuit pentru comunitățile locale:

e)    asociație de dezvoltare intercomunilară - cu obiect de activitate sen iciile de utilități publice -asociația de dezvoltare definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice lurnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și sau dezvoltării, după caz. a sistemelor de utilități publice aferente acestor serv icii:

f)    automate trafic - sunt sisteme tehnice de supraveghere, comandă și control ale traficului.

g)    bucla transversală - dispozitiv pentru detectarea prezenței sau trecerii unui vehicul în apropierea liniei de oprire de pe o cale de rulare:

h)    bucla longitudinală - dispozitiv care semnalează cererile de acces în intersecții (se montează suplimentar față de bucla transversală):

i)    bucle avansate - dispozitiv care servește la măsurarea debitului pe minut și a gradului de ocupare a arterei de circulație (informații necesare pentru alegerea timpului de reglementare la niv elul macro reglării);

j)    bulevard - arteră de circulație foarte largă, eu mai multe benzi de circulație: bulevardul este împărțit de o linie mediană și cu drumuri de-a lungul fiecărei părți, concepute ca benzi de deplasare lentă și de staționare, parcare, precum și benzi pentru bicicletă și benzi de utilizare pietonală (trotuare), adesea cu o calitate peste medie a peisajului. Bulev ardul este interconectat cu drumurile periferice și cu artera principală din traficul regional:

k)    camera video - echipament de captare a imaginilor din trafic:

l)    centru de control al traficului - este locația unică de comandă a întregului sistem:

m)    ciclu de semaforizare - orice secv ență completă de indicații de semaforizare:

n)    display-uri electronice - instalate în autobuze, troleibuze, tramvaie și stații, ce afișează timpul rămas până la ajungerea în stația următoare, legături cu alte mijloace de transport public sau timpul de așteptare până la sosirea următorului mijloc de transport:

o)    domeniul privat al unităților administrativ-ierițbripfi^r totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unităților administrativ-tertTrtriaJe prii) modalitățile prevăzute de lege și ctp nu fac parte din domeniul public al aeestbra:,
p)    domeniu! public ui unităților adminislrativ-teriloriale /toKftitatea bunuriirtGnwm'le și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teiwmiale care. potrivit legii sau prin natura lor. sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național:

q)    drum public - orice cale de comunicație terestră inclusix construcțiile speciale (poduri, viaducte, pasaje, ele.) deschisă pentru circulația vehiculelor și a pietonilor aflată în proprietate publică sau privată:

r)    durută ciclului - timpul total necesar pentru ca un semnal să încheie un ciclu, măsurat în secunde și notat cu „C" sau timpul până când indicația semaforului se repetă:

s)    durută de verde - durata de timp în cadrul unei faze în care este afișată indicația "verde", măsurată în secunde și notată cu „ 17” (pentru faza i):

t)    durata de verde efectivei - durata de timp într-o anumită fază care este efectiv disponibilă deplasărilor permise, aceasta se calculează în general ea durată de semnalizare perinisivă (verde) plus intervalul de modificare, din care se scade timpul pierdut pentru faza desemnată, se măsoară în secunde și se notează eu ..I'ef i" (pentru faza i):

u)    ecrane cu led-uri - instalate la bordul vehiculelor de transport public urban, care afișează în format text. informațiile primite în timp real de la centrele de control al traficului: dispozitive audio, prin care se anunță vocal oprirea următoare:

v)    echipamente de achiziție a dalelor privitoare Ia trafic - senzori de tip buclă inductivă având diferite forme și dimensiuni, care se amplasează sub calea de acces în intersecție:

vv) echipamente de semnalizare luminoasă - baterii luminoase (colorate) ce se adresează diferitelor categorii de participanți la traficul rutier:

x)    fază - parte a unei etape în care o direcție de deplasare primește permisiunea de circulație:

y)    infrastructură edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești: infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii:

z)    interval - o perioadă de timp pe durata căreia toate indicațiile semafoarelor rămân constante:

aa) interval de schimb - interv alul "galben", plus toate interv alele "roșii" care apar între faze pentru a asigura eliberarea intersecției înainte de a permite intrarea în intersecție a vehiculelor din sensuri divergente (ce se intersectează cu sensurile permise în ciclul anterior), măsurat în secunde și notat cu ..G’":

bb) intersecție - orice încrucișare, joncțiune sau bifurcare de drumuri inclusiv spațiul format de acestea:

cc) nod rutier - loc de întâlnire sau plecare al mai multor șosele av ând diferite direcții:

dd) organizarea traficului - ansamblul de măsuri juridico-organizatorice și tehnice orientate spre sistematizarea, reglementarea, dirijarea și optimizarea traficului:

ee)participant Ia trafic - persoana fizică ce utilizează, la un moment dat. drumul public:

ffj punct de administrare - locația de colectare a informațiilor din rețea dotată cu server, soft de achiziție și stocare a informațiilor:

gg) panouri electronice, panotaj pe care se regăsesc informații despre rute. prețul biletelor de călătorie, graficul de deplasare al mijloacelor de transport, informații în timp real despre ev enimentele din trafic:

hh) raportul de verde - raportul între durata de verde efectiv și durata ciclului, notat eu ..le/.7 G" (pentru faza i):

ii) rețea de transmitere a datelor - sistem complex securizat de preluare a imaginilor furnizate de camerele video în punctele de administrare sau monitorizare:

jj) roșu efectiv - durata de timp în care nu este efectiv jiet^htsă nicio deplasare sau set de deplasări, se măsoară în secunde, este egală cu durata cicJttfui~cTil’t<aret/se scade durata de verde efectiv pentru o fază dată. se notează eu    *

fiintersecții, x nr. intersecții semaforizate, x nr. de intersecții conectate la Centrul de Control (acestea au antene și sisteme de detectare video ce sunt conectate la sistem printr-o rețea de fibre optice):

11) sistem de management al traficului - sistem care folosește sen iciile pentru localizarea automată a vehiculelor și a datelor referitoare la graficul de deplasare ale acestora pentru a optimiza exploatarea acestora. Acestea includ instalațiile tehnice necesare, precum și sistemele de informații și telecomunicații necesare asigurării unei operări armonioase a rețelelor și a gestionării eficiente a traficului:

mm) sistem de management al strategiilor de trafic - sistem care colectează toate informațiile de trafic de la toate subsistemele și stabilește cele mai bune soluții de control pentru fluidizarea traficului:

nn) sistem de management a defecțiunilor - sistem care detectează defecțiunile din sistem în timp real și stabilește actix itățile de întreținere ale acestora. Modulul centralizează alarmele de defectare a componentelor hardware, software și de comunicare și alertează operatorii în momentul apariției acestora:

oo) sistem de management al rețelei de comunicații - sistem care monitorizează, gestionează și analizează infrastructura de comunicații:

pp) sistem de raportare și analiză a dalelor - sistem care asigură rapoartele operaționale curente precum și cele de analiză statistică:

qq) sistem de distribuire a informațiilor din trafic - sistem care asigură schimbul de date cu alte centre de trafic care respectă standardele internaționale în domeniu:

rr) secvență - parte a unui ciclu alocată oricărei combinații de deplasări de trafic primind prioritate simultan pe durata unuia sau a mai multor interv ale:

ss) semafor - dispozitiv de semnalizare optică care dirijează circulația atât pentru pietoni cât și pentru vehicule:

tt) semafoare inteligente - dispozitive de semnalizare optică care dirijează circulația, conectate la echipamente de comunicare și procesare:

tiu) stradă - drum public din interiorul localităților ce se clasifică în raport cu intensitatea traficului și funcțiile pe care le îndeplinesc:

vv) tablou de comandă sau control de trafic - echipament care recepționează semnalele de la detectoarele de trafic și aplică planul de semnalizare (comandă bateriile de semnalizare potrivit progamelor implementate);

vv vv) timp pierdut - timpul în care intersecția nu este folosită pentru n ic io deplasare, aceste durate au loc în intervalul de schimb (când intersecția trebuie eliberată) și ia începutul fiecărei faze. deoarece primele mașini din coada de așteptare nu pleacă instantaneu:

xx) traseu - drumul parcurs de un vehicul pe o anumită rută:

vy) tronson - parte distinctă dintr-un întreg (drum. stradă, șosea, bulevard, etc):

zz) trafic - frecvența operațiilor de transport efectuat cu anumite mijloace de transport (feroviar, maritim, rutier, aerian) într-un interv al de timp și în condiții precizate:

aaa) trafic rutier - frecvența operațiilor de transport efectuate cu mijloace de transport rutiere într-un interval de timp și în condiții precizate.

CAPITOLUL III.

ORGANIZAREA, FI .ACȚIONAREA ȘI FORMA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT I)E MANAGEMENT AL TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Al t. 7.

(1) înființarea, organizarea, coordonarea și reglem&itapea, serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficulțib-îmqnudicipiul București constituie obligația exclusivă a autorității administrației publiye lycaje^*iăr'moî?îi.6rizarea și controlul funcționării, $T gestionării acestuia intră în atribuțiile și respopsabilitat^px^lusiyă a acesteia.(2) Autoritatea administrației publice locale va stabili prin proieete și studii de trafic .«tw'^ârtil de obiective specifice serviciului. în concordanță eu legislația in vigoare și eu strategia Be'”3ezvoltare durabilă a municipiului București.

Art. 8.

( 1) Gestiunea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București se realizează în condițiile OG nr.71 2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prin gestiune, conform legii.

(2)    Gestiunea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București este modalitatea în care autoritatea administrației publiee locale își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce îi revin potrivit legii, cu privire la furnizarea,prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestora.

(3)    Gestiunea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București este aprobată prin hotărâre a autorității administrației publice loeale. iar operatorul serviciului își va desfășura activ itatea în baza programului anual de lucrări și a bugetului de venituri și cheltuieli propus de acesta și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

(4)    Activitățile specifice serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București se organizează și se desfășoară pe baza prezentului Regulament și a Caietului de Sarcini aprobate prin hotărâre a autorității administrației publice loeale.

Art. 9.

(1)    Modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București se va stabili prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

(2)    Forma de gestiune a serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București va face obiectul Studiului de Oportunitate, elaborat prin grija Autorității Administrației Publiee Locale și aprobat de aceasta.

Alt. 10.

(1)    Raporturile juridice dintre autoritatea administrației publiee loeale și operatorul serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii.

(2)    Prin hotărârea autorității administrației publice locale privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București, se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire Ia furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului aferent acestuia;

(3)    Pentru realizarea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București, operatorul primește în administrare bunurile mobile și imobile aparținând domeniului public și privat al municipiului București aferente serviciului.

Art. 11.

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București v a asigura:

a)    satisfacerea cerințelor și nev oilor de utilitate și interes public;

b)    continuitatea serviciului;

c)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serv ieiilor oferite cetățenilor:

d)    protecția și conservarea mediului natural și construit:

(2)    Pentru realizarea serviciului public de administrat-^ a'șsistemului integrat de management al

traficului în municipiul București, operatorul.^își’ va. dîiiie>isiona personalul propriu în mod corespunzător.    ---------'>■


CONFORM CU ORIGINACAPITOLILIV / lv

X*ovC. REALIZAREA SERVICIVLl I DE ADMINISTRARE ^SISTEMULUI INTEGRA I DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 12.

Ser\ iciul public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București este în responsabilitatea operatorului serviciului și se va realiza potrivit programului anual de lucrări al operatorului. întocmit de către acesta și aprobat de către autoritatea administrației publice locale, odată cu bugetul de venituri șicheltuieli.

Art. 13.

Prestarea sen iciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București este monitorizată, controlată și reglementată de autoritatea administrației publice locale și autoritatea de reglementare locală. în conformitate cu legislația în vigoare.

SECȚIUNEA 1

BUNURI ȘI OBIECTIVE PUBLICE

Art. 14

în vederea realizării obiectului său de activitate, operatorul serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al trallcului în municipiul București asigură administrarea, exploatarea, intreținerea și protejarea următoarelor mijloace de semnalizare rutieră care fac parte din sistemul integrat de management al traficului, a căror listă se regăsește în Anexa 1 la prezentul regulament:

a)    indicatoare și marcaje rutiere:

b)    indicatoare luminoase:

c)    alte dispozitiv e speciale:

d)    rețele electrice aferente.

Art. 15

Indicatoare și marcaje rutiere

/. Indicatoare rutiere

(1)    Tipurile de indicatoare instalate pe drumurile publice sunt:

a)    de avertizare:

b)    de reglementare;

c)    de orientare și infonnare

(2)    Indicatoarele de reglementare sunt:

a)    de prioritate:

b)    de interzicere și restricție:

c)    de obligare.

(3)    Indicatoarele de orientare și informare sunt:

a)    de orientare:

b)    de informare:

c)    de informare turistică:

d)    panouri adiționale

e)    indicatoare kilometrice.

(4)    Mijloace de semnalizare a lucrărilor, sunt:

a)    indicatoare rutiere temporare:

b)    mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.

11. Marcaje rutiere    , i ,.

(1) Marcajele rutiere servesc la organizarea circnlațigi.-4ve'rtirarea sau îndrumarea participanțiler la trafic. Acestea pot li folosite singure sau îmjjreună-ctrafteHnijl<?ace de semnalizare rutieră pe careje completează sau le precizează semnificația. :    . f'Af j ,    t /

V .    :•    ..

: I S    X


(2)    Marcajele rutiere se aplică pe suprafața părții carosabile a drumurilor și a slrăzifQr.rp<<;bâ'fduri. pe lucrări de artă. pe accesorii ale drumurilor și străzilor, precum și pe alte elemente șl construcții din zona acestora. Marcajele aplicate pe drumurile și străzile publice trebuie să fie reflectorizante sau însoțite de dispozitive reflectorizante care trebuie să-și păstreze proprietățile de reflexie și pe timp de ploaie sau ceață.

(3)    Marcajele rutiere nu trebuie să incomodeze în nici un fel desfășurarea circulației, iar suprafața acestora nu trebuie să fie alunecoasă. Marcajele rutiere pe partea carosabilă se pot executa cu microbile de sticlă și pot fi însoțite de butoni cu elemente retroreflectorizante.

f-4) Marcajele rutiere aplicate pe drumurile publice sunt:

a)    longitudinale:

b)    de delimitare a părții carosabile:

c)    transversale:

d)    diverse:

e)    laterale.

(4.1)    Marcajele raliere longitudinale sunt:

a)    de separare a sensurilor de circulație:

b)    de separare a benzilor pe aceiași sens:

(4.1.1)    Marcajele cu linii continue sau discontinue, după caz. atât pentru separarea sensurilor și benzilor de circulație, cât și pentru delimitarea pârtii carosabile sunt obligatorii și se vor executa cu respectarea normelor legale.

(4.1.2)    Marcajul longitudinal format dinlr-o linie continuă simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia.

(4.1.3)    Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părții carosabile interzice staționarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoțește un indicator de interzicere a staționării, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea.

(4.1.4)    Marcajul longitudinal format din linii continue care delimitează banda pe care este aplicat și un marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule, semnifică faptul că banda este rezervată circulației acelei sau acelor categorii de vehicule.

(4.1.5)    Marcajul longitudinal format dințr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manev ra sau reglementările instituite impun acest lucru.

(4.1.6)    Marcajul cu linie discontinuă simplă se folosește în următoarele situații:

a)    pentru separarea sensurilor de circulație, pe drumurile cu două benzi și circulație în ambele sensuri:

b)    pentru separarea benzilor de circulație pe același sens. pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens:

c)    pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la una continuă. în localități acest marcaj nu este obligatoriu;

d)    pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulație:

e)    pentru marcaje de ghidare în intersecții:

(4.1.7)    Marcajul cu linie discontinuă dublă se folosește pentru delimitarea benzilor reversibile.

(4.1.8)    Linia continuă se folosește în următoarele situații:

a)    linia continuă simplă, pentru separarea sensurilor de circulație, a benzilor de același sens la apropierea de intersecții și în zone periculoase:

b)    linia continuă dublă, pentru separarea sensurilor de circulație cu minimum două benzi pe fiecare sens, precum și la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situații stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliției rutiere.

(4.1.9)    în cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continuă și una discontinuă alăturate, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnițicafraJiniei celei mai apropiate în sensul de mers.

(4.1.10)    Pe drumurile cu circulație în ambele^seițsuri/prevăzute cu o singură bandă pe sens. pe

distanța cuprinsă între indicatoarele de.avertizacg-^LmpjiTt^aferentc celor două sensuri, marcajul de separare a sensurilor se execută cu linie'coi'itinuă.:\^; \    ?    /

CONFORM CU GRIGmWIL

(4.1.1 1) Marcajele de delimitare a părții carosabile sunt anuflayme in lungul dfum'uidt.-se execută la limita din dreapta a părții carosabile în sensul de mers. (ej/exeepția autostrăzilor și a drumurilor expres, unde marcajul se aplică și pe partea stângă, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulație. Aceste marcaje pot f cu linie continuă sau discontinuă simplă.

(4.2) Marcajele rutiere transversale sunt:

a ) de oprire;

b)    de cedare a trecerii;

c)    de traversare pentru pietoni:

d)    de traversare pentru bicicliști:

(4.2.1)    Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă, aplicată pe lățimea uneia sau mai multor benzi, indică linia înaintea căreia \ehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusă printr-un semnal luminos, printr-o comandă a agentului care dirijează circulația, de prezența unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. înaintea marcajului ce însoțește indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabilă inscripția "STOP".

(4.2.2)    Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă, aplicată pe lațimea uneia sau mai multor benzi, indică linia care nu trebuie depășită atunci când se impune cedarea trecerii. înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub formă de triunghi axând o latură paralelă cu linia discontinuă, iar \ ârful îndreptat spre \ehiculul care se apropie.

(4.2.3)    Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au lățimea mai mare decât a oricăror alte marcaje.

(4.2.4)    Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic față de axul drumului, indică locul destinat traversării părții carosabile de către bicicliști.

(4.3) Marcajele rutiere diverse sunt:

a)    de ghidare;

b)    pentru spații interzise:

c)    pentru interzicerea staționării;

d)    pentru stații de autobuze, troleibuze, taximetre:

e)    pentru locuri de parcare:

0 săgeți sau inscripții:

(4.3.1)    Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersecții ori pentru efectuarea virajului Ia stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulație nu sunt coliniare.

(4.3.2)    Marcajele pețitru interzicerea staționării se pot realiza:

a)    prin linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a părții carosabile spre exteriorul platformei drumului:

b)    printr-o linie în zig-zag la marginea părții carosabile.

(4.3.3)    Marcajele prin săgeți sunt folosite pentru:

a)    selectarea pe benzi;

b)    schimbarea benzii (bandă de accelerare, bandă suplimentară pentru vehicule lente, bandă care se suprimă prin îngustarea părții carosabile):

(4.3.4)    în scopul sporirii impactului vizual asupra participanților la trafic, pe partea carosabilă se pot executa marcaje sub formă de inscripții, simboluri și figuri.

(4.3.5)    Pe autostrăzi, pe drumurile expres și pe drumurile naționale deschise traficului internațional (E). la extremitățile părții carosabile se aplică marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la ieșirea de pe partea carosabilă.

(4.3.6)    Marcajele, cum sunt: săgețile, inscripțiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a

repeta semnificația indicatoarelor sau pentru a da participanților la trafe indicații care nu le pot fi furnizate. în mod adecvat, prin indicatoare.    .A A- '''

(4.3.7)    Marcajul sub forma unei sau unor săgeți.ațfteatpc'ixnidă ori pe benzile delimitate prin linii continue, oblică la urmarea direcției sau 'direc’tiîtoTAîsTfej hxiieate. Săgeata de repliere care este. oblică față de axul drumului, aplicată pe o bandă sau.iițt'prcțalată|într-tin marcaj longitudinal format


(4.3.8) Marcajul format dintr-o linie in zig-zag semnifică interzicerea staționării vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul "BIS” sau "TAXI" poate li folosită pentru semnalizarea stațiilor de autobuze și troleibuze, respectiv de taximetre.

(4.4) Marcajele laterale sunt:

a)    lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin):

b)    parapete:

c)    stâlpi și copaci situați pe platforma drumului:

d)    borduri etc..

(4.4.1)    Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele. înconjurate sau nu eu o linie de contur, delimitează spațiul interzis circulației.

(4.4.2)    Marcajele se pot aplica și pe ziduri de sprijin, parapete de protecție sau alte amenajări rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor de vehicule.

(4.4.3)    Marcajele sunt de regulă de culoare albă. cu excepția celor ce se aplică pe elementele laterale drumului care sunt de culoare albă. neagră sau galbenă și neagră, precum și a celor provizorii, folosite la organizarea circulației în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbenă. In zonele periculoase sau unde staționarea vehiculelor este limitată în timp. marcajele pot fi și de alte culori.

Art. 16

Instalații de semnalizare luminoasă și detecție

(1)    Instalațiile de semnalizare luminoasă sunt utilizate în dirijarea traficului rutier și pietonal prin semnale luminoase specifice.

(2)    Semnalele luminoase pentru dirijarea circulației vehiculelor sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.

(3)    După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

a)    cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentă de avertizare:

b)    cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni:

c)    cu două corpuri de iluminat, pentru bicicliști:

d)    cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule:

e)    cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

(4)    Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos. fiind următoarea:

a)    la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: roșu. galben, verde:

b)    la semaforul cu două culori ordinea semnalelor este: roșu. verde:

c)    la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei corpuri de iluminat pe orizontală pe partea superioară și un corp de iluminat pe partea inferioară, toate cu lumina albă.

(5)    Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulației în intersecții se instalează obligatoriu înainte de intersecție, astfel încât să fie vizibile de la o distantă de cel puțin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecției.

(6)    Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare v erde și roșie. Acestea funcționează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulației vehiculelor.

(7)    Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul său imaginea unui pieton in mers. iar cel roșu. imaginea unui pieton oprit.

(8)    Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoțite de semnale acustice pentru a asigura

traversarea drumului de către nevăzători.    ____

(9)    Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit;' cu avizul poliției, se pot amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare.saujaaoațțri Speciale cu comandă manuală a cererii de verde. care se poate face direct de către piefonfi—

(10)    în cazul semaforizării corelate. în , lungul .uțiuij trasau pol fi instalate dispozitive de~ eronometrare a timpului aferent culorii, precum și dispozitive luminoase care arate participanților


t)
Ia trafic timpii stabiliți prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule. \ iteza de deplasare.

(11)    Semaforul de avertizare se instalează la ieșirea din intersecție și este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbenă intermitentă. Acesta poate avea în câmpul său imaginea unui pieton în mișcare, de culoare galbenă pe fond negru.

(12)    Pentru semnalizarea și dirijarea circulației pe sectoarele de drumuri unde sc execută lucrări pe partea carosabilă, cu excepția autostrăzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligația presemnalizării acestora.

(13)    Pentru sincronizarea unui sistem de semnale se tor avea în vedere tipul sistemelor de semnale luminoase:

a)    pentru artere cu sens unic:

b)    pentru artere cu circulație dublu sens:

c) pentru rețelele de străzi:

(14)    Pentru deplasările pe o arteră cu circulație în ambele sensuri pot fi înjumătățiți numai curenți preferențiali. înjumătațirea curenților trebuie făcută pentru atingerea următoarelor obiective:

a)    mărirea ciclurilor de verde pentru vehiculele care circulă pe direcția respectivă și micșorarea intervalelor sau opririlor pe culoarea roșie în intersecții:

b)    trebuie acute în vedere intersecțiile critice, semaforizate special și lungimile de cicluri în multipli sau submultipli ai lungimii sistemului de cicluri:

(15)    Pentru coordonarea ciclurilor de semaforizare se va folosi ciclul cu timp nedeterminat. Pentru asigurarea unei mai bune sincronizări a ciclului se pot introduce detectori de volume densitate (contori de trafic) în anumite puncte ale rețelei care însă asigură deplasării în grup într-o singură direcție.


Art. 17

(1)    Bunurile mobile si imobile aparținând domeniului public și privat al municipiului București aferente serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București vor fi inventariate și vor fi cuprinse în lista bunurilor publice anexată la contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat între autoritatea administrației publice locale și operator.

(2)    Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serxiciului se vor include în lista bunurilor anexată și alte bunuri care fac obiectul activității operatorului și vor fi administrate în aceleași condiții în care sunt administrate bunurile publice și private incluse inițial în contract.

(3)    Mijloacele fixe utilizate în prestarea serviciului precum și duratele normale de funcționare ale acestora vor fi cele prevăzute în H.G. nr. 2139/2004 actualizată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

(4)    Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se va face cu respectarea Ordinului MI- nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor de organizare și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

(5)    Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul operatorului se va face eu respectarea Ordinul MP nr. 3471'2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

SECȚIUNEA 2

ACTIVITĂȚILE DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 18    A a

Sistemul integrat de management al traficului-în^tttrrrieipitfljîucurești cuprinde patru componente principale:    , rmCUȚl A

a) Controlul Traficului l/rban - C I 1 : bl Supraveghere video prin CC IV:


Ari. 19

Sistemul integrat de management al traficului din București (SIM 1B) trebuie să asigure:

a)    conectarea tuturor intersecțiilor semaforizate la SIMTB:

b)    actualizarea programelor de semnalizare de la S1MIB în funcție de dinamica parametrilor de trafic:

c)    echiparea tuturor vehiculelor de transport public local de persoane, care circulă pe benzi sau căi de rulare dedicate, cu emițători care le vor permite să aibă prioritate în intersecții.

d)    instalarea de VMS (semnale cu mesaj \ ariabil) combinate cu detectoare ce vor oferi informații în timp real despre evenimentele speciale, timpii de călătorie .și opțiunile de rută:

e)    înregistrarea și constatarea abaterilor din trafic cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotarea serviciului public pentru aplicarea sancțiunilor corespunzătoare de către Brigada de Poliție Rutieră în baza unui protocol cu Operatorul Serviciului.

f)    sistemul integrat de management al traficului prin dotările și centrele de control care trebuie să asigure 24 24 fluența traficului urban cu prioritate pentru transportul public de persoane, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment. situații care pot afecta fluidizarea traficului:

g)    să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător, pentru repunerea în funcțiune a sistemului, subsistemului, echipament sau dispozitiv care a fost avariat. vandal izat. furat sau defectat:

h)    informarea publicului și a pailicipanților la trafic cu modificările și problemele apărute în sistem:

i)    condiții de siguranță pentru toate categoriile de partieipanți de trafic.

Art. 20

Serviciile din sistemul integrat de management al traficului în municipiul București destinat rezolvării problemelor legate de fluența traficului, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a)    fluidizarea traficului, decongestionarea intersecțiilor a marilor artere de circulație și favorizarea transportului public de persoane prin alocarea de benzi sau culoare de circulație dedicate:

b)    îmbunătățirea serv ic iilor de transport public local:

c)    identificarea instantanee a echipamentelor electrice defecte din intersecții (camere video, semafoare, bucle etc.):

d)    posibilitatea de intervenții operative pentru remedierea disfuneționalităților la echipamentele din dotarea sistemului;

e)    infonnarea publicului:

f)    îmbunătățirea serv iciilor în vederea repunerii în funcțiune a echipamentelor defectate:

g)    reducerea numărului de accidente datorate aglomerării:

Art. 21

(1) Principalele activități specifice asigurării sistemului integrat al managementului traficului prin servicii de instalare. întreținere, funcționare și exploatare a sistemelor de monitorizare, semnalizare și dirijarea circulației deslășurate la nivelul municipiului București sunt:

a) elaborarea de studii de trafic pentru pregătirea planurilor de dezvoltare urbanistică, programelor și proiectelor de dezvoltare economico-sociale de perspectivă a municipiului București, utilizând modelul IT de transport elaborat în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMl'L)) București - Ilfov 2016-2030. studii care includ:

- recensăminte de circulație:

-    prognoze de trafic rutier:    -— -

A * -

-    înregistrarea automată a traficului rutier și pietdnalD

-    monitorizarea traficului greu:    . "    -

-    studii și sinteze asupra traficului rutivVși pietoifeșlirM

- sisteme de prelucrare a datelor de trafic rhtieri pretțMjiafși biciclete:


-A—


Ha


CONFORM CU ORIGINALUL

-    baze de date în domeniul traficului rutier și pietonal:    /y    ■

-    perfecționarea aparaturii de înregistrare automată a traficului ru/er și pietonal:

-    impactul traficului asupra mediului înconjurător, ete.

b)    organizarea traficului și optimizarea circulației rutiere și pietonale în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni. în vederea reducerii aglomerațiilor și eliminarea congestiilor, creșterea vitezei de deplasare și reducerea timpilor de circulație:

c)    amplasarea și montarea de echipamente de măsurare, prelucrare și gestionare a datelor privind traficul, a altor dispozitive și instalații specifice activității de monitorizare a traficului pentru optimizare a circulației rutiere și pietonale:

d)    detectarea și remedierea defecțiunilor din sistem cu ajutorul echipamentelor și instalațiilor specifice sistemului de management al defecțiunilor, luarea măsurilor de îmbunătățire a activității de întreținere, astfel încât costurile să fie minime:

e)    monitorizarea, analizarea și evaluarea infrastructurii de comunicații prin sistemul de management al rețelei de comunicații:

f)    culegerea datelor de trafic de la toate subsistemele de monitorizare a traficului în vederea analizei și stabilirii celei mai bune strategii de control pentru fluidizarea traficului prin sistemul integrat de management al traficului. Această componentă reprezintă un mijloc pentru simularea diverselor situații ce pot apărea în trafic:

g)    elaborarea rapoartelor operaționale curente precum și cele de analiză statistică în funcție de diverși parametri (intervale de timp. volume de trafic ete.) prin sistemul de raportare și analiză a datelor:

h)    realizarea schimbului de date cu alte centre de trafic care respectă standardele internaționale în domeniu:

i)    gestionarea eficientă a vehiculelor de transport public (VTP) prin subsistemul managementul transportului public (MTP) va lucra cu sistemul de control al traficului urban pentru a oferi prioritate la semnalele de trafic. Arhitectura trebuie să fie modulară, distribuită și să permită gestionarea simultană a legăturii eu diferite liote de transport public, eventual echipate cu diferite unități de bord și conectate prin medii de comunicare diferite, acolo unde este posibil acest lucru:

j)    exploatează și coordonează Centrul de Control Trafic care include subsistemul de supraveghere Video (CCTV) pentru evaluarea fluxului din trafic. în vederea decongestionării în zonele de conflict. Fluxurile video trebuie să înregistreze prin echipamente adecvate și aplicații, imagini pentru o perioadă determinată de timp. Sistemul de supraveghere video se constituie într-o unealtă foarte importantă în determinarea măsurilor ce trebuie aplicate în teren, atât din punct de vedere al circulației rutiere, cât și din punct de vedere al securității persoanelor. Sistemul de televiziune cu circuit închis va fi bazat pe echipament digital de ultimă generație și trebuie să asigure înregistrarea continuă a imaginilor de la toate camerele, la calitatea maximă, pe o durată de 31 de zile:

k)    monitorizare tehnologie suport pentru a asigura integrarea și interfața subsistemelor componente ale sistemului de fluidizare a traficului în cadrul Centrului de Control prin Sistemul de Superv izare și Coordonare Centrală (CCSS) ale centrului de fluidizare a traficului și care trebuie să cuprindă:

-    componentele centralizate ale fiecărui subsistem:

-    interfețele dintre subsisteme:

-    subsistemul de management al defectelor prin care se asigură gestiunea echipamentelor, planificarea intervențiilor asupra echipamentelor, gestiunea incidentelor și avariilor, rapoarte și statistici:

-    interfața grafică comună:

l)    execută modelări ale rețelei de transport utilizând modelele 1T de transport:

m)    urmărește și face propuneri de implementare a sistemelor de gestiune a traficului care să promoveze diferite strategii care să permite ihrhjza.rea în timp real. informații privind desfășurarea circulației din întreaga rețea de transport șTeare săTavorizeze transportul intermodal:

n)    actualizare a modulelor de mobilitate-îfițgpfel^re*ciț strategiile locale de mobilitate urbană și de dezv oltare durabilă a orașului sad a t,netropoleț,dbpă cajz:

CONFORM CU ORIGINALUL

o)    simulări de trafic și scenarii care să descrie evoluția traficului folosind măsuri globale, cum ar fi marimea mișcării sau densitatea traficului în vederea creșfcnkcapacilâtii de circulație'și'implicit reducerii gradului de aglomerație și care să cuprindă:

-    geometria intersecției și a amenajărilor rutiere (insule de dirijare și separare a traficului, treceri de pietoni, parcări existente, piste de bicicliști):

-    numărul de autovehicule de pe fiecare bandă:

-    elemente specifice traficului pietonal:

-    frecvența mijloacelor de transport în comun:

-    lungimea coloanelor de vehicule care ajung în intersecții și care așteaptă la semafor:

-    timpi de așteptare corespunzător coloanelor de vehicule care așteaptă la semafor.

p)    realizare și întreținere în stare de funcționare a platformelor de aplicații utilizate în dirijarea traficului, a semafoarelor și a indicatoarelor electronice rutiere:

r)    administrarea centralizată a platformei tehnologice aferente și a aplicațiilor prin intermediul unor interfețe de management:

s)    monitorizează și analizează. în timp real și istoric, circulația xehiculelor. a traficului pietonal inclusiv eu transportul public și cu biciclete cu ajutorul instrumentelor moderne, a hărților vectoriale și a unor griduri de date elebaorate.

t)    elaborează datele de monitorizare a traficului pentru utilizarea în acti\itatea de dispecerizare a vehiculelor de transport public de persoane în vederea respectării programului de transport:

(2) Studiile pe care le va efectua vor trebui să cuprindă soluții de mărire a capacității de transport, de organizare a parcărilor, de protecție a mediului, de înființare de benzi unice dedicate și de găsire a drumului optim (prin modificarea dinamică) a traseelor pentru transportul public local de călători, de conectare a tuturor intersecțiilor semaforizate la Sistemul Integrat de Management al Traficului București (S1MTB). precum și de actualizare a programelor de semnalizare de la SIMTB în funcție de dinamica parametrilor din trafic:

Al t. 22

Operatorul serviciului va realiza activ itatea de control al traficului urban (CTC) prin managementul centralizat al activităților de monitorizare trafic eu suportul imaginilor din teren, a informațiilor furnizate de sistemele de date de trafic și managementul transportului public și a proceselor de analiză a datelor de trafic.

Acesta va include:

a)    Sistemul de management al defecțiunilor care detectează defecțiunile din sistem în timp real și stabilește activitățile de întreținere, astfel încât costurile să fie minime. Acest modul centralizează alarmele de defectare a componentelor hardware, software și de comunicație și alertează operatorul în momentul apariției acestora. O alarmă de defectare reprezintă depășirea anumitor praguri normale de funcționare pentru o componentă.

b)    Sistemul de management al rețelei de comunicații care monitorizează, gestionează și analizează infrastructura de comunicații. Este responsabil de buna funcționare a tuturor elementelor conectate în rețeaua de comunicații fixă sau mobilă.

c)    Sistemul de management al strategiilor de trafic care gestionează datele de trafic furnizate de toate subsistemele serviciului și stabilește cele mai bune metode de control (realizate prin algoritmi matematici) pentru fluidizarea traficului în special pentru priorilizarea transportului public de persoane. Această componentă reprezintă un excelent mijloc de simulare a diverselor situații din trafic.

d)    Sistemul de raportare și analiză a datelor care asigură rapoartele operaționale curente, precum și cele de analiză statistică în funcție de diverși parametri (intervale de timp. volume de trafic etc.).

e)    Sistemul de supervizare și coordonare^'cqtîrală (C'CSS) care asigură integrarea și interfața subsistemelor componente ale sistcmiilui'de_fiuidiZare a traficului în cadrul Centrului de Control ale centrului de lluidizare a traficului și trebujejă-C-tțț^inââ:.

-    componentele centralizate ale fiecărui subsTsteih: \

-    interfețele dintre sisteme:    !
CONFORM CU ORIGINALUL

-    subsistemul de management al defectelor prin eareCxf asigură gestiunea echipamentelor, planificarea intervențiilor asupra echipamentelor, gestiunea incidentelor și avariilor, rapoarte și statistici:

-    interfața grafică comună.

f)    Subsistemul de distribuire a informațiilor din trafic - asigură schimbul de date cu alte centre de trafic care respectă standardele internaționale în domeniu.

g)    Subsistemul managementul transportului public (,\1TP) - asigură gestionarea eficientă a vehiculelor de transport public prin subsistemul managementul transportului public, va lucra cu sistemul de control al traficului urban pentru a oferi prioritate mijloacelor de transport public la semnalele de trafic. Arhitectura trebuie să fie modulară, distribuită și să permită gestionarea simultană a legăturii cu diferite liote de transport public, eventual echipate eu diferite unități de bord și conectate prin medii de comunicare diferite, acolo unde este posibil acest lucru.

h)    Subsistemul supraveghere video (C'CTV) care va transmite flux video către Centrul de Control. Fluxurile video trebuie să înregistreze prin echipamente adecvate imagini pentru o perioadă determinată de timp. Sistemul de supraveghere video se constituie într-o unealtă foarte importantă în determinarea măsurilor ce trebuie aplicate în teren, atât din punct de vedere al circulației rutiere, cât și din punct de vedere al securității persoanelor. Sistemul de televiziune cu circuit închis este bazat pe echipament digital de ultimă generație și trebuie să asigure înregistrarea continuă a imaginilor de la toate camerele, la calitatea maximă, pe o durată de 31 de zile.

i)    Sistemul de detecție eu bucle inductive. Sunt dispozitivele încastrate în pavaj, utilizate pentru detectarea vehiculelor. Cu ajutorul buclelor inductive se realizează detecția trecerii vehiculelor, a prezenței acestora, numărării sau determinării gabaritului și viteza de deplasare a acestora.

Art. 23

Pentru achiziția de date necesare realizării serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București se vor utiliza numai platforme tehnologice care cuprind tehnologii moderne, aplicate pentru detectarea traficului, detecția de vehicule eu camere video. preluarea de imagine, detectarea cu buclă inductivă etc.

SECȚIUNEA 3

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Ari. 24

(1)    în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare a instalațiilor și sistemelor adecvate pentru monitorizarea și gestionarea traficului, este necesară executarea periodică a lucrărilor de întreținere și reparații de diferite categorii și/sau lucrări de modernizare.

(2)    Lucrările trebuie realizate Ia intervale adecvate. în condiții tehnice și economice corespunzătoare, care să asigure confortul și siguranța circulației, pentru toate categoriile de participând la trafic cu îmbunătățirea continuă a valorilor de trafic. în special pentru transportul public de persoane, pietoni și biciclete.

Art. 25

Volumul lucrărilor de reparații și-sau modernizări și fondurile necesare se stabilesc pe bază de documentații tehnico-economice. antemăsurători. respectiv proiecte elaborate în raport eu starea tehnică și funcționalitatea echipamentelor din sistemul integrat de management al traficului, de compoziția și intensitatea traficului actual și în perspectiv â. Documentația pentru execuția lucrărilor se va întocmi eu respectarea standardelor și a normelor specifice precum și a cadrului de conținut a proiectelor de drumuri și străzi.

Art. 26    '■ A /■

Operatorul are obligația de a asigura jb reginrde.peribauență echipe de intervenții reparații 7 zile pe săptămână. 24b din 24b pentru reiiigdiereȚîmtbțpbtif a disfuneționalităților care pot apărea.

CONFORM CU ORIGINAImeia*<arii 3e sarcini:


Art. 27

Operațiile legate de activitatea de interv enții vor consta in:

a)    luarea la cunoștință constatarea asupra producerii necorespunzătoare a unei instalații de semaforizare din caiet

b)    anunțarea echipei de intervenții:

unclionari


ej intervenția echipei în termenul cel mai scurt posibil pentru remedierea defecțiunii:

d)    diagnosticarea în termenul cel mai scurt posibil a defecțiunii:

e)    remedierea în termenul cel mai scurt posibil a defecțiunii.

Art. 28

Constatarea modului de funcționare a instalațiilor de semaforizare în intersecții se va face prin:

a)    anunțurile primite de la poliție, autoritatea publică locală și de la partieipanții la trafic:

b)    prin verificări zilnice ale echipelor operative ale operatorului.

Art. 29

(1)    Periodicitatea normală a execuției lucrărilor de revizii și a reparațiilor curente la mijloacele de semnalizare rutieră este cuprinsă în documentațiile tehnice. Acestea se vor efectua conform normelor în vigoare.

(2)    Mijloacele de semnalizare luminoasă și presemnalizare a intersecțiilor dintre două drumuri de categorii diferite se asigură, se instalează și se întrețin de către administratorul fiecărui drum. cu respectarea modului de reglementare a circulației stabilit în nodul rutier respectiv.

(3)    Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie și se efectuează de către executantul lucrărilor, cu av izul poliției rutiere, astfel încât aceasta să asigure deplasarea în siguranță a tuturor pârtieipanților la trafic, conform reglementărilor în v igoare.

(4)    Semnalizarea și amenajările rutiere se definesc și se realizează în conformitate cu reglementările tehnice în v igoare și numai cu avizul poliției rutiere.

(5)    Semnificația, precum și dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutieră, forma, simbolul, culoarea și condițiile de execuție, amplasarea, instalarea și aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.

(6)    Semnalizarea rutieră în pasajele subterane sau pe poduri se asigură, se realizează și se întreține de către administratorul acestora.

(7)    în cazul întreruperilor accidentale a sistemelor de semnalizare luminoasă a sistemelor de detecție și a sistemelor de urmărire (camere video), operatorul trebuie să asigure sosirea echipei de intervenție, de regulă. în maximum o oră din momentul anunțării întreruperii.

(8)    După efectuarea remedierilor, operatorul are obligația de a verifica buna funcționare a sistemelor.

(9)    Operatorul va crea o baza de date privind înregistrarea tuturor reclamațiilor telefonice, scrise sau pe email folosind o procedură internă pentru această activitate.

(10)    Operatorul va crea o bază de date cu inventarul tuturor bunurilor ce aparțin sistemului integrat de management al traficului, specificându-se categoria, numărul, amplasamentul și orice fel de informație suplimentară cu privire la acestea.

(11)    în scopul continuității și creșterii siguranței circulației rutiere, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite din domeniul traficului, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor. îmbunătățirea activității de întreținere-reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului angajat.

(12)    Evenimentele nedorite pot fi întreruperi, deteriorări, neconformități. amplasamente incorecte etc. ale mijloacelor din componența sistemului de management al traficului.

(13)    Evenimentele nedorite se vor constau către personalul de operare, vor fi consemnate în ordinul de lucru din ziua respectivă și vocfiMajvsfîșyale într-o ..fișă de intervenție" existentă pentru fiecare categorie de mijloace de senmațîz<u^'nTl,idră. * k

(14)    Procedurile prevăzute la alim (f3),'ș^Ădr’intpcnfi'!în baza normelor tehnice și a legislației în

CONFORM CU ORIGINALUL(15) Conținutul minimal al ..fișei tle intervenție" va 11:

a)    denumire eveniment:

b)    loeul și momentul apariției evenimentului nedorit oj; funcțiune timp de intervenție:

c)    condițiile, cauzele care au favorizat apariția evenimentului:

d)    operațiile efectuate de personalul de intervenție pentru înlăturarea evenimentului:

e)    efectele produse:

f)    număr personal de intervenție și cantități de materiale folosite:

g)    măsuri tehnico-organizatorice de prevenire a unor evenimente similare.

Art. 30

(1)    Organizarea și realizarea întreținerii și reparației străzilor se vor corela cu celelalte lucrări specifice pentru echipare și intervenții la instalațiile rețelele tehnico-edilitare din ampriza străzii și se vor realiza conform reglementărilor tehnice, prevăzute în standardele și normativele de drumuri pentru fiecare categorie de lucrări (terasamente. consolidări, fundații și substraturi, strat de bază. îmbrăcăminți rutiere. încadrări, trotuare etc).

(2)    în cadrul lucrărilor de întreținere și reparații se pot realiza și extinderi de echipări rutiere pentru satisfacerea unor noi condiții funcționale generate de dezvoltarea urbanistică și de intensificare a circulației.

(3)    Simultan cu lucrările de reparații capitale se pot realiza pe sectoare diferite ale aceleiași străzi și reparații curente, iar în mod similar, concomitent cu lucrările de reparații curente se pot executa și lucrări de întreținere.

(4)    Documentația tehnico-economică privind lucrările de reparație capitală a ehipamentelor și instalațiilor pentru managementul traficului se va elabora în concordanță cu planurile de urbanism (PUG. PUZ. PUD) și cu studiul de organizare a circulației din localitate, fiind însoțită de acordul organelor locale de poliție rutieră.

Art. 31

Operatorul va deține și va actualiza, după caz. avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru instalații echipamente.dispozitive'aplieații și aparate, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii:

SECȚIUNEA 4

AUTORIZAȚII, LICENȚE, ALTE DOCUMENTE NECESARE FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI

Art. 32

Autorizarea serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București se face de către autoritatea de autorizare.

Art. 33

(1)    Autoritatea de autorizare acordă autorizația de furnizare a serviciilor de comunicații electronice în baza unei notificări care să cuprindă următoarele informații:

a)    datele necesare identificării furnizorului și comunicării eficiente eu acesta:

b)    descrierea tipurilor de rețele sau de servicii pe care persoana fizică sau juridică în cauză intenționează să le furnizeze:

c)    data estimată a începerii activității:    - ; -

(2)    Persoana care a realizat notificarea trebuieĂrâ fle/tuțorizatâ să furnizeze tipurile de rețele și de

servicii pe care le-a indicat în notificare, a-v’âncftipepțzirile și obligațiile prevăzute în autorizația generală.    ! < /    ș'?    '

(3)    Orice modificare a datelor prevăzute Ia alin. (Țftrequie notificată în termen de 10 zile.

CONFORM CU ORIGINALUL


li


(4) Autoritatea de autorizare elaborează și actualizează autonzafia generală pentru tipurile de rețele și servicii, prin care stabilește condițiile în care aces/ea/fwt (1 furnizate, determinând astfel drepturile și obligațiile care revin furnizorilor fiecărui tip de rețea sau serviciu.

Art. 34

Licența pentru frecvențele radio solicitate, va ține cont de serviciul de radioeomunieații în care se încadrează aplicația solicitată și a anumitor condiții tehnice și operaționale.

Al t. 35

Autorizarea personalului operator al stațiilor de radioeomunieații se realizează prin emiterea de către autoritatea de autorizare a certificatului de operator, numit în continuare certificat, obținut în baza procedurilor de eliberare a acestora.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE, ALE OPERATORILOR ȘI BENEFICIARILOR SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL

BUCUREȘTI

SECȚIUNEA 1

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 36

(1)    Autoritatea publică locală acționează în numele și în interesul comunităților locale pe care le reprezintă și răspunde față de acestea pentru modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbană a unităților administrativ-teritoriale. precum și pentru modul în care organizează, coordonează și controlează serviciile de administrare a domeniului public și privat.

(2)    Strategiile autorității publice locale vor av ea în v edere următoarele:

a)    orientarea serv ic iilor de administrare a domeniului public și privat către utilizatori:

b)    îmbunătățirea calității mediului de vȚață natural și/sau construit:

c)    promovarea investițiilor în infrastructura edilitar-urbană a localităților:

d)    finanțarea serv iciilor în mod avantajos pentru utilizatori și atractiv pentru investitori:

e)    promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial. atragerea participării capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegată:

f)    promov area metodelor moderne de management.

Art. 37

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în domeniul conducerii și controlului serv iciilor de administrare a domeniului public și privat autoritatea publică locală are inițiativa de a adopta hotărâri sau emite dispoziții, după caz. privitoare la:

a)    aprobarea programelor de reabilitare, dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-urbane existente, respectiv a programelor priv ind înființarea, dobândirea sau punerea în valoare a unor noi bunuri proprietate publică și privată:

b)    coordonarea proiectării și execuției obiectivelor din infrastructura edilitar-urbană în scopul

realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare econom ico-socială a Municipiului București și cu programele de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului:    \ /'./ x

c)    asocierea intereomunală în vederea realizărH-șȚexpjoatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane specifice. mobiHțățu3r^'c*lu,i -d transportului:

d)    participarea cu capital social sau du bunuri îa îșfi iritarea;societăților comerciale cu capital public și privat.

Art. 38

(1) In exercitarea competențelor și responsabilităților


autoritățile


administrației publice locale vor urmări cu prioritate:    /    /

a)    gestionarea serviciului de administrare a domeniului pubtuz^i prix at pe criterii de competitivitate și eficiență economică:

b)    promovarea dezvoltării și reabilitării infrastructurii edilitar-urbane și a sistemelor specifice actix itățîlor edilitar-gospodărești și de interes public:

c)    monitorizarea și controlul sistematic a actixității operatorului și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciul prestat de aceștia nu respectă nivelurile de servicii și indicatorii de performanță asumați:

d)    elaborarea și aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciilor:

f) medierea conflictelor dintre utilizatori beneficiari și operatorul prestator de serviciu, la cererea uneia dintre părți.

Art. 39

Autoritatea administrației publice locale are față de operatorul seniciului următoarele obligiuii'.

a)    să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice:

b)    să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor legale de delegare a gestiunii și de atribuire a contractelor de concesiune:

c)    să aducă la cunoștința publică. în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile axând ca obiect serviciile de administrare a domeniului public și privat:

d)    să respecte și să își îndeplinească obligațiile prevăzute în contractele de delegare a gestiunii față de operatorul prestator de serv ic iu de administrare a domeniului public și pri \ at:

e)    să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale.

Art. 40

Autoritatea administrației publice locale are în raport cu operatorul serv iciului următoarele drepturi'.

a)    să verifice, să solicite fundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul serviciului:

b)    să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță la care s-a angajat prin contractul de gestiune, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului.

SECȚIUNEA 2

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 41

(1)    Drepturile operatorului serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București se înscriu în regulamentul serv iciului, in caietul de sarcini și în contractul de gestiune, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

(2)    Operatorul serv iciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București, indiferent de modul de organizare și 'sau forma de proprietate, are calitatea de autoritate contractantă și are obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în v igoare.

Art. 42

Operatorul serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București are următoarele dreptitii'. \


0/1


CONFORM CU ORIGINALU

Art. 43    / J

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a sistemului mZgmZle management a! traficului in municipiul București are următoarele obligații:

a)    să presteze serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București. în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul regulament și in caietul de sarcini al serviciului:

b)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea administrației publice locale în prezentul regulament sau conveniți prin contractul de gestiune a serv ieiului:

c)    să furnizeze autorității publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului. în conformitate cu clauzele contractului de gestiune a serv ieiului și cu prevederile legale în v igoare:

d)    să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor coneurențiale. prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii.

(2)    Pentru nerespectarea de către operator a indicatorilor de performanță stabiliți de autoritatea administrației publice locale în prezentul regulament sau conveniți prin contractul de gestiune a serviciului, se vor prevedea penalități, nivelul penalităților fiind precizat în mod obligatoriu în contractele de gestiunea serviciilor publice .

(3)    Operatorul serv iciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București are obligația să asigure finanțarea pregătirii si perfecționării profesionale a propriilor angajați astfel încât aceștia să cunoască modul de formare a congestiilor, măsurile care duc la inducerea traficului, măsurile necesare de vaporizare a traficului precum și alte exemple de măsuri care duc la o dezvoltare echilibrată a tuturor modalităților de transport relevante și schimbare spre modalități de transport mai curate si mai durabile.

SECȚIUNEA 3

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR

Art. 44

Beneficiarii serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București au următoarele drepturi:

a)    acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București;

b)    garantarea accesului și dreptului de a beneficia de serv iciul public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București:

c)    de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor autorilatii administrației publice locale în legătură cu serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București.

Art. 45

Beneficiarii serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București au următoarele obligații:

a)    să respecte prevederile prezentului regulament. în caz contrar fiind sancționați contravențional:

b)    să nu producă deteriorări ale echipamentelor si instalațiilor aferente sistemului:

c)    să nu distrugă construcțiile și instalațiile utilitare aferente serviciului:

d)    să nu ocupe cu construcții provizorii sau permanente zonele inventariate ea bunuri aparținând sistemului;


CONFORM CU ORIGII

CAPITOLUL VI    7 <//    ,    ,

INDICATORI DE PERFORMAyf^/

Art. 46.    £7

(1) Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al trailcului în municipiul București se stabilesc prin Regulamentul sen iciului și se aprobă de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 47.

(1)    Indicatorii de performanță reprezintă parametrii ce trebuie respectați de către operator în asigurarea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al trailcului în municipiul București.

(2)    Indicatorii de performanță au scopul de a asigura condițiile pe care trebuie să le îndeplinească sen iciul. avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ:

b)    adaptarea permanentă la cerințele autorității administrației publice locale:

c)    soluționarea la timp a reclamațiilor referitoare la prestarea serv iciului:

d)    înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor în cadrul serviciului:

e)    modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate:

f)    îmbunătățirea parametrilor de calitate ai activității prestate :

g)    creșterea gradului de înfrumusețare a orașului.

(3)    .Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serv iciului.

Al t. 48.

In conformitate eu competențele și atribuțiile legale ce îi revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației:

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator:

c)    calității și eficienței serv iciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți:

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare ștsau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată:

e)    modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București:

1) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art. 49.

Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București in obze.vu w. 2 la prezentul regulament.

Art. 50.

Indicatorii de performanță prevazuti în Anexa nr. 2 la prezentul regulament au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale, funcție de situațiile ce pot apare.

CAP. VII

FINANȚAREA SERVICII ELI PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 51    '    ' /

(1) Serviciul public de administrare a sistennfk?riuie"r3Țde management al traficului în municipiul București este un serviciu public de interes îopâ.CMre-,desfășoară o activitate de natură economică care se autofinantează m sau prin alocații’busetafe. dlup|j cazi

'    U-'1 i

| CONFORM CU ORIGII^lujI)

L ___ £_

(2) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciului public- de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București se .asigură din veniturile proprii ale operatorilor și sau integral din bugetul local al unității administrativ teritoriale, după caz:

Art. 52

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serv iciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București și efectuării,prestării activităților edilitar-gospodărești specifice acestora, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea contravalorii prestației, pe baza tarifelor, prețurilor sau taxelor, aprobate legal, a unor sume reprezentând contravaloarea serv iciilor furnizate prestate. cu respectarea următoarelor condiții:

a)    organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activității prestate:

b)    protejarea autonomiei financiare a operatorilor:

c)    reflectarea costului efectiv al furnizării prestării serviciilor de administrare a sistemului integrat de management al traficului în structura și nivelul prețurilor sau ale taxelor locale practicate:

d)    ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor și sau a taxelor:

e)    recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, prețuri sau prin taxele locale:

fj acoperirea prin tarife, prețuri și prin taxele locale cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și de întreținere a serviciilor de administrare a domeniului public și privat:

g) calcularea. înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preț. tarif sau taxă în cazul gestiunii directe și prin redevență în cazul gestiunii delegate.

Art. 53

(1)    Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București se fac cu respectarea legislației în v igoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

(2)    Finanțarea lucrărilor de inv estiții se asigură din următoarele surse:

a)    subvenții de la bugetul local. în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serv iciului de administrare a sistemului integrat de management al traficului:

b)    credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern:

c)    sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale:

d)    taxe speciale instituite în condițiile legii:

e)    participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat:

fj transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul:

g)    venituri proprii ale operatorului:

h)    alte surse constituite, potriv it legii.

Art. 54

(1)    Contractul de gestiune a serviciului va prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităților administrației publice locale și pe de altă parte, operatorului în ceea ce privește finanțarea și realizarea obiectivelor, respectiv ale programelor de investiții.

(2)    Investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operațoridof\făTnân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la-Hwhei/rea'i.’ontractului nu s-a convenit altfel și se vor amortiza de către operator pe durata;confraeî-tdTrî"!Î'n edhtraclul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea din epice cauză a contractului.


/!/


Iconfo^cuoriGINALUL

CAPITOLUL VIII RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIl

Art. 55

(1)    încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2)    Autoritățile administrației publice locale au dreptul să sancționeze operatorul serv iciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București în cazul în care acesta nu furnizează.nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în regulamentul serv iciului și in contractul de delegare a serv iciului. prin:

a)    aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate. Penalizările vor li definite în regulamentul serviciului și în contractul de delegare a serviciului:

b)    revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de gestiune, dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

(3)    Sancțiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorității naționale de reglementare.

(4)    în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea administrației publice locale poate solicita autorității naționale de reglementare anularea licenței de operare.

Art. 52

încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz. în condițiile legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 225 2016. ale Ordonanței nr. 71 2002 și a actelor normative în vigoare.

CAPITOLL IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 53

Regulamentul serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București va 11 aprobat de autoritatea administrației publice locale și vaintra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea sa.

Art. 54

Prezentul Regulament se va adapta ori de câte ori este cazul la modificările legislative din domeniu.


Tabelul nr. 1 - Mijloacele de semnalizare rutieră și dirijare a traficului

! ' '‘ '    Tip    IM i C antitate | Caracteristici | Starea tehnică

___'__i_____!___!______

i J I SEMAFORIZARE________ _________________________________________________ ___

1.

î

i

j Semafoare rutiere

-    cu lampă

-    cu led

1

1

i

...

i    1

ț

j

ț    7

Cronometre de trafic    ■    i

î

j *

Indicatoare de circulație j cu leduri

!

I

i

—1

!

: 4.

Echipamente de dirijare trafic auto. specializate i

-1

i

i

i

i S

Echipamente de dirijare cu butoni pentru pietoni I

1 !

1    I

1    i    I

1    •    i

II

SEMNALIZARE VERTICALĂ

i

I.

Indicatoare de circulație

r    ------- i

1

III

SEMN ALIZARE ORIZONTALĂ    !

1.

Marcaje longitudinale

i

-y

Marcaje transversale

j

3.

Marcaje diverse

!

[

Ta be I u I nr. 2 - Echipamente de monitori/, a re a trafic ului rutie r

Nr.

cit.

Denumire echipament

Tip

! Număr i existent

Locație

An de fabricație

Starea

tehnică

1.

Camera video tip.........

-1

2.

Serv er

3.

Softuri de baz.ă și specializate

(

4.

E'ibra optică aeriană

s.

Detectori (bucle inductive)

-    transversal

-    longitudinal

-    av ansate

Tabelul nr. 3 - Utilaje. echipamente și mijloace de transport pentru desfășurarea activității de management al traficului

Tip

.Necesar

minim

Număr

existent

Caracteristici

Starea tehnică

I

An de fabricație

!

i

I

__i

i

Tabelul nr. 4 - Lista intersecțiilor semaforizate, conectate la sistemul denianagenicntîil traficului din București    /    <


Nr.crt. ! Denumire intersecție


Coordonate


i Sos.Colentina ■ Str. Doamna i (ibica


Conectat'neconectat la sistemul de management al

traficului______


r--------
Regulamentul serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București

Indicatorii de performanță serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului în municipiul București

! l.l.

Numărul de intersecții semaforizate interconectate la C.C.f.l.. raportat la numărul total de intersecții semaforizate din sistemul integrat de management al traficului

1.2.

1

Numărul de intersecții dotate cu camere video interconectate la sistemul de supraveghere și coordonare centrală (C.C.S.S.) raportat la numărul total de intersecții din sistemul integrat de management al traficului

j    1.3.

1

ț

i

Numărul de bucle inductive interconectate la sistemul de supraveghere și coordonare centrală (C.C.S.S.) raportat la numărul total de bucle instalate în sistemul integrat de management al traficului:

a)    bucle longitudinale:

b)    bucle transversale:

c)    bucle av ansate:

!    1.4.

j

Numărul zilnic de semafoare interconectate la C.C. f.l:. care nu au funcționat pentru o perioadă | de:    :

a) ș 30 minute in orele de vârf (07.00-09.00 și 16.00-18.00):    |

j

b >30 minute în orele de vârf (07.00-09.00 și 16.00-18.00):

|    1.5.

Numărul zilnic de camere video interconectate la C.C.T.C. care nu au funcționat pentru o

perioadă < de o oră

1.6.

Numărul zilnic de bucle inductive interconectate din sistem care nu au funcționat

1.7

Durata medie de deplasare a mașinilor în zona municipiului București între perechi origine destinație. O creștere a timpului de deplasare peste procentul anual poate constitui penalizare

1.8.

Timpul mediu de așteptare a mașinilor în intersecțiile semaforizate la orele de v ârf seara

'    1.9.    1

Timpul mediu de așteptare a mașinilor în intersecțiile semaforizate la orele de v ârf dimineața

1.10.

Densitatea traficului măsurată în unități km de parcurs

1.11.

Timpul mediu de așteptare al autobuzelor troleibuzelor tramvaielor în intersecțiile semaforizate

1.12.

Regularitatea serviciului de transport public local oriunde se acordă prioritate în principal ; vehiculelor întârziate    1

1.13.

Timpul necesar identificării și intervenției la evenimente    i

1.14.

Timpul necesar remedierii defecțiunilor avariilor echipamentelor de pe teren:

a)    semafoare:

b)    camera video:

c)    bucle inductive.

1.15.

Densitatea traficului exprimată în vehicule km

1.16.

Numărul de reclamații ale participanților la trafic priv ind calitatea serviciilor sistemului integrat de management al traficului.    J

a)    numărul de reclamații care s-au dovedit a fi justificate:    1

b)    numărul de reclamații la care s-a răspuns în termenul legal, raportat la numărul total de reclamații:

c)    numărul de reclamații rezolvate raportat la numărul de reclamații justificate

1.17.

Numărul de accidente produse de nefuncționarea sistemului integrat de management al traficului '

1.18. !

Despăgubiri plătite de operatorul serviciilor din sistemul integrat de management al traficului :

datorate nefuncționării sistemului

1.19. Ș

Intensitatea traficului rutier (veh oră sau veh 24 ore etc.) în principalele noduri

1.20.

i

Interspațiul de succedare între vehicule pare.^ succed pe principalele artere de circulație ale municipiului București    v A .'/Y,

1.21.

j Viteza tehnică de circulație țkm h. km s Y

!>idi't'i//r ■ / Perd>„


i \    \

>/-ii de performanța, precum ți vatoțift' n/r ri'rceiZîiQi iiț enni] >i; •dă de eei puțin ! an .le r;',V de le ineepnlui'cdiiîrAieitdid de c.

j \ n VW1;'


ine r >/ a neene r.zere ei ai\n pe e'id’ie a eereieieee.


/ /

,”Yr/