Hotărârea nr. 99/2018

HOTARAREnr. 99 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTISI N
Consiliul Genera, al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile

de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 16/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 96/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice(A.M.R.S.P.) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederi or Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publice i, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL -AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
I Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

31.021205.55.00

http:www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Art 1

Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului put administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afi^ Municipiul București, definind modalitățile și condițiile cadru ce. trebuie îndeplinite pe asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operate utilizator și autoritatea administrației publice locale, în conformitate cu prevederile:

-    HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

-    O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

-    Legii nr. 154/2017, pentru modificareași completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

Art. 2.

Activitatea de prestare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București face parte din activitățile edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat așa cum sunt specificate la ârt. 5 din OUG 71/2002 și se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează si urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe plan local.

Art. 3.

(1)    Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățiile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

(2)    Serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este un serviciu public de interes local.

(3)    în vederea realizării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, operatorul primește în administrare toate spațiile destinate amplasării mijloacelor de publicitate aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale ale Municipiului București, prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

Art.4    - • - -............. ...... ...........    ..........    .

Prevederile prezentului regulament se aplică administrației publice locale și operatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București,

Art 5.

(1)    Prevederile prezentului Regulament se aplică cu privire la exploatarea și întreținerea bunurilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, cu respectarea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(2)    Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Regulament au un caracter minimal. Autoritatea administrației publice locale poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice de desfășurare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afîșaj din Municipiul București, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 6

Serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate . stradală și afișaj din Municipiul București se organizează și se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, privind . administrația.. publică locală,. descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectare^


principiilor;

a)    autonomiei locale;

b)    descentralizării serviciilor publice;    .    .

c)    subsidiarității și proporționalității;    ț CONFORM CU ORIG1N

d)    responsabilității și legalității;

e)    asocierii intercomunitare;

f)    dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;

g)    protecției și conservării mediului natural și construit;

h)    asigurării igienei și sănătății populației;

i)    administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată administrativ-teritoriale; .

j)    participării și consultării cetățenilor;

k)    liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

Art.7

Prin prestarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

a)    inventarierea tuturor amplasamentelor de pe domeniul public și privat al Municipiului București pe care sunt montate diverse mijloace de publicitate;

b)    identificarea unor noi amplasamente de pe domeniul public și privat al Municipiului București unde se pot monta diverse mijloace de publicitate;

a)    administrarea în mod unitar a tuturor amplasamentelor de pe domeniul public și privat al Municipiului București destinate derulării activităților de publicitate stradală și afișaj;

b)    asigurarea unui control strict privind protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și sitarilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

c)    funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a domeniului public și privat privind activitățile-de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;


d)    dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aferente serviciului, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajareăTreftto/îtîT


e)    aplicarea principiilor economiei de piață, oferind posibilitatea tuturor operatorilor economici din domeniul publicității să aibă acces, într-un climat concurențial, Ia activitățile de publicitate stradală și afișaj;

f)    protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

g)    monitorizarea atentă a mijloacelor de publicitate stradală amplasate de către operatorii economici din domeniul publicității precum și a contractelor în baza cărora sunt amplasate respectivele mijloace de publicitate stradală.

Art. 8

(1)    Activitatea operatorului trebuie să îndeplinească, la nivelul beneficiarilor, indicatorii de performanță aprobați de autoritatea administrației publice locale prin prezentul Regulament.

(2)    Autoritatea administrației publice locale poate aproba si alți indicatori de performanță decât cei aprobați prin prezentul Regulament, în funcție de situațiile care pot apărea.


CAPITOLUL n DEFINIȚII

Art. 9

A

In înțelesul prezentului regulament, termenii și noțiunile de mai jos se definesc chd urmează:

(1)    autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiului^

CGMB și Primăria Municipiului București - PMB;

(2)    activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public\{p£al, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorității administrației publice locale, prin careț^,asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților^ dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitățile locale;

(3)    autoritate de reglementare /oca/a - Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, in calitate de autoritate de reglementare tehnica

(4)    afiș - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj și altele asemenea, imprimat pe suport flexibil și expus public;

(5)    aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate temporare - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic (documentației tehnice) și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundație;

(6)    aviz de principiu - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic și a încadrării în prevederile urbanistice, în vederea emiterii autorizației de construire pentru mijlocul de publicitate;

(7)    aviz pentru mijloace de publicitate mobile - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de

structura de specialitate a administrației publice competente în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic (documentației tehnice), a perioadei de expunere și a amplasamentului solicitat;................ ....... .............................


(8)    banner - suport pentru mesajul publicitar confecționat din folie sintetică sau din material textil, în mod obișnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice;

(9)    calcan - fațadă fără goluri a unei cogstruețiijsituată pe limita de proprietate laterală sac

posterioară, destinată de regulă să fieasemănător al unei clădiri vecine


CONFORM CU QRIGiNALUL

(10)    ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau albele asemănătoare, pe care grafică, spoturi si altele asemenea, cu conținut dinamic și ele dimensiuni variabile^

(11)    firmă - orice inscripție, formă sau imagine atașată unei clădiri, cu referire la/On economic sau la o activitate care se desfășoară în interiorul clădirii;

(12)    indicatori de performanta - parametrii măsurabili ai serviciilor prestate utilizatorului care?/. trebuie realizați de operator la anumite termene si in anumite condiții, si care se regăsesc

caietul de sarcini;

(13)    incintă - suprafață de teren înconjurată din toate părțile de construcții, de amenajări sa împrejmuiri;

(14)    indicator publicitar direcțional (panou direcțional) - înscris, formă ori imagine care indică o direcție, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfășoară o anumită activitate, în aceeași categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăblița indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi și altele asemenea;

(15)    intersecție - orice încrucișare, joncțiune sau bifurcare de drumuri Ia nivel, inclusiv spațiile formate de acestea;

(16)    mesh - suport pentru mesajul publicitar confecționat din material sintetic perforat, cum ar fi plasă fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri;

(17)    mesh digital - suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafața exterioară a unui imobil și care folosește modul electronic de afișare a reclamei;

(18)    mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

(19)    mijloc de publicitate permanent - ansamblu de elemente constructive folosite în scopul prezentării unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment, realizat cu fundație sau alt sistem de fixare la sol sau amplasat pe o clădire;

(20)    mijloc de publicitate temporar - ansamblu de elemente constructive folosite în scopul prezentării unei activități comerciale, industrialei artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment, realizat fără fundație sau alt sistem de fixare (la sol sau la clădire);

(21)    mobilier urban - elemente funcționale și/sau decorative, amplasate în spațiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității; prin natura lor, piesele de mobilier urban sunt asimilate construcțiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice), necesitând emiterea autorizației de construire. Fac parte din categoria mobilier urban care nu necesită autorizație de construire: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice, toalete ecologice, tonete, coșuri de gunoi și altele asemenea;

(12) monument istoric - bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală. Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevăzute de Legea nr. 422Z2001 privind protejarea monumentelor istorice;

(23)    operator- persoana juridica ce prestează serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din Municipiul București, desemnați in urma procedurilor legale;

(24)    panou publicitar - structură provizorie folosită pentru afișarea unui mesaj publicitar;

(a) acesta este amplasat, în mod uzual, prin- intermediul unei structuri tip picior simplu sau dublu, cu fundația aferentă, la sol, pe împrejmuiri sau pe clădiri, atât pe fațade cât și acoperișuri respectiv terase.

(25)    din punct de vedere al iluminării mesajului publicitar, panourile publicitare pot fi: billboa - (fără iluminare); backlit-{ iluminare x^^^^^^finjlight - (iluminare frontală)
(26)    panou publicitar amplasat pe stâlpi - suport pentru mesajul publicitar de mici fixat prin prinderi speciale pe stâlpi;

(27)    panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

(28)    panou port-afiș - mijloc de publicitate temporar, realizat în structură sandwici

materiale ușoare tip plastic, carton sau alte asemenea; destinat expunerii afișelor în regim față, montat fără prindere pe stâlpi sau purtat de persoane;

(29)    proiect publicitar special - construcție provizorie atipică, creată special în promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment și care nu are în alcătuirea sa elemente fundație și/sau structuri publicitare clasice;

(30)    promovare - ansamblu de activități și mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piață;

(31)    publicitate - totalitatea modalităților și instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoașterea și aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinației unor spații, lansări de produse, deschideri de magazine și altele asemenea, precum și orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri și servicii, de drepturi și obligații;

(32)    publicitate luminoasă - publicitate realizată prin corpuri luminoase, afișe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afișului, panoului ori corpului publicitar;

(33)    publicitate pe vehicule - publicitate realizată prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;

(34)    publicitate stradală (outdoor) - publicitate efectuată în spații deschise, în exteriorul clădirilor;

(35)    publicitate temporară - publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestații culturale sau sportive, precum și pentru acțiuni de promovare de produse sau activități;

(36)    reclamă publicitară - activitate prin care o persoană fizică sau juridică promovează un brand, marcă, serviciu, informație utilă, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenționa publicul larg

(37)    registru unic de publicitate al Municipiului București - bază de date cu caracter public realizată de Primăria Municipiului București prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București care va cuprinde date cu privire la toți deținătorii, de orice tip, de mijloace de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului București, incluzând felul și durata contractelor deținute, numărul, data emiterii și perioada de valabilitate a autorizației de construire sau a avizului de amplasare și emitentul acestora;

(38)    registru vertical - suprafață cuprinsă între marginea fațadei și cea mai apropiată coloană de ferestre și care se întinde pe toata înălțimea unei fațade;

(39)    rooftop - mijloc de publicitate amplasat pe acoperișul, respectiv terasa unei clădiri;

(40)    spațiu verde - suprafață de teren, indiferent de mărime, aflată în proprietatea publică sau privată a autorității locale, a instituțiilor și a celorlalte persoane fizice sau juridice, neocupată de construcții autorizate, destinată plantării și creșterii vegetației ierboase și lemnoase, care are ca scop asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban/rural, contribuind și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității;

(41)    steag publicitar - piesă de stofă, pânză sau material plastic atașată la un suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;


(42)    structură de publicitate autoportantă - cadru suport amplasat la sol, fără fundație sau al sistem de fixare, stabilizat prin propria ușoare de tip mesh, plasă fină, pânză mesaje publicitare.
(43)    totem - structură constructivă sub formă de coloană inscripționată cu texte și grafice sau sub formă de piloni ce susțin elemente structurale, prin care o persoană jt identifică activitatea în imediata apropiere a punctului de lucru.

(44)    zonă de publicitate restrânsă - zona din Municipiul București în care se impun restri^^^s

speciale sau/și sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate.    ‘    c

(45)    zona de publicitate lărgită - zonă din Municipiul București în care pot fi amplasata categoriile de mijloace de publicitate. Această zonă este definită ca parte din teif Municipiului București care nu este definită ca zona de publicitate restrânsă.

(46)    servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activitâ edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor i domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.


CAPITOLUL HI BAZA LEGALĂ

Art. 10

Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative:

-    Legea nr. 185/2013, cu modificările și completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

-    Legea nr. 154/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

-    Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-    Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții;

-    Legea nr. 422/2001 republicată, cu modificările, și completările ulterioare, privind protecția monumentelor istorice;

-    Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-    Legea nr. 153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural ambientale ale clădirilor;

-    Legea nr. 148/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind publicitatea;

-    Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice;

-    Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor

-    Ordinul Ministrului Transportului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere;

-    Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

-    H.C.G.M.B. nr. 279/2000 privind instituirea zonelor protejate.

-    Hotărârea de Guvern nr. 955 din 15 iunie 2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes-local;


-    Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare prin Legea nr. 18CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTI

DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITAR

STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI    m

_ SECȚIUNEA!

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI

Art. 11

(1)    Organizarea, coordonarea și reglementarea precum și monitorizarea și controlul funcțî și gestionării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile

de publicitate stradală și afișaj din. Municipiul București constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice a Municipiului București

(2)    Exploatarea domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiului București este, de asemenea, de competența exclusivă a autorității administrației publice locale și/sau a operatorului serviciului, după caz.

(3)    Autoritatea administrației publice a Municipiului București va stabili, prin proiecte și studii urbanistice, zonele de publicitate stradală, amplasamentele precum și mijloacele de publicitate stradală corespunzătoare, în concordanță cu legislația în vigoare și cu strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului București.

Art. 12

(1) Funcționarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București va avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

a)    satisfacerea cerințelor și nevoilor de publicitate stradală și afișaj ale comunității locale;

b)    continuitatea serviciului;

c)    perfecționarea indicatorilor de performanță ai serviciului;

d)    protecția și conservarea mediului natural și construit;

d)    accesul liber la serviciu și la informațiile referitoare la acesta;

e)    tarifarea echitabilă a serviciului furnizat;

f)    consultarea operatorilor economici din domeniul publicității și a tuturor persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea de publicitate stradală și afișaj cu privire la funcționarea serviciului.

Art. 13

Desfășurarea activităților specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se va face în condiții de transparență, prin consultarea cu operatorii economici din domeniul publicității și asociațiile lor reprezentative și va asigura un nivel calitativ ridicat al serviciului.

SECȚIUNEA 2 GESTIUNEA SERVICIULUI

Art.14........................... ......-

(1) Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile


de publicitate stradală și afișaj din nr.71/2002 privind organizarea și fu\ public și privat de interes local serviciile furnizate și ținându-se


fiul București se realizează în condițiile OG fiilor publice de administrare a domeniului □riteriul raport cost-calitate optim pentru koltare și de particularitățile eponomico-sociale ale Municipiului București, de starea infrastructurii edilitar-urbane și de posibil dezvoltare.

(2)    Modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului pulflje^și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este aprobată prin hotărâre a autorității administrației publice locale, iar operatorul serviciului iși va desfășuri activitatea în baza programului anual de lucrări și a bugetului de venituri și cheltuieli propus acesta și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

(3)    Activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privi; activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se organizează și desfășoară pe baza prezentului Regulament și a caietului de sarcini aprobate prin hotărâre autorității administrației publice locale.


Art. 15

(1)    Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, autoritatea administrației publice a Municipiului București păstrează, prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București precum dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:

a)    modul de respectare și de îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale asumate;

b)    calitatea, cantitatea și eficiența serviciilor furnizate;

c)    respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de gestiune a serviciului;

d)    respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat;

e)    modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și modernizare a infrastructurii specifice serviciului, încredințată prin contractul de gestiune a serviciului.

(2)    Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile propriu-zise de gestiune, exploatare și funcționare desfășurate în cadrul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de. publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se supun reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 16

(1)    Raporturile juridice dintre autoritatea administrației publice locale și operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii.

(2)    Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este modalitatea în care autoritatea administrației publice locale își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce îi revin potrivit legii, cu privire la furnizarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestora.

(3)    Prin hotărârea autorității administrației publice locale privind gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea 4?i exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia;

(4)    Pentru realizarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind

activitățile de publicitate stradală și administrare bunurile mobile si imo București, aferente serviciului.    /O


țunicipiul București operatorul primește în jarținand domeniului public și privat al Municipiului/
CAPITOLUL IV

REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMEN PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRAD, AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art.17

(1) Serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activii publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este în responsabilitatea opef serviciului și se va realiza potrivit programului anual de lucrări al operatorului, întocmit dfe&ătre acesta și aprobat de către autoritatea administrației publice locale, odată cu bugetul de venitut cheltuieli.

(2) Lucrările aferente serviciului se vor executa și deconta în limita bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului.

Art. 18

Prestarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este. monitorizată, controlată și reglementată de autoritatea administrației publice locale și autoritatea de reglementare locală, în conformitate cu legislația în vigoare.

SECȚIUNEA 1

ZONELE DE PUBLICITATE, AMPLASAMENTELE ȘI MIJLOACELE DE PUBLICITATE STRADALĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 19

(1)    în vederea realizării obiectului său de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București asigură administrarea, exploatarea și întreținerea amplasamentelor destinate montării mijloacelor de publicitate stradală de pe domeniul public; și privat al Municipiului București precum.și a mijloacelor de publicitate, stradală aflate în proprietatea și administrarea autorității administrației publice locale;

(2)    Amplasamentele destinate montării mijloacelor de publicitate stradală aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București precum și mijloacele de publicitate stradală aflate în proprietatea și administrarea autorității administrației publice locale reprezintă bunurile aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București și vor fi inventariate și cuprinse în lista bunurilor publice anexată la contractul de gestiune a serviciului încheiat între autoritatea administrației publice locale și operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de gestiune a serviciului se vor include în lista bunurilor anexată și alte bunuri care fac obiectul activității operatorului și vor fi administrate în aceleași condiții în care sunt administrate bunurile publice și private incluse inițial în contract.

Art. 20

(1)    Autoritatea administrației publice locale stabilește, în cadrul teritoriului administrat, delimitarea zonelor în care se pot desfășura activități de publicitate-stradală și afișaj,-în corelare cu documentațiile de urbanism aprobate și identifică și stabilește amplasamentele și categoriile de mijloace de publicitate stradală admise pentru fiecare zonă;

(2)    în funcție de caracteristicile architecțyKFbOTbaojstice, istorice și de mediu, zonele se împa/ în zone de publicitate lărgită și zone d^ubircitate/^ânsă;COWFORM CU GRiGiNAkttArt. 21

(1)    Zonele de publicitate lărgită sunt zone în care pot fi amplasate toate categoriile de de publicitate stradală.

(2)    Pentru zonele de publicitate lărgită, autoritățile administrației publice ale

București vor asigura, prin autorizațiile de construire emise și aprobările date, coerenț: urbane.

Art. 22

(1)    Zonele de publicitate restrânsă sunt zone din Municipiul București în care se impun speciale sau/și sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate stradală.

(2)    Zonele de publicitate restrânsă sunt, dar fără a se limita la acestea: zonele construite protejate stabilite prin documentațiile de urbanism aprobate în condițiile legii,...centrele istorice ale localităților, precum și zonele de protecție ale monumentelor istorice, ale monumentelor de for public și ale monumentelor naturii, zonele de protecție ale obiectivelor cu valoare arhitecturală sau ambientală deosebită.

(3)    în cadrul zonelor, de publicitate restrânsă pot fi delimitate spații în care: este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate stradală, cu excepția firmelor. în aceste spații, forma și dimensiunea firmelor vor fi avizate de către arhitectul șef și/sau persoana cu atribuții de urbanism din cadrul autorităților administrației publice ale Municipiului București.

(4)    Zona de publicitate restrânsă, în funcție de ariile construite protejate, se împarte în:

A.    Zona de publicitate restrânsă situată în perimetrul zonelor construite protejate;

B.    Zona de publicitate restrânsă situată în afara zonelor construite protejate.

Art. 23

(1)    Categoriile de mijloace de publicitate se stabilesc astfel încât prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze caracteristicile arhitecturale și ambientale ale zonei.

(2)    Autoritatea administrației publice locale poate propune și aproba noi amplasamente și

categorii de mijloace de publicitate pentru fiecare dintre zonele de publicitate din Municipiul Bucureștii '    .

Art. 24

(1)    Amplasamentele se aprobă prin autorizație sau aviz pentru publicitate temporară, în baza certificatului de urbanism emis de direcția de specialitate din cadrul autorității administrației publice locale;

(2)    Toate amplasamentele aprobate prin autorizație sau aviz pentru publicitate temporară vor fi aduse la starea inițială, la încheierea termenului de valabilitate a autorizării/avizului, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului.

(3)    Autoritățile administrației publice locale identifică amplasamentele destinate montării mijloacelor de publicitate temporară și pentru proiectele publicitare speciale, și le aduc la cunoștința publicului, după care pot demara procedurile de închiriere/concesionare/asocierea în participație pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al Municipiului București, cu respectarea procedurilor legale.

SECȚIUNEA 4

.............AMPLASAREA ȘI REALIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

Art. 25

Amplasarea mijloacelor de publicitate se poațesfere^fâlpe domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, rfmșifye prom^atea privată a persoanelor fizice s^u juridice, cu acordul acestora și cu respe/^rea/pfevfid^fildWegale.


CONFORM CU ORIGINA

Art. 26

După modul de autorizare/avizare, mijloacele de publicitate stradală se clasifică urmează:

(1) Mijloace de publicitate pentru a căror amplasare este necesară obținerea construire. Din această categorie fac parte (dar fără a se limita la acestea)

publicitate de tipul firmelor, totemurilor, ecranelor publicitare, panourilor pu^


billboard, backlit sau front light, mesh-urilor, mesh-urilor digitale, rooftop-urilor;

(2) Mijloace de publicitate pentru a căror amplasare este necesară obținerea amplasare. Din aceasta categorie fac parte (dar fără a se limita la acestea) mijloacele de publicitate de tipul proiectelor publicitare speciale, structurilor publicitare autoportante, banner-elor, indicatoarelor publicitare direcționale, panourilor publicitare amplasate pe stâlpi, steagurilor publicitare, panourilor port-afiș, panourilor publicitare mobile.

Art 27 ■    .....

(1)    Modalitățile de autorizare și amplasare a mijloacelor de publicitate vor respecta condițiile generale și specifice prevăzute în legislația specifică în vigoare; precum și în normele de reglementare locale.

(2)    Mijloacele de publicitate vor respecta, atât prin forma cât și prin conținut prevederile Legii nr. 148/2000 cu modificările și completările ulterioare, privind publicitatea.

CAPITOLUL V DREPTURI ȘI OBLIGAȚII SECȚIUNEA 1

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art 28

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București acționează în numele și în interesul comunității locale pe care o reprezintă și răspund față de aceasta pentru:

a)    modul în care gestionează și administrează infrastructura aferentă serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activități de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București;

b)    modul în care organizează, coordonează și controlează desfășurarea activităților de publicitate stradala și afișaj în Municipiul București.

Art. 29

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele drepturi:

a)    să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul căruia i s-a încredințat administrarea domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj;

b)    să sancționeze operatorul serviciului în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de gestiune a serviciului

public de administrare-a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și......

afișaj, cu excepția situațiilor care nu se datorează acestuia.

Art. 30

Autoritățile administrației publice ale i a) să asigure un mediu de afaceri corn!


A- IV

ipiului Burifțești au următoarele obligații:

affent;

'ff    n

/}b)    să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice privind serviciul;

c)    să elaboreze și sa aprobă documentele necesare organizării și desfășurării procedui atribuire a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și Municipiului București;

d)    să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect

constituie serviciile de publicitate stradală si afișaj; _______

e)    să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de gestiune a serviciului;

f)    să emită certificate de urbanism și autorizații de construire pentru amplasarea mijloacelor de publicitate stradală;

g)    să emită avize de amplasare pe durată limitată a suporturilor publicitare atipice și avizează grafica acestora;

h)    să emită avize de schimbare a graficii pentru firme șr suporturi publicitare;

i)    să elibereze certificatele de urbanism, autorizațiile de demolare și/sau de construire, precum și alte documente prevăzute de lege;

j)    să pună în aplicare politica de mediu la nivelul Municipiului București.

k)    să asigure, prin autorizațiile de construire emise și aprobările date, coerența imaginii urbane pentru zonele destinate amplasării mijloacelor de publicitate, potrivit prezentului regulament.

l)    să organizeze procedura privind atribuirea prin concesiune, închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și mijloacelor de publicitate stabilite prin prezentul regulament, pe zone de publicitate și tipuri de mijloace de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică;

m)    să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor economici din domeniul • publicității la utilizarea amplasamentelor stabilite prin prezentul regulament;

n)    să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea

operatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișâj, altele decât cele publice:    ■>    ; >

SECȚIUNEA 2

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 31

(1)    Drepturile operatorului care administrează și exploatează domeniul public și privat pentru activități de publicitate stradala și afișaj se înscriu în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activității de publicitate și afișaj precum și în contractul de gestiune a serviciului, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

(2)    Operatorul, indiferent de forma de organizare și/sau de forma de proprietate, are calitatea de autoritate contractantă și poate efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 32

Operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de

publicitate stradala și afișaj din Municipiul București are următoarele drepturi:

a) sa încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora;

-b) sa propună autorităților administrației publice ale Municipiului-București ajustarea periodică-a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

c) să sisteze prestarea serviciilor către utilizatorii care nu și-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în    zile calendaristice de la data expirării

termenului de plată. Reluarea fumiz^Khprestăritseiwylor se va face în termen de maximum 3zile lucrătoare de la efectuarea plății, cheltuielile aferente suspendării, respectiv prestării, fiind suportate de utilizator.

Art. 33

Operatorul desemnat pentru administrarea "domeniului public și privat pentru activii publicitate stradala și afișai în Municipiul București are față de utilizatori următoarele ohli£

a)    să urmărească respectarea regulamentului serviciului de publicitate și afișaj, aprobafMs^00^ Consiliul General al Municipiului București și să propună eventuala modificare a acestuia în conformitate cu necesitățile dictate de dinamica dezvoltării urbanistice și economice la nivelul Municipiului București.

b)    să studieze posibilitățile de publicitate, să elaboreze și să implementeze strategia de dezvoltare a activității de publicitate; în. concordanță cu dezvoltarea urbanistică și dinamica dezvoltării economice a Municipiului București; -

c)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale prin prezentul regulament și în contractul de gestiune a serviciului;

d)    să furnizeze autorităților administrației publice: locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de gestiune a serviciului și prevederile legale în vigoare;

e)    să propună acte normative referitoare la reglementarea activității de publicitate și a cuantumului taxelor aferente acestor activități;

f)    să urmărească respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și al autorizării executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul Municipiului București și, în funcție de -încălcarea prevederilor legale, să propună -aplicarea sancțiunile -prevăzute în regulamentul serviciului.

g)    să primească documentațiile pentru obținerea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, pentru suporturile publicitare, precum și pentru firme, efectuând verificări pe teren după caz;

h)    să verifice conformitatea cu cerințele legale a documentației tehnice care urmează să fie depusă în vederea obținerii certificatului.de> urbanism și a autorizației de construire emise de autoritățile dministrației publice locale;

i)    să inițieze, în baza documentațiilor de urbanism aprobate, delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită și respectiv a zonelor de publicitate restrânsă;

j)    să identifice și să propună amplasamentele și categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone.;

k)    să stabilească pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate standard, pe mobilierul urban sau prin orice tip de proiecte speciale;

l)    să inventarieze amplasamentele pe care sunt montate diverse mijloace de publicitate;

m)    să gestioneze serviciile de amplasare a mijloacelor de publicitate pe terenurile proprietate publică și privată a Municipiului București;

n)    să identifice modalitatea de ocupare a amplasamentelor de către operatori economici din domeniul publicității, instituții publice, organizații civice, asociații profesionale (închiriere, concesiune, asociere în participație) în funcție de pachetele de publicitate stabilite;

o)    să monitorizeze mijloacele de publicitate amplasate de către operatori economici din

domeniul publicității, instituții publice, organizații civice, asociații profesionale cu care are încheiate contractele în baza cărora sunt amplasate respectivele mijloace de publicitate;.............

p)    să instaleze panouri speciale, destinate afișelor publicitare pentru evenimente, spectacole și concerte și anunțurilor de mică publicitate.


r) să supravegheze amplasarea și reglementările în vigoare;


elor de publicitate în conformitate cuCCNrOiVjl Cu


s)    să propună, dacă este cazul, clauze și condiții pentru licitații având ca scop desfașuj activității de publicitate pe diferite suporturi publicitare, ținând seama de strategia de pul a capitalei, de locurile de amplasare cât și de amploarea evenimentelor economice sau (permanente sau temporare).

t)    să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

SECȚIUNEA 3

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 34

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activității de publicitate stradala și afișaj din-Municipiul București au următoarele drepturi:

a)    acces neîngrădit la informațiile publice referitoare la activitățile de publicitate stradală și afișaj;

b)    garantarea accesului și dreptului de a beneficia de serviciile specifice de publicitate și afișaj din aria de acoperire a Operatorului, în zonele de publicitate, și afișaj stabilite;

c)    de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la organizarea și funcționarea serviciului;

d)    de a contesta, în condițiile legale, prevederile adoptate de Consiliul General al Municipiului București referitoare la problematica specifică serviciului.

Art. 35

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului -public și privat pentru activității de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București au următoarele obligații:

a)    să respecte clauzele contractului de închiriere/concesiune/asociere în participație și folosire a amplasamentelor pentru publicitate și să își achită; obligațiile de plată în conformitate cu prevederile acestora;

b)    să achită sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate;

c)    să plătească dobânzi și penalități;. de ; întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizați sau, în anumite cazuri, de a li se suspenda accesul la serviciul respectiv.

e)    să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire.

f)    să realizeze, în scopul asigurării siguranței cetățenilor și integrității bunurilor, mijloace publicitare cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții.și să reexpertizeze tehnic construcțiile de publicitate, să elibereze/desființeze suportul reclamei la expirarea termenului stabilit prin autorizația sau avizul pentru publicitate temporară și să readucă amplasamentul și mediul înconjurător la starea inițială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;

CAPITOLUL VI FINANȚAREA SERVICIULUI

Art. 36

(1) Serviciul de administrare a domeniul stradală și afișaj din Municipiul Bucuri economică și care se autofinanțea^aodii privat privind activitățile de publicitate s^rvkiu care desfășoară activități de natură rftcticate în contractele de închiriere/
concesiune sau asociere în participație pentru spațiile destinate amplasării mijloace publicitate stradală.

(2) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a serviciului de ai domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din București se asigură din veniturile proprii ale operatorului căruia i s-a încredințat ges serviciului și subvenții sau alocații bugetare acordate în completare din bugetele locale

Art. 37

Fondurile rezultate din exploatarea amplasamentelor de pe domeniul public și privat al Municipiului București constituie venituri ale operatorului căruia i s-a încredințat în regim de gestiune directă sau delegată întreținerea și exploatarea domeniului public și privat pentru activitățile de publicitate stradală și afișaj.

Art. 38

Bugetul de venituri și cheltuieli al serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj în Municipiul București se aprobă de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 39

Veniturile aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj în Municipiul București se încasează, administrează, utilizează și contabilizează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 40

Finanțarea și realizarea investițiilor, aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamențarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice și cu: respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

CAPITOLUL VII PREȚURI, TAXE ȘI TARIFE

Art. 41

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționarii serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București în vederea efectuării activităților de identificare, întreținere și exploatare a infrastructurii specifice serviciului, se asigură pe baza tarifelor și prețurilor locale aprobate legal, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate;

b)    protejarea autonomiei financiare a operatorului;

c)    ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor;

d)    recuperarea integrala a cheltuielilor prin prețuri;

Art. 42

(1) Aprobarea prețurilor și tarifelor se avizul autorităților de reglementare o
(2) Cuantumul și regimul taxelor locale se stabilesc ai^L_prin_hotărârr--a:le’"âufgi administrației publice locale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 43

Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului;

b)    să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și e:

c)    să încurajeze exploatarea eficientă a bunurilor publice și protecția mediului;

d)    să încurajeze investițiile de capital;

e)    să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art, 44    ,

(1)    Deținătorii de mijloace de publicitate datorează bugetului local taxe de publicitate stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Fiscal, precum și a reglementărilor emise de Consiliul General al Municipiului București.

(2)    Taxa pentru ocuparea domeniului public și privat se stabilește și se aprobă de autoritățile administrației publice locale în cadrul contractelor de închiriere, concesiune sau asociere în participație pentru ocuparea amplasamentelor destinate montării mijloacelor de publicitate.

Art. 45

(1)    Aplicarea prețurilor și tarifelor minimale aprobate este obligatorie.

(2)    Prețurile și tarifele aprobate de către autoritatea administrației publice locale trebuie să respecte următoarele cerințe:-

a)    asigurarea prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți în prezentul Regulament;

b)    realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile prestate de operator;

c)    asigurarea, exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aferente serviciului public de administrare a domeniului- public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

Art. 46

(1)    în vederea realizării de fonduri suplimentare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de operare și de dezvoltare, operatorul va putea practica și alte prețuri și tarife în baza aplicării unor proceduri concurențiale legale.

(2)    Pentru buna funcționare a serviciului și pentru lucrări de modernizare sau investiții se pot acorda în completare și alocații de la bugetul local, după caz.

(3)    Pentru menținerea echilibrului contractual orice alocație bugetară pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de autoritățile administrației publice locale numai dacă determină o reducere, corespunzător alocației acordate, a tarifului/prețului și o creștere a calității serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcțiune a acestora.

CAPITOLUL VIU RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Art. 47

(1) încălcarea dispozițiilor prezentului reffljj^meaL^trage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, dupăjs^j, &c$id|țîî|^Legii nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 prmgd


ale HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor de aplicare a OG nr. 71/2002zpnyitWiM organizarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, HCGMB nrZ27^0Ou, ă precum și ale altor acte normative în domeniu.    £ g? s

(2)    Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au dreptul să sanicfioneâe/f operatorul care administrează și exploatează domeniul public și privat privind activitățile cl^ publicitate stradală și afișai în cazul în care acesta nu prestează serviciul la nivelul

de calitate și de eficiență stabiliți în contractul de operare, prin:

a)    aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate;

b)    revocarea hotărârii prin care s-a aprobat gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București și rezilierea contractului de gestiune a serviciului dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

(3)    Sancțiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorităților de reglementare.

(4)    în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritățile administrației publice ale Municipiului București pot solicita autorității de reglementare anularea licenței de operare.

Art. 48

(1)    Autoritățile administrației publice ale Municipiului București, vor stabili faptele care constituie contravenții în domeniul serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

(2)    Sancțiunile prevăzute în prezentul regulament se completează cu cele referitoare la nerespectarea legislației în vigoare privind autorizarea construcțiilor, urbanismul și amenajarea teritoriului. .

Art. 49

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia și a documentației tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum și montarea panourilor publicitare cu structură proprie și elemente de susținere care necesită fundație, fără autorizație de construire;

b)    nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor și dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

c)    folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obținut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto și pietonal;

d)    nerespectarea obligației de a readuce amplasamentul și mediul înconjurător la starea inițială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;

e)    nerespectarea obligațiilor privind întreținerea mijloacelor de publicitate și afișarea permanentă a unor mesaje în cadru;

f)    amplasarea de afișe publice, a anunțurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile

special destinate acestora;    ......-

g)    nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligației de a instala panouri speciale destinate afișelor publicitare pentru evenimente, spectacole și concerte și a anunțurilor de mică publicitate, precu^șO^^td^ntifica amplasamentele destinate pentru

C'«.

• 5 "i


(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite ^e persoanele fizice sau, sancționează conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulamentr ~~


Art. 50

(1) Respectarea aplicării prevederilor prezentului regulament pentru amplasarea mijloace! publicitate de către autoritatea administrației publice competente va fi controlată

Inspectoratul de Stat în Construcții.

(2)    Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au obligația să urmărească respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și al autorizării executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul Municipiului București și, în funcție de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancțiunile prevăzute în prezentul regulament.

(3)    Constatarea contravențiilor se face de către, persoanele împuternicite, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru contravențiile săvârșite de către autoritățile administrației publice ale Municipiului București și de către organele de control ale autorităților administrației publice ale Municipiului București sau, după caz, de către polițiștii locali în cazul contravențiilor săvârșite de operatorii economici.

(4)    Inspectoratul de Stat în Construcții poate dispune oprirea executării lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispozițiilor legale.

(5)    Inspectoratul de Stat în Construcții aduce la cunoștința administrației publice a Municipiului București pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul constatările și măsurile dispuse, iar organele de control ale administrației publice locale au obligația să se conformeze celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții.

CAPITOLUL IX

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Art 51 ....

(1)    Indicatorii de. performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se stabilesc prin Regulamentul serviciului si se aprobă de către autoritatea administrației publice locale.

(2)    Indicatorii de performanță ai serviciului sunt prevăzuți în Anexa 2 la prezentul Regulament.

Art. 52

(1)    Indicatorii de performanță reprezintă parametrii ce trebuie respectați de către operator în asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

(2)    Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b)    adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

c)    soluționarea la timp a reclamațiilor referitoare la prestarea serviciului;

d)    înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor în cadrul serviciului;

e)    modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate;

f)    îmbunătățirea parametrilor de calitate ai activității prestate ;

(3)    Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în

cazul în care acesta nu prestează serviciul    eficiență și calitate la care s-a obligat/

ori nu respectă indicatorii de performanță,
Art. 53

Autoritatea administrației publice locale aprobă și alți indicatori de performanță serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publ: stradală și afișaj, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seai necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico edilitare, precui de cerințele legale în vigoare. -

Art. 54

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce ii revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației;

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator;

c)    calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

d)    modului de administrare, exploatare și întreținere, dezvoltare și/sau modernizare a bunurilor încredințate;

e)    modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE

Art. 55

(1)    Prezentul Regulament va intra în vigoare după ce va fi aprobat de către autoritatea administrației publice a Municipiului București.

(2)    Toți deținătorii de mijloace de publicitate sunt obligați ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, să solicite înregistrarea documentelor de deținere (contract de concesiune, închiriere) a imobilelor (clădiri sau terenuri) pe care sunt amplasate mijloace de publicitate, a autorizațiilor de construire ori a avizelor de amplasare deținute, în Registrul unic de publicitate al Municipiului București;

(3)    Pentru autorizațiile de construire sau avizele de amplasare emise după data intrării în vigoare a prezentului regulament, deținătorii acestora sunt obligați să solicite înregistrarea lor în Registrul unic de publicitate al Municipiului București, în termen de 15 zile de la emitere.

Art. 56

în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului regulament, autoritățile administrației publice locale și/sau operatorul vor asigura identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București pe care se pot amplasa mijloace de publicitate, precum și aducerea acestora la cunoștința publicului.

Art. 57

în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentului local privind amplasarea

. mijloacelor de.publicitate cu situația de fapt din teren, autoritățile administrației publice locale, în termen de 90 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica și vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel: a) pentru panourile situate pe domeniul puj?lie=â=pțjyat al statului și al autorităților publice locale, care nu sunt autorizate în confoi^^e^u praCe^rile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului și codul de identificare fiscală a acestuia, se va dispune dezafectarea; b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului și codul de identificare fiscală a acestuia, se va dispune dezafectarea.


Art. 58

în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului regulament, se pot demara procedurile de închiriere/concesiune/taxare pentru ocuparea temporară a domeniului public sau aducerea ca aport într-o asociere în participație a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al Municipiului București.    ,-

Art. 59

Mijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor fi menținute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de. ocupare a locațiilor pe care se află mijloacele de publicitate.

Art. 60

în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritățile administrației publice ale Municipiului București vor dispune demontarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor prezentului regulament pe cheltuiala proprietarului, cu emiterea autorizației de desființare și fără sesizarea instanțelor judecătorești.

Art. 61

Anexa 1 Contravenții și Anexa 2 Indicatorii de performanță fac parte integrantă din prezentul Regulament.


Anexa nr.l la

Regulamentul Serviciului public de administrare a domeniului public ți privat privind activitățile de publicitate stradala ți afițaj din Municipiul Bucurețti

Contravenții------——

Contravențiile prevăzute în Cap. IX, art. 49, alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a)    cu amendă de la 1 000 lei Ia 10 000 lei, cele prevăzute la lit. a), b) și f);

b)    cu amendă de la 1 000 lei la 20 000 lei, cele prevăzute la lit. c), d) și g);

c)    cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, cea prevăzută la lit. e).


Anexa nr.2 la

Regulamentul Serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și ajișaj din Municipiul București


Indicatorii de performanță ai serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București sunt următorii:    '


Nr.crt.


1.


2.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


Denumire indicator de performanță


Unitate de măsura


Grad de ocupare a amplasamentelor de publicitate și afișaj contractate din totalul amplasamentelor de publicitate și afișaj aprobate


Număr de reclamații și sesizări înregistrate privind siguranța sistemelor de prindere ale mijloacelor de publicitate și afișaj


Număr de reclamații și sesizări de la pct. 2 care s-au dovedit a fi justificate


Număr de reclamații și sesizări de la pct. 3 rezolvate raportate la numărul de reclamații și sesizări justificate.


Durata medie de rezolvare a cazurilor reclamate, justificate.


Număr de reclamații privind poluarea vizuală din totalul reclamațiilor înregistrate.


Număr de reclamații privind poluarea vizuală care sunt justificate raportat la numărul total de reclamații privind poluarea vizuală.


Număr de reclamații justificate, rezolvate raportat la numărul total de reclamații justificate privind poluarea vizuală.


Durata medie de rezolvare a cazurilor de la pct. 8.


Număr de reclamații privind poluarea fonică din totalul reclamațiilor înregistrate.


Număr de reclamații privind poluarea fonică care sunt justificate. .


Număr de reclamații privind poluarea fonică justificate, rezolvate, raportat la numărul de reclamații justificate.


Durata medie de rezolvare a cazurilor privind poluarea fonică justificate și rezolvate.


Timp de tratare a reclamațiilor scrise


Timp de răspuns la reclamațiile telefonice


Timp de tratare solicitări audiență


c -J 3'°    l.'3    i    J