Hotărârea nr. 271/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 271 din 12.09.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoeria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de trei aniMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Romănă-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoeria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de trei ani

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Juridică și Direcția Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 861 alin. (3), 869, 874 alin. (1) din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001 privind administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, sector 1;

Văzând adresa Protoeriei Sector 1 Capitală nr. 535/2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 29471/2018, prin care solicită atribuirea unui spațiu în clădirea situată în Piața Amzei nr. 13, Sector 1, București, în vederea utilizării acestuia ca sediu administrativ;

în temeiul art.45 alin.(2), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art.115 alin.(l) lit. b) art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13, către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoeria Sector 1 Capitală.

Art.2. - Spațiile menționate la art. 1, în suprafață totală utilă de 186,90 mp, sunt identificate conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru Fond Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Juridică și Direcția Utilități Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vireil Adrian Suvac
RELEVEU DUPa DEZMEMBRARE - ETAJ 3 ■ LOT i


SC IR I 1:200

X urna 1 cadastral al iei eniiim

Suprafața

î dresa imn btin in1

Str. Piața 4 razei. Vr. 75, Etaj 3. tot /

i iirii-h runcMtu

nr

, «i Ct XESTI

SECTOR i

Cod unitate mtlividstala <t)

Cartea Funciara iniiivHluulu


ane:xA la hotArareâ CoNsiliului local al sectorului 1


Nr,

2#


1 2 SEP 2018

O'Up" L.J UrvG L. O >               ~ ’r Ok.'JE       T'Lp

Cota indiviza teren -          mp

Coîîit indiviza parii țfmww - t 00 %


Cotele indivize suni penmz vn.trgui. Lot :