Hotărârea nr. 272/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 12.09.2018 privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți în sala de şedinţe 19 consilieri localiMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

Având în vedere Expunerea du motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama de Protocolul privind partenerialul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153/30.09.2013;

Luând în considerare solicitarea și documentația înaintate de Patriarhia Română, înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 24298/20.06.2018;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. s) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).

Art.2. - Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Patriarhia Română, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se vor identifica și asigura în buget sursele financiare necesare punerii în aplicare a acestui proiect.

Art.4. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului București protocolul de colaborare menționat la art. 2.

Art.5. - Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor de execuție se va face de către Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, potrivit competențelor.

Art.6. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 272

Data: 12.09.2018

Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL DE COLABORARE

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentat prin Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, (Delegare de atribuții conform art. 57, alin. (2) coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001), Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, DANIELA POPA

si

PATRIARHIA ROMÂNĂ, cu sediul în București, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4 cont R053RNCB0075004895030109 deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4, cod fiscal RO4430779, reprezentată prin ________________, în calitate de

__denumită în cele ce urmează BISERICĂ

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului protocol constă în acordarea de către Consiliu a unui sprijin financiar Bisericii în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) în vederea respectării termenelor stabilte pentru finalizarea obiectivului.

Art. 3.


OGLIGAȚIILE PĂRȚILOR


 • 3.1  Consiliul va acorda un sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din cadrul celor cuprinse in listele de lucrări (anexa nr. 1 la Protocol)

 • 3.2  Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 3.1.

 • 3.3  Orice modificare adusă de Biserică listelor din Anexa 1 la Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol. Nu vor fi acordate sume de bani pentru lucrări care nu sunt aprobate de Consiliu.

 • 3.4  Consiliul poate acorda în mod eșalonat sume de bani, în limita sprijinului financiar prevăzut la art. 3.1, be baza documentelor justificative prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor art. 15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, după verificarea acestora de către Consiliu, prin Direcția Investiții din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București.

 • 3.5  Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliu, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural.

 • 3.6  Biserica va menționa public și consecvent numele Sectorului 1 al Municipiului București și al Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după darea în funcțiune a obiectivului.

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1   Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2  Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

 • a)  Prin utilizarea întregii sume acordate

 • b)  Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c)  Denunțare unilaterală

  Art. 6.


  FORȚA MAJORĂ

  J


 • 6.1  Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1   Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2  Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3  Prezentul protocol s-a încheiat astăzi__________ , în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1            PATRIARHIA ROMÂNĂ

PRIMARUL SECTORULUI 1

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Delegare de atribuții conform art. 57 alin. (2),

coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001,

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București,

Direcția Management Economic,

Director Executiv

Direcția Juridică

Director

Serviciul Legislație și Spații cu altă

Destinație decât cea de Locuință

Consilier Juridic

Direcția Investiții,

Director Executiv

Serviciul Urmărire Contracte Lucrări

Șef Serviciu

Vizat CFPP