Hotărârea nr. 279/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 12.09.2018 privind aprobarea premierii elevilor Ioan-Tiberiu Mușat și Ștefan Constantin-Buliga, ambii elevi ai Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învăţământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, ca urmare a obţinerii medaliilor de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale 2018 (CEOI 2018), desfășurată la Varșovia (Polonia), în perioada 12 - 18 august 2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


privind aprobarea premierii elevilo

ambii elevi ai Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”,


unitate de învățământpreuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, ca urmare a obținerii medaliilor de argint la Olimpiada de desfășurată la Varșovia (Polonia), în perioada 12-18 august 2018

Informatică a Europei Centrale 2018 (CEOI2018),


Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. (oAl) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu” nr. 6110/05.09.2018, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 8546/05.09.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprqbă_acordareaunor_premii în valoare de 5.000 lei fiecare și a unor plachete gravate elevilor                      și                             ambii

Colegiului Național de Informatică ’Tudor Vianu”, unitate de învățământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, ca urmare a obținerii medaliilor de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale 2018 (CEOI 2018), desfășurată la Varșovia (Polonia), în perioada 12-18 august 2018.

(2) Finanțarea cheltuielilor menționate la art. 1 va fi suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru anul 2018.

Art.2. - Directorul Colegiului Național de Informatică ’Tudor Vianu”, unitate de învățământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, va fi contactat de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 pentru a stabili data desfășurării evenimentului de premiere, eveniment ce se va desfășura în sala de Consiliu a Primăriei Sectorului 1, București, din Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Colegiul Național de Informatică ’Tudor Vianu” și vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 279

Data: 12.09.2018