Hotărârea nr. 280/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 12.09.2018 privind acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 și profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obtinute la concursuri în anul școlar 2017-2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 și profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obținute la concursuri în anul școlar 2017-2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 105 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 1502/07.09.2018 emisă de Clubul Copiilor Sector 1, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 8635/10.09.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și k) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare totală de 199.000 lei, precum și acordarea unor diplome onorifice, elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 București și profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obținute la concursuri în anul școlar 2017-2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Valoarea stimulentelor financiare și a diplomelor onorifice va fi suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru anul 2018.

Art.3. - Acordarea de stimulente, prevăzută la art. 1, se va desfășură conform prevederilor Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Daniela Nicoleta Cefalan


Nr.: 280

Data: 12.09.2018

OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Daniela Nicoleta Cefalan, în calitate de Secretar al Sectorului 1 al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 280 din 12.09.2018 privind acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 și profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obținute la concursuri în anul școlar 2017-2018, pentru următoarele motive:

în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ordinea de zi a ședințelor se aprobă de Consiliul Local, la propunerea celui care în condițiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului, în cazul ședinței din data de 12.09.2018 convocarea acesteia a fost cerută de executivul primăriei reprezentat de primarul sectorului.

Proiectul privind acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 și profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obținute la concursuri în anul școlar 2017-2018, a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1), teza a II a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, precizez faptul că în virtutea atribuțiilor stabilite la art. 44 alin. (1) din Legea 215/2001 -administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (4) din Regulamentul aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, modificată, Direcția Management Economic a elaborat și înaintat în timpul ședinței ordinare din data de 12.09.2018, raportul de specialitate nr. G 2923/2018 prin care a motivat avizarea nefavorabilă și a recomandat modificarea Proiectului privind acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 și profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obținute la concursuri în anul școlar 2017-2018, în sensul punerii hotărârii în conformitate cu legea, respectiv, acordării unor stimulente elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 pentru rezultate deosebite obținute la concursuri în anul școlar 2017-2018.

Dispozițiile legale aplicabile în materia finanțelor publice locale obligă autoritățile administrației publice locale executive și deliberative să gestioneze cu eficacitate, eficiență și legalitate sumele din bugetul local, respectiv art 14. din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, modificată, instituie anumite reguli bugetare, potrivit cărora „(2) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale.


î SECTORUL 1


SECRETAR


.primariascctorl .ro

  • (3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială.

  • (4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.

  • (5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective. ”

în conformitate cu prevederile art. 1 și art. 2 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, cuantumul stimulentelor fianciare acordate elevilor premianți și unităților școlare de proveniență a premianților aprobate prin Hotărârea Guvernului României 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, Art. 1. - Elevii din învățământul preuniversitar de stat, precum și cei din învățământul particidar și confesional acreditat, care participă la competiții școlare pe discipline, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare și la competiții educative extrașcolare și extracurriculare, denumite în continuare competiții școlare, organizate la nivel județean, interjudețean, regional, național sau internațional, și la pregătirea centralizată a loturilor naționale ale României pentru competițiile internaționale organizate și finanțate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, denumit în continuare MENCȘ, beneficiază, în regim de gratuitate, pe perioada desfășurării respectivei activități de:

  • a) cazare și masă în internatele și cantinele școlare, în taberele școlare, în cabane și hoteluri de până la trei stele inclusiv, pentru elevii participanți la competițiile școlare organizate în țară;

  • b) transport cu trenul, cu mijloace rutiere, maritime sau fluviale și cu avionul. Pe teritoriul României, transportul cu trenul se poate face la clasa a Il-a, pe distanțe mai mici de 300 km, respectiv la clasa I sau cu vagon de dormit pe distanțe de cel puțin 300 km;

  • c) diurnă cuvenită, fonduri pentru obținerea vizei, a asigurărilor medicale, pentru transport tur-retur de la locid de sosire în țara organizatoare la locul de cazare și pentru eventuale taxe locale pentru elevii care fac parte din loturile României participante la etapa internațională a competițiilor școlare organizate în străinătate, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2. -  (1) Cadrele didactice care însoțesc elevii la activitățile prevăzute la art. 1 din prezenta

hotărâre beneficiază de aceleași drepturi pe care le au elevii. (..)

Art. 5 pct.A lit.d) Pentru școala unde frecventează elevul/elevii premiat/premiați la competițiile școlare internaționale categoria I și respectiv a Il-a se acordă aceleași stimulente pe care le-a/le-au obținut elevul/elevii său/săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor corespunzătoare obținerii performanței școlare.

Astfel, din analiza prevederilor legale invocate, se poate lesne observa că prevederile legale aplicabile în domeniu, se referă doar la elevii din învățământul preuniversitar de stat, premiați, care primesc diplome, medalii și stimulente financiare acordate individual, în funcție de etapele competițiilor școlare, nu și la profesorii coordonatori.


SECRETAR

în contextul legislației actuale, apreciez că în situația în care Hotărârea Guvernului României 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, determină, în mod precis, condițiile pentru emiterea/adoptarea actelor administrative, ea leagă competența autorităților administrative de aceste prevederi, deoarece actul trebuie corelat cu celelalte acte normative de forță juridică superioară sau de aceeași forță, inclusiv cu reglementările comunitare, cu tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.

Prin urmare, apreciez că doar o maximă rigoare și raportare la dispozițiile legii - lato sensu, cât și stricto sensu - în ceea ce privește pregătirea elaborării, redactarea, adoptarea și intrarea în vigoare a actului administrativ poate să confere acestuia caracterul de legalitate și să susțină prezumția legalității actului administrativ, conducând, totodată, la atingerea scopului propus de autoritatea administrației publice locale, acela de a soluționa o nevoie socială în acord deplin cu legea aplicabilă în materie și în considerarea principiului legalității potrivit căruia legea este cea care ordonă autorității adminstrației publice o anumită conduită și tot legea este cea care arată limita până la care autoritatea adminstrației publice poate să acționeze, respectiv legea este temeiul juridic al actului administrativ dar și limita acestuia.

Față de aspectele mai sus învederate, consider că hotărârea adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București nu respectă normele legale în materie, motiv pentru care refuz contrasemnarea hotărârii nr. 280 din 12.09.2018 privind acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 și profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obținute la concursuri în anul școlar 2017-2018.


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222

Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191006

Email: rcaistratur+d priniarias 1 .ro

http://www.primariasectorl ..ro