Hotărârea nr. 282/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 282 din 12.09.2018 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2018-2019MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului educațional „ Grădinița pentru toți”

la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2018-2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 58, ari. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2 lit. j) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă implementarea Proiectului educațional „Grădinița pentru toți”, pentru anul școlar 2018-2019, la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexelor nr.l, respectiv nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza sectorului 1 al Municipiului București se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

 • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
«JTAR, bwta Cefalan


Nr.: 282

Data: 12.09.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

Proiect educațional


”Grădința pentru toți”Proiectul educațional ”Grădința pentru toți” își propune să contribuie, prin intermediul educației formale si non-formale, la atragerea copiilor în grădinițe și menținerea copiilor în educație, pe de o parte, precum și la ameliorarea rezultatelor acestora, iar pe de altă parte. Proiectul de adresează tuturor preșcolarilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 1 al municipiului București.

In prima etapă se realizează informarea tuturor unităților de învățământ preuniversitar cu nivel preșcolar din Sectorul 1 cu privire la acest proiect și la susținerea financiară a implementării proiectului de către autoritățile administrației publice locale (Consiliul local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1), precum și a comunității educaționale a Sectorului 1, părinții elevilor și preșcolarilor, persoane publice și private care doresc să susțină acest proiect, ONG-uri și asociații cu activitate în domeniul educațional.

în a doua etapă, vor avea loc activitățile cu elevii preșcolari care frecventează cursurile grădinițelor de pe raza Sectorului 1.

Organizarea și realizarea Proiectului educațional "Grădința pentru toți” vizează preșcolarii din cadrul grădinițelor de pe raza Sectorului 1. în cadrul acestui proiect educațional, preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel preșcolar de pe raza sectorului 1 vor beneficia gratuit de 1-2 discipline opționale, astfel:

la grupa mică: un opțional „Limbă străină", cu două ședințe pe săptămână, iar

la grupele mijlocie și mare: două opționale, un opțional „Limbă străină" și un opțional „Dezvoltare personală”, ambele cu câte două ședințe pe săptămână.

Costul predării discipinelor opționale mai sus menționate vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 1.

Proiectul se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza sectorului 1. Aceste unități de învățământ sunt menționate în Anexa nr. 2, în care sunt calculate, de asemenea, și sumele necesare pentru implementarea Proiectului educațional ”Grădința pentru toți”, în anul școlar 2018-2019.

1. Scopul proiectului

Acest proiect are drept scop facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului de educație inițială a preșcolarilor, prin abordarea de tipul ”pe tot parcursul anului școlar”, dezvoltarea și implementarea de instrumente/soluții pentru prevenirea/reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, promovarea/dezvoltarea de programe educaționale inovative pentru creșterea motivației de învățare la copii. Proiectul educațional ”Grădința pentru toți” promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităților inovative, vizând întărirea abilităților de bază (vorbit/ citit/ socotit), dezvoltarea culturii personale, a respectului de sine, prin metode altemative/creative de învățare. Ca efect pozitiv pe termen lung: asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale altemative/inovative, care permit accesul grupului țintă (preșcolarii) la noi oportunități și participarea egală la educație. Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/ flexibile pentru motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare. Prin depășirea dezinteresului față de metodele tradiționale de educație, proiectul va spori abilitățile personale cât și cele de limbă străină ale tuturor copiilor de vârstă preșcolară, înclusiv a celor provenind din familii cu posibilități materiale reduse. Pentru implementarea Proiectului "Grădinița pentru toti” se vor putea folosi echipamentele informatice/multimedia, existente în grădinițe, pentru a explora noi abordări în educația școlară.

2. Obiectivul general:

Obiectivul general al Proiectului educațional ”Grădința pentru toți” este dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație, prin participarea activă a tuturor preșcolarilor care învață în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1. Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru grădinițele din sectorul 1, care, alături de educația formală, va crește valoarea actului educațional.

3. Obiective principale:

 • > Implementarea unor servicii educaționale specializate, informale și non-formale, de zi, pentru copii din sectorul 1, de nivel european, care să conducă la reducerea abandonului școlar, menținerea elevilor din grupul țintă în educație, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale acestora și să amelioreze comportamentul de adaptare școlară;

 • >  Creșterea adaptabilității preșcolarilor la mediul școlar și integrarea mai rapidă a acestora în cadrul unităților de învățământ preșcolar;

 • > Dezvoltarea la preșcolarii din grupul țintă a abilităților de comunicare verbală, para-verbală și non-verbală, pentru a acționa corespunzător normelor de comportament civilizat, în situații specifice de viață;

 • >  Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor, și nu au posibilități financiare;

 • > Realizarea unei campanii de informare și promovare a proiectului în comunitate;

 • >  Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-și forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea etc.;

 • >  Identificarea propriilor puncte forte (precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora;

 • >  Stimularea și - implicit - creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării:

 • > Ameliorarea intensității factorilor generatori de situații de risc.

4. Principiile care stau la baza activității proiectului "Grădinița pentru toți”, sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • b) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • c) respectarea demnității copilului;

 • d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • e)  asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • f)  asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice cu rezultate deosebite în educația elevilor;

 • g) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • h) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, respectarea și garantarea drepturilor copilului;

5. Elementele educației propuse în cadrul proiectului „Grădinița pentru toți”, au la bază:

 • a) Consultarea elevilor și a părinților în alegerea activităților;

 • b) Organizarea adecvată a ambientului educativ;

 • c) Flexibilitatea activităților desfășurate cu elevii, precum și a strategiilor de predare-învățare.

6. Baza legală:

 • •  Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

7.  Grupul țintă/categorii de beneficiari

Grupul țintă al proiectului, respectiv beneficiarii direcți ai proiectului, este format din preșcolarii din toate grădinițele de stat din Sectorul 1, care vor fi implicați în Proiectul "Grădinița pentru toți”.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt părinții/reprezentanți legali ai copiilor din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectoiul 1.

8.  Activitățile principale ale proiectului:

 • 1. Organizarea campaniei de informare a părinților asupra activităților proiectului;

 • 2.  Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru preșcolarii din grupul țintă,

 • 3.  Stabilirea designului și a calendarului de activități, pe fiecare tip opțional;

 • 4.  Informarea personalului din unitățile de învățământ cu privire la scopul proiectului;

 • 5.  Informarea comunității asupra noilor servicii create și dezvoltate cu sprijinul financiar al Consiliului local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

 • 6.  Selectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a-și desfășură activitatea profesională în cadrul serviciilor educaționale alternative nou create prin proiectul educațional "Grădinița pentru toți”:

 • 7. Crearea unui CD/stick cu toate materialele-dovezi realizate pe tot parcursul derulării proiectului;

 • 8. Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Primăriei Sectoruluil, Consiliului Local al Sectorului 1, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor I-VI, la nivelul unităților școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administrație, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanților Elevilor, în revistele școlilor și pe site-urile școlilor, în presă și la TV;

 • 9. Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor aplicate grupului țintă de către echipa de implementare.

9. Perioada de implementare:

Programul educațional "Grădinița pentru toți” se va desfășura pe durata cursurilor anului școlar 2018-2019.

 • 10. Obligațiile părților:

10.1. Pentru unitățile de învățământ:

 • a)  Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic adecvat pentru desfășurarea proiectului educațional "Grădinița pentru toți” în condiții optime;

 • b) Să informeze părinții, în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura proiectului educațional, pe perioada derulării acestuia;

 • c) Să furnizeze un sistem transparent privind înscrierea, desfășurarea proiectului și evaluarea preșcolarilor, de natură să pună în evidență evoluția și progresul școlar al acestora, inclusiv măsurile care trebuie să fie luate pentru remediere dificultăților de învățare;

 • d) să selecteze cadre didactice profesioniste, cu rezultate școlare deosebite, obținute cu elevii/prescolarii, capabile să asigure demersurile educaționale prevăzute în cadrul proiectului educațional "Grădinița pentru toți”;

 • e)  să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile proiectului educațional "Grădinița pentru toți”, precum și în afara unității școlare, în spațiile stabilite anterior începerii proiectului;

 • f)  să coopereze și să colaboreze cu toate instituțiile și serviciile care oferă serviciile educaționale alternative, prin acest proiect;

 • g) să manifeste respect și considerație în relațiile cu clevii/preșcolarii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

 • h) să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului/elevului, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

 • i)  să stabilească, de comun acord cu părinții, calendarul activităților periodice și să îl pună în aplicare permanent;

 • j)  să asigure accesul la educație pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

 • k) să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate, organizate, aprobate la nivelul instituțiilor școlare în cadrul proiectului;

 • l)  să încheie contracte de colaborare și parteneriate cu instituții /personal calificat care pot/poate să contribuie la desfășurarea în condiții optime, în beneficiul preșcolarilor/elevilor, a proiectului;

 • 10.2. Pentru beneficiarii indirecți ai proiectului: părinți/reprezentanți legali ai copiilor din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1:

 • a)  să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • b) să-și asume primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • c)  să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența copiilor/elevilor la activitățile proiectului;

 • d) să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul/copilul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în unitatea de învățământ, sau în afara acesteia, care ar putea prejudicia implementarea proiectului și realizarea obiectivelor acestuia;

 • e) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intem al școlii;

 • f)  să asigure frecvența, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă elevului/preșcolarului, la activitățile realizate în cadrul proiectului;

 • g) să informeze școala cu privire la orice aspect care ar putea contribui la îmbunătățirea situației școlare a elevului/preșcolarului;

 • h) să dea curs solicitărilor coordonatorilor de activități din cadrai proiectului, ori de câte ori este necesar, astfel încât să se poată lua la timp, măsurile necesare privind conduita, comportamentul sau situația școlară a elevului/preșcolarului;

 • i)  să se prezinte la grădință, lunar, pentru a discuta cu cadrele didactice implicate în realizarea activităților proiectului cu privire la modul de implicare a preșcolarului în activitățile proiectului, comportamentul și progresul fiecărui copil/elev;

 • j)  să îi asigure preșcolarului, în măsura posibilităților de care aceștia dispun, materialele necesare bunei desfășurări a activităților din proiect;

 • k) să trateze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu copiii, conducerea unității de învățământ, ceilalți părinți și elevi/preșcolari,

 • l)  să informeze, în scris, coordonatorii de proiect din grădință, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea preșcolarului din cadrul proiectului.

 • 10.3. Pentru beneficiarii direcți ai proiectului, respectiv copiii din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1:

 • a)  să respecte școala, însemnele ei și cadrele didactice, precum și pe colegii ei;

 • b) să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitate, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

 • c)  să participe la programul activităților proiectului, prevăzut în Calendarul de activități;

 • d) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • e) să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

 • f)  să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev/preșcolar, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

BUGETUL PROGRAMULUI "GRĂDINIȚĂ PENTRU TOTI" PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019


Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 282 /12.09.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDIN Virgil Adrian -Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Opțional 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Opțional 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an școlar 2018-2019 (10.09.2018-14.06.2019)

Număr de ședințe opțional 1 / saptamana

Număr de ședințe Opțional 2 / saptamana

Total cost opțional)^ opționale

LEI

1

Grădiniță nr. 42

277

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

4

155

155

33

2

2

81.840,00

mijlocie

prelungit

4

155

155

33

2

2

81.840,00

TOTAL

194.370,00

2

Grădiniță nr. 44

272

mijlocie

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

4

155

155

33

2

2

81.840,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

TOTAL

194.370,00

3

Grădiniță nr. 46

280

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

4

155

155

33

2

2

81.840,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

TOTAL

173.910,00

4

Grădiniță nr. 47

319

mica

prelungit

4

155

0

33

2

0

40.920,00

mare

prelungit

5

155

155

33

2

2

102.300,00

mijlocie

prelungit

4

155

155

33

2

2

81.840,00

TOTAL

225.060,00

5

Grădiniță nr. 50

237

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mica

normal

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

163.680,00Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Opțional 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Opțional 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an școlar 2018-2019 (10.09.2018-14.06.2019)

Număr de ședințe opțional 1 / saptamana

Număr de ședințe Opțional 2 / saptamana

Total cost opțional/ opționale LEI

6

Grădiniță nr. 52

280

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

4

155

155

33

2

2

81.840,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

TOTAL

173.910,00

7

Grădiniță Speciala pentru

Hipoacuziei nr. 65

mica

prelungit

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

51.150,00

8

Grădiniță nr. 97

184

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

TOTAL

132.990,00

9

Grădiniță nr. 116

190

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

TOTAL

153.450,00

10

Grădiniță nr. 122

231

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

TOTAL

153.450,00

11

Grădiniță nr. 203

183

mica

prelungit

2

155

0

33

2

0

20.460,00

mare

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

TOTAL

143.220,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Opțional 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Opțional 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an școlar 2018-2019 (10.09.2018-14.06.2019)

Număr de ședințe opțional 1 / saptamana

Număr de ședințe Opțional 2 / saptamana

Total cost opțional/ opționale

LEI

12

Grădiniță nr. 206

312

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mijlocie

prelungit

4

155

155

33

2

2

81.840,00

mica

normal

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

204.600,00

13

Grădiniță nr. 222

314

mica

prelungit

4

155

0

33

2

0

40.920,00

mare

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

mica

normal

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mijlocie

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

194.370,00

14

Grădiniță nr. 248

177

mica

prelungit

2

155

0

33

2

0

20.460,00

mare

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

mica

normal

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mijlocie

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

173.910,00

15

Grădiniță nr. 251

294

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

5

155

155

33

2

2

102.300,00

mijlocie

prelungit

4

155

155

33

2

2

81.840,00

TOTAL

214.830,00

16

Grădiniță nr. 252

233

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

TOTAL

132.990,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Opțional 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Opțional 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an școlar 2018-2019 (10.09.2018-14.06.2019)

Număr de ședințe opțional 1 / saptamana

Număr de ședințe Opțional 2 / saptamana

Total cost opțional/ opționale LEI

17

Grădiniță nr. 283

199

mica

prelungit

2

155

0

33

2

0

20.460,00

mare

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

TOTAL

143.220,00

18

Grădiniță Steaua

167

mica

prelungit

2

155

0

33

2

0

20.460,00

mare

prelungit

4

155

155

33

2

2

81.840,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

TOTAL

143.220,00

19

Grădiniță M.Ap.N. nr. 2

168

mica

prelungit

3

155

0

33

2

0

30.690,00

mare

prelungit

3

155

155

33

2

2

61.380,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

TOTAL

132.990,00

20

Colegiul German "Goethe"

179

mica

normal

2

155

0

33

2

0

20.460,00

mare

normal

2

155

155

33

2

2

40.920,00

mijlocie

normal

2

155

155

33

2

2

40.920,00

TOTAL

102.300,00

21

Școala Gimnaziala "Sf. Voievozi"

34

mica

normal

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

30.690,00

22

Școala Gimnaziala "Sf. Nicolae Grigorescu"

136

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mica

prelungit

2

155

0

33

2

0

20.460,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

mare

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

102.300,00

23

Școala Gimnaziala "Uruguay"

96

mica

prelungit

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mijlocie

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

92.070,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Opțional 1 "Limba străină" /ședința /grupa

LEI

Cost Opțional 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an școlar 2018-2019 (10.09.2018-14.06.2019)

Număr de ședințe opțional 1 / saptamana

Număr de ședințe Opțional 2 / saptamana

Total cost opțional/ opționale LEI

24

Școala Gimnaziala nr. 13

126

mica

prelungit

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mijlocie

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

112.530,00

25

Școala Gimnaziala nr. 181

20

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

20.460,00

26

Școala Gimnaziala nr. 162

87

mica

prelungit

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

51.150,00

27

Școala Gimnaziala nr. 183

57

mica

normal

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mijlocie

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

51.150,00

28

Școala Gimnaziala nr. 184

44

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mijlocie

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

TOTAL

40.920,00

29

Școala Gimnaziala nr. 6

131

mica

prelungit

2

155

0

33

2

0

20.460,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

mare

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

TOTAL

102.300,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Opțional 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Opțional 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an școlar 2018-2019 (10.09.2018-14.06.2019)

Număr de ședințe opțional 1 / saptamana

Număr de ședințe Opțional 2 / saptamana

Total cost opțional/ opționale LEI

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

mare

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

mica

normal

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

Școala Gimnaziala I.H.

123

mijlocie

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

30

Radulescu

TOTAL

112.530,00

mica

prelungit

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mare

prelungit

1

155

155

33

2

2

20.460,00

Școala Gimnaziala "Eugen

92

mijlocie

prelungit

2

155

155

33

2

2

40.920,00

31

Barbu"

TOTAL

71.610,00

Liceul Greco Catolic

18

mijlocie

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

32

TIMOTEI CIPARIU

TOTAL

20.460,00

mica

normal

1

155

0

33

2

0

10.230,00

mijlocie

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

Liceul Teoretic "Jean

61

mare

normal

1

155

155

33

2

2

20.460,00

33

Monnet"

TOTAL

51.150,00

TOTAL BUGETE UNITATI DE INVATAMANT INCLUSE IN PROGRAMUL GRĂDINIȚĂ PENTRU TOTI PE AN ȘCOLAR 2018-2019

4.061.310,00