Hotărârea nr. 286/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 20.09.2018 privind aprobarea completării prevederilor Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/28.02.2013 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Administraţia Pieţelor Sectorul 1 în pieţele aflate în administrarea acesteiaMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării prevederilor Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/28.02.2013 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Administrația Piețelor Sectorul 1 în piețele aflate în administrarea acesteia

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertățiloi* cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.272/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.51/2003 privind măsurile de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/2016 și 34/2018 privind aprobarea Organigramei, Statutului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin(2) lit.(o) și art. 115 alinți) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/28.02.2013 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Administrația Piețelor Sectorul 1 în piețele aflate în administrarea acesteia prin introducerea unei noi taxe, după cum urmează:

"Tarif de rezervare și depozitare lunară pe timp de noapte/tarabă/loc vânzare: 200 lei/lună. ”

Art.II. - Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/28.02.2013 își păstrează valabilitatea.

Art.III. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data comunicării.

Art.IV. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Piețelor Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASENr.: 286

Data: 20.09.2018