Hotărârea nr. 288/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 288 din 20.09.2018 privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Codului civil român în materia contractelor speciale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a blocurilor de locuințe situate în cartierul Odăi nr. 3-5;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.386/2017 privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială, aflate în proprietatea sau, după caz, administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2017, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație socială, precum și pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste locuințe;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă reînnoirea, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, al căror termen de închiriere se împlinește în cursul anului 2018.

Art.2. - La reînnoirea contractelor de închiriere în temeiul prezentei hotărâri, se va utiliza modelul de contract-cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație socială aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 386/2017.

Art.3. - (1) Contractul-cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație socială menționat la art. 2 poate fi completat cu noi clauze la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

(2) în sensul celor de mai sus, se împuternicește Primarul Sectorului 1 al municipiului București să aprobe referatul justificativ întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în situația în care se impune introducerea unor clauze suplimentare în cuprinsul unor contracte de închiriere.

Art.4. - Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și, în lipsa acestuia înlocuitorul desemnat, să semneze în numele și pe seama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, contractele de închiriere.

Art.5. - Nivelul chiriei practicate pentru locuințele cu destinație socială se stabilește la 10% din venitul lunar net pe familie, calculat pe ultimele 12 luni, urmând ca valoarea exprimată în lei a acestuia să fie menționată în mod expres în contractul de închiriere. Chiria se recalculează la fiecare 12 luni, în luna corespunzătoare celei în care a fost semnat contractul de închiriere.

Art.6. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONTR          i,


alan


Nr.: 288

Data: 20.09.2018