Hotărârea nr. 289/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 289 din 20.09.2018 prin care se se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea ”Înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi oraşul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii”



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea ''înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii”

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii privind tratatele nr. 590/2003;

Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Tratate Internaționale nr. H 2-2/2195 din 17.09.2018, înregistrat la Sectorul al Municipiului București sub nr.38226/17.09.2018, precum și avizele favorabile ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.92214/20.08.2018 și nr. 106157/19.09.2018, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 33655/20.08.2018, respectiv 38702/19.09.2018;

în temeiul art.45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit p) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum si Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



Nr.: 289

Data: 20.09.2018

Sectorul 1 al Municipiului București din România și orașul Jersey, comitatul Hudson, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii, denumite în continuare Părți,

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale și a relațiilor de prietenie între statele lor,

Fiind interesate de consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare dintre Părți, cât și de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniile administrației publice locale,

Convinse de faptul că această nouă formă de cooperare va contribui la diversificarea relațiilor dintre Părți,

Au convenit următoarele:

Articolul 1

Obiective

Părțile vor coopera, în vederea creșterii capacității instituționale a autorităților publice locale din localitățile lor cu scopul asigurării dezvoltării economico-sociale a comunităților locale.

Articolul 2

Domenii de cooperare

Părțile, în conformitate cu competențele lor, agreează să colaboreze în următoarele domenii:

 • a)  Economie;

 • b)  Administrație publică locală;

 • c)  Managementul resurselor;

 • d)  Turism;

 • e)  Cultură și patrimoniu;

 • f)  învățământ;

 • g)  Mediu;

 • h)  Agricultură și dezvoltare locală;

 • i)   Infrastructură rutieră;

 • j)  Tehnologia informației.

Articolul 3

Modalități de cooperare

 • 1) în baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii, egalității și avantajului reciproc, Părțile vor dezvolta relații de colaborare în domeniile stabilite.

 • 2) în conformitate cu competențele lor specifice, Părțile:

 • a) vor contribui la schimbul de delegații, vizite ale experților și specialiștilor în domeniile cultural, economic, administrativ, turistic, social, voluntariat,sanitar, educativ și de mediu, gestionării programelor și proiectelor inovative etc.;

 • b) în același timp, vor acționa pentru realizarea unui schimb de experiență între structurile administrative aflate în coordonarea celor două părți semnatare, stabilirea și realizarea unui sistem relațional între aceste structuri și promovarea imaginii activității acestora la nivelul comunităților locale ale celor două Părți;

 • c) vor contribui la dezvoltarea cooperării între organizațiile și instituțiile de știință, cultură, sănătate, învățământ, asistență și protecție socială, sport, turism, mediu, gospodărire comunală din unitățile lor administrativ-teritoriale;

Articolul 4

Aspecte financiare

Părțile vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei înțelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Articolul 5

Coordonarea activităților de cooperare

 • 1) Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a acestei înțelegeri de Cooperare.

 • 2) Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți.

Articolul 6

Soluționarea diferendelor

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de Cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

Articolul 7

Modificarea înțelegerii de Cooperare

Prezenta înțelegere de Cooperare poate fi amendată sau completată în baza acordului reciproc, în scris al Părților. Modificările și completările intră în vigoare în conformitate cu procedurile stipulate în primul paragraf al Articolului 8.

Articolul 8

Intrarea în vigoare, durată și denunțare

 • 1) Prezenta înțelegere de Cooperare este încheiată pe durată nedeterminată și intră în vigoare la data semnării.

 • 2) Oricare dintre Părți poate denunța prezenta înțelegere de Cooperare printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți. în acest caz, prezenta înțelegere de Cooperare nu mai este în vigoare începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării.

 • 3) încetarea prezentei înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Semnată la ___________, la data de___________, în două exemplare originale, în

limbile română și engleză, toate textele fiind egal autentice.

Pentru                                          Pentru

Sectorul 1 al Municipiului București,          Orașul Jersey, Comitatul Hudson, Statul New

Jersey

din ROMÂNIA                        din STATELE UNITE ALE AMERICII

Primar,

Primar,