Hotărârea nr. 291/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 291 din 20.09.2018 privind aprobarea returnării la bugetul local a sumei de 96.000.000 lei transferată pentru majorarea capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combustibililor alternativi rezultați din tratarea deșeurilor menajereMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea returnării la bugetul local a sumei de 96.000.000 lei transferată pentru majorarea capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combustibililor alternativi rezultați din tratarea deșeurilor menajere

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de CET GRIVIȚA SRL, Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 10 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Ținând seama de precizările formulate de Ministerul Economiei și Finanțelor în aplicarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1199/2008;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 414/2017 privind aprobarea majorării capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combustibililor alternativi rezultați din tratarea deșeurilor menajere;

Luând în considerare Concluziile finale ale studiului de oportunitate combustibil alternativ elaborat de ROENER ENERGYPRO SRL, persoană juridică autorizată ca auditor energetic pentru clasa II complex (autorizație nr. 107/21.07.2016);

în temeiul art. 36 alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2), art.81 alin.(2) lit.d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă returnarea la bugetul local a sumei de 96.000.000 lei transferată pentru majorarea capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combustibililor alternativi rezultați din tratarea deșeurilor menajere.

Art.2. - Suma prevăzută la art. 1 reprezintă sumă restituită în anul curent provenită din finanțarea bugetară a anilor precedenți și se va aproba în bugetul local fără afectarea echilibrului bugetar.

Art.3. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 414/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociaților și CET GRIVIȚA SRL, prin administrator, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.COI         4EAZĂ,^KETAR, icolcta Cefalan


Nr.: 291

Data: 20.09.2018