Hotărârea nr. 292/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 20.09.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/04.06.2018 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanţării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 155/04.06.2018 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 99 alin. (1) și alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5554/07.11.2011;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/04.06.2018 privind aprobarea încheierea protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 -EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”;

Luând în considerare adresa nr. 1389/17.09.2018 emisă de către Casa Corpului Didactic a Municipiului București, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 8883/17.09.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - începând cu data prezentei, punctul 1.7 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/04.06.2018 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”, se modifică și va avea următorul cuprins:

” Bugetul total al proiectului:

NR. CRT.

UNITATEA DE INVATAMANT CU NIVEL GIMNAZIAL

Număr reprezentanți / unitate de învățământ

Suma alocată/ reprezentant

(euro)

Suma alocată/ unitate de învățământ (euro)

1.

COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU"

2

1230

2460

2,

LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA"

2

1230

2460

3.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5

2

1230

2460

4.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6

2

1230

2460

5.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7

2

1230

2460

6.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 13

2

980

1960

7.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 162

2

980

1960

8,

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 178

2

1230

2460

9.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 179

2

1230

2460

10.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 181

2

1230

2460

11.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 183

2

1230

2460

12.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 184

2

1230

2460

13.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 192

2

980

1960

14.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU COSTESCU"

2

1230

2460

15.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"

2

1230

2460

16.

ȘCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU"

2

980

1960

17.

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA"

2

980

1960

18.

ȘCOALA GIMNAZIALA "HERĂSTRĂU"

2

980

1960

NR. CRT.

UNITATEA DE INVATAMANT CU NIVEL GIMNAZIAL

Număr reprezentanți / unitate de învățământ

Suma alocată/ reprezentant (euro)

Suma alocată/ unitate de învățământ

>

(euro)

19.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION HELIADE RADULESCU"

2

1230

2460

20.

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE GRIGORESCU"

2

1230

2460

21.

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

2

1230

2460

22.

ȘCOALA GIMNAZIALA "PETRE

ISPIRESCU"

2

1230

2460

23.

ȘCOALA GIMNAZIALA "PIA BRATIANU"

2

1230

2460

24.

ȘCOALA GIMNAZIALA "SF.NICOLAE"

2

980

1960

25.

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII VOIEVOZI"

2

1230

2460

26.

ȘCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU"

2

1230

2460

27.

ȘCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY"

2

1230

2460

28.

ȘCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI"

2

1230

2460

Total

56

participanți

Total buget proiect 65.380 euro sau 310.555 lei

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

155/04.06.2018 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Casa Corpului Didactic a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAI^,

Daniela NivZkffa Cefalan