Hotărârea nr. 1/2018

Hotararea nr. 1 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2017ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
><HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 09.01.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2017;

Analizând:

-    Raportul întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul Executivului Sectorului 2, înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub numărul 14 din data de 09.01.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 09.01.2018;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul M.F.P. nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind

aprobarea*fougetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervai bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.


temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 București a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 200.742.377,15 lei, înregistrat la 29.12.2017.

Art.2 Se aprobă utilizarea excedentului anual în sumă de 248.454.374,11 lei,

astfel:

a)    ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018;

b)    pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2018, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

c)    pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar 2018.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 09.01.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.