Hotărârea nr. 130/2018

Hotararea nr. 130 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


V1    H/f V .))


Wte3®i£fcfi£

ISO9001


Clasa 3008    ROMÂNIA

categoriile 2, 4.6    19)8-20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13,

Sectorul 2 al Municipiului București


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13 Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 41103/18.04.2018prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 41102/18.04.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 27 CA 3/5 din 25.04.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

J

•■O» /

o/

temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 ffitvind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Brigadier Tănase Duinitrescu nr. 13, Sector 2 - Supraetajare locuință și extindere cu un corp P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiROMANȚA Municipiul București Primăria Sector 2
www ps2 io ■ Strada Cliiristigiilor ni 11.1 î, Tel: *|4021) 209.60 00 Fax- «-<4021) 201 60 81


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 3293/18.04.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


PRiMARIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE    Z^'â.


IEȘI

Ziua


oire Nr.......././jCXU..........

^C^Luna JjS^......Anul&liS


Ca urmare a cererii adresate de *1) DL. BUCUR GHEORGHE, cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, sectorul 2, cod poștal

........, Str. Brigadier Tănase Duniitrescu nr. 13, bl. se. et. -, ap. tclefon/fax ........ e-mail ........., înregistrată la nr. 83553 /

85424/2016, completată cu nr. 62241/2017 și 32983/27.03.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 27 CA 3/5 din 25.04.2017


VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,


Pentru Planul urbanistic <lc detaliu «3) SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ Șl EXTINDERE CU UN CORP - P+IE generat de imobilul din STRADA BRIGADIER TĂNASE DUMITRESCU NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Inițiator: DL. BUCUR GHEORGHE

Proiectant: B.I.A. "ALEXANDRU A DICULESCU”

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Anca Alexandra D.M. PRELIPCEAN - RUR - Dl, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada Brigadier Tănase Duniitrescu conform acte de proprietate =288,00nip(278/0nip conform măsurători cadastrale). Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Teretful se încadrează în U.T.R, „Lle" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+l E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarca construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. Funcțiuni predominante: locuințe;

-    H. rnax. = P+1E;

-    POT ni ax = 60%;

-CUT. max = 1,2;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel niai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = construcția existentă se va extinde către limita posterioară astfel va rezulta o construcție amplasată pe limita dreaptă a terenului, parțial pe limita stângă, apoi retras de la min. 2,60m până la min. 3,90 cu respectarea Codului Civil și planului anexat. Se vor respecta condițiile impuse prin declarația notarială a vecinului, autentificată sub nr. 703/10.063.2017;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 2,Om față de limita posterioară cu respectarea Codului Civil;

-    circulații și accese: accesul în incintă se va realiza conform planului anexat;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și memoriu / plan rețele edilitare asumat de specialist atestat RUR.

P.O.T.=60%, CUT=1,2; H. cornișă =7,OOm;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 25.04.2017 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valahi! numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 653/28 „D” din 23.05.2016, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitauțănr. 606193/05.12.2016, seria QF.


Arh.Comisia Tehnicii (IA cnaiarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: prof.dr.arli. Florin Mircea Silviu CHIR?5 ihfdp'ârii. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SÂRBU. întocmit: ing. Alexan țxw.ĂR / 4ex

Edifici 1/ R&izia lerviciu,

DARABAN


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

>5099


Arhitect Șef


grat de cadastru si carte funciară


Prezentul proiect reprezintă propiel sau totala poate fi făcută doar q>d£ordul


EXPERTIZA


VERIFICATOR/EXPERT


[mIio


SFE PROIECI


R DUMITRESCU TANASE, n


[7«* <?A 3270


\ oț>L ■


Limita zonei studiate Limita terenului care a generat P.U.D.


I Teren curți construcții


■ r.


] Construcții existente 1 Anexe existente 1 Circulații pietonale Circulații carosabile 1 Spatii verzi amenajate 1 Alei carosabile Alei pietonale

t......+ Limita edificabilului

existent

Limita edificabilului propus


Wj Bh

&//////A Fdifirahil propus ./ 4----1 Aliniament existent

P.O.T. existent = 48.50%

C.U.T. existent = 0.48 \    ^P.O.T. propus = 60%

I    ,CUT- Pr°Pus = 12

' Regim de înălțime pe lot = P /.    1 Re9im de inaltime maxim propus

pe lot = P+1

H maxim comisa propus = 7.00m

Amplasarea construcției pe limita de proprietate se va face cu acordul vecinilor.


Expoziției, nr. 1A, sovdoiuivednfSf^c&astntetfa^ Data: 18.03.2016    ■ paappșa so va-retrage cu &kv&sdedadanita

întocmit: Manolache Ciprian

i a firmei Birou Individual de Arhitectură Alexandru DICULESCU- Prezentul proiect poate fi folosit doar pentru aceasta lucrare - Orice reproducere partialz I al Birou Individual de Arhitectură Alexandru DICULESCU.


BIRQU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ^NDRU A. DICULESCU

O*

cure.sti - sector 5 umbrava Noua nr.6 436122/2007 ,|.F. 22883484


arh. Alexandru DICULESCU


proiectat arh. Andreea PRELIPCEAN

arh. Andreea PRELIPCEAN arh. Andreea PRELIPCEAN


PROIECTAT


REfERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA


BFNFFICI AR/ADRESA IMOBILULUI


spre neschimbat


SECRETAR.


1:200


07/2016


Gheorghe BUCUR

Str. Brigadier Tanase Dumitrescu nr.13, Sector 2, București


TITLU PROIECT


P.U.D.- SUPRAETAJARE SI EXTINDERE LOCUINȚA EXISTENTA CU CORP P+1


TITLU PI ANSA-ARHITECTURA


REGLEMENTARI URBANISTICE VARIANTA


05/2016


P.U.D.


U.13ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


wwwps2.ro - SUacto Chirislighlor nr -1 «13. T<?l: *(40211 209.60-00 Fnx- *(4021) 209 60 81


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A. Nr. 41102/18.04.2018


) —- _____~

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA BRIGADIER TĂNASE DUMITRESCU NR. 13, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13, Sector 2, București avizat sub nr. 27 CA 3/5 din 25.04.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ ȘI EXTINDERE CU UN CORP - P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13, Sector 2, București avizat sub nr. 27 CA 3/5 din 25.04.2017, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-au depus acorduri notariale (dreapta și stânga). S-au primit obiecții din partea vecinului din spate, astfel s-a optat pentru retragerea construcției cu min. 2,Om față de limita posterioară.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

întocmit: 3ex:ing. Alexandra L,ARHITECT, arh. urb. AlinaCodSADU-A.l.