Hotărârea nr. 131/2018

Hotararea nr. 131 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 41113/18.04.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 41112/18.04.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 19 CA 2/5 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului șy de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnige dgÂmenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

''^^meiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sector 2 - Imobil de locuințe colective - 2S+P+2E+E3r (etajul 3 retras / echivalentul unei mansarde va fi înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă

dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile

de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


CONTRASEMNEAZĂ PENT ÎN TEMEIUL ART. 47 DI NR. 215/200


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată ctecfftf) a! Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 4' republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANI A    S

Municipiul București    fHrrî _

- — —    - j-JȘ^    ▼

Primăria Sector 2


wwwps2fo - Stmcla Chi rislig iilor nr 11-13 Tel • *|4021| 209.60 00 F.i» *(4021) 200 60.81

PRIMAR: x SECTOR ? T/vCUF EȘTI CAQBmET SfiCREîAR

Be ...........z.^3.......


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 41093/18.04.2018 ROMÂNIA

IEȘIRE Ziua


Ai ,j|


Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) S.C. ROMSEF IDEAL S.R.L. cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal

........, sector 1, Str. Parapetului nr. 23, telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr. 23509/2018, completată cu nr.

41093/18.04.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.-fcu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:    VIZAT

AVIZ

Nr. 19 CA 2/5 din 20.03.2018 *3) Imobil de locuințe colective - 2S+P+2E+E3r (etaj


spre neschimbare,

secretar.

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - 2S+P+2E+E3r (etajul 3 retras / echivalentul unei mansarde va fi înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită) generat de imobilul din Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sector 2, București.

Inițiatori: S.C. ROMSEF IDEAL S.R.L.

Proiectant: S.C. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH S.R.L..

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Maria Luiza D. BUDESCU - RUR- D, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Precupeții Vechi și intrarea Cobiliței în suprafață totală 1.663,OOmp (1.829,Omp din măsurători cadastrale) este proprietate privata persoană juridică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „LIa” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrclor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

- H max = P+2E

-    POT max = 45%;

-    CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față dc limitele laterale clădirile senii-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pc parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. 3,Om în proiecție pe verticală față de limita stângă; dreapta: retras cu min. 5,0 m față dc limita dreaptă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și planului anexat. Construcția se va înscrie în cdificabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii urbanistici admiși.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,0 m în proiecție pe verticală față de limita posterioară cu respectarea planului anexat;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1600353/22.02.2018;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare semnată dc specialist atestat RUR - ing. Alina MAREȘ.

P.O.T.=45%, CUT=1,57, II. maxim în planul fațadei=10,0m; (etajul 3 retras / echivalentul unei mansarde va fi înscris

în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită);

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 20.03.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentm exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz.esic: valahii de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 689/105”P” din 05.07.2017, emis de Primăria Sectorulțfr^jțifebUrează cu 13,0 lei conform chitanță seria A.I nr. 100695/01.03.2018.

/T'

irh. AJinir'ATisfl RRATTT

Șe/Syryiciu, riaDARABAN

Comisia Tehnică dc Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectgfuliij/f: pfrTsțr^lv.iUrtriAJffiCHEDON. prof. dr. arh. Angelica STAN, pibf.dr ath( Mihai COCHECI. prof.dr.arh. Mircea Silviu CHIRA, conf.dr arh. Georgică MIT^A^HE^dnf.dr.arh J2ătăltîPSÂt(uU.    \

întocmit: ing. Alexandra LAZĂR / 4ex.    /    \J

lăti/ia 1/Revizia /ing. IVI

CHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, p

Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

]) Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

Awa rW Z.    , ("țț    '


PUD Strada Precupeții Vechi nr. 39 - 39A Sector 2, E3UCURESTI


VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,


Parcela (Teren)

Coordonate pct.de contur

X (ml

Y (m|


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

X [m]

Y |m)

D(i

, i • 1 >

27

328264.215

589111.906

0.68

28

328264.770

589111.509

2.22

29

328266.174

589113.230

19.86

5

328251.150

589126.215

5.32

6

328247.093

589129.658

4.90

7

328243.902

589125.937

1 .37

8

328243.030

589124.875

3.00

30

328245.333

589122.956

1 .21

31

328244.552

589122.020

8.80

— —1 32

328251.328

589116.414

2.00

33

328252.573

589117.900

8.53

134

328259.153

589112.557

1 .07

135

328259.066

589113.350

4.20

ți 6

320263.117

589110.572

1 .73

s<qi)

~147mp    P=64.97m

| Par ;e

la (C2)

ITT'

Coordonate pct.de contur

Lungimi

1 Pc t .

X f m 1

Y Iml

O (i

,111)

Al    3 /

328246^742

589113.527

4.92

:/ 1'

3282><343

589110.016

13.72

\ i V

321*253.147

589100.425

6.88

428257.997

589095.542

6.56

328261.820

589099.585

20.50

Z(C2\

107mp    P~51.58mINDICI DE OCUPARE A TERENULUI


BILANȚ SUPRAFEȚE


POTmaxim = 45%

CUTmaxirn = 1,57

Rh maxim propus = 2S+P+2E+3Er Sțiytii V£Qri i <38%


Arie construita


Arie desfasurata


Arie teren


nr


820


45s.c. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH s.r.l.


2870


1829


100


REZIDENȚIAL PREMIUM ARH s.r.l.

Str. Lucian Blaga, nr. 4 București,?W


PUD Strada Precupeții Vechi nr. 39 - 39A Sector 2, BUCUREȘTI

VIZAT

spre neschimbard.

SECRETAR


I

. ' ' j

’-V


Strada Precupeții Vechi nr. 39 - 39A, Sector 2, București

Beneficiar: ROMSEF IDEAL SRL

Planșa    ILUSTRARE

ARHITECTURALA

a---

Proiectat: arh. Emanuel Corfu

TA

Scara

Nr. planșa

Desenat: arh. Emanuel Corfu

A08

Verificat: arh. Luiza BudescuROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
www ps2 ro • Strada Chirisliglilor nr, '1 -13. Tel: -«(4021) 209.60 0(1 Fax- ♦ (4021)509.60.81


VIZAT

spre neschimbate, SECRETAR,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 41112/18.04.2018
RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA PRECUPEȚII VECHI NR. 39-39A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sector 2, București avizat sub nr. 19 CA 2/5 din 20.03.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - 2S+P+2E+E3r (etajul 3 retras / echivalentul unei mansarde va fi înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită).

a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro în data de 21.03.2018, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sector 2, București avizat sub nr. 19 CA 2/5 din 20.03.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. Nu s-au primit obiecții din partea acestora până la data prezentei. S-a prezentat la dosar un studiu de însorire din care rezultă că se respectă Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014, art. 3, alin. 1.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.