Hotărârea nr. 134/2018

Hotararea nr. 134 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


_ r* HîOKJv

nnMÂMiA


Clasa 3008 categoriile 2, 4, 6


ROMANIA

19)8-20)8 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director general al Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 43173/23.04.2018 prezentat de către Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 35097/02.04.2018 transmisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu ipodificările și completările ulterioare;

4- A £7 H G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea ^ățf^yei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

9^    - H.G nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

In temeiul art. 45 alin. (I) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Pe data prezentei, se desemnează doamna Scacioc Ana Maria, Director Executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios-Administrativ, în comisia de concurs organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art.2 Pe data prezentei, se desemnează doamna Amariței Florentina Teodora, Director executiv al Direcției Economice, în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art. 3 Direcția Management Resurse Umane va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.