Hotărârea nr. 136/2018

Hotararea nr. 136 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2018ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2018;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate și Nota de Fundamentare, înregistrate sub numărul 43219/23.04.2018, prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 43339/25.04.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:


ea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu

Fljegfcile și completările ulterioare;

,egea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69/07.06.2007 privind aprobarea implementării proiectului „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța”;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 223/22.12.2016 privind aprobarea reorganizării Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța;

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă, pentru anul 2018, costul mediu lunar/persoană vârstnică dependentă, protejată în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța în cuantum de 5.376 lei și costul mediu lunar/ persoană vârstnică independentă, protejată în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța în cuantum de 4.512 lei.

*/

Art.2 Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice prevăzute la art. 1, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de 900 lei.

Art.3 Se aprobă metodologia de plată a contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, conform anexei care cuprinde 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre confine un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 136/2018

Metodologie de plată a contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora

VIZAT”-


1.    Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța acordă servicii sociale persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 2 (au înscris în actul de identitate domiciliul pe raza sectorului 2).

2.    Sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere, persoanele vârstnice asistate în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța, care realizează venituri salariale sau din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum și din alte surse cu caracter permanent.

3.    Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși valoarea stabilită la art. 2 din hotărâre.

4.    în situația în care persoana vârstnică nu poate acoperi valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere din venitul său, diferența până la concurența valorii acesteia se va achita de către susținătorii legali (titulari ai obligației de întreținere conform Codului civil, republicat), după cum urmează:

Venit lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, calculat conform art. 25 alin. (5A1) din legea nr. 17/2000

Plata diferenței până la concurența valorii integrale a

contribuției

întreținere

lunare    de

Mai mic sau egal cu 1.163 lei (salariul minim net pe țară)

0%

între 1.163 lei și 1.900 lei (salariul minim brut pe țară)

50%

Peste 1.900 lei

100%

5. Dacă persoana vârstnică asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri sau realizează venituri care nu permit plata integrală a contribuției lunare de întreținere, conform celor stabilite la pct. 3 și pct 4 din prezenta metodologie, contribuția lunară de întreținere se suportă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

6.    La calculul veniturilor realizate de persoana asistată și de susținătorii legali ai acesteia nu se iau în considerare:

a)    indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

b)    indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c)    indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)    indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e)    ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

f)    alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g)    indemnizația de creștere a copilului.

7.    în vederea stabilirii cuantumului contribuției lunare de întreținere, dosarul persoanei vârstnice asistate va cuprinde și actele privind starea civilă, componența familiei și situația materială a acesteia, precum și a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată, astfel:

a)    copii de pe actele de identitate, certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei asistate și ale susținătorilor legali, după caz;

b)    declarație privind lipsa susținătorilor legali, după caz;

c)    acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverință de salariu, talon de pensie, adeverințe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, extrase de cont etc.;

d)    copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul;

e)    copii de pe hotărâri judecătorești, după caz, prin care cei care datorează plata contribuției lunare de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane.