Hotărârea nr. 138/2018

Hotararea nr. 138 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2018 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
•• •• • •••


ROMANIA

1918-201S I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II

al anului școlar 2017 - 2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017 - 2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 43744/24.04.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 44316/25.04.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de

ieLgy/Relațn cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/201 1 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al municipiului București începând cu anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ort. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 4 alineatul (3) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017 - 2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București se modifică și se completează, și va avea următorul conținut:

„Art. 4 (...)

(3) Un elev nu poate primi/cumula două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. Prin excepție, elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit, în limita fondurilor aprobate cu această destinație. ”

Direcția    pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și

unitățilea^^^Jvățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederrîSr prezentei hotărâre.

Art. III Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 138 București, 26.04.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.