Hotărârea nr. 139/2018

Hotararea nr. 139 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 2ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 44007/25.04.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ, direcție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2.;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

-    Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 554/2004 privind Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.U.G nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

-    H.C.L Sector 2 nr 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor și modalităților de aducere la cunoștința publică a proiectelor și actelor administrative cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului București;

-    H.C.L Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 152/01.09.2016.

In temeiul art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliidui Local Sector 2, conform anexei, ce conține un număr de 37 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2001 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Administrație Publică Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 39 pagini, inclusiv anexa, șz a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinfa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
v/ww.ps2.fo - Strada Chiflstigiilor nr. 11-13, Tel: ■•■(4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209.60.81


Cabinet Secretar Sector 2


Nr. 1818/26.04.2018


OPINIE MOTIVATĂ

în temeiul art. 48 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - rep., cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii nr. 139 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2, adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2, adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 26.04.2018 pentru considerentele mai jos expuse.

1. Nu au fost respectate normele de tehnică legislativă instituite prin

Legea nr. 24/2000 - rep., cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2, în forma inițiată de Primarul Sectorului 2 București s-a aflat în consultare publică în temeiul art. 7 alin (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală - rep., conform Anunțului public nr. 74541/28.10.2016 și Referatelor anexate prezentei. Acest proiect a fost înscris pe Ordinea zi a ședinței ordinare din data de 22.12.2016 însă, urmare numeroaselor amendamente formulate de consilierii locali în ședință, s-a convenit retragerea acestuia, cu acordul inițiatorului și dezbaterea acestuia într-o ședință ulterioară.

La nivelul anului 2018, proiectul de hotărâre a fost reformulat, cu modificări substanțiale, de consilier local Adrian Alexandru și transmis spre analiză și dezbatere în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.03.2018 (retras de inițiator) și ulterior în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 26.04.2018, fiind înscris la pct. 64 pe Ordinea de zi a ședinței.

Prin Raportul de specialitate nr. 44007/25.04.2018 Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ a sesizat neconcordanțe între proiectul de act administrativ cu caracter normativ inițiat și actele normative de rang superior, în aplicarea cărora trebuie emis, (O.G. 35/2002 - cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 - rep., cu modif. ulterioare), propunând reformularea Regulamentului și concluzionând că se impune returnarea acestuia către inițiator pentru „elaborarea unui nou proiect de hotărâre care să fie în acord cu reglementările legale în vigoare”.

A

In ședința publică au fost prezentate obiecțiile formulate de Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ, inițiatorul stăruind în supunerea spre aprobare a proiectului contrar Raportului nefavorabil elaborat de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, fiind astfel adoptată Hotărârea nr. 139/2018.

în acest fel au fost încălcate prevederile art. 30 alin (1) lit. „ c” din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative care, în cazul actelor cu caracter normativ, prevede fundamentarea acestora prin referate de aprobare.

Din analiza Raportului de specialitate nr. 44007/25.04.2018 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, anexat prezentei, rezultă că Hotărârea nr. 139/2018 contravine reglementărilor din actele normative de nivel superior fiind astfel încălcate prevederile art. 81 din Legea nr. 24/2000 actualizată.

Cu titlu de exemplu redau prevederile art. 27 alin (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 2, potrivit căruia:

„ Art. 27(1) Inițiatorul unui proiect de hotărâre poate depune o schiță a proiectului    însoțite sau nu de o expunere de motive, la Secretarul

Sectorului 2”.

De asemenea, se poate constata că au fost omise în mod deliberat din Regulament, prevederile art. 46 alin. (3) din O.G. 35/2002 privind dreptul inițiatorului unui proiect de al retrage, în orice moment.

Art. 83 din Regulament nu respectă prevederile art. 68 din Anexa la O.G. 35/2002.

La art. 112 alin (6) din Regulament, în mod deliberat este înlocuit Secretarul, cu atribuții în coordonarea persoanelor din cadrul aparatului permanent, cu Președintele de ședință al Consiliului local deși aceasta nu are atribuții legate de pregătirea ședințelor consiliului local, întocmirea și difuzarea dosarelor de ședință etc,

în final, în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2 aprobat prin Hotărârea nr. 139/2018 au fost

identificate o serie de reglementări prin care au fost instituite reguli vizând circuitul documentelor, termene și sancțiuni pentru structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ( Art. 28, Art. 30 alin. (2) și (3), Art. 31, Art. 32, Art. 33 (2), contrar prevederilor art. 6 alin (2) din Legea administrației publice locale - actualizată, potrivit cărora „ ...între consiliul local și primar (...) nu există raporturi ele subordonare”.

2. Cu privire la forma și conținutul actului administrativ criticat se poate observa că acesta utilizează reproducerea integrală a unor dispoziții din acte normative conexe (Legea 393/2004, Legea 161/2003, Legea 176/2010, Legea 52/2003 etc.), contrar prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, precum și reluarea acelorași reglementări în mai multe articole, fără a se utiliza norma de trimitere, contrar interdicției instituite prin art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 - actualizată.

Pentru motivele arătate, refuz contrasemnarea Hotărârii nr. 139/26.04.2018, în temeiul art. 48 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 - rep., cu modificările și completările ulterioare.

ROMÂNIAMunicipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilornr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.08 Fax:+(4021) 209.61.26

Cabinet Secretar Sector 2


Nr. 74541/28.10,2016

ANUNȚ PUBLIC

în temeiul art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în

administrația publică locală, republicată, și având în vedere prevederile Regulamentului privind stabilirea procedurilor și modalităților de aducere la cunoștința publică a proiectelor și actelor administrative cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 85/2015 ;

Aducem la cunoștința cetățenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 2.

Proiectul actului administrativ se afișează la avizierul amenajat în sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2 și se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro secțiunea „Proiecte supuse dezbaterii publice

Persoanele interesate pot transmite, în scris, propuneri, sugestii sau contestații la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Centrul de Relații cu Publicul sau pe e-mailul corina.duinea@ps2.ro pănă la data de 09.12.2016.

Persoana responsabilă : Trancioveanu Andrei, tel. 021.209.62.91.ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


imn-—    —........ • ----......<,» an an

ww.ps;.n> Strada Chiristigiitoi nr-11-13, Tel *(402,) 209.60.00 Fax: .(4021) 252.80

Cabinet Primar Sector 2


REFERAT DE APROBARE


Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului uîE^urganizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2

Actele normative care au stat la baza elaborării proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2 din anul 2001, respectiv Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, au suferit modificări, respectiv, republicări.

Prin H.C.L Sector 2 nr. 102/2016 s-au stabilit comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 2, pe lângă cele 8 comisii deja existente fiind introdusă o nouă comisie, respectiv Comisia nr. 9 - Comisia pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație. Inițiatorul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație a propus stabilirea principalelor obiective, precum și atribuțiile acestei comisii prin promovarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

In vederea aplicării dispozițiilor legale în prezent în vigoare, se impune elaborarea unui nou Regulament Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2 și promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea acestuia, incluzând și Comisia pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație.

Având în vedere cele mai sus menționate, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem afișarea proiectului de hotărâre mai sus menționat în următoarele locații:

-    Sediul Primăriei Sectorului 2;

-    Pe adresa www.ps2.ro

;

DIRECTOR

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EVIDENȚĂ ELECTORALĂ CORINA IOSEF NA DUINEA

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, PO]


VIZAT

spre neschimbate, SECRETAR,

Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București

CAPITOLUL I Dispoziții generale

A

Art. 1 In accepțiunea prezentului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 2, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a)    “Aleșii locali" sunt consilierii locali, primarul și viceprimarul;

b)    “Transparența' înseamnă informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice centrale și locale și asupra proiectelor de acte normative, consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, precum și participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

c)    “Inovație " înseamnă un proces creativ care presupune o nouă viziune Și abordare care aduce metode noi de lucru și management, formând noi abilități și condiții de lucru. Prin inovație se asigură creșterea competitivității și a calității.

d)    “Date" - catalog de informații publice deschise, utilizate în luarea deciziilor politice și administrative, disponibile online pe pagina web a Consiliului Local al Sectorului 2 sau, la cerere, în format tipărit, pentru a căror accesare cetățenii sectorului nu plătesc decât un tarif minim destinat să acopere costurile tipăririi, dacă este cazul, și pe care sunt liberi să le reutilizeze sau distribuie.

Art.2 (1) Participarea aleșilor locali la activitatea autorităților administrației publice locale are un caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivității în care își desfășoară mandatul.

(2) în exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivității locale.

"VIZAT" spre neschimbare,

SECRETAR,

Art.3 în asigurarea liberului exercițiu al mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de autoritate publică și sunt ocrotiți de lege.

CAPITOLUL II

Constituirea consiliului local al Sectorului 2 București

Art.4 (1) Autoritățile administrației publice locale prin care se realizează autonomia locală în Sectorul 2 al Municipiului București sunt Consiliul Local al Sectorului 2 București , ca autoritate deliberativă și primarul, ca autoritate executivă.

(2)    în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prefectul convoacă consilierii declarați aleși pentru ședința de constituire în termen de 20 zile de la data desfășurării alegerilor, după ce mandatarul financiar al fiecărui partid politic din care fac parte consilierii aleși, depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat de venituri și cheltuieli, în termen de 15 zile de la data alegerilor, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. La ședința de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum și primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(3)    Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși. în cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza în aceleași condiții, peste 3 zile, la convocarea prefectului, prin ordin de convocare. Dacă nici la o a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleași condiții.

(4)    în situația în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenței, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleși care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, daca aceștia nu pot fi înlocuiți de supleanții înscriși pe listele de candidați respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 zile, în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, conform prevederilor art. 30 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5)    Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.

VIZAT

spre nescfaknfoare, SECRETAR,

(6) Absența consilierilor de la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră: inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situații similare.

Art.5 (1) Ședința de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

(2)    După preluarea conducerii ședinței se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit Statutului aleșilor locali, iar Secretarul Sectorului 2 prezintă președintelui de vârsta și asistenților acestuia dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele ale supleanților de pe listă, înaintate de la biroul electoral de circumscripție. Dosarele pot fi însoțite de opțiunile scrise ale consilierilor aleși care ocupă funcții incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3)    Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin

3.

(4)    Consilierii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3) pot constitui un grup prin asociere.

(5)    Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului.

(6)    Prevederile art. 5 alin. (3) se aplică și consilierilor independenți.

(7)    Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.

(8)    în cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

(9)    Dacă primarul declarat ales a candidat și pentru funcția de consilier și a obținut mandatul, dosarul acestuia va fi însoțit de opțiunea scrisă a acestuia pentru una din aceste funcții, dacă procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

Art. 6 (1) La reluarea lucrărilor, pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declarați aleși vor alege, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea de mâini, dintre membrii lor, o comisie de validare alcătuita din 3-5 consilieri locali. Comisia funcționează pe întreaga durată a mandatului, cu respectarea dispozițiilor art. 31 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT

spre neschimbare SLCRL3 AR,

(2)    Desemnarea candidaților pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite, potrivit art. 5 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcție de numărul de mandate obținute de grupul în cauză și va reflecta, pe cât posibil, configurația politică a consiliului.

(3)    Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.

(4)    Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un președinte și un secretar, cu votul majorității consilierilor prezenți.

Art.7 (1) După alegerea comisiei de validare președintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de președintele de vârsta, și vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. în acest scop, se încheie un proces-verbal, conform modelului din anexa nr.l la regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales Și consilier și optează pentru funcția de primar sau dacă consilierii care dețin funcții incompatibile optează în scris pentru renunțarea la funcția de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanților de pe aceeași lista, în ordinea în care cei în cauza au fost înscriși pe lista de candidați,

(3)    Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai în cazul în care aceasta a constatat că au fost încălcate condițiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii privind alegerea autorităților publice locale, confonn prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4)    Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsă.

(5)    în cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

Art.8 (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

Art.9 (1) După validarea mandatelor a cel puțin două treimi din numărul de consilieri se va proceda la depunerea jurământului prevăzut de art. 32 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Jurământul se depune de fiecare consilier validat în ordine alfabetică, în fața unei mese special amenajate, pe care se află câte un exemplar din Constituție și Biblie. Consilierul va pune mâna stângă, atât pe Constituție, cât și pe Biblie, dacă este cazul și va pronunța cuvântul “Jur”, după care va semna jurământul de credință, care va fi imprimat pe un formular special. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului. Jurământul se depune în limba română, cu sau fără formula religioasă.

(3) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, fapt ce se consemnează în procesul verbal de Ședință, urmând să se supună validării mandatul primului supleant de pe listă, dacă până la validarea mandatului, partidul politic sau alianța politică confirmă în scris apartenența la partid a consilierului în cauză.

(4)    După depunerea jurământului de către cel puțin doua treimi din numărul membrilor consiliului local, președintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3.

(5)    Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare. Instanța de contencios administrativ se pronunță în cel mult 30 de zile. în acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECȚIUNEA I Președintele de ședință

Art. 10 (1) După declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de Ședință prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție. Durata mandatului președintelui de ședință nu poate fi

mai mare de 3 luni, el va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta.

(2)    După alegerea președintelui de ședință, acesta preia conducerea lucrărilor consiliului. Rezultatele alegerii președintelui de ședință se consemnează în hotărârea nr.4. Hotărârile 1-4 se semnează de președintele de vârstă și de cei 2 asistenți ai acestuia și se contrasemnează de secretar. Ele au caracter constatator, nu produc efecte juridice și nu pot face obiectul unor acțiuni în justiție.

(3)    Consilierul ales președinte de Ședință poate fi schimbat din funcție la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor cu votul majorității consilierilor în funcție.

Art.ll (1) Președintele de ședință ales, are următoarele atribuții principale:

-    conduce ședințele consiliului local;

-    supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a abținerilor;

-    semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și procesul verbal;

-    asigură menținerea ordinii cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    supune votului consilierilor orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului;

-    aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de statutul aleșilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni;

(2) Președintele de ședință îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local. In cazul în care președintele ales pentru ședința respectivă a Consiliului nu-și poate îndeplini atribuțiile, se procedează la alegerea unui alt consilier pentru această funcție.

SECȚIUNEA a Il-a Alegerea viceprimarului

Art. 12 (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, cu votul majorității consilierilor locali în funcție, conform art. 57 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

(3)    După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(4)    Exercitarea votului se face într-o cabină special ame1^’ putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalități:

a)    fiecare consilier primește un singur buletin de vot sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista când. vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pt consilierul nu dorește să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat nt consilierului pe care dorește sa îl aleagă votantul;

b)    pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dre^ numelui/numelor celui/celor pe care dorește sa îl/sa îi voteze;

c)    alte modalități, la alegerea consiliului, stabilite în ședință.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obținut votul

majorității consilierilor în funcție.

(6) în situația în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin.

(5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obținut cel mai mare număr de voturi. In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi. Viceprimarul intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca aleși locali. Pe durata exercitării mandatului de viceprimar, viceprimarul își păstrează calitatea de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut și își încetează mandatul înainte de termen, în urma eliberării sau revocării acestuia din funcție.

Art.13 (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local.

(2) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. în cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

SECȚIUNEA a III-a Comisiile de specialitate

Art.14 (1) în funcție de specificul local și nevoile activității sale, consiliul local organizează comisii de specialitate, în principalele domenii de activitate, la constituirea acestora aplicând-se repartizarea procentuală pe formațiuni politice conform alcătuirii consiliului local.

(2) La nivelul Consiliului Local Sector 2 sunt înființate 9 comisii de specialitate, după cum urmează:

VÎZĂT y

Comisia 1 - Comisia de buget-finanțe și administrarea patrimoniului imobiliar;

Comisia 2 - Comisia juridică, ordine și liniște publică, apărarea drepturilor omului și relații internaționale;

Comisia 3 - Comisia urbanism, lucrări publice și amenajarea teritoriului;

Comisia 4 - Comisia comerț, investiții, servicii publice, privatizare și protecția consumatorului;

Comisia 5 - Comisia pentru probleme de ecologie, protecția mediului, protejarea spațiilor verzi și salubritate;

Comisia 6 - Comisia de protecție socială, sănătate, familie, apărarea drepturilor omului și relația cu asociațiile de proprietari;

Comisia 7 - Comisia de învățământ, cultură, sport, culte, minorități, probleme de tineret și relația cu societatea civilă;

Comisia 8 - Comisia pentru relația cu Patronatul, Sindicatele și IMM-uri;

Comisia 9 - Comisia Transparență, reducerea birocrației și inovație

(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art. 15 (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității membrilor și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor.

(2)    Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 2 sau din afara acestuia, în special de la unitățile aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și consilierii care au făcut propunerile care stau la baza lucrărilor comisiei. Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri, precum și reprezentanți ai mass-media. Ședințele comisiilor de specialitate, cu aprobarea unanimă a membrilor prezenți, pot fi înregistrate cu mijloace video. Secretarul comisiei este responsabil pentru îndeplinirea acestor cerințe.

(3)    Comisia poate hotărî, cu unanimitatea membrilor prezenți, ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

(4)    Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea.

(5) In funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii de specialitate, dintre care una este comisia de bază. Indemnizația de ședință se va achita numai pentru activitatea desfășurată în comisia de bază.

(6) Fiecare comisie de specialitate își alege, prin votul deschis al majorității consilierilor ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.

Art.16 (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a)    analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

b)    se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

c)    întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local; comisiile de specialitate sunt obligate să publice avizele, imediat după redactare și transmitere către secretariat pentru înregistrare, împreună cu procesele verbale întocmite în încheierea fiecărei ședințe, pe pagina web a consiliului local, într-o secțiune dedicată. Publicarea Online se va face prin grija Secretarului Sectorului 2. Termenul de redactare al avizului unei comisii este de maxim 48 de ore de la data la care aceasta s-a întrunit.

d)    inițiază și solicită, într-un termen dat, departamentelor de specialitate din Primăria Sectorului 2 sau instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2 studii, analize, anchete, prognoze orientative în domeniile pentru care au fost constituite;

e)    solicită informări privind activitatea direcțiilor/serviciilor sau societăților comerciale, după caz, constituite sub autoritatea Consiliului Local Sector 2.

Termenul în care astfel de solicitări trebuie să primească răspuns corect și complet este de cel mult 5 zile lucrătoare. In cazul în care răspunsul este de o complexitate mai ridicată, termenul se poate prelungi până la maxim 15 zile lucrătoare, cu notificarea comisiei care a solicitat respectiva lucrare. Nerespectarea acestor termene atrage răspunderea disciplinară a conducătorului entității respective.

(2)    Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(3)    Principalele obiective ale Comisiei „Transparență, reducerea birocrației și inovație” sunt:

a)    Asigurarea accesului facil al cetățenilor la informații de interes public;

b)    Promovarea Consiliului Local Sector 2 ca partener de încredere al cetățenilor;

c)    Reducerea birocrației, prin reducerea numărului de documente necesare pentru obținerea diverselor autorizații;

d)    Implementarea serviciilor de tip e-guvemare la nivelul Sectorului 2;

e)    Asigurarea transparenței în toate domeniile de activitate ale Consiliului Local Sector 2 și Primăriei, în condițiile legii, cu garantarea predictibilității legislative.

(4)    în vederea realizării obiectivelor Comisia „Transparență, reducerea birocrației și inovație” îndeplinește următoarele atribuții:

a)    Analizează, dezbate și întocmește avize asupra tuturor proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 2, pe care le prezintă acestuia, din perspectiva respectării Legii 52/2003;

b)    Participă la dezbaterile publice organizate în baza art. 7 alin. (9) și alin. (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c)    Urmărește asigurarea mecanismelor funcționale prin care se facilitează procesul de transparentizare a activității din primărie, precum și din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local, inclusiv în ceea ce privește recrutarea personalului, prin includerea în cadrul legislativ local a setului de reguli prin care se realizează acest proces;

d)    Propune și urmărește realizarea măsurilor de îmbunătățire a activității de informare a publicului, reducerea deplasărilor inutile la și între diversele ghișee, înființarea unor centre de informare cât mai accesibile cetățeanului;

e)    Face propuneri cu privire la datele, documentele și procesele ce fac obiectul transparentizării și le înaintează Consiliului Local Sector 2;

f)    Urmărește respectarea întocmai a dispozițiilor legale privind transparența decizională la nivelul administrației publice a Sectorului 2 și informează Consiliul Local Sector 2 despre încălcarea acestor reglementări, prin rapoartele întocmite. In cadrul raportului, comisia poate propune măsuri pentru conformarea la prevederile legislației. Rapoartele Comisiei sunt publice;

g)    Evaluează rezultatele transparenti zării prin analizarea feedback-ului de la cetățeni și a întâlnirilor cu grupurile de inițiativă civică;

h)    Urmărește asigurarea unei relații permanente cu presa prin comunicate periodice și relevante;

i)    Se asigură că publicarea datelor respectă legislația în vigoare referitoare la protejarea datelor personale;

j)    Colaborează la întocmirea raportului anual privind transparența decizională și afișarea acestuia pe site-ul instituției;

k)    Propune Consiliului Local Sector 2 setul de reguli pentru publicarea datelor și informațiilor, în scopul transparentizării activității, pe pagina web a primăriei și urmărește respectarea acestora, informând Consiliul Local Sector 2 prin raport trimestrial asupra rezultatelor;

l)    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art. 17 (1) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

a) consemnează prezența membrilor comisiei, pe baza căreia se întocmește pontajul lunar;

b)    asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local și cu celelalte comisii;

c)    convoacă ședințele comisiei;

d)    conduce ședințele comisiei;

e)    supune la vot propunerile nominale potrivit cărora la lucrările comisiei pot participa și alte persoane din afara acesteia;

f)    participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanța pentru comisia pe care o conduce;

g)    susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie;

h)    anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

(2) Președintele comisiei îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.18 (1) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)    efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;

b)    numără voturile și îl informează pe președinte asupra rezultatului

votării;

c)    asigură redactarea avizelor și proceselor-verbale etc., în termen de 48 de ore ia data ședinței comisiei și le transmite Secretarului Consiliului Sector 2 spre publicare.

(2) Secretarul comisiei îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președinte.

Art.19 (1) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte. Convocarea se transmite membrilor comisiei cumulativ, prin e-mail, însoțită de ordinea de zi și documentele relevante, precum și prin SMS.

(2)    Participarea membrilor comisiei la Ședințele acesteia este

obligatorie.

(3)    în caz de absență la ședința comisiei de bază, consilierului în cauză nu i se acordă indemnizație de ședință. Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate aplica sancțiunile prevăzute în competența sa de Statutul aleșilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancțiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

Art.20 (1) Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară, de regulă, înaintea ședințelor consiliului, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora li se solicită avizul.

(2)    Calendarul și ordinea de zi a ședințelor comisiilor de specialitate se întocmește, de regulă, lunar de președintele comisiei de specialitate, pe baza informațiilor comunicate de Secretarul Sectorului 2, prin grija Direcției de resort din cadrul Primăriei Sectorului 2, în primele 5 zile ale lunii. Calendarul va fi actualizat în raport de proiectele de hotărâri ce vor fi comunicate până la data elaborării ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Sector 2.

(3)    Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. La începutul ședinței, ordinea de zi propusă de președinte, precum si eventualele modificări ale ordinii de zi solicitate de către membrii comisiei, sunt supuse la vot membrilor comisiei.

(4)    Președinții comisiilor de specialitate vor planifica ședințele comisiilor, astfel încât acestea să nu se suprapună, în ceea ce privește intervalul orar (data/ora) și cu stabilirea unei perioade de timp optime pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor comisiei.

Art.21 (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, președintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul ședinței o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de inițiator.

(2) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse. Avizul întocmit de comisie se prezintă Secretarului Sectorului 2 care se va îngriji de multiplicarea și difuzarea acestuia către consilieri, odată cu ordinea de zi sau, după caz, se afișează pe site-ul instituției la secțiunea proiecte de hotărâri. Votul în comisii este, de regulă, deschis. în anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz și modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.22 (1) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței procesul-verbal va fi semnat de către toți membrii comisiei.

(2)    Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise. Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

(3)    Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză și verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului. Componența

nominală a comisiilor speciale, obiectivele și tematica activității acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Comisia de analiză și verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

(4) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.

SECȚIUNEA a IV-a Alte dispoziții

Art.23 (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către președintele de ședință se trece, conform legii, la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a

A

fost finalizată. In acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de președintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în fața consiliului hotărârea de validare.

(2)    După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul prevăzut de art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, folosindu-se procedura stabilită în art. 8 alin. 1 din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3)    După depunerea jurământului, primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.

Art.24 (1) Primarul participă la ședințele consiliului și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul verbal de ședință.

(2) Primarul va ocupa un loc distinct în sala de ședințe a Consiliului

local.

Art.25 (1) Secretarul Sectorului 2 participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului, fără drept de vot și are următoarele atribuții principale privitoare la ședințele consiliului local:

a)    asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor în funcție;

b)    asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

c)    efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor;

d)    numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință;

e)    informează președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

f)    asigură întocmirea procesului-verbal, pune la dispoziția consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul-verbal al ședinței anterioare, asupra conținutului căni ia solicită acordul consiliului;

g)    asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și stampilarea acestora;

h)    urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispozițiile art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. îl informează pe președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

i)    avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-și răspunderea pentru legalitatea acestora;

j)    prezintă în fața consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

k)    contrasemnează, în condițiile legii și ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local, pe care le consideră legale;

l)    poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

m)    solicită compartimentelor de resort întocmirea raportului de specialitate, pe baza documentației necesară întocmirii proiectelor de hotărâre;

n)    acordă membrilor consiliului asistență și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate și aprobate de consiliu;

o)    semnează adresele de comunicare ale hotărârilor adoptate în Consiliul Local Sector 2;

p)    asigură aducerea la cunoștință publică, precum și de comunicarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 2, la termenele stabilite prin lege, către Instituția Prefectului, Primarul Sectorului 2, șefii de compartimente ale primăriei și ai serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2.

' VI2ÂÎ% spre neschimbare, SECRETAR.

(2) Secretarul Sectorului 2 îndeplinește orice alte atribuții, stabilite de lege sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.

CAPITOLUL IV

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECȚIUNEA I

Elaborarea proiectelor de hotărâre

Art.26 Dreptul la inițiativă pentru proiectele de hotărâri aparține primarului, viceprimarului, consilierilor locali și cetățenilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.27 (1) Inițiatorul unui proiect de hotărâre poate depune o schiță a proiectului, o adresă de înaintare prin intermediul căreia arată că solicită sprijin și asistență de specialitate în vederea elaborării unui proiect de hotărâre, însoțite sau nu de o expunere de motive, la Secretarul Sectorului 2.

(2) Aparatul dc specialitate al primarului Sectorului 2 va acorda sprijin și asistență tehnică pentru depunerea unui proiect de hotărâre, elaborând un răspuns scris în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii schiței de proiect.

Art. 28 (1) Inițiatorul unui proiect de hotărâre depune proiectul, o adresă de înaintare, însoțite de o expunere de motive, la Secretarul Sectorului 2.

A

(2)    In termen de cel mult 5 zile de la depunerea proiectului, Secretarul Sectorului 2 va transmite documentația proiectului de hotărâre către personalul din aparatul de specialitate al primarului Sectorului 2, cu indicarea persoanelor și a direcțiilor care vor acorda asistența tehnică de specialitate.

(3)    Secretarul Sectorului 2 și personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 2 vor acorda sprijin și asistență tehnică de specialitate, elaborând un răspuns scris pe care îl vor transmite inițiatorului în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii proiectului.

Art. 29 (1) După primirea răspunsului din partea aparatului de specialitate, inițiatorul proiectului poate modifica proiectul de hotărâre sau poate menține proiectul de hotărâre, dacă răspunsul nu conținea solicitarea unor modificări sau dacă inițiatorul consideră că modificările solicitate trebuie respinse.

(2) In cazul în care inițiatorul consideră necesar un nou răspuns scris cu privire la proiectul modificat, poate solicita acest lucru printr-o adresă

viz/vK, spre neschimbare,

SECRETAR,

transmisă către Secretarul Sectorului 2, dispozițiile art. 28 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 30 (1) Inițiatorul depune proiectul inițial sau proiectul modificat potrivit procedurii descrise la art. 27 - 29, împreună cu o adresă de înaintare și cu o expunere de motive către Secretarul Primăriei Sectorului 2. Proiectul va fi redactat în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(2)    în termen de cel mult 5 zile de la depunerea proiectului potrivit art. 30 alin. (1), Secretarul Sectorului 2 va transmite documentația proiectului de hotărâre către personalul din aparatul de specialitate al primarului Sectorului 2, în vederea întocmirii raportului de specialitate. Nominalizarea persoanelor care vor întocmi raportul de specialitate se face de către Primar împreună cu Secretarul.

(3)    Raportul de specialitate va fi întocmit și transmis către inițiator în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii proiectului de către inițiator în conformitate cu dispozițiile art. 30. Nerespectarea acestui termen atrage răspunderea disciplinară a persoanelor nominalizate pentru întocmirea raportului.

Art. 31 (1) în termen de cel mult 5 zile de la depunerea proiectului potrivit art. 30 alin. (1), Secretarul Sectorului 2 va transmite documentația proiectului de hotărâre către personalul din aparatul de specialitate al primarului Sectorului 2 responsabil cu aplicarea dispozițiilor legale privitoare la transparență decizională și dezbatere publică. Nominalizarea persoanelor care vor asigura aplicarea dispozițiilor legale privitoare la transparență decizională și dezbatere publică se face de către Primar împreună cu Secretar.

(2)    Transparența decizională și dezbaterea publică se vor asigura in termenul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare. Procedura de asigurare a transparenței decizionale și a dezbaterii publice va începe în cel mult 5 zile de la data primirii documentației de către persoanele nominalizate. Rezultatul acestei proceduri va fi transmis în scris inițiatorului în termen de cel mult 5 zile de la finalizării procedurii. în cazul în care nu este prevăzut un termen legal, rezultatul procedurii de asigurare a transparenței decizionale și a dezbaterii publice va fi transmis în scris inițiatorului în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii proiectului de către inițiator în conformitate cu dispozițiile art. 30.

(3)    Nerespectarea de către persoanele nominalizate a acestor termene atrage răspunderea disciplinară.

Art. 32 (1) în termen de cel mult 5 zile de la depunerea proiectului potrivit art. 30 alin. (1), Secretarul Sectorului 2 va transmite documentația proiectului de hotărâre către consilierii locali.

(2) Consilierii locali pot propune amendamente la proiectele de hotărâri, cu recomandarea de a asigura transparența decizională și dezbaterea publică, dacă este cazul.

Art. 33 (1) După primirea de către inițiator a rapoartelor de specialitate, a rezultatului procedurii de asigurare a transparenței decizionale și a dezbaterii publice, dacă este cazul și a amendamentelor formulate, dacă este cazul, inițiatorul va transmite documentația către Secretarul Sectorului 2 în vederea înscrierii pe ordinea de zi a ședințelor.

(2)    In termen de cel mult 7 zile de la transmiterea documentației potrivit art. 34 alin. 1, Secretarul Sectorului 2 va înscrie proiectul pe ordinea de zi a următoarei ședințe, cu indicarea comisiilor de specialitate, cărora le-au fost trimise spre avizare și cu invitația de a formula și depune amendamente, după caz, de către Secretarul Sectorului 2.

(3)    Proiectul va fi transmis spre avizare către comisiile de specialitate indicate de către Secretând Sectorului 2.

(4)    Amendamentele formulate în scris, înainte de data ședinței Consiliului Local Sector 2, vor fi comunicate Secretarului Sectorului 2 care va asigura transmiterea acestora către consilierii locali, primar și compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia.

(5)    Proiectul de hotărâre poate fi modificat ca urmare a dezbaterilor în ședința Consiliului Local Sector 2, în baza eventualelor amendamente formulate.

(6)    La cererea consilierilor locali, compartimentele de specialitate au obligația să furnizeze acestora clarificări și informații suplimentare pentru analiza oportunității proiectului de hotarare, informațiile fiind furnizate sub forma solicitată de consilierii locali și într-un termen rezonabil, nu mai mare de 10 zile.

SECȚIUNEA a Il-a Procedura de vot

Art.34 (1) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret.

(2)    Votul deschis se exprimă public prin vot electronic, ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3)    Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot va folosi, în afară de cazul în care, prin lege, se stabilește o anumită modalitate.

(4)    Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

(5)    în cazul în care Consiliul local adoptă hotărâri care cad sub incidența Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, votul este nominal. Procesul verbal al ședinței publice, incluzând și votul fiecărui membru, cu excepția cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afișat la sediul autorității publice sau publicat pe site-ul propriu.

Art.35 (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2)    Redactarea buletinelor de vot va fi clară și precisă, fără echivoc și fără putință de interpretări diferite. Pentru exprimarea opțiunilor se vor folosi, de regulă, cuvintele „da” sau „nu”.

(3)    Buletinele de vot se introduc în urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte. Număratul buletinelor se realizează de către o comisie desemnată prin vot deschis, din rândul consilierilor.

(4)    Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele explică obiectul votării și sensul cuvintelor ”pentru” și ”contra”. Secretarul Sectorului 2 va da citire numelui și prenumelui: fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică și pronunță cuvântul ”pentru” sau “contra”, în funcție de opțiunea sa. După citirea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art.36 (1) Hotărârile și alte propuneri se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți, în afară de cazul în care, prin lege, se dispune altfel.

(2)    Abținerile se contabilizează la voturile „contra”.

(3)    Refuzul de a vota se contabilizează prin mențiunea „nu

votează”.

(4)    Nu se vor lua în considerare voturile manifestate în scris de către consilierul care lipsește motivat sau nemotivat.

Art.37 Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal sa se consemneze expres modul în care au votat, Secretarul Sectorului 2 fiind obligat să se conformeze.

Art.38 Proiectul de hotărâre respins în cadrul ședinței consiliul local nu poate fi readus în dezbatere în cursul aceleiași ședințe.

SECȚIUNEA a III-a Funcționarea consiliului local

Art.39 (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofa.

(2) Consiliul local își exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Art.40 (1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2)    Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

(3)    Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul Secretarului Sectorului 2, cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare, cu indicarea datei și orei ședinței. Convocarea scrisă, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, se transmit consilierilor locali și prin poșta electronică, în format editabil, cu solicitarea confirmării de primire. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziția consilierilor locali toate materialele în legătură cu proiectele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv avizele comisiilor de specialitate, rapoartele de specialitate și amendamentele propuse până la momentul convocării.

(4)    în caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor Sectorului 2 sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

(5)    în invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia.

(6)    Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor Sectorului 2 prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(7)    în toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal

al ședinței.

Art.41 (1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție.

(2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancționat. Absența consilierului este motivată dacă se încadrează în prevederile art.30 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.42 Ședințele consiliului local sunt conduse de un președinte de ședință.

Art.43 (1) Ședințele consiliului local sunt publice.

(2)    Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română.

(3)    Dezbaterile din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de Secretarul Sectorului 2.

vîzÂrK

spre neschimbat© __ SECRETAR,

(4)    Președintele de ședință, împreună cu Secretarul Sectorului 2 își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.

(5)    La începutul fiecărei ședințe, secretarul Sectorului 2 supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul ședinței, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

(6)    Procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretarul Sectorului 2, după aprobarea procesului-verbal.

"*---■-A-    o    #

(7)    In termen de 3 zile de la terminarea ședinței, Secretarul Sectorului 2 afișează la sediul primăriei și pe pagina de internet a instituției o copie a procesului-verbal al ședinței. Prin grija compartimentului de resort din cadrul Primăriei Sector 2, care administrează echipamentele informatice ale instituției, ședințele Consiliului Local Sector 2 vor fi înregistrate integral cu mijloace video și publicate, în același termen ca și procesul-verbal, pe internet.

Art.44 (1) Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare, cu acordul inițiatorului și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Retragerea unui proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile legale.

(2) In cazul neaprobării ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. (1), nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă.

Art.45 (1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) și (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când consiliul local se întrunește in ședințe extraordinare și de îndată.

Art.46 (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.

(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

a) hotărârile privind bugetul local;

b)    hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;

c)    hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;

d)    hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

e)    hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;

f)    hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție.

(4) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfășura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5)    Consiliul local stabilește ca unele hotărâri să se ia cu vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. Modalitatea de vot se stabilește înaintea dezbaterii proiectului de hotărâre propus prin votul a 2/3 din votul consilierilor prezenți. în cazul în care nu se votează cu vot secret hotărârile se iau cu vot deschis.

(6)    Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetățeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului Sectorului 2 Și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(7)    Proiectul de hotărâre va fi depus de către inițiator la Secretarul Sectorului 2 unde se va proceda la înscrierea acestuia într-un registru electronic special de evidentă a proiectelor de hotarare cu mențiunea exacta a titlului, inițiatorului și datei la care acesta a fost depus. In orice moment, consilierii pot solicita Secretarului Sector 2 remiterea unui extras al registrului electronic, cu menționarea intervalului de timp vizat sau consultarea integrala in timp real a acestui registru. Extrasele se remit în cel mult 3 zile de la data depunerii unei solicitări scrise în acest sens. De asemenea, registrul actualizat va fi publicat pe pagina web a consiliului local, în secțiunea dedicată.

(8)    Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile lucratoare înainte de supunerea spre avizare către comisiile de specialitate.

(9)    Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită (de cel puțin 10 zile lucrătoare), locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

i VIZAT i spre neschimbare

SECRETAR,

(10)    Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ se transmite de către inițiator asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul de 30 de zile lucrătoare prevăzut la alineatul (8) de mai sus, dovada comunicării fiind inaintată Secretarului Sectorului 2 in vederea inaintarii către Comisia Transparenta in termen de 2 zile lucratoare de la data comunicării.

(11)    După încheierea procesului de consultare publică, Secretarul Sector 2 va transmite Comisiei “Transparență, reducerea birocrației și inovație” un raport-sinteză cuprinzând comentariile și propunerile primite în cadrul acestui proces, precum și dovada comunicării proiectului de hotărâre către reprezentanții mediului de afaceri și asociațiilor non-profit. Comisia emite avizul numai pe baza raportului antemenționat.

(12)    Un proiect de hotărâre cu caracter normativ nu poate fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local în scopul votului dacă procedura de consultare publică nu a fost îndeplinită.

Art.47 (1) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor, consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

Art.48 Hotărârile consiliului local se semnează de președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. In cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali.

Art.49 (1) Secretarul Sectorului 2 nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. în acest caz, va depune în scris și va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al ședinței.

(2) Secretarul Sectorului 2 va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

(3) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar și va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.

Art.5O (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.

(2) Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Art.51 (1) In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivității locale.

(2)    Primarul este obligat ca, prin intermediul Secretarului Sectorului 2 și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

(3)    Consilierii locali sunt obligați ca în îndeplinirea mandatului, cel puțin o dată pe lună să acorde audiență în sala de audiențe a Primăriei, conform graficului întocmit și afișat. întâlnirile cu cetățenii ale consilierilor locali se vor desfășura o dată pe trimestru.

(4)    Fiecare consilier local, precum și viceprimarul sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului Sectorului 2.

(5)    Pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate, consilierul local primește o indemnizație stabilită în condițiile legii.

(6)    Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în condițiile legii.

(7) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute la alin. (5) și a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), în concordanță cu posibilitățile de finanțare.

SECȚIUNEA a IV- a Desfășurarea ședințelor

Art.52 (1) Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde procesul verbal al ședinței anterioare, proiecte de hotărâri și, după caz, alte probleme care se supun dezbaterii consiliului.

(2) Proiectul ordinii de zi este propus de persoanele care pot convoca ședințele Consiliului Local Sector 2 conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se supune aprobării consiliului local.

(3) Proiectele de hotărâri vor fi însoțite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop și de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 2. Raportul compartimentului de resort se întocmește și se depune la Secretarul Sectorului 2, înainte de întocmirea avizului de către comisia de

V6ZAT

KETAR,

specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către aceasta comisie, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) și (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când consiliul local se întrunește in Ședințe extraordinare și de îndată.

Art.53 (1) Consilierii sunt obligați să fie prezenți la lucrările consiliului și să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretarul Sectorului 2.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la ședință este obligat să comunice acest lucru primarului, președintelui de ședință sau secretarului Sectorului 2.

Art.54 (1) Dezbaterile încep prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi pe care o face inițiatorul, apoi se dă cuvântul dacă este cazul șefului compartimentului care a întocmit raportul, urmând ca președintele comisiei de specialitate să prezinte avizul comisiei de specialitate.

(2)    După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la

dezbateri.

(3)    Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări participarea la dezbateri a tuturor consilierilor. în cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui consilier.

Art.55 Președintele de ședință va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor sau în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

Art.56 Președintele de ședință sau președintele oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

Art.57 (1) Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

(2) In cazul în care desfășurarea lucrărilor este perturbată, președintele de ședință poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancțiunile

pi.e neschimbave

stabilite de Statutul aleșilor locali în competența sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancțiuni corespunzătoare.

Art.58 Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul inițiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Art.59 (1) în cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter de act normativ, supuse aprobării Consiliului Local Sector 2, se vor respecta prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicare directă a H.C.L. Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor și modalităților de aducere la cunoștința publică a proiectelor și actelor administrative cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Caracterul normativ al actului administrativ supus spre aprobare se stabilește de către inițiator împreună cu Secretarul Sectorului 2.

CAPITOLUL V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII Șl INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.60 (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului și Secretarului Sectorului 2, precum și șefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor și unităților subordonate.

(2)    Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt

necunoscut.

(3)    Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului.

Art.61 Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris, până la următoarea ședință a consiliului, sau oral, la prima ședință, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art.62 (1) Consilierii pot solicita informațiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

spîa nescnbnbare,!

(2) Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris.

Art.63 (1) Orice cetățean are dreptul să se adreseze cu petiții consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, primesc număr de înregistrare, consemnându-se elementele principale, cu privire la petent și obiectul cererii.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluționare a petițiilor.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII PRIVIND EXERCITAREA MANDA TUL UI DE CONSILIER

SECȚIUNEA I

Protecția legală a aleșilor locali

Art.64 (1) în exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivității, fiind ocrotiți de lege.

(2) Libertatea de opinie și de acțiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.

Art.65 Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Art.66 Reținerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravențională a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației publice din care fac parte, cât și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

Art.67 (1) Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de legea penală.

(2) De aceeași protecție juridică beneficiază și membrii familiei -soț, soție Și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

(3) Consilierului local, după validare, i se va elibera legitimația de consilier și insigna de consilier prevăzute de Statutul aleșilor locali.

SECȚIUNEA a Il-a Drepturile consilierilor locali

Art.68 (1) Pentru participarea la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație de Ședință.

(2)    Indemnizația de Ședință pentru membrii consiliului care participă la Ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.

(3)    Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit alin. (2) este de o ședință ordinară de consiliu și 2 ședințe de comisii de specialitate pe lună.

(4)    Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) - (3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.

(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condițiile legii.

(6)    Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare și plata cheltuielilor de transport și de cazare pentru activitățile prilejuite de exercitarea mandatului.

(7)    Consilierii vor avea la dispoziție o încăpere în exclusivitate, dotată cu un calculator racordat la internet, un retroproiector, un dulap cu patru compartimente distincte pentru fiecare comisie de specialitate în parte, o masă și cel puțin 6 scaune. Aici se vor desfășura ședințele comisiilor de specialitate, iar în restul timpului consilierii pot studia legislația și corespondența primită.

(8)    Consilierii locali au dreptul sa beneficieze anual de cursuri de formare în administrația publică locală, în valoare de cel mult 9000 de RON fiecare.

Art.69 Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.

Art.70 Consilierii care participă la ședințele de consiliu organizate în mod excepțional în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art.71 (1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, sei'viciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.

Art. 72 (1) Dreptul de asociere este garantat aleșilor locali.

(2) în virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitățile locale, structurile asociative legal constituite ale aleșilor locali vor fi consultate

de către autoritățile administrației publice centrale în toate problemele de interes local.

SECȚIUNEA a IlI-a Obligațiile consilierilor locali

Art.73 Aleșii locali, în calitate de reprezentanți ai colectivității locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului la exercitarea funcțiilor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.

Art.74 Consilierii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și prezentul regulament, să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art.75 Aleșii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul local poate permite participarea la vot a consilierului.

Art.76 Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.

Art.77 (1) Aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să solicite, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2)    Consilierii locali au obligația să declare în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

(3)    Sunt exceptate de la prevederile alin (2):

a)    medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele și altele asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției;

b)    obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro.

(4)    Primarul Sectorului 2 va dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 persoane de specialitate din instituție, care va evalua și va inventaria bunurile prevăzute la alin. (2), precum și cele declarate potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. Inventarul, astfel realizat, se va publica pe site-ul Primăriei Sectorului 2, într-o secțiune dedicată, și va fi actualizat în termen de 5 zile lucrătoare de la data declarării bunului primit.

(5)    Comisia prevăzută la alin. (4) ține evidența bunurilor primite de fiecare demnitar sau funcționar și, înainte de finele anului, propune conducătorului instituției rezolvarea situației bunului.

(6)    In cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferența de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor.

A

(7)    In cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la propunerea comisiei prevăzute la alin. (4), bunurile rămân în patrimoniul instituției sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei instituții publice de profil ori vândute la licitație, în condițiile legii.

(8)    Veniturile obținute ca urmare a valorificării acestor bunuri se varsă, după caz, la bugetul Sectorului 2.

Art.78 (1) Aleșii locali au obligația de a aduce la cunoștința cetățenilor toate faptele și actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

(2)    Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii și să acorde audiențe. La începutul fiecărui trimestru va fi prezentat în cadrul consiliului local un program de organizare a acestor audiențe și/sau întâlniri.

(3)    Aleșii locali sunt obligați să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

(4)    Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului Sectorului 2.

Art.79 (1) în urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleșii locali sunt obligați să prezinte, la prima ședință ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate.

(2) în cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleșii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

Art.80 (1) Aleșii locali au îndatorirea de a-si perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate.

(2) Aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, confoim hotărârii consiliului local.

Art.81 Participarea consilierilor la ședințele consiliului sau ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

spro nsscbiVitbsî©! SECRETAR,

Art.82 (1) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale.

(2) Consilierul nu poate lipsi de la ședințele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât in cazul in care a obținut aprobarea consiliului, respectiv a președintelui comisiei, daca are motive temeinice, conform art. 30 alin. 5 din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.83 Consilierul local care absentează nemotivat la trei ședințe consecutive va fi sancționat, potrivit prevederilor statutului aleșilor locali.

Art.84 Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități private.

Art.85 Fiecare membru al consiliului local are obligația depunerii la secretarul Sectorului 2 a raportului anual de activitate.

Art.86 Consiliul local va prezenta un raport anual privind transparența decizională în administrația publică în conformitate cu art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.87 (1) Consilierul local poate demisiona anunțând în scris consiliul.

(2) Soluționarea cererii se va face în condițiile și cu procedurile

stabilite potrivit statutului aleșilor locali. Președintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.

SECȚIUNEA a IV-a Exercitarea mandatului consilierilor

Art.88 (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

a)    demisie;

b)    incompatibilitate;

c)    schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d)    lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului;

e)    imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

f)    condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsa privativă de libertate;

g)    punerea sub interdicție judecătorească;

h)    pierderea drepturilor electorale;

hAl) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei lista a fost ales;

i)    deces.

(3) încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz a oricărui consilier.

Art.89 (1) Funcția de consilier local este incompatibilă, conform prevederilor legale.

(2) O persoana nu poate exercita în același timp un mandat de consilier local și un mandat de consilier județean.

Art.90 (1) încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauza a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(2)    Prevederile art. 88 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredințate exercitarea mandatului se suspendă.

(3)    Prevederile art. 88 alin. (2) lit. f - h devin aplicabile numai după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești.

Art.91 (1) In toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul Sectorului 2. Referatul va fi însoțit de actele justificative.

SECȚIUNEA a V-a Răspunderea aleșilor locali

Art.92 Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

31

f

ispf© n©schîrrtbatr© f SECRETAR,

Art.93 (1) Consilierii răspund, în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) în procesul verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia.

A.rt.94 (1) încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului regulament atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:

a)    avertismentul;

b)    chemarea la ordine;

c)    retragerea cuvântului;

d)    eliminarea din sala de ședință;

e)    excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;

f)    retragerea indemnizației de ședință, pentru 1 -2 ședințe;

(2)    Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin (1) lit. e) și f) de către consiliu, prin hotărâre.

(3)    Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. 1 lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

Art.95 La prima abatere, președintele dc ședință atrage atenția consilierului în culpă și îl invită să respecte Regulamentul.

Art.96 (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui și continuă să se abată de la Regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului vor fi chemați la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul - verbal de ședință.

Art.97 (1) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte să-și retragă sau să explice cuvântul sau expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

(2) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

A

Art.98 In cazul în care, după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la Regulament, președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

A

Art.99 (1) In cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art.100 Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

Art.101 Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă.

Art.102 în caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul forței publice pusă la dispoziție președintelui.

Art.103 (1) Sancțiunile prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

(2) Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru.

Art. 104 Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 94 alin.(l) lit. a) - d).

Art. 105 (1) Pentru abateri grave și repetate săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni:

a)    mustrare

b)    avertisment;

c)    diminuarea indemnizației cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;

d)    eliberarea din funcție.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștința consilierilor cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

(3)    în cazul sancțiunilor prevăzute la alin (1) lit. a) și b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit. c) și d), cu votul secret a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

(4)    Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin.(l) lit. c) și d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale municipiului sau ale locuitorilor acestuia.

(5)    La eliberarea din funcție se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.106 împotriva sancțiunii prevăzute la art. 105 alin. (1) lit. c) și d), persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competentă. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

Art. 107 Aleșii locali au obligația declarării averii și a intereselor cu respectarea prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 108 (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

A

(2) In situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

(3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează obligatoriu în procesul - verbal al ședinței.

Art. 109 Aleșii locali au obligația să reactualizeze declarația privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie.

Art. 110 (1) Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozițiilor art. 108 sunt nule de drept, potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Nedepunerea și nerespectarea declarației privind interesele personale până la 15 iunie atrage suspendarea de drept a mandatului până la depunerea declarației.

(3)    Refuzul depunerii declarației privind interesele personale atrage încetarea de drept a a mandatului.

(4) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local. Fapta aleșilor locali de a face declarații privind interesele personale care nu corespund adevărului, constituie infracțiune de fals în declarații și se pedepsește potrivit codului Penal.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE

Art.lll Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al Primarului Sectorului 2 asigură buna desfășurare a ședințelor Consiliului Local Sector 2.

Art.112. (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum și pentru soluționarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea 1-2 posturi cu activitate permanentă, pe care vor fi încadrate, prin hotărâre, persoane care au studii superioare.

(2)    Funcțiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecționarea acestor persoane se face pe baza de concurs sau examen organizat în condițiile legii. Comisia de concurs se stabilește de consiliul local.

(3)    Salarizarea persoanelor din aparatul permanent al consiliului local se face potrivit legii privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.

(4)    Apărarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată se face de persoanele angajate în aparatul permanent al consiliului local, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistența juridică nu poate fi asigurată astfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local. In această situație, împuternicirea se semnează de președintele de ședință.

(5)    Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-și desfășura activitatea pe bază de contract de muncă.

(6)    Persoanele încadrate pe posturile create în aparatul permanent își desfășoară activitatea sub coordonarea președintelui de ședință și colaborează cu acesta la pregătirea ședințelor consiliului local, asigurarea documentării și

- VIZAT

'spre iteschimbare,

i SECRETAR,

informării consilierilor, întocmirea și difuzarea către aceștia a dosarelor de ședință și a oricăror altor materiale.36

spre neschimbate

SECRETAR,