Hotărârea nr. 14/2018

Hotararea nr. 14 - privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi nonprofit din domeniile: cultură şi culte, sport, educaţie, mediu şi social, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al RomânieiROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofiit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în

Monitorul Oficial al României

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofiit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 16128/13.02.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor

Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul formulat de domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin, astfel cum a/'ost consemnat în procesul verbal al ședinței din data de 20.02.2018;

Aocesul - verbal al ședinței Consiliului Local Sector 2 din data 20.02.2018;

-    Referatul nr. 15810/13.02.2018 întocmit de Direcția Relații Comunitare, aprobat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 13/20.02.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile în limita fondurilor alocate și aprobate prin bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social în condițiile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei ce conține 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Relații Comunitare vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

»Hotărârea nr. 14 București, 20.02.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Loca! a! Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PROGRAMUL ANUAL


V’ZAT

spre nesc;.-i..b:jre, SECRETAR,


al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social în condițiile Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare

Autoritatea finanțatoare Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în București, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, tel: 021.209.60.00, fax: 021.209.62.82 e-mail: infopublice@ps2.ro, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14 / 20.02.2018.

Suma totală alocată pentru anul 2018 este de 2.000.000 lei, defalcată pe domenii de activitate astfel:

Nr.

crt.

Domeniu

Obiective

Activități

t

Suma

(Lei)

1

Cultură și

culte

Revitalizarea vieții culturale    a

sectorului 2, o mai mare participare la actul cultural și reducerea

dezechilibrului dintre    centru    și

periferie.

•    Organizarea de festivaluri și

manifestări    artistice,

culturale,    religioase    și

tradiționale    la    nivelul

Sectorului 2 al Municipiului București;

•    Competiții de artă și cultură urbană;

•    Activități artistice, religioase și de petrecere a timpului liber în zonele rezidențiale din afara perimetrului central.

400.000

2

Sport

încurajarea practicării activităților fizice și sportive în mod continuu la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

•    Competiții sportive pentru

elevii din    unitățile    de

învățământ    de stat    din

Sectorul 2 al Municipiului București;

•    Competiții sportive pentru persoane cu dizabilități din Sectorul 2 al Municipiului București;

•    Competiții sportive adresate locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului București.

400.000

3

Educație

Promovarea educației civice, a creativității și a simțului artistic în rândul elevilor din unitățile    de

învățământ    din

Sectorul    2    al

Municipiului București.

•    Educație pentru dezvoltare personală și comunitară;

•    Concursuri    interșcolare

adresate    unităților    de

învățământ din Sectorul 2 (teatru, tradiții, inventică, dans, muzică, arte vizuale etc.);

•    Elevii din unitățile de

învățământ din sectorul 2 celebrează prin    muzică,

literatură, dans, artă vizuală Centenarul Marii Uniri.

400.000

4

Mediu

Conștientizarea cetățenilor cu privire la problemele de mediu și importanța implicării active în păstrarea unui ambient prietenos.

•    Colectarea    selectivă    a

deșeurilor;

•    Amenajarea spațiilor verzi publice;

•    Campanie de responsabilizare și educare a cetățenilor în scopul menținerii curățeniei în Sectorul 2 al Municipiului București.

400.000

5

Social

Asigurarea    de

asistență    pentru

cetățenii Sectorului 2 aflați în situații de risc.

•    Asistență    a    persoanelor

vârstnice    sau    adulte cu

dizabilități;

•    Asistență a    copiilor aflați în

dificultate    (infectați

HIV/SIDA,    cu    afecțiuni

oncologice, diabet etc.);

•    Asistență    a    persoanelor

toxico-dependente.

400.000

Președinte de ședință,