Hotărârea nr. 140/2018

Hotararea nr. 140 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
wwvTpsZro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 53257/16.05.2018 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Procesul - verbal încheiat în data de 15.05.2018 între liderii grupurilor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Sector 2 cu prilejul discuțiilor privind modificarea comisiilor de specialitate, înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 2176/76.05.2018;

/ - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 80/2018 privind validarea mandatului unui consilier local;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 139/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se înlocuiește anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018, conform anexei ce cuprinde 9 pagini și face parte din prezenta hotărâre.

Art. II Comisiile de specialitate au în componență un președinte și un secretar, aleși prin votul deschis al majorității consilierilor care le compun, în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002 și prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 139/2(018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Lpdal Sector 2.

Art. III (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, rămân aplicabile.

(2) La data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 140 București, 17.05.2018

Prezenta Hotărâre con fi ne un număr de 12 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIILOR DE SPECIALITATE

COMISIA DE BUGET - FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Apartenență

politică

Funcția în

f

comisia C.L.S. 2

I.

COSTACHE JEAN

UNPR

2.

FEROIU DUMITRU SILVIU

PNL

3.

ADRIAN ALEXANDRU

USR

4.

RADU GHEORGHE

UNPR

5.

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN

PSD

6.

CHIRICUȚĂ ION

USR

7.

CONSTANTIN ANGELA

PER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

POPA

/cWjl

ispre neschimbare, ? SECRETAR,

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ, APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Apartenență

politică

Funcția în comisia C.L.S. 2

1.

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA

USR

2.

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA

9

UNPR

3.

POPESCU DAN CRISTIAN

PNL

4.

NEAGU ANDA CRISTINA

USR

5.

FEROIU DUMITRU SILVIU

PNL

6.

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN

PMP

7.

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL

PSD

PREȘ1

\<f>

VIZAT x spre neschimbat,

SECRETAR,

COMISIA DE URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Apartenență

politică

Funcția în comisia C.L.S. 2

1.

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

PNL

2.

OPREA DUMITRU

UNPR

3.

POPESCU DAN CRISTIAN

PNL

4.

CHIRICUȚĂ ION

USR

5.

COSTACHE JEAN

UNPR

6.

ȘERPESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN

PMP

7.

BOBLEA ION

PSD

VIZAT*

spre neschimbelre, SECRETAR,

COMISIA DE COMERȚ, INVESTIȚII, SERVICII PUBLICE, PRIVATIZARE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORULUI

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Apartenență

politică

Funcția în

9

comisia C.L.S. 2

1.

LĂZĂROIU IOANA GELA

PNL

2.

STANCIU ION

UNPR

3.

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN

PSD

4.

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA

USR

5.

DINU ALEXANDRU

PNL

6.

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN

PMP

7.

METEHĂU ANDREI GEORGE

ALDE

vizat ~

spre neschimbîire, SECRETAR,

COMISIA PENTRU PROBLEME DE ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI, PROTEJAREA ZONELOR VERZI ȘI SALUBRITATE

PREȘEDII\Nr.

crt.

Nume și Prenume

Apartenență

politică

Funcția în

f

comisia C.L.S. 2

1.

CONSTANTIN ANGELA

PER

2.

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN

PSD

3.

BOBLEA ION

PSD

4.

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

PNL

5.

BUGNER ANTONETA GEORGETA ALEXANDRA

USR

6.

STANCIU ION

UNPR

7.

PUȘCAȘU MARIAN

PER

VIZAT \ spre neschimbate,

SECRETAR,

COMISIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ, SĂNĂTATE, FAMILIE, APĂRAREA DREPTURILOR COPILULUI, APLICAREA LEGII NR. 114/1996 ȘI RELAȚIA CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Apartenență

politică

Funcția în comisia C.L.S. 2

1.

RADU GHEORGHE

UNPR

2.

ANDREI ROBERT ALEXANDRU

ALDE

3.

POPESCU LENUȚA

PSD

4.

LĂZĂROIU IOANA GELA

PNL

5.

BUGNER ANTONETA

GEORGETA ALEXANDRA

USR

6.

OPREA DUMITRU

UNPR

7.

MICLEA NICULINA

PNL

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚA,

Pi

fo

O,

<OCAL^--/

' VÎZĂÎK"~ spre nescbimbslre, ! SECRETAR,

COMISIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT, CULTE, MINORITĂȚI, PROBLEME DE TINERET ȘI RELAȚII CU SOCIETATEA CIVILĂ

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Apartenență

politică

Funcția în

1

comisia C.L.S. 2

1.

POPESCU LENUȚA

PSD

2.

PUȘCAȘU MARIAN

PER

3.

MICLEA NICULINA

PNL

4.

ALEXANDRU ADRIAN

USR

5.

NEAGU ANDA CRISTINA

USR

6.

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA

UNPR

7.

METEHĂU ANDREI GEORGE

ALDE

spre neschimbate, SECRETAR,

COMISIA PENTRU RELAȚIA CU PATRONATUL, SINDICATELE ȘI I.M.M.- URILE

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Apartenență

politică

Funcția in

t

comisia C.L.S. 2

1.

METEHĂU ANDREI GEORGE

ALDE

2.

PUȘCAȘU MARIAN

PER

3.

ȘERPESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN

PMP

4.

DINU ALEXANDRU

PNL

5.

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN

PSD

6.

BOBLEAION

PSD

7.

ANDREI ROBERT ALEXANDRU

ALDE

' VÎZĂrX

spre neschimbare, SECRETAR,

COMISIA PENTRU TRANSPARENȚĂ, REDUCEREA BIROCRAȚIEI ȘI INOVAȚIE

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Apartenență

politică

Funcția în

t

comisia C.L.S. 2

1.

POPESCU DAN CRISTIAN

PNL

2.

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL

PSD

3.

COSTACHE JEAN

UNPR

4.

ALEXANDRU ADRIAN

USR

5.

CONSTANTIN ANGELA

PER

VIZAT\

spre neschimbate,

SECRETAR,