Hotărârea nr. 141/2018

Hotararea nr. 141 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018ROMANIA

1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018;

Analizând:

-    Expunerea de motive prezentată de un grup de consilieri locali Sector 2;

-    Nota de fundamentare nr. 44782/26.04.2018 prezentată de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 46766/10.05.2018 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadr^il.^nsiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-,<^^wrocesul - verbal nr. 41626/19.04.2018 încheiat cu ocazia consultărilor dintre de negociere și reprezentanții salariaților, personal contractual, din cadrul

Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează anexa nr. 4 la Flotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018, conform anexei, ce conține 7 pagini și face parte din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018, rămân aplicabile.


Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.


Hotărârea nr. 141 București, 17.05.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.