Hotărârea nr. 15/2018

Hotararea nr. 15 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14348/08.02.2018 întocmit de Directorul executiv al Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 13810/07.02.2018 transmisă de domnul consilier local Costach Jean;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu^ycaracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de

conducere,jd^oecretar al Sectorului 2 București.

■-•■‘Ax

/and în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 54 alin. (1) - (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

-    Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 995/24.11.2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Cosmescu Marius;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 ;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 259/2017 privind validarea mandatului unui consilier local.

In temeiul art. 45 alin. (1) și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Se înlocuiește domnul Cosmescu Marius în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016, astfel:

a)    cu domnul consilier local Radu Gheorghe, în Comisia de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari/Locatari (6).

b)    cu domnul consilier local Costache Jean, în Comisia pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație (9);

Art. II Se desemnează domnul consilier local Stanciu Ion membru în comisiile de specialitate ale/Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/2^6, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016, respectiv:

a)    Comisia de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului (4),/?rz'n înlocuirea domnului consilier local Radu Gheorghe.

b)    Comisia pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate (5), prin înlocuirea domnului consilier local Oprea Dumitru;

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 rămân aplicabile.

Art. IV Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 15 București, 20.02.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.